14
รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 ของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด วัน เวลา และสถานที่ประชุม ประชุมเมื่อวันที21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยันจันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที155-7 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เริ่มการประชุม นายยุทธ วรฉัตรธาร ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม 41 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 1,383,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ทั ้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร ่วมประชุม ดังนี 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 4. นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ กรรมการ 5. นายสุชิน รัตนศิริวิไล กรรมการ 6. นายอังกูร ศรีสุนทร กรรมการ 7. นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 8. นายบัญชัย ครุจิตร กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9. นายวรวิทย์ เอื ้อทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ ่ ายการเงิน และเลขานุการบริษัท 10. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด 11. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ประธานฯ เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังต่อไปนี :- วาระที1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ ่งประชุมเมื่อวันที23 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 1 (สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น ประจำปี 2559) ซึ ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตามทีเสนอทุกประการ สิ่งที่ส ่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 ของ

บรษท สหไทย เทอรมนอล จ ากด

วน เวลา และสถานทประชม ประชมเมอวนท 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมสรยนจนทรา โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ เลขท 155-7

ถนนราชด าร แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

เรมการประชม นายยทธ วรฉตรธาร ท าหนาทประธานในทประชมตามขอบงคบของบรษท กลาวเปดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560

มผถอหนมารวมประชมดวยตวเองและมอบฉนทะรวม 41 ราย รวมจ านวนหนได 1,383,106 หน คดเปนรอยละ 81.36 ของจ านวนหน ทจ าหนายไดทงหมด ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทและกฎหมาย

ประธานฯ กลาวแนะน ากรรมการบรษท ผบรหาร และผสอบบญชของบรษทฯ ทเขารวมประชม ดงน 1. นายยทธ วรฉตรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ

2. นางวไล ฉททนตรศม กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายวทต ลนตพงษ กรรมการอสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4. นายไชยรตน จงยงยนวงศ กรรมการ

5. นายสชน รตนศรวไล กรรมการ

6. นายองกร ศรสนทร กรรมการ

7. นางเสาวคณ ครจตร กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

8. นายบญชย ครจตร กรรมการ และรองประธานเจาหนาทบรหาร

9. นายวรวทย เออทรพยสกล ประธานเจาหนาทฝายการเงน และเลขานการบรษท

10. นายสมคด เตยตระกล ผสอบบญชจากบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด

11. นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชจากบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด

ประธานฯ เรมด าเนนการประชมตามระเบยบวาระการประชมของบรษท ดงตอไปน:-

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ประธานฯ ไดเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ซงประชมเมอวนท 23 เมษายน 2559 โดยมรายละเอยดปรากฏตาม เอกสารแนบทาย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชมสำมญผ ถอหน ประจ ำป2559) ซงไดจดสงใหแกผถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ตามทเสนอทกประการ

สงทสงมาดวย 1

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2559 ประธานฯ มอบหมายใหนายบญชย ครจตร รองประธานเจาหนาทบรหาร น าเสนอรายงานผลการด าเนนงาน ประจ าป 2559 โดยมรายละเอยดประกอบการน าเสนอ คอ โครงสรางรายได ผลการด าเนนงาน ประจ าป 2559 ปรมาณตสนคาทใหบรการ งบก าไรขาดทน และสรปอตราสวนทางการเงน ใหทประชมรบทราบ

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559 ตามทเสนอทกประการ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม

2559

ประธานฯ เสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชรบอนญาตของบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด เรยบรอยแลว โดยมรายละเอยดปรากฏตาม เอกสารแนบทาย 2 (งบกำรเงนส ำหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวำคม 2559) ซงไดจดสงใหแกผถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงไดผานการพจารณาตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรและการจายเงนปนผล

ประธานฯ ชแจงตอทประชมวา ตามบทบญญตมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชย (“ปพพ.”) ก าหนดวา ทกคราวทจายเงนปนผล บรษทจะตองจดสรรเงนไวเปนทนส ารองอยางนอยหนงในยสบสวน (1/20) ของจ านวนผลก าไรซงบรษทท ามาหาไดจากกจการของบรษทจนกวาเงนทนส ารองนน จะมจ านวนถงหนงในสบ (1/10) ของจ านวนทนของบรษทหรอมากกวานน แลวแตจะตกลงกนตามขอบงคบของบรษทนน ซงเมอพจารณาจากจ านวนเงนทนส ารองของบรษททปรากฏในงบการเงน ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 แลว บรษทไดจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายไวแลวเปนจ านวน 2,663,288 บาท หรอคดเปนอตรารอยละ 1.57 ของทนจดทะเบยนของบรษท ซงยงไมครบถวนตามจ านวนทกฎหมายก าหนดแลว ดงนน ในการพจารณาอนมตการจายเงนปนผลของบรษท ส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 จงจ าเปนตองพจารณาจดสรรผลก าไรไวเปนทนส ารองตามกฎหมาย

