12
ที่ ศธ ๐๔๑๑๔.๒๒๑ /๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑ ๔๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การติดตามการดาเนินงานตามโครงการ “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อ้างถึง หนังสือ สพป. มุกดาหาร ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / 117 ลงวันที0 มกราคม 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย . แบบติดตามการดาเนินงานตามนโยบายฯ จานวน ชุด . แบบสรุปรายงานข้อมูล (เอกสารหมายเลข ๑) จานวน ชุด . รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ ๑-(เอกสารหมายเลข ๒-) จานวน แผ่น ตามหนังสือที ่อ้างถึง สานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ทางโรงเรียนรายงาน ผล การดาเนินงานตามโครงการ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี ้ ทางโรงเรียนบ้านหนองหนาว ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อม หนังสือนีจึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายขันชัย รอบคอบ) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหนาว กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐๔๒-๖๔๔๕๑๒ ๐๘๑-๘๗๒๘๔๖๙

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

ท ศธ ๐๔๑๑๔.๒๒๑ /๑๓ โรงเรยนบานหนองหนาว ต าบลหนองบว อ าเภอดงหลวง จงหวดมกดาหาร ๔๙๑ ๔๐

๕ กมภาพนธ ๒๕๕๘

เรอง การตดตามการด าเนนงานตามโครงการ “ป 2558 เปนปปลอดนกเรยนอานไมออก เขยนไมได”

เรยน ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามกดาหาร

อางถง หนงสอ สพป. มกดาหาร ท ศธ ๐๔๑๑๔ / ว 117 ลงวนท ๓0 มกราคม 2558

สงทสงมาดวย ๑. แบบตดตามการด าเนนงานตามนโยบายฯ จ านวน ๑ ชด ๒. แบบสรปรายงานขอมล (เอกสารหมายเลข ๑) จ านวน ๑ ชด ๓. รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท ๑-๖ (เอกสารหมายเลข ๒-๗) จ านวน ๖ แผน

ตามหนงสอทอางถง ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามกดาหาร ใหทางโรงเรยนรายงาน ผลการด าเนนงานตามโครงการ “ป 2558 เปนปปลอดนกเรยนอานไมออก เขยนไมได” ความละเอยดแจงแลวนน บดน ทางโรงเรยนบานหนองหนาว ไดด าเนนการเสรจเรยบรอยแลว รายละเอยดตามสงทสงมาพรอมหนงสอน

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ ขอแสดงความนบถอ

(นายขนชย รอบคอบ) ผอ านวยการโรงเรยนบานหนองหนาว กลมงานวชาการ โทร. ๐๔๒-๖๔๔๕๑๒ ๐๘๑-๘๗๒๘๔๖๙

Page 2: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

แบบตดตามการด าเนนงานตามนโยบาย “ป 2558 เปนปปลอดนกเรยนอานไมออก เขยนไมได”

ใหโรงเรยนสงกดส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามกดาหาร กรอกผลการด าเนนงาน และสงกลบส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามกดาหาร ภายในวนท 5 กมภาพนธ 2558 ตามแบบทก าหนด ดงน

โรงเรยน ..............บานหนองหนาว....................

ตอนท 1 ขอมลทวไป

1. จ านวนนกเรยนทงสน (ปฐมวย-ม.3) จ านวน ...............๙๘................. คน 2. นกเรยนระดบประถมศกษาปท 1-6 ในโรงเรยน จ านวน ................๖๙................ คน 3. นกเรยนระดบประถมศกษาปท 1-6 ทอานไมออก เขยนไมได จ านวน ..............๑................. คน

(พรอมแนบราบชอ) 3.1 ชนประถมศกษาปท 1 จ านวน ........................................... คน 3.2 ชนประถมศกษาปท 2 จ านวน ........................................... คน 3.3 ชนประถมศกษาปท 3 จ านวน ....................๑..................... คน 3.4 ชนประถมศกษาปท 4 จ านวน ........................................... คน 3.5 ชนประถมศกษาปท 5 จ านวน ........................................... คน 3.6 ชนประถมศกษาปท 6 จ านวน ........................................... คน

