of 16 /16
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาร่างผลการทบทวนความจาเป็น ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ตามมาตรา 57 (ฉบับเปิดเผย) การทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการดาเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 รวมทั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการพิจารณา การทุ่มตลาดและการอุดหนุนใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มีดังนี1. ความเป็นมา 1.1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีคาวินิจฉัยชั้นที่สุดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 5 ปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 178 ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ดังนี1) อัตราร้อยละ 8.50 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากบริษัท Ningbo Baoxin Stainless Steel จากัด 2) อัตราร้อยละ 33.32 ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากผู้ผลิตรายอื่น โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ดังต่อไปนี(1) บริษัท Shanxi Taigang Stainless Steel จากัด (2) บริษัท Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel จากัด (3) บริษัท Guangdong Taigang Stainless Steel Processing and Distribution. จากัด (4) บริษัท Shanxi Taigang Stainless Steel Precision Strip จากัด และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคาซี ไอ เอฟ ในกรณีดังนี1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนาสินค้าดังกล่าวเข้า มาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนาสินค้าดังกล่าว เข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 3) กรณีที่ผู้นาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ · 2019. 10. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย ... ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ · 2019. 10. 21. ·...

.. 2542 1.
1) 8.50 Ningbo Baoxin Stainless Steel
2) 33.32
(1) Shanxi Taigang Stainless Steel (2) Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel (3) Guangdong Taigang Stainless Steel Processing and Distribution. (4) Shanxi Taigang Stainless Steel Precision Strip
0 1)
1.2 7 2561 - () (Flat Cold-Rolled Stainless Steel) 57 .. 2542
1.3 21 2561 57 1 0 2.
2.2 27 2561 6 2561 The Nation 14 2561
3
2.4 11 2561 2.4.1 1 - ()
2.4.2 / 34 1. Baosteel 18. Lianzhong Stainless Steel (LISCO) 2. Baosteel Desheng Stainless Steel 19. Ningbo Baoxin 3. Beihai Chengde Ferronickel Stainless Steel 20. Qianyuan Stainless Steel 4. Benxi Iron and steel 21. Qingdao-Pohang Stainless steel (QPSS) 5. Foshan Gaoming Taiyu Steel 22. Samsung Group 6. Fujian Kaixi Stainless Steel 23. Shandong Hongwang 7. Fujian Wuhang Stainless Steel 24. Shanghai Krupp Stainless (SKS) 8. Fujian Yongjin 25. Sichuan Tianhong Stainless Steel 9. Guangxi Wuzhou Jinhai Stainless 26. Taiyuan Iron & Steel (TISCO) 10. Hebei Iron & Steel 27. Tiancheng Stainless Steel Products 11. Henan Chengfeng tech 28. Tianjin Tianguan Yuantong Stainless Steel 12. Henan Tianhong Metal 29. Tsingshan Qingyuan 13. Hunan Tianhong (Shuangfend) 30. Xinwen Mining 14. Irestal Shanghai Stainless Pipe (ISSP) 31. Yongjin Metal Technology 15. Jinyun Xinyongmao 32. Yuyao Purenovo Stainless Steel 16. Jiuquan Iron & Steel (JISCO) 33. Zhangjiagang Pohang Stainless (ZPSS) 17. Lianyungang Huale Alloy 34. Foshan Chende newmaterials
2.4.3
57 ()
2.4.4 / 65 1. . () 25. . 2. . 26. . () 3. . 4. .
27. . 28. . -
5. . () 29. . 6. . 30. . - 7. . 31. . 8. . 32. . 9. . 33. . () 10. . () 34. . 11. . () 35. . () 12. . () 36. . () 13. . 37. . 14. . .. 38. . () 15. . 39. . 16. . () 40. . - 17. .
() 41. . () 42. .
18. . 43. . .. 19. . 44. . () 20. . () 45. . 21. . 46. . 22. . 47. . 23. . () 48. . () 24. . 49. . ()
5
57 ()
50. . () 51. .
57. . 58. .
52. . ()
59. . 60. .
53. . -
61. . () 62. .
54. . - 55. .
63. . 64. . ()
56. . (1999) 65. . 2.4.5 2
(1) (2)
3. 3.1
3.1.1 2.4.1
3.1.2 / 2.4.2
3.1.3 / 2.4.4
3.1.4 2.4.5 3.1.5
3.2 (Flat Cold-Rolled Stainless Steel) 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7220.20.10 7220.20.90
6
57 ()
41 11 2555 12 11 2560 1 2555 2560
2555 (HS 2012) 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7220.20.10 7220.20.90
72193200032 72193300032 72193400032 72193500032 72202010032 72202090032 72193200037 72193300033 72193400033 72193500033 72202010033 72202090033 72193200051 72193300037 72193400037 72193500037 72202010037 72202090037 72193200054 72193300051 72193400038 72193500038 72202010051 72202090051
72193300052 72193400051 72193500051 72202010052 72202090052
72193300054 72193400052 72193500052 72202010054 72202090054
72193300055 72193400054 72193500054 72202010055 72202090055
72193400055 72193500055
4 7 8 8 7 7
41 2560 (HS 2017)
7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7220.20.10 7220.20.90 72193200030 72193300030 72193400030 72193500030 72202010030 72202090030 72193200040 72193300040 72193400040 72193500040 72202010040 72202090040
2 2 2 2 2 2 12
3.3 (1) (Period of Review: POR)
(Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping) 1 2560 - 30 2561 (Previous Period of Review: PPR) 1 2559 - 30 2560
7
(2). (Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury) 1 2557 - 30 2561
3.4 (1) (2)
4. 57 ... .. 2542 “
” 5.
25 – 28 2562 - ()
8
7. 57
7.1.1
(Best Information Available : BIA) 27 ... .. 2542 Article 6.8 WTO

