228
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ ผลการดาเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี) ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและ การต่างประเทศ ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑. เตรียมการดาเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๘ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวม ๑,๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานใน สภาวการณ์ที่ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเอง ทางด้านกาย ใจ และความคิด รวมถึงแนวทางการจัดการกับ ความเครียดจากการทางานเพื่อดารงชีวิตประจาวันอย่างมี ความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พักและผ่อนคลายจากสภาพการทางานที่กดดันและ สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทางานในพื้นที่เป็นการ ชั่วคราว ส่งเสริมศักยภาพสาหรับการทางานในบริบทประชาคม อาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาลและขอสงการของนายกรฐมนตร ระหวางวนท ๑๒ กนยายน ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หนวยงาน ส านกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒. การ รกษาความม น ค งของ รฐและ การตางประเทศ

๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรนแรงในจงหวดชายแดนภาคใต

โครงการเสรมสรางประสทธภาพและพฒนาคณภาพชวตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต

๑. เตรยมการด าเนนโครงการเสรมสรางประสทธภาพและพฒนาคณภาพชว ตของข าราชการในจ งหว ดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ รน รนละ ๑๐๐ คน รวม ๑,๘๐๐ คน โดยมวตถประสงคเพอใหขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใตได

เพมพนความรและทกษะทจ าเปนตอการปฏบตงานในสภาวการณทไมปกตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต

เสรมสรางความรและฝกปฏบตในการดแลตนเองทางดานกาย ใจ และความคด รวมถงแนวทางการจดการกบความเครยดจากการท างานเพอด ารงชวตประจ าวนอยางมความสขของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต

พกและผอนคลายจากสภาพการท างานทกดดนและสภาพแวดลอมทเสยงอนตรายจากการท างานในพนทเปนการชวคราว

สงเสรมศกยภาพส าหรบการท างานในบรบทประชาคมอาเซยนและประเทศไทย ๔.๐

สงทสงมาดวย

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพมโอกาสของการสงเสรมการสรางความสมานฉนท

และความสมพนธทดระหวางขาราชการใตดวยกนเอง และกบขาราชการในภมภาคอน ๆ รวมทงประชาชนในพนทของแตละภมภาคดวย ๒. ปรบก าหนดการด าเนนโครงการเสรมสรางประสทธภาพและพฒนาคณภาพชวตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ๑๘ รน เปน ๒๐ รน รนละ ๑๐๐ คน รวม ๒,๐๐๐ คน ๓. ด าเนนโครงการเสรมสรางประสทธภาพและพฒนาคณภาพชวตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จดท าหนงสอถง ศอ.บต. เพอประชาสมพนธโครงการฯ และเชญสงขาราชการในสงกดสมครเขารวมโครงการ

สรางระบบการรบสมครในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรบประกาศรบสมครในเวบไซตของส านกงาน ก.พ.

เปดระบบรบสมครผ เข าร วมโครงการด วยวธการลงทะเบยนผานเวบไซตของส านกงาน ก.พ. พรอมทงสงไฟลรายละเอยดโครงการ การด าเนนกจกรรม เกณฑคณสมบตและการคดเลอกผ เขารบการฝกอบรม รวมถงขนตอนการกรอก ใบสมคร เพอใหทางหนวยงานทเกยวของจดท าเอกสารเผยแพร ลงในระบบ

รวบรวมใบสมครทพมพจากระบบพรอมหนงสอน าสงจากหวหนาส วนราชการ รวมถงการตอบขอสงสยจาก สวนราชการตาง ๆ ทางโทรศพท

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ด าเนนโครงการเสรมสรางประสทธภาพและพฒนา

คณภาพชวตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวทยาลยเชยงใหม มหาวทยาลยแมฟาหลวง มหาวทยาลยขอนแกน และมหาวทยาลยบรพา รวมทงสน ๒๐ รน มผเขารวมโครงการฯ จ านวน ๑,๙๘๙ คน ดงน

รนท ๑ มหาวทยาลยขอนแกน ระหวางวนท ๒๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๔๔ คน

รนท ๒ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ระหวางวนท ๒๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๙๙ คน

รนท ๓ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ระหวางวนท ๑ - ๗ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๐๗ คน

รนท ๔ มหาวทยาลยขอนแกน ระหวางวนท ๓ - ๙ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๓๙ คน

รนท ๕ มหาวทยาลยบรพา ระหวางวนท ๔ - ๑๐ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๐๑ คน

รนท ๖ มหาวทยาลยเชยงใหม ระหวางวนท ๗ - ๑๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๑๗ คน

รนท ๗ มหาวทยาลยขอนแกน ระหวางวนท ๑๐ - ๑๖ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๘๕ คน

รนท ๘ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ระหวางวนท ๑๕ - ๒๑ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๘๖ คน

รนท ๙ มหาวทยาลยเชยงใหม ระหวางวนท ๒๑ - ๒๗ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๖๘ คน

รนท ๑๐ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ระหวางวนท ๒๒ - ๒๘ กมภาพนธ ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๐๐ คน

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) รนท ๑๑ มหาวทยาลยขอนแกน ระหวางวนท ๓ – ๙

มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๐๐ คน รนท ๑๒ มหาวทยาลยเชยงใหม ระหวางวนท ๗ – ๑๓

มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๖๓ คน รนท ๑๓ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ระหวางวนท ๘ –

๑๔ มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๙๔ คน รนท ๑๔ มหาวทยาลยขอนแกน ระหวางวนท ๑๐ –

๑๖ มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๒๓ คน รนท ๑๕ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ระหวางวนท ๑๕ –

๒๑ มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๑๔ คน รนท ๑๖ มหาวทยาลยเชยงใหม ระหวางวนท ๒๑ –

๒๗ มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๑๑๖ คน รนท ๑๗ มหาวทยาลยบรพา ระหวางวนท ๒๕ – ๓๑

มนาคม ๒๕๖๑ มผเขารวม จ านวน ๙๙ คน รนท ๑๘ วนท ๒๘ มนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวทยาลยเชยงใหม มผเขารวม จ านวน ๑๑๗ คน รนท ๑๙ วนท ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวทยาลยบรพา มผเขารวม จ านวน ๑๐๐ คน รนท ๒๐ วนท ๒๕ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวทยาลยเชยงใหม มผเขารวม จ านวน ๑๑๗ คน จดท ารายงานผลการด า เนนโครงการเสรมสราง

ประสทธภาพและพฒนาคณภาพชวตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประสานหนวยงานทเกยวของ ไดแก ศนยอ านวยการบรหารจงหวดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กองอ านวยการรกษา

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ความมนคงภายในราชอาณาจกร (กอ.รมน.) ภาค ๔ สวนหนา ส านกงานสภาความมนคงแหงชาต และบคลากรของมหาวทยาลยของรฐในภมภาค ๔ แหง ไดแก มหาวทยาลยแมฟาหลวง มหาวทยาลยเชยงใหม มหาวทยาลยขอนแกน มหาวทยาลยบรพา กระทรวงศกษาธการ ส านกงานต ารวจแหงชาต ส านกงานเลขานการคณะกรรมการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) ส านกงบประมาณ และกรมบญชกลาง เพอเตรยมการประชมสรปผลการด าเนนโครงการเสรมสรางประสทธภาพและพฒนาคณภาพชวตของขาราชการในจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๗ การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน

การพฒนาขาราชการเพอเตรยม ความพรอมในการท างานบรบทอาเซยน

ความรวมมอระหวางประเทศไทยกบประเทศในกลมอาเซยน ส านกงาน ก.พ. ได ใหการรบรองคณะขาราชการจาก Ministry of the Civil Service of Cambodia และ Royal School of Administration ราชอาณาจกรกมพชา จ านวน ๓ คน ทมาเขาพบฝายบรหารและเจาหนาทของส านกงาน ก.พ. เพอหารอขอราชการในประเดนเกยวกบความรวมมอในการพฒนาขาราชการ ไดแก ความเปนไปไดในโครงการแลกเปลยนขาราชการ นกวชาการ และนกศกษา การขอความชวยเหลอดานวชาการในการพฒนาบคลากร การใหค าแนะน าดานกระบวนการลงนามในบนทกขอตกลงร วมกน ในวนท ๑๑ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๕ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ซงผแทนทงสองฝายเหนดวยทจะท าความตกลงรวมกนเพอสานความสมพนธใหแนนแฟนยงขน โดยจะหารอเพมเตมเกยวกบบนทกขอตกลงระหวางประเทศระดบทวภาค ในการประชมผน า ก.พ. อาเซยน อยางไมเปนทางการ ครงท ๒ ห ร อ The 2 nd ASEAN Head of Civil Service (AHOCS) Retreat ทจะมขนระหวางวนท ๒ – ๓ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรฐฟลปปนส ผแทนจากส านกงาน ก.พ. จ านวน ๒ คน เขารวมการสมมนาเชงปฏบตการ เรอง Leadership for Managers : Inciting the Leadership in You โดย The Prime Minister’s Office แหง The Government of Brunei Darussalam ร ะ ห ว า ง ว น ท ๒๓ – ๒๕ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ เนการาบรไนดารสซาลาม รวมกบ

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กลมประเทศสมาชกอาเซยน ตามแผนงาน ก.พ. อาเซยน ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ เลขาธการ ก.พ. รองเลขาธการ ก.พ. และขาราชการส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมผน า ก.พ. อาเซยน อยางไมเปนทางการ ครงท ๒ หรอ The 2nd ASEAN Head of Civil Service (AHOCS) Retreat และการประชมเชงวชาการ เรอง ภาวะผน า ในเชงนวตกรรม ณ สาธารณรฐฟลปปนส ระหวางวนท ๒ – ๓ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ซงในการประชมครงน ผน าราชการพลเรอนอาเซยนไดหารอรวมกนเพอยกระดบบทบาทของ ก.พ. อาเซยน (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters) ในรปแบบทไมเปนทางการ ท าใหมโอกาสพบและแลกเปลยนความคดเหนระหวางกนมากขน อาท การด าเนนการภายใตปฏญญาอาเซยน วาดวยบทบาทของราชการพลเรอนในฐานะผเรงรดใหวสยทศนประชาคมอาเซยน ๒๐๒๕ บรรลผล (ปฏญญาอาเซยนฯ) การเพมขดความสามารถและเสรมสรางความสามารถใน ก.พ. อาเซยน และการหารอทวภาคกบราชอาณาจกรกมพชา นอกจากนน ผเขารวมการประชมยงไดเรยนรภาวะผน าในลกษณะตางๆเสรมสรางใหเกดมมมองในการสรางสภาพแวดลอมในการท างานทสงเสรมใหเกดแนวคดและวธการใหม ๆ ในการพฒนาองคกร ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมเชงวชาการ เรอง การสนบสนนการพฒนาเทคโนโลยดจทล (Business Forum on Embracing of Digital Economy) ในการประชมรฐมนตรและเจาหนาทอาวโสอาเซยนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยสารสนเทศ โดยม ACIOA เปนเจ าภาพร วมกบกระทรวงไปรษณยและ

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) โทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) ราชอาณาจกรกมพชา ณ โรงแรม Apsara Palace Resort and Conference Center เมองเสยมเรยบ ราชอาณาจกรกมพชา ระหวางวนท ๒๘ – ๒๙ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ซงท าใหส านกงาน ก.พ. ไดรบทราบทศทางแนวความคด ตลอดจนปญหาอปสรรคและการแกปญหาในการพฒนาบคลากรภาครฐไปสการใหบรการ ภาคธรกจ และภาคประชาชน ใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงระบบดจทลของแตละกลมประเทศอาเซยน รวมไปถงการใชประโยชนจากเทคโนโลยดจทลในการเชอมโยงตดตอสอสาร ทงภายในและระหวางองคกรในกลมอาเซยนมากขน นอกจากนน ยงเปนการขยายความรวมมอกบองคกรอาเซยนเฉพาะสาขา ทเกยวของ (Sectoral Body) อน ๆ เพอหาหนสวนทางยทธศาสตรและแนวทางในการเปนเจาภาพจดการประชม ก.พ. อาเซยนของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศของอาเซยน ครงท ๖ (6th ASEAN CIO Forum : ACF) ห วข อ “Digital Leadership towards SMART ASEAN 2020: Technology versus Human, Transformation of Digitalization Screenization” ณ Don Chan Palace Hotel & Convention Hall B กรงเวยงจนทน สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ระหวางวนท ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซงท าใหส านกงาน ก.พ. รบทราบและตระหนกถงทศทางแนวความคดของผบรหารระดบสงดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอชวยในการเตรยมความพรอมและพฒนาข ดความสามารถของหน วยงานให สอดคล องก บ การเปลยนแปลงดานเทคโนโลยอยางรวดเรวของแตละกลมประเทศ

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) อาเซยน รวมไปถงการใชประโยชนจากเทคโนโลยดจทลในการเชอมโยงตดตอสอสารทงภายในและระหวางองคกรในกลมอาเซยนมากขน นอกจากนน ยงเปนการขยายความรวมมอกบพนธมตร ทางธรกจอน ๆ ทงในภาครฐและเอกชน รวมไปถงเพอเปนแนวทางในการเปนเจาภาพจดการประชม ก.พ. อาเซยน ของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ จดประชมและรบรองคณะผแทนจาก Public Service Division (PSD) แหงสาธารณรฐสงคโปร เพอหารอเกยวกบ การสงมอบต าแหนงประธาน ก.พ. อาเซยน ณ หองประชม ๕ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. เมอวนท ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ซงส านกงาน ก.พ. ไดรบทราบถงขนตอนและกระบวนการในการสงมอบต าแหนงประธาน ก.พ. อาเซยน และภาระงานตาง ๆ รวมถงก าหนดทศทางและแนวทางการด าเนนงานของ ก.พ. อาเซยน ในวาระการเปนเจาภาพของส านกงาน ก.พ. ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ซงจะเปนประโยชนแกการด าเนนการของส านกงาน ก.พ. ตอไป ตลอดจนเปนโอกาสใหประเทศไทยและสาธารณร ฐส งค โปร กระ ชบความสมพนธ และส ง เสร ม ความรวมมอดานการบรหารจดการทรพยากรบคคลระหวางกนใหแนนแฟนมากยงขน ผแทนส านกงาน ก.พ. ไดเขารวมหลกสตรฝกอบรม “The Future of Public Sector HR for ASEAN HR Leaders Programme” ระหวางวนท ๒๖ กมภาพนธ – ๒ มนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรฐสงคโปร โดยไดมโอกาสอภปราย แลกเปลยนประสบการณเกยวกบทศทางหรอแนวโนมในการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคล และผลกระทบทมตอระบบราชการ

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) รวมทงไดเรยนรวธการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลอยางเปนระบบ ทศทางการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลภายนอกทงในระดบภมภาคและนานาชาต ซงสามารถน าองคความรทไดรบมาปรบใชในการท างานของส านกงาน ก.พ. ตอไป ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมเชงปฏบตการ 1 st ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop in the Result Framework Indicators of the ASCC Blueprint 2025 ณ ส านกเลขาธการอาเซยน กรงจาการตา สาธารณรฐอนโดนเซย ระหวางวนท ๑ – ๒ มนาคม ๒๕๖๑ ซ งท าใหส านกงาน ก.พ. ไดมบทบาทในการน าเสนอและแลกเปลยนความคดเหนภายใตกรอบความรบผดชอบขององคกรเฉพาะสาขาดานราชการพลเรอน และมโอกาสไดรบฟงมมมองความคดอนหลากหลายจากผแทนของแตละองคกรเฉพาะสาขาและเจาหนาทอาวโสคณะมนตรประชาสงคมและวฒนธรรมอาเซยน อกทงเปนโอกาสอนดส าหรบส านกงาน ก.พ. ซงจะรบต าแหนงประธาน ก.พ. อาเซยน ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ทจะไดเรยนรและเขาใจองคประกอบ บทบาท ภารกจของประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยนไดอยางถกตองลกซง ไดศกษากระบวนการ ขนตอนทเปนมาตรฐานสากลของการท าหนาทในต าแหนงประธานและรองประธานในการประชมระหวางประเทศ ซงองคความรดงกลาวสามารถน ามาปรบใชในการท างานของส านกงาน ก.พ. ตอไป

ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมเชงปฏบตการ ASEAN Guideline on Public Service Delivery ณ โรงแรม Empress Angkor เมองเสยมเรยบ ราชอาณาจกรกมพชา

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ระหวางวนท ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซงผแทนส านกงาน ก.พ. ไดรบความรและประสบการณเกยวกบการใหบรการสาธารณะจากมมมองของหลากหลายประเทศ ซงจะท าใหผ เขารวม การสมมนาฯ สามารถน าองคความรทไดรบมาประยกตใชใน งานประจ าอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ นอกจากนน ยงไดสรางเครอขายความรวมมอกบประเทศตาง ๆ เพอยกระดบการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลภาครฐ อนจะสงผลดตอการประสานงานในอนาคต

ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมเชงปฏบตการ 2 nd ASCC Monitoring and Evaluation (M&E) Workshop in the Result Framework Indicators of the ASCC Blueprint 2025 ณ ส านกเลขาธการอาเซยน กรงจาการตา สาธารณรฐอนโดนเซย ระหวางวนท ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซงผแทนส านกงาน ก.พ.ไดแลกเปลยนความคดเหนตอทประชม ในการจดท าตวชวด (KPIs) กบเจาหนาทอาวโสคณะมนตรประชาคมสงคมและวฒนธรรมและองคกรเฉพาะสาขาตาง ๆ ตามแผนงานประชาคมสงคมและวฒนธรรม ๒๐๒๕

ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชมระหวางผแทนเคร อข ายสถาบนพฒนาข าร าชการ The Consultative Meeting for the Establishment of the Proposed ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) และประชมเตรยมการพฒนาขาราชการระดบสง หลกสตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme ร ะหว า งว นท ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรฐสงคโปร เพอพฒนาเครอขายความรวมมอ

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ดานการพฒนาบคลากรภาครฐในระดบภมภาคและสงเสรมความรวมมอทางวชาการด านราชการพลเรอนระหวาง ส านกงาน ก.พ. กบประเทศสมาชกอาเซยนในดานการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล ซงผแทนเครอขายสถาบนพฒนาขาราชการทง ๑๐ ประเทศในกลมสมาชกอาเซยนไดรวมกนแสดงความคดเหนในการก าหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ทงในดานความรวมมอและรปแบบ การบรหารจดการในการสรางเครอขายดงกลาว จดประชมและรบรองคณะผแทนจาก Public Service Division (PSD) แหงสาธารณรฐสงคโปร เพอหารอเกยวกบ การสงมอบต าแหนงประธาน ก.พ. อาเซยน และศกษาดงานทส านกงาน ก.พ. ในเรอง การเสรมสรางความสามารถทางดจทล (Digital Capabilities) และการสรางกระบวนความคดเชงออกแบบ (Design Thinking) ณ ห อ งประ ชม ๕ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. เมอวนท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซงผบรหารและเจาหนาทส านกงาน ก.พ. ประเทศไทย และส านกงาน ก.พ. แห งสาธารณร ฐส งค โปร ได ร วมหาร อและแลกเปล ยน ความคดเหนเกยวกบนโยบายในการด าเนนการในอนาคตและการสงมอบหนาทการด ารงต าแหนงประธาน ก.พ. อาเซยน เพอใหการสงมอบต าแหนงประธาน ก.พ. อาเซยน และ การด า เนนงานของ ก.พ. อาเซยนเปนไปโดยเรยบรอย มประสทธภาพ และบรรลตามวตถประสงค รบรองคณะผบรหารจาก Razak School of Government แหงสหพนธรฐมาเลเซย ในการศกษาดงานและแลกเปลยน ความคดเหนระหวางกน เรอง Talent Management,

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) Leadership Development และ Leadership Development Framework ณ หองประชม ๕ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. เมอวนท ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซงผแทนของส านกงาน ก.พ. ไดน าเสนอและแลกเปลยนองคความรเกยวกบการพฒนาทรพยากรบคคลภาครฐรวมกบสหพนธรฐมาเลเซย ซงเปนการแสดงใหเหนถง การมบทบาทน าและเปนทยอมรบในดานทรพยากรบคคลภาครฐของไทยในกลมประเทศสมาชกอาเซยน

ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชม The 13th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (13 th SOC-COM) ร ะหว า งว นท ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกเลขาธการอาเซยน กรงจาการตา สาธารณรฐอนโดนเซย ซงผแทนส านกงาน ก.พ. ไดเรยนรและเขาใจองคประกอบ บทบาท ภารกจของประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยนไดลกซงมากยงขน อนจะเปนประโยชนในการเขารวมการประชมในฐานะประธาน ก.พ. อาเซยนระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ตอไป รบรองเอกอครราชทตมาเลเซยประจ าประเทศไทยและผตดตาม จ านวน ๓ คน ในการเขาเยยมคาราวะเลขาธการ ก.พ. เนองในโอกาสเขารบหนาท ในวนท ๑ มถนายน ๒๕๖๑ ณ หองเลขาธการ ก.พ. ชน ๕ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ซ งส านกงาน ก.พ. และสหพนธรฐมาเลเซยไดแลกเปลยน องคความรเกยวกบการพฒนาทรพยากรบคคลภาครฐและกระชบความสมพนธอนดระหวางกน จดการฝกอบรมหลกสตร “ผบรหารระดบสงอาเซยน” (ASEAN Executive Management Programme : Challenges

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) of HR Leaders in a Disruptive World) ระหวางวนท ๒๐ – ๒๒ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวาน เอเทรยม กรงเทพฯ ซงผแทนของส านกงาน ก.พ. ไดแลกเปลยนเรยนรรวมกบกลมประเทศสมาชกอาเซยน เกยวกบองคความรดานการพฒนาทรพยากรบคคลภาครฐ ภาวะผน าและสมรรถนะหลกของนกบรหาร รวมทงเทคนคประสบการณการบรหารงานทงภาครฐและเอกชน เพอประสทธภาพและประโยชนสงสดแกราชการของทงประเทศสมาชกอาเซยน และสรางเครอขายระหวางผบรหารระดบสง ของอาเซยน

ผแทนส านกงาน ก.พ. เขารวมการประชม The Senior Officials Conference on Gender Mainstreaming in the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Sectoral Bodies ระหวางวนท ๒๗ – ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑ ณ กร งมะนลา สาธารณรฐฟลปปนส ซงผแทนส านกงาน ก.พ. มโอกาสเรยนร และเขาใจการท างานแบบบรณาการในประเดนปญหาและ มมมองทางเพศจากแผนงานและกจกรรมของหนวยงานใน สาขาตางๆ ภายใตประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยน จดการประชมผประสานงาน ก.พ. อาเซยน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ (ACCSM Focal Points Meeting 2018) ระหวางวนท ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวาน เอเทรยม กรงเทพมหานคร เพอเตรยมการส าหรบการเปนเจาภาพจดการประชม ก.พ. อาเซยนของส านกงาน ก.พ. ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยมผ เขารวมประชม ประกอบดวย เจาหนาทผท าหนาท ผประสานงานในการประชม ก.พ. อาเซยน (ACCSM Focal Point Persons) ของประเทศสมาชกอาเซยน ผแทนจากส านก

Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เลขาธการอาเซยน (ASEAN Secretariat) ผบรหารและเจาหนาทส านกงาน ก.พ. รวมทงผสงเกตการณ รวมทงสน ๓๖ คน ซงผเขารวมประชมไดรวมกนสรปความทาทาย (Challenges) และแนวโนม (Trends) ทมผลกระทบตอราชการพลเรอนในอา เซ ยน จ านวน ๕ ประ เด น ได แก (๑ ) Digitalisation (๒) Cross-Agency Coordination (๓) Inadequate Capacity and Capability ( ๔ ) Resource Constraints แ ล ะ ( ๕ ) Transformative Leadership เ พ อ เ ป น ก ร อบ แ น วค ด ในการหารอแลกเปลยนความคดเหนเพอทบทวนแผนงาน ก.พ. อาเซยน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016 – 2020) การสรางความรวมมอดานราชการพลเรอนกบประเทศ ค เจรจาอน ๆ ของอาเซยน (ASEAN Dialogue Partners) การเสรมสรางความรวมมอระหวาง ACCSM กบองคกรเฉพาะสาขาอ น ๆ ในอาเซ ยน (ASEAN Sectoral Bodies) และ การปรบปรงขอมลโครงการ/กจกรรมในแผนงาน ก.พ. อาเซยน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016 – 2020) ทงน ผลการประชมจะเปนขอมลเบองตนในการทบทวนแผนงาน ก.พ. อาเซยน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และการจดท าแผนงาน ก.พ. อาเซยน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021 – 2025) โดยสาธารณรฐสงคโปร ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซยนจะรายงานผล การประชมครงนตอทประชมผน า ก.พ. อาเซยน ครงท ๑๙ (The 1 9 th ACCSM Heads of Civil Service Meeting) ณ สาธารณรฐสงคโปร ในเดอนตลาคม ๒๕๖๑

Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ความรวมมอระหวางประเทศไทยกบประเทศในกลมอาเซยน

บวกสาม ผแทนส านกงาน ก.พ. ไดเขารวมการประชมนานาชาต (International Conference) คร งท ๕ ด านการเสร มสร าง ธรรมาภบาลภาครฐของประเทศสมาชกอาเซยน ระหวางวนท ๑๒ – ๑๓ กนยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรฐเกาหล ซ งเปน การประชมเพอตดตามความกาวหนาและความรวมมอในการสงเสรมธรรมาภบาลอาเซยน เพอยกระดบการบรหารจดการภาครฐผานการจดท าขอมล Southeast Asian Government at a Glance ซงเปนการระดมสมองและรวมหารอขอคนพบทไดรบจากการกรอกแบบสอบถาม โดยส านกงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานกลางดานการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐของประเทศไทยไดใหความรวมมอสนบสนนขอมลดานการบรหารทรพยากรมนษยเชงกลยทธมาอยางตอเนอง ตลอดจนไดหารอกบคณะผแทน OECD ถงโอกาสความรวมมอทางวชาการระหวางส านกงาน ก.พ. และ OECD ในอนาคต ผแทนส านกงาน ก.พ. ได เดนทางไปศกษาดงาน “Public Administration and Human Resource Management in the Plus Three Countries” ระหวางวนท ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรงโซล สาธารณรฐเกาหล โดยไดม โอกาสแลกเปลยน องคความรและแนวปฏบตทเปนเลศในดานการบรหารทรพยากรบคคล อาท การจดหาบคลากรเขาท างาน คาตอบแทนและสงจงใจ การบรหารราชการสวนทองถน จรยธรรมและระเบยบวนยของบคลากรภาครฐ และการสรางแรงจงใจในการท างาน ระหวางผเขารวมจากประเทศกลมสมาชกอาเซยน

Page 17: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑๐. การส ง เส รมการบ รหารราชการแผนดนทมธรรมาภบาลและการปองกนปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ

๑๐.๑ ปรบปร งระบบราชการในดานอ งค ก า ร ห ร อ ห น ว ย ง า น ภ า ค ร ฐ ท ง ใ นระดบประเทศ ภมภาค และทองถน

การศกษาและพฒนาระบบคาตอบแทน ๑. การทบทวนหลกเกณฑและอตราเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษของขาราชการพลเรอน

ด าเนนการออกระเบยบก.พ. วาดวยเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษของขาราชการพลเรอน (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรอง ก าหนดต าแหนงและเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษของขาราชการพลเรอน (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมบญชก าหนดหลกเกณฑและอตราเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษของขาราชการพลเรอนแนบทาย โดยไดประกาศในราชกจจานเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพเศษ ๒๔๓ ง วนท ๒ ตลาคม ๒๕๖๐ รวมทงมหนงสอเวยนแจงกระทรวง กรมและจงหวดเพอทราบและถอปฏบต (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร๑๐๑๒.๒/ว ๑๓ ลงวนท ๑๐ ตลาคม ๒๕๖๐)

จดประชมชแจงแนวทางปฏบตเกยวกบระเบยบ ก.พ. วาดวยเงนเพมส าหรบต าแหนงทม เหตพเศษของขาราชการ พลเรอน (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมอวนท ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมกลมเปาหมายประกอบดวยขาราชการจากกรมธนารกษ กรมอตนยมวทยา และกรมการปกครอง เพอสรางความร ความเขาใจเกยวกบแนวทางปฏบตทถกตองตามระเบยบ ก.พ. วาดวยเงนเพมส าหรบต าแหนงทม เหตพเศษของขาราชการ พลเรอน (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหแกขาราชการกลมเปาหมาย

Page 18: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดประชมระหวางหนวยงานทเกยวของ ประกอบดวยกระทรวงการตางประเทศ กรมบญชกลาง และส านกงาน ก.พ. เพอหารอแนวทางการทบทวนการก าหนดเมองทมภาวะความเปนอย ไมปกตและเมองทมสถานการณพเศษ ในวนท ๒๒ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๕ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. ซงผลจากการประชมท าใหไดแนวทางในการพจารณาทบทวนการก าหนดเมองทมภาวะ ความเปนอยไมปกตและเมองทมสถานการณพเศษ ในเบองตน ๒. การด าเนนการตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรอง คาตอบแทนของขาราชการและบคลากรภาครฐประเภทตาง ๆ

น ารางกฎหมายเกยวกบการปรบปรงคาตอบแทนของ ผด ารงต าแหนงระดบสง เสนอรองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม) พจารณาใหความเหนชอบและเสนอคณะรฐมนตร เพอพจารณา

ประสานและรวบรวมค า ช แจ งตามหล ก เ กณฑ การตรวจสอบความจ าเปนในการตราพระราชบญญต (Checklist) จากหนวยงานท เกยวของในการรางกฎหมายการปรบปรงคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง เพอใหเปนไปตาม มตคณะรฐมนตร เมอวนท ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรอง แนวทาง การจดท าและการเสนอรางกฎหมายตามบทบญญตมาตรา ๗๗ ของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย

จดใหมการรบฟงความคดเหนผานระบบเทคโนโลยสารสนเทศเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วน ตงแตวนท ๒๙ สงหาคม ๒๕๖๐ ถงวนท ๑๒ กนยายน ๒๕๖๐ เพอประกอบ การปรบปรงกฎหมายเกยวกบการปรบปรงคาตอบแทนของ

Page 19: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผด ารงต าแหนงระดบสง จ านวน ๗ ฉบบ ไดแก

(๑) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายตลาการศาลยตธรรม (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๒) รางพระราชบญญตจดตงศาลปกครองและวธพจารณา คดปกครอง (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๓) รางพระราชบญญตเงนเดอนเงนประจ าต าแหนง และประโยชนตอบแทนอนของประธานศาลรฐธรรมนญ ตลาการ ศาลรฐธรรมนญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอกตง ประธานผตรวจการแผนดนและผตรวจการแผนดน ประธานกรรมการและกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนแผนดน (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๔) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายอยการ (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๕) ร างพระราชบญญตระเบยบขาราชการรฐสภา (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๖) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการการเมอง (ฉบบท ..) พ.ศ. .... และ

(๗) รางพระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง (ฉบบท ..) พ.ศ. .... และรายงานสรปผลการรบฟงความคดเหนเสนอรองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม)

จดท าหนงสอถงเลขาธการคณะรฐมนตรเพอน าสงเอกสารหลกฐานการเปดเผยผลการรบฟงความคดเหนและการวเคราะหผลกระทบทเกดจากกฎหมายการปรบปรงคาตอบแทนผด ารง

Page 20: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ต าแหน งระด บส ง เสนอ เพ อประกอบการพ จารณาของคณะรฐมนตร

จดท าบนทกและรางกฎหมายเกยวกบการปรบปรงคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง รวมจ านวน ๖ ฉบบ เสนอคณะรฐมนตรเพอพจารณาในการประชม เมอวนท ๑๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ซงคณะรฐมนตรไดมมตอนมตหลกการ รางพระราชบญญตและรางพระราชกฤษฎกาเกยวกบคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง รวมจ านวน ๖ ฉบบ ไดแก

(๑) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายตลาการ ศาลยตธรรม (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๒) รางพระราชบญญตจดต ง ศาลปกครองและวธพจารณาคดปกครอง (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๓) รางพระราชบญญตเงนเดอน เงนประจ าต าแหนง และประโยชนตอบแทนอนของประธานศาลรฐธรรมนญ ตลาการ ศาลรฐธรรมนญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอกตง ประธานผตรวจการแผนดนและผตรวจการแผนดน ประธานกรรมการและกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนแผนดน (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๔) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายอยการ (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

(๕) ร างพระราชกฤษฎกาเงนประจ าต าแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอนของกรรมการพทกษระบบคณธรรม (ฉบบท ..) พ.ศ. .... และ

(๖) ร างพระราชกฤษฎกาเงนประจ าต าแหนงและ

Page 21: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประโยชนตอบแทนอยางอนของกรรมการวนจฉยอทธรณ และกรรมการวนจฉยรองทกข (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ตามทคณะกรรมการพจารณาโครงสรางหนวยงานและ ระบบคาตอบแทนบคลากรภาครฐ ซงส านกงาน ก.พ. เปน ฝายเลขานการเสนอ และสงใหส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกาตรวจพจารณา โดยมอบหมายใหส านกงาน ก.พ. และหนวยงานตาง ๆ ด าเนนการในประเดนทเกยวของตอไป

จดประ ชมระหว า งหน วย งานท เ ก ย วข อ ง เ ร อ ง การปรบปรงคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง ในวนท ๒๓ ก มภ าพ นธ ๒๕๖๑ ณ ห อ งประ ชม ๓๐๑ ช น ๓ ตกบญชาการ ๑ ท าเนยบรฐบาล ซงหนวยงานทเขารวมประชมรบทราบมตคณะรฐมนตรรวมถงประเดนขอกฎหมายและ การด าเนนการทเกยวของในเรองดงกลาว

เขารวมการชแจงคณะอนกรรมการประสานการเรงรด ตดตาม และพจารณารางกฎหมายในกระบวนการนตบญญตในคณะกรรมการประสานงานสภานตบญญตแหงชาต (ปนช.) เมอวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๖๑ เพอพจารณารางพระราชบญญตของคณะรฐมนตรเกยวกบการปรบปรงคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง และเขารวมชแจงคณะกรรมการประสานงานสภานตบญญตแหงชาต เมอวนท ๒๕ มถนายน ๒๕๖๑ เพอพจารณารางพระราชบญญตของคณะรฐมนตรเกยวกบ การปรบปรงคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง

น ารางกฎหมายเกยวกบการปรบปรงคาตอบแทนของ ผด ารงต าแหนงระดบสงเสนอสภานตบญญตแหงชาตพจารณา และสภานตบญญตแหงชาตมมตรบหลกการรางกฎหมาย

Page 22: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เกยวกบการปรบปรงคาตอบแทนของผด ารงต าแหนงระดบสง จ านวน ๕ ฉบบ ไดแก

๑. รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายตลาการศาลยตธรรม (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๒. รางพระราชบญญต จดต งศาลปกครองและวธพจารณาคดปกครอง (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๓. รางพระราชบญญตเงนเดอน เงนประจ าต าแหนง และประโยชนตอบแทนอนของประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอสระตามรฐธรรมนญ พ.ศ. ....

๔. รางพระราชบญญตเงนเดอน เงนประจ าต าแหนง และประโยชนตอบแทนอนของประธานศาลรฐธรรมนญและตลาการศาลรฐธรรมนญ พ.ศ. ....

๕. รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายอยการ (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ๓. การศกษา วเคราะหขอมล ขอกฎหมายทเกยวของ และจดท าหนงสอตอบค าขอหรอขอหารอดานคาตอบแทนจากส วนราชการ รวมท ง จ ดท าหน งส อ เสนอความ เห นคณะรฐมนตรและหนวยงานทเกยวของ

ศกษาและวเคราะหหลกเกณฑ ขอกฎหมาย และวธการค านวณเพอน าไปใชประกอบการจดท าขอเสนอการปรบปรงหลกเกณฑการไดรบเงนเดอน

วเคราะหขอมล ขอกฎหมายทเกยวของ และจดท าหนงสอ ตอบค าขอ หรอขอหารอดานคาตอบแทน รวมทงจดท าหนงสอเสนอความเหนคณะรฐมนตรและหนวยงานทเกยวของ ดงน

๑) หนงสอตอบค าขอ หรอขอหารอดานคาตอบแทน

Page 23: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จ านวน ๔๘ เรอง

๒) หนงสอเสนอความเหนเพอประกอบการพจารณา ของคณะรฐมนตรและหนวยงานทเกยวของ จ านวน ๔๐ เรอง

การศกษาและพฒนาแนวทางการจดสวสดการภายใน สวนราชการ จดท ารายงานการศกษาแนวทางการจดสวสดการภายในสวนราชการตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการจดสวสดการภายในสวนราชการ ฉบบสมบรณ โดยวเคราะหและบรณาการขอมลผลการส ารวจความคดเหน ผลการสมมนาระดมความคดเหน และการสมภาษณเจาะลกในจงหวดทด าเนนการจดสวสดการ ประกอบดวย

๑) ประ เด นข อ เ สนอการปร บปร ง ร ะ เบ ยบส า น กนายกรฐมนตรวาดวยการจดสวสดการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒) ขอเสนอแนวทางการพฒนาการจดสวสดการภายใน สวนราชการ จดท ารางระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการจดสวสดการภายในสวนราชการ พ.ศ. .... เพอเสนอคณะกรรมการสวสดการขาราชการพจารณา

จดประชมชแจงเรองการจดสวสดการภายในสวนราชการแกสวนราชการและจงหวด เพอใหสวนราชการและจงหวด มความร ความเขาใจ และสามารถด าเนนการจดสวสดการภายในสวนราชการไดอยางมประสทธภาพ

จดท าค าส งแตงต งคณะกรรมการสวสดการขาราชการ ในสวนของผแทนขาราชการพลเรอนในสถาบนอดมศกษา

Page 24: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เสนอนายกรฐมนตรเพอพจารณา

ปรบปรงรางบนทกส าหรบน าเสนอคณะกรรมการสวสดการข า ราชการ เพ อพ จ ารณา เ ร อ ง การด า เนนการกรณทคณะกรรมการกฤษฎกาใหความเหนเกยวกบการจดสวสดการเชงธรกจในทราชพสด โดยหารอกบกรมธนารกษและส านกกฎหมาย ส านกงาน ก.พ. เพอรบฟงความเหนประกอบการแกไขปรบปรงรางบนทกดงกลาว ศกษาขอมลเพมเตมในสวนทใชประกอบการปรบปรงระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการจดสวสดการภายใน สวนราชการและหลกเกณฑการจดสวสดการเชงธรกจ จดท ารางบนทกน าเสนอคณะกรรมการสวสดการขาราชการเพอพจารณา เรอง (๑) การแกไขระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวย การจดสวสดการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) การด าเนนการจดตงสถานบรการน ามนเชอเพลงของกรมวชาการเกษตร และ (๓) การด าเนนการกรณทคณะกรรมการกฤษฎกาใหความเหนเกยวกบการจดสวสดการเชงธรกจในทราชพสด จดท าบนทกกราบเรยนนายกรฐมนตร (พลเอก ประยทธ จนทรโอชา) เพอพจารณาลงนามในประกาศส านกนายกรฐมนตร เรอง เปลยนแปลงรายชอกรรมการในคณะกรรมการสวสดการข าราชการ โดยเปล ยนแปลงกรรมการซ งมาจากผ แทนคณะกรรมการขาราชการทหาร คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา และคณะกรรมการขาราชการพลเรอน และจดท าหนงสอถงคณะกรรมการสวสดการขาราชการ เพอแจงการเปลยนแปลงรายชอคณะกรรมการในคณะกรรมการสวสดการขาราชการ

Page 25: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ด าเนนการแกไขปญหาคณะกรรมการสวสดการขาราชการในสวนของผแทนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา (ก.ค.ศ.)

