of 14 /14
รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 ของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด วัน เวลา และสถานที่ประชุม ประชุมเมื่อวันที21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยันจันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที155-7 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เริ่มการประชุม นายยุทธ วรฉัตรธาร ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม 41 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,383,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ทั ้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร ่วมประชุม ดังนี 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 4. นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ กรรมการ 5. นายสุชิน รัตนศิริวิไล กรรมการ 6. นายอังกูร ศรีสุนทร กรรมการ 7. นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 8. นายบัญชัย ครุจิตร กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9. นายวรวิทย์ เอื ้อทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ ่ ายการเงิน และเลขานุการบริษัท 10. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด 11. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ประธานฯ เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังต่อไปนี :- วาระที1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ ่งประชุมเมื่อวันที23 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 1 (สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น ประจำปี 2559) ซึ ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตามทีเสนอทุกประการ สิ่งที่ส ่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย...

 • รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 ของ

  บริษัท สหไทย เทอร์มนิอล จ ากดั

  วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยนัจนัทรา โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขท่ี 155-7

  ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

  เร่ิมการประชุม นายยทุธ วรฉตัรธาร ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560

  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตวัเองและมอบฉันทะรวม 41 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้1,383,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย

  ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

  2. นางวไิล ฉทัทนัตรั์ศมี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  3. นายวทิิต ลีนุตพงษ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

  4. นายไชยรัตน์ จงยัง่ยนืวงศ ์ กรรมการ

  5. นายสุชิน รัตนศิริวไิล กรรมการ

  6. นายองักรู ศรีสุนทร กรรมการ

  7. นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

  8. นายบญัชยั ครุจิตร กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

  9. นายวรวทิย ์ เอ้ือทรัพยส์กลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั

  10. นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั

  11. นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั

  ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษทั ดงัต่อไปน้ี:-

  วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี2559) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ

  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1

 • วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญชยั ครุจิตร รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดประกอบการน าเสนอ คือ โครงสร้างรายได ้ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ปริมาณตูสิ้นคา้ท่ีให้บริการ งบก าไรขาดทุน และสรุปอตัราส่วนทางการเงิน ใหท่ี้ประชุมรับทราบ

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2559

  ประธานฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 2 (งบกำรเงินส ำหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

  วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล

  ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามบทบญัญติัมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(“ปพพ.”) ก าหนดวา่ ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผล บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วน (1/20) ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัท ามาหาไดจ้ากกิจการของบริษทัจนกวา่เงินทุนส ารองนั้น จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น แลว้แต่จะตกลงกนัตามขอ้บงัคบัของบริษทันั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากจ านวนเงินทุนส ารองของบริษทัท่ีปรากฏในงบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แลว้ บริษทัไดจ้ดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจ านวน 2,663,288 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ดงันั้น ในการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรผลก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

  ทั้งน้ี ประธานฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้วา่จากผลการด าเนินงานในปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิ 95,158,513 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ และขอเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งลงทุนในกิจกรรมและใชห้มุนเวยีนในกิจการ

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมติังดจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่5 อนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1152 ก าหนดว่า ในการ

  ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุก ๆ ปี ให้กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถา้และจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)

  โดยกรรมการของบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดแ้ก่ 1. นายยทุธ วรฉตัรธาร 2. นายวจิิตร รัตนศิริวไิล 3. นายบญัชยั ครุจิตร

  ทั้ งน้ี เน่ืองจาก นายยุทธ วรฉัตรธาร นายวิจิตร รัตนศิ ริวิไล และนายบัญชัย ครุจิตร เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 3 (ประวัติของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือ ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายยทุธ วรฉัตรธาร นายวิจิตร รัตนศิริวไิล และนายบญัชยั ครุจิตร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้ งนายยุทธ วรฉัตรธาร นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และ นายบญัชยั ครุจิตร ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัตามก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560

  ประธานฯช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกนั รวมทั้งการพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯแลว้ ท่ีประชุมเห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด ดงัน้ี

  องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559

  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการ

  20,000 บาท/คน/เดือน ประธานกรรมการ และกรรมการ

  20,000 บาท/คน/เดือน 2. ผลประโยชน์อ่ืนๆ (ไม่มี สวสัดิการท่ีใหแ้ก่พนกังานทัว่ไป)

  -ไม่มี- -ไม่มี-

 • องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี- ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน

  หมายเหตุ 1. กรรมการท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

  ในฐานะกรรมการบริษทั

  2. ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งปีทั้งส้ินไม่เกินวงเงิน 4 ลา้นบาท