Page 3: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

ตอนท 2 การด าเนนงานตามนโยบาย“ป 2558 เปนปปลอดนกเรยนอานไมออก เขยนไมได” ใหสถานศกษา ท าเครองหมาย ในชอง ด าเนนการแลว หรอ ยงไมด าเนนการ พรอมระบเหตผลและขอเสนอแนะ

รายการปฏบต

การด าเนนงาน เหตผล/ขอเสนอแนะ ด าเนนการ

แลว ยงไม

ด าเนนการ 1 ประกาศ นโยบายป 2558 เปนปปลอกการอานไม

ออก เขยนไมได ใหผทเกยวของทราบ

2 แตงตงคณะกรรมการด าเนนงานตาม นโยบายป 2558 เปนปปลอกการอานไมออก เขยนไมได

3 ประเมนการอาน การเขยนของนกเรยนทกระดบชนของโรงเรยน

4 วเคราะหสภาพปญหา นกเรยนทมปญหาเกยวกบการอาน การเขยนทกระดบชน

5 ก าหนดใหครจดท าแผนพฒนาซอมเสรมทเหมาะสมกบสภาพปญหานกเรยนรายบคคล

6 การส ารวจขอมลจ านวนนกเรยนทอานไมออก เขยนไมได ทกระดบชน

7 การจดท าแผนการสอนส าหรบนกเรยนทอานไมออก เขยนไมได

8 ก าหนดแผนงาน โครงการ ระยะสน ระยะยาว ทสอดคลองกบนโยบาย กลยทธ จดเนน ของ สพฐ. และ สพป.มกดาหาร

9 สงเสรมสนบสนนงบประมาณเกยวกบการแกปญหานกเรยนอานไมออก เขยนไมได

10 การพฒนาผบรหารสถานศกษา ครผสอน และบคลากรทเกยวของ

11 การจดหาสอ และพฒนาสอการเรยนการสอนทสอดคลองกบผเรยน

12 การจดท าแผนการนเทศ ก ากบ ตดตาม และประเมนผลการด าเนนงาน

Page 4: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

ตอนท 3 ปญหา อปสรรค

1.) ............................................................................................................................................................. 2.) ............................................................................................................................................................. 3.) ............................................................................................................................................................ 4.) ............................................................................................................................................................. 5.) .............................................................................................................................................................

ตอนท 4 ขอเสนอแนะเพอการพฒนา 1.) ............................................................................................................................................................ 2.) ............................................................................................................................................................ 3.) ............................................................................................................................................................. 4.) ............................................................................................................................................................. 5.) ............................................................................................................................................................

ขอขอบคณททานไดเสยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามพรอมกบใหขอมลทเปนประโยชนในครงน กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา

Page 5: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

แบบสรปรายงานขอมล การอานการเขยน ของนกเรยน

ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

โรงเรยน.........บานหนองหนาว............... กลมเครอขาย ……พฒนาคณภาพการศกษาดงหลวง......... ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามกดาหาร

ปการศกษา 2557 รายงาน วนท .........๕......... เดอน กมภาพนธ พ.ศ.2558

ชน

จ านวนนกเรยนทงหมด

แตละชนป

ระดบความสามารถในการอานการเขยน

หมายเหต (ยากจน เจบปวย

ฯลฯ)

ระดบด (คน) พอใช (คน) ปรบปรง (คน)

นกเรยน เรยนรวม

อานไมไดเลย(คน)

ป.1 ๑๕ ๓ ๙ ๓ - ป.๒ ๑๑ ๓ ๕ ๓ - ป.๓ ๑๓ ๙ ๓ - ๑ ป.๔ ๑๑ ๙ ๒ - - ป.๕ ๑๐ ๗ ๓ - - ป.๖ ๙ ๖ ๓ - -