๑) ประชมหารอรวมกบเลขาธการ ก.ค.ศ. เกยวกบการแกไขปญหาคณะกรรมการสวสดการขาราชการในสวนของผแทนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

๒) ท าหนงสอถงประธาน ก.ค.ศ. เพอหารอแนวทางแกไขปญหาคณะกรรมการสวสดการขาราชการในสวนของผแทนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

๓) จดท ารางบนทกเสนอ อ.ก.พ. กฎหมายเพอแตงต งกรรมการสวสดการขาราชการแทนกรรมการทลาออกและจดท ารางประกาศส านกนายกรฐมนตร เรอง เปลยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการสวสดการขาราชการ เสนอใหนายกรฐมนตรลงนาม

๔) ศกษารวบรวมขอมล จดท าบนทกเสนอ ก.พ. เพอพจารณาเรอง “แนวทางแกไขปญหาคณะกรรมการสวสดการขาราชการ ในสวนของผแทนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา” ในการประชมครงท ๓/๒๕๖๑ วนท ๑๓ มนาคม ๒๕๖๑

๕) จดท ารางหลกเกณฑและวธการเลอกผแทนองคกรกลางบรหารงานบคคลเปนกรรมการสวสดการขาราชการ กรณผแทนขาราชการครและบคลากรทางการศกษา และเสนอ อ.ก.พ. วสามญเกยวกบกฎหมายและระเบยบขาราชการเพอใหตรวจรางหลกเกณฑและวธการเลอกผแทนองคกรกลางบรหารงานบคคลเปนกรรมการสวสดการขาราชการ ในการประชมครงท ๒/๒๕๖๑ วนท ๒๖ มนาคม ๒๕๖๑

๖) ปรบแกรางหลกเกณฑและวธการเลอกผแทนองคกรกลางบรหารงานบคคลเปนกรรมการสวสดการขาราชการ กรณผแทน

Page 26: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ตามมต อ.ก.พ.วสามญเกยวกบกฎหมายและระเบยบขาราชการ

๗) จดท าหนงสอแจงเวยนหลกเกณฑทเพมเตมใหสวนราชการทเกยวของทราบและท าหนงสอแจง ก.ค.ศ. ใหเลอกผแทน ก.ค.ศ. เปนกรรมการสวสดการขาราชการตามหลกเกณฑและวธการทเพมเตมดงกลาว จดท ารางบนทกเพอใชส าหรบน าเสนอคณะกรรมการสวสดการขาราชการเพอพจารณาเรองตาง ๆ ดงน

๑) การแกไขระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการจดสวสดการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒) การด าเนนการจดตงสถานบรการน ามนเชอเพลงของ กรมวชาการเกษตร

๓) การหารอกบคณะกรรมการกฤษฎกาและกรมธนารกษเพอขอความเหนเกยวกบการจดสวสดการเชงธรกจในทราชพสด

๔) การหารอของส านกงานตรวจคนเขาเมองเกยวกบ การตงสหกรณออมทรพยของต ารวจตรวจคนเขาเมอง ศกษาและรวบรวมขอมลเพอจดท ารางบนทกเพอพจารณาเสนอคณะกรรมการสวสดการขาราชการ เรอง ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษาหารอการลงทนในสลากออมสน และกรมวชาการเกษตรหารอการตงสถานบรการเชอเพลงเปนสวสดการเชงธรกจ สรปผลการประชมร วมระหวางส านกงาน ก.พ. และสถาบนวจยสงคม จฬาลงกรณมหาวทยาลย เรอง โครงการศกษาระดบคณภาพชวตของหนวยงานภาครฐ เมอวนท ๒๐ มถนายน ๒๕๖๑

Page 27: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

การพฒนาระบบต าแหนงและการบรหารก าลงคนภาครฐ ศกษา วเคราะหบทบาทภารกจของกรมการปกครอง เ ป ร ย บ เ ท ย บ ก บ ส ว น ร า ช ก า ร อ น ท ม ข อ ง เ ข ต ห น า ท ความรบผดชอบ ขนาด และ/หรอลกษณะงานคลายคลงหรอใกลเคยงกน เพอประกอบการพจารณาขอเสนอหลกเกณฑ การก าหนดจ านวนต าแหนงรองอธบดกรมการปกครอง (ต าแหนงประเภทบรหาร ระดบตน) เพมขน ๑ ต าแหนง เปนต าแหนงท ๔ เพอให อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยใชเปนหลกเกณฑในการพจารณาก าหนดต าแหนงตอไป โดย อ.ก.พ. วสามญเกยวกบระบบจ าแนกต าแหนงและคาตอบแทน มมตเหนชอบ ในการประชมครงท ๗/๒๕๖๐ เมอวนท ๒๕ สงหาคม ๒๕๖๐ และ ก.พ. มมตรบทราบ ในการประชมครงท ๙/๒๕๖๐ เมอวนท ๒๐ กนยายน ๒๕๖๐ การปรบปรงมาตรฐานก าหนดต าแหนงสายงานวศวกรรมรงวด ต าแหนงวศวกรรงวด โดยเพมเตมระดบเชยวชาญ โดย อ.ก.พ. วสามญเก ยวกบระบบจ าแนกต าแหน งและค าตอบแทน มมตเหนชอบ ในการประชมครงท ๘/๒๕๖๐ เมอวนท ๒๙ กนยายน ๒๕๖๐ และ ก.พ. มมต เหนชอบ ในการประชม ครงท ๑๐/๒๕๖๐ เมอวนท ๑๑ ตลาคม ๒๕๖๐ จดประชมเชงปฏบตการ โครงการศกษาแนวทางเพอพฒนาระบบจ าแนกต าแหนง ครงท ๑ การพฒนามาตรฐานก าหนดต าแหนงและตนแบบมาตรฐานความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะ ส าหรบต าแหนงเพอรองรบการขบเคลอนนโยบาย Thailand 4.0 วนท ๑๓ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร

Page 28: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จดประชมเชงปฏบตการ โครงการศกษาแนวทางเพอพฒนาระบบจ าแนกต าแหนง ครงท ๒ การพฒนาหลกเกณฑ วธการ และเครองมอในการบรหารต าแหนงของสวนราชการ ในวนท ๑๙ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรงเทพฯ โดยมขาราชการของสวนราชการตาง ๆ เขารวม จ านวน ๖๖ คน น าเสนอ ก.พ. ในการประชม ครงท ๓/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๓ มนาคม ๒๕๖๑ ณ ท าเนยบรฐบาล เพอพจารณาเรอง

๑) การผอนคลายหลกเกณฑการก าหนดต าแหนงเพอสนบสนนการขบเคลอนการปฏรปเพอรองรบการปรบเปลยน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซ ง ก.พ. ม มต เหนชอบตาม มต อ.ก.พ. วสามญเกยวกบระบบจ าแนกต าแหนงและคาตอบแทน ในการประชมครงท ๑/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมต อ.ก.พ. วสามญเกยวกบการสรางประสทธภาพดาน การบรหารทรพยากรบคคล ในการประชมครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๕ กมภาพนธ ๒๕๖๑ และเหนชอบกบขอเสนอเพมเตมของส านกงาน ก.พ. ดงน (๑) ใหมการชแจงสวนราชการ ทเกยวของเกยวกบการผอนคลายหลกเกณฑการบรหารทรพยากรบคคลในแตละประเดน ทงการก าหนดต าแหนงและวธการแตงตงขาราชการ เพอใหสวนราชการเกดความเขาใจทชดเจนรวมกน ในการด าเนนการ และ (๒) ใหสวนราชการก าหนดใหมตวชวดระดบบคคลทมความสอดคลองกบเปาหมายของสวนราชการตามท ไดตกลงไวกบคณะอนกรรมการพฒนาระบบราชการ เกยวกบการขบเคลอนระบบราชการ ๔.๐ รวมทงใหมระบบ การประเมนผลการปฏบตงานและสมรรถนะทชดเจน เพอใชประกอบการประเมนผลความเหมาะสมของการด าเนนการ

Page 29: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในลกษณะการผอนคลายหลกเกณฑการบรหารทรพยากรบคคลตอไป

๒) กรมราชทณฑขอปรบปรงมาตรฐานก าหนดต าแหนงอนศาสนาจารย เปนต าแหนงประเภทวชาการ ซง ก.พ. มมตเหนชอบ จดประชมเชงปฏบตการ โครงการศกษาแนวทางเพอพฒนาระบบจ าแนกต าแหนง ครงท ๓ การพฒนาหลกเกณฑ วธการ และเครองมอในการบรหารต าแหนงของสวนราชการ วนท ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรงเทพฯ จดประชมเชงปฏบตการเพอรบฟงความเหน เรอง ขอเสนอแนวทางการตดตามและประเมนผลการใชต าแหนงและอตราก าลง (Position and Workforce Audit) จ า น วน ๒ ค ร ง โ ด ยมวตถประสงคเพอรบฟงความคดเหนเกยวกบขอเสนอแนวทาง การตดตามและประเมนผลการบรหารต าแหนงและอตราก าลง เพอใหเกดความเหมาะสมกบบรบทและภารกจของสวนราชการ รวมทงสภาพปญหาในทางปฏบตทเกดขนจากการใชหลกเกณฑและเงอนไขการก าหนดต าแหนง

ครงท ๑ วนท ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร โดยมสวนราชการตาง ๆ เขารวม จ านวน ๕๐ สวนราชการ

ครงท ๒ วนท ๑๒ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร โดยมสวนราชการตาง ๆ เขารวม จ านวน ๕๐ สวนราชการ น าเสนอ ก.พ. ในการประชม ครงท ๕/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ท าเนยบรฐบาล เพอพจารณาเรอง

Page 30: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑) ขอ เสนอหลกเกณฑการก าหนดจ านวนต าแหน ง

รองเลขาธการ ก.พ.ร. (ต าแหนงประเภทบรหาร ระดบสง) ๒) การเพมเตมหลกเกณฑการก าหนดต าแหนงประเภท

บรหาร ระดบสง การปรบปรงการก าหนดต าแหนงนายแพทยดานเวชกรรมปองกนทปฏบตงานในกรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข โดยไมยบเลกต าแหนง โดย อ.ก.พ. วสามญเกยวกบระบบจ าแนกต าแหน งและค าตอบแทน มมต เห นชอบ ในการประชม คร งท ๖/๒๕๖๑ เมอวนท ๘ มถนายน ๒๕๖๑ และ ก.พ. มมตเหนชอบ ในการประชม ครงท ๖/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๘ มถนายน ๒๕๖๑ น าเสนอ อ.ก.พ. วสามญเกยวกบระบบจ าแนกต าแหนงและคาตอบแทน มมตเหนชอบ ในการประชม คร งท ๗/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณาเรอง

๑) การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหนงนกทศนมาตร ๒) การก าหนดต าแหนงเลขท ประจ าอตราขาราชการ

พลเรอนสามญ ส าหรบต าแหนงผปฏบต งานในส านกงานศกษาธการภาค ๑ – ๘

๓) ขอเสนอหลก เกณฑการก าหนดจ านวนต าแหน ง รองผวาราชการจงหวด (นกปกครอง ระดบตน) ต าแหนงประเภทบรหาร ระดบตน

การสรางความเขมแขงดานการบรหารทรพยากรบคคลใหกบสวนราชการเพอพฒนาขดความสามารถดานการบรหารต าแหนง จดท าฐานขอมลผทรงคณวฒ อ.ก.พ. สามญ (อ.ก.พ.

Page 31: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กระทรวง/กรม/จงหวด) จดท าขอมลค าถาม – ค าตอบ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผทรงคณวฒและการเลอกขาราชการพลเรอนเพอ เปนอนกรรมการใน อ.ก.พ. สามญ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพอน าขนบนเวบไซตของส านกงาน ก.พ. จดท าคมอการด าเนนการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผทรงคณวฒและการเลอกขาราชการพลเรอนเพ อ เปนอนกรรมการใน อ.ก.พ. สามญ ฉบบปรบปรง จดประชมเชงปฏบตการเพอเสรมสรางความเขมแขงใหกบ นกทรพยากรบคคลของสวนราชการทปฏบตงานเกยวของกบ การก าหนดต าแหนงระดบสง ในวนท ๑๒ กนยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร จดประชมเชงปฏบตการเพอพฒนาขดความสามารถในการบรหารต าแหนงส าหรบเจาหนาทฝายเลขานการ อ.ก.พ. กรม/อ.ก.พ. กระทรวง ระหวางวนท ๑๘ – ๑๙ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรงศร รเวอร จงหวดพระนครศรอยธยา จดสมมนาการเสรมสรางความเขมแขงดานการบรหารทรพยากรบคคลใหกบผปฏบตงานเกยวกบการบรรจและแตงตงขาราชการ พลเรอนสามญ ระหวางวนท ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ไมแกวด าเนนรสอรท อ าเภอด าเนนสะดวก จงหวดราชบร เพอสรางความร ความสามารถ แลกเปลยนประสบการณ ทเกดจากการปฏบตงานจรง รบฟงความคดเหน ขอมลยอนกลบ และขอเสนอแนะในการปรบปรงหลกเกณฑการบรหารทรพยากรบคคลเกยวกบการบรรจแตงตง โดยมผเขารวมสมมนา จ านวน ๓๗ คน จดสมมนาเชงปฏบตการเรอง “การประเมนบคคลและผลงาน

Page 32: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพอแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ สาขาพยาบาลศาสตร” ในวนท ๒๗ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร จงหวดนนทบร เพอสรางความรความเขาใจรวมกนระหวางเจาหนาทในสวนราชการทเกยวของ คณะกรรมการผทรงคณวฒ และเจาหนาทส านกงาน ก.พ. เกยวกบหลกเกณฑการประเมนบคคลและผลงานเพอแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ ในสายงานพยาบาลวชาชพ โดยมผเขารวมสมมนา จ านวน ๕๐ คน จดสมมนาการเพมพนประสทธภาพใหกบผปฏบตงานเกยวกบการแตงตงขาราชการพลเรอนสามญใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ และระดบช านาญการพเศษ ในวนท ๑, ๕ และ ๖ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร เพอใหขาราชการผปฏบตงานเกยวกบการแตงตงจากสวนราชการตาง ๆ ไดรบความร ความเขาใจเกยวกบขอกฎหมาย แนวทาง วธปฏบตทถกตองในการแตงตงขาราชการพลเรอนสามญใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ และระดบช านาญการพเศษ ตามหลกเกณฑและวธการทก าหนดในหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวนท ๑๕ กนยายน ๒๕๔๘ เรอง การประเมนบคคลเพอแตงตงใหด ารงต าแหนง ส าหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (ต าแหนงประเภททวไป) และต าแหนงประเภทวชาชพเฉพาะต าแหนงระดบ ๘ ลงมา หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวนท ๑๙ ธนวาคม ๒๕๖๐ เรอง การประเมนบคคลเพอแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ และหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวนท ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรอง

Page 33: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การประเมนบคคลเพอแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ โดยมผเขารวมสมมนา จ านวน ๓๗ คน

การจดท าเอกสารสถานภาพของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จดท าเอกสารสถานภาพของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ อเปนขอม ลประกอบการพจารณาของคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป รวมทงใชเปนขอมลพนฐานในการปฏบตงาน ประกอบการศกษา วเคราะห วจยในสวนทเกยวของ โดยมเนอหาประกอบดวย วสยทศน ภารกจหลก อ านาจหนาท ยทธศาสตร นโยบายและทศทางการบรหารงานของสวนราชการ แผนงาน/โครงการ (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เ งนงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบอตราก าลงในภาพรวม แผนภมโครงสรางและอตราก าลง ภาพรวมกรอบอตราก าลงขาราชการ พลเรอนสามญ สภาพปญหาและขอเสนอแนะในการบรหาร งานบคคลและสวนราชการในสงกด โดยจดท าแบบฟอรมการรวบรวมขอมล ประสานงานกบสวนราชการ ตลอดจนรวบรวมและตรวจสอบขอมลสถานภาพของสวนราชการ เพอใหเอกสารสถานภาพของสวนราชการมขอมลทเปนปจจบนและครบถวน

การก าหนดกรอบอตราก าลงของสวนราชการ วเคราะหบทบาท ภารกจ โครงสราง และกรอบอตราก าลงของสวนราชการเปนรายกระทรวง โดยด าเนนงานรวมกบส านกงาน ก.พ.ร. และไดมการเสนอความกาวหนาในการด าเนนการตอคณะอนกรรมการก าหนดกรอบอตราก าลงและวางแผนบรหารก าล ง คนภาคร ฐ เ ช งย ท ธศาสตร เ ป นประจ าท ก เ ด อน

Page 34: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) โดยคณะอน กรรมการฯ ได ม การประชมเพ อพ จารณา ผลการทบทวนบทบาท ภารกจ โครงสราง และอตราก าลงของ สวนราชการแลว จ านวน ๑๗ กระทรวง ไดแก กระทรวงวฒนธรรม กระทรวงพลงงาน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณชย กระทรวงการทองเทยวและกฬา กระทรวงอตสาหกรรม กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลง กระทรวงแรงงาน กระทรวงยตธรรม กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม กระทรวงสาธารณสข ก ร ะ ท ร ว ง ว ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ก ร ะ ท ร ว งทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ ส านกนายกรฐมนตร ศกษา วเคราะหเพอก าหนดยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจบรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข โดยจดประชมคณะอนกรรมการก าหนดยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและ ภารกจบรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข เพอพจารณา (๑) รายงานความกาวหนาในการบรหารต าแหนงของส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข (๒) การจดท าแผนบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ (๓) แนวทางการจดท าแผนก าลงคนเพอรองรบภารกจของกระทรวงสาธารณสข ระยะ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนรบฟงความเหนและขอเสนอแนะเรองการขอเพมกรอบอตราก าลงพนกงานราชการของส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข (ต าแหนงพยาบาลวชาชพ) จดประชมคณะอนกรรมการก าหนดยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจบรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข

Page 35: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ครงท ๑/๒๕๖๑ เมอวนท ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. โดยมวาระการประชม ดงน

๑) เรองเพอทราบ จ านวน ๑ เรอง ดงน - เรอง สรปรางแผนการปฏรปประเทศดานสาธารณสข

๒) เรองสบเนอง จ านวน ๑ เรอง ดงน - เรอง รายงานผลการศกษาเบองตนเรองการจางงาน

บคลากรสขภาพภาครฐ จดประชมคณะกรรมการก าหนดเปาหมายก าลงคนภาครฐ (คปร.) คร งท ๑/๒๕๖๑ ในวนท ๑๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ ท าเนยบรฐบาล โดยมมตทประชม ดงน

๑) การเพมอตราขาราชการตงใหมใหกบสวนราชการในสงกดกระทรวงการคลง

๒) การขอเพมอตราข าราชการต งใหม ของส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข (ต าแหนงนายแพทย ทนตแพทย และเภสชกร)

๓) การขอยกเวนการยบเลกอตราลกจางประจ า ต าแหนงนกบนของกรมฝนหลวงและการบนเกษตร

๔) แผนการด าเนนการจดท ามาตรการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐในระยะตอไป

๕) รายงานผลการด าเนนการเกยวกบการทดแทนอตราวางจากผลการเกษยณอายของขาราชการดวยการจางงานรปแบบอน ตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท ๓ ตลาคม ๒๕๖๐ จดประชมคณะอนกรรมการก าหนดยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจบรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข ครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๐ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๒

Page 36: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. โดยมวาระการประชม ดงน

๑) เรอง รายงานความกาวหนาแผนการบรหารต าแหนงของกระทรวงสาธารณสข

๒) เรอง ผลการจดท ายทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข จดประชมคณะอนกรรมการก าหนดกรอบอตราก าลงและวางแผนบรหารก าลงคนภาครฐเชงยทธศาสตร ครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลย ประตน า กรงเทพฯ เพอพจารณาเรองการวเคราะหบทบาท ภารกจ โครงสราง และกรอบอตราก าลงของสวนราชการ กรณกระทรวงอตสาหกรรม กระทรวงพาณชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลง กระทรวงพลงงาน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงวดลอม กระทรวงการทองเทยวและกฬา กระทรวงวฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสข กระทรวงยตธรรม กระทรวงการพฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กระทรวงมหาดไทย และส านกนายกรฐมนตร จดประชมคณะอนกรรมการก าหนดยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจบรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข ครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. โดยมวาระการประชม ดงน

๑) เรอง รายงานความกาวหนาการด าเนนการก าหนดรปแบบการจางงาน

๒) เรอง แผนยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจ

Page 37: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) บรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จดประชมคณะกรรมการก าหนดเปาหมายก าลงคนภาครฐ (คปร. ) คร งท ๒/๒๕๖๑ ในวนท ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ท าเนยบรฐบาล โดยมมตทประชม ดงน

๑) การเพมอตราขาราชการตงใหมใหกบสวนราชการในสงกดกระทรวงการคลง : กรมบญชกลาง

๒) รายงานความกาวหนาการจดท าแผนยทธศาสตรการปฏรปก าลงคนและภารกจบรการดานสขภาพของกระทรวงสาธารณสข

๓) สรปขอมลการยายพยาบาลวชาชพตามโครงการผลตพยาบาลวชาชพเพม เพอแกปญหาในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

๔) การจดสรรอตราก าลงขาราชการและพนกงานราชการของส านกงานสภาทปรกษาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ส านกงาน สภาพฒนาการเมอง และส านกงานคณะกรรมการปฏรปกฎหมาย

๕) การ เพ มอ ตราข า ราชการต ง ใหม ของส าน กงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

การสงเสรมการวางแผนและบรหารก าลงคนในสวนราชการ จดประชมเชงปฏบตเพอใหค าแนะน าสวนราชการ : โครงการสงเสรมการวางแผนและบรหารก าลงคนของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพอใหสวนราชการสามารถวางแผนบร หารและพฒนาก าล งคนได สอดคล องก บภารก จและ การเปลยนแปลงบรบทการบรหารราชการ โดยมหวขอตาง ๆ ดงน

๑) การว เคราะห อ ตราก าล งและวางแผนก าล งคน ณ ส านกงาน ก.พ. ในวนท ๑๔ กมภาพนธ ๒๕๖๑

๒) การจดท าแผนเพอรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางอาย

Page 38: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ของขาราชการพลเรอนสามญ ณ ส านกงาน ก.พ. ในวนท ๑๙ กมภาพนธ ๒๕๖๑

๓) การก าหนดยทธศาสตรและจดท าแผนพฒนาขาราชการ ณ ส านกงาน ก.พ. ในวนท ๒๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑

๔) การบรหารก าลงคนคณภาพ ณ ส านกงาน ก.พ. ในวนท ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑

๕) การจดท าและพฒนาเสนทางความกาวหน าของขาราชการ ณ ส านกงาน ก.พ. ในวนท ๒๘ กมภาพนธ ๒๕๖๑

การตดตามผลการด าเนนการตามมาตรการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐ (คปร.) และระบบบรหารพนกงานราชการ

จดท าบนทก เ ร อ ง แนวทางการด งด ด ใจผ ม ค วามรความสามารถ คณวฒพเศษ ความเชยวชาญเฉพาะดาน และ มศกยภาพเปนทประจกษ เปนพนกงานราชการศกยภาพสง เพอน าเสนอคณะรฐมนตร และเมอวนท ๗ กมภาพนธ ๒๕๖๐ คณะรฐมนตรมมตเหนชอบแนวทางการดงดดใจผมความรความสามารถ คณวฒพเศษ ความเชยวชาญเฉพาะดาน และ มศกยภาพเปนทประจกษ เปนพนกงานราชการศกยภาพสงตามทส านกงาน ก.พ. เสนอ รวบรวมผลส ารวจความตองการจางพนกงานราชการศกยภาพสง จดท าแนวทางการวเคราะหกรอบอตราก าลงของสวนราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสง จดประชมคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ (คพร.) ครงท ๓/๒๕๖๐ วนท ๒๐ กนยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณา เรอง

Page 39: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) (๑) การก าหนดกรอบอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมในส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (๒) การก าหนดกรอบอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมใน กรมสวสด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (๓) การก าหนดกรอบอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตม ในกรมคมครองสทธและเสรภาพ กระทรวงยตธรรม และ (๔) การแตงตงผทรงคณวฒเปนอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ คาตอบแทน และสทธประโยชน และเพอทราบ เรอง (๑) รายงานสรปผลการประชมเชงปฏบตการเพอพฒนาระบบพนกงานราชการ และ (๒) มตคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ และคณะท ๓

จดประชมคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ คาตอบแทนและสทธประโยชน ครงท ๔/๒๕๖๐ วนท ๒๔ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณา เรอง (๑) การขอรบจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมของส านกงานปลดกระทรวง กระทรวงสาธารณสข (ต าแหนงพยาบาลวชาชพ) และ (๒) การใหพนกงานราชการไดรบอตราคาตอบแทนเพมขน กรณยนหนงสอรบรองประสบการณการท างานเพมเตม และเพอทราบ เรอง การแตงตงอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) ทดแทน จดประชมเชงปฏบตการเพอรบฟงความคดเหน เร อง แนวปฏบตเกยวกบการทดแทนอตราวางจากผลการเกษยณอายของขาราชการดวยการจางงานรปแบบอน ในวนท ๒๕ และ ๒๗

Page 40: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนผลการด าเนนการตามมาตรการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลย ประตน า กรงเทพฯ ในวนท ๒๖ กมภาพนธ ๒๕๖๑ โดยมวตถประสงค เพอตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามมาตราการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซงก าลงจะสนสดลง และเพอรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะเกยวกบการจดท ามาตรการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐระยะตอไป ซงตองสอดคลองกบรฐธรรมนญฉบบใหม รางยทธศาสตรชาตระยะ ๒๐ ป และแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต รวมทงค านงถงการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาปรบใชในการใหบรการประชาชนของภาครฐดวย โดยมผเขารวม ประกอบดวย ผแทนสวนราชการระดบกระทรวง/กรม และผแทนองคกรกลางบรหารทรพยากรบคคล จ านวน ๓๑๓ คน จาก ๑๔๓ สวนราชการ ทงน ส านกงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานการรวม คปร. จะไดรวบรวมประเดนปญหา อปสรรค ผลการด าเนนการของสวนราชการ รวมทงความคดเหนและขอเสนอแนะไปประกอบการจดท ามาตรการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐในระยะตอไป เพอเสนอ คปร. และคณะรฐมนตรพจารณาใหความเหนชอบตอไป จดประชมเชงปฏบตการเพอตดตามประเมนผลและพฒนา ขดความสามารถในการด าเนนการตามมาตรการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และการบรหารระบบพนกงานราชการ ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชนเซนเตอร

Page 41: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) อดรธาน จงหวดอดรธาน ในวนท ๙ มนาคม ๒๕๖๑ โดยมขาราชการจากสวนราชการตาง ๆ เขารวม จ านวน ๑๙๓ คน ด าเนนการจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงในสวนราชการตาง ๆ โดยน าเสนอคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ คาตอบแทน และสทธประโยชน ในการประชม ครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๕ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓๒๑๐ ชน ๒ อาคาร ๓ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณาเรองการจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงในส านกงานปลดกระทรวงแรงงาน ส านกนายกรฐมนตร กระทรวงการคลง กระทรวงวฒนธรรม กระทรวงสาธารณสข ส านกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน กระทรวงมหาดไทย ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและส งแวดลอม กระทรวงพล งงาน กระทรวงศกษาธการ กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และกระทรวงอตสาหกรรม และมตคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๒ ดานการสรรหาและเลอกสรร และประเมนผลการปฏบตงาน จดประชมเชงปฏบตการ เรอง “การบรหารระบบพนกงานราชการ” ณ หอประชมสขมนยประดษฐ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ในวนท ๑๖ มนาคม ๒๕๖๑ โดยมวตถประสงคหลกเพอสรางความรความเขาใจใหกบผบรหารและเจาหนาทซงรบผดชอบการบรหารระบบพนกงานราชการของสวนราชการ โดยม

Page 42: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ขาราชการจากสวนราชการตาง ๆ เขารวม จ านวน ๔๑๗ คน น าเสนอคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ (คพร.) ในการประชม ครงท ๑/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๑ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชมคณะรฐมนตร ชน ๒ อาคารส านกเลขาธการคณะรฐมนตร (หลงใหม) ท าเนยบรฐบาล เพอพจารณาเรองตาง ๆ ดงน

๑) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงของสวนราชการตาง ๆ

๒) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงส าหรบการขบเคลอนรฐบาลดจทล

๓) รางประกาศคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ เรอง คาตอบแทนของพนกงานราชการ (ฉบบท ๙) พ.ศ. ....

๔) การใหพนกงานราชการไดรบอตราคาตอบแทนเพมขน กรณยนหนงสอรบรองประสบการณการท างานเพมเตม

๕) การขอยกเวนการประเมนผลการปฏบตงานเพอตอสญญาจางพนกงานราชการ (รายนางวรตน โคตรพนธ)

๖) มตคณะรฐมนตร เมอวนท ๓ ตลาคม ๒๕๖๐ เรอง แนวทางการทดแทนอตราวางจากผลการเกษยณอายของขาราชการดวยการจางงานรปแบบอน

๗) มตคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) - คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลง

พนกงานราชการ คาตอบแทน และสทธประโยชน - คณะท ๒ ดานการสรรหาและเลอกสรร และประเมนผล

การปฏบตงาน

Page 43: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - คณะท ๓ ดานกฎหมายและวนย

จดประชมคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ คาตอบแทนและสทธประโยชน คร งท ๓/๒๕๖๑ วนท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓๒๑๐ ชน ๒ อาคาร ๓ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณา เรอง แนวทางการจดท ากรอบอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการทดแทนอตราวางจากผลการเกษยณอายของขาราชการดวยการจางงานรปแบบอนตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท ๓ ตลาคม ๒๕๖๐ จดประชมคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ คาตอบแทนและสทธประโยชน คร งท ๔/๒๕๖๑ วนท ๗ มถนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณา เรอง

๑) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงในส านกงานปลดกระทรวงแรงงาน

๒) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงในกระทรวงอตสาหกรรม

๓) มตคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ คณะท ๓ ดานกฎหมาย และวนย น าเสนอคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ (คพร.) ในการประชม ครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๑๓ มถนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓๐๑ ชน ๓ ตกบญชาการ ๑ ท าเนยบรฐบาล

Page 44: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพอพจารณาเรองตาง ๆ ดงน

๑) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงของสวนราชการในส านกงานปลดกระทรวงแรงงาน

๒) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงของสวนราชการในกระทรวงอตสาหกรรม

๓) แนวทางจดกรอบอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการทดแทนอตราวางจากผลการเกษยณอายดวยการจางงานรปแบบอนตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท ๓ ตลาคม ๒๕๖๐

๔) รางประกาศคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ เรอง คาตอบแทนของต าแหนงทมเหตพเศษของพนกงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕) การยกเวนการด าเนนการตามหนงสอคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ ท นร ๑๐๐๘.๕/๓๖๖ ลงวนท ๓๐ ธนวาคม ๒๕๕๙ กรณพนกงานราชการของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช เปนการเฉพาะราย

๖) การแตงตงคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการเฉพาะกจเกยวกบการพฒนาระบบพนกงานราชการ

๗) มตคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ ค าตอบแทน และสทธประโยชน และคณะท ๓ ดานกฎหมายและวนย จดประชมเชงปฏบตการเพอรบฟงความคดเหนเกยวกบ สภาพปญหาและแนวทางปฏบตส าหรบการทดแทนอตราวางจาก

Page 45: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผลการเกษยณอายของขาราชการดวยการจางงานรปแบบอนและระบบพนกงานราชการ เมอวนท ๒๐ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวงจนทน รเวอรวว จงหวดพษณโลก โดยมขาราชการและพนกงานราชการของสวนราชการตาง ๆ เขารวม จ านวน ๑๗๘ คน จดประชมคณะอนกรรมการบรหารพนกงานราชการ (อ.คพร.) คณะท ๑ ดานการก าหนดลกษณะงาน กรอบอตราก าลงพนกงานราชการ คาตอบแทนและสทธประโยชน คร งท ๕/๒๕๖๑ วนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอพจารณา เรอง

๑) การจดสรรอตราก าลงพนกงานราชการเพมเตมเพอรองรบการจางพนกงานราชการศกยภาพสงในส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

๒) ขอหารอพนกงานราชการทวไป ขออนญาตเดนทางเขารวมการแขงขนวอลเลยบอลนานาชาต Paris Gay Games 2018

การเสนอความเหนในสวนทเกยวของประกอบการพจารณาของคณะรฐมนตร (ครม.) จ านวน ๕๗ เรอง

๑) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตในภาครฐ พ.ศ. ....

๒) การเพมอตราขาราชการตงใหมของกรมสวสดการและคมครองแรงงาน

๓) การพจารณาทบทวนความจ าเปนเหมาะสมของการก าหนดอตราขาราชการตงใหมต าแหนงเภสชกร จ านวน ๓๑๖ อตรา ใหกบส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

๔) สรปผลการประชมคณะกรรมการเตรยมการปฏรปประเทศ ครงท ๒/๒๕๖๐

Page 46: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๕) -รางพระราชบญญตปองกนและปราบปรามยาเสพตด

(ฉบบท ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญญตปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๖) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย กระทรวงมหาดไทย (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๗) ขอยกเวนการด าเนนการตามมตคณะรฐมนตรในการน า เงนนอกงบประมาณไปใชในการบรรจแตงตงเจาหนาท เพอปฏบตงานในหนวยงาน

๘) รางยทธศาสตรสวสดการสงคมไทย ฉบบท ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๙) รางแนวทางการพฒนาทกษะดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล

๑๐) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสงกดกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม รวม ๒ ฉบบ

๑๑) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ส านกนายกรฐมนตร พ.ศ. ....

๑๒) ร า งพระราชกฤษฎ กาจ ดต งส าน กงานร ฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๑๓) รางยทธศาสตรการรกษาความมนคงปลอดภยไซเบอรแหงชาต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๔) รางพระราชบญญตขาวกรองแหงชาต (ฉบบท..) พ.ศ. .... ๑๕) การเพ มอ ตราข าราชการต งใหม ของส าน กงาน

คณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ๑๖) รางพระราชบญญตสถาบนเทคโนโลยจตรลดา พ.ศ. .... ๑๗) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสขภาพจต

Page 47: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. ....

๑๘) การแกไขระเบยบกระทรวงพาณชยวาดวยการบรหารกองทนสงเสรมการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ (รางระเบยบกระทรวงพาณชยวาดวยการบรหารกองทนสงเสรมการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ....)

๑๙) รางระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยส านกงาน การวจยและนวตกรรมแหงชาต พ.ศ. ....

๒๐) รางพระราชบญญตการสงเสรมและคมครองประชาชน ในการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ พ.ศ. ....

๒๑) รางระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการวจยและนวตกรรมแหงชาต พ.ศ. ....

๒๒) รางพระราชบญญตพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ส านกนายกรฐมนตร พ.ศ. .... และขอเสนอการปรบโครงสรางของส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

๒๓) -รางพระราชบญญตพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (ฉบบท..) พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ส านกนายกรฐมนตร พ.ศ. .... และขอเสนอการปรบโครงสรางของส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

๒๔) รางพระราชบญญตกระจายหนาทและอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ....

๒๕) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. ....

Page 48: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒๖) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการส านกงานบรหารจดการ

ทรพยากรน าแหงชาต ส านกนายกรฐมนตร พ.ศ. .... (การก าหนดหนาทและอ านาจในรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการส านกงานบรหารจดการทรพยากรน าแหงชาต ส านกนายกรฐมนตร)

๒๗) รางกฎ ก.พ. วาดวยหลกเกณฑการจดประเภทต าแหนงและระดบต าแหนง (ฉบบท..) พ.ศ. .... และรางกฎ ก.พ. วาดวย การใหขาราชการพลเรอนสามญไดรบเงนประจ าต าแหนง (ฉบบท..) พ.ศ. ....

๒๘) รางพระราชกฤษฎกาจดตงศนยรบค าขออนญาต พ.ศ. .... ๒๙) ผลการประชมคณะกรรมการทรพยากรน าแหงชาต

ครงท ๑/๒๕๖๑ ๓๐) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสรมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. .... ๓๑) รางพระราชบญญตสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

พ.ศ. .... ๓๒) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการฝายตลาการ

ศาลยตธรรม (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ๓๓) รางพระราชบญญตสงเสรมการมงานท าแหงชาต พ.ศ. .... ๓๔) การโอนบรรดากจการ ทรพยสน สทธ หน และ

งบประมาณของศ นยประชมและแสดงสนค านานาชาต เฉลมพระเกยรต ๗ รอบพระชนมพรรษา ของส านกงานพฒนา พงคนคร (องคการมหาชน) เปนของกรมธนารกษ (รางพระราช-กฤษฎกาจดตงส านกงานพฒนาพงคนคร (องคการมหาชน) ฉบบท.. พ.ศ. ....)

๓๕) การปรบปรงการแบงสวนราชการของกระทรวงยตธรรม

Page 49: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๓๖) โ ค ร งกา รผล ตท นตแพทย เ พ ม ขอ งส าน ก ง าน

คณะกรรมการการอดมศกษา ระยะท ๒ เพอพฒนาทนตสขภาวะของประชาชน (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)

๓๗) รางแผนการปฏรปประเทศ ๓๘) รางพระราชบญญตการศกษาพระปรยตธรรม พ.ศ. .... ๓๙) รางพระราชบญญตสถาบนพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ๔๐) รางพระราชบญญตเจาพนกงานต ารวจศาล พ.ศ. .... ๔๑) รางพระราชบญญตสถาบนวทยาลยชมชน (ฉบบท..)

พ.ศ. .... ๔๒) รางพระราชบญญตการบรหารจดการระบบตวรวม

พ.ศ. .... ๔๓) ขอทบทวนการปรบเปลยนบทบาทภารกจศนยพฒนา

การผลตและควบคมศตรผกผลไมเพอสงออก ๔๔) รางพระราชบญญตสภาองคกรผบรโภคแหงชาต พ.ศ. .... ๔๕) การเพ มอตราข าราชการต งใหม ของส าน กงาน

ปลดกระทรวง กระทรวงสาธารณสข (ต าแหนงนายแพทย ทนตแพทย และเภสชกร)

๔๖) การขอจดตงหนวยงานตามแผนการปฏรปประเทศ ดานตาง ๆ

๔๗) รางพระราชบญญตคมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ. .... ๔๘) รางกฎกระทรวงแบ งสวนราชการของกระทรวง

ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม รวม ๒ ฉบบ ๔๙) รายงานผลการปฏบตงานของเจาพนกงาน ป.ป.ส.

ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕๐) รางพระราชบญญตสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคม

Page 50: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) แหงชาต พ.ศ. .... และขอเสนอการปรบโครงสรางของส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

๕๑) รางพระราชกฤษฎกาแบงสวนราชการส านกงานต ารวจแหงชาต (ฉบบท..) พ.ศ. ....

๕๒) รางพระราชบญญตสงเสรมวสาหกจเพอสงคม พ.ศ. .... ๕๓) รางพระราชบญญตส านกงานศาลรฐธรรมนญ (ฉบบท..)

พ.ศ. .... ๕๔) ผลการประชมคณะกรรมการทรพยากรน าแหงชาต

ครงท ๒/๒๕๖๑ ๕๕) รางพระราชกฤษฎกาจดตงศนยรบค าขออนญาต พ.ศ. .... ๕๖) การจดตงกระทรวงการอดมศกษา วจย และนวตกรรม ๕๗) รางกฎกระทรวงจดตงสวนราชการในมหาวทยาลย

กาฬสนธ กระทรวงศกษาธการ พ.ศ. ....

การศกษาและพฒนาขอเสนอแนวทางการปรบปรงและพฒนาระบบหรอกลไกการบรหารทรพยากรบคคลในราชการ พลเรอนทสอดคลองกบการเปลยนแปลงโครงสรางอายประชากรและการปรบเปลยนอายเกษยณในราชการพลเรอน ๑. การจดท ารายละเอยดแนวทางการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบสงคมสงอาย ศกษา รวบรวม และวเคราะหขอมล พรอมทงจดท าขอเสนอแนวทางการปรบปรงและพฒนาระบบหรอกลไกการบรหารทร พยากรบ คคล ในร าชกา รพล เ ร อนท ส อดคล อ งก บ การเปลยนแปลงโครงสรางอายประชากรและการปรบเปลยนอายเกษยณในราชการพลเรอน แตงตงคณะท างานจดท ารายละเอยดแนวทางการพฒนา

Page 51: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ระบบบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบสงคมสงอาย จ านวน ๕ คณะ จดท ารางรายละเอยดแนวทาง (๑) การน าระบบบรหารอาย (Age Management) มาใชในสวนราชการ และ (๒) การพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบสงคมสงอาย เพอเสนอคณะท างานฯ พจารณา

น าเสนอ อ.ก.พ. วสามญเฉพาะกจเกยวกบการพฒนาระบบบรหารเพอรองรบการเขาสสงคมสงอาย ในการประชมครงท ๖/๒๕๖๐ วนท ๒๖ กนยายน ๒๕๖๐ เพอพจารณาเร อง (๑) การด าเนนการจดตงคณะท างานเพอจดท ารายระเอยด แนวทางการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบการเขาสสงคมสงอาย (๒) แนวทางการปรบปรง กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบหกสบปบรบรณ รบราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความกาวหนาในการด าเนนการเกยวกบ Placement Center และน าเสนอรายงานผลการด าเนนงานของ อ.ก.พ. วสามญเฉพาะกจเกยวกบการพฒนาระบบบรหารเพอรองรบการเขาสสงคมสงอาย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในการประชม ก.พ. ครงท ๑๑/๒๕๖๐ เมอวนท ๑๓ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ซง ก.พ. มมตรบทราบ

จดประชมคณะท างานเพอการจดท ารายละเอยดแนวทาง การพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบสงคมสงอาย คณะท ๓ เมอวนท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอจดท ากรอบการจดท าแผนพฒนาศกยภาพก าลงพลภาครฐใหพรอมเขาสการสงวย

Page 52: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒. การจดท าขอเสนอการปรบปรงการเกษยณอายของขาราชการและแนวทางในการปรบปรงกฎ ก.พ. วาดวย การใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบหกสบปบรบรณรบราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบบท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามมาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการ พลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑) จดท าหน งสอขอความอน เคราะห ใหส วนราชการตอบ แบบส ารวจความประสงคของสวนราชการเกยวกบการใหขาราชการพลเรอนสามญรบราชการตอไป และเกยวกบการจางงานขาราชการทเกษยณอาย สงไปยงสวนราชการระดบกรม ๑๓๙ แหง และประมวลสรปผลการส ารวจต าแหนงงานและความประสงคของสวนราชการในการใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบหกสบปบรบรณรบราชการตอไป

จดประชมในวนท ๑๘ สงหาคม ๒๕๖๐ เรอง การปรบปรง กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบ หกสบปบรบรณรบราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพอศกษาแนวทางการปรบปรงกฎ ก.พ. ทออกตามมาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการ พลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพอสนบสนนสวนราชการในการรกษาก าลงคนทมความจ าเปนในระยะเรงดวน

จดท ามต อ.ก.พ. วสามญเฉพาะกจเกยวกบการพฒนาระบบบรหารเพ อรองรบการเข าส ส งคมส งอาย ในการประชม ครงท ๖/๒๕๖๐ เมอวนท ๒๖ กนยายน ๒๕๖๐ เรอง แนวทาง การปรบปรงกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบหกสบปบรบรณรบราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และทแกไข

Page 53: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซง อ.ก.พ.ฯ มมตเหนชอบใหเสนอปรบปรงบญชรายชอต าแหนงท ก.พ. จะก าหนดใหเปนต าแหนงทไดรบราชการตอไป โดยใหเสนอ อ.ก.พ.วสามญเกยวกบการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคล และ ก.พ. พจารณาใหความเหนชอบในหลกการและเรงรดด าเนนการตอไป จดท าวาระเสนอ อ.ก.พ. วสามญเกยวกบการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคล ในการประชมครงท ๗/๒๕๖๐ วนท ๑๔ ธนวาคม ๒๕๖๐ และ ก.พ. ในการประชมครงท ๑๒/๒๕๖๐ วนท ๑๘ ธนวาคม ๒๕๖๐ เพอพจารณาแนวทางการปรบปรง กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบ หกสบปบรบรณรบราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซง ก.พ. และ อ.ก.พ.ฯ มมตเหนชอบ ในหลกการตามทเสนอ โดยใหมการปรบปรงบญชต าแหนงท จะใหรบราชการตอไป รวมถงการปรบปรงแบบฟอรมตาง ๆ ซงไมกระทบตอสาระส าคญของกฎ ก.พ.ฯ จดประชมชแจงแนวทางการด าเนนการเกยวกบแนวทาง การจดท าขอมลประกอบการปรบปรงบญชต าแหนงท ก.พ. ก าหนดใหเปนต าแหนงทไดรบราชการตอไปส าหรบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหกบสวนราชการระดบกระทรวง (ส านกงานปลดกระทรวง) ในวนท ๑๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. โดยมวตถประสงคเพอรวบรวมขอมล ความคดเหน และขอเสนอแนะเกยวกบแนวทางการปรบปรงบญชรายชอต าแหนงทไดรบราชการตอไป ตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ พลเรอนสามญซงมอายครบหกสบปบรบรณรบราชการตอไป พ.ศ. ๒๕๕๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซงม

Page 54: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผแทนจากสวนราชการซงท าหนาทฝายเลขานการของ อ.ก.พ. กระทรวงเขารวม จ านวน ๓๕ สวนราชการ รวมทงสน ๕๔ คน ทงน การประชมชแจงครงนเปนผลสบเนองจากมตทประชม ก.พ. ครงท ๑๒/๒๕๖๐ เมอวนท ๑๘ ธนวาคม ๒๕๖๐ ซงเหนชอบใหมการปรบปรงและแกไขต าแหนงท ก.พ. ก าหนดใหเปนต าแหนงทไดรบราชการตอไปได โดยให อ.ก.พ. กระทรวงเสนอรายชอต าแหนงในสายงานของสวนราชการในสงกด เพอเสนอให ก.พ. พจารณาก าหนดเปนต าแหนงทจะใหรบราชการตอไป ซงผลของการด าเนนการเรองนจะเปนประโยชนตอการบรหารก าลงคนในภาพรวมของสวนราชการไดอยางมประสทธภาพตอไป ตดตามผลการปรบปรงและเพมเตมสายงานในบญชต าแหนงท ก.พ. ก าหนดใหเปนต าแหนงทไดรบราชการตอไปตามกฎ ก.พ.ฯ เพอแกปญหาการขาดแคลนก าลงคนของสวนราชการในระยะเรงดวน โดยขณะนอย ระหวางรวบรวมรายชอและจ านวนอตราก าลงของสายงานหลกและสายงานสนบสนนของแตละ สวนราชการ ด าเนนการรวบรวมขอมลการขยายอายเกษยณของขาราชการตลาการและขาราชการอยการ ปรบปรงบญชต าแหนงตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอนสามญซงมอายครบหกสบปบรบรณรบราชการตอไป โดยศกษาขอมลทเกยวของ เชน การก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหนงประเภทวชาการและประเภททวไปทจะใหรบราชการตอไป จดสมมนารบฟ งความค ดเห นเก ยวก บการปร บปร ง การเกษยณอายของขาราชการ จ านวน ๓ ครง ไดแก

Page 55: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ครงท ๑ กลมผแทนองคกรกลางบรหารงานบคคลของ

ขาราชการประเภทตางๆ เมอวนท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสทเวสเทรนพลสแวนดาแกรนด

ครงท ๒ กลมผด ารงต าแหนงประเภทบรหาร เมอวนท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสทเวสเทรนพลสแวนดาแกรนด

ครงท ๓ กลมต าแหนงงานทเกยวของกบการใชศกยภาพและสมรรถภาพทางกายเปนหลกหรอต าแหนงงานทมลกษณะตรากตร าหร อ เส ย ง เม อวนท ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. ๓. การด าเนนการเกยวกบ Job Placement for Seniors (ชอเดม Placement Center) พฒนาระบบลงทะเบยนออนไลนและระบบฐานขอมลของ Placement Center จดประชมสมมนา เรอง โอกาสในการท างานของบคลากรภาครฐสงวยในยคประเทศไทย ๔.๐ ในวนท ๘ กนยายน ๒๕๖๐ เพอรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะจากผทรงคณวฒ และ ผทเกยวของเกยวกบโอกาสในการจางงานและขอกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของ

จดสมมนาเชงปฏบตการเกยวกบการพฒนาทกษะดานดจทลเพอสงเสรมคณภาพชวตและการมรายไดหลงเกษยณ ระหวางวนท ๑๑ – ๑๓ กนยายน ๒๕๖๐ ซงผลจากการสมมนา คอ ผ เขารวมสมมนาสามารถใชเทคโนโลยคอมพวเตอรและอนเตอรเนตพนฐานส าหรบใชประโยชนในชวตประจ าวนและการท างานภายหลงเกษยณได รวมทงยงไดใหความคดเหนและขอเสนอแนะจากการทดลองลงทะเบยนเขาสระบบ OCSC

Page 56: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) Placement Center ซงเปนระบบทส านกงาน ก.พ. พฒนาขน ประชมรวมกบรองเลขาธการส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตและบคลากรทดแลงานวฒอาสา ธนาคารสมอง ในวนท ๒๒ กนยายน ๒๕๖๐ เพอหารอแนวทางด าเนนงานการเชอมโยงฐานขอมล และการสรางเครอขายในการจดหางานส าหรบขาราชการทเกษยณอาย ซงผลจากการประชม คอ ส านกงาน ก.พ. ไดรบขอมลทเกยวของในการจดท าระบบฐานขอมลส าหรบ Placement Center

ศกษาทบทวนโครงสร างต าแหน งงานและอตราก าล ง โดยจดสงหนงสอขอความอนเคราะหขอมลรายละเอยดต าแหนงงานจากสวนราชการ จ านวน ๘ สวนราชการ ไดแก ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข กรมสงเสรมการเกษตร กรมพฒนาธรกจการคา กรมการคาภายใน กรมการปกครอง กรมโยธาธการและผงเมอง ส านกงานปลดกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และส านกงานสถตแหงชาต

การหาเครอขายในการด าเนนงานและโอกาสการจางงาน ดงน - ประชมรวมกบคณะกรรมการสมาคมขาราชการอาวโส

ในวนท ๑๐ ตลาคม ๒๕๖๐ เกยวกบประเดนทส านกงาน ก.พ. ขอความอนเคราะหสมาคมฯ ใหรวมสนบสนนบคลากรภาครฐใหมงานท าอยางตอเนอง ซงทประชมมมตใหความอนเคราะหตามค าขอของส านกงาน ก.พ.