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560

  ประธานฯ ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้วา่เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันั้น ในการแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560 บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งคดัเลือกคุณสมบติัของผูส้อบบัญชี ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์"ส านักงาน ก.ล.ต.") เพื่อ ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560 ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเอกสารเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี ใหท้ าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี

  1. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560 นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624 นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัสาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549 นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593

  ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านักงานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

  2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2560 - ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 = 590,000 บาท - ค่าสอบบญัชีงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส = 510,000 บาท - ค่าสอบบญัชีส าหรับ BOI = 50,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีปี 2560 = 1,150,000 บาท

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

 • ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตั้งนายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624 , นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 , นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัสาลย ์ผูส้อบบญัชี-รับอนุญาต เลขท่ี 6549 , นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 ในนามบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั แทนได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,150,000 บาท

  วาระที ่8 พจิารณาอนุม้ตกิารแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั

  ประธานฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากบริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนั้ น เพ่ือให้บริษทัมีคุณสมบัติครบถว้นส าหรับ การขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และส าหรับการยื่นขอ จดทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัมีความประสงคจ์ะด าเนินการ แปรสภาพของบริษัท จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ การแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติัการแปรสภาพบริษทัจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั

  วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเร่ืองช่ือวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพ จากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแปรสภาพของบริษทั จากบริษทัจ ากัดเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามรายละเอียดท่ีระบุในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัในเร่ืองช่ือของบริษทั วตัถุประสงค ์และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

  1. แกไ้ขช่ือบริษทั โดยแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1 โดยยกเลิกขอ้ความเดิม และใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน “ขอ้ 1 ช่ือบริษทั “บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

  2. แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2 เป็นดงัน้ี “ขอ้ 2 บริษทัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป”

 • 3. แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4. ((ร่ำง)วตัถปุระสงค์ จ ำนวน 55 ข้อ) ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เป็นดงัน้ี

  “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 55 ขอ้ ดงัปรากฏในแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”

  4. เปล่ียนแปลงหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั โดยลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 100 (หน่ึงร้อย)บาท เป็นมูลค่าหุ้น ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ท าใหหุ้น้ของบริษทัเพ่ิมจากเดิม 1,700,000 (หน่ึงลา้นเจ็ดแสน)หุน้ เป็น 340,000,000 (สามร้อยส่ีสิบลา้น) หุน้ โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 340,000,000 (สามร้อยส่ีสิบลา้น)หุน้

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่นายทะเบียน

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ในเร่ืองช่ือวตัถุประสงค์ วตัถุประสงค ์มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพ จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้องบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัและการท่ีบริษทัจะน าหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยให้ยกเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิม และให้ใชข้อ้บงัคบัตามร่างฉบบัใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไว ้

  ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิม และให้ใชข้อ้บงัคบัตามร่างฉบบัใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และให้เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดไว ้โดยมีรายละเอียดดังท่ีปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 5 ((ร่ำง)ข้อบังคับของบริษัท) ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่นายทะเบียน

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

 • มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยการยกเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิมทั้งฉบบั และใหใ้ชข้อ้บงัคบัตามร่างฉบบัใหม่ตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการลงทุนของบริษัทในอนาคต พร้อมทั้ งเพ่ือเป็น

  การเตรียมพร้อมในการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 60,000,000 บาท (หกสิบลา้นบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 170,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) เป็น ทุนจดทะเบียนจ านวน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบลา้นบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 120,000,000 (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน

  “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบลา้นบาท) แบ่งออกเป็น 460,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยหกสิบลา้นหุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ โดยแบ่งออกเป็น หุน้สามญั 460,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยหกสิบลา้นหุน้ หุน้บุริมสิทธิ -ไม่มี- หุน้ (- หุน้)

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผู ้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่นายทะเบียน

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

 • วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท(ESOP) ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการด าเนินงานและเพื่อการสร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างให้กบักรรมการ ผู ้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษัทท่ีผ่านมา และเพ่ือความเจริญเติบโต ในอนาคตของบริษทัภายใตส้ภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบัของบริษทั รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบติังานกบับริษทัในระยะยาวอนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเน่ืองจากเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัในอนาคต

  ทั้งน้ี โครงการจดัสรรและเสนอขายเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 6,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ กรรมการผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ของหุน้สามญัดงักล่าว ดงัน้ี

  ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์และรายละเอียดอ่ืนๆของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานบริษัทดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณาก าหนด หรือแก้ไข ตามท่ีเห็นสมควรและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ

  ช่ือหลกัทรัพย์ : หุน้สามญัของ บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)

  ประเภท : หุน้สามญัเพ่ิมทุน

  ชนิด : หุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ

  จ านวนของหุ้นสามญัทีเ่สนอขาย : จ านวนรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท

  (หา้สิบสตางค)์

  วธีิการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

  บริษทั (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน”) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ

  พนกังานของบริษทั

  ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษทัจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ

  พนกังานของบริษทัในช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

  เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้น

  สามญัเพิม่ทุน

  : กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัซ่ึงมีสิทธิไดรั้บจัดสรรหุ้น

  สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี

  (1) มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั ณ วนัท่ีจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน

  (2) จ านวนหุน้สามญัท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั แต่ละรายจะได้รับไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับต าแหน่ง ป ระสบการณ์ ความ รับผิ ดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบติังานท่ีผา่นมา รวมถึงผลประโยชน์ ท่ีคาดวา่จะท าใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต

  ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิม่ทุน : บริษทัจะน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกแลว้ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์

 • ในการจดัท าเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP) รวมทั้ง มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหุน้สามญัดงักล่าวเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP) ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP) ตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 60,000,000 (หกสิบลา้น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน เดิม 170,000,000 (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบลา้น) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 230,000,000 (สองร้อยสามสิบลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 120,000,000 (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 5.4 ขา้งตน้ ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 120,000,000 (หน่ึงร้อยยี่สิบลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ดงักล่าว ดงัน้ี

  1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั (ESOP) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 5.6 และในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรตามขอ้น้ีให้น าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนท่ีเหลือดงักล่าวจดัสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering)

  2.) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 114,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO)

  ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามญั เพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุน้ การก าหนดค านิยามของค าวา่ “ผูมี้อุปการคุณ” รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และการแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และท่ีปรึกษาต่าง ๆ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่น ค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

 • ของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว

  ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 120,000,000 (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้น) หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาทดงักล่าวตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่15 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการ และก าหนดช่ือจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการ ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัจะส้ินสภาพลงในวนัท่ีบริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้ งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้เม่ือมี การแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดจะต้องมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทนคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดังต่อไปน้ี เป็นกรรมการบริษทั

  รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

  2. นายวทิิต ลีนุตพงษ ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

  3. นางวไิล ฉทัทนัตรั์ศมี กรรมการ และกรรมการอิสระ

  4. นายวจิิตร รัตนศิริวไิล กรรมการ 5. นายสุชิน รัตนศิริวไิล กรรมการ

  6. นายไชยรัตน์ จงยัง่ยนืวงศ ์ กรรมการ

  7. นายองักรู ศรีสุนทร กรรมการ

  8. นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ

  9. นายบญัชยั ครุจิตร กรรมการ

  และเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั ดงัน้ี “ นางเสาวคุณ ครุจิตร หรือ นายไชยรัตน์ จงย ัง่ยนืวงศ ์หรือ นายบญัชยั ครุจิตร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นายวจิิตร รัตนศิริวไิล หรือ นายสุชิน รัตนศิริวไิล หรือ นายองักรู ศรีสุนทร และประทบัตราส าคญัของบริษทั ”

  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดงัน้ี

 • องค์ประกอบค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

  1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการและคณะกรรมการ

  20,000 บาท/คน/เดือน

  2. ผลประโยชน์อ่ืนๆ -ไม่มี- หมายเหตุ กรรมการท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

  ในฐานะกรรมการบริษทั

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดช่ือจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั และค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่16 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมทราบว่า ในการเตรียมความพร้อมในการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นส าหรับการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และส าหรับการยืน่ขอจดทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั

  รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 1. นางวไิล ฉทัทนัตรั์ศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายยทุธ วรฉตัรธาร กรรมการตรวจสอบ

  3. นายวทิิต ลีนุตพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่17 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ของบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี ใหท้ าหนา้ท่ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560

  1. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6549 และ/หรือ 2. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6624 และ/หรือ

 • 3. นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6977 และ/หรือ 4. นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8593

  นอกจากน้ี ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนไม่เกิน 1,150,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit services)

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัและซกัถาม จึงสรุปมติ ดงัน้ี

  ประธานฯประกาศผลการนบัคะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย

  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอทุกประการ

  วาระที ่18 พจิารณาอนุมตักิารน าหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม