of 12 /12
ที่ ศธ ๐๔๑๑๔.๒๒๑ /๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑ ๔๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การติดตามการดาเนินงานตามโครงการ “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อ้างถึง หนังสือ สพป. มุกดาหาร ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / 117 ลงวันที0 มกราคม 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย . แบบติดตามการดาเนินงานตามนโยบายฯ จานวน ชุด . แบบสรุปรายงานข้อมูล (เอกสารหมายเลข ๑) จานวน ชุด . รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ ๑-(เอกสารหมายเลข ๒-) จานวน แผ่น ตามหนังสือที ่อ้างถึง สานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ทางโรงเรียนรายงาน ผล การดาเนินงานตามโครงการ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี ้ ทางโรงเรียนบ้านหนองหนาว ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อม หนังสือนีจึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายขันชัย รอบคอบ) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐๔๒-๖๔๔๕๑๒ ๐๘๑-๘๗๒๘๔๖๙

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓...

 • ท่ี ศธ ๐๔๑๑๔.๒๒๑ /๑๓ โรงเรยีนบ้านหนองหนาว ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง จังหวดัมุกดาหาร ๔๙๑ ๔๐

  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  เรื่อง การติดตามการด าเนินงานตามโครงการ “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

  เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

  อ้างถึง หนังสือ สพป. มุกดาหาร ท่ี ศธ ๐๔๑๑๔ / ว 117 ลงวันท่ี ๓0 มกราคม 2558

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายฯ จ านวน ๑ ชุด ๒. แบบสรุปรายงานข้อมูล (เอกสารหมายเลข ๑) จ านวน ๑ ชุด ๓. รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เอกสารหมายเลข ๒-๗) จ านวน ๖ แผ่น

  ตามหนงัสือท่ีอ้างถึง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ทางโรงเรยีนรายงาน ผลการด าเนินงานตามโครงการ “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี ้ทางโรงเรยีนบ้านหนองหนาว ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนี ้

  จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ

  (นายขันชัย รอบคอบ) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐๔๒-๖๔๔๕๑๒ ๐๘๑-๘๗๒๘๔๖๙

 • แบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

  ให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กรอกผลการด าเนินงาน และส่งกลับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 ตามแบบท่ีก าหนด ดังนี้

  โรงเรียน ..............บ้านหนองหนาว....................

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  1. จ านวนนักเรียนท้ังส้ิน (ปฐมวัย-ม.3) จ านวน ...............๙๘................. คน 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในโรงเรียน จ านวน ................๖๙................ คน 3. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จ านวน ..............๑................. คน

  (พร้อมแนบราบช่ือ) 3.1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน ........................................... คน 3.2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน ........................................... คน 3.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน ....................๑..................... คน 3.4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน ........................................... คน 3.5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน ........................................... คน 3.6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน ........................................... คน

 • ตอนที่ 2 การด าเนินงานตามนโยบาย“ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ให้สถานศึกษา ท าเครื่องหมาย ในช่อง ด าเนินการแล้ว หรือ ยังไม่ด าเนินการ พร้อมระบุเหตุผลและข้อเสนอแนะ

  ท่ี

  รายการปฏิบัติ

  การด าเนินงาน เหตุผล/ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ

  แล้ว ยังไม่

  ด าเนินการ 1 ประกาศ นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอกการอ่านไม่

  ออก เขียนไม่ได้ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ

  2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอกการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  3 ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ันของโรงเรียน

  4 วิเคราะห์สภาพปัญหา นักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียนทุกระดับช้ัน

  5 ก าหนดให้ครูจัดท าแผนพัฒนาซ่อมเสริมท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหานักเรียนรายบุคคล

  6 การส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทุกระดับช้ัน

  7 การจัดท าแผนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  8 ก าหนดแผนงาน โครงการ ระยะส้ัน ระยะยาว ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. และ สพป.มุกดาหาร

  9 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  10 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

  11 การจัดหาส่ือ และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน

  12 การจัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

 • ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค

  1.) ............................................................................................................................................................. 2.) ............................................................................................................................................................. 3.) ............................................................................................................................................................ 4.) ............................................................................................................................................................. 5.) .............................................................................................................................................................

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1.) ............................................................................................................................................................ 2.) ............................................................................................................................................................ 3.) ............................................................................................................................................................. 4.) ............................................................................................................................................................. 5.) ............................................................................................................................................................

  ขอขอบคุณท่ีท่านได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามพร้อมกับให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • แบบสรุปรายงานข้อมูล การอ่านการเขียน ของนักเรียน

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียน.........บ้านหนองหนาว............... กลุ่มเครือข่าย ……พัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง......... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

  ปีการศึกษา 2557 รายงาน วันท่ี .........๕......... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

  ชั้น

  จ านวนนักเรียนทั้งหมด

  แต่ละช้ันปี

  ระดับความสามารถในการอ่านการเขียน

  หมายเหตุ (ยากจน เจ็บป่วย

  ฯลฯ)

  ระดับดี (คน) พอใช้ (คน) ปรับปรุง (คน)

  นักเรียน เรียนร่วม

  อ่านไม่ได้เลย(คน)

  ป.1 ๑๕ ๓ ๙ ๓ - ป.๒ ๑๑ ๓ ๕ ๓ - ป.๓ ๑๓ ๙ ๓ - ๑ ป.๔ ๑๑ ๙ ๒ - - ป.๕ ๑๐ ๗ ๓ - - ป.๖ ๙ ๖ ๓ - -

  รวมทั้งสิ้น ๓๗ ๒๕ ๖ -

  ลงช่ือ ...............รัตน์ เช้ือกุลา................. ผู้รายงาน (นายรัตน์ เช้ือกุลา) ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ ๕ / กุมภาพันธ์ / ๒๕๕8

  ลงช่ือ ................................................... ผู้รับรอง (นายขันชัย รอบคอบ)

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว ๕ / กุมภาพันธ์ / ๒๕๕8

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๑

 • รายช่ือนักเรียนทีอ่่านไม่ออก เขียนไม่ได ้

  โรงเรียน.........บ้านหนองหนาว............... กลุ่มเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

  ปีการศึกษา 2557 รายงาน วันท่ี .........๕......... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

  ชั้น จ านวน

  นักเรียนทั้งหมด (ในแต่ละช้ัน)

  จ านวนนักเรียน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  รายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  ป.1 15

  ป.2 11

  ป.3 13 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยเพชร (เป็นเด็กพิเศษ)

  ป.4 11

  ป.5 10

  ป.6 9

  ลงช่ือ ...............รัตน์ เช้ือกุลา................. ผู้รายงาน (นายรัตน์ เช้ือกุลา) ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๓ ๕ / กุมภาพันธ์ / ๒๕๕8

  ลงช่ือ ................................................... ผู้รับรอง (นายขันชัย รอบคอบ)

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว ๕ / กุมภาพันธ์ / ๒๕๕8

 • รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสามารถในการอ่านของรายบุคคล

  (หากมีจ านวนมากกว่าแบบรายงานให้พิมพ์เพิ่มตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ันปี)

  ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการอ่านรายบุคคล

  หมายเหตุ ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้

  1 เด็กชายพิชชากร คนหาร 2 เด็กหญิงอันธิกา ไชยเพชร 3 เด็กหญิงปิยธิดา แจ่มโสภา 4 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองชมพู 5 เด็กชายณัฐวุธ ขวาระคร 6 เด็กชายกฤตเมธ ดาสันทัด 7 เด็กชายอภิวัฒน์ โคตรพรม 8 เด็กชายนิวัฒน์ โคตรพรม 9 เด็กหญิงญานิศา ไชยเพชร

  10 เด็กหญิงสวรินทร์ ไชยเพชร 11 เด็กชายธีรวัฒน์ โซ่เมืองแซะ 12 เด็กชายรัชพล ค ามุงคุณ 13 เด็กชายณัฐพัฒน์ วงค์กระโซ่ 14 เด็กหญิงปพิชญา ดุสอน 15 เด็กชายพรรษิษฐ์ จันโทรัตน์ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๒

 • รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสามารถในการอ่านของรายบุคคล

  (หากมีจ านวนมากกว่าแบบรายงานให้พิมพ์เพิ่มตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ันปี)

  ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการอ่านรายบุคคล

  หมายเหตุ ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้

  1 เด็กชายธีรภัทร์ เช้ือกุณะ 2 เด็กชายศุภวิทย์ พ่อโพธิ์ 3 เด็กชายเฉลิมเกียรติ ชุ่มมงคล 4 เด็กชายเอกราช ไชยเพ็ชร 5 เด็กหญิงอรพินท์ เช้ือวังค า 6 เด็กหญิงกุลฑิรา คนหาร 7 เด็กหญิงศิริวรรณ ชมพู 8 เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยเพชร 9 เด็กหญิงวิจิตรา ไชยเพชร

  10 เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรพรม 11 เด็กหญิงปรียาภัทร บาดตาสาว 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๓

 • รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสามารถในการอ่านของรายบุคคล

  (หากมีจ านวนมากกว่าแบบรายงานให้พิมพ์เพิ่มตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ันปี)

  ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการอ่านรายบุคคล

  หมายเหตุ ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้

  1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยเพชร เป็นเด็กพิเศษ 2 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีทัศน์ 3 เด็กชายภัทธดนัย ไชยเพชร 4 เด็กชายภูวเนศ ไชยเพชร 5 เด็กชายกิตติศักดิ์ แซ่ตัน 6 เด็กชายณัฐดนัย ไชยเพชร 7 เด็กชายนราวิชญ์ พิมนรัมย์ 8 เด็กชายภานุพงศ์ ค าศิริ 9 เด็กหญิงจิดาภา จิตอามาตย์

  10 เด็กหญิงชลดา โคตรพรม 11 เด็กหญิงนฤมล ไชยเพชร 12 เด็กหญิงธนาพร แจ่มอุทัย 13 เด็กหญิงกัณญธิดา ไชยเพชร 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๔

 • รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสามารถในการอ่านของรายบุคคล

  (หากมีจ านวนมากกว่าแบบรายงานให้พิมพ์เพิ่มตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ันปี)

  ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการอ่านรายบุคคล

  หมายเหตุ ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้

  1 เด็กชายภาสกร ไชยเพชร 2 เด็กชายกฤษณะ กอบเกื้อ 3 เด็กชายกฤษดา ค ามุงคุณ 4 เด็กชายทินภัทร ไชยเพชร 5 เด็กชายภานุพงษ์ อ้วนลาน 6 เด็กชายอนุภัทร ไชยเพชร 7 เด็กชายอนุพงษ์ แก้วมุงคุณ 8 เด็กหญิงปวันรัตน์ โคตรพรม 9 เด็กหญิงณัฐธิดา ทามนตรี

  10 เด็กหญิงสุภาพร ไชยเพชร 11 เด็กหญิงปนัดดา พ่อสาร 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๕

 • รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสามารถในการอ่านของรายบุคคล

  (หากมีจ านวนมากกว่าแบบรายงานให้พิมพ์เพิ่มตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ันปี)

  ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการอ่านรายบุคคล

  หมายเหตุ ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้

  1 เด็กชายคมสัน ไชยเพชร 2 เด็กชายครรชิต ไชยเพชร 3 เด็กชายยุทธนา ไชยเพชร 4 เด็กชายชิษณุพงศ์ ดาสันทัด 5 เด็กชายอนวัฒน์ ไชยเพชร 6 เด็กชายธนกฤต เช้ือเมืองแสน 7 เด็กชายณรงค์ ค าโยธา 8 เด็กหญิงสุรีย์นิภา ไชยเพชร์ 9 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยเพชร

  10 เด็กหญิงอัมพร กุลชาติ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๖

 • รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสามารถในการอ่านของรายบุคคล

  (หากมีจ านวนมากกว่าแบบรายงานให้พิมพ์เพิ่มตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ันปี)

  ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการอ่านรายบุคคล

  หมายเหตุ ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่ได้

  1 เด็กชายชญานนท์ วงค์กระโซ่ 2 เด็กชายองอาจ กุตารักษ์ 3 เด็กชายธีรพันธ์ ไชยเพชร 4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ค ามุงคุณ 5 เด็กหญิงกองรักษ์ ไชยเพชร 6 เด็กหญิงสุพัฒตรา ทับทัต 7 เด็กหญิงอารีย์ ไชยเพชร 8 เด็กหญิงพัชริดา ไชยเพชร 9 เด็กหญิงสุภาวดี ไชยเพชร

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร

  เอกสารหมายเลข ๗