- ประชมรวมกบคณะอนกรรมการดานการพฒนาการบรหารงานบคคลสวนทองถน ในวนท ๑๙ ตลาคม ๒๕๖๐ เพอใหขอมลเกยวกบการจดหางานใหผเกษยณอายราชการ ซงทประชมมมตใหส านกงานคณะกรรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคล

Page 57: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) สวนทองถน (ส านกงาน ก.ถ.) จดตง Placement Center เพอสรรหาขาราชการสวนทองถนและขาราชการประเภทอน ทเกษยณอายไปท างานใหกบองคกรปกครองสวนทองถนทงแบบจตอาสา (ขาราชการระดบ ๙ ขนไป) และแบบมคาตอบแทน (ขาราชการต ากวาระดบ ๙) โดยขอใหส านกงาน ก.พ. สงรายชอขาราชการท เกษยณอาย ใหกบส านกงาน ก.ถ. เพ อเปนแหลงขอมลในการสรรหาบคคล

- รวบรวมขอมลสมาคมหรอชมรมขาราชการเกษยณอายของสวนราชการระดบกระทรวง เพอเปนเครอขายด าเนนงาน Placement Center ตามมต อ.ก.พ.วสามญเฉพาะกจเกยวกบการพฒนาระบบบรหารเพอรองรบการเขาสสงคมสงอาย ในการประชมครงท ๖/๒๕๖๐ ในวนท ๒๖ กนยายน ๒๕๖๐ ศกษาด งานศ นย บร การข อม ลภาคร ฐเพ อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ในว นท ๑๕ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ ศนยบรการลกคา ทโอท คลองเตย และ ไดจดท ารายงานการศกษาดงานฯ พรอมขอเสนอแนะเกยวกบโอกาสของขาราชการสงวยในการท างานใหกบ GCC 1111 หรอศนยด ารงธรรม และการบรณาการขอมลดานการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอบรการประชาชนผาน GCC 1111

ประชมกบกรมการจดหางาน จ านวน ๒ ครง ในวนท ๑๓ และ ๑๗ พฤศจกายน ๒๕๖๐ เพอขอขอมลขาราชการเกษยณอายทกรมการจดหางานไดรบจากกรมบญชกลางและทขนทะเบยนไวกบกรมการจดหางาน พฒนาระบบฐานขอมลข าราชการเกษยณอาย (OCSC Placement Center)

Page 58: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - ปรบปรงเนอหาของระบบลงทะเบยนและออกแบบใบสมคร

Placement Center ส าหรบผทไมประสงคเขาสระบบลงทะเบยนออนไลน

- สรางฐานขอมลขาราชการเกษยณอายส าหรบหนวยงานทตองการบคลากรปฏบตงาน โดยรวบรวมขอมลประวตของขาราชการเกษยณอายจากสมาคมขาราชการอาวโส และแหลงขอมลภายในส านกงาน ก.พ. เชน ฐานขอมลความเชยวชาญของบคลากรภาครฐ ฐานขอมลผทรงคณวฒ เพอจดเตรยมไว ในระบบฐานขอมล

- บรณาการขอมลขาราชการพลเรอนสามญทเกษยณอาย จากขอมลสารสนเทศก าลงคนภาครฐ ขอมลของกรมการจดหางาน ขอมลสมาชกสมาคมขาราชการอาวโส ขอมลขาราชการทเขารวมโครงการเกษยณอายราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอมลความเชยวชาญบคลากรภาครฐจากศนยขอมลกลางทรพยากรบคคลผมความรความสามารถพเศษภายในประเทศ

- ส ารวจขอมลความเชยวชาญและความสนใจในการท างานของขาราชการพลเรอนสามญทจะเกษยณอายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ผานระบบออนไลน ซงมผตอบแบบส ารวจ จ านวนทงสน ๖,๒๗๑ คน ประกอบดวย ผเกษยณอาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๐๘๕ คน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๐๘๓ คน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๑๐๓ คน จดประชมคณะท างานเตรยมการจดต งและก ากบดแล Placement Center ครงท ๓/๒๕๖๐ ในวนท ๗ ธนวาคม ๒๕๖๐ โดยมผลการด าเนนการ ดงน

Page 59: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑) คณะท างานฯ รบทราบการแตงตง อ.ก.พ. วสามญเกยวกบ

การพฒนาระบบบรหารเพอรองรบการเขาสสงคมสงอายคณะใหม ๒) มมตเกยวกบแนวทางการด าเนนงานรวมกบสมาคม

ขาราชการอาวโสแหงประเทศไทย โดย (๑) เหนควรใหสมาคมขาราชการอาวโสแหงประเทศไทยมสวนรวมในการด าเนนการประ เม นบ คคลก อนส งราย ช อให ก บหน วยงานท ก าล ง มความตองการบคลากร และ (๒) เหนชอบใหมการรวมกนศกษามาตรฐานคาตอบแทนรวมถงคาใชจายในดานตาง ๆ ส าหรบ ผทเขารวมปฏบตงานกบสวนราชการและหนวยงาน

๓) มมตเกยวกบการประสานความรวมมอดานสงเสรมการมงานท าใหผสงอายกบกรมการจดหางาน โดยเหนควรใหชะลอ การลงนามบนทกความเขาใจฯ กบกรมการจดหางานไวกอน เพอด าเนนการใหเกดแผนงานโครงการและอ านาจหนาททชดเจน จดประชมคณะท างานเตรยมการจดต งและก ากบดแล Placement Center ครงท ๑/๒๕๖๑ ในวนท ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมการน าเสนอความกาวหนาโครงสรางและสถานทต ง Placement center จดประชมตดตามความกาวหนาเกยวกบ Placement Center (รวมกบ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกล และขาราชการจากส านกงาน ก.พ.ร.) ในวนท ๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑ และจดประชมจดท าฐานขอมล Placement Center ในวนท ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ โดยมผลการด าเนนการ คอ การจดท ารายละเอยด แนวทางการพฒนา Placement Center ให เปนหนวยงานรปแบบพเศษ (Service Delivery Unit : SDU) การเสนอแนวทางการพฒนาศนยเตรยมผสงวยใหเขาท างาน

Page 60: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ใหเปนหนวยงานรปแบบพเศษ (Service Delivery Unit : SDU) และเปลยนชอจาก Placement Center เปน Job Placement for Seniors และน าเสนอ ก.พ. ในการประชมครงท ๒/๒๕๖๑ วนท ๑๓ มนาคม ๒๕๖๑ ซง ก.พ. มมตเหนชอบในหลกการใหมการพฒนาศนยเตรยมผสงวยใหเขาท างานใหเปนหนวยงานรปแบบพเศษ (SDU) และก าหนดชอหนวยงานเปนศนยเตรยมบคลากรภาครฐผสงวยเขาสงาน รวมทงใหจดท ารายละเอยดค าขอจดตงหนวยงานเสนอ ก.พ.ร. ด าเนนการออกแบบส ารวจออนไลน (e-survey) ความสนใจ ในการท างานหลงเกษยณของขาราชการทจะเกษยณในชวงป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ สงใหสวนราชการเพอขอความอนเคราะห ตอบแบบสอบถาม (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒.๔/๑๔ ลงวนท ๒๖ มนาคม ๒๕๖๑) และศกษา วเคราะหผลการส ารวจขอมลความเชยวชาญและความสนใจในการท างานของขาราชการทจะเกษยณอายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพอก าหนดกลมเปาหมายและแนวทางในการน ารองตามภารกจของศนยเตรยมบคลากรภาครฐผสงวยเขาสงาน จดประชมคณะท างานและเตรยมการจดตงศนยจดเตรยม ผสงวยภาครฐเขาสงาน (รวมกบ อ.ก.พ. นายสมภพ อมาตยกล และขาราชการจากส านกงาน ก.พ.ร.) ในวนท ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพอจดตงใหเปนหนวยงานรปแบบพเศษ (Service Delivery Unit : SDU) โดยมผลการด าเนนการ คอ การจดท าแผนการด าเนนการจดตง SDU โครงสรางองคกร และอ านาจหนาทความรบผดชอบใหชดเจนในสวนทไมไดอยในอ านาจหนาทของส านกงาน ก.พ. ตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑

Page 61: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จดประชมรวมระหวางส านกงาน ก.พ. นายสมภพ อมาตยกล กรรมการ ก.พ. และกรมการปกครอง เมอวนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศนยด ารงธรรม กรมการปกครอง ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอศกษาโอกาสในการท างานของขาราชการสงวยหรอขาราชการท เกษยณอายทมประสบการณและความร ความเชยวชาญเฉพาะดาน

การสงเสรมศกยภาพ เสรมสรางคณภาพและความเขมแขงของงานวจยและการพฒนางานดานการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ

ศกษาการบรหารงานบคคลขององคกรกลางบรหารทรพยากรบคคลตาง ๆ และเปรยบเทยบประเดนทส าคญกบองคกรกลางบรหารทรพยากรบคคลอน ไดแก การก าหนดต าแหนงและทางกาวหนา ระบบเงนเดอนและคาตอบแทน การบรรจและแตงตง

ศกษางานวจยและกฎหมายทเกยวของกบประเภทบคลากรและลกษณะงานเพอรองรบรปแบบการจางงานทหลากหลาย และศ กษาร ปแบบการจ า ง ง านท ม ในป จจ บ นขอ งภาคร ฐ ภาครฐวสาหกจ และภาคเอกชน ทงในและตางประเทศ เพอจดท ารายงานผลการศกษาเบองตน เรอง การศกษาประเภทบคลากรภาครฐทเหมาะสมกบลกษณะงานของสวนราชการ

จดท ารางรายงานผลการศกษาเบองตน เรอง การศกษาประเภทบคลากรภาคร ฐท เหมาะสมกบลกษณะงานของ สวนราชการ เพอน าไปใชประโยชนในเรองของการพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ

ศกษาและรวบรวมขอมลการด าเนนการของสวนราชการ เพ อประกอบการปรบระเบยบ ก.พ. ว าดวยการเพมพน

Page 62: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประสทธภาพของขาราชการโดยการใหไปปฏบตงานทหนวยงานอนในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔

การจดท ารายงานสถานภาพการบรหารทรพยากรบคคลของขาราชการพลเรอนสามญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (HR Scorecard Annual Report 2017)

การประเมนสถานภาพการบรหารทรพยากรบคคลของ สวนราชการ (Agency Survey)

- บนทกขอมลสถานภาพการบรหารทรพยากรบคคลของ สวนราชการ (Agency Survey) ทไดรบจากสวนราชการ จ านวน ๑๒๕ สวนราชการ

- พฒนาระบบและรปแบบการรายงานสถานภาพการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ (Agency Survey) แบบออนไลน การส ารวจความคดเหนและความพงพอใจของขาราชการ พลเรอนสามญทมตอการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ (Employee Survey) ซงส านกงาน ก.พ. ไดด าเนนการ ดงน

๑) พฒนาระบบการส ารวจความคดเหนและความพงพอใจของขาราชการพลเรอนสามญทมตอการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐ ผานระบบออนไลน

๒) วเคราะหประชากรและก าหนดกลมตวอยางขาราชการ พลเรอนสามญในแตละสวนราชการ

๓) จดท าหนงสอขอความอนเคราะหสวนราชการ จ านวน ๑๕๑ แหง เพอใหขาราชการในสงกดตอบแบบส ารวจฯ

๔) เปดระบบใหขาราชการสามารถเขาไปตอบแบบส ารวจออนไลน

๕) จดท าหนงสอถงสวนราชการจ านวน ๘๔ แหง เพอแจง

Page 63: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ขยายเวลาการตอบแบบส ารวจถงวนท ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑

๖) รวบรวมและประมวลผลการส ารวจความคดเหนและ ความพงพอใจของขาราชการพลเรอนสามญทมตอการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ ส าหรบการจดท ารายงานสถานภาพการบรหารทรพยากรบคคลของส วนราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๐

๗) วเคราะหขอมลและจดท ารางบนทกรายงานสถานภาพการบรหารทรพยากรบคคลของสวนราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๐

การใหความอนเคราะหสวนราชการในการประเมนสมรรถนะผด ารงต าแหนงประเภทอ านวยการ ด าเนนการประเมนสมรรถนะทางการบรหาร ๖ ดาน ทจ าเปนส าหรบการปฏบตงานในต าแหนงประเภทอ านวยการ ส าหรบ สวนราชการทขอความอนเคราะห โดยไดด าเนนการประเมนสมรรถนะทางการบรหารดงกลาวใหแกสวนราชการตาง ๆ ดงน

ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ านวน ๒๖ ราย วนท ๒๒ กนยายน ๒๕๖๐

ส านกงานศาลยตธรรม จ านวน ๔๐ ราย วนท ๑๒ ตลาคม ๒๕๖๐

ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๔๐ ราย วนท ๑๙ และ ๓๐ ตลาคม ๒๕๖๐

กรมชลประทาน จ านวน ๔๔ ราย วนท ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ านวน ๔๙ ราย วนท ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ส านกงานศาลยตธรรม จ านวน ๔๔ ราย วนท ๑ กมภาพนธ

Page 64: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒๕๖๑

กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข จ านวน ๒๕ ราย วนท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ส านกงานศาลยตธรรม จ านวน ๔๖ ราย วนท ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ส านกงานศาลปกครอง จ านวน ๒ ราย วนท ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย จ านวน ๑๐๙ ราย วนท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ส านกงานศาลยตธรรม จ านวน ๕๐ ราย วนท ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประเม นผลการปฏบ ต ราชการและระบบบรหาร ผลการปฏบตงาน

ด าเนนการตามขอสงการของนายกรฐมนตรเรองการประเมนผลการปฏบตราชการของขาราชการทกสงกด โดยประชมหารอหนวยงานทเกยวของ เรอง แนวทางการประเมนผลการปฏบตราชการ โดยรองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม) เปนประธาน ซงทประชมมความเหนรวมกนเกยวกบแนวทางการประเมนผล การปฏบตราชการเพอขบเคลอนนโยบายรฐบาลใหเกดผลสมฤทธตามเปาหมาย ดงน

- กรอบการประเมนผลการปฏบตราชการ ควรก าหนด กรอบการประเมนผลการปฏบตราชการทงในระดบหนวยงานและระดบบคคล ใหครอบคลมการด าเนนงาน ตามภารกจส าคญของรฐบาลใน ๓ มต ไดแก

Page 65: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) (๑) งานตามนโยบายหรอยทธศาสตรส าคญของรฐบาล

(Agenda Based) (๒) งานตามภารกจของสวนราชการ (Functional Based) (๓) งานตามพนทจงหวด/กลมจงหวด (Area Based)

ศกษาผลการด าเนนการตดตามและประเมนผลการใช ระบบบรหารผลการปฏบต งานในสวนราชการ ขอหาร อ ขอรองเรยน ฯลฯ

ศกษา วเคราะหขอมล ขอกฎหมายทเกยวของ และจดท าหนงสอตอบขอหารอเกยวกบการบรหารผลการปฏบตงานของ สวนราชการตาง ๆ

- จดท าบนทกวเคราะหเกยวกบการแตงตงคณะกรรมการกลนกรองผลการประเมนผลการปฏบตราชการ เพอใชประกอบ การตอบขอหารอของส านกงานพระพทธศาสนาแหงชาต

- จดท าหนงสอตอบขอหารอของส านกงานพระพทธศาสนาแหงชาต ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร และคณะกรรมการพทกษระบบคณธรรม

- ตอบขอหารอดานการบรหารผลการปฏบตงานทางโทรศพท จ านวน ๔๖ แหง

- รวบรวมขอมลผลการประเมนผลการปฏบตราชการของ สวนราชการยอนหลง ๓ ป เพอเปนขอมลในการประชมซกซอมแ น ว ท า ง ก า ร ป ฏ บ ต ใ น ก า ร เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า นเคร อ งร าชอ สร ย าภรณประจ าป ก บส าน ก เ ลขาธ กา รคณะรฐมนตรและผแทนจากหนวยงานองคกรกลางบรหารทรพยากรบคคลอน ๆ และการประชมหารอกบผทรงคณวฒจากบรษท ซพ ออลล จ าก ด เก ยวกบการประเมนผล

Page 66: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การปฏบตงานของบรษท ซพ ออลล จ ากด เพอน าขอมลไปใชในการศกษาว เคราะห เพอปรบปรงระบบการบรหารผล การปฏบตราชการตอไป

การสรางความเขมแขงดานการบรหารทรพยากรบคคลใหสวนราชการและจงหวด จดฝกอบรมพฒนาเพ อสร างความเปนมออาชพด าน การบรหารทรพยากรบคคลใหแกนกทรพยากรบคคลใน กลมบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานจงหวด หลกสตร “วนย การด าเนนการทางวนยและการลงโทษ” ระหวางวนท ๑๖ – ๑๗ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร ซงหวขอการอบรมประกอบดวย วนยและการรกษาวนย และการด าเนนการทางวนยและการลงโทษ โดยมผ เขารวมการฝกอบรม ประกอบดวย นกทรพยากรบคคลปฏบตการ/ช านาญการ และพนกงานราชการทปฏบตงานในกลมบรหารทรพยากรบคคลของ ๒๘ จงหวด ไดแก จงหวดนาน บรรมย ปตตาน พระนครศรอยธยา พะเยา พจตร ยโสธร ยะลา รอยเอด ระยอง ราชบร ลพบร ศรสะเกษ ล าพน สกลนคร สมทรสาคร สมทรสงคราม สระบร ส งหบ ร หนองคาย หนองบวล าภ อางทอง อ านาจเจรญ อดรธาน อตรดตถ อทยธาน อบลราชธาน และนครพนม รวม ๕๖ คน จดฝกอบรมพฒนาเพอสรางความเปนมออาชพดาน การบรหารทรพยากรบคคลใหแกนกทรพยากรบคคลใน กลมบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานจงหวด หลกสตร “การวเคราะหต าแหนง การบรรจและแตงตง : กรณกระทรวงสาธารณสข” ระหวางวนท ๒๑ – ๒๒ พฤศจกายน ๒๕๖๐

Page 67: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร ซงหวขอการอบรมประกอบดวย การวเคราะหต าแหนง การบรรจและแตงตง และการเขยนค าสง โดยมผเขารวมสมมนาประกอบดวย นกทรพยากรบคคลปฏบตการ/ช านาญการ และพนกงานราชการทปฏบตงานในกลมบรหารทรพยากรบคคลของ ๓๘ จงหวด ประกอบดวย จงหวดกระบ กาฬสนธ ก าแพงเพชร ขอนแกน จนทบร ฉะเชงเทรา ชยภม ชมพร เชยงราย ตาก นครปฐม บงกาฬ บรรมย ประจวบครขนธ ปตตาน พระนครครอยธยา พะเยา พทลง พจตร แพร ภเกต แมฮองสอน ยโสธร ยะลา รอยเอด ระยอง ศรสะเกษ ลพบร สงขลา สมทรสงคราม สมทรสาคร สระบร สรนทร หนองบวล าภ อ านาจเจรญ อดรธาน อทยธาน และล าพน รวม ๖๓ คน จดฝกอบรมพฒนาเพอสรางความเปนมออาชพดานการบรหารทรพยากรบคคลใหแกนกทรพยากรบคคลในกลมบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานจงหวด หลกสตร “ระบบสารสนเทศทรพยากรบคคลระดบจงหวด (PPIS)” ระหวางวนท ๑๓ – ๑๔ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร โดยมผ เข าร วมสมมนาประกอบดวย นกทรพยากรบคคลปฏบตการ/ช านาญการ และพนกงานราชการทปฏบตงานใน กลมบรหารทรพยากรบคคลของ ๒๘ จงหวด ประกอบดวย จงหวดกระบ ฉะเชงเทรา เชยงใหม ชยนาท นครพนม นครปฐม พระนครศรอยธยา นครสวรรค พจตร เพชรบรณ แพร ภเกต มหาสารคาม แมฮองสอน ยโสธร รอยเอด ระนอง เลย ราชบร ศรสะเกษ สกลนคร สงขลา สตล สรนทร หนองบวล าภ อดรธาน อตรดตถ และอทยธาน รวม ๓๖ คน

Page 68: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จดฝกอบรมพฒนาเพอสรางความเปนมออาชพดานการบรหารทรพยากรบคคลใหแกนกทรพยากรบคคลในกลมบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานจงหวด หลกสตร “ระบบสารสนเทศทรพยากรบคคลระดบจงหวด (PPIS)” ระหวางวนท ๒๐ – ๒๑ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร โดยมผ เข าร วมสมมนาประกอบดวย นกทรพยากรบคคลปฏบตการ/ช านาญการ และพนกงานราชการทปฏบตงานใน กลมบรหารทรพยากรบคคลของ ๒๗ จงหวด ประกอบดวย จงหวดก าแพงเพชร ขอนแกน จนทบร ชยภม เชยงราย ชมพร ตาก นครปฐม นนทบร นราธวาส บรรมย ปราจนบร พะเยา ภเกต ม กดาหาร ยะลา ราชบ ร ลพบ ร ล าพ น สม ทรสงคราม สมทรปราการ ศรสะเกษ สมทรสาคร สระบร อางทอง อ านาจเจรญ และอบลราชธาน รวม ๓๓ คน จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง“การพทกษระบบคณธรรมและการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ เพอรองรบยทธศาสตรชาต” ระหวางวนท ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร ซ งหวขอการสมมนาประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพทกษระบบคณธรรมในการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ แนวทางปฏบตการด าเนนการเกยวกบการอทธรณ รองทกข ทนสนบสนนความตองการของ สวนราชการในภมภาค (Area-Based) และการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบสงคมสงอาย โดยมผเขารวมการสมมนา ประกอบดวย หวหนาสวนราชการในภมภาคหรอเจาหนาททเกยวของจาก ๑๗ จงหวด ไดแก จงหวดนนทบร ปทมธาน พระนครศรอยธยา อางทอง สระบร ชยนาท ลพบร สงหบร

Page 69: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) สพรรณบร กาญจนบร นครปฐม ราชบร สมทรสงคราม สมทรสาคร เพชรบร ประจวบครขนธ และอทยธาน รวม ๒๑๖ คน จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง“การพทกษระบบคณธรรมและการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ เพอรองรบยทธศาสตรชาต” ระหวางวนท ๘ – ๙ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดสต ไอสแลนด รสอรท เชยงราย จงหวดเชยงราย ซงหวขอการสมมนาประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพทกษระบบคณธรรม ในการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ แนวทางปฏบตการด าเนนการเก ยวกบการอทธรณ ร องทกข ทนสนบสนน ความตองการของสวนราชการในภมภาค (Area-Based) และ การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ : หลกเกณฑการบรรจและแตงต ง โดยมผ เขารวมการสมมนา ประกอบดวย หวหนา สวนราชการในภมภาคและนกทรพยากรบคคลจากสวนราชการในภมภาคหรอผแทนจาก ๘ จงหวด ไดแก จงหวดเชยงราย เชยงใหม แมฮองสอน ล าปาง ล าพน พะเยา นาน และแพร รวม ๑๙๐ คน ทงน ส านกงาน ก.พ. ไดจดสมมนาเชงปฏบตการใหแกขาราชการใน สวนภมภาคเพอใหความรและสรางความเขาใจเกยวกบนโยบายและแนวทางการพทกษระบบคณธรรมกบการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ รวมทงแนวทางปฏบตการด าเนนการเกยวกบการอทธรณ รองทกข ขอพงระวงในการบรหารจดการก าลงคนใหโปรงใส เปนธรรม เพอปองกนมใหเกดการอทธรณ รองทกข หรอหากมการอทธรณ รองทกขกสามารถด าเนนการไดตามหลกเกณฑทก าหนด ตลอดจนเปนการรบฟงความคดเหน ประเดนปญหา และขอเสนอแนะจากผเขารวมการสมมนาเพอรวบรวมขอมลส าหรบเปนแนวทางการพฒนากฎ ระเบยบตาง ๆ ใหมความสอดคลองกบ

Page 70: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) บรบทและสภาพปญหาดานการบรหารทรพยากรบคคลของ การบรหารราชการในสวนภมภาคมากยงขน จดฝกอบรมพฒนาเพอสรางความเปนมออาชพดานการบรหารทรพยากรบคคลใหแกนกทรพยากรบคคลในกลมบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานจงหวด หลกสตร “การบรรจแตงตงและการเขยนค าสง” ระหวางวนท ๒๒ – ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร ซงหวขอการอบรมประกอบดวย ภาพรวมการบรรจและแตงตง การบรรจและแตงตง : การสรรหาบคคลใหด ารงต าแหนง กรณทดลองปฏบตราชการ การบรรจแตงตงขาราชการพลเรอนสามญในภมภาคและการยาย การโอนขาราชการใหด ารงต าแหนง และการลาออก หลกเกณฑ การบรรจและแตงตง : กรณการแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทวชาการ และการแบงกลมฝกปฏบตในหวขอการจดท าค าสง โดยมผ เข าร วมสมมนาประกอบดวย นกทรพยากรบคคลปฏบตการ/ช านาญการ และพนกงานราชการทปฏบตงานใน กลมบรหารทรพยากรบคคลของ ๔๘ จงหวด ประกอบดวย จงหวดกระบ กาญจนบร ขอนแกน จนทบร ฉะเชงเทรา ชยนาท ชยภม ชมพร เชยงใหม เชยงราย ตาก นครนายก นนทบร บงกาฬ น า น บ ร ร ม ย ป ร ะ จวบค ร ข น ธ ป ร าจ นบ ร ป ต ต า น พระนครศรอยธยา พะเยา พทลง เพชรบรณ ภเกต มหาสารคาม มกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอด ยะลา ลพบร ล าปาง ล าพน เลย ศรสะเกษ สกลนคร สตล สมทรสงคราม สมทรสาคร สระบร สงหบร สรนทร หนองคาย หนองบวล าภ อ านาจเจรญ อดรธาน อตรดตถ และอทยธาน รวม ๕๘ คน จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง“การพทกษระบบคณธรรมและ

Page 71: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ เพอรองรบยทธศาสตรชาต” ระหวางวนท ๑๕ – ๑๖ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชนเซนเตอรอดรธาน จงหวดอดรธาน ซงหวขอการสมมนาประกอบดวย แนวทางปฏบตการด าเนนการเกยวกบการอทธรณ รองทกข การทดลองปฏบตราชการและการแกไขวนเดอนปเกด ทนสนบสนนความตองการของสวนราชการในภมภาค (Area-Based) และหลกเกณฑการบรรจแตงตงและการจดท าค าส ง โดยมผเขารวมการสมมนา ประกอบดวย หวหนาสวนราชการในภมภาคหรอเจาหนาททเกยวของจาก ๑๐ จงหวด ไดแก จงหวดอดรธาน สกลนคร ขอนแกน หนองบวล าภ ชยภม เลย หนองคาย กาฬสนธ นครพนม และบงกาฬ รวม ๒๒๗ คน จดอบรมการพฒนาเพ อสร างความเปนมออาชพด าน การบรหารทรพยากรบคคลใหแกนกทรพยากรบคคลในกลมบรหารทรพยากรบคคล ส านกงานจงหวด หลกสตร “จตวทยาการใหค าปรกษา” ระหวางวนท ๒๒ – ๒๓ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน โฮเทล จงหวดนนทบร ซงหวขอ การอบรมประกอบดวย หลกพนฐานของการปรกษาเชงจตวทยา ทกษะการฟงอยางมสวนรวม หลกการวเคราะหประเดนปญหา ทกษะการใหทางเลอกเพอรบมอปญหา เทคนคเพมเตมเพอชวยเหลอทางจตใจ และประเดนทพงตระหนก ในการชวยเหลอ ทางจ ตวทยา โดยม ผ เข าร วมการสมมนา ประกอบด วย นกทรพยากรบคคลปฏบตการ/ช านาญการ และพนกงานราชการทปฏบตงานในกลมบรหารทรพยากรบคคลของ ๓๘ จงหวด ไดแก จงหวดกระบ กาญจนบร ขอนแกน จนทบร ฉะเชงเทรา ชยภม เชยงใหม ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค นนทบร

Page 72: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) นราธวาส บงกาฬ บรรมย ปทมธาน ปตตาน พระนครศรอยธยา พะเยา พงงา พทลง พจตร พษณโลก มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ราชบร ล าปาง สกลนคร สตล สมทรสาคร สงหบร สรนทร หนองคาย อางทอง อดรธาน และอทยธาน รวม ๔๖ คน จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง“การพทกษระบบคณธรรมและการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ เพอรองรบยทธศาสตรชาต” ระหวางวนท ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมณจนทร รสอรท จงหวดจนทบร ซ งหวขอการสมมนาประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพทกษระบบคณธรรมในการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ แนวทางปฏบตการด าเนนการเกยวกบ การอทธรณ รองทกข ทนสนบสนนความตองการของสวนราชการในภมภาค Area-Based การสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการและพนกงานราชการ การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ และคลนกให ค าปร กษาด านการบรหารทรพยากรบคคล โดยมผเขารวมการสมมนา ประกอบดวย ขาราชการในเขตภาคตะวนออกจาก ๙ จงหวด ไดแก จงหวดจนทบร ฉะเชงเทรา สมทรปราการ ระยอง ปราจนบร สระแกว นครนายก ชลบร และตราด รวม ๒๓๐ คน จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง“การพทกษระบบคณธรรมและการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ เพอรองรบยทธศาสตรชาต” ระหวางวนท ๗ – ๘ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวน โลตส จงหวดนครศรธรรมราช ซ งหวขอการสมมนาประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพทกษระบบคณธรรมในการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ แนวทางปฏบตการด าเนนการเกยวกบ การอทธรณ รองทกข ทนสนบสนนความตองการของสวนราชการ

Page 73: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในภมภาค Area-Based การสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการและพนกงานราชการ การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ และคลนกให ค าปร กษาด านการบรหารทรพยากรบคคล โดยมผ เขารวมการสมมนา ประกอบดวย หวหนาสวนราชการ ในภมภาคหรอเจาหนาททเกยวของ ๑๔ จงหวด ไดแก จงหวดนครศรธรรมราช ตรง สงขลา พทลง ปตตาน สตล นราธวาส ยะลา สราษฎรธาน ชมพร พงงา กระบ ภเกต ระนอง รวม ๒๓๐ คน จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง“การพทกษระบบคณธรรมและการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ เพอรองรบยทธศาสตรชาต” ระหวางวนท ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสนยแกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชน เซนเตอร จงหวดอบลราชธาน ซงหวขอการสมมนา ประกอบดวย นโยบายและแนวทางการพทกษระบบคณธรรมในการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ แนวทางปฏบต การด าเนนการเกยวกบการอทธรณ รองทกข และการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐในภมภาค โดยมผ เขารวมการสมมนา ประกอบดวย หวหนาสวนราชการในภมภาคหรอเจาหนาททเกยวของ ๑๐ จงหวด ไดแก จ งหวดอบลราชธาน สรนทร อ านาจเจรญ ศรสะเกษ มหาสารคาม มกดาหาร ยโสธร รอยเอด บรรมย และนครราชสมา รวม ๒๓๖ คน การด าเนนการเกยวกบ อ.ก.พ. สามญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จงหวด)

- ปรบปรงรางคมอการสรรหาผทรงคณวฒและการเลอกขาราชการพลเรอนเพอเปนอนกรรมการใน อ.ก.พ. สามญ

- ตอบขอหารอเรอง อ.ก.พ. สามญ (อ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จงหวด) ทางโทรศพท จ านวน ๗๒ แหง

Page 74: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - พฒนาระบบฐานขอมลผทรงคณวฒ ทดลองและปรบแก

ระบบ รวมท งจดท าคมอเร องการพฒนาระบบฐานขอมลผทรงคณวฒ

- จดสงหนงสอเกยวกบการตรวจสอบขอมลจากฐานขอมลผทรงคณวฒเพอเปนกรรมการใน อ.ก.พ. สามญ ไปยงสวนราชการ จ านวน ๒๑๖ แหง

การพฒนาระบบและด าเนนการสรรหาบคคลเขารบราชการ การพฒนาเครองมอประเมนบคคล

สรางและพฒนาแบบทดสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ๑) วชาความสามารถทวไป จ านวน ๔๐๕ ขอ ๒) วชาภาษาไทย จ านวน ๓๖๕ ขอ ๓) วชาภาษาองกฤษ จ านวน ๔๕๐ ขอ

จดชดแบบทดสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ส าหรบเตรยมการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป

๑) วชาความสามารถทวไป จ านวน ๕๔ ชด ๒) วชาภาษาไทย จ านวน ๖๓ ชด ๓) วชาภาษาองกฤษ จ านวน ๔๓ ชด

จดประชมระดมสมองผทรงคณวฒ เรอง การพฒนาหลกสตรการสอบเพ อว ดความร ความสามารถท วไปเพ อรองร บ การด าเนนการสอบเพอวดความรความสามารถทวไปใหเปนมาตรฐานเดยวกนส าหรบเจาหนาทของรฐทกประเภท ในวนท ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การใหบรการเครองมอประเมนบคคล และการประมวลผลการสอบ

- ใหบรการแบบวดคานยมพนฐาน ส าหรบประกอบการบรรจ

Page 75: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) นกเรยนทนรฐบาล ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๔ คน ส านกงานประกนสงคม จ านวน ๓ คน ส านกงานเลขาธการสภาการศกษา จ านวน ๑ คน ส าน กงานประก นส งคม จ านวน ๑ คน กรมทางหลวง จ านวน ๒ คน ส านกงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จ านวน ๒ คน และกรมพฒนาฝมอแรงงาน จ านวน ๑ คน

- ใหบรการแบบวดคณลกษณะทวไปของบคคล ส าหรบต าแหนงเจาพนกงานการเงนและบญช ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๕ คน ต าแหนงเจาพนกงานธรการ ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๓๘ คน ต าแหนงบรรณารกษ ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๘ คน นกจดการ งานทวไปปฏบตการ ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๘ คน นกวชาการเงนและบญชปฏบตการ ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๘ คน นกธรณวทยาปฏบตการ จ านวน ๒๑๐ คน และเจาพนกงานธรการปฏบตงาน จ านวน ๑๔ คน

- จดกจกรรมประเมนความเหมาะสมของบคคลเพอรบทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย และทนเลาเรยนหลวง จ านวน ๓๓ คน

- จดกจกรรมประเมนความเหมาะสมของบคคลเพอรบ ทนรฐบาล จ านวน ๒๓๔ คน

การพจารณารบรองคณวฒ

รบรองคณวฒจากสถานศกษาภายในประเทศ จ านวน ๑,๓๑๔ หลกสตร

ตอบขอหารอของสวนราชการ/ประชาชนเกยวกบการรบรองคณวฒของ ก.พ. ตามระดบต าแหนง ประเภทต าแหนง และเงนเดอนแรกบรรจ

๑) การรบรองคณวฒในประเทศ ๕๖๕ ราย ๒) การรบรองคณวฒตางประเทศ ๑๖๘ ราย

Page 76: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ตรวจสอบต นฉบ บคณวฒ สถาบ นการศ กษาภาคร ฐภายในประเทศของ ก.พ. จ านวน ๖๗๐ หลกสตร

จดท าคมอการรบรองคณวฒสถาบนการศกษาภาคเอกชน ในประเทศของ ก.พ. และจดสงใหสวนราชการ กระทรวง กรม และจงหวดตาง ๆ

ปร บปร ง/บ า ร งร กษาระบบการร บรองคณว ฒ ทางอเลกทรอนกส (e-Accreditation) โดยมการส ารวจความพงพอใจของหนวยงานผรบบรการวชาการ ตดตงโปรแกรมเพอทดสอบระบบการรรบรองคณวฒฯ จดอบรมบคลากรในการใชระบบ การรบรองคณวฒฯ ทดลองลงระบบการรบรองคณวฒฯ และด าเนนการทดสอบระบบการรบรองคณวฒทางอเลกทรอนกส (e-Accreditation)

การพฒนาหลกเกณฑและวธการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ

จดท าแบบสอบถามเกยวกบวฒท ก.พ. ก าหนดใหคดเลอกเพอบรรจบคคลเขารบราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สงใหสวนราชการ ๑๔๐ สวนราชการ พรอมรวบรวมและประมวลผลจากการส ารวจ

จดท าแบบส ารวจขอมลและความเหนของสวนราชการ เรองการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการ และสงใหสวนราชการและหนวยงานทใชระบบพนกงานราชการ รวม ๒๐๓ แหง รวมทงจดท าแบบส ารวจในรปแบบ e-survey

จดท าหนงสอแจงเวยนสวนราชการตาง ๆ จ านวน ๒๒๐ แหง เรอง วฒท ก.พ. ก าหนดใหคดเลอกเพอบรรจบคคลเขารบราชการ

Page 77: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

จดสงหนงสอแจงเวยนสวนราชการ จ านวน ๑๔๔ สวนราชการ ๗๖ จงหวด และเผยแพรทางเวบไซตส านกงาน ก.พ. จ านวน ๒ เรอง ดงน

๑) การคดเลอกเพอบรรจผไดรบทนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทน ทส าเรจการศกษาแลวเขารบราชการ (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวนท ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

๒) การแกไขเพมเตมการสรรหาโดยการสอบแขงขนเพอ บรรจบ คคลเข าร บราชการตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวนท ๑๑ ธนวาคม ๒๕๕๖ (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวนท ๑๕ กมภาพนธ ๒๕๖๑)

ตอบขอหารอเรองการสรรหาและเลอกสรรของหนวยงานตาง ๆ ๑) หนงสอถงปลดส านกนายกรฐมนตร เรอง รายงานขอมล

ตามบญชานายกรฐมนตร ๒) หนงสอถ งปลดกระทรวงกลาโหม เร อง ขอความ

อน เคราะหใหความชวยเหลอบรรจทายาทของเจาหนาทผปฏบตงานในจงหวดชายแดนภาคใตเขารบราชการ

๓) หนงสอถงตลาการศาลปกครอง (นายประกาย วบลยวภา) เรอง ขอขยายระยะเวลายนค าชแจง

๔) หนงสอถงเลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เรอง เงอนไขการบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการเปนขาราชการพลเรอนสามญ สงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

๕) หนงสอถงศนยจดการศกษาในตางประเทศและบรหารความร เรอง การคดเลอกเพอบรรจนกเรยนทนรฐบาลเขารบ

Page 78: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ราชการกอนวนทไดรบอนมตปรญญาโท ตามหลกสตร ๒ ฉบบ

๖) หนงสอแจงเลขาธการส านกงานประกนสงคมเกยวกบการรองเรยนของผเขาสอบแขงขนฯ ของส านกงานประกนสงคม

๗) หนงสอถงกรมประมง เรอง ขอหารอการบรรจผส าเรจการศกษาทนมลนธอานนทมหดล

๘) หนงสอถงส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข เรอง ขอขอมลเพมเตมกรณขอยกเวนมต ก.พ. ในการคดเลอกบรรจบคคลเขารบราชการ

๙) หนงสอถงศนยจดการศกษาในตางประเทศและบรหารความร เรอง การคดเลอกเพอบรรจนกเรยนทนรฐบาลเขารบราชการกอนวนทไดรบอนมตปรญญาโทตามหลกสตร (นางสาวกฤตกา บญสราง)

๑๐) หนงสอถงกรมสรรพากร เรอง ขอขอมลเพมเตมเกยวกบผลการด าเนนการสอบแขงขนเพอบรรจและแตงตงบคคลเขารบราชการในต าแหนงประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ

๑๑) หนงสอถงมหาวทยาลยสวนดสต เร อง ขอความอนเคราะหในการตรวจสอบคณวฒการศกษา

๑๒) หนงส อถ งนายกเทศมนตรต าบลหนองไผ เร อง ความเหนเกยวกบการสอบแขงขนเพอบรรจบคคลเขารบราชการ

๑๓) หนงสอถงอธบดกรมทาอากาศยาน เรอง ขอรองเรยนกรณ การสรรหาและ เล อกสรรพน ก งานราชการของ กรมทาอากาศยาน

๑๔) หนงสอถงปลดกระทรวงสาธารณสข เรอง ขอขอมลเพมเตมกรณการคดเลอกเพอบรรจพยาบาลวชาชพทส าเรจการศกษาจากโครงการผลตบคลากรพยาบาลเพอพฒนาสขภาพ

Page 79: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประชาชนในจงหวดชายแดนตามรอยสมเดจยา

๑๕) หนงสอถงผอ านวยส านกกฎหมาย ส านกงาน ก.พ. เรอง ขอความอนเคราะหตรวจรางหนงสอตอบขอหารอนายกเทศมนตรต าบลหนองไผ เรอง ความเหนเกยวกบการสอบแขงขนเพอบรรจบคคลเขารบราชการ

๑๖) หนงสอถงหวหนาส านกงานคณะกรรมการขาราชการกรงเทพมหานคร เรอง ขอความอนเคราะหขอมลการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรคนพการเขาท างานในสวนราชการ

๑๗) หนงสอถงผอ านวยการส านกงานนโยบายและแผน การขนสงและจราจร เรอง แนวทางการด าเนนการแจงความจ านงสละสทธการจดจางเปนพนกงานราชการทวไป กรณน ารายชอ ผผานการเลอกสรรเพอจดจางเปนพนกงานราชการทวไป

๑๘) หนงสอถงส านกขาวกรองแหงชาต เรอง การคดเลอกเพอบรรจบคคลเขารบราชการเปนกรณพเศษ

๑๙) หนงสอถงผอ านวยการส านกงานนโยบายและแผน การขนสงจราจร เรอง แนวทางการด าเนนการแจงความจ านง สละสทธการจดจางเปนพนกงานราชการทวไป กรณน ารายชอ ผผานการเลอกสรรเพอจดจางเปนพนกงานราชการทวไป

๒๐) หนงสอถงผอ านวยส านกกฎหมาย ส านกงาน ก.พ. เรอง ขอหารอการบรรจเขารบราชการตามค าสงทเลาการบงคบของศาลปกครอง

๒๑) หนงสอแจงส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข เรอง การขอยกเวนมต ก.พ. ในการคดเลอกบรรจบคคลเขารบราชการในต าแหนงนกวชาการสาธารณสขปฏบตการและเจาพนกงานสาธารณสขปฏบตงาน

Page 80: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒๒) หนงสอถงส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข เรอง

การคดเลอกเพอบรรจบคคลเขารบราชการในต าแหนงพยาบาลวชาชพปฏบตการเปนกรณพเศษ

๒๓) หนงสอถงชมรมนกวชาการชวยชาต เรอง การขอคดรายชอผสอบขนบญชภาค ก. ของส านกงาน ก.พ.