ทงน ประธานฯ เสนอทประชมสามญผถอหนวาจากผลการด าเนนงานในป 2559 บรษทมก าไรสทธ 95,158,513 บาท และไมมยอดขาดทนสะสม ทประชมคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว และขอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณา งดการจายเงนปนผลประจ าป 2559 เนองจากบรษทมความจ าเปนตองลงทนในกจกรรมและใชหมนเวยนในกจการ

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตงดจดสรรก าไรและจายเงนปนผลจายเงนปนผล จากผลการด าเนนงานในป 2559 ตามทเสนอทกประการ

วาระท 5 อนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ประธานฯแถลงตอทประชมผถอหนทราบวา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชยมาตรา 1152 ก าหนดวา ในการ

ประชมสามญผถอหนทก ๆ ป ใหกรรมการจ านวนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทงหมดพนจากต าแหนงตามวาระ ถาและจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสวนสามไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

โดยกรรมการของบรษททตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ไดแก 1. นายยทธ วรฉตรธาร 2. นายวจตร รตนศรวไล 3. นายบญชย ครจตร

ท งน เนองจาก นายยทธ วรฉตรธาร นายวจตร รตนศ รวไล และนายบญชย ครจตร เปนผทมความรความสามารถ ประสบการณ และความเชยวชาญอนเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษท ตลอดจนมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายทเกยวของโดยมรายละเอยดปรากฏตาม เอกสารแนบทาย 3 (ประวตของบคคลทไดรบเสนอชอ ใหเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำร) ประธานฯ จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาแตงตงนายยทธ วรฉตรธาร นายวจตร รตนศรวไล และนายบญชย ครจตร กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแตงต งนายยทธ วรฉตรธาร นายวจตร รตนศรวไล และ นายบญชย ครจตร ทตองออกจากต าแหนงกรรมการบรษทตามก าหนดวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทอกวาระหนงตามทเสนอทกประการ

วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2560

ประธานฯชแจงตอผถอหนวาคณะกรรมการ ไดพจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลนกรองอยางละเอยดถงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรยบเทยบอางองจากธรกจประเภทเดยวกน รวมทงการพจารณาจากการขยายตวทางธรกจของบรษทฯแลว ทประชมเหนควรน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ รายละเอยด ดงน

องคประกอบคาตอบแทน ป 2560 (ปทเสนอ) ป 2559

คาตอบแทนของกรรมการบรษท 1. คาตอบแทนรายเดอนของกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการ

20,000 บาท/คน/เดอน ประธานกรรมการ และกรรมการ

20,000 บาท/คน/เดอน 2. ผลประโยชนอนๆ (ไมม สวสดการทใหแกพนกงานทวไป)

-ไมม- -ไมม-

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

องคประกอบคาตอบแทน ป 2560 (ปทเสนอ) ป 2559

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คาตอบแทนรายเดอน -ไมม- ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดอน

หมายเหต 1. กรรมการทไดรบเงนเดอนประจ าในฐานะผบรหารของบรษท และ/หรอบรษทยอย จะไมไดรบคาตอบแทน

ในฐานะกรรมการบรษท

2. คาตอบแทนกรรมการรวมทงปทงสนไมเกนวงเงน 4 ลานบาท

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตคาตอบแทนกรรมการตามทเสนอทกประการ

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2560

ประธานฯ ชแจงตอผถอหนวาเนองจากบรษทอยระหวางการเตรยมความพรอมทจะเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ดงนน ในการแตงต งผสอบบญชของบรษทในป 2560 บรษทจงมความจ าเปนตองคดเลอกคณสมบตของผสอบบญช ทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย("ส านกงาน ก.ล.ต.") เพอ ท าหนาทในการตรวจสอบบญชของบรษท ประจ าป 2560 ซงภายหลงจากการพจารณาเอกสารเสนอราคาคาธรรมเนยมการสอบบญชและขอบเขตหนาทความรบผดชอบของผ สอบบญช จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมต การแตงตงผสอบบญชรบอนญาต ของบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด ซงเปนผสอบบญชรบอนญาตจากส านกงาน ก.ล.ต. ดงน ใหท าหนาทผสอบบญชของบรษทประจ าป 2560 โดยมรายละเอยด ดงตอไปน

1. อนมตแตงตงผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2560 นายธรศกด ฉวศรสกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6624 นางสาวศนสนย พลสวสด ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6977 นางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชสาลย ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6549 นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 8593

ทงน บรษททเปนส านกงานบญชและผสอบบญชตามทเสนอ มความเปนอสระไมมความสมพนธหรอมสวนไดเสยกบ บรษท/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

2. อนมตคาตอบแทนผสอบบญชบรษท ประจ าป 2560 - คาสอบบญชส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 = 590,000 บาท - คาสอบบญชงบการเงนรายไตรมาส 3 ไตรมาส = 510,000 บาท - คาสอบบญชส าหรบ BOI = 50,000 บาท รวมคาสอบบญชป 2560 = 1,150,000 บาท