รวมทงสน ๓๗ ๒๕ ๖ -

ลงชอ ...............รตน เชอกลา................. ผรายงาน (นายรตน เชอกลา) ต าแหนง คร ค.ศ.๓ ๕ / กมภาพนธ / ๒๕๕8

ลงชอ ................................................... ผรบรอง (นายขนชย รอบคอบ)

ต าแหนง ผอ านวยการโรงเรยนบานหนองหนาว ๕ / กมภาพนธ / ๒๕๕8

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา สพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๑

Page 6: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนทอานไมออก เขยนไมได

โรงเรยน.........บานหนองหนาว............... กลมเครอขายพฒนาคณภาพการศกษาดงหลวง ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามกดาหาร

ปการศกษา 2557 รายงาน วนท .........๕......... เดอน กมภาพนธ พ.ศ.2558

ชน จ านวน

นกเรยนทงหมด (ในแตละชน)

จ านวนนกเรยน ทอานไมออก เขยนไมได

รายชอนกเรยนทอานไมออก เขยนไมได

ป.1 15

ป.2 11

ป.3 13 1 เดกหญงธดารตน ไชยเพชร (เปนเดกพเศษ)

ป.4 11

ป.5 10

ป.6 9

ลงชอ ...............รตน เชอกลา................. ผรายงาน (นายรตน เชอกลา) ต าแหนง คร ค.ศ.๓ ๕ / กมภาพนธ / ๒๕๕8

ลงชอ ................................................... ผรบรอง (นายขนชย รอบคอบ)

ต าแหนง ผอ านวยการโรงเรยนบานหนองหนาว ๕ / กมภาพนธ / ๒๕๕8

Page 7: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท 1 ใหท าเครองหมาย ลงในชองระดบความสามารถในการอานของรายบคคล

(หากมจ านวนมากกวาแบบรายงานใหพมพเพมตามจ านวนนกเรยนในแตละชนป)

ท ชอ-สกล ระดบการอานรายบคคล

หมายเหต ด พอใช ปรบปรง อานไมได

1 เดกชายพชชากร คนหาร 2 เดกหญงอนธกา ไชยเพชร 3 เดกหญงปยธดา แจมโสภา 4 เดกหญงพมพชนก ทองชมพ 5 เดกชายณฐวธ ขวาระคร 6 เดกชายกฤตเมธ ดาสนทด 7 เดกชายอภวฒน โคตรพรม 8 เดกชายนวฒน โคตรพรม 9 เดกหญงญานศา ไชยเพชร

10 เดกหญงสวรนทร ไชยเพชร 11 เดกชายธรวฒน โซเมองแซะ 12 เดกชายรชพล ค ามงคณ 13 เดกชายณฐพฒน วงคกระโซ 14 เดกหญงปพชญา ดสอน 15 เดกชายพรรษษฐ จนโทรตน 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา สพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๒

Page 8: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท 2 ใหท าเครองหมาย ลงในชองระดบความสามารถในการอานของรายบคคล

(หากมจ านวนมากกวาแบบรายงานใหพมพเพมตามจ านวนนกเรยนในแตละชนป)

ท ชอ-สกล ระดบการอานรายบคคล

หมายเหต ด พอใช ปรบปรง อานไมได

1 เดกชายธรภทร เชอกณะ 2 เดกชายศภวทย พอโพธ 3 เดกชายเฉลมเกยรต ชมมงคล 4 เดกชายเอกราช ไชยเพชร 5 เดกหญงอรพนท เชอวงค า 6 เดกหญงกลฑรา คนหาร

7 เดกหญงศรวรรณ ชมพ 8 เดกหญงกานตธดา ไชยเพชร 9 เดกหญงวจตรา ไชยเพชร

10 เดกหญงกนกวรรณ โคตรพรม 11 เดกหญงปรยาภทร บาดตาสาว 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา สพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๓

Page 9: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท 3 ใหท าเครองหมาย ลงในชองระดบความสามารถในการอานของรายบคคล