๒๔) หนงสอถงส านกงาน ป.ป.ช. เรอง แนวทางปฏบตเกยวกบการตรวจเอกสารทางทหารกอนเขารบราชการ

๒๕) หนงสอถงกรมธนารกษ เรอง การขอขยายระยะเวลาทดลองปฏบตหนาทราชการเกน ๑ ป

๒๖) หนงสอถงส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน เรอง ขอความอนเคราะหใหความชวยเหลอบรรจทายาทของเจาหนาทผปฏบตงานในจงหวดชายแดนภาคใตเขารบราชการ

๒๗) หนงสอถงส านกงาน ก.พ. เรอง การคดเลอกเพอบรรจนกเรยนทนรฐบาลซ งไมส าเรจการศกษาตามทนทก าหนด เขารบราชการ

๒๘) หนงสอถงส านกงบประมาณ เรอง ขอขอมลเพมเตมเกยวกบการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไปของส านกงบประมาณ

๒๙) หนงสอถงกรมทรพยากรน า เรอง กรณผผานการคดเลอกเพอจดจางเปนพนกงานราชการไมมารายงานตว

การพฒนาโครงการเพมประสทธภาพในการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรบคคลดวยระบบอเลกทรอนกส เปนการเพมประสทธภาพการสรรหาและเลอกสรรบคคล เขารบราชการดวยรปแบบการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป (ภาค ก.) ดวยระบบอเลกทรอนกส เพอใหการสอบความร

Page 81: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ความสามารถทวไปมประสทธภาพ คลองตว ลดระยะเวลา ในการด าเนนการ ลดทรพยากรทใชในการจดสอบ และเพอให สวนราชการไดบรรจบคคลตรงตามความตองการในเวลารวดเรว รวมทงประชาชนไดรบโอกาสเขารบราชการทดขนและมากขน

การสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส (ระดบปรญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด าเนนการสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส (ระดบปรญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๙ รอบ

รอบท ๑ วนท ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๑๘ คน

รอบท ๒ วนท ๗ กมภาพนธ ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๓๕ คน

รอบท ๓ วนท ๑ มนาคม ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๒๐ คน

รอบท ๔ วนท ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๑๔ คน

รอบท ๕ วนท ๖ มถนายน ๒๕๖๐ จ านวนผ สมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๘ คน

รอบท ๖ วนท ๘ ส งหาคม ๒๕๖๐ จ านวนผ สมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๑๐ คน

รอบท ๗ วนท ๑๕ สงหาคม ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๙ คน

รอบท ๘ วนท ๕ กนยายน ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร ๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๒ คน

Page 82: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) รอบท ๙ วนท ๑๒ กนยายน ๒๕๖๐ จ านวนผสมคร

๑๑๐ คน จ านวนผสอบผาน ๘ คน และจดท าฐานขอมลผสอบผานส าหรบการสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส เพอจดพมพหนงสอรบรองผลการสอบผานส าหรบการสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส

การสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส (ระดบปรญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด าเนนการรบสมครสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ รอบสอบ (เดอนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑) และด าเนนการสอบเพอวดความรความสามารถทวไปดวยระบบอเลกทรอนกส (ระดบปรญญาโท) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองสอบดวยระบบอเลกทรอนกส ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

รอบท ๑ วนท ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนผ สม คร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๑๙ คน

รอบท ๒ วนท ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๑๒ คน

รอบท ๓ วนท ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๑๓ คน

รอบท ๔ วนท ๖ กมภาพนธ ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๑๒ คน

รอบท ๕ วนท ๑๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๑๗ คน

รอบท ๖ วนท ๒๐ กมภาพนธ ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร

Page 83: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๖ คน

รอบท ๗ วนท ๖ มนาคม ๒๕๖๑ จ านวนผ สม คร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๔ คน

รอบท ๘ วนท ๑๓ มนาคม ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๓ คน

รอบท ๙ วนท ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวนผ สมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๖ คน

รอบท ๑๐ วนท ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๑๒ คน

รอบท ๑๑ วนท ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๓ คน

รอบท ๑๒ วนท ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๖ คน

รอบท ๑๓ วนท ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๕ คน

รอบท ๑๔ วนท ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวนผสมคร ๑๑๕ คน จ านวนผสอบผาน ๓ คน และด าเนนการรบสมครสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ด วยระบบอ เล กทรอนกส ( ระดบปรญญาโท) คร งท ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ รอบสอบ รอบสอบละ ๑๑๕ ทนงสอบ รวมทงสน ๖๙๐ ทนงสอบ

การพฒนาระบบการสอบดวยระบบอ เล กทรอนกส (e-Exam)

- จดท าแผนการทดสอบระบบการสอบด วยระบบอเลกทรอนกส ผานระบบเครอขายอนเทอรเนต รวมกบ ISP

Page 84: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) และเครอขายศนยสอบ

- ทดสอบระบบการสอบดวยระบบอเลกทรอนกส (e-Exam) ผานระบบเครอขาย ณ ส านกงาน ก.พ. มหาวทยาลยสวนดสต และ ISP ในวนท ๒ มนาคม ๒๕๖๑ และประชมรวมกบ ISP และศนยบรการวชาการแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย เพอสรป ผลการทดสอบระบบการสอบดวยระบบอเลกทรอนกส (e-Exam) ผานระบบเครอขาย

- ประชมการพฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลอกสรรดวยระบบอเลกทรอนกสรวมกบผทเกยวของ เพอเกบขอมล ความตองการของระบบงานตาง ๆ

- เ ย ยมชมและศ กษากระบวนการสอบด วยระบบอเลกทรอนกส ณ มหาวทยาลยราชภฏพระนคร

การจดการสมมนาสวนราชการและหนวยงานของรฐ เรองการสรรหาและเลอกสรรในยค ๔๐ โดยส านกงาน ก.พ. ในวนท ๒๗ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หอสขมนยประดษฐ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยมผเขารวมสมมนา จ านวน ๓๖๐ คน ซงการสมมนาครงนเปนการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการปรบปรงกระบวนการท างานดานการสรรหาและเลอกสรรใหมความทนสมยยงขน ไดแก

- หนงสอรบรองผลการสอบผานดวยระบบอเลกทรอนกส ผสอบผานการวดความรความสามารถทวไปของส านกงาน ก.พ. สามารถพมพใบรบรองผลการสอบผานฯ ไดเอง และสวนราชการสามารถตรวจสอบไดจากฐานขอมลผสอบผานฯ ของส านกงาน ก.พ. ทางอนเทอรเนตไดอกดวย ซงจะเปดใชอยางเปนทางการในวนท ๒ เมษายน ๒๕๖๑

Page 85: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - ระบบการรบรองคณวฒ ส านกงาน ก.พ. จะมระบบการ

รบรองคณวฒแบบใหมททนสมย ซงสวนราชการและประชาชนสามารถตรวจสอบวฒการศกษาท ก.พ. รบรองไดดวยตนเองทางอนเทอรเนต

- เวบไซต http://job.ocsc.go.th เปนเวบไซตศนยรวมขาวสารงานราชการไวในแหลงเดยวเพอใหสวนราชการและประชาชนสามารถสบคนขอมลต าแหนงวางในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเรว และมระบบการคนหาขอมลนกเรยนทน ODOS (ทนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทน) ทส าเรจการศกษาแลว เพออ านวยความสะดวกใหสวนราชการสามารถคดเลอกเพอบรรจเขารบราชการไดตามหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวนท ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

การพฒนากฎหมายเกยวกบการบรหารงานบคคล

ด าเนนการเกยวกบขอหารอทางกฎหมายทสวนราชการหรอหนวยงานของรฐสงมา ดงน

๑) ขอหารอของกรมบงคบคดเกยวกบการปฏบตหนาทราชการ

๒) การพจารณาอนญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ ๓) การพจารณาวนลาและวนปฏบตราชการของขาราชการ

พลเรอน ๔) รางประกาศส านกนายกรฐมนตรและกระทรวงมหาดไทย ๕) รายงานความเหนแยงของผแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง

ตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑

๖) ใหความเหนและขอเสนอแนะตอรางพระราชบญญต

Page 86: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) คนเขาเมอง (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๗) หารอหนาทในการตอบขอหารอตามกฎหมายของ ก.พ. ๘) หารอขอกฎหมายเกยวกบ อ.ก.พ. สามญ ส านกงาน

พระพทธศาสนาแหงชาต ๙) ใหความเหนรางพะราชบญญตขาราชการฝายอยการ

(ฉบบท ..) พ.ศ. .... ๑๐) หารอของส านกงาน ป.ป.ช. เรอง ขาราชการลาศกษา

ณ ตางประเทศ ๑๑) หารอเกยวกบการประเมนผลงานและการเลอน

เงนเดอน ๑๒) หารอเกยวกบการนบระยะเวลาชดใชทนของนกเรยน

ทนรฐบาล (ก.พ.) ราย นางสาวน าใส วงศเสร ๑๓) หารอเกยวกบการนบระยะเวลาชดใชทนของนกเรยน

ทนรฐบาล (ก.พ.) ราย นายฐากร เสาวภา ๑๔) การยกเวนความรบผดตามสญญารบทนรฐบาล ก.พ.

ราย นายเอกรนทร วรโย ๑๕) การขอยกเวนการชดใชหนจากการยกเลกทนการศกษา

ราย นายชยานนท ค าหอม ๑๖) การนบคะแนนเสยงของกรรมการกรณปฏบตหนาทใน

ฐานะกรรมการสองต าแหนง ๑๗) การปฏบตราชการชดใชทนของนกเรยนทนรฐบาล ก.พ.

ราย นางสาวพชญาพร เดชสกล ๑๘) การบรรจแตงตงขาราชการซ าซอนราย จ.ส.อ.หนง ทองนก ๑๙) การใหขาราชการและเจาหนาทของรฐประเภทอนลา

เขารวมโครงการบรรพชาอปสมบทถวายพระราชกศลฯ

Page 87: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒๐) การด าเนนการกบผ ไดรบผลกระทบจากค าสงทาง

ปกครอง ๒๑) ขอหารอเกยวกบการปฏบตหนาทราชการ

จดพมพเอกสารเผยแพรความรเกยวกบพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑

จดสมมนาใหความรกฎหมายเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคลแกบคลากรของส านกงาน ก.พ. ในวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร ในหวขอ “กฎหมายวาดวยขอมลขาวสารของราชการ” และ “กฎหมายวาดวยความรบผดทางละเมดของเจาหนาท” โดย ดร.ฤทย หงสสร อธบดศาลปกครองอดรธาน โดยมวตถประสงคเพอเสรมสรางใหขาราชการส านกงาน ก.พ. มความรความเข าใจในคดปกครองเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล กระบวนการพจารณาคดปกครอง กฎหมายวาดวยขอมลขาวสารของราชการ และกฎหมายวาดวยความรบผดทางละเมดของเจาหนาท และสามารถน าไปปรบใชในการปฏบตงานไดอยางถกตองและเปนรปธรรม

จดสมมนาใหความรกฎหมายเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคลแกบคลากรของส านกงาน ก.พ. ในวนท ๑๒ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร ในหวขอเรอง “คดปกครองเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล” และ “หลกการส าคญและขอพงปฏบตในวธพจารณาคดปกครอง” โดยม ดร.บญอนนต วรรณพานชย ตลาการศาลปกครองสงสด และนายอนพงศ สขเกษม ตลาการศาลปกครองสงสด เปนวทยากร

Page 88: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดสมมนาใหความรความเขาใจเกยวกบกฎหมายวาดวยวธปฏบตราชการทางปกครองแกบคลากรของส านกงาน ก.พ. ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ในวนท ๑๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ในหวขอเรอง “วธการและผลของการเพกถอนค าสงทางปกครองทไมชอบดวยกฎหมาย” โดยม ศาสตราจารย ดร. บรรเจด สงคะเนต เปนวทยากร และในวนท ๑๖ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ในหวขอเรอง “การเยยวยาความเสยหายแกผไดรบผลกระทบจากการเพกถอนค าสงทางปกครองทไมชอบดวยกฎหมาย” โดยม ศาตราจารยพเศษ ดร.กมลชย รตนสกาววงศ เปนวทยากร

๑๐.๓ ยกระดบสมรรถนะของหนวยงานของรฐใหมประสทธภาพ

๑. การเตรยมก าลงคนคณภาพเขาสระบบราชการ ทนรฐบาลระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑

รบสมครสอบแขงขนเพอรบทนเลาเรยนหลวงและ ทนรฐบาล ประจ าป ๒๕๖๑ ทางอนเทอรเนต ระหวางวนท ๑๙ กนยายน – ๑๐ ตลาคม ๒๕๖๐ ดงน

- ทนเลาเรยนหลวง จ านวน ๙ ทน - ทนกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย จ านวน ๗๒ ทน - ทนกระทรวงการตางประเทศ จ านวน ๕ ทน - ทนววฒนไชยานสรณ จ านวน ๑ ทน - ทนธนาคารแหงประเทศไทย จ านวน ๓ ทน

ประมวลผลคะแนนสอบวชาภาษาองกฤษและจดท าบญชคะแนนวชาภาษาองกฤษของทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๖๖๐ คน รวม ๘๓ หนวยทน ๙๐ ทน ๕ ประเภททน

จดท าบญชคะแนนผสอบผานเกณฑวชาภาษาองกฤษ (Mean) ของทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑

Page 89: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จ านวน ๔๘๘ คน ๕ ประเภททน เพอสงตรวจวชาขอเขยนอตนย จ านวน ๗ วชา

จดเตรยมบญชคะแนนรายหนวยทนส าหรบผสอบผานเกณฑวชาขอเขยนปรนย (ภาษาองกฤษ) และวชาอตนย จ านวน ๗ วชา ของการสอบแขงขนเพอรบทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หนวยทน

ด าเนนการสอบขอเขยน สรปผลการด าเนนการสอบ ประมวลผลคะแนนสอบขอเขยนของทนระดบมธยมฯ ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หนวยทน รวม ๙๐ ทน และจดท าบญชคะแนนผผานเกณฑวชาภาษาองกฤษและรายวชาอตนย ๗ วชาของทนระดบมธยมฯ ประจ าป ๒๕๖๑

ประมวลผลคะแนนสอบขอเขยน พรอมจดท าบญชคะแนนผผานเกณฑ จ านวน ๘๓ หนวยทน ๙๐ ทน และประมวลผลคะแนนประเมนความเหมาะสมของบคคลเพอรบทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐๖ ราย รวมทงจดท าบญชคะแนนผเขารบการประเมนความเหมาะสมฯของทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หนวยทน ๙๐ ทน

ประกาศรายชอผมสทธเขารบการประเมนความเหมาะสมและก าหนด วน เวลา สถานทประเมนความเหมาะสมของบคคลเพอรบทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๕ ประเภททน

จดกจกรรมประเมนความเหมาะสมของบคคลเพอรบทนระดบมธยมศกษาตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ และประมวลผลคะแนนประเมนความเหมาะสมฯ

Page 90: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จดท าประกาศรายชอผ ได รบทนระดบมธยมศกษา

ตอนปลาย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๘๓ หนวยทน ๙๐ ทน รวม ๗๖ คน

ทนบคคลทวไประดบปรญญา และทนรฐบาลเพอดงดดผมศ ก ยภ าพส ง ท ก า ล ง ศ ก ษ าอย ใ น ส ถ าบ น ก า รศ กษ าภายในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑

รบสมครสอบแขงขนเพอรบทนรฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรอหนวยงานของรฐประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๘ ประเภททน ๑๘๗ หนวยทน รวม ๑๙๙ ทน ทางอนเทอรเนต ระหวางวนท ๙ พฤศจกายน – ๒๗ ธนวาคม ๒๕๖๐ ซงผสมครสอบมสทธสมครไดคนละไมเกน ๒ ประเภททน โดยแตละประเภททน สามารถเลอกสมครไดไมเกน ๑ หนวยทน ดงน

๑) ทนรฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรอหนวยงานของรฐประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๕๐ หนวยทน รวม ๕๑ ทน

๒) ทนรฐบาลทจดสรรใหกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยตามความตองการของกระทรวง กรม หรอหนวยงานของรฐ ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๑๐๔ หนวยทน รวม ๑๐๖ ทน

๓) ทนสนบสนนความตองการของสวนราชการในภมภาค (Area-based) ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๕ หนวยทน รวม ๕ ทน

๔) ทนรฐบาลไปศกษาในสาธารณรฐประชาชนจน ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๑ หนวยทน รวม ๕ ทน

Page 91: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๕) ทนรฐบาลตามความตองการของสถาบนพระบรม-

ราชชนก กระทรวงสาธารณสข ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๑ หนวยทน รวม ๒ ทน

๖) ทนส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต ประจ าป ๒๕๖๐ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๔ หนวยทน รวม ๔ ทน

๗) ทนบรรจกอนไปศกษา ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๑๑ หนวยทน รวม ๑๑ ทน

๘) ทนธนาคารแหงประเทศไทย ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑ หนวยทน รวม ๑๕ ทน

รบสมครสอบแขงขนเพอรบทนรฐบาลเพอดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาภายในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๓๓ หนวยทน รวม ๔๓ ทน ทางอนเทอรเนต ระหวางวนท ๙ พฤศจกายน – ๒๗ ธนวาคม ๒๕๖๐

จดเตรยมตารางบญชคะแนนผผานเกณฑ ทนดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาภายในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๓๓ หนวยทน รวม ๔๓ ทน

จดเตรยมตารางบญชคะแนนผผานเกณฑ ทนบคคลทวไประดบปรญญา ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๘ ประเภททน ๑๘๗ หนวยทน รวม ๑๙๙ ทน

ด าเนนการสอบขอเขยนเพอรบทนรฐบาลฯ ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) และทนรฐบาลเพอดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑ ในวนท ๑๑ กมภาพนธ ๒๕๖๑

Page 92: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประมวลผลคะแนนสอบขอเขยนของทนรฐบาลฯ

ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๔,๗๙๑ ราย และทนรฐบาลเพอดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๔๙๑ ราย

ประกาศรายชอผมสทธเขารบการประเมนความเหมาะสมบคคลเพอรบทนรฐบาลฯ ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๘ ประเภททน ๑๘๗ หนวยทน รวม ๑๙๙ ทน และท นร ฐบาล เพ อด งด ดผ ม ศ กยภาพส งท ก า ล งศ กษา อยในสถาบนการศกษาในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ประเภททน ๓๓ หนวยทน รวม ๔๓ ทน

จดประชมชแจงท าความเขาใจกบสวนราชการในการเตรยมพเลยงส าหรบการฝกงานของผมสทธเขารบการประเมนความเหมาะสมบคคลเพอรบทนรฐบาลเพอดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาในประเทศ ประจ าป ๒๕๖๑ ระหวางวนท ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชอผมสทธไดรบทนรฐบาลฯ ประจ าป ๒๕๖๑ (ทนบคคลทวไประดบปรญญา) จ านวน ๑๔๙ คน

ทนพฒนาขาราชการ/ทนฝกอบรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ร บ ส ม ค ร ท น ร ฐ บ า ล ญ ป น The Young Leaders' Program (YLP) (School of Government) ประจ าปการศกษา ๒๕๖๑ ระหวางวนท ๒๑ – ๒๙ กนยายน ๒๕๖๐ ซ งเปนทนการศกษาทรฐบาลญปนใหแกขาราชการพลเรอนสามญ/บคลากรภาครฐ เพอไปศกษาในระดบปรญญาโท ณ National

Page 93: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรงโตเกยว ประ เทศญ ป น ในสาขาว ชา Public Administration หร อ Public Policy และสาขาวชา Local Governance

จดท าหนงสอถงสวนราชการ/หนวยงานของรฐ เรอง การซกซอมความเขาใจเกยวกบการจดท าประกาศรบสมครคดเลอกบคลากรภาครฐเพอรบทนรฐบาลไปศกษาวชา ณ ตางประเทศ ตามหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๓ ลงวนท ๒ กนยายน ๒๕๕๖

รบสมครคดเลอกขาราชการพลเรอนสามญเพอรบทนรฐบาลไปฝกอบรม ณ ต างประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) ทนส าหรบผด ารงต าแหนงประเภทบรหาร ซงเปน ทนฝกอบรมในและ/หรอตางประเทศตามกรอบหลกสตรสมรรถนะทางการบรหาร (ตามหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวนท ๒๔ กมภาพนธ ๒๕๕๓) เพอขบเคลอนยทธศาสตรชาต ๒๐ ป จ านวน ๕ ทน ระหวางวนท ๓๑ มกราคม – ๖ มถนายน ๒๕๖๑

๒) ทนฝกอบรมส าหรบการเสรมสร างนกบรหารทรพยากรบคคลมออาชพ จ านวน ๑๐ ทน ระหวางวนท ๓๑ มกราคม – ๑๕ มนาคม ๒๕๖๑

๓) ทนส าหรบการเตรยมผบรหารระดบสง ทจดสรรใหขาราชการพลเรอนสามญ ประเภทอ านวยการ ซงไดรบการตอบรบใหเขาฝกอบรมในหลกสตรสมรรถนะทางการบรหาร (ตามหนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวนท ๒๔ กมภาพนธ ๒๕๕๓) โดยมเนอหาเรองการบรหารก าลงคนคณภาพ (Talent

Page 94: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) Management) ประกอบในหลกสตรด วย จ านวน ๑๐ ทน ระหวางวนท ๓๑ มกราคม – ๖ มถนายน ๒๕๖๑

๔) ทนส าหรบขาราชการประเภทวชาการระดบเชยวชาญและทรงคณวฒ ซงเปนทนฝกอบรมในและ/หรอตางประเทศตามกรอบหลกสตรความรและทกษะส าหรบการปฏบตงานในต าแหนง และสอดคลองกบประเดนยทธศาสตรของกระทรวงในการขบเคลอนภารกจของสวนราชการตามกรอบยทธศาสตรชาต ๒๐ ป จ านวน ๑๐ ทน ระหวางวนท ๓๑ มกราคม – ๖ มถนายน ๒๕๖๑

๕) ทนส าหรบขาราชการประเภทวชาการ ระดบ ช านาญการพเศษ ซงเปนทนฝกอบรมในและ/หรอตางประเทศตามกรอบหลกส ตรทกษะทางด จ ท ล (Digital Literacy) การสรางสรรคนวตกรรม ( Innovation) หรอการประสาน

การท างานรวมกน (Collaboration) เพอการท างานในระบบราชการ ๔.๐ จ านวน ๑๕ ทน

๖) ทนส าหรบข าราชการประเภทวชาการ ระดบ ช านาญการ ซงเปนทนฝกอบรม ณ ตางประเทศตามกรอบหลกสตรทกษะทางดจทล (Digital Literacy) การสรางสรรคนวตกรรม (Innovation) หรอการประสานการท างานรวมกน (Collaboration) เพอการท างานในระบบราชการ ๔.๐ จ านวน ๑๕ ทน

๗) ทนฝกอบรมเพอพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทปฏบตราชการในภมภาค ซงเปนทนฝกอบรมส าหรบขาราชการกระทรวงมหาดไทย ประเภทวชาการ ระดบช านาญการและช านาญการพเศษ จ านวน ๔๕ ทน

๘) ทนฝกอบรมส าหร บผ ม ศ กยภาพส ง (Talent Network) ซงเปนการจดหลกสตรฝกอบรมเปนกลมเพอพฒนา

Page 95: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) สมรรถนะดานการบรหารจดการภาครฐ และความเปนผน า ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

ประ เทศญ ป น และ Potsdam Center for Policy and

Management (PCPM) สหพนธสาธารณรฐเยอรมน โดยแบงเปน ๓ ประเภท ไดแก (๑) ทนส าหรบขาราชการพลเรอนสามญ ประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ ทปฏบตหนาทหวหนาทมงาน หรอทไดรบมอบหมายใหเปนผสอนงานขาราชการผมผลสมฤทธสง จ านวน ๑๐ ทน (๒) ทนส าหรบขาราชการพลเรอนสามญทส าเรจหลกสตรการฝกอบรมโครงการพฒนาผน า คลนลกใหมในราชการไทย (New Wave Leader) จ านวน ๑๐ ทน และ (๓) ทนส าหรบขาราชการพลเรอนสามญ ประเภทวชาการ ระดบปฏบตการหรอช านาญการ ท เขารวมโครงการระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง (HiPPS) จ านวน ๑๐ ทน

๙) ทนฝกอบรมผมศกยภาพสงดานการบรหารจดการภาครฐและภาวะผน า (Advanced Public Management and Leadership) ณ The Institute of Public Administration of Ireland (IPA) สาธารณรฐไอรแลนด ซงเปนทนส าหรบขาราชการพลเรอนสามญ ประเภทวชาการ ระดบช านาญการพ เศษ ผเคยผานหลกสตรทนฝกอบรมส าหรบผมศกยภาพสง (Talent Network) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕ ทน

๑๐) ทนฝกอบรมส าหรบขาราชการทปฏบตงานดาน การบรหารทรพยากรบคคลในภาครฐ (HR Unit) ซงเปนทนฝกอบรมในและ/หรอตางประเทศตามกรอบหลกสตรความรและทกษะส าหรบการบรหารจดการก าลงคนคณภาพ (Talent Management)

Page 96: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ห ร อ ก า ร พ ฒ น า ท ร พ ย า ก ร ม น ษ ย (Human Resource Development) โดยแบงเปน ๒ กลม ไดแก (๑) ขาราชการพลเรอนสามญทด ารงต าแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญหรอระดบช านาญการพเศษทก ากบดแลกลมงานการเจาหนาท จ านวน ๑๐ ทน และ (๒) ขาราชการพลเรอนสามญทด ารงต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการหรอระดบช านาญการพเศษ ทรบผดชอบงานด านการบร ห าร จ ดกา รก า ล งคนค ณภาพ (Talent Management) หร อการพฒนาทร พยากรมนษย (Human Resource Development) จ านวน ๑๐ ทน

๑๑) ทนสนบสนนความต องการของสวนราชการ (Function – based) จ านวน ๔๐ ทน

๑๒) ทนฝกอบรมส าหรบการเสรมสรางคณลกษณะ สวนบคคลและทกษะการท างานส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๓ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรฐสงคโปร

๑๓) ทนรฐบาลประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพมเตม) (ทนส าหรบผทไดรบการตอบรบใหเขารบการฝกอบรมจากสถาบนในต างประเทศ) จ านวน ๑๐ ทน ระหวางวนท ๑๘ เมษายน – ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑

จดประชมคณะกรรมการด าเนนการคดเลอกบคลากรภาครฐเพอรบทนฯ ประจ าป ๒๕๖๑ ในวนท ๒๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑

ประกาศรายชอผมสทธไดรบทนรฐบาลไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) ทนส าหรบผด ารงต าแหนงประเภทบรหาร จ านวน ๕ ราย ๒) ทนฝกอบรมส าหรบการเสรมสรางนกบรหารทรพยากร

Page 97: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) บคคลมออาชพ จ านวน ๙ ราย

๓) ทนส าหรบการเตรยมผบรหารระดบสง จ านวน ๔ ราย ๔) ทนส าหรบขาราชการประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ

และทรงคณวฒ จ านวน ๒ ราย ๕) ทนส าหรบขาราชการประเภทวชาการ ระดบช านาญการ

พเศษ จ านวน ๑๕ ราย ๖) ทนส าหรบขาราชการประเภทวชาการ ระดบช านาญการ

จ านวน ๑๕ ราย ๗) ทนฝกอบรมเพอพฒนาขาราชการพลเรอนในสวนราชการ

ในภมภาค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔๕ ราย ๘) ทนฝกอบรมส าหรบผมศกยภาพสง (Talent Network)

จ านวน ๓๐ ราย ๙) ทนฝกอบรมผมศกยภาพสงดานการบรหารจดการ

ภาครฐและภาวะผน า (Advanced Public Management and Leadership) จ านวน ๑๕ ราย

๑๐) ทนสนบสนนความตองการของสวนราชการและหนวยงานของรฐ Function-based จ านวน ๓๒ ราย

๑๑) ทนรฐบาลประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพมเตม) (ทนส าหรบผทไดรบการตอบรบใหเขารบการฝกอบรมจากสถาบนในตางประเทศ) จ านวน ๘ ราย

๑๒) ทนฝกอบรมส าหรบขาราชการทปฏบต งานดาน การบรหารทรพยากรบคคลในภาครฐ (HR Unit) จ านวน ๒๐ ราย

การสอบเพอวดความรความสามารถทวไป (เฉพาะวชาภาษาองกฤษ) ประจ าป ๒๕๖๐

ประกาศรบสมครสอบเฉพาะวชาภาษาองกฤษ ส าหรบ

Page 98: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผทสอบผานวชาความสามารถทวไปและวชาภาษาไทย แตสอบไมผานวชาภาษาองกฤษในการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๐ ระหวางวนท ๒๐ ตลาคม – ๑๓ พฤศจกายน ๒๕๖๐ พรอมเผยแพรขาวการรบสมครสอบฯ ทางเวบไซต http://job2.ocsc.go.th

ด าเนนการจดสอบเฉพาะวชาภาษาองกฤษ ส าหรบผทสอบผานวชาความสามารถทวไปและวชาภาษาไทย แตสอบ ไมผานวชาภาษาองกฤษในการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๐ ในวนท ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวน ๔ สนามสอบ

ประมวลผลคะแนนสอบวชาภาษาองกฤษ ส าหรบผทสอบผานวชาความสามารถทวไปและวชาภาษาไทย แตสอบ ไมผานวชาภาษาองกฤษในการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๐ จ านวน ๑๖,๒๓๕ ราย

ประกาศรายชอผสอบผานการวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๐ เพมเตม ครงท ๒ พรอมทงออกหนงสอรบรองผลการสอบผานการวดความรความสามารถทวไปของส านกงาน ก.พ. ใหแกผสอบผานฯ จ านวน ๔,๕๙๗ ราย

การสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๑

ประกาศรบสมครสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๔ ระดบวฒการศกษา ไดแก ระดบประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.) ระดบประกาศนยบตรวชาชพเทคนค (ปวท.) อนปรญญา หรอประกาศนยบตรวชาชพชนสง (ปวส.) ระดบปรญญาตร และระดบปรญญาโท ระหวางวนท

Page 99: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๙ – ๒๙ มนาคม ๒๕๖๑ พรอมเผยแพรขาวการรบสมครสอบฯ ทางเวบไซต http://job2.ocsc.go.th

ประกาศรายชอผสมครสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๑ พรอมก าหนดวน เวลา สถานท และระเบยบเกยวกบการสอบ ทางเวบไซต http://job2.ocsc.go.th

จดเตรยมแบบทดสอบส าหรบผสมครสอบทมความพการทางการเหน จ านวน ๔๒ คน จดพมพและเตรยมแบบทดสอบเพอวดความรความสามารถท วไป ป ๒๕๖๑ ไดแก (๑) วชาความสามารถทวไปและวชาภาษาไทย จ านวน ๔๔๙,๗๗๖ ชด และวชาภาษาองกฤษ จ านวน ๔๔๙,๗๗๖ ชด และจดท าขอเฉลยแบบทดสอบ (๔ ระดบวฒการศกษา/๓ วชา/๒๘ ชด)

ด าเนนการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ประจ าป ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ ศนยสอบ ในวนท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การสอบเ พอว ดความ รความสามารถท วไปของ สวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พเศษ)

ด าเนนการจดสอบความรความสามารถทวไปส าหรบผทผานการสอบเพอวดความรความสามารถทใชเฉพาะต าแหนง (ภาค ข.) หรอความเหมาะสมกบต าแหนง (ภาค ค.) หรอผทผาน ภาค ข. และ ภาค ค. ของสวนราชการแลว แตยงไมมหนงสอรบรอง การสอบผานภาค ก. ของส านกงาน ก.พ.

ประกาศรบสมครสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ส าหรบสวนราชการตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พเศษ) ตงแตวนท ๑๘ มกราคม – ๘ กมภาพนธ ๒๕๖๑ โดยเผยแพรขาวการรบสมครสอบฯ ทางเวบไซต http://job2.ocsc.go.th

Page 100: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จดท าประกาศรายชอผ สมครสอบ เพ อวดความร

ความสามารถท วไป ส าหรบสวนราชการตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พเศษ) ในวนท ๒๗ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ทางเวบไซต http://job2.ocsc.go.th

จดท าคมอปฏบตงานสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ส าหรบสวนราชการตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พเศษ)

ด าเนนการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ส าหรบสวนราชการตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พเศษ) ในวนท ๑๘ มนาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชอผสอบผานการวดความรความสามารถทวไป ส าหรบสวนราชการตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาค ก. พเศษ) จ านวน ๒๘ ราย (ระดบปรญญาตร ๒๕ ราย และระดบปรญญาโท ๓ ราย) และจดท าหนงสอถงผอ านวยการส านกงานเศรษฐกจการคลงและเลขาธการ ก.พ.ร. เรอง สงรายชอผสอบผานการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป ส าหรบ สวนราชการตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมออกหนงสอรบรองผลการสอบผานการวดความรความสามารถทวไป

การสนบสนนสวนราชการดานการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ

ตอบหนงสอหารอของสวนราชการ เรอง การขอใชฐานขอมลผสอบผานการสอบเพอวดความรความสามารถทวไป (ภาค ก.) ของส านกงาน ก.พ. ดงน

- ส านกงานคณะกรรมการการเลอกตง - ส านกงานการตรวจเงนแผนดน

Page 101: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ใหบรการสวนราชการ

- ใหบรการแบบวดคานยมพนฐาน ใชส าหรบบรรจนกเรยนทนรฐบาล

- ใหบรการแบบวดคณลกษณะทวไปของบคคล - ประมวลผลคะแนนสอบวชาภาษาองกฤษของส านกงาน

ก.พ. จ านวน ๕๔ ราย - ประมวลผลคะแนนสอบวชาความรความสามารถทวไป

เกยวกบกฎหมาย ต าแหนงนตกรปฏบตการ จ านวน ๒๔๑ ราย - ประมวลผลคะแนนสอบวชาความรความเขาใจเกยวกบ

งานธรการ ต าแหนงเจาพนกงานธรการปฏบตงาน จ านวน ๒๓๐ คน - จดท าตนฉบบแบบทดสอบ ๓ วชา/๑ ระดบวฒ

การศกษา ส าหรบการสอบเพอวดความรความสามารถทวไปของส านกงานการตรวจเงนแผนดน

- ปลดดาวและออกหนงสอรบรองผลการสอบภาค ก ระดบปรญญาตร จ านวน ๓๐ คน และระดบปรญญาโท จ านวน ๑ คน

ใหบรการประชาชน ๑) ออกหนงสอรบรองการวดความรความสามารถทวไป

- มาดวยตนเองและมอบฉนทะ จ านวน ๙๘๕ ราย - ตอบจดหมายทางไปรษณย จ านวน ๑,๓๙๘ ราย

๒) แจงผลคะแนนสอบ - มาดวยตนเองและมอบฉนทะ จ านวน ๒๑ ราย - ตอบจดหมายทางไปรษณย จ านวน ๑๙ ราย

๓) ขอดกระดาษค าตอบ จ านวน ๕๔ ราย ๔) ปลดดาวและออกหนงสอรบรองผลการสอบภาค ก.

จ านวน ๕ ราย

Page 102: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การดแลจดการศกษาและงานบรหารการศกษา

นกเรยนทนฝายพลเรอนในตางประเทศในความดแลของ ก.พ. ทก าลงศกษา ฝกอบรม ปฏบตการวจยและดงาน จ านวน ๓,๒๓๙ คน รวมทงสน ๓๒ ประเทศ

นกเรยนทนรฐบาลในความดแลของ ก.พ. ในประเทศตาง ๆ จ านวน ๒,๔๕๓ คน ตามรายละเอยด ดงน

- ทนเลาเรยนหลวง ๖๙ คน - ทน ก.พ. ๓๘๖ คน - ทนกระทรวงการตางประเทศ ๒๓ คน - ทนกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ๘๐๙ คน - ทนกระทรวงสาธารณสข ๔๗ คน - ทน สกอ. ๓๐๔ คน - ทนกระทรวงศกษาธการ ๑๑ คน - ทน พสวท. ๔๖๒ คน - ทน อภท. ๓๔๒ คน

ขาราชการลา ศกษา อบรม วจยในตางประเทศ จ านวน ๑๗๑ คน

นกเรยนทนอน ๆ จ านวน ๖๑๕ คน จดงานมหกรรมการศกษาตอตางประเทศ ครงท ๑๔

(OCSC International Education Expo 2017) ระหว างวนท ๑๑ – ๑๒ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ รอยล พารากอน ฮอลล ชน ๕ ศนยการคาสยามพารากอน ซงไดรบเกยรตจากรองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม) เปนประธานในพธเปด และมบคคลส าคญจากหลายหนวยงานเข าร วม ไดแก ผ บร หารส าน กงาน ก.พ. รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ ฝกอบรม และพฒนาทกษะ

Page 103: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ของสาธารณรฐไอรแลนด ผแทนหนวยงานดานการศกษาประจ าสถานเอกอครราชทตรของประเทศตาง ๆ และตวแทนของสถาบนการศกษาชนน าในตางประเทศ รวมทงผแทนของหนวยงานภาครฐและเอกชน โดยผทสนใจจะศกษาตอตางประเทศเขารวมงาน จ านวน ๒๒,๔๘๕ คน พรอมกบผปกครอง รวมทงหมดประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน

จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง แนวทางการก าหนดประเทศและสถาบนการศกษาเพอไปศกษาวชาในตางประเทศ ในวนท ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลย ประตน า โดยเชญสวนราชการ จ านวน ๑๒๕ กรม รวมประมาณ ๑๘๐ คน เขารวมสมมนาเชงปฏบตการเพอชแจงแนวทางการก าหนดประเทศและสถาบนการศกษาเพอไปศกษาวชาในตางประเทศ และเชญสถานทตเขารวมชแจง จ านวน ๑๐ ประเทศ ท าให สวนราชการตาง ๆ ไดรบการชแจงถงแนวทางใหมของการปฏรปทนรฐบาล โดยมแนวคดใหนกเรยนไปเรยนในประเทศทม ความหลากหลายมากขน ใหโอกาสเลอกสาขาวชาไดเอง แตตองเปนสาขาทตรงตามยทธศาสตรชาต

การเตรยมความพรอมกอนสมครสถานศกษา จดอบรมปฐมน เทศนกเรยนทนรฐบาลกอนสมคร

สถานศกษา (Pre – admission Orientation) ระดบมธยมศกษา ในวนท ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ หองจบล บอลรม ชน ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลย ประตน า โดยมผเขารวมการปฐมนเทศ รวมทงสน ๒๑๗ คน เปนนกเรยนทนรฐบาล ระดบมธยมศกษา ๗๑ คน ผปกครอง ๑๑๒ คน สวนราชการทเกยวของและวทยากร ๙ คน และเจาหนาทส านกงาน ก.พ. ๒๕ คน เปนการจดใหความร

Page 104: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ทจ าเปนตาง ๆ แกนกเรยน เชน ชแจงหลกเกณฑการรบทนรฐบาล การสมครสถานศกษา ระบบการศกษาและการใชชวตประจ าวนในตางประเทศ ในขณะทศกษาในระดบกอนปรญญา Prep school และเรองปญหาและอปสรรคในการศกษาตอตางประเทศ

จดอบรมปฐมน เทศนกเรยนทนรฐบาลกอนสมครสถานศกษา (Pre – admission Orientation) ทนพฒนาบคลากรภาครฐ ในวนท ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพอชแจงระเบยบหลกเกณฑและแนวทางการด าเนนการกอนเดนทางไปศกษา ณ ตางประเทศ โดยมผเขารวมการปฐมนเทศ จ านวน ๗๐ คน

การพฒนาศกยภาพนกเรยนทนรฐบาลกอนเดนทางไปศกษา

จดอบรมเพอพฒนาความรดานภาษาองกฤษใหกบนกเรยนทนรฐบาล เรอง แนวทางการเขยน Statement of Purpose (การจดท าเอกสารทใชในการสมครสถานศกษา) พฒนาความรทางดานการเขยนเอกสารท ใชประกอบการสมครสถานศกษาของนกเรยนทยงมไดเดนทาง แตอยระหวางการสมครสถานศ กษา ระหว า งว นท ๒๑ – ๒๓ ม นาคม ๒๕๖๑ ณ ศนยการศกษาภาษาองกฤษแหงมหาวทยาลย อาร เอม ไอ ท โดยมนกเรยนเขารวมโครงการทงสน ๔๐ คน ซงการพฒนาครงนจะท าใหนกเรยนไดรบโอกาสในการสมครสถานศกษาทดยงขน

จดสมมนาเชงปฏบตการ เรอง การจดท าหลกสตรเตรยมความพรอมดานภาษาและวชาการ (Prep Camps) ระหวางวนท ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเชญผแทนจากสวนราชการตาง ๆ จ านวน ๔๐ สวนราชการ สวนราชการละ ๒ คน รวม ๘๐ คน

Page 105: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพอระดมความคดเหนและแลกเปลยนประสบการณในการจดท าหลกสตรเตรยมความพรอมดานภาษาและวชาการ ใหครอบคลมเรองทส าคญใน ๓ มต คอ มตดานวชาการ มตดานความพรอม รบราชการ และมตดานการเสรมสรางคณภาพชวต ซงเปนหลกสตรทจะใชในการอบรมนกเรยนทนรฐบาลตามแนวทางใหมทจะมการปฏรประบบทนรฐบาลในอนาคต ภายหลงจากการสมมนาไดขอสรปเกยวกบหลกสตรทจะใชในการอบรมนกเรยนทนรฐบาลในอนาคตตอไป

จดโครงการเตรยมความพรอมกอนการเดนทางไปศกษาของนกเรยนทนรฐบาลทกระดบและทกประเภท (Pre – departure Orientation) ประจ าป ๒๕๖๑ ระหว างว นท ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร และโรงแรมเฟลกซ รเวอรแคว รสอรท จงหวดกาญจนบร โดยมวตถประสงคเพอใหนกเรยนทนรฐบาลผทมสถานศกษาตอบรบ เขาศกษาแลว หรอมแนวโนมทจะเดนทางไปศกษาในป ๒๕๖๑ ไดเตรยมความพรอมกอนเดนทางไปศกษา ณ ตางประเทศ ใหไดเรยนรระบบการศกษา การใชชวตความเปนอย สงคม วฒนธรรม ในตางประเทศ และกฎ ระเบยบ หลกเกณฑของทางราชการ ในการศกษาตอตางประเทศ รวมทงขนตอนการด าเนนการระหวางทศกษาในตางประเทศ การรายงานผลการศกษา ระเบยบเรองคาใชจายของนกเรยนทนรฐบาล การด าเนนการเมอนกเรยนทนรฐบาลส าเรจการศกษา ตลอดจนเปนการสงเสรมและสรางใหนกเรยนทนรฐบาลท เปนก าลงคนคณภาพมความสามคค มทศนคตทดตอการรบทนและการรบราชการ สรางจตส านก ใหเปนทรพยากรบคคลทมคณภาพทงความรความสามารถ

Page 106: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) และจรยธรรม อกทงเปนการสรางเครอขายระหวางนกเรยนทนรฐบาลแหลงตาง ๆ ดวย โดยมผเขารบการอบรมเปนนกเรยนทนเลาเรยนหลวง นกเรยนทนรฐบาล และนกเรยนทนอน ๆ ทอยในความดแลของ ก.พ. จ านวน ๒๑๑ คน

จดอบรมเพอพฒนาความรดานภาษาองกฤษใหกบนกเรยนทนรฐบาล เรอง แนวทางการเขยน Statement of Purpose เพอพฒนาศกยภาพนกเรยนทนรฐบาลกอนสมครสถานศกษา ใหนกเรยนไดรบทราบแนวทางการจดท าเอกสาร ทใชในการสมครสถานศกษาอยางมประสทธภาพ ระหวางวนท ๒๘ – ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑ ณ ศนยการศกษาภาษาองกฤษแหงมหาวทยาลย อาร เอม ไอ ท โดยมนกเรยนเขารวมโครงการทงสน ๔๓ คน ซงการพฒนาครงนจะท าใหนกเรยนไดรบโอกาสในการสมครสถานศกษาทดยงขน

การเสรมสรางความพรอม ศกยภาพและทศนคตนกเรยนทนรฐบาล

จดโครงการเสรมสรางทศนคตและปลกจตส านกนกเรยนทนรฐบาล ระหวางวนท ๒๐ – ๒๒ มถนายน ๒๕๖๑ ณ จงหวดบรรมย โดยวตถประสงคเพอใหนกเรยนทนรฐบาลไดใชเวลาระหวางปดภาคการศกษาในการพฒนาทองถน เชน การปลกปา คนพนทสเขยว แลกเปลยนประสบการณและสรางแรงบนดาลใจ ในการพฒนาชมชน เชน การถายทอดประสบการณระหวางนกเรยนทนรฐบาลและนกเรยนในชมชน ไดสมผสวถชมชน เรยนรการพฒนาท กษะและอาชพ ตามแนวค ดไทยนยมย งย น ไดเรยนรแหลงประวตศาสตร และวฒนธรรมของชมชน รวมทง เพอสรางเครอขายระหวางนกเรยนทนรฐบาล ทองถน และชมชน

Page 107: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในอนาคตตอไป กล มเป าหมาย คอ นกเร ยนทนร ฐบาลท ปดภาคการศกษาและเดนทางกลบเยยมบาน จ านวน ๓๐ คน และนกเรยนทนรฐบาลกอนเดนทางไปศกษา จ านวน ๓๐ รวมทงสน ๖๐ คน และมนกเรยนในชมชนทองถน อ าเภอตมใหญ จงหวดบรรมย จ านวน ๔๐ คน ชาวบานในชมชนและเจาหนาทขององคการบรหารสวนต าบลตมใหญ จ านวน ๕๐ คน เขารวมกจกรรมปลกปาดวย และในการท ากจกรรมพสอนนองทโรงเรยนบรรมยพทยาคม มนกเรยนชนมธยมศกษาปท ๖ เขารวมกจกรรม จ านวน ๖๐๐ คน ซงนกเรยนทนรฐบาลไดถายทอดประสบการณและแนวคดการเขารบราชการและการเปนนกเรยนทนรฐบาลทดใหแกนกเรยนทเขารวมกจกรรมทกคน

๒. การพฒนาก าลงคนภาครฐ ระบบการจดสรรทนรฐบาล ๑) การศกษาวจยเกยวกบก าลงคนคณภาพในระบบ

ราชการ - การจดท ารายงานผลการศกษาความผกพนตอ

ระบบราชการของขาราชการพลเรอนสามญต าแหนงประเภทวชาการและประเภททวไป โดยมการส ารวจความพงพอใจและความผกพนของขาราชการพลเรอนสามญต าแหนงประเภทวชาการและประเภททวไป โดยจะใชระเบยบวธการศกษาเชงปรมาณ (Quantitative Method) ในรปแบบการวจยเชงส ารวจ (Survey Research) ดวยแบบสอบถามทม โครงสรางแนนอน (Structured Questionaire)

- การศกษาเรองปจจยทมผลตอการลาออกจากระบบราชการของก าลงคนคณภาพ โดยจดประชมเชงปฏบตการ

Page 108: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพอเกบขอมลเชงคณภาพจากกลมเปาหมายทเปนขาราชการกลมก าลงคนคณภาพในภาครฐ เมอวนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- การศกษาเรองการศกษาและการด าเนนการพฒนาระบบพ เล ย ง (Mentoring System) ใหกล มก าล งคนคณภาพในภาคราชการไทย

๒) การประเมนผลการตดตามการใชประโยชนนกเรยนทนรฐบาล

พฒนา เคร อ งม อหร อว ธ การ ในการประ เม น การตดตามการใชประโยชนนกเรยนทนรบบาลส าหรบแตละกลมเปาหมาย ประกอบดวย

๑) กลมนกเรยนทนทปฏบตราชการชดใชทนในชวง ๒ ปแรก

๒) กลมนกเรยนทนทปฏบตราชการชดใชทนตงแต ๒ ปขนไป แตไมเกน ๕ ป

๓) สวนราชการท เปนหนวยงานตนสงกดของนกเรยนทนรฐบาล โดยเครองมอ/วธการและเกณฑทก าหนดจะตองสามารถ

๑) ประเมนในเชงลกถงประโยชน รวมถงผลกระทบในวงกวางจากการปฏบตภารกจงานของนกเรยนทนรฐบาล

๒) ประเมน และตดตามปจจยส าคญในการรกษาก าลงคนคณภาพไวในระบบราชการ เชน ภารกจท ไดรบมอบหมาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในอาชพ การอบรมพฒนา การมระบบพเลยง ฯลฯ

จดท ารายงานขอมลการสมภาษณนกเรยนทนรฐบาล ก.พ. และสวนราชการตนสงกด วเคราะหขอมลจาก

Page 109: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) แบบสอบถามการตดตามการใชประโยชนนกเรยนทนรฐบาล และจดท ารางขอเสนอแนวทางการพฒนาระบบดแลและ ใชประโยชนนกเรยนทนรฐบาล

จดประชมคณะท างานรวมในการก ากบดแลแนวทางการศกษาของนกเรยนทนรฐบาล ก.พ. - University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ในว นท ๑๙ กนยายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ.