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแตงตงนายธรศกด ฉวศรสกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6624 , นางสาวศนสนย พลสวสด ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 6977 , นางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชสาลย ผสอบบญช-รบอนญาต เลขท 6549 , นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 8593 ในนามบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทโดยใหคนใดคนหนงเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และในกรณทผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด จดหา ผสอบบญชรบอนญาตอนของบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด แทนได และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560 จ านวน 1,150,000 บาท

วาระท 8 พจารณาอนมตการแปรสภาพบรษทจากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด ประธานฯ ชแจงใหทประชมทราบวา เนองจากบรษทอยในระหวางการเตรยมความพรอมในการเขาเปนบรษท จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอม เอ ไอ (“ตลาดหลกทรพยฯ”) ดงน น เพอใหบรษทมคณสมบตครบถวนส าหรบ การขออนญาตเสนอขายหนทออกใหมตอประชาชนทวไปเปนครงแรก ตอส านกงาน ก.ล.ต. และส าหรบการยนขอ จดทะเบยนหนสามญของบรษทเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ บรษทมความประสงคจะด าเนนการ แปรสภาพของบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมต การแปรสภาพบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตการแปรสภาพบรษทจากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด

วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ในเรองชอวตถประสงค วตถประสงค มลคาหนทตราไว และทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพ จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา ตามททประชมมมตอนมตการแปรสภาพของบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด ตามรายละเอยดทระบในวาระท 8 ขางตน และเพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทในเรองชอของบรษท วตถประสงค และการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไว โดยมรายละเอยด ดงน

1. แกไขชอบรษท โดยแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 1 โดยยกเลกขอความเดม และใชขอความดงตอไปนแทน “ขอ 1 ชอบรษท “บรษท สหไทย เทอรมนอล จ ากด (มหาชน)” และมชอเปนภาษาองกฤษวา “SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

2. แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 2 เปนดงน “ขอ 2 บรษทมความประสงคทจะเสนอขายหนตอประชาชนทวไป”

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

3. แกไขวตถประสงคของบรษท โดยมรายละเอยดตามเอกสารแนบ 4. ((รำง)วตถประสงค จ ำนวน 55 ขอ) ซงไดสงใหแกผถอหนทกทานพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว โดยแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เปนดงน

“ขอ 3 วตถประสงคของบรษท มจ านวน 55 ขอ ดงปรากฏในแบบ บมจ.002 ทแนบ”

4. เปลยนแปลงหนทตราไวของบรษท โดยลดมลคาหนทตราไวจากเดมหนละ 100 (หนงรอย)บาท เปนมลคาหน ทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) ท าใหหนของบรษทเพมจากเดม 1,700,000 (หนงลานเจดแสน)หน เปน 340,000,000 (สามรอยสสบลาน) หน โดยแบงออกเปนหนสามญ จ านวน 340,000,000 (สามรอยสสบลาน)หน

ทงน คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหนางเสาวคณ ครจตร ประธานเจาหนาทบรหาร เปนผด าเนนการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงนายทะเบยน

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ในเรองชอวตถประสงค วตถประสงค มลคาหนทตราไว และทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพ จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด ตามทเสนอทกประการ

วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมของบงคบของบรษท เพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด ประธานฯ ชแจงตอทประชมวาเนองจากการแปรสภาพบรษทเปนบรษทมหาชนจ ากดและการทบรษทจะน าหนสามญของบรษทเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ บรษทจงตองแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท โดยใหยกเลกขอบงคบฉบบเดม และใหใชขอบงคบตามรางฉบบใหม เพอใหเปนไปตามทกฎหมายบรษทมหาชนจ ากดและกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนดไว

ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท โดยใหยกเลกขอบงคบฉบบเดม และใหใชขอบงคบตามรางฉบบใหม เพอใหสอดคลองกบการแปรสภาพบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด และใหเปนไปตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมท งทไดมการแกไขเพมเตม) ก าหนดไว โดยมรายละเอยดดงทปรากฏตาม เอกสารแนบทาย 5 ((รำง)ขอบงคบของบรษท) ซงไดจดสงใหแกผถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ทงน คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหนางเสาวคณ ครจตร ประธานเจาหนาทบรหาร เปนผด าเนนการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงนายทะเบยน

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท โดยการยกเลกขอบงคบฉบบเดมทงฉบบ และใหใชขอบงคบตามรางฉบบใหมตามทเสนอทกประการ

วาระท 11 พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ประธานฯ แจงตอทประชมวา เพอเปนการเพมศกยภาพในการลงทนของบรษทในอนาคต พรอมท งเพอเปน

การเตรยมพรอมในการเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ภายหลงจากการแปรสภาพบรษทจากบรษทจ ากด เปนบรษทมหาชนจ ากดแลว จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท อกจ านวน 60,000,000 บาท (หกสบลานบาท) จากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 170,000,000 บาท (หนงรอยเจดสบลานบาท) เปน ทนจดทะเบยนจ านวน 230,000,000 บาท (สองรอยสามสบลานบาท) โดยการออกหนสามญเพมทนจ านวน 120,000,000 (หนงรอยยสบลาน) หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทตามทเสนอทกประการ

วาระท 12 พจารณาอนมตแกไขเปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธขอ 4. เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ตามทไดเสนอใหทประชมพจารณาในวาระท 11 ขางตน ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. โดยใหใชขอความดงตอไปนแทน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยนจ านวน 230,000,000 บาท (สองรอยสามสบลานบาท) แบงออกเปน 460,000,000 หน (สรอยหกสบลานหน) มลคาหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) โดยแบงออกเปน หนสามญ 460,000,000 หน (สรอยหกสบลานหน หนบรมสทธ -ไมม- หน (- หน)

ทงน คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหนางเสาวคณ ครจตร ประธานเจาหนาทบรหาร เปนผ ด าเนนการจดทะเบยนแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขและเพมเตมถอยค าเพอใหเปนไปตามค าสงนายทะเบยน

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแกไขเปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธขอ 4. เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

วาระท 13 พจารณาอนมตโครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท(ESOP) ประธานฯ ชแจงตอทประชมวา เพอเปนการตอบแทนการด าเนนงานและเพอการสรางแรงจงใจหรอเสรมสรางใหกบกรรมการ ผ บรหาร และ/หรอพนกงานของบรษททมสวนรวมในความส าเรจของบรษททผานมา และเพอความเจรญเตบโต ในอนาคตของบรษทภายใตสภาวะการแขงขนในปจจบนกบผประกอบการรายอนทประกอบธรกจประเภทเดยวกนกบของบรษท รวมทงเปนการรกษาบคลากรทส าคญใหปฏบตงานกบบรษทในระยะยาวอนจะสงผลดตอการปฏบตงานและการด าเนนงานของบรษทในอนาคต ซงการด าเนนการดงกลาวจะเปนประโยชนตอผถอหนเนองจากเปนการสรางแรงจงใจใหกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษทปฏบตงานอยางเตมความสามารถ ซงจะสงผลดตอผลประกอบการของบรษทและกอใหเกดผลตอบแทนสงสดตอผถอหนของบรษทในอนาคต

ทงน โครงการจดสรรและเสนอขายเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษท จ านวนไมเกน 6,000,000 หน ใหแก กรรมการผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท มรายละเอยดเบองตนของหนสามญดงกลาว ดงน

ทงน หลกเกณฑและรายละเอยดอนๆของการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทใหแก กรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานบรษทดงกลาวใหอยในดลพนจของคณะกรรมการบรษทเปนผมอ านาจในการพจารณาก าหนด หรอแกไข ตามทเหนสมควรและมอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมายเปนผมอ านาจ

ชอหลกทรพย : หนสามญของ บรษท สหไทย เทอรมนอล จ ากด (มหาชน)

ประเภท : หนสามญเพมทน

ชนด : หนสามญ ชนดระบชอผถอ

จ านวนของหนสามญทเสนอขาย : จ านวนรวมท งสนไมเกน 6,000,000 หน มลคาหนทตราไว หนละ 0.50 บาท

(หาสบสตางค)

วธการเสนอขาย : บรษทจะเสนอขายหนสามญเพมทนโดยการจดสรรหนสามญเพมทนของ

บรษท (“การเสนอขายหนสามญเพมทน”) ใหแกกรรมการ ผบรหาร และ/หรอ

พนกงานของบรษท

ระยะเวลาการเสนอขาย : บรษทจะท าการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกกรรมการ ผบรหารและ/หรอ

พนกงานของบรษทในชวงเวลาเดยวกนกบทเสนอขายใหแกประชาชน

เงอนไขการไดรบการจดสรรหน

สามญเพมทน

: กรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษทซงมสทธไดรบจดสรรหน

สามญเพมทนจะตองมคณสมบต ดงน

(1) มสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท ณ วนทจดสรรหนสามญเพมทน

(2) จ านวนหนสามญทกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท แตละรายจะไดรบไมจ าเปนตองมจ านวนเทากน ท งน ขนอยกบต าแหนง ป ระสบการณ ความ รบผ ดชอบ อายงาน ผลงานความสามารถ ประสทธภาพและการปฏบตงานทผานมา รวมถงผลประโยชน ทคาดวาจะท าใหแกบรษทและบรษทยอยในอนาคต

ตลาดรองของหนสามญเพมทน : บรษทจะน าหนสามญเพมทนทออกแลวไปจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