(หากมจ านวนมากกวาแบบรายงานใหพมพเพมตามจ านวนนกเรยนในแตละชนป)

ท ชอ-สกล ระดบการอานรายบคคล

หมายเหต ด พอใช ปรบปรง อานไมได

1 เดกหญงธดารตน ไชยเพชร เปนเดกพเศษ 2 เดกหญงเพญพชชา ศรทศน 3 เดกชายภทธดนย ไชยเพชร 4 เดกชายภวเนศ ไชยเพชร 5 เดกชายกตตศกด แซตน 6 เดกชายณฐดนย ไชยเพชร 7 เดกชายนราวชญ พมนรมย 8 เดกชายภานพงศ ค าศร 9 เดกหญงจดาภา จตอามาตย

10 เดกหญงชลดา โคตรพรม 11 เดกหญงนฤมล ไชยเพชร 12 เดกหญงธนาพร แจมอทย 13 เดกหญงกณญธดา ไชยเพชร 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา สพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๔

Page 10: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท 4 ใหท าเครองหมาย ลงในชองระดบความสามารถในการอานของรายบคคล

(หากมจ านวนมากกวาแบบรายงานใหพมพเพมตามจ านวนนกเรยนในแตละชนป)

ท ชอ-สกล ระดบการอานรายบคคล

หมายเหต ด พอใช ปรบปรง อานไมได

1 เดกชายภาสกร ไชยเพชร 2 เดกชายกฤษณะ กอบเกอ 3 เดกชายกฤษดา ค ามงคณ 4 เดกชายทนภทร ไชยเพชร

5 เดกชายภานพงษ อวนลาน 6 เดกชายอนภทร ไชยเพชร 7 เดกชายอนพงษ แกวมงคณ 8 เดกหญงปวนรตน โคตรพรม 9 เดกหญงณฐธดา ทามนตร

10 เดกหญงสภาพร ไชยเพชร 11 เดกหญงปนดดา พอสาร 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษาสพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๕

Page 11: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท 5 ใหท าเครองหมาย ลงในชองระดบความสามารถในการอานของรายบคคล

(หากมจ านวนมากกวาแบบรายงานใหพมพเพมตามจ านวนนกเรยนในแตละชนป)

ท ชอ-สกล ระดบการอานรายบคคล

หมายเหต ด พอใช ปรบปรง อานไมได

1 เดกชายคมสน ไชยเพชร 2 เดกชายครรชต ไชยเพชร 3 เดกชายยทธนา ไชยเพชร 4 เดกชายชษณพงศ ดาสนทด 5 เดกชายอนวฒน ไชยเพชร 6 เดกชายธนกฤต เชอเมองแสน 7 เดกชายณรงค ค าโยธา 8 เดกหญงสรยนภา ไชยเพชร 9 เดกหญงธญญารตน ไชยเพชร

10 เดกหญงอมพร กลชาต 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา สพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๖

Page 12: ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ ๒๒๑ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหนาว fileสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามการด

รายชอนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 ใหท าเครองหมาย ลงในชองระดบความสามารถในการอานของรายบคคล

(หากมจ านวนมากกวาแบบรายงานใหพมพเพมตามจ านวนนกเรยนในแตละชนป)

ท ชอ-สกล ระดบการอานรายบคคล

หมายเหต ด พอใช ปรบปรง อานไมได

1 เดกชายชญานนท วงคกระโซ 2 เดกชายองอาจ กตารกษ 3 เดกชายธรพนธ ไชยเพชร 4 เดกหญงกญญาณฐ ค ามงคณ 5 เดกหญงกองรกษ ไชยเพชร 6 เดกหญงสพฒตรา ทบทต 7 เดกหญงอารย ไชยเพชร 8 เดกหญงพชรดา ไชยเพชร 9 เดกหญงสภาวด ไชยเพชร

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา สพป.มกดาหาร

เอกสารหมายเลข ๗