๓) การพฒนานกเรยนทนรฐบาลเพอดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาในประเทศเพอเตรยม ความพรอมกอนเขารบราชการ

จดกจกรรมปฐมนเทศผรบทนรฐบาลเพอดงดดผมศกยภาพสงทก าลงศกษาอยในสถาบนการศกษาในประเทศ (UIS Orientaion) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ครง

ครงท ๑ ระหวางวนท ๑๗ – ๑๙ สงหาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. โรงแรมสปรงฟลด วลเลจ กอลฟ แอนด สปา และอ าเภอบานแหลม จงหวดเพชรบร

ครงท ๒ ระหวางวนท ๑๕ – ๑๖ กนยายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. และโรงแรมโคโค ว ว โฮเตล จ งหวดสมทรสงคราม

๔) การดแลนกเรยนทนรฐบาลแรกบรรจ ๒ ป และ หลงการบรรจ

จดกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพผรบทนและสรางแรงบนดาลใจในการรบราชการ ระหวางวนท ๒๑ – ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ ไอธารา รสอรท แอนดสปา จงหวดเพชรบร

Page 110: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ประชมหาร อร วมกบส วนราชการ (ผ บร หาร ฝายบคคล และบคลากรทไดรบมอบหมายในการดแลนกเรยนทนรฐบาล) รวมทงนกเรยนทนรฐบาล และจดกจกรรม Focus Group โดยเขาเยยมสวนราชการตาง ๆ ดงน

- กรมสรรพากร เมอวนท ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กรมราชทณฑ เมอวนท ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา เมอวนท ๑๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กรมชลประทาน เมอวนท ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กรมปศสตว เมอวนท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย เมอวนท ๑๙

กรกฎาคม ๒๕๖๑

จดสมมนาสวนราชการ/หนวยงานของรฐทเปน ตนสงกดนกเรยนทนรฐบาลแรกบรรจ ๒ ป เมอวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕) การจดสรรทนรฐบาล

จดประชมเชงปฏบตการเพอจดท าขอเสนอแนวทางการบรณาการการใหทนการศกษาของแหลงทนตาง ๆ ในวนท ๒๘ สงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชนจงหวดนนทบร

จดประชมชแจงสวนราชการ/หนวยงานของรฐเกยวกบการด าเนนการทนรฐบาล (ก.พ.) ทนบคคลทวไป (บรรจกอนไปศกษา) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวนท ๒๒ กนยายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ.

Page 111: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดกจกรรมประชาสมพนธ เรอง “ทนของรฐบาล (ทน ก.พ.) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทงในกรงเทพฯ และตางจงหวด ระหวางวนท ๑ – ๒, ๘ – ๑๐, ๑๔ – ๒๒ พฤศจกายน ๒๕๖๐

จดประชมเ ชงปฏบตการเพอ ชแจงและรบฟง ความคดเหนสวนราชการ/หนวยงานของรฐในการเตรยมก าลงคนคณภาพดวยทนของรฐบาล (ทน ก.พ.) ระหวางวนท ๒๐ – ๒๑ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดารน กรงเทพฯ

ผบรหารส านกงาน ก.พ. เขาพบรฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรมเพอหารอและประชาสมพนธเกยวกบทนของรฐบาล เมอวนท ๒๖ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ หองชณหะวน ส านกงานปลดกระทรวงอตสาหกรรม

ผบรหารส านกงาน ก.พ. เขาพบรฐมนตรวาการกระทรวงว ทยาศาสตร และ เทค โน โลย เพ อหาร อและประชาสมพนธเกยวกบทนของรฐบาล เมอวนท ๑๕ มนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงานปลดกระทรวงกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ประชมหารอกบส านกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต เรองระบบ ทนรฐบาล เมอวนท ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชม ศนยนกบรหารระดบสง ส านกงาน ก.พ.

จดประชมเชงปฏบตการสวนราชการระดบกระทรวงเพอชแจงและสรางความรความเขาใจเกยวกบการจดสรรทนของรฐบาล (ทน ก.พ.) เมอวนท ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Page 112: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดประชมคณะกรรมการก ากบตดตามการปฏรประบบทนของรฐบาลแบบบรณาการ ครงท ๑/๒๕๖๑ เมอวนท ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. และ ครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๕ มถนายน ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ.

๖) การประสานความรวมมอทางวชาการกบสถาบน/หนวยงานทงในและตางประเทศ

ตดตอประสานงานกบสถาบนการศกษาในตางประเทศ เพอจดท าหลกสตรฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดงน

๑) Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management

๒) The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan

๓) Potsdam Center for Policy and Management (PCPM), Germany

๔) Institute of Public Administration (IPA), Ireland

๕) Nanyang Technological University, Singapore

เลขาธการ ก.พ. และรองเลขาธการ ก.พ. (นางชตมา หาญเผชญ) พรอมดวยขาราชการผมผลสมฤทธสง (HiPPS) ทไดรบทนรฐบาลเพอฝกอบรมระยะสน หลกสตรการเสรมสรางคณลกษณะสวนบคคลและทกษะการท างานส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรฐสงคโปร จ านวน ๗๔ คน เข า ร วมงานเล ย ง ร บรอง ซ งนางฉ ว ซ ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอครราชทตสงคโปรประจ า

Page 113: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประเทศไทย เปนเจาภาพจดขน เมอวนท ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมด แอทธน กรงเทพมหานคร โดยมวตถประสงคเพอสรางความสมพนธระหวางขาราชการทงสองประเทศ รวมถงแลกเปลยนความคดเหนในประเดนตาง ๆ รวมกน

ผรบทนฝกอบรมส าหรบการเสรมสรางคณลกษณะสวนบคคลและทกษะการท างานส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสง ณ สาธารณรฐสงคโปร อบรมศกษาดงาน โดยแบงเปน ๔ กลม ดงน กลมท ๑ ระหวางวนท ๒๕ กมภาพนธ – ๓ มนาคม ๒๕๖๑ กลมท ๒ ระหวางวนท ๔ – ๑๐ มนาคม ๒๕๖๑ กลมท ๓ ระหวางวนท ๑๑ – ๑๗ มนาคม ๒๕๖๑ และกลมท ๔ ระหวางวนท ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

ผรบทนหลกสตรทนฝกอบรมส าหรบผมศกยภาพสง (Talent Network) เข าร บการฝ กอบรม ณ ประเทศญ ป น ระหวางวนท ๑๙ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผรบทนหลกสตรทนฝกอบรมส าหรบผบรหารทรบผดชอบงานดานการบรหารทรพยากรบคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) เข ารบการฝกอบรม ณ สหพนธสาธารณรฐเยอรมน ระหวางวนท ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผรบทนรฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรอตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทนส าหรบขาราชการประเภทวชาการ ระดบช านาญการ) เขารบการฝกอบรม ณ สถาบน Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรฐสงคโปร ระหวางวนท ๓ – ๙ มถนายน ๒๕๖๑

ผรบทนหลกสตรทนฝกอบรมส าหรบผมศกยภาพสง

Page 114: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) (Talent Network) เขารบการฝกอบรม ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพนธสาธารณรฐเยอรมน ระหวางวนท ๙ – ๑๗ มถนายน ๒๕๖๑

ผรบทนฝกอบรมส าหรบขาราชการระดบช านาญการพเศษ เขารบการฝกอบรม ณ ประเทศญปน ระหวางวนท ๑๐ – ๑๕ มถนายน ๒๕๖๑

ผรบทนฝกอบรมเพอพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทปฏบตราชการในภมภาค เดนทางไปศกษาดงาน ณ ประเทศญปน กลมท 1 ระหวางวนท ๑๗ – ๒๒ มถนายน ๒๕๖๑ และกลมท ๒ ระหวางวนท ๒๔ – ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑

ผรบทนฝกอบรมผมศกยภาพสงดานการบรหารจดการภาครฐและภาวะผน า (Advanced Public Management and Leadership) เขารบการฝกอบรม ณ สถาบน The Institute of Public Administration of Ireland (IPA) สาธารณรฐไอรแลนด ระหวางวนท ๓๐ มถนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผรบทนฝกอบรมส าหรบขาราชการทปฏบตงาน ดานการบรหารทรพยากรบคคลในภาครฐ (HR Unit) เขารบ การฝกอบรม ณ ประเทศญปน ระหวางวนท ๒๒ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระบบบรหารก าลงคนคณภาพ ๑) การคดเลอกและสรรหาก าลงคนคณภาพส าหรบ

ราชการไทยในอนาคต

ตอบขอสงสยและใหค าปรกษาเกยวกบการคดเลอกขาราชการผมผลสมฤทธสง และประกาศรายชอผผานการ

Page 115: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) คดเลอกขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๓ จ านวน ๑๐๐ คน

จดกจกรรมปฐมนเทศขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๓ ในวนท ๑๒ กนยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชนจงหวดนนทบร

รวบรวมและจดเกบขอมลกรอบสงสมประสบการณรายบคคลของขาราชการผม ผลสมฤทธส ง รนท ๑๓ ท สวนราชการสงใหส านกงาน ก.พ.

ประกาศรบสมครคดเลอกขาราชการพลเรอนสามญเพอเขาสระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๔

จดประชมชแจงขยายผลระบบการบรหารจดการก าลงคนคณภาพส าหรบราชการไทย เรอง แนวทางการคดเลอกขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๔ ในวนท ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชมจนดา ณ สงขลา ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดการทดสอบทกษะความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทล มาตรฐานความสามารถทางคอมพวเตอรสากล (The International Computer Driving License : ICDL) ใ ห แ กขาราชการพลเรอนสามญผสมครเขารบการคดเลอกเขาสระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๔ ในวนท ๒, ๕, ๗ – ๘ และ ๒๘ – ๓๐ มนาคม ๒๕๖๑

จ ด ก า ร ป ร ะ เ ม น ค ณ ล กษณ ะ ท พ ง ป ร ะ ส งค ของขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑๔ ซงเปนการคดเลอกขนตอนท ๒ โดยส านกงาน ก.พ. ในวนท ๙, ๑๖ – ๑๗, ๑๙ – ๒๐, ๒๔, ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Page 116: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒) การยกระดบขดความสามารถก าลงคนคณภาพใน

ราชการไทยและผทเกยวของ

จดสมมนาเครอขายขาราชการผมผลสมฤทธสง ณ โรงเรยนนายรอยพระจลจอมเกลา ศนยภมรกษธรรมชาต และโรงแรม Royal Hills Golf and Spa จงหวดนครนายก ระหวางวนท ๓๐ พฤศจกายน – ๑ ธนวาคม ๒๕๖๐

ด าเนนการจดสรรทนรฐบาลส าหรบผผานการคดเลอกเปนขาราชการผมผลสมฤทธสงเพอฝกอบรมระยะสน หลกสตร การเสรมสรางคณลกษณะสวนบคคลและทกษะการท างานส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซงเปนหลกสตรตอเนองทมการบรณาการหลกสตรการเรยนรตาง ๆ ตามกรอบการฝกอบรมและพฒนา (Training and Development Roadmap) ส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสงในระดบพนฐานและระดบตอยอดอยางเปนระบบ มวตถประสงคเพอพฒนาคณลกษณะทพงประสงคและทกษะทจ าเปนส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสงรนใหมใหพรอมส าหรบการปฏบตงานในภาระ หนาทและความรบผดชอบในระดบทสงขน เสรมสรางองคความรและประสบการณท จ า เป นต อการปฏ บ ต ง านในบร บทของ การเปลยนแปลงของโลกในยคปจจบน เตรยมและพฒนาขาราชการกลมเปาหมายใหมความพรอมส าหรบการปฏบตงานในระบบราชการ ๔.๐ และเพอใหขาราชการผมผลสมฤทธสงรนใหมไดรบการพฒนาอยางตอเนองตลอดหลกสตร รวมถงไดสรางเครอขายทเขมแขงในการท างานรวมกน โดยมขาราชการผมผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) ได ร บท นจ านวน ๑๐๗ คน และ มก าหนดการอบรม ณ Nanyang Technological University

Page 117: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) (NTU) สาธารณสงคโปร ด งน กลมท ๑ ระหวางวนท ๒๕ กมภาพนธ – ๓ มนาคม ๒๕๖๑ กลมท ๒ ระหวางวนท ๔ – ๑๐ มนาคม ๒๕๖๑ กลมท ๓ ระหวางวนท ๑๑ – ๑๗ มนาคม ๒๕๖๑ และกลมท ๔ ระหวางวนท ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามล าดบ

จดกจกรรมการพฒนาและการฝกอบรมหลกสตรต า งๆ ภ าย ใต ก า รฝ ก อบรมและพ ฒนา ( Training and Development Roadmap) ดงน

- การคดเชงกลยทธ (Strategic Thinking) โดยม กลมเปาหมาย คอ ขาราชการผมผลสมฤทธสง รนท ๑ – ๑๒ เมอวนท ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- การสอสารและสรปความคดดวยภาพ (Graphic Recording & Infographic) โดยมกลมเปาหมาย คอ ขาราชการ ผมผลสมฤทธสง รนท ๑ – ๑๒ ผบงคบบญชาระดบตนของ ขาราชการผมผลสมฤทธสง และผดแลระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง (ฝายการเจาหนาท ) ระหวางวนท ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- การบรหารจดการก าล งคนคณภาพ (Talent Management) โดยมกลมเปาหมาย คอ ผดแลระบบขาราชการ ผมผลสมฤทธสง (ฝายการเจาหนาท) เมอวนท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- ก า ร บ ร ห า ร ก า ร เ ป ล ย น แ ป ล ง ( Change Management) โดยมกลมเปาหมาย คอ ขาราชการผม ผลสมฤทธสง รนท ๑ – ๑๒ เมอวนท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- การท างานรวมกนของคนหลากหลายชวงวย (The Chemistry) โดยมกล มเป าหมาย คอ ข าราชการผ ม

Page 118: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผลสมฤทธสง รนท ๑ – ๑๒ ผบงคบบญชาระดบตนของขาราชการผมผลสมฤทธสง และผดแลระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง (ฝายการเจาหนาท) เมอวนท ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- การโคชเพอสรางบคลากรและทมงานใหมผลงาน ด เ ย ย ม ( Performance Coaching for Results) โ ด ย มกลมเปาหมาย คอ ผบงคบบญชาระดบตนของขาราชการผมผลสมฤทธสง เมอวนท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓) การตดตามการใชประโยชนกลมก าลงคนคณภาพใน สวนราชการ

จดท าคมอการจดท ากรอบการสงสมประสบการณและคมอการสรรหาและเลอกสรรขาราชการเพอเขาสระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง

จดท าแบบทดสอบขาราชการผมผลสมฤทธสงในหนวยงานราชการ

รวบรวมประเดนเชงค าถามจากขาราชการผมผลสมฤทธสง ประมวลผลวเคราะหขอมล และจดท ารายงาน ผลการศกษา

ผบรหารส านกงาน ก.พ. เขาพบอธบดกรมบญชกลางเพอหารอโครงการเชงยทธศาสตร/โครงการส าคญระดบประเทศ (Policy Study/Work Team) เม อวนท ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรมบญชกลาง

ผบรหารส านกงาน ก.พ. เขาพบส านกงานทรพยากรน าแหงชาต เพอหารอโครงการเชงยทธศาสตร/โครงการส าคญระดบประเทศ (Policy Study/Work Team) เมอวนท ๑๗

Page 119: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงานทรพยากรน าแหงชาต

จดกจกรรมการตดตามการใชศกยภาพนกเรยนทนรฐบาล : การสมมนาเชงปฏบตการ Focus Group นกเรยนทนรฐบาลดเดนของสมาคมนกเรยนทนรฐบาลไทย เมอวนท ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จดกจกรรมการน าเสนอผลการเรยนรจากหลกสตร Public Sector HR Essentials Program Chief Human Resource Office 2018 เพอสรปผลการเรยนรและสะทอนผลการเรยนรจากการศกษาดงานทสหพนธสาธารณรฐเยอรมน ณ วทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล เมอวนท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จดกจกรรมการน าเสนอผลการเรยนรจากหลกสตรทนฝกอบรมส าหรบการเสรมสรางคณลกษณะสวนบคคลและทกษะการท างานส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมอวนท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดารน

ด าเนนโครงการศกษาเพอพฒนาแบบประเมนศกยภาพ/ความถนดในงานของขาราชการผมผลสมฤทธสง (Genotype)

จดกจกรรมการน าเสนอผลการเรยนรจากหลกสตร Public Sector HR Essentials Program Chief Human Resource Office 2018 (รายบคคล) ในวนท ๑ มถนายน ๒๕๖๑ ณ วทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล

Page 120: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดกจกรรมการน าเสนอผลการเรยนรทนฝกอบรมส าหรบขาราชการระดบช านาญการพเศษ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนดเซนทรลพลาซา ลาดพราว ในวนท ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑

จดการประชมชแจงโครงการพฒนานกยทธศาสตรเ พ อ ก า ร ป ฏ ร ป ป ร ะ เ ท ศ เ ช ง บ ร ณ า ก า ร ( Startegist Development Program) และการประเมนคณลกษณะท พงประสงค เพอการคดเลอกบคลากรเขารวมโครงการฯ เมอวนท ๒๐ มถนายน ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ.

๔) โครงการพฒนานกยทธศาสตรเพอการปฏรปประเทศเชงบรณาการ (Startegist Development Program)

ด าเนนการสมภาษณและการประเมนคณลกษณะ ทพงประสงค เพอการคดเลอกบคลากรเขารวมโครงการพฒนานกยทธศาสตรเพอการปฏรปประเทศเชงบรณาการ (Startegist Development Program) ณ ส านกงาน ก .พ. ในวนท ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผบรหารส านกงาน ก.พ. เขาพบรฐมนตรกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม เพอประชมหารอโครงการเชงยทธศาสตร/โครงการส าคญระดบประเทศ (Policy Study/ Work Team) ณ กระทรวงดจทลเพ อเศรษฐกจและส งคม ในวนท ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศผลการคดเลอกบคลากรเขารวมโครงการพฒนานกยทธศาสตรเพอการปฏรปประเทศเชงบรณาการ (Startegist Development Program) ในวนท ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Page 121: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ระบบนกบรหารระดบสง ๑) การประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหาร

ปรบปรงเครองมอการประเมนสมรรถนะทางการบรหาร โดยจดการทดสอบใชแบบประเมนกบผท เขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รนท ๘๖ ในวนท ๑๗ สงหาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร และรวบรวมแบบประเมนตอบกลบจากกลมตวอยาง นบส. รนท ๘๖ จ านวน ๓๓ คน

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผเขารวมโครงการฝกอบรมเสรมหลกสตรนกบรหารระดบสง (ส.นบส.) จ านวน ๒๑๐ คน ในวนท ๑๙ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผสมครเข าร บการค ด เล อกต าแหน งผ บร หารระด บต น ได แก กระทรวงการคลง กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคง ของมนษย กระทรวงการทองเทยวและกฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย ในวนท ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ และ ๑๗ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผสมครเขารบการคดเลอกต าแหนงผบรหารระดบตน ไดแก กระทรวงพาณชย กระทรวงยตธรรม กระทรวงวฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสข ในวนท ๔, ๑๕, และ ๑๙ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

Page 122: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผ สม คร เข าร บการค ด เล อกต าแหน งผ บร หารระด บต น กระทรวงการคลง ส านกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน (ปปง.) กองอ านวยการรกษาความมนคงภายในราชอาณาจกร (กอ.รมน.)ส านกนายกรฐมนตร ส านกงานพระพทธศาสนาแหงชาต และกระทรวงแรงงาน ในวนท ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๒๖ และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผ สม คร เข าร บการค ด เล อกต าแหน งผ บร หารระด บต น กระทรวงการคลง กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม กระทรวงพลงงาน กระทรวงแรงงาน ส านกงานพระพทธศาสนาแหงชาต และส านกงานศาลยตธรรม ในวนท ๑, ๒, ๖, ๑๙ และ ๒๗ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผสมครเข าร บการค ด เล อกต าแหน งผ บร หารระด บต น ได แก กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอตสาหกรรม ในวนท ๖, ๒๐ และ ๒๑ มนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแก ผสมครเขารบการคดเลอกต าแหนงผบรหารระดบตน ไดแก ผ เขารวมโครงการฝกอบรมเสรมหลกสตรนกบรหารระดบสง (ส.นบส.) ในวนท ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคม ในวนท ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และกระทรวงการตางประเทศ ในวนท ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

Page 123: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผสมครเขารบการคดเลอกต าแหนงผบรหารระดบตนใหกบกระทรวงการตางประเทศ ในวนท ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผสมครเขารบการคดเลอกต าแหนงผบรหารระดบตนใหกบกระทรวงพาณ ชย ในว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๖๑ ส าน กเลขาธ การนายกรฐมนตร ในวนท ๑๙ มถนายน ๒๕๖๑ กระทรวงการตางประเทศและศนยอ านวยการบรหารจงหวดชายแดนภาคใต ในวนท ๒๖ มถนายน ๒๕๖๑

จดประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหารใหแกผสมครเข า ร บการค ด เล อกต าแหน งผ บร ห ารระด บต น ให ก บกระทรวงมหาดไทย ในวนท ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส านกเลขาธการนายกรฐมนตร ในวนท ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสข ในวนท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ในวนท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการ การเลอกตง ในวนท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒) การใหค าปรกษาและตอบขอหารอเกยวกบการแตงตงขาราชการพลเรอนสามญเพอแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทบรหาร

ตอบขอหารอและใหค าปรกษาเกยวกบการแตงตงขาราชการพลเรอนสามญเพอแตงตงใหด ารงต าแหนงประเภทบรหาร ใหแกกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย กระทรวงพาณชย กระทรวงมหาดไทย ส านกงานราชบณฑตยสภา ส านกเลขาธการนายกรฐมนตร กระทรวงยตธรรม กระทรวง

Page 124: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) แรงงาน กระทรวงสาธารณสข ส านกนายกรฐมนตร ส านกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน (ปปง.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอตสาหกรรม กระทรวงทรพยากรธรรมชาต และส งแวดลอม กระทรวงพาณชย สภาความมนคงแหงชาต กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ส านกงาน ก.พ.ร. กระทรวงศกษาธการ กระทรวงการคลง ส านกงานปลดส านกนายกรฐมนตร และส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตในภาครฐ (ป.ป.ท.)

การพฒนาผน าทมวสยทศนและคณธรรมในภาครฐ ๑) โครงการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทม

วสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๗ และ ๘๘ มวตถประสงคเพอเตรยมความพรอมใหแกผด ารงต าแหนงประเภทอ านวยการหรอเทยบเทาในการเขาสต าแหนงประเภทบรหาร เพอใหสามารถปฏบตหนาทในต าแหนงดงกลาวไดอยางมประสทธภาพ ไดรบความเชอถอไววางใจ เชอมน ศรทธาจากผทเกยวของ โดยโครงสรางหลกสตร แบงออกเปน ๔ ชวง ดงน

ชวงท ๑ การปฐมนเทศ เปนการฝกอบรมแบบอยประจ า และไป-กลบ ประกอบดวยกจกรรมการชแจงรายละเอยดหลกสตร การประเมนบคลกภาพเพอการพฒนา (MBTI) การพฒนากระบวนการคดของนกบรหาร การวางแผนการจดท ารายงานการศกษากลม การฝกปฏบตการวางแผนการพฒนาตนเอง และการพฒนาภาวะผน าและเครอขายผบรหาร

ชวงท ๒ การฝกอบรม ๔ หมวดวชา เปนการฝกอบรมแบบอยประจ าและไป-กลบ เนนการเสรมสร างองคความร

Page 125: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ความเข าใจ ในสมรรถนะนกบรหาร ท าความเข าใจกบสภาพแวดลอมทเกยวของ การเรยนรจากประสบการณและ การปฏบต เพอน าไปสการผลกดนหรอขบเคลอนยทธศาสตรใหเกดผลในทางปฏบต โดยมเนอหาประกอบดวย

- หมวดวชาท ๑ ภาวะผน าและการบรหารราชการกบบรบทการเปลยนแปลงในศตวรรษท ๒๑ (Management and Leadership in the 21st Century)

- หมวดวชาท ๒ บทบาทหนาทของนกบรหารระดบสง ดานการบรหารทศทาง นโยบาย และการบรหารการเปลยนแปลง (Visioning, Managing Direction and Change)

- หมวดวชาท ๓ บทบาทหนาทของนกบรหารระดบสง ดานการบรหารผลงานกบการบรหารจดการดานทรพยากร และเทคโนโลย (Managing Results, Resources, and Technology)

- หมวดวชาท ๔ บทบาทหนาทของนกบรหารระดบสง ดานการบรหารตน และการบรหารคน (Managing Self and Others)

ชวงท ๓ การศกษาดงานในประเทศและตางประเทศ ชวงท ๔ ปจฉมนเทศ ประกอบดวยกจกรรมสรปสาระ

การเรยนร การประเมนผลการเรยนรและพฒนา การน าเสนอ ผลการศกษา และการประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหาร

หลกสตร นบส.๑ รนท ๘๗ และ ๘๘

เปดรบสมครเขารบการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๗ และ ๘๘ ทางระบบออนไลน ระหวางวนท ๒๔ ตลาคม – ๒๔ พฤศจกายน ๒๕๖๐

Page 126: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ประกาศราย ชอผ ผ านการค ด เล อก ให เข าร บ การฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๗ และ ๘๘ ในวนท ๑๘ ธนวาคม ๒๕๖๐

จดพธเปดการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๗ ในวนท ๒๕ ธนวาคม ๒๕๖๐

ด าเนนการประเมน MBTI และ ACM ใหแกผเขารบการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๗ และ ๘๘ ระหวางวนท ๒๖ – ๒๘ ธนวาคม ๒๕๖๐

ด าเนนการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๗ ระหวางวนท ๒๕ ธนวาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และการศกษาดงานตางประเทศ นบส. ดเดน รนท ๘๗ ณ ประเทศญปน ระหวางวนท ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด าเนนการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส.๑) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รนท ๘๘ ระหวางวนท ๒๕ เมษายน – ๒๒ สงหาคม ๒๕๖๑

๒) โครงการพฒนานกบรหารระดบส ง : ผบรหาร สวนราชการ (นบส.๒) รนท ๑๐ ระหวางวนท ๒๖ เมษายน – ๑๗ สงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรบผบรหารทด ารงต าแหนงรองหวหนา

Page 127: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) สวนราชการ จ านวน ๓๕ คน มวตถประสงคเพอเสรมสราง ความพรอมใหรองหวหนาสวนราชการใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล เสรมสรางศกยภาพความเปนเลศดานภาวะผน าทมความเปนสากล (Global Leader) และเปนท ย อม ร บจ ากท กภ าคส วน (Trusted Leader) เป นผ น า การขบเคลอนองคกรนวตกรรมและการบรหารเพอสนบสนนใหการบรหารราชการเปนไปอยางมประสทธภาพและเกดสมฤทธผลสงสด และสงเสรมใหเกดเครอขายการบรหารราชการ ส าหรบ การแลกเปลยนเรยนรและการบรณาการการท างานรวมกนเพอมงสการพฒนาเศรษฐกจ สงคม และความมนคงของประเทศอยางยงยน องคประกอบเนอหาวชาประกอบดวย ๓ สวนหลก ไดแก (๑) การสงสมประสบการณ (๒) ความรและทกษะเกยวกบ การพฒนาภาวะผน าระดบสากล การบรหารราชการและ การขบเคลอนองคกรนวตกรรมเพอปรบเปลยนภาครฐใหเปนรฐบาลดจทล และ (๓) เสรมสรางสมรรถนะและความสามารถ ดานตาง ๆ ทจ าเปนส าหรบผบรหาร โดยมรปแบบและวธการพฒนา ประกอบดวยรปแบบและวธการทหลากหลาย ดงน

(๑) การอบรมในชนเรยน (Training : TN) (๒) การพบ หาร อ และแลกเปล ยนประสบการณก บ

ผทรงคณวฒ (Senior Consultation : SC) (๓) การเสรมสรางองคความรและประสบการณโดยผเชยวชาญ

หรอผทรงคณวฒ (Executive Networking : EN) (๔) การสมมนาเชงวชาการ (Forum : FR) โดยผทรงคณวฒ

ระดบประเทศ (๕) การศกษาดงาน (Field Trip : FT) ในตางจงหวดและ

Page 128: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ตางประเทศ (ประเทศประเภท ก ในกลมประเทศอาเซยนบวกสาม)

เปดรบสมครผเขารวมโครงการพฒนานกบรหารระดบสง : ผบรหารสวนราชการ (นบส.๒) รนท ๑๐ ทางระบบออนไลน ระหวางวนท ๑๕ มกราคม – ๒๘ กมภาพนธ ๒๕๖๑ และประกาศ

รายชอผไดรบการคดเลอก วนท ๓๐ มนาคม ๒๕๖๑

ด าเนนการฝกอบรม ระหวางวนท ๒๖ เมษายน – ๑๗ สงหาคม ๒๕๖๑ ในวนพฤหสบดและวนศกร ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร และกจกรรมนอกสถานทซงมลกษณะการอยประจ า ประกอบด วย การปฐมน เทศ การศ กษาด งานภายในประเทศการศกษาดงานตางประเทศ และการบรณาการ

ความร โดยมก าหนดเวลาดงน - การปฐมนเทศ การประเมนสมรรถนะ การพบทปรกษา

ผทรงคณวฒ และการออกแบบหวขอและเนอหาการเรยนร

ระหวางวนท ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ - การศกษาดงานภายในประเทศ ระหวางวนท ๒๓ – ๒๕

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จงหวดกระบ โดยมเปาหมายของการศกษาดงาน นกบรหารได เรยนร แลกเปลยนประสบการณและ ความค ด เห นก บผ บร หารของจ งหว ด ผ บร หารท องถ นผประกอบการและชมชน และลงพนทสงเกตการปฏบต งาน ณ สถานทจรง ใน ๓ เรองหลก ดงน (๑) การขบเคลอนนวตกรรมในองคกร (Driving Innovation) (๒) การท างานรวมกนแบบบรณาการ (Collaboration) และ (๓) การพฒนาอตสาหกรรม โดยค านงถงการรกษาสงแวดลอม

- กจกรรมการพฒนา ชวงท ๒ ประกอบดวย วนท ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การพบ หารอ และแลกเปลยน

Page 129: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๒๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประสบการณกบผทรงคณวฒ (Senior Consultation : SC) SC1 คณธรรมและจรยธรรมในการบรหารงานภาครฐ

วนท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเสรมสรางองคความรและประสบการณโดยผ เ ชยวชาญหรอผทรงคณวฒ (Executive Networking : EN) EN1 Round Table and Open for Self Design

วนท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ SC2 ผบรหารสวนราชการ : บทบาท แนวทางการขบเคลอนยทธศาสตรประเทศ

วนท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ EN2 ทศทางการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอรองรบการเปลยนแปลง

วนท ๑ มถนายน ๒๕๖๑ TN1 การส อสารในภาวะ วกฤตและความเสยงดานชอเสยงภาพลกษณในยคดจทล

วนท ๘ ม ถนายน ๒๕๖๑ SC3 การท างานอย างมประสทธภาพกบฝายนโยบาย

วนท ๒๑ มถนายน ๒๕๖๑ Round Table วนท ๒๒ มถนายน ๒๕๖๑ TN2 การสรางวฒนธรรม

ความไววางใจ วนท ๒๘ มถนายน ๒๕๖๑ EN3 สถานการณโลกกบ

ประเทศไทย วนท ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑ SC4 การปฏบต ราชการ

โดยยดประชาชนเปนศนยกลาง วนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ EN4 การปรบเปลยนภาครฐ

ใหเปนรฐบาลดจทล วนท ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ SC5 ความทาทายในการ

บรหารราชการใหตอบสนองความตองการของประชาชนได

Page 130: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) อยางมประสทธผล

วนท ๑๓, ๒๐ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑: Round Table - การศกษาดงานในตางประเทศ ณ นครโอซากาและภมภาค

คนไซ ประเทศญปน ระหวางวนท ๑๐ – ๑๕ มถนายน ๒๕๖๑ โดยมรายละเอยดดงน

๑) นโยบายการพฒนาเศรษฐกจ การคา และอตสาหกรรมของภมภาคคนไซ ณ Kansai Bureau of Economy

๒) การพฒนาเมองสการเปนเมองอจฉรยะ (Smart City) ณ Keihanna Science City Kyoto

๓) ความรวมมอของรฐบาลกลางทองถนและเอกชน ในการพฒนาเมอง ณ Osaka City

๔) นโยบายการบรหารจดการสงแวดลอมเพอรองรบ ก า ร พ ฒ น า เ ม อ ง อ ย า ง ย ง ย น ณ UNEP International Environment Improvement Center (IETC) และเยยมชม Tsurumi Ryokuchi Park, Maishima Sludge Center, Maichima Incineration Plant แ ล ะ Kunijima Water Purification Plant

๕) การพฒนานวตกรรมอตสาหกรรมสนคารวมสมย เพอพฒนาคณภาพชวตใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของสงคมและเทคโนโลย ณ Panasonic Center

๓) โครงการฝกอบรมเสรมหลกสตรนกบรหารระดบสง (ส.นบส.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รนท ๑๐ เป นโครงการฝ กอบรมท เสรมเน อหาสาระท จ าเป นตาม กรอบมาตรฐานหลกสตรนกบรหารระดบสง ส าหรบผ ทผาน การฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสงหรอหลกสตรเฉพาะดาน

Page 131: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ทจดโดยสวนราชการหรอหนวยงานอนท ก.พ. ก าหนดใหผผานการฝกอบรมหลกสตรดงกลาวตองเขารบการฝกอบรมเพมเตม จากส านกงาน ก.พ. เพอใหผผานการฝกอบรมนน ๆ เปนผทมคณสมบตเสมอนไดผานการฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสงของส านกงาน ก.พ โดยโครงสร างหลกสตรม ระยะเวลา การฝกอบรม รวมไมนอยกวา ๕๐ ชวโมง แบงออกเปน ๓ ชวง ดงน

ชวงท ๑ กอนการฝกอบรม (การศกษาและเรยนรดวยตนเอง) ไมนอยกวา ๓ ชวโมง

- การประเมนตนเอง

- การวเคราะหและก าหนดวสยทศน ชวงท ๒ การฝกอบรมตามสาระการเรยนรของหลกสตร

๔๖ ชวโมง

- การประเมนบคลกภาพ MBTI (วนท ๖ และ ๙ ตลาคม ๒๕๖๐)

- พธ เปดและการชแจงหลกสตร วนท ๑๐ ตลาคม ๒๕๖๐

- กจกรรมกลมสมพนธ

- แนวทางการพฒนาสมรรถนะหลกทางการบรหาร

- การฝกอบรมในชนเรยน ระหวางวนท ๑๑ – ๒๐ ตลาคม ๒๕๖๐ ในหวขอการบรหารตน (Managing Self) และการบรหารผอน (Managing Others) ซงวธการฝกอบรมจะครอบคลมการเร ยนร ด วยตนเอง การฟ งบรรยายโดย ผทรงคณวฒ การใชกรณศกษา (Case Study) การเรยนรดวย

Page 132: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กระบวนการกลม การเรยนรจากการปฏบต (Action Learning) และการสะทอนการเรยนร

ชวงท ๓ หลงการฝกอบรม ไมนอยกวา ๑ ชวโมง

- การประเมนสมรรถนะหลกทางการบรหาร

- พธปดและการมอบประกาศนยบตร

โครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนาผน าคลนลกใหม ในราชการไทย รนท ๒๓ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปนการฝกอบรมเพอพฒนาความพรอมและศกยภาพผน า รนใหมของภาคราชการไทย ใหเปนผน าการเปลยนแปลงของระบบราชการและสามารถตอบสนองการท างานในบรบทของ การปรบเปลยนไปสการเปนประเทศไทย ๔.๐ โดยมกลมเปาหมาย ประกอบดวย ผมศกยภาพสงของหนวยงานภาครฐ ซงเปนขาราชการ เจาหนาทของรฐในหนวยงานอสระ พนกงานรฐวสาหกจ และพนกงานเอกชน ผซงด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ หรอเทยบเทา อายไมเกน ๔๕ ป จ านวนไมเกน ๔๐ คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดจดฝกอบรมระหวางเดอนกมภาพนธ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบบไมตอเนอง รวมระยะเวลาประมาณ ๘ สปดาห ณ ส านกงาน ก.พ. และตางจงหวด โดยแบงการด าเนนการเปน ๕ ชวง ดงน

๑. ชวงการคดเลอก เปนการด าเนนการประเมนสมรรถนะและประเมนความจ าเปนในการฝกอบรมเพอคดเลอกผทมคณสมบตเหมาะสมเขารบการฝกอบรม โดยการประเมนสมรรถนะดวยวธการศนยการเประเมน (Assessment Center Method : ACM) และการทดสอบทกษะความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy)

Page 133: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - จดกจกรรม Assessment Center เพอคดเลอกผเขารบ

การฝกอบรม ระหวางวนท ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยม ผเขารบการประเมนทงสน ๘๔ คน

๒. ชวงกอนการฝกอบรม เปนการศกษาเรยนรดวยตนเอง ตามเนอหาและหวขอทส านกงาน ก.พ. ก าหนด เพอปรบพนความรกอนการฝกอบรม โดยการเรยนรผาน e-learning คลป VDO application และเอกสารตาง ๆ ตามทก าหนด

๓. ชวงการฝกอบรม เปนการฝกอบรมตามหลกสตรทมเนอหาสาระเกยวกบการพฒนาภาวะผน าตามกรอบสมรรถนะของผน าคลนลกใหม (ผน าระดบตน) ทตอบสนองกบการขบเคลอนนโยบายไปสการปฏบต โดยเปนการฝกอบรมรวมกบการลงพนทและท ากจกรรมตาง ๆ อาท กจกรรมการศกษากลม (Group Project) การลงพนทจงหวดยโสธรเพอศกษาวถชวตชมชนและ ท าผลงานเพอชวยขยายตลาดใหกบสนคาชมชน การฝกอบรมในชนเรยน การศกษาดงาน ฯลฯ ระหวางวนท ๒๗ กมภาพนธ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔. ชวงการตดตามประเมนผล เปนการตดตามผลการน าความรไปประยกตใชในงาน รวมทงใหขอมลความรเพมเตมทจ าเปนส าหรบการเปนผน าทางความคด โดยการน าเสนอผลงานการศกษากลม การประเมนผลความส าเรจของการพฒนาตามกรอบสมรรถนะทก าหนด การประเมนผลโครงการในภาพรวม เพอปรบปรงและพฒนาหลกสตร และการท ากจกรรมโครงการ จตอาสา ณ ส านกงาน ก.พ. และจงหวดเพชรบร ระหวางวนท ๑๘ – ๒๐ มถนายน ๒๕๖๑

๕. ชวงการรายงานผล เปนการรายงานผลการประเมน ๓๖๐

Page 134: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) องศา เพอใหผรบการฝกอบรมน าผลการประเมน ๓๖๐ องศา ทไดรบมาก าหนดประเดนการพฒนาและก าหนดวธการในการพฒนาตนเองตอไป โดยมการอธบายรายงานผลการประเมน ๓๖๐ องศา และท า Group Coaching ในวนท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร เคลย ประตน า พรอมท งสรปผล การด าเนนการจดฝกอบรมหลกสตรการพฒนาผน าคลนลกใหม ในราชการไทย รนท ๒๓ และจดท ารายงานผลการด าเนนโครงการ ในภาพรวม

ก า ร พฒ น าก า ร ป ร ะ เ ม น สม ร ร ถน ะ ด ว ย เท ค น ค ศนยการประเมน (Assessment Center Method – ACM)

๑) จดหาเครองมอประเมนสมรรถนะทไดรบการรบรอง จากบรษททปรกษาชนน า โดยด าเนนการ ดงตอไปน

- ส ารวจหลกสตรการประเมนสมรรถนะจากองคกร ทปรกษาชนน า ซงมกจกรรมและวธการทจะท าใหเกดการพฒนาอยางยงยนแกบคลากรของส านกงาน ก.พ. เพอใหมองคความรและทกษะในดาน (๑) การพฒนาออกแบบเครองมอประเมน (Developer) (๒) การใชเครองมอประเมนในฐานะกรรมการ ผประเมน (Assessor/User) และ (๓) การรายงานผลการประเมน (Feedback)

- จดท าคมอการใชเครองมอประเมนสมรรถนะทใชประกอบการฝกอบรมหลกสตรดงกลาวซงจะเปนลขสทธของส านกงาน ก.พ. ประกอบดวยกจกรรมในศนยการประเมน จ านวน ๑๒ ชด และแบบทดสอบ จ านวน ๓ ชด

- รวมกบทปรกษาจดท าตนฉบบคมอการใชเครองมอประเมนสมรรถนะประเภทกจกรรมในศนยการประเมน และ

Page 135: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประเภทแบบประเมนออนไลน ส าหรบทกกลมเปาหมาย ไดแก (๑) กลมขาราชการใหม (๒) กลมขาราชการประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษ (๓) กลมขาราชการประเภทอ านวยการ และ (๔) กลมขาราชการประเภทบรหาร

๒) วางแผนการสรางและทดสอบเครองมอประเมนสมรรถนะเพอใชในการพฒนาขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษ (กลมผมศกยภาพ) และประเภทอ านวยการ

- ก าหนดรายละเอยดเชงพฤตกรรมและดชนชวดของสมรรถนะทตองการประเมนส าหรบขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษ และประเภทอ านวยการ

- พฒนาเครองมอประเมนสมรรถนะประเภทกจกรรม ในศนยการประเมนส าหรบขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษ จ านวน อยางนอย ๕ ชดกจกรรม และประเภทอ านวยการ จ านวนอยางนอย ๓ ชดกจกรรม

- จดประชมเชงปฏบตการเพอทดสอบเครองมอทจะน าไปใชประเมนสมรรถนะขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษทเขารวมโครงการพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๒ และขาราชการต าแหนงประเภทอ านวยการทเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส. ๑) รนท ๘๕ และ ๘๖

- จดฝกอบรมการเปนผประเมน (Assessors) ใหแกขาราชการส านกงาน ก.พ. และผทเกยวของ เพอสรางทกษะ ในการประเมนสมรรถนะขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษทเขารวมโครงการผน าคลนลกใหมในราชการไทย

Page 136: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) รนท ๒๒ และขาราชการต าแหนงประเภทอ านวยการทเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตร นบส. ๑ รนท ๘๕ และ ๘๖

การประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๒

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบช านาญการพเศษทเขารวมโครงการผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๒ จ านวน ๗๑ คน โดยม การประมวลผลการประเมนสมรรถนะจากการท ากจกรรมใน ศนยการประเมน จดท ารายงานผลการประเมนรายบคคล ( Individual Assessment Report) และพฒนาแบบประเม นสมรรถนะประเภทแบบประเมนตนเองและแบบประเมน ๓๖๐ องศา

- ประเมนสมรรถนะขาราชการผ เขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๒ ดวยแบบประเมนตนเองภายหลงจากการเขารวมโครงการ (Post Self-assessment) และประเมนสมรรถนะ ดวยแบบประเมน ๓๖๐ องศาออนไลน

- รวบรวมประมวลผลและจดท ารายงานผลการประเมนสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศาออนไลนของผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๒

- จดประชมเชงปฏบตการเพอจดท าแนวทางการพฒนาผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนาผน าคลนลกใหม ในราชการไทย รนท ๒๒ จ านวน ๕๐ คน ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร

การประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓

Page 137: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - จดประชมเชงปฏบตการเพอทดสอบเครองมอประเมน

สมรรถนะส าหรบขาราชการทเขารวมโครงการผน าคลนลกใหม ในราชการไทย รนท ๒๓ กบขาราชการในส านกงาน ก.พ. จ านวน ๗ คน ในวนท ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

- จดประชมเชงปฏบตการเพอสรางทกษะการเปนกรรมการผประเมนขาราชการทเขารวมโครงการผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ ซ งประกอบดวย ทปรกษา ACM ผทรงคณวฒ และผเชยวชาญภายนอก จ านวน ๑๓ คน ในวนท ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะผสมครเขารวมโครงการผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ จ านวน ๘๕ คน ระหวางวนท ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