ในการจดท าเอกสารใด ๆ ทเกยวของกบโครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท (ESOP) รวมทง มอ านาจในการก าหนดหรอแกไขเพมเตม หลกเกณฑ ขอก าหนด เงอนไข และรายละเอยดตาง ๆ ทเกยวของกบการหนสามญดงกลาวเพอใหเปนไปตามกฎหมายและประกาศของหนวยงานทเกยวของ

ประธานฯ จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษทตามโครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท (ESOP) ตามรายละเอยดทเสนอขางตน

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตโครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกกรรมการ ผบรหาร และ/หรอพนกงานของบรษท (ESOP) ตามทเสนอทกประการ

วาระท 14 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท ประธานฯ แจงตอทประชมทราบวา ตามทบรษทจะด าเนนการเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจ านวน 60,000,000 (หกสบลาน) บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน เดม 170,000,000 (หนงรอยเจดสบลาน) บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 230,000,000 (สองรอยสามสบลาน) บาท โดยการออกหนสามญเพมทนจ านวน 120,000,000 (หนงรอยยสบลาน) หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) ตามรายละเอยดทปรากฏในวาระท 5.4 ขางตน ประธานฯ จงเสนอขอใหทประชมพจารณาการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท จ านวน 120,000,000 (หนงรอยยสบลาน) หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค) ดงกลาว ดงน

1.) จดสรรหนสามญเพมทนจ านวน ไมเกน 6,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท เพอเสนอขายใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทตามโครงการเสนอขายหนสามญเพมทนของบรษทใหแกกรรมการผบรหาร และพนกงานของบรษท (ESOP) รายละเอยดตามทปรากฏในวาระท 5.6 และในกรณทมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรตามขอนใหน าหนสามญเพมทนจ านวนทเหลอดงกลาวจดสรรใหแกประชาชนเปนการทวไปครงแรก (Initial Public Offering)

2.) จดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 114,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท เพอเสนอขายใหแกประชาชนเปนการทวไปครงแรก (Initial Public Offering: IPO)

ทงน ใหคณะกรรมการบรษทหรอประธานเจาหนาทบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท หรอประธานเจาหนาทบรหารของบรษทมอ านาจพจารณาก าหนดรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของกบการจดสรรหนสามญ เพมทนดงกลาว เชน (1) การจดสรรหนสามญเพมทนเปนครงเดยวหรอเปนคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคาหน การก าหนดค านยามของค าวา “ผมอปการคณ” รวมถงเงอนไขและรายละเอยดอนๆ ทเกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว (2) การเขาเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญญาตาง ๆ ทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว รวมทงด าเนนการตาง ๆ อนเกยวเนองกบการจดสรรหนสามญเพมทน และการแตงตงผจดการการจดจ าหนายหลกทรพย และทปรกษาตาง ๆ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญาตตาง ๆ และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว ซงรวมถงการตดตอ และการยน ค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการน าหนสามญเพมทน

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

ของบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และมอ านาจในการด าเนนการอนใดอนจ าเปนและสมควรเกยวกบ การจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว

ประธานฯ จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจดสรรหนเพมทนตามรายละเอยดทเสนอขางตน

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท จ านวน 120,000,000 (หนงรอยยสบลาน) หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.5 บาทดงกลาวตามทเสนอทกประการ

วาระท 15 พจารณาอนมตแตงต งคณะกรรมการ และก าหนดชอจ านวนกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษท และคาตอบแทนกรรมการ ประธานฯ ชแจงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทชดปจจบนจะสนสภาพลงในวนทบรษทจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด ซงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 (รวมท งทแกไขเพมเตม) ก าหนดใหเมอม การแปรสภาพบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากดจะตองมการเลอกต งคณะกรรมการบรษทชดใหม เพอปฏบตหนาทแทนคณะกรรมการบรษทชดปจจบน ประธานฯ จงเหนสมควรเสนอรายชอบคคลดงตอไปน เปนกรรมการบรษท

รายชอคณะกรรมการ ต าแหนง 1. นายยทธ วรฉตรธาร ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ

2. นายวทต ลนตพงษ กรรมการ และกรรมการอสระ

3. นางวไล ฉททนตรศม กรรมการ และกรรมการอสระ

4. นายวจตร รตนศรวไล กรรมการ 5. นายสชน รตนศรวไล กรรมการ

6. นายไชยรตน จงยงยนวงศ กรรมการ

7. นายองกร ศรสนทร กรรมการ

8. นางเสาวคณ ครจตร กรรมการ

9. นายบญชย ครจตร กรรมการ

และเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการก าหนดชอและจ านวนกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษท ดงน “ นางเสาวคณ ครจตร หรอ นายไชยรตน จงย งยนวงศ หรอ นายบญชย ครจตร คนใดคนหนงลงลายมอชอรวมกบ นายวจตร รตนศรวไล หรอ นายสชน รตนศรวไล หรอ นายองกร ศรสนทร และประทบตราส าคญของบรษท ”