(2) (3)
(4) (5) 232 Trade Expansion Act 1962
7.1.3 CRU International Limited
7.1.4
7.2 (Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury)
2557 2558 2559 2560 PPR
( 59 – 60) POR
( 60 – 61) () 3,260 5,090 6,398 8,100 8,201 9,457 ( )
38,782 45,453 52,403 67,673 63,081 78,211
8,407 4,530 2,800 4,871 5,061 8,049 50,449 55,073 61,601 80,644 76,343 95,717 :
2557 3,260 2557 5,090 6,398 8,100 2558 2559 2560 PPR POR 8,201 9,457
7.2.2
3 ( : 2557)
( 59 – 60) POR
( 60 – 61) (1) 100.90 85.76 78.64 96.11 93.72 95.51 (2) 100.00 92.59 84.15 91.51 90.60 92.30 (3) (1) - (2) 0.90 -6.83 -5.51 4.60 3.12 3.21 :
(2) 2558 2559 4
( : 2557)
( 59 – 60) POR
( 60 – 61) %
100.90 85.76 -15.00 78.64 -8.30 96.11 22.21 93.72 95.51 1.91

100.00 92.59 -7.41 84.15 -9.11 91.51 8.74 90.60 92.30 1.87
(3) 2560 (POR) 5
12
7.2.3 (1)
100 88.54 115.31 115.03 117.13 114.83
100 81.97 97.03 105.25 106.12 105.98
2557 – 2560 POR PPR (2)
2558 – 2559 2560 POR PPR
(3) / 2557 2558 2559 2560 PPR POR
/ 100 74.72 127.94 95.34 94.24 128.60
2557-2560 POR PPR
(4) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 100 150 150 150 150
100 101.30 77.92 81.82 81.82 81.82
13
2559 2557 – 2560 PPR POR
(5) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 101.21 117.13 123.98 122.91 123.08
2557 – 2560 POR PPR
(6) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
100.00 92.75 98.55 89.86 91.30 82.61
2557 – 2560 POR PPR
(7) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
(% yield = output/input) 100 100 100 102.25 101.12 101.12
2557 – POR (8)
2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 62.89 308.18 146.54 203.77 318.24
2557 – 2560 POR PPR
14
(9) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
-100 171.68 63.45 163.45 -195.65 312.34
2558 – 2560 2557 PPR POR
(10) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 123.70 58.10 86.69 77.93 60.31
2557 – 2560 POR PPR
(11) 2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 100.78 101.31 101.57 101.31 101.83
2557 – POR (12)
2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 115.34 123.86 140.91 142.05 150.57
2557 – POR (13)
2557 2558 2559 2560 PPR POR
100 88.54 115.31 115.03 117.13 114.83
100 94.93 117.41 128.93 127.73 138.06
15
2557-2560 POR
17.83 8.
9. 57
9.1 5

(1) Shanxi Taigang Stainless Steel (2) Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel (3) Guangdong Taigang Stainless Steel Processing and Distribution (4) Shanxi Taigang Stainless Steel Precision Strip
9.2 0
1)
2)