- ประมวลผลการประเมนและจดท ารายงานผลส าหรบ ผสมครเขารวมโครงการผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ ระหวางวนท ๒๒ มกราคม – ๕ กมภาพนธ ๒๕๖๑

- ประมวลผลการประเมนสมรรถนะประเภทกจกรรมในศนยการประเมนส าหรบผสมครเขารวมโครงการผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ ระหวางวนท ๑ – ๕ กมภาพนธ ๒๕๖๑

- ออกแบบเครองประเมนสมรรถนะประเภทแบบประเมน ๓๖๐ องศาออนไลนส าหรบผผานการคดเลอกเขาหลกสตรผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ ระหวางวนท ๑ – ๖ กมภาพนธ ๒๕๖๑

- รวบรวมขอมลการประเมน ๓๖๐ องศา Online พรอมทงประมวลผลและจดท ารายงานผลส าหรบส าหรบผผานการคดเลอกเขาหลกสตรผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓

Page 138: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จ านวน ๔๐ คน ระหวางวนท ๙ – ๒๓ กมภาพนธ ๒๕๖๑

- ชแจงการอานรายงานผลการประเมนใหแกผผาน

การคดเลอกเขารวมหลกสตรผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ พรอมทงตอบค าถามและรบฟงความคดเหน ในวนท ๒๗ กมภาพนธ ๒๕๖๑

- รวบรวมและประมวลผลขอมลจากแบบประเมน ๓๖๐ องศา Online (Post-Test) พร อมท งจดส งไฟล รายงานผล การประเมนสวนบคคลผ เขารวมหลกสตรผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓

- จด Group Coaching Workshop จากผลการประเมนเพอเปนแนวทางในการจดท า IDP ใหแกผ เขารวมหลกสตร New Wave ร นท ๒๓ เม อว นท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลย ประตน า

การประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๕ และ ๘๖

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๕ จ านวน ๑๓๐ คน โดยมการประมวลผล การประเมนสมรรถนะ ๒ สวน คอ (๑) การท าแบบประเมนตนเอง และ (๒) การท ากจกรรมในศนยการประเมน พรอมทงจดท ารายงานผลการประเมนรายบคคล (Individual Assessment Report)

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง

Page 139: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) (นบส.๑) รนท ๘๖ จ านวน ๑๓๐ คน พรอมทงประมวลผล การประเมนสมรรถนะและจดท ารายงานผลการประเมนสวนบคคล

การประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๗ และ ๘๘

- จดประชมเชงปฏบตการเพอทดสอบเครองมอประเมนส าหรบผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) กบขาราชการระดบเชยวชาญในส านกงาน ก.พ. จ านวน ๔ คน ในวนท ๑๙ ธนวาคม ๒๕๖๐

- จดประชมเชงปฏบตการเพอสรางทกษะการเปน ผประเมนผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) ซงประกอบดวย ทปรกษา นบส.๑ ทปรกษา ACM และผ เ ช ยวชาญภายนอก จ านวน ๒๕ คน ในวนท ๒๐ ธนวาคม ๒๕๖๐

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะ ผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๗ จ านวน ๑๓๐ คน ระหวางวนท ๒๖ – ๒๘ ธนวาคม ๒๕๖๐

- รวบรวมขอมลการประเมนสมรรถนะ Online ของผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๘

- จดประชมเชงปฏบตการเพอทดสอบเครองมอประเมนสมรรถนะ ประเภทกจกรรมจ าลอง กบกลมทดลอง จ านวน ๓ กจกรรม ในวนท ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

- จดประชมเชงปฏบตการเพอชแจงกรรมการผประเมน

Page 140: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในวนท ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะผเขารวม

โครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๘ จ านวน ๑๓๐ คน ในวนท ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

- ประมวลผลการประเมนสมรรถนะผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบสง (นบส.๑) รนท ๘๘ จ านวน ๑๒๙ คน ทงประเภทกจกรรมจ าลอง และแบบประเมนออนไลน จดท ารายงานผลการประเมนสมรรถนะสวนบคคล และจดประชมเชงปฏบตการเพอชแจงผลการประเมนสมรรถนะ ในวนท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทงออกแบบการประเมนประเภทแบบประเมน ๓๖๐ องศา Online (Post-test)

การประเมนสมรรถนะผเขารวมโครงการพฒนา นกบรหารระดบสง : ผบรหารสวนราชการ (นบส.๒) รนท ๙ และ ๑๐

- พฒนาเครองมอประเมนสมรรถนะขาราชการผเขารวมโครงการพฒนนกบรหารระดบสง : ผบรหารสวนราชการ (นบส.๒) รนท ๙ จ านวน ๓๔ คน โดยมการปรบปรงและพฒนาแบบประเมนสมรรถนะประเภทแบบประเมนตนเอง ทดลองประเมนดวยแบบประเมนตนเอง และประมวลผล

- ประเมนสมรรถนะผเขารวมโครงการพฒนานกบรหารระดบสง : ผบรหารสวนราชการ (นบส.๒) ร นท ๙ ดวยแบบสอบถามพฤตกรรมการท างาน (Post Self Assessment) พรอมทงประมวลผลในภาพรวมเพอเปรยบเทยบกบ Pre Self

Page 141: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะ

ผ เขารวมโครงการพฒนานกบรหารระดบสง : ผบรหาร สวนราชการ (นบส.๒) ร นท ๑๐ จ านวน ๓๕ คน ด วย แบบประเมนตนเอง ในวนท ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

- ประมวลผลการประเมนตนเองส าหรบผเขารวมโครงการพฒนานกบรหารระดบสง : ผบรหารสวนราชการ (นบส.๒) รนท ๑๐ จ านวน ๓๕ คน และออกแบบการประเมนประเภทกรณศกษา

การประเมนสมรรถนะผเขารบการอบรมหลกสตร ป.ย.ป. ๒/๑ (รองอธบดหรอเทยบเทา และรองผวาราชการจงหวด) รนท ๔

- รวบรวมขอมลการประเมน ๓๖๐ องศา Online ประมวลผลการประเมน ท งประเภทกจกรรมจ าลองและ แบบประเมน Online และจดท ารายงานผลการประเมนสมรรถนะสวนบคคล จ านวน ๓๕ เลม

- จดประชมเชงปฏบตการเพอท า ๑-๑ feedback และ prelim IDP ใหแกผเขารวมหลกสตร จ านวน ๓๕ คน ในวนท ๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

๓) การพฒนาเครองมอประเภทกจกรรมในศนยการประเมนส าหรบขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบปฏบตการผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตร การเปนขาราชการทด รนท ๑๓ จ านวน ๔๖ คน และรนท ๑๔ จ านวน ๔๕ คน

- พฒนาเครองมอประเภทกจกรรมในศนยการประเมนและจดประชมเชงปฏบตการเพอทดสอบเครองมอประเมน จ านวน ๔ ชดกจกรรม

- จดประชมเชงปฏบตการเพอสรางทกษะการเปน

Page 142: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผประเมน

- พฒนาเครองมอประเมนสมรรถนะประเภทแบบประเมนออนไลนส าหรบขาราชการต าแหนงประเภทวชาการระดบปฏบตการ และรวบรวมขอมลการประเมนสมรรถนะออนไลน

- จดประชมเชงปฏบตการเพอประเมนสมรรถนะขาราชการผ เขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการเปน ขาราชการท ด ร นท ๑๓ จ านวน ๔๖ คน และร นท ๑๔ จ านวน ๔๕ คน

- ประมวลผลการประเมนสมรรถนะประเภทกจกรรม ในศนยการประเมนและประเภทแบบประเมนออนไลน เพ อจ ดท ารายงานผลการประเมนรายบคคล ( Individual Assessment Report)

- จดประชมเชงปฏบตการเพอจดท าแนวทางการพฒนาขาราชการผเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการเปนขาราชการทด รนท ๑๔ (IDP Coaching)

การพฒนาก าลงคนภาครฐดวยการเรยนรทางไกลและ สออเลกทรอนกส (e-learning)

๑) การพฒนาศนยการเรยนรทางส ออ เลกทรอนกส (OCSC Learning Space)

- พฒนาสออเลกทรอนกสเพอใชกบการฝกอบรมแบบ OCSC Learning Space และพฒนาตนแบบศนยการเรยนร ทางสออเลกทรอนกส

- จดฝกอบรมเชงปฏบตการเพอการจดท าหลกสตรแบบผสมผสาน (Blended Learning Course Creation) จ านวน ๒ หลกสตร ไดแก

Page 143: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑) หลกสตรการใชสอแบบผสมผสานเพ อเพ ม

ประสทธภาพการบรหารโครงการฝกอบรม ระหวางวนท ๑๖ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒) หลกสตรการออกแบบหลกสตรฝกอบรมแบบผสมผสาน ระหวางวนท ๙ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒) การบรหารจดการระบบสารสนเทศการฝกอบรมดวยระบบอเลกทรอนกส

- จดจางด าเนนการบรหารจดการระบบสารสนเทศ การฝกอบรมดวยระบบอเลกทรอนกส ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ควบคม ก ากบ ตดตาม และแกไขปญหาในการด าเนนการบรหารจ ดการระบบสารสนเทศการฝกอบรมด วยระบบอเลกทรอนกส รนท ๑ (ระหวางวนท ๒๘ ธนวาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ กมภาพนธ ๒๕๖๐) รนท ๒ (ระหวางวนท ๑ มนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และรนท ๓ (ระหวางวนท ๑ มถนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และรนท ๔ (ระหวางวนท ๑ สงหาคม – ๓๐ กนยายน ๒๕๖๐)

- เปดระบบใหอบรมหลกสตร HRD e-Learning และจดสงเอกสารเผยแพรประชาสมพนธบทเรยนอเลกทรอนกส ไปยงสวนราชการตาง ๆ

การพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ ๑) ประชมวางแผนและเตรยมการด าเนนการจดฝกอบรมหลกสตรการเปนขาราชการทด รนท ๑๕ ๒) จดสมมนาเพอสรางเครอขายการพฒนาขาราชการแก

Page 144: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ผปฏบตงานดานการพฒนาทรพยากรบคคล : ขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการจากสวนราชการตาง ๆ จ านวน ๒๕๐ คน ในวนท ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ๓) จดฝกอบรมหลกสตรการเปนขาราชการทด รนท ๑๕ ใหแกขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการของส านกงาน ก.พ. และสวนราชการอนทมจ านวนขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการไมมากพอทจะด าเนนการจดอบรมสมมนารวมกนไดในกระบวนการท ๓ ตามทก าหนดไวใน กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏบตหนาทราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ โดยมวตถประสงค เพอปลกฝงปรชญาการเปนขาราชการทด เสรมสรางสมรรถนะและทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงานราชการ สงเสรมคณธรรมและจรยธรรม การท างานเปนทม และพฒนาเครอขาย ในการท างาน รวมถงเปนการสรางสายสมพนธทดแลกเปลยนความคดเหนซงกนและกน โดยเนนการเรยนรจากประสบการณและการลงมอปฏบต จร ง ระหว างวนท ๓๐ มกราคม – ๘ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โรงแรมเดอะรเจนท ชะอ า บช รสอรท จงหวดเพชรบ ร และสถานท ศ กษาด ง าน ณ จ งหว ด เพชรบ ร แล ะจ งหว ดประจวบครขนธ โดยมผเขารบการอบรม จ านวน ๗๒ คน ๔) ศกษา ว เคราะหขอมลประกอบการจดสมมนารวมกน “หลกสตรการเปนขาราชการทด” ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบน ารองตามแนวทางใหมในการด าเนนการพฒนาและการประเมนผลการพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ

Page 145: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๕) สรปขอมลทไดจากการจดประชมระดมความคดเหนเพอ การปรบปรงระบบการพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ โดยการอบรมสมมนารวมกนและการเรยนรดวยตนเอง (e-Learning) จ านวน ๓ ครง ๖) ประชมหารออดตผบรหารส านกงาน ก.พ. เกยวกบแนวทางการปรบปรงระบบการพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ ในวนท ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๗) น าเสนอ อ.ก.พ.วสามญเกยวกบการสรางและพฒนาคณภาพก าลงคนภาครฐ เพอหารอเรองแนวทางการปรบปรงระบบ การพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ ๘) ประชมหารอฝายบรหาร ส านกงาน ก.พ. เกยวกบแนวทางการปรบปรงระบบการพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ ทปรบแกเพมเตมตามขอสงเกตและขอเสนอแนะของ อ.ก.พ.ฯ รวมถงสรปประเดน ความคดเหนจากผบรหารส านกงาน ก.พ. ๙) ประชมหารอกบ นายววฒน ศลยก าธร รฐมนตรชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทมงาน เกยวกบการออกแบบหลกสตรตนกลาขาราชการ ตามแนวทางการปรบปรงระบบ การพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอยระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการ ๑๐) น าเสนอ อ.ก.พ. วสามญเกยวกบการสรางและพฒนาคณภาพก าลงคนภาครฐ ในการประชมคร งท ๕/๒๕๖๑ วนท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซง อ.ก.พ. เหนชอบใหปรบปรงการอบรมสมมนารวมกนมาด าเนนการพฒนาขาราชการพลเรอนสามญทอย

Page 146: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ระหวางทดลองปฏบตหนาทราชการเปนกระบวนการแรก และใหใช “หลกสตรตนกลาขาราชการ” แทน “หลกสตรการเปนขาราชการทด” ในการอบรมสมมนารวมกน โดยใหส านกงาน ก.พ. ด าเนนการทดลองจดการอบรม

การด าเนนการหลกสตรการพฒนาขาราชการระดบสงระหวางสงคโปรและไทย (Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme : SG-TH SODP)

จดประเมนความเหมาะสมทางบคลกภาพ และสมรรถนะ โดยใชรปแบบและวธการประเมนแบบศนยการประเมน (ACM) ระหวางวนท ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และประกาศผล การพจารณาคดเลอกผเขารบการฝกอบรม จ านวน ๑๐ คน และส ารอง ๒ คน ผานเวบไซต https://www.ocsc.go.th/csti/csep ในวนท ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จดการปฐมนเทศและปพนฐานความรเกยวกบเรองการคด เชงออกแบบ (Design Thinking) ใหกบกลมผเขารบการฝกอบรมในประเทศไทย ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ระหวางวนท ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จดฝกอบรมหลกสตร Design Thinking for Public Service Excellence รวมระหวางขาราชการระดบสงสงคโปรและไทย ณ Civil Service College สาธารณรฐสงคโปร ระหวางวนท ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการเสรมสรางศกยภาพและพฒนาดลยภาพชวตของขาราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประสานกบหนวยงานภาคเอกชนทรวมโครงการ ๕ แหง

Page 147: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในหลกสตรท ๒ เพอเตรยมความพรอมในการจดด าเนนการ และปรบปรงรายละเอยดของกจกรรม

ด าเนนโครงการเสรมสรางศกยภาพและพฒนาดลยภาพชวตของขาราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบงการด าเนนการออกเปน ๒ หลกสตร ประกอบดวย

หลกสตรท ๑ เปนการประชมสมมนาเพอแลกเปลยนความรและประสบการณ ระหว างผ ทจะเกษยณอายราชการของ สวนราชการตาง ๆ โดยเชญผทรงคณวฒดานตาง ๆ มาใหความรในการสรางแรงบนดาลใจ การสร างคณคาของชวต เพอท าประโยชนใหกบสงคมภายหลงการเกษยณอายราชการ ด าเนนการโดยส านกงาน ก.พ. ในวนท ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชมสขมนยประดษฐ ส านกงาน ก.พ.

หลกสตรท ๒ ระยะเวลา ๕ วน ม ๕ หลกสตร (ผเขารวมโครงการสามารถเลอกไดเพยง ๑ หลกสตรตามเงอนไขทแตละหลกสตรระบไว ) ด าเนนการโดยภาคเอกชนซงมประสบการณ เปนทยอมรบภายใตกรอบมาตรฐานหลกสตรทส านกงาน ก.พ. ก าหนด ดงน

๒.๑) การรกษาสขภาพเพอเกษยณอาย “การออกแบบชวตหลงเกษยณ...ยคไทยแลนด ๔.๐” ด าเนนการโดย ชมรมรกษสขภาพ เดอะเลกาซ ซงใชวธจดใหมการบรรยายใหความรเรอง การดแลรกษาสขภาพของตนเองผสมผสานระหวางการแพทย แผนปจจบน การแพทยทางเลอก (Alternative Medicine) และธรรมชาตบ าบด (Alternative Therapy) การฝกจตฝกสมาธ ฝกการออกก าลงกายเพอสงผลดตอสขภาพโดยรวม และธรกจ แฟรนไชส ทางเลอกใหมหลงเกษยณ โดยจดท เดอะเลกาซ

Page 148: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) รเวอรแคว รสอรท อ าเภอดานมะขามเตย จงหวดกาญจนบร

๒.๒) การเตรยมตวเมอเกษยณอาย “คนความสมดล กายใจ” ด าเนนการโดย ศนยสงเสรมสขภาพมชชน ซงใชวธจด ใหมการบรรยาย สมมนา อภปราย เรอง การเปลยนแปลงในวย ผสงอาย และแนวทางการเสรมสรางคณภาพและคณคาของชวตหลงเกษยณอายราชการ มการแลกเปลยนความร ประสบการณ ฝ กปฏ บ ต และท าก จกรรมร วมก น การออกก าล งกาย การรบประทานอาหารเพอสขภาพ รบค าแนะน าจากแพทย ผเชยวชาญและช านาญการเฉพาะทางและงานอดเรกทสรางรายไดโดยจดทศนยสงเสรมสขภาพมชชน อ าเภอมวกเหลก จงหวดสระบร

๒.๓) การเสรมสรางสขภาพวยเกษยณอาย “สขใจ สขกาย หลงวยเกษยณ” ด าเนนการโดย ชมรมเสรมสรางสขภาพเพชรรมธาร ซงใชวธจดใหมการบรรยายใหความร การฝกปฏบตเรองการดแลรกษาสขภาพองครวมผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจบนกบการแพทยทางเลอกและธรรมชาตบ าบด (Alternative Therapy) การฝกจต ฝกสมาธ และฝกการออกก าลงกายเพอสงผลดตอสขภาพโดยรวม สาธตและทดลองท าอาหารชวจต และการวางแผนชวตหลงเกษยณ โดยจดท เพชรรมธาร รสอรท อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

๒.๔) การสรางความสข..เสรมความมนคง วยเกษยณ ดวยโปรแกรม “การเสรมสรางแรงบนดาลใจเพอความมนคงใหกบชวต พชตโรค ชะลอวย ดวยภมปญญาไทย” ด าเนนการโดย ชมรมสขภาพโดยภมปญญาไทยโดย Me Tour และศนยฝกอบรม อภยภเบศร เดยสปา เพอพฒนาคณภาพชวต สรางความสขดวย

Page 149: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๔๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ศลปะและสรางแรงบนดาลใจใหกบชวตดวยการทองเทยว และ การแลกเปลยนประสบการณซงกนและกน สงเสรมการดแลรกษาสขภาพผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจบนและการแพทยทางเลอก เรยนรการออกก าลงกายทเหมาะสมกบวย การชะลอวย ไกลโรค ดวยภมปญญาไทยประยกต สรางอาชพหลงเกษยณจากการถายภาพ โดยจดท โรงแรมทวาราวด รสอรท แอนด สปา และศนยฝกอบรม อภยภเบศร เดยสปา จงหวดปราจนบร

๒.๕) “Retire & Restart” ก บกา รค นพบคร ง ใหม วยเกษยณ ด าเนนการโดย นตยสาร โอ-ลนลา นตยสารส าหรบ ผสงวย เพอเตรยมพรอมขาราชการเกษยณใหครอบคลมมตตาง ๆ เนนการสรางทศนคตเชงบวกในการมองตวเองอยางมคณคา น าเสนอทางเลอกของการใชชวตหลงเกษยณอยางมพลงสรางสรรค โดยใชกระบวนการเรยนรทส าคญคอ การเชญผสงวยตนแบบ (Role Model) มาเปนแรงบนดาลใจ เปดโอกาสใหไดทดลองปฏบตจรง SKT ลมหายใจมหศจรรย การเรยนรตามอธยาศยโดยมเทคโนโลยดจทลเปน “เครองมอ” ในการเรยนร Restart อาชพใหมจาก SME Bank โดยจดท องธาร รสอรท จงหวดนครนายก

การสรางความเขมแขงนกทรพยากรบคคลมออาชพ (HR Professional)

๑) การฝกอบรมหลกสตรนกทรพยากรบคคลมออาชพ - ด าเนนการจดฝกอบรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จ านวน ๗ หมวดวชา และปรบปรงสาระส าคญในการฝกอบรมของแตละหมวดวชา โดยเปดรบสมครเขารบการฝกอบรมผานระบบลงทะเบยนกลาง ไดแก

Page 150: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑) หมวดว ชาก า รบร รจ แ ล ะแต ง ต ง ส า ห ร บ

นกทรพยากรบคคลปฏบตการ มผเขารบการอบรม ๓๓ คน จาก ๒๔ สวนราชการ

๒) หมวดวชาการบรหารผลการปฏบตงาน ส าหรบ นกทรพยากรบคคลปฏบตการ มผเขารบการอบรม ๓๕ คน จาก ๓๔ สวนราชการ

๓) หมวดวชาการบรหารก าลงคนคณภาพ ส าหรบ นกทรพยากรบคคลช านาญการ มผเขารบการอบรม ๓๑ คน จาก ๒๗ สวนราชการ

๔) หมวดวชาการพฒนาทรพยากรบคคล : การจดท าแผนพฒนารายบคคล ส าหรบนกทรพยากรบคคลช านาญการ มผเขารบการอบรม ๓๐ คน จาก ๒๔ สวนราชการ

๕) หมวดวชาการสรรหาและเลอกสรร ส าหรบ นกทรพยากรบคคลช านาญการ มผ เขารบการอบรม ๒๑ คน จาก ๑๙ สวนราชการ

๖) หมวดวชาการพฒนาทรพยากรบคคล : การสอนงานเพอการปรบปรง ส าหรบนกทรพยากรบคคล ช านาญการพเศษ มผเขารบการอบรมและผสงเกตการณ รวม ๓๖ คน

๗) หมวดวชาความรพนฐานดานการบรหารทรพยากรบคคล ส าหรบนกทรพยากรบคคลปฏบตการ มผเขารบการอบรมและผสงเกตการณ รวม ๖๐ คน

- จดท ารายงานผลการฝกอบรมจ านวน ๖ หมวดวชา คอ การบรหารผลงาน การบรรจและแตงตง การบรหารก าลงคนคณภาพ การจดท าแผนพฒนารายบคคล การสรรหาและเลอกสรร และการสอนงานเพอการปรบปรง

Page 151: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

- รวบรวมผลคะแนนของผเขาอบรมเพอจดท ารายงาน ผลการฝกอบรมสงใหสวนราชการ ในหมวดวชาความรพนฐานดานการบรหารทรพยากรบคคล

- จดท ารายงานผลการฝกอบรมสงใหสวนราชการใน หมวดวชาความรพนฐานดานการบรหารทรพยากรบคคล

๒) การตดตามประเม นผลการฝกอบรมหล กส ตร นกทรพยากรบคคลมออาชพ

- วางแผนการต ดตามประเม นผลและปร บปร ง แบบประเมนผลหลกสตรฝกอบรมในป ๒๕๖๐

- รวบรวมผลงานของผเขาอบรมในหมวดวชาทจดฝกอบรมและจดสงใหคณะวทยากรจากส านก/ศนย ผท าหนาทประเมนใหคะแนนผลงาน

- บ นท กข อม ลการประ เม นผล ๗ หมวดว ชา ประมวลผลการประเมนความพงพอใจการฝกอบรมแตละหมวดวชาและจดท ารายงานสรปผลการฝกอบรมป ๒๕๖๐

๓) การพฒนาหลกสตรเพอสรางความเขมแขงดาน การบรหารทรพยากรบคคลใหสวนราชการ

- จดท ารางหลกสตรการบรหารทรพยากรบคคลส าหรบหวหนางานระดบตน (HRM for Frontline Managers)

- จดประชมระดมความคดเหนเพอหาความตองการ ในการพฒนา และเพอพฒนาหลกสตร “ผน าทมในยคแหง การเปลยนแปลง” ในวนท ๑๔ กนยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศนยราชการและคอนเวนชนเซนเตอร แจงวฒนะ โดยมกลมเปาหมายจากสวนราชการตาง ๆ จ านวน ๓ กลม รวม ๖๐ คน ประกอบดวย ๑) ขาราชการผปฏบต

Page 152: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) หนาทหวหนากลม/โครงการ ๒) ผบงคบบญชาของหวหนากลม/โครงการ และ ๓) ผใตบงคบบญชาของหวหนากลม/โครงการ

๔) การพฒนาวทยากร

- พฒนาวทยากร จ านวน ๘ คน โดยเขารบการฝกอบรมหลกสตรการฝกอบรมเพอเปนผอ านวยการเรยนร (Developing Facilitation Skills) ณ โรงแรมไมดา ถนนงามวงศวาน

การพฒนาบคลากรภาครฐเพอสนบสนนการพฒนาประเทศไทยและการขบเคลอนเศรษฐกจและสงคมดจทล

การพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ

๑) การเสนอแนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนภาครฐเปนรฐบาลดจทล

จดท าหนงสอถงส านกเลขาธการคณะรฐมนตรเพอเสนอบนทกเสนอคณะรฐมนตร เรอง แนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนภาครฐเปนรฐบาลดจทล เมอวนท ๗ กนยายน ๒๕๖๐และคณะรฐมนตรมมต เมอวนท ๒๔ กนยายน ๒๕๖๐ เหนชอบแนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลฯ

จดประชมกบกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและหนวยงานในสงกดซงประกอบดวย ส านกงานปลดกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ส านกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) ส านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) และบรษท ทโอท

Page 153: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จ ากด (มหาชน) รวมดวยสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) เมอวนท ๓๐ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๓ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอหารอรวมกนเกยวกบการขบเคลอนแนวทางพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล ตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท ๒๖ กนยายน ๒๕๖๐ โดยมเลขาธการ ก.พ. (นางเมธน เทพมณ) และปลดกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (นางสาวอจฉรนทร พฒนพนธชย) เปนประธานการประชม โดยกรอบการขบเคลอน การพฒนาทกษะดานดจทลในระยะเรมตนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมงเนนการวางรากฐานการพฒนาในเรอง Digital Literacy และ Cyber Security เพอใหบคลากรภาครฐสวนใหญสามารถน าเทคโนโลยดจทลมาใชในการปฏบตงานและพฒนางานอยางเตมศกยภาพและปลอดภย โดยจะใชกลไกการพฒนาหลากหลายรปแบบ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมงเนนการสรางและพฒนาผน าดานดจทลภาครฐและผน าการเปลยนแปลงดานดจทล ประมาณรอยละ ๑๐ ของขาราชการทปฏบตงานในสวนราชการ

จดสมมนาเครอขายความรวมมอส าหรบการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล ระหวาง ส านกงาน ก.พ. สถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) และสถาบนการศกษาและสถาบนฝกอบรม จ านวน ๑๔ แหง ในวนท ๓๑ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๓ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยมเลขาธการ ก.พ. (นางเมธน เทพมณ) เปนประธาน การประชม ซงเครอขายสถาบนการศกษาและสถาบนฝกอบรมพรอมจะใหการสนบสนนและท างานรวมกนเพอใหเกดการพฒนาทกษะ

Page 154: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ดานดจทลอยางเปนระบบ โดยส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) ท าหนาทเปนแกนกลางในการประสานและ บรณาการการจดการพฒนาทกษะดานดจทลใหสอดคลองกบ แนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท ๒๖ กนยายน ๒๕๖๐ และชดทกษะดานดจทลของขาราชการทสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) ด าเนนการอย รวมทงจะไดมการวางแผน พฒนาระบบ สรางเครอขาย และด าเนนการเพอขยายโอกาสและทางเลอกในการพฒนาทกษะดานดจทลใหครอบคลมบคลากรภาครฐทกกลมทวประเทศดวย โดยส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) จะรวบรวบผลของการพฒนาและจดท าเปนฐานขอมลการพฒนาบคลากรภาครฐเพอประโยชนในการบรหารและพฒนาก าลงคนภาครฐตอไป

จดท าสรปผลการประชมกบหนวยงานทรบผดชอบในการขบเคลอนแนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐทจดขนเมอวนท ๓๐ และ ๓๑ ตลาคม ๒๕๖๐ และแจงเวยนใหสวนราชการและหนวยงานทเกยวของรบทราบและรบรองรายงานการประชม

ส านกงาน ก.พ. รวมกบกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและหนวยงานในสงกดและสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) จดสมมนาเชงปฏบตการชแจงสวนราชการเกยวกบ การพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล ในวนท ๒๙ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชมสขมนยประดษฐ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ซงไดรบเกยรตจากรองนายกรฐมนตร (พลอากาศเอก

Page 155: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประจน จนตอง) เปนประธานการสมมนา โดยมวตถประสงคเพอสรางความเขาใจใหแกเจาหนาทผเกยวของของสวนราชการและหนวยงานของรฐ เกยวกบสาระส าคญและกรอบแนวทาง การด าเนนการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท ๒๖ กนยายน ๒๕๖๐ เรอง แนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล รวมทงเพอน าเสนอตวอยางหลกสตรและการประเมน ตวอยางหนวยงานผจด การพฒนา เพอใหสวนราชการและหนวยงานของรฐทสนใจไดเลอกน าไปเลอกใชในการพฒนาบคลากรในสงกดใหเหมาะสมและสอดคลองกบความตองการและความจ าเปนของแตละหนวยงาน โดยมผเขารวมสมมนาเปนขาราชการหรอบคลากรภาครฐของ สวนราชการและหนวยงานของรฐตาง ๆ ซงรบผดชอบภารกจทเกยวของกบการน าแนวทางการพฒนาทกษะดจทลไปด าเนนการ หนวยงานละ ๓ คน ไดแก ผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสงประจ ากระทรวง กรม (CIO) หรอผ รบผดชอบภารกจดาน การพฒนาดจทลของหนวยงาน ผ รบผดชอบภารกจดาน การพฒนาบคลากรของหนวยงาน และผรบผดชอบภารกจดานแผนงานและงบประมาณของหนวยงาน รวมประมาณ ๖๐๐ คน

๒) การจดท าทกษะดานดจทลและเครองมอประเมนส าหรบขาราชการและบคลากรภาครฐ (รวมกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคกรมหาชน) หรอ สคช.)

รวมประชมคณะรบรองเพอพจารณารางทกษะดานดจทลฯ กอนน าเสนอเพอสมมนาประชาพเคราะห

ประสานและจดท าหนงสอเชญสวนราชการมอบหมาย

Page 156: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ขาราชการมารวมสมมนาประชาพเคราะหรางทกษะดานดจทลฯ จ านวน ๗๙ หนวยงาน

จดสมมนาประชาพเคราะหน าเสนอผลการจดท าชดทกษะด านด จ ท ลส าหร บข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ เพ อ การขบเคลอนภาครฐเปนรฐบาลดจทล โดยรวมกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) และส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) เพอรบฟง ความคดเหนจากขาราชการกลม ตาง ๆ ทจะน าชดทกษะไปปรบใชเปนกรอบการพฒนาตนเองและผอนใหเทาทนการเปลยนแปลงของเทคโนโลยและมความพรอม ทจะเปนกลไกส าคญในการขบเคลอนประเทศไปสการเปน ประเทศไทย ๔.๐ หรอการเปนประเทศทมระบบเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม ผเขารวมการสมมนา ประกอบดวย ตวแทนขาราชการ ๕ กลมหลก รวม ๑๓๖ คน ไดแก ผบรหารระดบสง ผอ านวยการกอง กลมผปฏบตงานดานนโยบายและวชาการ กลมผปฏบตงานดานบรการ และกลมผปฏบตงานเฉพาะดานเทคโนโลยดจทล โดยไดน าเสนอชดทกษะทขาราชการและบคลากรภาครฐควรตองมเพอการปฏบตงานในยคเศรษฐกจและสงคมดจทล จ านวน ๗ กลมทกษะ ไดแก ทกษะความเขาใจและ ใชเทคโนโลยดจทล ทกษะดานการควบคม ก ากบ และปฏบต ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดการดานดจทล ทกษะดานเทคโนโลยดจทลเพอยกระดบศกยภาพองคกร ทกษะดาน การออกแบบกระบวนการและการใหบรการดวยระบบดจทลเพอการพฒนาคณภาพงานภาครฐ ทกษะดานการจดการโครงการและบร หารกลย ทธ ท กษะด านผ น าด จ ท ล และท กษะด าน การขบเคลอนการเปลยนแปลงดานดจทล ทงน การพฒนา

Page 157: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กลมทกษะดงกลาวจะชวยสนบสนนนโยบายส าคญของรฐบาล ในการปรบเปลยนภาครฐเปนรฐบาลดจทล ชวยแกไขปญหา การท างานแบบแยกสวน สงเสรมการพฒนานวตกรรมการท างานและการใหบรการใหแกองคกร อกทงจะน าไปสการสรางองคกรอจฉรยะทมวฒนธรรมองคกรแบบดจทลและการพฒนาบรการ ทเปนเลศใหแกประชาชนและผรบบรการ

ประชมรวมกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) แ ล ะ ท ม อ า จ า ร ย ท ป ร ก ษ า ค ณ ะ ว ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร เพอปรบปรงชดทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ รวม ๔ ครง ในวนท ๑๔, ๑๗, ๒๑ และ ๒๗ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

สมภาษณผบรหารระดบสงหรอผด ารงต าแหนงหรอ เคยด ารงต าแหนงผอ านวยการกอง ซงมประสบการณในการ น าเทคโนโลยดจทลมาใชในการพฒนาองคการ เพอสอบทาน ร างทกษะดจทล จ านวน ๓ คน ไดแก (๑) นายธ ระพงษ รอดประเสรฐ ผชวยรฐมนตรประจ ากระทรวงคมนาคม ในวนท ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ (๒) นางสาวนวลนอย อณหโชค ทปรกษาส านกงาน ก.พ. ในวนท ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และ (๓) นางสาวกรองกนก มานะกจจงกล รกษาการผอ านวยการกองพฒนาและเชอมโยงตลาดการลงทน ส านกงานคณะกรรมการสงเสรม การลงทน ในวนท ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

ประชมคณะท างานเพอจดท ารางกรอบทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐกบ สคช. และทมทปรกษา โดย รศ.ดร.อศนย กอตระกล จ านวน ๒ ครง ในวนท ๒ และ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

Page 158: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ปรบปรงรปแบบการน าเสนอกรอบทกษะดานดจทลของขาราชการตามขอแนะน าของ อ.ก.พ. .วสามญเฉพาะกจเกยวกบการขบเคล อนการพฒนาทกษะด านดจทลของขาราชการ ในการประชมครงท ๑/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และน าเสนอ อ.ก.พ. วสามญเฉพาะกจฯ ในการประชมครงท ๒/๒๕๖๑ วนท ๒๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑ พจารณาผลการปรบปรงทกษะดานดจทล และขอความเหนชอบใหน า (ราง) ทกษะดานดจทลเสนอ ก.พ. พจารณาเพอประกาศใชตอไป

จดท าบนทกและเสนอ ก.พ. เพอพจารณา เรอง ทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ ในการประชม ก.พ. วนท ๑๓ มนาคม ๒๕๖๑ โดยทประชมมมตเ ห น ช อ บ ทกษะดานดจทลทจ าเปนของขาราชการและบคลากรภาครฐ เพอการปรบเปลยนเปนร ฐบาลดจทลตามท เสนอ และ มขอเสนอแนะใหมการทดลองน ารองกบหนวยงานของรฐ จ านวนไมเกน ๑๐ หนวยงาน

ศกษาและยกรางกรอบการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการไปสดจทลไทยแลนด เพอน าเสนอ อ.ก.พ. พจารณาใหขอคดเหนในการด าเนนการ

แจ งเวยนสวนราชการและหนวยงานของร ฐทราบ เรองทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล รวมทงสน ๓๑๐ หนวยงาน (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๓/ว๖ ลงวนท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

Page 159: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๕๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดท าคมอ เรอง ทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล

จดท า webpage ทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทลเพอสอสารและสรางความเขาใจกบสวนราชการและขาราชการทเกยวของใหมความสมบรณยงขน

ประชมหารอรวมกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) และทปรกษาจากมหาวทยาลยเกษตรศาสตร เกยวกบการจดท าแบบประเมนตนเองเกยวกบทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ (Self Assessment)

ประชมหารอรวมกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) และส านกงานพฒนารฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) เกยวกบแพลตฟอรมการประเมนทกษะดานดจทลขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทลดวยตนเองในรปแบบออนไลน ในวนท ๒๑ มถนายน ๒๕๖๑

ตอบขอหารอสวนราชการและหนวยงานภาครฐเกยวกบทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอ การปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท ๑๐๑๓/ว ๖ ลงวนท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

จดประชมหารอกบสถาบนทดสอบทางการศกษา (สทศ) และสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) เพอหารอเกยวกบการจดท า Digital Literacy Testing ในวนท ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓) การน าจดท ามาตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐ

Page 160: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เชงกลยทธเพอไปสดจทลไทยแลนดไปสการปฏบต

จดประชมรวมระหวาง อ.ก.พ. และคณะอนกรรมการพฒนาหลกสตรดจทลของส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) เรอง (ราง) ยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอสรางความพรอมเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด ในวนท ๒ มนาคม ๒๕๖๑

จดประชมผทรงคณวฒ เพอรบฟงความคดเหนเกยวกบรางยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอสราง ความพรอมเชงกลยทธในการปรบเปลยนไปสดจทลไทยแลนด ในว นท ๕ ม น าคม ๒๕๖๑ และด า เน นกา รปร บปร ง รางยทธศาสตรดงกลาวตามขอเสนอแนะจากทประชม

จดท าระเบยบวาระการประชมและน าเสนอ อ.ก.พ.วสามญเฉพาะกจเกยวกบการขบเคลอนการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการ ครงท ๓/๒๕๖๑ วนท ๒๙ มนาคม ๒๕๖๑ พจารณาและใหความเหนวาระทส าคญ ดงน (๑) รางยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าลงคนเพอสรางความพรอมเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด (๒) การด าเนนงานตามมต ก.พ. เรอง ทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ และวาระเพอทราบเกยวกบมต ก.พ. ความเหนของ อ.ก.พ. พฒนาฯ และการพฒนาทกษะความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทลส าหรบขาราชการและบคลากรภาคร ฐ (Digital Literacy) ระยะท ๑ ( โครงการ ความรวมมอระหวางส านกงาน ก.พ. และ สคช.)