ทงน เพอเปนการตอบแทนการปฏบตหนาทของกรรมการบรษท จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ดงน

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

องคประกอบคาตอบแทน คาตอบแทน

คาตอบแทนกรรมการบรษท

1. คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการและคณะกรรมการ

20,000 บาท/คน/เดอน

2. ผลประโยชนอนๆ -ไมม-

หมายเหต กรรมการทไดรบเงนเดอนประจ าในฐานะผบรหารของบรษทและ/หรอบรษทยอย จะไมไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแตงตงคณะกรรมการ และก าหนดชอจ านวนกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษท และคาตอบแทนกรรมการตามทเสนอทกประการ

วาระท 16 พจารณาอนมตการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ ชแจงตอทประชมทราบวา ในการเตรยมความพรอมในการเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ บรษทจ าเปนตองแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท เพอใหบรษทมคณสมบตครบถวนส าหรบการขออนญาตเสนอขายหนทออกใหมตอประชาชนทวไปเปนครงแรก ตอส านกงาน ก.ล.ต. และส าหรบการยนขอจดทะเบยนหนสามญของบรษทเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ รวมทงเพอชวยคณะกรรมการบรษทในการก ากบดแลกจการทด จงเหนสมควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแตงตงบคคลดงตอไปน เปนกรรมการตรวจสอบของบรษท

รายชอคณะกรรมการ ต าแหนง 1. นางวไล ฉททนตรศม ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายยทธ วรฉตรธาร กรรมการตรวจสอบ

3. นายวทต ลนตพงษ กรรมการตรวจสอบ

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบตามทเสนอทกประการ

วาระท 17 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประธานฯ เสนอทประชมพจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชรบอนญาต ของบรษท แกรนท ธอนตน จ ากด ซงเปนผสอบบญชรบอนญาตจากส านกงาน ก.ล.ต. ดงน ใหท าหนาท ผสอบบญชของบรษทประจ าป 2560

1. นางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชวาลย ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 6549 และ/หรอ 2. นายธรศกด ฉวศรสกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 6624 และ/หรอ

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

3. นางสาวศนสนย พลสวสด ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 6977 และ/หรอ 4. นายนรนทร จระมงคล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 8593

นอกจากน ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชเปนจ านวนไมเกน 1,150,000 บาท ตอป โดยไมรวมคาบรการอนๆ (Non-audit services)

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตแตงต งผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาตอบแทน ผสอบบญชตามทเสนอทกประการ

วาระท 18 พจารณาอนมตการน าหนสามญของบรษทเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอม เอ ไอ ประธานฯ แจงตอทประชมวา ตามททประชมไดลงมตใหแปรสภาพบรษท จากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด และเพมทนจดทะเบยนและจดสรรหนสามญเพมทนเพอเสนอขายใหแกประชาชนทวไปเปนครงแรก (Initial Public Offering) ประธานฯ จงเหนควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการน าหนสามญของบรษท เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพ ย จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ เพอใหมตลาดรองส าหรบการซอขายหนของบรษท รวมท งไดเสนอใหทประชมมอบหมายใหคณะกรรมการบรษท หรอประธานเจาหนาทบรหาร หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท หรอประธานเจาหนาทบรหาร มอ านาจในการด าเนนการขออนญาตตอหนวยงานทเกยวของ รวมท งมอ านาจในการด าเนนการใด ๆ ตามทจ าเปน และเกยวเนองกบการดงกลาว

ไมมผถอหนทานใดมขอสงสยและซกถาม จงสรปมต ดงน

ประธานฯประกาศผลการนบคะแนน ดงน เหนดวย 1,383,106 เสยง คดเปนรอยละ 100.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.00 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมมบตรเสย

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มตดวยคะแนนเสยงเอกฉนทอนมตใหบรษทน าหนสามญของบรษท เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ โดยมรายละเอยดตามทเสนอทกประการ

วาระท 19 พจารณาเรองอนๆ -ไมม-

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนซกถาม ซงในทประชมมผถอหนซกถาม โดยสรปใจความส าคญไดดงน

ค าถาม : นายพร ประพณทพย สอบถามวา เงอนไขการก าหนดระยะเวลาหามขาย (silent period) ส าหรบผการน าบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เปนอยางไร

ค าตอบ : นายวนรบ บญธรรม ทปรกษาทางการเงน จากบรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง(ประเทศไทย)จ ากด(มหาชน) ชแจงวา ตามแผนงานทก าหนดไว คาดวาชวงปลายป 2560 บรษทฯ จะสามารถเสนอขายหนตอประชาชนได