ประสานกบผเกยวของในการบรณาการ (ราง) ยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอสรางความพรอม เชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

Page 161: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กบแผนแมบทการบรหารทรพยากรบคคลภาคร ฐ และ (ราง) มาตรการการพฒนาก าลงคนภาครฐ ระยะตอไป

ประชมหารอและประสานงานกบหนวยงานทเกยวของเพอบรณาการด าเนนงานตาม (ราง) ยทธศาสตรฯ ไดแก ส านกงาน ก.พ.ร. และสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) เปนตน

วางแผนการด าเนนการตามขอเสนอแนะของ อ.ก.พ. ดจทลฯ ในการน าประเดนและแนวทางหรอวธการบางเรองทม การกลาวไวใน (ราง) ยทธศาสตรฯ มาทดลองด าเนนการกบ “สวนราชการน ารอง” และใหคดเลอกและสรรหา “หนวยงานทสามารถเปนตนแบบ” ซ งม ประสบการณหร อมแนวทาง การด าเนนงานในลกษณะทใกลเคยงกบแนวทางทก าหนดใน (ราง) ยทธศาสตรฯ เพอถอดบทเรยนจากประสบการณและน าไปเผยแพรใหกบหนวยงานอนน าไปปฏบตตอไป

น าเสนอ (ราง) ยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด ใหคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของสภานตบญญตรบทราบ ในวนท ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพอสรางความตระหนกร ถ ง ความจ าเปนของการปรบเปลยนไปสดจทลไทยแลนด

ประชมหารอรวมกบส านกงานคณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมเกยวกบการบรณาการแนวทางการด าเนนงานเพอสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอการไปสดจทลไทยแลนด เมอวนท ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมประเดนการหารอเกยวกบการประสานและบรณาการในการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอไปสดจทลไทยแลนด โครงการน ารองการน าทกษะดานดจทลไปพฒนาบคลากรภาครฐ และแหลงงบประมาณ

Page 162: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) เพอสนบสนนการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอการไปสดจทลไทยแลนด

จดเตรยมกรอบแนวทางการด าเนนงานของสวนราชการ ในการน า (ราง) ยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด ไปปฏบตใหเกดผล อยางเปนรปธรรม

เตรยมการน า (ราง) ยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าล งคนภาคร ฐ เ ช ง กลย ทธ เ พ อ ไปส ด จ ท ล ไทยแลนด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปรวมไวเปนสวนหนงของแผนแมบทการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐในภาพรวม โดยน าเสนอ อ.ก.พ. วสามญเฉพาะกจเกยวกบการขบเคลอนการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการเพอพจารณา

- การปรบชอ (ราง) ยทธศาสตรการสรางและพฒนาก าล งคนภาคร ฐ เ ช งกลย ทธ เ พ อ ไปส ด จ ท ล ไทยแลนด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปน (ราง) มาตรการสรางและพฒนาก าลงคนเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

- การน า (ราง) มาตรการสรางและพฒนาก าลงคน เชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ รวมไวเปนสวนหนงของ (ราง) ยทธศาสตรการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐเพอสนบสนนการปฏรปประเทศ

- การน า (ราง) มาตรการสรางและพฒนาก าลงคน เชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เสนอ ก.พ. เพอขอความเหนชอบในการน าเสนอคณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมแหงชาตตอไป

Page 163: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ซง อ.ก.พ. ไดมมตเหนชอบตามทฝายเลขานการเสนอ

ประชมหารอระหวางส านกงานคณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมแหงชาตและส านกงาน ก.พ. เกยวกบ การสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด ในวนท ๘ มถนายน ๒๕๖๑ และประชมหารอเกยวกบการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอ การไปสดจทลไทยแลนด ระหวางกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและส านกงาน ก.พ. ในวนท ๑๔ มถนายน ๒๕๖๑ และ ๒๑ มถนายน ๒๕๖๑

น า เสนอ (ราง) มาตรการสรางและพฒนาก าลงคน เชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในการประชม ก.พ. ครงท ๖/๒๕๖๑ วนท ๑๘ มถนายน ๒๕๖๑ เพอขอความเหนชอบน า (ราง) มาตรการฯ เสนอคณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมแหงชาตและคณะรฐมนตรพจารณาเพอใชเปนกลไกในการพฒนาก าลงคนภาครฐใหพรอมเขาสยคเศรษฐกจและสงคมดจทลและการปรบเปลยนภาครฐเปนรฐบาลดจทลตามแผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

น ามาตรการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอไปสดจทลไทยแลนด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ท ก.พ. เหนชอบ เสนอคณะกรรมการสงเสรมและพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ซงมรฐมนตรวาการกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมเปนประธาน ในวนท ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ในวนท ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพอพจารณาใหความเหนชอบ ซงคณะกรรมการฯ มมตเหนชอบ รวมทงน าเสนอคณะรฐมนตร

Page 164: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) พจารณาเพอใหใชเปนกลไกในการพฒนาก าลงคนภาครฐใหพรอมเขาสยคเศรษฐกจและสงคมดจทลและการปรบเปลยนภาครฐเปนรฐบาลดจทลตามแผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

๔) การกระตนและสรางบรรยากาศใหเกดทกษะความ

เขาใจและใชเทคโนโลยดจทลแกขาราชการ บคลากรของภาครฐ และสวนราชการ

พฒนาเวบไซตเพอเปน platform ของโครงการพฒนา Digital Literacy Project พฒนาโปรแกรมการจดท าแผนพฒนาสวนบคคล (IDP) ผลตสอประชาสมพนธในการพฒนา Digital Literacy เชน Infographic สอ VDO เพอเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ

ปรบปรงรปแบบเวบไซตใหมความเหมาะสมและสามารถใชเปนเครองมอสนบสนนการเรยนรทกษะ ความเขาใจและ ใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy) ดวยตนเอง พรอมทงจดท าคลปวดโอเรองจดประกายเสนทางสประเทศไทย ๔.๐ และน าขน Youtube เพอเผยแพร

จดประเมนทกษะ/สมรรถนะดาน IT ของขาราชการผปฏบตงานดานเทคโนโลยดจทล และจดประชมเพอเลอกเครองมอการประเมนสมรรถนะดาน IT โดยจดประเมนสมรรถนะดาน IT ทไดมาตรฐานสากล มาตรฐาน TOPCIT (รวมกบ สคช.) ใหแกขาราชการผปฏบตงาน IT ภาครฐ จ านวน ๒๑๒ คน ระหวางวนท ๗ – ๑๑ สงหาคม ๒๕๖๐ และจดทดสอบ ITPE ระดบ FE ใหแกขาราชการ จ านวน ๒๓ คน (โดยความรวมมอของสถาบน

Page 165: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) วทยาการ สวทช. สนบสนนเครองมอ) โดยมวตถประสงคเพอใช ในการสมมนาเปรยบเทยบเครองมอประเมนสมรรถนะดาน IT ในวนท ๑๘ สงหาคม ๒๕๖๐ และจดสมมนาเปรยบเทยบเครองมอประเมนสมรรถนะดาน IT จ านวน ๒ เครองมอ คอ TOPCIT (มาตรฐานของสาธารณรฐเกาหลหรอเกาหลใต ) และ ITPE (มาตรฐานของญปน) ในวนท ๒๒ สงหาคม ๒๕๖๐

จดการทดสอบความรความเขาใจในการใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล โดยประสานกบ สคช. ในการเตรยมการ/การลงทะเบยน ในการจดทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล ส าหรบขาราชการและบคลากรภาครฐผเขาทดสอบประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน จดท าหนงสอแจง สวนราชการและองคกรกลางบรหารงานบคคลอน ๆ ในการสงขาราชการและบคลากรภาครฐเขาทดสอบ Digital Literacy และเขารบการอบรมเพอเตรยมความพรอมกอนการทดสอบ ในวนท ๗, ๙ และ ๑๑ กนยายน ๒๕๖๐ (จ านวน ๖ รน) มผเขาอบรมรวม ๑,๕๔๕ คน รวมทงประสานและด าเนนการจดทดสอบ Digital Literacy ใหกลมผเขาอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง (นบส. ๑) ของส านกงาน ก.พ. ในวนท ๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๔ และ ๒๕ สงหาคม ๒๕๖๐

จดฝกอบรมเพ อการพฒนา Digital Literacy ให แกขาราชการทจะทดสอบทกษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล ในวนท ๔, ๗ และ ๙ ตลาคม ๒๕๖๐ โดยมผเขารบการอบรมทงสน ๑,๕๕๔ คน

จดการทดสอบ ICDL ใหกลมผเขาอบรมหลกสตร ส.นบส. ในวนท ๖ และ ๙ ตลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒๑๓ คน

Page 166: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดการทดสอบ ICDL ใหขาราชการกลมผมผลสมฤทธสง (HiPPS) ผ เขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรการพฒนาผน า คลนลกใหมในราชการไทย และนกบรหารการเปลยนแปลงรนใหม (นปร.) จ านวน ๕๙๐ คน

ประสานการจดทดสอบใหหนวยงานภาครฐทสนใจ คอ สถาบนกลยาณราชนครนทร โดยมผเขาทดสอบ จ านวน ๕๐ คน และจดทดสอบรอบพเศษ (ชวงการแบงหองสมมนายอยชวงบาย) ในงานสมมนาชแจงสวนราชการ มผเขาทดสอบประมาณ ๑๐ คน

จดการทดสอบ ICDL ใหขาราชการส านกงาน ก.พ. จ านวน ๓๑๘ คน

ประสานกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) ในการจดทดสอบใหหนวยงานภาครฐทสนใจเพมเตม ไดแก ศาลปกครอง จ านวน ๕๐ คน ส านกงานต ารวจแหงชาต จ านวน ๘๐ คน และกองอ านวยการรกษาความมนคงภายในราชอาณาจกร (กอ.รมน.) จ านวน ๑๐๐ คน

ประสานการจดทดสอบ ICDL ใหขาราชการพลเรอนสามญ

- ขาราชการผสมครเขารวมการฝกอบรมหลกสตร การพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย จ านวน ๗๙ คน ในวนท ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

- ขาราชการผสมครเขารวมโครงการขาราชการผมผลสมฤทธสง (HIPPs) จ านวน ๓๘๔ คน ระหวางวนท ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

- ผเขาอบรมในหลกสตร นบส. ๑ รนท ๘๗ จ านวน

Page 167: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๑๒๕ คน ระหวางวนท ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประสานและเชญชวนสวนราชการในสงกดในสงกดกระทรวงกลาโหม ไดแก ส านกงานปลดกระทรวงกลาโหม กองบญชาการกองทพไทย กองทพบก กองทพอากาศ และกองทพเรอ ขาราชการสงกด สงขาราชการเขาทดสอบทกษะ ความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทล

รวมรวม วเคราะห และประมวลผลการทดสอบทกษะ ความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐตามมาตรฐานสากล ICDL และ IC3 เพอเตรยมน าเสนอ อ.ก.พ.วสามญเฉพาะกจเกยวกบการขบเคลอนการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการ

ประสานงานและตอบขอหารอสวนราชการเกยวกบ การสมครเขารบการทดสอบ การขอรบคะแนนการทดสอบท ผานมาแลวของการทดสอบ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล

รายงานสรปประเดนเรงดวนในการตดตามนโยบายของรฐบาล เรอง การพฒนาทกษะดานดจทลใหเปนขาราชการ ๔.๐ ตอคณะกรรมการตดตามการปฏบตงานตามนโยบายของรฐบาล (คตน.) ในการประชมครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๑ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓๐๑ ตกบญชาการ ๑ ท าเนยบรฐบาล ซ งทประชมไดพจารณาการพฒนาทกษะดานดจทลให เปนขาราชการ ๔.๐ ตามขอสงการนายกรฐมนตร โดยส านกงาน ก.พ. ไดรวมกบกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และสถาบนคณวฒวชาชพ ด าเนนการ ดงน ๑) จดท ารายละเอยดทกษะดานดจทลทบคลากรภาครฐแตละกลมจ าเปนตองม รวมกบสถาบนคณวฒวชาชพ และมหาวทยาลยเกษตรศาสตร คาดวาจะสามารถ

Page 168: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประกาศและใหหนวยงานภาครฐถอปฏบตไดประมาณเดอนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒) สงเสรม สนบสนน และด าเนนการพฒนาทกษะความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทลพนฐานใหแกบคลากรภาครฐทไมใชผปฏบตงานดานดจทล เปนตน และรายงานสรปขอคดเหนของ คตน. ให อ.ก.พ. วสามญเฉพาะกจเกยวกบการขบเคล อนการพฒนาทกษะด านดจทลของขาราชการทราบ ในการประชมครงท ๒/๒๕๖๑ เมอวนท ๒๒ กมภาพนธ ๒๕๖๑

รวบรวมผลการทดสอบทกษะความเขาใจและใชเทคโนโลยด จทลของข าราชการและบคลากรภาคร ฐตามมาตรฐานสากล (ICDL และ IC3) และท าการวเคราะหขอมลเพอน าเสนอ อ.ก.พ.วสามญเฉพาะกจเกยวกบการขบเคลอนการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการ ในการประชม ครงท ๓/๒๕๖๑ วนท ๒๙ มนาคม ๒๕๖๑ เพอทราบถงการด าเนนงานเพอพฒนาทกษะดานดจทลใหกบขาราชการและบคลากรภาครฐ ระยะท ๑

ประสานกบสถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) และส านกงานสถตแหงชาต ในการจดท าสรป วเคราะหผลการทดสอบ Digital Literacy ของขาราชการและบคลากรภาครฐ

ซงด าเนนการในระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ และ ประสานกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและส านกงานพฒนารฐบาลดจทล ในการจดเตรยมขอมลทเกยวของเพอรายงานตอ รองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม)

จดสมมนาเชงปฏบตการชแจงสวนราชการ “แนวทาง การพฒนาก าลงคนใหมทกษะดานดจทลเพอการไปสดจทล ไทยแลนด” เมอวนท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชม

Page 169: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๖๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) สขมนยประดษฐ และอาคารศนยสมมนา (อาคาร ๓) ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร วตถประสงค เพอใหผท เกยวของกบ การพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐของหนวยงานตาง ๆ มความเขาใจทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ และแนวทางการพฒนาก าลงคนใหมทกษะดานดจทลเพอการไปสดจทลไทยแลนด และสามารถน าแนวทางฯ ดงกลาวไปด าเนนการไดอยางเหมาะสม และเพอน าเสนอแนวคดและกรณตวอยางการด าเนนการของหนวยงานในการพฒนาก าลงคนใหมทกษะดานดจทล และการสรางองคกรดจทลเพอ การไปสดจทลไทยแลนด เพอใหสวนราชการและหนวยงานของรฐท สนใจไดน าไปใชในการพฒนาบคลากรในส งก ด โดยมกลมเปาหมายเปนขาราชการหรอบคลากรภาครฐของสวนราชการและหนวยงานของรฐตาง ๆ ซงรบผดชอบภารกจทเกยวของกบการพฒนาก าลงคนใหมทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ ประกอบดวย ผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสง ประจ ากระทรวง กรม (CIO) หรอผรบผดชอบภารกจดานการเทคโนโลยดจทลของหนวยงาน ผรบผดชอบภารกจดาน การบรหารและพฒนาบคลากรของหนวยงาน และผรบผดชอบภารกจดานแผนงานและงบประมาณของหนวยงาน หนวยงานละ ๓ คน จ านวนประมาณ ๖๐๐ คน

๕) การฝกอบรมทกษะดานดจทลเพอการปรบเปลยนภาครฐไปสการเปนรฐบาลดจทล (บรณาการในหลกสตรของส านกงาน ก.พ.)

ศกษาและก าหนดกรอบเนอหาการฝกอบรมทจะบรณาการในหลกสตร นบส. ๑ นบส. ๒ และหลกสตรการพฒนาผน า

Page 170: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) คลนลกใหมในราชการไทย

จดท าเนอหาและรปแบบการจดฝกอบรม และจด การฝกอบรมวชา Digital Transformation ใหกบผเขาฝกอบรมหลกสตรนกบรหารระดบสง ดงน

- โครงการสรางและพฒนาผน า “หลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส. ๑)” รนท ๘๗ กลมท ๑ ในวนท ๑๒ และ ๑๙ กมภาพนธ ๒๕๖๑ และกลมท ๒ ในวนท ๑๓ และ ๒๐ กมภาพนธ ๒๕๖๑

- โครงการสรางและพฒนาผน า “หลกสตรนกบรหารระดบสง : ผน าทมวสยทศนและคณธรรม (นบส. ๑)” รนท ๘๘ กลมท ๑ ในวนท ๒ และ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกลมท ๒ ในวนท ๙ และ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- โครงการพฒนานกบรหารระดบสง : ผ บรหาร สวนราชการ (นบส.๒) รนท ๑๐ ในวนท ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จดการฝกอบรมหลกสตรศลปะการใชวทยาศาสตรขอมลในย ค เศรษฐกจด จ ท ล ( Arts of Data Science) ส าหร บ ผ เขารบการอบรมหลกสตรการพฒนาผน าคลนลกใหมในราชการไทย รนท ๒๓ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหวางวนท ๒๒ – ๒๓ มนาคม ๒๕๖๑

จ ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม เ ช ง ป ฏ บ ต ก า ร เ ร อ ง Digital Transformation ส าหรบหลกสตรฝกอบรมเชงปฏบ ตการ “การสรางผน าแหงการเปลยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” ในวนท ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๖) การพฒนาตนแบบการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด

Page 171: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ศกษาขอมลหนวยงาน จดเตรยมรายละเอยดกจกรรม และประสานกบกรมบงคบคด ซงเปนหนวยงานทไดรบการคดเลอกเพอเชญเปนหนวยงานตนแบบการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด

ประชมหารอรวมกนระหวางส านกงาน ก.พ. และ กรมบงคบคด ในวนท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซงทประชมไดเหนชอบกจกรรมและขอตกลงการท างานรวมกนในเบองตน

รวบรวมขอมลและวางโครงรางการถอดบทเรยนจากประสบการณของหนวยงานตนแบบการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเชงกลยทธเพอการไปสดจทลไทยแลนด

พฒนาหลกสตร/รปแบบการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอไปสดจทลไทยแลนด และเครองมอการประเมนสถานภาพการสรางและพฒนาก าลงคนภาครฐเพอไปสดจทลไทยแลนดของสวนราชการ และทดลองน าไปปรบใชใน สวนราชการ

จดประชมรวมกนระหวางส านกงาน ก.พ. กรมบงคบคด และส านกงานคณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมแหงชาต เพอเตรยมการจดหลกสตร Enterprise Architecture and Digital Transformation Workshop และหารอเกยวกบเครองมอประเมนภมทศนองคกร ในวนท ๖ มถนายน ๒๕๖๑

จดฝกอบรมหลกสตร Enterprise Architecture and Digital Transformation Workshop (หลกสตรการพฒนาองคกรดจทลตนแบบ) ระยะเวลารวม ๑๐ วน แบบไมตอเนอง ระหวางวนท ๑๑ มถนายน – ๘ กนยายน ๒๕๖๑ โดยจด

Page 172: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ฝกอบรมแลว ๖ ครง ในวนท ๑๑, ๑๖, ๓๐ มถนายน ๒๕๖๑ และ ๑๔, ๒๑ และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และรวบรวมจดเกบขอมลหนวยงานและสมภาษณผบรหารหรอเจาหนาทผเกยวของของกรมบงคบคด เพอประกอบการศกษาว เคราะหและ ถอดบทเรยนจากประสบการณ

จดประชมรวมระหวางส านกงาน ก.พ. กรมบงคบคด และทปรกษาหลกสตรเพอประเมนผลการด าเนนการฝกอบรมหลกสตร Enterprise Architecture and Digital Transformation Workshop ระยะแรกในชวงเดอนมถนายน ๒๕๖๑ ในวนท ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พฒนาเครองมอส าหรบประเมนตนเอง (Self Assessment) ในเร องความพรอมของสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture Readiness)

การพฒนาบคลากรภาครฐเพอสนบสนนการพฒนาประเทศไทย ๔.๐

๑) การสรางและพฒนาเครอขายการพฒนาบคลากรภาครฐและส งเสรมศกยภาพหนวยงานเครอขายใหม ความพรอมในการขบเคลอนการพฒนา

- จดประชมเชงปฏบตการ (Focus Group) เพอเกบขอมลในการจดท ากรอบแนวทางการพฒนาขาราชการส าหรบ สวนราชการ เพอสนบสนนการขบเคลอนประเทศไทย ๔.๐ โดยมกลมเปาหมายคอผบรหารหนวยงานฝกอบรมของสวนราชการ จ านวน ๒๕ คน ในวนท ๑๙ กมภาพนธ ๒๕๖๑ และขาราชการผมผลสมฤทธสงจากสวนราชการตาง ๆ จ านวน ๓๐ คน ในวนท ๒๐ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

Page 173: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒) การพฒนานกบรหารระดบสง : ผน าการเปลยนแปลง

(รองอธบด หรอเทยบเทา) - พฒนาหลกสตรและเตรยมการจดฝกอบรมหลกสตร

ฝกอบรมเชงปฏบตการ “การสรางผน าแหงการเปลยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” ส าหรบผด ารงต าแหนงประเภทบรหารระดบตน ไดแก รองอธบดหรอเทยบเทา และรองผวาราชการจงหวด ซงเปนหลกสตรตามขอสงการของนายกรฐมนตร โดยมวตถประสงค เพอเสรมสรางสมรรถนะของผน าการเปลยนแปลงและ mindset ในการปฏบตราชการ ใหมความพรอมในการรวมกนขบเคลอนนโยบายรฐบาลตามกรอบการปฏรปประเทศและยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ รวมทงสรางเวทแลกเปลยนมมมองระหวาง นกบรหาร

- รบสมคร พจารณาคณสมบต และประกาศผลการคดเลอกผเขารบการฝกอบรมหลกสตรฝกอบรมเชงปฏบตการ “การสรางผน าแหงการเปลยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รนท ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรบผด ารงต าแหนงประเภทบรหารระดบตน ไดแก รองอธบดหรอเทยบเทา และรองผวาราชการจงหวด จ านวน ๓๕ คน ซงเปนผทมศกยภาพและมบทบาทส าคญในการขบเคลอนภารกจของสวนราชการใหบรรลเปาหมายยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐

- จดพธเปดการฝกอบรมหลกสตรฝกอบรมเชงปฏบตการ “การสรางผน าแหงการเปลยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รนท ๔ ส าหรบผบรหารระดบต น ไดแก รองอธบดหรอเทยบเทา และรองผวาราชการจงหวด จ านวน ๓๕ คน เพอเสรมสรางสมรรถนะของผน าการเปลยนแปลงและ mindset ในการปฏบตราชการใหมความพรอมในการรวมกนขบเคลอนนโยบายรฐบาล

Page 174: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ตามกรอบการปฏรปประเทศและยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ และ จดการสมมนาผบรหารสวนราชการเพอการพฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : When Dream Team Becomes Real Team” ส าหรบผบรหารระดบสงภาครฐระดบปลดกระทรวง อธบด ผวาราชการจงหวด และผด ารงต าแหนงทเทยบเทา จ านวน ๕๐ คน และผเขาอบรมหลกสตร ป.ย.ป. ๒/๑ รนท ๔ จ านวน ๓๕ คน โดยมวตถประสงคใหผบรหารภาครฐไดแลกเปลยนมมมองและความคดเหนเกยวกบบทบาทของผน าในการปฏรปวฒนธรรมในองคกรเพอใหบคลากรรวมมอรวมใจกนใชความสามารถอยางเตมทในการปฏบตราชการอยางสรางสรรค ในวนท ๒๗ มนาคม ๒๕๖๑ ณ ครสตล ดไซน เซนเตอร กรงเทพฯ

- ด าเนนการหลกสตรการฝกอบรมเชงปฏบตการ “การสรางผน าแหงการเปลยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รนท ๔ ส าหรบผด ารงต าแหนงรองอธบดหรอเทยบเทา และรองผวาราชการจงหวด จ านวน ๓๕ คน ดงน

๑) จดฝกอบรม “เทคนคการโคช” ระหวางวนท ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

๒) จดกจกรรมการรายงานผลการประเมนสมรรถนะผน าแหงการเปลยนแปลง ในวนท ๑๘, ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

๓) จดฝกอบรมหมวดวชาการสงเสรมใหเกดนวตกรรมและการคดสรางสรรค ระหวางวนท ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

๔) จดฝกอบรมหมวดวชา Digital Transformation ในวนท ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการ CDC Crystal Design

Page 175: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) Center ถนนประดษฐมนธรรม กรงเทพฯ ซงประกอบดวย Digital Warm Up : Updating IT Trends and Tools ซ งเปนการให นกบรหารไดเรยนรถงเทคโนโลยดจทล เครองมอดจทล รวมถง แอพลเคชนตาง ๆ ททนสมย ทสามารถน าไปประยกตใชในการปฏ บ ต งานได และการฝ กอบรมเช งปฏบ ต การ “Digital Government Transformation” เ พ อ เ ส ร ม ส ร า ง mindset ความร ความเขาใจ ใหแกนกบรหาร และมการฝกปฏบตวางแผนแนวทางการสนบสนนใหเกดการปรบเปลยนภาครฐใหเปนรฐบาลดจทล

๕) จดฝกอบรม Design Thinking และการจดท าขอเสนอโครงการเชงนวตกรรมเพอการขบเคลอนประเดนยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ ประกอบดวย

- ในวนท ๑๑, ๑๘ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเปนการฝกอบรมเชงปฏบตการทน าแนวคดเชงออกแบบ (Design Thinking) มาใชในการจดท าขอเสนอโครงการเชงนวตกรรมเพอการขบเคลอนประเดนยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ ซงในการฝกอบรมไดแบงกลมผเขารบการฝกอบรมเปน ๕ กลม กลมละ ๗ คน เพอจดท าผลงานดงกลาว โดยจะไดเรยนรแนวคด Design Thinking การระดมสมอง เพอก าหนดหวขอการประชมกลมเพอวางแผนการจดท าขอเสนอ

- การฝกอบรมในตางจงหวด ระหวางวนท ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มถนายน ๒๕๖๑ โดยแบงกลมเดนทางไปฝกอบรมและศกษาดงานในตางจงหวดเพอแสวงหาขอมลจากผทเกยวของ เพอน าขอมลมาวเคราะห สงเคราะห (Empathize & Define) และหาแนวทางแกไขปญหาทเปนขอเสนอเชงนวตกรรม

Page 176: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ตอไป โดยมหวขอโครงการและเสนทางการเดนทาง ดงน

กลมท ๑ เรอง การบรหารจดการขยะตนทาง ณ จงหวดล าพน ระหวางวนท ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มถนายน ๒๕๖๑

กลมท ๒ เรอง การลดอบตเหตทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะไมประจ าทาง ณ จงหวดสงขลา ระหวางวนท ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ก ล ม ท ๓ เ ร อ ง Responsible Tourism ณ จงหวดกระบ ระหวางวนท ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กลมท ๔ เรอง การพฒนาแหลงทองเทยวกาด วถ ชมชน ณ จงหวดราชบร ระหวางวนท ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มถนายน ๒๕๖๑

กลมท ๕ เรอง ไทยนยมยงยนดวยเทคโนโลยบลอกประสาน ณ จงหวดนครราชสมา ระหวางวนท ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มถนายน ๒๕๖๑

๖) จดกจกรรมการโคชนกบรหาร ครงท ๑ ระหวางวนท ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซงเปนการโคชแบบรายบคคล (๑ ตอ ๑) โดยโคชมออาชพซงไดรบการรบรองมาตรฐานจากสมาพนธ การโคชนานาชาต (International Coach Federation : ICF)

๗) จดฝกอบรมเรอง Strategic Communication for Greater Success ในวนท ๒๒ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โครงการ CDC Crystal Design Center ถนนประดษฐมนธรรม เพอให นกบรหารไดเรยนรเทคนคการสอสาร การสอสารทมประสทธภาพและสามารถน าไปประยกตใชในการปฏบตงานและการน าเสนอผลงานได

Page 177: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๘) จดฝกอบรม Design Thinking ในชวงการสราง

แนวคดใหมเพอออกแบบนวตกรรม (Ideate) ระหวางวนท ๗ – ๘ มถนายน ๒๕๖๑ ณ จงหวดสมทรสงคราม

๙) จดฝกอบรม Design Thinking ในชวงการพฒนาและทดสอบตนแบบ (Prototype & Testing) ในวนท ๑๕ และ ๒๙ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมราเคลแกรนด คอนเวนชน เพอพฒนาและทดสอบตนแบบโครงการเชงนวตกรรมเพอ การขบเคลอนประเดนยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ โดยไดแบงกลมผเขารบการฝกอบรมเปน ๕ กลม กลมละ ๗ คน ดงน

กลมท ๑ เรอง การบรหารจดการขยะตนทาง กลมท ๒ เรอง การลดอบตเหตทางถนนจาก

รถโดยสารสาธารณะไมประจ าทาง กลมท ๓ เรอง Responsible Tourism กลมท ๔ เร อง การพฒนาแหลงทองเทยว

กาดวถชมชน กลมท ๕ เรอง ไทยนยมยงยนดวยเทคโนโลย

บลอกประสาน ๑๐) จดกจกรรมการโคชนกบรหาร ครงท ๒ ระหวางวนท

๔ – ๖ มถนายน ๒๕๖๑ ซงเปนการโคชแบบรายบคคล (๑ ตอ ๑) โดยโคชมออาชพซงไดรบการรบรองมาตรฐานจากสมาพนธ การโคชนานาชาต (International Coach Federation : ICF)

๑๑) จดฝกอบรม Design Thinking ในชวงการพฒนาและทดสอบตนแบบ (Prototype & Testing) ในวนท ๑๓ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมราเคลแกรนด คอนเวนชน เพอพฒนาและทดสอบตนแบบโครงการเชงนวตกรรมเพอ

Page 178: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การขบเคลอนประเดนยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ โดยไดแบงกลมผเขารบการฝกอบรมเปน ๕ กลม กลมละ ๗ คน ดงน

กลมท ๑ เรอง การบรหารจดการขยะตนทาง กลมท ๒ เรอง การลดอบตเหตทางถนนจาก

รถโดยสารสาธารณะไมประจ าทาง กลมท ๓ เรอง Responsible Tourism กลมท ๔ เรอง การพฒนาแหลงทองเทยวกาด

วถชมชน กลมท ๕ เรอง ไทยนยมยงยนดวยเทคโนโลย

บลอกประสาน ๑๒) จดกจกรรมการโคชนกบรหาร ครงท ๓ ระหวางวนท

๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซงเปนการโคชแบบรายบคคล (๑ ตอ ๑) โดยโคชมออาชพซงไดรบการรบรองมาตรฐานจากสมาพนธ การโคชนานาชาต (International Coach Federation : ICF)

๓) การสมมนานกบรหารระดบส ง เ พอเสรมสราง การบรณาการเพอการพฒนาประเทศไทย ๔.๐

- จดสมมนานกบรหารระดบสงเพอการบรณาการ การพฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในวนท ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองแกรนด ไดมอนด ศนยการประชมอมแพคฟอร ม เมองทองธาน จงหวดนนทบร โดยมวตถประสงคเพอสราง แรงบนดาลใจใหกบผบรหารสวนราชการในการรวมกนขบเคลอนประเทศไทย ๔.๐ สรางความเขาใจในแนวทาง การบรหารราชการแผนดน และนอมน าศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถง พฒนา” เพอเปนหลกในการบรหารราชการ รวมทงสรางความตระหนกรถงความส าคญของการพฒนาผน าภาครฐอยางยงยน

Page 179: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๗๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) โดยไดรบเกยรตจากพลเอก ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร เปนประธานเปดการสมมนาและกลาวปาฐกถาพเศษในหวขอ “ผบรหารสวนราชการกบการขบเคลอนยทธศาสตรชาต : One Country One Team” แ ล ะ ภ า ย ใน ง า น ม ก จ ก ร ร มประกอบดวย การปาฐกถาพเศษ ในหวขอ“การสรางความรบร ความเขาใจ : ป.ย.ป.” โดย รองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม) การบรรยายพเศษในหวขอ “เขาใจ เขาถง พฒนา : ศาสตรพระราชาเพอการพฒนาประเทศไทยอยางยงยน” โดย รฐมนตรชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายววฒน ศลยก าธร) การบรรยายพ เศษในห วข อ “Design for Transformation : มองมมกลบเพอผลลพธทแตกตาง” โดย นายพเศษ วรงคบตร ผ อ า น ว ย ก า ร ศ น ย G-Lab ว ท ย า ล ย โ ล ก ค ด ศ ก ษ ามหาวทยาลยธรรมศาสตร และการจดแสดงนทรรศการผลงาน ในดานการพฒนาทรพยากรบคคลภาครฐผานกลไกตาง ๆ อาท The Leader’s Story หลกสตรการสรางผน าแหงการเปลยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) การรกษาก าลงคนคณภาพ (Talent Retention) แนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐ เพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล การจดการองคความรส าหรบขาราชการผานสอออนไลน (OCSC Online KM) และ การพฒนาและบรหารจดการการเรยนรทางสออเลกทรอนกส (OCSC Learning Space) ซงมขาราชการพลเรอนผด ารงต าแหนงประเภทบรหาร ไดแก ปลดกระทรวง ผตรวจราชการพเศษประจ าส านกนายกรฐมนตร รองปลดกระทรวง ผตรวจราชการกระทรวง อธบด รองอธบด ผวาราชการจงหวด และรองผวาราชการจงหวด ผบญชาการสงสด ๔ เหลาทพ ปลดกรงเทพมหานคร รองปลด

Page 180: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กรงเทพมหานคร เขารวมสมมนาประมาณ ๘๐๐ คน

- จดการสมมนาผบรหารสวนราชการเพอการพฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : Where Innovation Meets Result” ในวนท ๑๔ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน กรงเทพฯ ส าหรบหวหนาสวนราชการระดบปลดกระทรวง อธบด และผวาราชการจงหวด จ านวน ๕๐ คน โดยมวตถประสงคเพอใหผบรหารสวนราชการ ไดแลกเปลยนมมมองและความคดเหน เพอรวมกนขบเคลอน ภาคราชการไปสองคกรนวตกรรม และน าเทคโนโลยมาใชในการบรหารราชการแผนดนและการจดท าบรการสาธารณะ โดยเรยนรจากองคกรตวอยาง

๑๐.๔ เสรมสรางระบบคณธรรมในการแตงตงและโยกยายบคลากรภาครฐ

๑. จดท ารางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรอการเลอนขาราชการพลเรอนสามญ พ.ศ. ... . ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ รางหลกเกณฑ วธการและเงอนไขในการยาย การโอน หรอ การเลอนขาราชการพลเรอนสามญ ประกอบรางกฎ ก.พ. ดงกลาว

๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลกฝงคานยม คณธรรม จรยธรรม และจตส านกในการรกษาศกดศรของความเปนขาราชการและความซอสตย

การพฒนากฎหมายเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล ๑. ตรวจสอบการด าเนนการทางวนยและแนวทางการปฏบตทเกยวกบเรองวนยของสวนราชการ รวมถงการใหค าปรกษาแนะน า การตอบขอหารอ ดงน

ตอบรบทราบรายงานการด าเนนการทางวนย ๔๔๕ เรอง

ตอบขอหารอเปนหนงสอ ๕๔ เรอง

ตอบขอหารอทางโทรศพท ๑,๗๕๘ เรอง

ตอบหนงสอเรองทวไป เชน การพจารณาขอยกเวน

Page 181: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) คณสมบตเขารบราชการกรณมลกษณะตองหาม ๑๙ เรอง เรองรองเรยน ๔ เรอง

จดท าความเหนใหแกผแทน ก.พ. ในการเขาประชม อ.ก.พ. สามญของสวนราชการตาง ๆ ๖๒๒ เรอง

๒. การศกษาแนวทางก าหนดมาตรฐานการด าเนนการทางวนยระหวางหนวยงานกลาง

น าเสนอผลการศ กษาแนวทางก าหนดมาตรฐาน การด าเนนการทางวนยระหวางหนวยงานกลาง เรอง การก าหนดมาตรฐานการด าเนนการทางวนยแกผทพนจากราชการตอคณะรฐมนตร

แกไขมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหสอดคลองตามมตคณะรฐมนตรทไดพจารณาแนวทางก าหนดมาตรฐานการด าเนนการ ทางวนยระหวางหนวยงานกลาง : การด าเนนการทางวนยแกผทพนจากราชการ ตามหลกการดงน

๑. การก าหนดหลกเกณฑทก าหนดใหในกรณ ทผล การสอบสวนพจารณาปรากฏวา ผนนกระท าผดวนยอยางรายแรงโดยปฏบตหรอละเวนการปฏบตหนาทราชการโดยมชอบเพอใหเกดความเสยหายแกผหนงผใด หรอปฏบตหรอละเวน การปฏบตหนาทราชการโดยทจรต ใหสามารถด าเนนการสอบสวนภายในหนงปนบแตวนทผนนพนจากราชการ และก าหนดใหสงลงโทษภายในระยะเวลาสามปนบแต ว นท ผ น นพนจากราชการ เชนเดยวกบการกระท าผดวนยอยางรายแรงกรณอน

๒. การก าหนดขอยกเวนในกรณทศาลปกครอง หรอ

Page 182: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) องคกรพจารณาอทธรณค าส งลงโทษทางวนย หรอองคกรตรวจสอบรายงานการด าเนนการทางวนยวนจฉยชขาดวา การด าเนนการทางวนยแกผใดไมถกตองตามกฎเกณฑทก าหนด ซ งจะตองด าเนนการทางวนยแกผนนใหม โดยให เร มนบก าหนดเวลาทใหด าเนนการทางวนยและสงลงโทษขาราชการทออกจากราชการไปแลวไดภายในสามปนบแตวนทศาลปกครอง มค าพพากษาถงทสด หรอองคกรดงกลาวมมตหรอค าวนจฉย ถงทสด แลวแตกรณ

จดประชมผแทนของสวนราชการ จ านวน ๑๘ หนวยงาน เพ อหาร อร วมก นในการยกร างแก ไขกฎหมายเก ยวก บ การด าเนนการทางวนยแกขาราชการทพนจากราชการไปแลว

สงหนงสอไปยงสวนราชการ จ านวน ๑๘ หนวยงาน เพอขอใหสงรางแกไขกฎหมายเกยวกบการด าเนนการทางวนย แกขาราชการทพนจากราชการไปแลว มาใหส านกงาน ก.พ. เพอรวบรวมเสนอใหคณะรฐมนตรพจารณา

รวบรวมรางแกไขกฎหมายของสวนราชการทเกยวของและสรปประเดนขอสงเกตของสวนราชการเกยวกบการด าเนนการ ทางวนยแกผทพนจากราชการ

น าเสนอ ก.พ. เพอทราบ เรอง การก าหนดมาตรฐานการด าเนนการทางวนยแกผทพนจากราชการ (รางแกไขมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการ พลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรอมทงรางแกไขกฎหมายของสวนราชการอนท เกยวของ) ในการประชม ก.พ. ครงท ๑๑/๒๕๕๙ วนท ๒๑ พฤศจกายน ๒๕๕๙ และ ก.พ. มมตรบทราบ

Page 183: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดประชมรบฟงความคดเหนของฝายเลขานการ อ.ก.พ.กระทรวง ณ โรงแรมมราเคลแกรนดคอนเวนชน กรงเทพฯ มผ เขารวมประชม จาก ๑๐ กระทรวง จ านวน ๕๐ คน และสมภาษณผทรงคณวฒดานวนยเกยวกบสภาพปญหาในการด าเนนการทางวนยและมาตรฐานการลงโทษทางวนยของ อ.ก.พ. กระทรวง จ านวน ๑๕ คน

จดส งร างแก ไขกฎหมายไปย งรองนายกร ฐมนตร เพอพจารณาอนมตน าเขาสการพจารณาของคณะรฐมนตร ซงในการประชมเมอวนท ๒๘ กมภาพนธ ๒๕๖๐ คณะรฐมนตร มมตอนมตหลกการแกไขกฎหมายวาดวยการด าเนนการทางวนยแกผทพนจากราชการขององคกรกลางบรหารงานบคคลในราชการฝายพลเรอน จ านวน ๕ ฉบบ ประกอบดวย

๑) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๒) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการรฐสภา (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๓) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

๔) รางพระราชบญญตต ารวจแหงชาต (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ๕) รางพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอนใน

สถาบนอดมศกษา (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ตามทส านกงาน ก.พ. เสนอ และใหสงส านกงานคณะกรรมการก ฤ ษ ฎ ก า ต ร ว จ พ จ า ร ณ า โ ด ย ใ ห ร บ ค ว า ม เ ห น ข อ งกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการขาราชการรฐสภา ส านกงานศาลปกครอง ส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปราม

Page 184: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การทจรตแหงชาต และส านกงานการตรวจเงนแผนดนไปประกอบการพจารณาดวย ซงขณะนส านกงาน ก.พ. ไดจดใหมการรบฟงความคดเหนและวเคราะหผลกระทบทอาจเกดขนจากกฎหมาย ตามทส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกาไดรองขอ ทงน สาระส าคญของรางพระราชบญญต จ านวน ๕ ฉบบ เปนการแกไขหลกเกณฑการด าเนนการทางวนยอยางรายแรงกบขาราชการ พลเรอน ขาราชการรฐสภา ขาราชการครและบคลากรทาง การศกษา ขาราชการต ารวจ และขาราชการพลเรอนในสถาบนอดมศกษา โดยหนวยงานตนสงกดสามารถด าเนนการ ทางวนยกบขาราชการในสงกดทพนจากราชการไปแลวกได หากความผดอนเปนมลเหตแหงการกลาวหาวากระท าความผดวนยอยางรายแรงนนเกดขนระหวางทผถกกลาวหามสภาพเปนขาราชการ แตไดก าหนดเงอนเวลาใหผมอ านาจด าเนนการ ทางวนยตองเรมด าเนนการทางวนยอยางรายแรงภายใน ๑ ป นบแตวนทผนนพนจากราชการ และกรณทจะส งลงโทษตองด าเนนการภายใน ๓ ป นบแต วนท ผน นพนจากราชการ นอกจากน ยงเปนการก าหนดกรณการด าเนนการทางวนยตามทองคกรตรวจสอบการทจรต ซงไดแก คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอคณะกรรมการ ป.ป.ท. มมตชมลความผด ใหสามารถด าเนนการทางวนยและสงลงโทษตามทมมตชมลความผดได แมผนนจะพนจากราชการไปแลว โดยไมน าเงอนเวลาในการสอบสวนและเงอนไขการสงลงโทษดงกลาวมาใชบงคบ เพอใหเกดความเปนธรรมแกขาราชการประเภทตาง ๆ และเพอใหการชมลความผดวนยขององคกรตรวจสอบการทจรตสามารถลงโทษทางวนยแกขาราชการตามทชมลได

Page 185: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกาไดตรวจพจารณา รางกฎหมายวาดวยการด าเนนการทางวนยแกผทพนจากราชการขององคกรกลางบรหารงานบคคลในราชการฝายพลเรอน รวม ๕ ฉบบ เสรจแลว และสงมายงส านกงาน ก.พ. เพอจดใหมการรบฟงความคดเหน จากนนใหแจงยนยนความเหนเกยวกบ รางพระราชบญญตทผานการพจารณาดงกลาวกลบไปยงส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกาอกครง ซงขณะนอยระหวางด าเนนการจดท าเอกสารสรปสาระส าคญของรางกฎหมายทผานการพจารณาของส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา และ จะด าเนนการเผยแพรรางกฎหมายในเวบไซตส านกงาน ก.พ. เพอรบฟงความคดเหนตอไป

เปดรบฟงความคดเหนเพมเตมตอกฎหมายวาดวย การด าเนนการทางวนยแกผทพนจากราชการตามทคณะกรรมการกฤษฎกา (คณะท ๒) ไดตรวจพจารณาแลว โดยรบฟงทาง www.ocsc.go.th แ ล ะ www.lawamendment.go.th แ ล ะ ไดจดท ารายงานผลการรบฟงความคดเหนไปยงส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

รวบรวมขอมลเพมเตมเกยวกบการตรวจสอบความจ าเปนในการตราพระราชบญญต (Checklist) รายงานสรปผลการรบฟงความคดเหน และเอกสารการวเคราะหผลกระทบทอาจเกดขน จากกฎหมาย เพอจดสงไปยงส านกเลขาธการคณะรฐมนตร ๓. การจดท าคมอวทยากรในการพฒนาขาราชการ เรอง

“วนยขาราชการพลเรอน” โดยมเนอหาประกอบดวย

ค าแนะน าวธใชคมอ

Page 186: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

ความหมายของวนย

ความจ าเปนทตองรกษาวนย

ความส าคญของวนย

วนยและโทษทางวนย

ขอปฏบตทางวนย ประการพเศษ สนบสนนการปกครองระบอบประชาธปไตย ประการท ๑ ซอสตยสจรตและเทยงธรรม ประการท ๒ ปฏบตตามกฎหมาย นโยบาย และ

ระเบยบแบบแผน ประการท ๓ ตงใจปฏบตหนาทใหเกดผลด ประการท ๔ ปฏบตตามค าสงของผบงคบบญชา ประการท ๕ อทศเวลาใหแกราชการ ประการท ๖ รกษาความลบของทางราชการ ประการท ๗ รกษาความสมพนธระหวางขาราชการ ประการท ๘ ปฏบตดตอผตดตอราชการ ประการท ๙ วางตนเปนกลางทางการเมอง ประการท ๑๐ รกษาชอเสยงและเกยรตศกด

ขอหามทางวนย ประการท ๑ ไมรายงานเทจตอผบงคบบญชา ประการท ๒ ไมปฏบตราชการขามผบงคบบญชา ประการท ๓ ไมอาศยต าแหนงหาประโยชนโดยมชอบ ประการท ๔ ไมประมาทเลนเลอในหนาทราชการ ประการท ๕ ไมหาประโยชนใหเสยความเทยงธรรม

และเกยรต

Page 187: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประการท ๖ ไมเปนผจดการหางหนสวนบรษท ประการท ๗ ไมกลนแกลงกนในการปฏบตราชการ ประการท ๘ ไมลวงละเมดทางเพศตอผปฏบตราชการ ประการท ๙ ไมเหยยดหยามผตดตอราชการ

๔. การจดท าแผนแมบทการสงเสรมจรยธรรมและรกษาวนยขาราชการ

รวบรวมและศกษาขอมลจากแผนการด าเนนโครงการ/กจกรรมดานการเสรมสรางวนยและปองกนการกระท าผดวนยของสวนราชการและจงหวดทไดรายงานผลมา ตามหลกเกณฑและวธการเสรมสรางและพฒนาใหผอยใตบงคบบญชามวนย และปองกนมใหผอยใตบงคบบญชากระท าผดวนย (หนงสอส านกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๑/ว ๔๓ ลงวนท ๓๐ กนยายน ๒๕๕๓)

จดฝกอบรมเกยวกบการจดท าแผนแมบทยทธศาสตรและแผนปฏบตการดานการรกษาวนยขาราชการพลเรอน โดยบรณาการมาตรการสงเสรมคณธรรม จรยธรรมขาราชการเปน สวนหนงภายใตแผนแมบทดานการรกษาวนยขาราชการพลเรอน ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอใหความรแกคณะท างานจดท าแผนแมบทดานการรกษาวนยขาราชการพลเรอน และผปฏบตงานทเกยวของ

ส ารวจความคดเหน ศกษาและรวบรวมขอมล องคความรดานตาง ๆ ทเกยวของกบการจดท าแผนแมบทการรกษาวนยขาราชการ อาท เชน การด าเนนงานดานการรกษาวนยขาราชการพลเรอนของสวนราชการ สถตท เกยวของ นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรทเกยวของ เปนตน

Page 188: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

จดสมมนาผทรงคณวฒดานการรกษาวนย เพอรบฟง ความคดเหนเกยวกบการจดท าแผนแมบทการสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการพลเรอน ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประชมรบฟงความคดเหนเกยวกบการจดท าแผนแมบทดานการสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการพลเรอน จ านวน ๒ ครง เพอรบฟงแนวทางการจดท าแผนแมบท กลไก การด าเนนงาน และอภปรายแลกเปลยนความคดเหนเกยวกบ รางแผนแมบทดาน การสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการพลเรอน

ครงท ๑ ในวนท ๑ มถนายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยมกลมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาทผปฏบตงานดานการเสรมสรางวนยและกลมงานคมครองจรยธรรมประจ าสวนราชการ จาก ๒๒ สวนราชการ จ านวน ๖๐ คน

คร งท ๒ ในวนท ๔ กนยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรงเทพฯ โดยมกลมเปาหมายประกอบดวย ปลดกระทรวงหรอรองปลดกระทรวงทก ากบดแลหรอผอ านวยการส านก/กอง พรอมทงผปฏบตงานท เกยวของกบการสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการ จากหนวยงานระดบกระทรวง ๑๙ กระทรวง และส านกงาน ก.พ. จ านวน ๗๖ คน

ปรบแกและจดท ารายละเอยดแผนแมบทการสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการพลเรอน พรอมทงน าเสนอแนวคดและเนอหารางแผนแมบท และเสนอฝายบรหารเพอพจารณา

จดประชมเพอพจารณารางแผนแมบทดานการสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการพลเรอนส าหรบผปฏบตงาน

Page 189: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๘๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ทเกยวของ ในวนท ๑๖ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ ส าน กงาน ก.พ. จ งหวดนนทบ ร โดยม ผ เข าร วมประชม ประกอบดวย ผปฏบตงานทเกยวของกบการสงเสรมจรยธรรมและการรกษาวนยขาราชการ รวมจ านวน ๓๐ คน

๕ การจดท าระบบฐานขอมลองคความรส าหรบขาราชการ

ประชมคณะท างานจดการองคความรส าหรบขาราชการผานสอออนไลน (Online Knowledge Management)

รวบรวมขอมลในเบองตนเกยวกบวนยและการด าเนนการทางวนย และจดหมวดหมขอมลทรวบรวมได เพอเผยแพรตอไป

วางแนวทางในการจดท าขอมลปฏทนกจกรรมส าคญ และวางแนวทางในการปรบปรงขอมลทจะเผยแพรประชาสมพนธในเวบไซตส านกงาน ก.พ.