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

(IPO) โดยชวงนนจะมก าหนดรายชอผถอหนทเปน Strategic Shareholders ซงเขาเกณฑ Silent period ซงตองรวบรวมใหได 55% ของจ านวนหน โดยหามผทเขาเกณฑ Silent period ดงกลาวขายหนเปนเวลา 1 ป และจะสามารถขายหนได 25% ของจ านวนหนทตดเงอนไขในการหามขายเมอพนระยะเวลา 6 เดอนแรก

ค าถาม : นายอมรศกด อมภาพนธกจ สอบถามวา กรณทผถอหนเดม ตองการซอหนสามญเพมจะสามารถท าไดหรอไม

ค าตอบ : ประธานฯ ชแจงวา สามารถซอหนสามญเพมไดโดยท าการซอในตลาดหลกทรพย โดยเรมตงแตบรษทเปดขายหนใหประชาชนครงแรก (IPO) แตตองพจารณาเกณฑการจดสรรหนสามญเพมทนทใหกบผถอหนประกอบดวย

ค าถาม : นายพนเลศ ประพณทพย สอบถามวา หากเปรยบเทยบขอไดเปรยบเสยเปรยบระหวางบรษทกบบรษทคแขง ทอยในกลมธรกจเดยวกน และหลกเกณฑการก าหนดราคาหน IPO เปนอยางไร

ค าตอบ : นางเสาวคณ ครจตร ประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวา ปจจบนยงไมมบรษทจดทะเบยนทประกอบธรกจ ดานโลจสตกสทมธรกจเหมอนกนกบบรษท มเพยงบรษททมธรกจใกลเคยง คอ บรษท บางประกง เทอรมนอล จ ากด แตมขนาดการลงทนทเลกกวาบรษทคอนขางมาก ซงท าใหหาคเปรยบเทยบไดคอนขางยาก

นายบญชย ครจตร รองประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงเพมเตมวา หากพจารณาจากพนทกรงเทพและสมทรปราการ พบวา มผประกอบกจการทาเรอเอกชนเชนเดยวกบบรษท ประมาณ 5-7 ราย ซงเปนธรกจทมผประกอบการนอยราย เนองจากขอจ ากดในเงอนไขการขอใบอนญาตประกอบกจการทาเรอจากหนวยงานภาครฐทเกยวของ ซงมหลายหนวยงานก ากบดแล อาท กระทรวงคมนาคม กรมเจาทา เทศบาล เปนตน โดยในรอบป 2559 ทผานมา บรษทมปรมาณต สนคาทเขามาใชบรการ เปนอนดบท 1 ของทาเรอเอกชนทงหมด สวนขอไดเปรยบเสยเปรยบระหวางบรษทกบบรษทคแขง โดยหากพจารณาจากหลกการ 5 P จะพบวา

1.) สถานทตงบรษทและทาเรอ มความไดเปรยบคแขงเนองจากอยใกลกบสะพานภมพล ซงเปนเสนทางเชอมตอไปยงสวนกลางกรงเทพมหานคร และเชอมตอกบถนนกาญจนาภเษก ซงเปนเสนทางเชอมโยงไปสภาคตะวนออก และ ตะวนตก ท าใหผใชบรการสะดวกตอการรบ-คนตสนคา

2.) การใหบรการ บรษทฯมการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพอตอบสนองความสะดวก รวดเรวในการใหบรการ และสรางความพงพอใจใหกบผใชบรการมาโดยตลอด

3.) การเปดรบลกคาและสายเรอรายใหมๆ ซงเปนทางเลอกใหกบลกคาผน าเขาและสงออก สงผลใหปรมาณตสนคาทเขามาใชบรการทาเรอของบรษทเพมสงขน

นายวนรบ บญธรรม ทปรกษาทางการเงน จากบรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง(ประเทศไทย)จ ากด(มหาชน) ชแจง ในสวนของการก าหนดราคาหน IPO โดยสวนใหญจะใชวธการประเมนมลคา 2 วธ คอ

1.) กระแสเงนสดในอนาคตทคาดวาจะสามารถท าได โดยพจารณาจาก ณ เวลานนบรษทมโครงการลงทนใดบางทมความแนชดวาจะเกดขนไดซงสามารถสรางผลประโยชนใหกบบรษท จะน าโครงการดงกลาวมารวมประเมนมลคาดวย

2.) เปรยบเทยบกบบรษททประกอบธรกจใกลเคยงกบบรษท

ค าถาม : นายพนเลศ ประพณทพย สอบถามวา แผนการลงทนของบรษทในอนาคตเปนอยางไรบาง และตามทได ชแจงวา มบรษทตางชาตสนใจทจะรวมทนกบบรษท ปจจบนเปนอยางไรบาง

ค าตอบ : นางเสาวคณ ครจตร ประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวา 1. บรษทมแผนการขยายธรกจ โดยมงเนน การใหบรการลกคาแบบครบวงจร เรมตงแตการใหบรการบรหารจดการและบ ารงซอมแซมตเปลา (Depot) การบรรจสนคา(CFS) การน าเขา-สงออกต สนคา การใหบรการรถหวลาก(Transport) และการใหเชาโกดงจดเกบสนคา(Warehouse) เปนตน ทงนปจจบนบรษทไดมการใหบรการเชาโกดงจดเกบสนคา Warehouse ในเขตปลอดอากร และ การใหบรการโลจสตกสแบบครบวงจรกบบรษท เมอรเซเดสเบนซ แมนแฟคเจอรง จ ากด ซงสรางความพงพอใจใหกบลกคาไดเปนอยางด และ 2. ในรอบปทผานมา บรษทมการรวมลงทนกบบรษทตางชาต จ านวน 2 ราย คอ

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 · มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม

1.) บรษท เอม โอ แอล ไลนสเนอร จ ากด โดยรวมกนจดตงบรษท บางกอก บารจ เทอรมนอล จ ากด เพอประกอบกจการทาเรอภายในประเทศ และ

2.) บรษท เซาธอส เอเชย เมดลอก โลจสตกส จ ากด โดยรวมจดต งบรษท บางกอก บารจ เซอรวส จ ากด เพอประกอบกจการบรหารจดการการขนสงทางเรอภายในประเทศ

นายวทต ลนตพงษ กรรมการ ชแจงเพมเตมวา ในรอบปทผานมาบรษทฯ มการขยายงานการใหบรการทเกยวเนอง เพมมากขน เชน งานใหเชาโกดงสนคา(Warehouse)ซงเปนโกดงประเภทเขตปลอดภาษอากร (Free Zone ) ถอวาเปน การสรางมลคาเพมงานไดเปนอยางด (Value Added) โดยปจจบนมกลมลกคาทมความตองการในลกษณะดงกลาว เพมสงขนเรอยๆ ดงน นจะเหนวาบรษทฯ มโอกาสทจะเตบโต หรอวาท าก าไรจากธรกจทมความแตกตาง โดย ทมผบรหารจะมงเนนทการเลอกลกคาทมศกยภาพสง และการใหบรการทมคณภาพดกบลกคา อกทงคณะกรรมการ-บรษทกไดมการก ากบและตดตามการด าเนนงานอยางตอเนอง เพอสรางความเชอมนใหกบผถอหนไดวา บรษทฯ มโอกาสทจะเตบโตเปนอยางดใหอนาคต

ค าถาม : นายพนเลศ ประพณทพย สอบถามวา การก าหนดจ านวนและมลคาหนสามญเพมทนทจะเสนอขายตอประชาชนมวธการและหลกเกณฑในการก าหนดอยางไร

ค าตอบ : นายวนรบ บญธรรม ทปรกษาทางการเงน จากจากบรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง(ประเทศไทย)จ ากด(มหาชน) ชแจงวา กอนการประเมนมลคาหนสามญ ทาง FA จะท าการวเคราะหจ านวนเงนทบรษทตองการใชเพอหมนเวยนภายในกจการ และเพอลงทนโครงการตางๆในอนาคต จากนนจงก าหนดวงเงนทตองการระดมทน และจ านวนและมลคาหนสามญเพมทนตอไป

ประธานฯ ชแจงเพมเตมวา โดยปกตการก าหนดจ านวนหนสามญทเสนอเพม จะเปนจ านวนหนทคาดการณวา ในอนาคตบรษทมโครงการทตองใชเงนเทาใด โดยพจารณาจากงบลงทนในโครงการนนๆ จากนนจงประมาณการราคาหนทคาดวาจะขายได ส าหรบการก าหนดจ านวนหนวาจะตองออกหนสามญเพมทนจ านวนเทาไหร จะตองพจารณาจากโครงสรางการลงทนวาสดสวนหนสนกบทนควรเปนเทาใด เพราะถาออกหนสามญมากเกนไป จะท าใหราคาหนต าเกนไป หรอ ถาออกหนสามญนอยเกนไป กจะท าใหบรษทมหนสนสงเกนไป ซงตองพจารณาเรองเหลานใหสอดคลองกบโครงสรางการลงทนดวย เพอก าหนดหนสามญเพมทนทเหมาะสม ทส าคญทสดคอ ประมาณการหนสามญเพมทนทออกมาแลวตองมเงนเพยงพอทจะใชหมนเวยนภายในกจการ และเพอลงทนโครงการตางๆได

เมอไมมค าถาม การเสนอความคดเหน หรอขอเสนอแนะใดๆ เพมเตมจากผถอหนแลว ประธานฯแจงตอทประชมผถอหนวาไดพจารณาวาระการประชมทงหมดตามทก าหนดเสรจสนแลว และกลาวขอบคณผถอหนและผรบมอบฉนทะทมา รวมประชม

ปดประชมเวลา 15.30 น.

ลงชอ................................................ (นายยทธ วรฉตรธาร) ประธานกรรมการ ลงชอ............................................ผบนทกรายงานการประชม (นายวรวทย เออทรพยสกล) เลขานการบรษท