วเคราะหและจดประเภทองคความรของส านกมาตรฐานวนยและระบค าคนส าหรบเผยแพรตอบคคลทวไปและขาราชการ ทงน ส าหรบขาราชการไดจดประเภทองคความร ใหแกกลมขาราชการ คอ นกทรพยากรบคคล (จ าแนกตามระดบต าแหนงขาราชการใหม)

จ ดท า ระบบ OCSC Wiki และน าข อม ล ว น ยและ การด าเนนการทางวนยลงในระบบ

จดท าสรปค าถาม-ค าตอบ (Q&A) เรองวนยทพบบอย เพอเตรยมเผยแพรเปนองคความร

จดท า Infographic เกยวกบความผดวนยและเผยแพรทางเวบไซตของส านกงาน ก.พ. และคลงกลางองคความร (OCSC Wiki)

Page 190: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การเสรมสรางความเขมแขงในการปองกนและปราบปราม

การทจรตตอหนาทราชการ ๑. การอบรมหลกสตรการด าเนนการทางวนย

จดฝกอบรมหลกสตรการด าเนนการทางวนย ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว างวนท ๑๒ – ๒๗ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๑ ชน ๙ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยมวตถประสงคเพอใหนตกรหรอบคลากรผปฏบตงานดานวนย อทธรณหรอรองทกข ของแตละ สวนราชการมความรความเขาใจ เหนความส าคญในเรองการรกษาวนยและการด าเนนการทางวนยตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถงเปนการกระตนและเสรมสรางทศนคต คานยมในการเปนขาราชการหรอเจาหนาทของรฐทดใหกบผเขารบการอบรมในการอบรมครงนผเขารบการอบรมจะตองท าการฝกปฏบตการสอบสวนทางวนยในทกขนตอน เพอใหผเขารบการอบรมสามารถน าความรทไดไปใชในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพและเปนธรรม กลมเปาหมายของการอบรม คอ นตกรหรอบคลากรผปฏบตงานดานวนย อทธรณหรอรองทกข ระดบปฏบตการ ช านาญการ หรอช านาญการพเศษของแตละสวนราชการท เกยวของกบ การด าเนนการทางวนยทงจากสวนกลางและสวนภมภาค จ านวน ๘๐ คน

การรณรงคดานการเสรมสรางพฒนาใหขาราชการมวนย ๑. การจดท าคมอการรกษาวนยขาราชการพลเรอน

จดท าค ม อการรกษาวนยข าราชการพลเรอนและ จดกจกรรมเผยแพรผลการศกษาการจดท าคมอการรกษาวนยขาราชการพลเรอนในการสมมนาหวหนาสวนราชการประจ าป

Page 191: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ตามหลกเกณฑและวธการเสรมสรางและพฒนาใหผอยใตบงคบบญชามวนยและปองกนมใหผอยใตบงคบบญชากระท าผดวนย พรอมประเมนความพงพอใจของผรบอบรมตอคมอการรกษาวนยขาราชการพลเรอน

๒. การศกษาเกยวกบมาตรฐานการด าเนนการทางวนยและ การลงโทษทางวนยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการเปรยบเทยบกฎหมายเกยวกบการด าเนนการทางวนยของขาราชการประเภทตาง ๆ

จดท าแบบฟอรมส าหรบการตรวจสอบมาตรฐาน การด าเนนการทางวนยและการลงโทษทางวนย เพอใชเปนเครองมอในการจดเกบขอมลส าหรบการศกษาวจย

รวบรวมรายงานการด าเนนการทางวนยของกระทรวงกลมเปาหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยตธรรม) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพอจดท าสารบญขอมลส าหรบการศกษาเกยวกบมาตรฐานการด าเนนการทางวนยและการลงโทษทางวนยของ อ.ก.พ. กระทรวง

จดท าสารบญขอมลรายงานการด าเนนการทางวนยของกระทรวงกลมเป าหมาย (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยตธรรม) ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพอเปนขอมลส าหรบการศกษาเกยวกบมาตรฐานการด าเนนการทางวนยและการลงโทษทางวนยของ อ.ก.พ. กระทรวง

จดท าสารบญขอมลรายงานการด าเนนการทางวนยและ

Page 192: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การลงโทษทางวนยของสวนราชการตาง ๆ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพอเปนฐานขอมลในการรวบรวมขอมล การด าเนนการทางวนยเชงสถตทสวนราชการรายงานมายง ก.พ.

ด าเนนการตรวจสอบมาตรฐานการด าเนนการทางวนยและการลงโทษทางวนยจากรายงานการด าเนนการทางวนยของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยตธรรม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ เพอสรปปญหาเกยวกบการด าเนนการทางวนยและมาตรฐาน การลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง ไวเปนขอมลส าหรบการศกษาของทปรกษาตอไป

รวบรวมขอมลการด า เนนการทางวน ยเช งสถต ท สวนราชการรายงานมายง ก.พ. ตงแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ เพอจดท าขอมลการด าเนนการทางวนยเชงสถต โดยจ าแนกขอมลเปนรายปตามชวงเวลาการกระท าผด ตามลกษณะความรายแรงของโทษ ตามสถานโทษทางวนย ตามเพศและระดบต าแหนงของผกระท าผด ตามฐานความผด ตามกรณการกระท าผด เปนตน

จดท าแนวทางเกยวกบศกษาเปรยบเทยบกฎหมายและกระบวนการด าเนนการทางวนยของขาราชการพลเรอนสามญกบขาราชการประเภทตางๆ จ านวน ๑๖ หนวยงาน ไดแก ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฎร ส านกงานเลขาธการวฒสภา ส านกงานการตรวจเงนแผนดน ส านกงานคณะกรรมการ สทธมนษยชนแหงชาต ส านกงานต ารวจแหงชาต ส านกงานอยการสงสด ส านกงานศาลรฐธรรมนญ ส านกงานศาลยตธรรม ส านกงานศาลปกครอง ส านกงานคณะกรรมการขาราชการครและ

Page 193: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) บคลากรทางการศกษา ส านกงานคณะกรรมการอดมศกษา ส านกงานกรงเทพมหานคร กรมสงเสรมการปกครองทองถน กองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจกร กระทรวงกลาโหม ส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต รวมถงปญหาความลกลนของกฎหมาย หรอกระบวนการด าเนนการทางวนยของขาราชการประเภทตาง ๆ พรอมแนวทางการแกไขปญหา

รวบรวมและประมวลการตรวจสอบมาตรฐาน การด าเนนการทางวนยและการลงโทษทางวนยจากรายงาน การด าเนนการทางวนยของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงยตธรรม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ท สร ปปญหาเก ยวก บ การด าเนนการทางวนยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง โดยแยกและตรวจสอบเรองทมขอสงเกตไวเปนขอมลส าหรบการศกษาของทปรกษาตอไป

ก าหนดประเดนทจะใชในการประชมรบฟงความคดเหนของฝายเลขานการ อ.ก.พ.กระทรวง จ านวน ๑ ครง ไมนอยกวา ๑๐ กระทรวง และไมนอยกวา ๕๐ คน และการสมภาษณผทรงคณวฒดานวนย จ านวนไมนอยกวา ๑๕ คน เกยวกบ สภาพปญหาในการด าเนนการทางวนยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวง

จดท ารายงานสรปผลการศกษาสภาพปญหาเกยวกบ การด าเนนการทางวนยและมาตรฐานการลงโทษของ อ.ก.พ.กระทรวง จ านวน ๔ กระทรวง ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตธรรม และกระทรวงสาธารณสข

Page 194: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๓. การศกษาการใหประชาชนเขามามสวนรวมในการด าเนนการทางวนย เพอพฒนาประสทธภาพในกระบวนการยตธรรม รายละเอยดดงน

ก าหนดแนวทางการเขามามสวนรวมในการด าเนนการทางวนยของประชาชน เชน การเผยแพรประชาสมพนธใหประชาชนทราบถงสทธในการเขามามสวนรวมในการด าเนนการทางวนย หรอการใหประชาชนไดเขามาม สวนรวมในการแสดงความคดเหนเกยวกบการก าหนดหลกเกณฑและวธการด าเนนการทางวนย ในอนาคต

รวบรวมชองทาง หนวยงาน หรอองคกรท เกยวของกบ การรบเรองรองเรยนทงหมด เชน ผบงคบบญชาซงมอ านาจสงบรรจตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผตรวจการแผนดนของรฐสภา คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน ศนยด ารงธรรม ศนยรบเรองรองทกข ส านกงานปลดส านกนายกรฐมนตร

รวบรวมขนตอนการด าเนนการด าเนนการทางวนย ตงแตขนตอนการรองเรยนจนเสรจสนกระบวนการด าเนนการทางวนย

สรปขอมลการศกษาการใหประชาชนเขามามสวนรวม ในการด าเนนการทางวนย เพอเปนขอมลประกอบการประชมคณะกรรมการพฒนาการบรหารการยตธรรมแหงชาตตอไป ทงน การศกษาการใหประชาชนเขามามสวนรวมในการด าเนนการ ทางวนย มรายละเอยดโดยสงเขป ดงน

๑) การก าหนดแนวทางการเขามามสวนรวมในการด าเนนการทางวนยของประชาชน เชน การเผยแพรประชาสมพนธใหประชาชนทราบถงสทธในการเขามามสวนรวมในการด าเนนการ

Page 195: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ทางวนย การใหประชาชนได เขามามสวนรวมในการแสดง ความคดเหนเกยวกบการก าหนดหลกเกณฑและวธการด าเนนการทางวนยในอนาคต กระบวนการคมครองพยาน

๒) การเปดชองทางในการรองเรยนแกประชาชนซ งปจจบนมชองทาง หนวยงาน หรอองคกรทเกยวของกบการรบเรองรองเรยนในหลายภาคสวน เชน ผบงคบบญชาซงมอ านาจสงบรรจตามมาตรา ๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผตรวจการแผนดนของรฐสภา คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน ศนยด ารงธรรม ศนยรบเรองรองทกข ส านกงานปลดส านกนายกรฐมนตร

๓) การใหประชาชนเข ามาม ส วนร วมในข นตอน การด าเนนการทางวนย เชน การสรางกลไกเพอใหประชาชนสามารถตดตามผลการด าเนนการทางวนย และขนตอนแจงผล การพจารณาการด าเนนการทางวนย เพอเปนการปรบเปลยนความคดหรอความเชอของประชาชนใหมความศรทธาในกระบวนการด าเนนการทางวนยของขาราชการพลเรอน

นอกจากน ควรจดท าแนวทางหรอมาตรการเพมเตม เรองการคมครองพยาน มาตรการในการอ านวยความสะดวกใหแกประชาชนซงเปนพยานผใหขอมลหรอใหเบาะแสทเปนประโยชน และการใหคาตอบแทนในการใหขอมลกบทางราชการ เพอพฒนากลไกใหประชาชนเขามามสวนรวมในการด าเนนการทางวนยตอไป

ด าเนนการพฒนากลไกใหประชาชนเขามามสวนรวม ในการด าเนนการทางวนยตามขอมลทไดจากการศกษาในสวน การพฒนากระบวนการรองเรยนกลาวหาวาขาราชการกระท าผดวนยของประชาชน ดงน

๑) จดใหม ชองทางร องเร ยนในเวบไซตหลกของ

Page 196: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ส านกงาน ก.พ. เพออ านวยความสะดวกใหแกประชาชนในการด าเนนการทางวนยกบขาราชการทกระท าผดวนย

๒) ด าเนนการตดตามกระบวนการด าเนนการทางวนยของเรองทไดมการรองเรยน โดยจะมการตดตามอยางตอเนอง เชน ประจ าทกสองสปดาห เพ อสามารถรายงานขอม ล ความคบหนาของการด าเนนการทางวนยแกผรองเรยนได

จดท าแผนด าเนนการพฒนากลไกใหประชาชนเขามาม สวนรวมในการด าเนนการทางวนย ประกอบดวย แบบรายงานขอมล แผนงาน/โครงการทสนบสนนโยบายเรงดวน ๖ ประเดนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใตแผนแมบทการบรหาร งานยตธรรมแหงชาต ฉบบท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท ๑๓ ตลาคม ๒๕๕๘ แบบทบทวนแนวทาง การด าเนนงานในแตละนโยบายเร งดวน ๖ ดาน ตวอยาง การทบทวนแนวทางการด าเนนงานตามนโยบายเรงดวน ๖ ประเดน ของส านกงาน ก.พ. ๔. การจดท าสอวดทศน

ด าเนนการจางผลตสอวดทศน ๕. การจดท าบทเพลงเพอกระตนจตส านกในการรกษาวนยของขาราชการ

ด าเนนการจางผลตบทเพลงเพอกระตนจตส านกในการรกษาวนยของขาราชการ

โครงการเสรมสรางประสทธภาพในการด าเนนการดาน การพทกษระบบคณธรรมในระบบขาราชการพลเรอนสามญ ๑. การประชมเชงปฏบตการเพอทบทวน ปรบปรง แกไขกฎ ระเบยบ ค าสง และแนวทางปฏบตทเกยวของกบการพจารณา

Page 197: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) วนจฉยอทธรณ รองทกข และการคมครองระบบคณธรรม

แตงตงคณะท างาน เพอศกษา วเคราะหประเดนปญหาเกยวกบกระบวนการพจารณาอทธรณและการพจารณารองทกข

จดประชม ก.พ.ค. รวมกบคณะท างาน เพอก าหนดโครงรางของการแกไขกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอทธรณและการพจารณาอทธรณ และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทกขและการพจารณา เรองรองทกข

จดประชมเชงปฏบตการเพอรบฟงแนวทางความคดเหนของผทรงคณวฒเกยวกบการปรบปรง แกไขกฎ ระเบยบเกยวกบการพทกษระบบคณธรรม

สรปประเดนทไดด าเนนการปรบปรงแกไขกฎ ระเบยบเกยวกบการพทกษระบบคณธรรม พรอมเสนอรางกฎ ระเบยบเกยวกบการพทกษระบบคณธรรมตอ ก.พ.ค. เพอพจารณาใหขอเสนอแนะ

ปรบปรงแกไขรางกฎ ระเบยบเกยวกบการพทกษระบบคณธรรม ตามท ก.พ.ค. ใหขอเสนอแนะในเบองตน

จดประชมเชงปฏบตการเพอแกไข ปรบปรงกฎ ระเบยบเกยวกบการพทกษระบบคณธรรม ณ โรงแรมรชมอนด สไตลลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร โดยมวตถประสงค เพอรบฟง ความค ด เห นและข อ เ สนอแนะจากผ เ ข า ร วมประ ช ม ซงประกอบดวยขาราชการพลเรอนผปฏบตงานดานการพทกษระบบคณธรรมของสวนราชการตาง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน เพอน ามาประกอบการแก ไข ปรบปรงกฎ ก.พ.ค. วาดวย การอทธรณและการพจารณาวนจฉยอทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑

Page 198: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทกขและการพจารณาวนจฉยเรอง รองทกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และทแกไขเพมเตม รวมถงรางระเบยบ ก.พ.ค. ก าหนดหลกเกณฑและวธการเยยวยาความเสยหายใหแก ผอทธรณและผรองทกขหรอด าเนนการอนใดเพอประโยชนแหงความยตธรรม พ.ศ. .... ทงน เพอใหการพทกษระบบคณธรรมในระบบราชการพลเรอนสามญบรรลผลสมดงเจตนารมณแหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑

จดประชม ก.พ.ค. เมอวนท ๑๖ มนาคม ๒๕๖๑ เพอพจารณารางกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทกขและการพจารณาวนจฉยเรองรองทกข ตามขอสงเกตของ ก.พ.ค.

จดประชม ก.พ.ค. เมอวนท ๒๓ มนาคม ๒๕๖๑ เพอพจารณารางกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอทธรณและการพจารณาวนจฉยอทธรณ เชน ประเดนการนงพจารณา การรวมหรอแยกส านวน เปนตน

๒. การเสรมสรางองคความรและความเขาใจเก ยวกบ การด าเนนงานดานการพทกษระบบคณธรรมในระบบราชการ โดยมวตถประสงค คอ ๑) ขาราชการพลเรอนมความร ความเขาใจการพทกษระบบคณธรรมในระบบราชการพลเรอน และน าไปปรบใชกบการปฏบตหนาทราชการ ๒) ขาราชการ พลเรอนสามญสามารถใชสทธตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎทเกยวของไดอยางถกตอง และ ๓) ขาราชการพลเรอนมทศนคตทดตอการพทกษระบบคณธรรมในระบบราชการพลเรอน และ ก.พ.ค.

จดท าหนงสอรวมบทความคอลมน ก.พ.ค. ขอบอก เลม ๖ เพอเปนชองทางในการเผยแพรขอมลขาวสารเกยวกบการพทกษ

Page 199: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ระบบคณธรรมใหกบขาราชการพลเรอน

จดท าหนงสอรวมกฎหมาย ก.พ.ค.

จดท ารายงานประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ งม เนอหา ประกอบดวย สรปการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การศกษาดงานทเครอรฐออสเตรเลย สถตการพจารณาวนจฉยในรปแบบแผนภม และสรปค าพพากษาทนาสนใจ

รวบรวมและศกษาค าพพากษาศาลปกครองทเกยวของกบ ก.พ.ค. โดยจดประชมคณะท างานเพอก าหนดหลกการในการด าเนนการ แบงงานและตดตามผล แบงงานและสรปค าพพากษาของศาลปกครองทม ความเหนต างกบ ก .พ.ค . จ าแนก ค าพพากษาเปนรายปทฟอง และอยระหวางการตรวจการยอ ค าพพากษาศาลปกครอง

จดท าหนงสอผพทกษระบบคณธรรม เลม ๖

จดท า เนอหาส าหรบการ เผยแพรประชาสมพนธ องคความรและความเขาใจเกยวกบการด าเนนงานดาน การพทกษระบบคณธรรมในระบบราชการผานสอวทย เอกสารแผนพบ และโปสเตอร

จดท าจลสาร ก.พ.ค. News และจดสงจลสารส าหรบ ไตรมาสแรกและไตรมาสท ๒ ใหแกสวนราชการสวนกลางและ สวนภมภาค

๓. โครงการเพมประสทธภาพการปฏบตงานดานการพทกษระบบคณธรรมเพอพฒนาระบบฐานขอมล

จดท ารายงานและศกษาการพฒนาระบบขอมลเพอ การเพมประสทธภาพการปฏบตงานดานการพทกษระบบ

Page 200: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) คณธรรมเพอพฒนาระบบขอมล

การเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม และการพฒนาวฒนธรรม

องคกร ๑. การจดงานวนขาราชการพลเรอน

ประชมหารอปรบปรงหลกเกณฑและวธการคดเลอกขาราชการพลเรอนดเดน รวมกบกระทรวงศกษาธการ ในวนท ๑๑ กนยายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จ งหวดนนทบร โดยทประชมไดหารอประเดนขอเสนอในการปรบปรงหลกเกณฑและวธการคดเลอกขาราชการพลเรอนดเดน สรปไดดงน

- ดานองคประกอบคณะท างานปรบปรงหลกเกณฑและวธการคดเลอกขาราชการพลเรอนดเดน

- ดานระยะเวลาการปฏบตราชการ - ดานประเภทขาราชการผเขารบการคดเลอก - ดานสดสวนขาราชการพลเรอนดเดน และกลมของ

ผเขารบการคดเลอก - ดานการก าหนดจ านวนคร งท ได รบคดเลอกเปน

ขาราชการพลเรอนดเดน - ดานองคประกอบของคณะกรรมการคดเลอกขาราชการ

พลเรอนดเดนของสวนราชการและจงหวด - ดานการประเมนขาราชการพลเรอนดเดน - ดานวธการคดเลอก

จดประชมเตรยมการจดงานวนขาราชการพลเรอนประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวนท ๒๔ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ อาคารส านกงาน ก.พ. จ งหวดนนทบร มผ เขารวมประชม

Page 201: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ประกอบดวย ผแทนจากกระทรวงศกษาธการ กระทรวงสาธารณสข กระทรวงอตสาหกรรม และหนวยงานทเกยวของ รวม ๑๕ คน

ส ารวจสถานะและความกาวหนาของขาราชการพลเรอนดเดน โดยศกษาขอมลเอกสาร โดยเกบสถตจ าแนกแยกเพศ อาย ต าแหนงสงสดในปจจบนหรอกอนเกษยณ คณสมบตหรอคณลกษณะทส าคญของผทไดรบรางวลขาราชการพลเรอนดเดน เพอตอบค าถามขอมลเบองตน

แจ ง เว ยนค าส งแต งต งอน กรรมการจ ดก จกรรม วนขาราชการพลเรอน ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนท ๔ ธนวาคม ๒๕๖๐ ใหแกสวนราชการทรบผดชอบในแตละคณะอนกรรมการ ทง ๔ คณะ ไดแก คณะอนกรรมการคดเลอกขาราชการพลเรอนดเดน คณะอนกรรมการดานการประชาสมพนธและเผยแพร คณะอนกรรมการจดกจกรรมวนข าราชการพลเรอน และคณะอนกรรมการจดกจกรรมบ าเพญกศลและสาธารณประโยชน

จดประชมคณะท างานปรบปรงหลกเกณฑการคดเลอกข าราชการพลเร อนด เด น ในวนท ๑๕ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร และแจงเวยนใหสวนราชการด าเนนการคดเลอกขาราชการ พลเรอนดเดนประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐

ด าเนนการเบกจายเงนงบประมาณแทนกบใหกบหนวยงานทเกยวของ ดงน ๑) คณะอนกรรมการคดเลอกขาราชการพลเรอนดเดน ไปยงกระทรวงศกษาธการ จ านวน ๓,๓๓๐,๖๑๐ บาท ๒) คณะอนกรรมการดานการประชาสมพนธและเผยแพร ไปยงก ร ม ป ร ะ ช า ส ม พ น ธ จ า น ว น ๑ , ๘ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท ๓) คณะอนกรรมการจดกจกรรมวนขาราชการพลเรอน ไปยง

Page 202: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กระทรวงสาธารณสข จ านวน ๒,๔๕๙,๓๙๐ บาท และ ๔) คณะอนกรรมการจดกจกรรมบ าเพญกศลและสาธารณประโยชน ไปยงกระทรวงอตสาหกรรม จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

จดงานวนขาราชการพลเรอน ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหวางวนท ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมกจกรรม ดงน

๑) วนท ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จดงานเลยงเพอเปนเกยรตและแสดงความยนดแกขาราชการพลเรอนดเดน ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐ และครอบครว ณ หองวายภกษ ๒ – ๔ ชน ๔ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทาราศนยราชการและคอนเวนชนเซนเตอร กรงเทพฯ

๒) วนท ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จดพธบ าเพญกศลและพธมอบเกยรตบตรและเขมเชดชเกยรตแกขาราชการพลเรอนดเดน ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตกสนตไมตร ท าเนยบรฐบาล กรงเทพฯ พรอมท งจดงานแสดงนทรรศการ “ขาราชการพลเรอนกบ การขบเคลอนยทธศาสตรชาต” และการบรการประชาชน ณ อาคารรฐประศาสนภกด (อาคารบ) ศนยราชการเฉลมพระเกยรต ๘๐ พรรษา ๕ ธนวาคม ๒๕๕๐ ๒. การพฒนาองคความร และเครองมอดานการสงเสรมจรยธรรม เพอการขบเคลอนคณธรรม จรยธรรม

จดท าขอเสนอแนวทางการปรบปรงการสงเสรมจรยธรรมในราชการพลเรอน โดยบรณาการระบบบรหารทรพยากรบคคล อาท ระบบจ าแนกต าแหนง ระบบคาตอบแทน ระบบแตงตง เขากบเครองมอในการสงเสรมจรยธรรมและความโปรงใสในการปฏบตงานของขาราชการ เพอใหการสงเสรมจรยธรรมและ การปองกนการกระท าผดทางวนยผสานกลมกลนกบกลไก การบรหารทรพยากรบคคลภาคราชการ รวมถงการบรณาการ

Page 203: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กระบวนการสงเสรมจรยธรรมขาราชการเขากบกลไกการสราง ทางกาวหนาในอาชพ การวางระบบทจะจงใจคนรนใหมทมศกยภาพและมจตสาธารณะทจะเขาสราชการในอนาคต การสราง ความเขมแขงและเพมประสทธภาพใหกบเครองมอและกลไก การด าเนนงานตามกฎหมายทมอย

จดท าแนวทางการด าเนนงานดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม ส าหรบสวนราชการ เพอเปนเครองมอใหกบสวนราชการในการจดท าขอเสนอแนวทางการสงเสรมคณธรรม จรยธรรมทสอดคลองกบบรบทการท างานและสภาพปญหาของสวนราชการ โดยท าหนงสอแจงสวนราชการและจงหวด

แตงตงคณะกรรมการจรยธรรมประจ าสวนราชการ จ านวน ๔๐ กรม ๒๓ จงหวด ไดแก

- กรมบงคบคด ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต กรมการจดหางาน ส านกงานกจการยตธรรม กรมทรพยสนทางปญญา ส านกงบประมาณ ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ส านกงานปลดกระทรวงการคลง ส านกงานมาตรฐานสนคา เกษตรและอาหารแห งชาต กรมการปกครอง ส านกงาน ราชบณฑตยสภา ส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตในภาครฐ กรมปศสตว ส านกงานปลดกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ส านกงานเศรษฐกจการคลง ส านกขาวกรองแหงชาต ส านกงานปลดกระทรวงเกษตร และสหกรณ กรมควบคมมลพษ กรมควบคมโรค ส านกงานนโยบายและแผนพลงงาน กรมปาไม ส านกงานปลดกระทรวงยตธรรม กรมคมครองสทธและเสรภาพ ส านกงาน ก.พ. กรมวทยาศาสตรการแพทย กรมอนามย กรมพฒนาธรกจการคา

Page 204: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กรมอตนยมวทยา ส านกงานปลดกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย กรมส งเสร มคณภาพส งแวดลอม ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดพเศษ ส านกงานสถตแหงชาต ส านกงานปลดกระทรวงวฒนธรรม ส านกงานเลขาธการสภาการศกษา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมฝนหลวงและ การบนเกษตร ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กรมทรพยากรธรณ และกรมธรกจพลงงาน

- จงหวดจนทบร จงหวดพจตร จงหวดแพร จงหวดสรนทร จงหวดชยภม จงหวดสระบร จงหวดแมฮองสอน จงหวดกาญจนบร จงหวดมกดาหาร จงหวดสมทรสาคร จงหวดอตรดตถ จงหวดนาน จงหวดสระแกว จงหวดเพชรบร จงหวดนครพนม จงหวดนครราชสมา จงหวดสมทรสงคราม จงหวดภเกต จงหวดนครนายก จงหวดสพรรณบร จงหวดยโสธร จงหวดนครสวรรค และจงหวดนราธวาส

รวบรวมผลการศกษาวจยและเอกสารทางวชาการทส านกงาน ก.พ. ด าเนนการหรอผลตขน บทความวชาการดานจรยธรรมของขาราชการ และค าถาม - ค าตอบเกยวกบมาตรฐานจรยธรรมและการด าเนนงานของศนยสงเสรมจรยธรรม ส านกงาน ก.พ. เพอเตรยมจดท าขอมลองคความรดานจรยธรรมของส านกงาน ก.พ. ส าหรบการเผยแพรตอไป โดยจดท า Infographic และเผยแพรองคความรผานทาง ๒ ชองทาง คอ เวบไซตของส านกงาน ก.พ. และ คลงกลางองคความร (OCSC Wiki) ๓. การจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญใหม

จดประชมคณะท างานการจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐

Page 205: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จ านวน ๒ ครง วนท ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประชมเชงปฏบตการเรอง การจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ ครงท ๑ ในวนท ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยมเลขาธการ ก.พ. (นางเมธน เทพมณ) เปนประธาน กลาวตอนรบผเขารวมประชม และรองเลขาธการ ก.พ. (นางชตมา หาญเผชญ) ชแจงวตถประสงคและเปาหมายของการจดท ามาตรฐานทางจรยธรรม ด าเนนการประชม/อภปราย โดยมประเดน ดงน ๑) องคกรกลางบรหารงานบคคลน าเสนอขอมลทเกยวของกบการจดท ามาตรฐานทางจรยธรรม ๒) อภปรายแลกเปลยนความคดเหน และ ๓) พจารณาแนวทางการจดท ามาตรฐานทางจรยธรรม โดยทประชมมมตเหนชอบแผนการด าเนนการและกรอบแนวคดการจดท ามาตรฐานทางจรยธรรม ตามรฐธรรมนญ มผเขาประชม จ านวน ๕๐ คน

จดประชมเชงปฏบตการเรอง การจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ ครงท ๒ ในวนท ๒๙ มถนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๓ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จ งหวดนนทบร โดยสรปสาระส าคญของ การประชม ดงน ทประชมไดพจารณาขอเสนอรางมาตรฐาน ทางจรยธรรมขององคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ ตามกรอบแนวคด ๓ ดาน ไดแก ดานเนอหาสาระ ดานกลไก และดานสภาพบงคบ และพจารณาสรปความเหนตอรางมาตรฐาน

Page 206: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ทางจรยธรรมเพอใหผแทนองคกรกลางบรหารงานบคคลน า รางมาตรฐานทางจรยธรรมดงกลาว ไปเสนอตอผบรหารหรอคณะกรรมการขององคกรกลางบรหารงานบคคลพจารณา และมอบผแทนคณะกรรมการฯ เขารวมการประชมครงท ๓ มผเขาประชม จ านวน ๕๒ คน

จดประชมเรอง การจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ ระหวาง อ.ก.พ. วสามญเกยวกบวนยและการออกจากราชการและ อ.ก.พ. วสามญเกยวกบการสงเสรมจรยธรรมเพอราชการใสสะอาด ในวนท ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยมผเขาประชม จ านวน ๔๐ คน ผลจากการประชม คอ ทประชม อ.ก.พ. ทงสองคณะไดอภปรายและ มขอเสนอแนะเกยวกบการจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมส าหรบขาราชการและเจาหนาทของรฐในดานตาง ๆ ดงน

- ดานสาระ ซงทประชมไดสรปคานยมหลก ๗ ประการ ไดแก ๑) ซอสตยสจรต ๒) รบผดชอบตอหนาท ๓) ไมเลอกปฏบต ๔) กลายนหยดในสงทถกตอง ๕) มงผลสมฤทธ ๖) มจตสาธารณะ และ ๗) เปนตนแบบของสงคม

- ดานกลไกและดานสภาพบงคบ โดยทประชมเหนดวยกบขอเสนอทใหบญญตเปนพระราชบญญตวาดวยมาตรฐานทางจรยธรรมของเจาหนาทของรฐ ใหแยกความชดเจนระหวางจรยธรรมและวนย เหนดวยกบขอเสนอกลไกระดบชาตโดยใหมคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยธรรมเจาหนาทของรฐ (กมจ.) และอ านาจหนาท รวมทงการน ามาตรฐานทางจรยธรรมไปใชในกระบวนการบรหารงานบคคล และมขอสงเกตเกยวกบบทบาท

Page 207: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) หนาทของกลไกระดบ ก. และกลไกระดบสวนราชการ/หนวยงาน การเพมผแทนจากภาคสอมวลชนและภาคประชาสงคม และ การเพมเตมอ านาจหนาทในการเสนอแนะและใหค าปรกษาแกคณะรฐมนตรเกยวกบนโยบายและยทธศาสตรการสงเสรมจรยธรรมภาครฐ

จดประชมเชงปฏบตการเรอง การจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ ครงท ๓ ในวนท ๑๐ สงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร โดยทประชมไดมมตเหนชอบสาระมาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ จ านวน ๗ ขอ และมอบหมายใหส านกงาน ก.พ. ยกรางกฎหมายวาดวยจรยธรรมของเจาหนาทของรฐ โดยน าเอาความเหนของทประชมทงดานสาระ กลไก และ สภาพบงคบไปประกอบการยกรางฯ รวมถงใหส านกงาน ก.พ. จดประชมผแทนคณะกรรมการองคกรกลางบรหารงานบคคล แตละประเภท เพอพจารณารางกฎหมายวาดวยจรยธรรมของเจาหนาทของรฐ มผเขารวมประชมจ านวน ๕๗ คน

จดประชมเชงปฏบตการเรอง การจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ ระหวางองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ ครงท ๔ ในวนท ๗ กนยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทาราศนยราชการและคอนเวนชนเซนเตอร แจงวฒนะ กรงเทพ โดยทประชมไดพจารณา และมขอสงเกตในการปรบแกรางกฎหมายวาดวยจรยธรรมของเจาหนาทของรฐ และมอบหมาย

Page 208: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ใหส านกงาน ก.พ. แจงเวยนรางกฎหมายดงกลาวทมการปรบแกแลวใหองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ พจารณา มผเขารวมประชมจ านวน ๕๕ คน

จดประชมคณะท างานและประมวลความเหนขององคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ เพอปรบปรงรางกฎหมายเกยวกบการจดท ามาตรฐานจรยธรรมเจาหนาทของรฐ ในวนท ๖ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร มขาราชการส านกงาน ก.พ. เขารวมประชม รวม ๑๕ คน

จดประชมคณะท างานจดท ามาตรฐานทางจรยธรรมและประมวลขอมลจากองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ ท ใหความเหนเกยวกบรางกฎหมาย เพอจดท ามาตรฐาน ทางจรยธรรมขาราชการและเจาหนาทรฐ ในวนท ๓ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชมศนยสงเสรมจรยธรรม ชน ๘ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดประชมคณะท างานจดท ามาตรฐานทางจรยธรรม ครงท ๑/๒๕๖๑ เพอพจารณาแนวทางการปรบปรงสารบญญตตามประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน ในวนท ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

เสนอรางกฎหมายเกยวกบมาตรฐานทางจรยธรรมของเจาหนาทรฐตอรองนายกรฐมนตร (นายวษณ เครองาม) พจารณา

จดสมมนาเชงปฏบตการเพอการขบเคลอนมาตรฐานทางจรยธรรมเจาหนาทของรฐ เรอง การน ามาตรฐานทางจรยธรรม ไปใชในกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล ในวนท ๖ มนาคม

Page 209: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓๕๐๑ ชน ๕ อาคาร ๓ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร เพอใหผเขารวมสมมนาไดแลกเปลยนเรยนรและ มความรความเขาใจ รวมถงรวบรวมองคความรเกยวกบการจดท าแนวทางการน ามาตรฐานทางจรยธรรมไปใชในกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล โดยผเขารวมสมมนา ประกอบดวย เจาหนาท ท ร บผ ดชอบเก ยวก บการก าหนดกฎ ระเบ ยบ ข นตอน การบรหารงานบคคลขององคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ และหนวยงานรฐวสาหกจ รวมจ านวน ๑๑๐ คน

จดประชมเพอขบเคลอนมาตรฐานทางจรยธรรมเจาหนาทของรฐ เรอง การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยธรรม ของเจาหนาทของรฐ (ก.ม.จ.) ในวนท ๒๑ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบรเพอรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะเกยวกบการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยธรรมของเจาหนาทของรฐ (ก.ม.จ.) ตามรางพระราชบญญตจรยธรรมเจาหนาทของรฐ พ.ศ. ... โดยผเขารวมการประชม ประกอบดวย เจาหนาทองคกรกลางบรหารงานบคคลประเภทตาง ๆ รวมจ านวน ๕๐ คน ๔. การปรบปรงประมวลจรยธรรม

รวบรวมความเหนของ อ.ก.พ. วสามญเกยวกบการสงเสรมจรยธรรมเพอราชการใสสะอาดเกยวกบการปรบปรงประมวลจรยธรรม และรวบรวมผลการตดตามและประเมนผลการปฏบตตามประมวลจรยธรรมทผานมา เพอเปนขอมลพนฐานในการปรบปรงประมวลจรยธรรม

ประมวลขอมลส าคญทเกยวของกบการจดท าประมวลจรยธรรม ไดแก บรบทภาคราชการปจจบน สภาพปญหา

Page 210: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การกระท าผดจรยธรรมของขาราชการพลเรอน ประมวลกฎหมายทเกยวของกบประมวลจรยธรรม

จดท ากรอบแนวคดในการจดท าสารบญญตประมวลจรยธรรมเสนอฝายบรหารส านกงาน ก.พ. พจารณา

จดประชมคณะท างานฯ เพอพจารณาแนวทางการปรบปรงสารบญญตตามประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน ครงท ๑/๒๕๖๑ ในวนท ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

จดสมมนา เร อง การจดท าร างประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอนตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ ในวนท ๘ มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๒ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร วตถประสงคเพอรบฟงความคดเหนจากผทรงคณวฒ ผบรหาร และเจาหนาทผรบผดชอบงานดานการสงเสรมจรยธรรมของสวนราชการ ส าหรบเปนขอมลประกอบการจดท ารางประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอนใหสอดคลองกบมาตรฐานทางจรยธรรมใหม โดยมผเขารวมสมมนา ประกอบด วย ผ ทรงคณวฒ ผ บร หารของส วนราชการ คณะกรรมการจรยธรรม และกลมงานคมครองจรยธรรมประจ าสวนราชการ รวมจ านวน ๕๕ คน

จดประชมสมมนาการปรบปร งประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน และแนวทางการสรางความเขมแขงใหองคกรคมครองจรยธรรมเพอสรางความเขมแขงใหกบองคกรคมครองจรยธรรม ระหวางวนท ๒๓ – ๒๔ มถนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสปรงฟลด วลเลจ กอลฟ แอนด สปา อ าเภอชะอ า จงหวดเพชรบร โดยมวตถประสงคเพอก าหนดแนวทางการเสรมสราง

Page 211: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ความเขมแขงและเพมประสทธภาพในการด าเนนงานดานจรยธรรมใหกบคณะกรรมการจรยธรรมและกลมงานคมครองจรยธรรม พจารณารางประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอนตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๖๐ รวมถงแนวทางการขบเคลอนงานดานจรยธรรมทเปนรปธรรม และสามารถน าไปปฏบตไดอยางมประสทธภาพ ซงมกลมเปาหมาย ประกอบดวย อ.ก.พ. วสามญเกยวกบการสงเสรมจรยธรรมเพอราชการใสสะอาด ประธานคณะกรรมการจรยธรรมประจ า สวนราชการ ผทรงคณวฒจากภายนอก ผบรหารและเจาหนาทศนยสงเสรมจรยธรรม และ ศปท. ส านกงาน ก.พ. จ านวน ๓๖ คน ๕. การสงเสรมการเรยนรดานจรยธรรมใหแกขาราชการและสวนราชการ

พฒนาและปรบปรงเนอหาเรอง การสรางมาตรฐาน ความโปรงใสของสวนราชการ เพอจดท าสอการเรยนรทางอเลกทรอนกส e - Book

พฒนาและปรบปรงเนอหาหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง เพอจดท าสอการเรยนรทางอเลกทรอนกส e – Book และ e – Learning ดวยการจดท าเนอหา และประชมใหขอมลรายละเอยดเนอหากบสถาบนพฒนาขาราชการพลเรอน

พฒนาวทยากรตวคณหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง

- จดฝกอบรมวทยากรต วคณหลกสตรเสรมสร างเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง เพอพฒนาขาราชการใหมความร มความมงมนปฏบตหนาทเพอสวนรวม

Page 212: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ปฏบตตน ปฏบตงาน ดวยความซอสตยสจรต เปนตวอยางทดของผรวมงานและสามารถท าหนาทวทยากรตวคณในการอบรมขาราชการของสวนราชการในสงกดได ซงมสวนราชการเขารวม จ านวน ๒๖ สวนราชการ รวม ๙๐ คน โดยเปนขาราชการกลมงานคมครองจรยธรรม ศนยปฏบตการตอตานการทจรต หรอปฏบตงานอนทเกยวของ ทด ารงต าแหนงระดบช านาญการขนไป หรอขาราชการทมทกษะในการเปนวทยากร (Facilitator) และ มความรเกยวกบจรยธรรมและการปองกนการทจรต

- วางแผนการพฒนาวทยากรตวคณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ หลกสตร ดงน

๑) การเปนขาราชการทด ๒) เสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการ

ไทยไมโกง ๓) การพฒนากระบวนท ศน และคณล กษณะ

ขาราชการยคใหม ๔) การพฒนาคณธรรม จรยธรรม (มาตรฐานทาง

จรยธรรมเจาหนาทของรฐ/ประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน) - จดอบรมโครงการพฒนาวทยากรตวคณ ประกอบดวย

๑) หลกสตรการเปนขาราชการทด ระหวางวนท ๑๔ – ๑๕ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร มผเขารวมอบรมจ านวน ๓๖ คน

๒) หลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง ระหวางวนท ๒๕ – ๒๗ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทาราศนยราชการและคอนเวนชน เซนเตอร กรงเทพฯ มผเขารวมอบรมจ านวน ๓๖ คน

Page 213: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ๓) หลกสตรการพฒนาคณธรรมจรยธรรม ระหวาง

วนท ๗ – ๘ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร มผเขารวมอบรมจ านวน ๒๕ คน

๔) หลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง ระหวางวนท ๒๑ – ๒๒ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรชมอนด สไตลช คอนเวนชน จงหวดนนทบร มผเขารวมอบรมจ านวน ๓๔ คน

- จดท ารายงานการด าเนนการของหลกสตรทผานมา (การเปนขาราชการทด เกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง) พรอมขอเสนอแนวทางในการด าเนนการส าหรบโครงการวทยากรตวคณหลกสตรตาง ๆ

การขบเคลอนหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง

- จดฝกอบรมหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง จ านวน ๒ ครง โดยมวตถประสงคเพอใหผเขารบการอบรมมความรความเขาใจเกยวกบการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามการทจรตประพฤตมชอบ เพอเสรมสรางจตส านกของขาราชการใหม ความมงมนปฏบตหนาทเพอสวนรวม ปฏบตตน ปฏบตงานดวย ความซอสตยสจรต เปนตวอยางทดของผรวมงาน และสามารถ มบทบาทส าคญในการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ อยางมประสทธภาพ โดยมผเขารวมเปนคณะกรรมการจรยธรรมประจ าจ งหวด เจ าหนาทจากกลมงานคมครองจรยธรรม ศนยปฏบตการตอตานการทจรต (ศปท.) กลมบรหารงานบคคล ศนยด ารงธรรม และส านกงานวฒนธรรมจงหวด และ/หรอผท

Page 214: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ไดรบมอบหมายใหขบเคลอนแผนสงเสรมคณธรรม จรยธรรม จ านวน ๑๔๐ คน จาก ๒๗ จงหวด ไดแก จงหวดนนทบร ปทมธาน พระนครศรอยธยา อางทอง สระบร สมทรปราการ นครปฐม สมทรสาคร สมทรสงคราม ฉะเชงเทรา นครนายก ชลบร ราชบร สพรรณบร สงหบร ชยนาท ลพบร อทยธาน นครสวรรค ปราจนบร สระแกว ระยอง จนทบร ตราด กาญจนบร เพชรบร และประจวบครขนธ

- จดฝกอบรมหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง ซงเปนความรวมมอระหวางส านกงาน ก.พ. กบสวนราชการตาง ๆ โดยมวตถประสงคเพอใหขาราชการและเจาหนาทซงอยภายใตการก ากบดแลของกระทรวงมความร ความเขาใจและตระหนกในแนวทาง นโยบายของรฐบาล และ ความคาดหวงของประชาชนทมตอหนวยงาน พรอมทงความเสยงตามบรบทขององคกร และเพอใหคณะกรรมการจรยธรรมประจ าสวนราชการเขาใจบทบาทหนาทของคณะกรรมการ เครองมอ แนวทางสงเสรมคณธรรม จรยธรรม และการเสรมสรางเกยรตภมขาราชการทซอสตย โดยไดด าเนนการในสวนราชการ ดงตอไปน

- กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมกบส านกงาน ก.พ. มผเขาอบรมจ านวน ๑๖๐ คน

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ มผเขาอบรมจ านวน ๑๔๒ คน

- กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม มผเขาอบรมจ านวน ๑๒๐ คน ซงผลจากการอบรม คอ สวนราชการระดบกระทรวงมโครงการรองรบการท างานทเสรมสรางเกยรตภมฯ โดยเนนกระบวนการคด

Page 215: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ทมสวนรวมของผเกยวของตามบรบทของแตละกรม

- จดฝกอบรมหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง ซงเปนความรวมมอระหวางส านกงาน ก.พ. มลนธประเทศไทยใสสะอาด และจงหวดตาง ๆ โดยมวตถประสงค คอ ๑) เพอเสรมสรางจตส านกของขาราชการและเจาหนาทของรฐในจงหวดใหมความมงมนปฏบตหนาท เพอส วนรวม ปฏบ ต ตน ปฏบ ต งานด วยความซ อส ตย ส จร ต เปนตวอยางทดของประชาชน ผรวมปฏบตงาน ซงมบทบาทส าคญในการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบอยางมประสทธภาพ ๒) เพอเสรมสรางความเขมแขงใหคณะกรรมการจรยธรรมประจ าจงหวดมความร ความเขาใจ และน าไปเปนแนวทางในการขบเคลอนสงเสรมคณธรรม จรยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาทของรฐอยางมประสทธภาพ ๓) เพอสรางกระบวนการคดคนด านการส งเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามการทจรต ใหกบภาคสวนตาง ๆ ภายในจงหวด อนจะน าไปสการบรณาการและท าใหสงคมเขาใจการท างานของขาราชการ เพอสรางจงหวดใสสะอาดตอไป และ ๔) เพอสรางแกนน าประสานสมพนธทงภาครฐ เอกชน ประชาสงคม เพอรวมมอกนขบเคลอนกจกรรมความดใหขยายผลออกไปทกสวนของจงหวดอยางตอเนอง ผนกก าลงในการสนบสนนจงหวดใสสะอาดใหบรรลผลตามจดมงหมายอยางมเอกภาพรวมกน และรวมกนปกปองรกษาขาราชการทดใหมก าลงใจและเปนตวอยางทดของสงคม ซงไดด าเนนการในจงหวด ดงตอไปน

- จงหวดหนองคาย มผเขาอบรมจ านวน ๒๐๗ คน - จงหวดล าปาง มผเขาอบรมจ านวน ๑๐๐ คน

Page 216: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) - จงหวดตรง มผเขาอบรมจ านวน ๑๐๖ คน

ซงผลจากการอบรม คอ จงหวดมโครงการรองรบการท างานทเสรมสรางเกยรตภมฯ โดยเนนกระบวนการคดทมสวนรวมของผเกยวของ

- วเคราะหรายงานผลการจดหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ: ส านกขาราชการไทยไมโกง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส วนราชการ ประกอบด วย กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม กระทรวงพาณชย กระทรวงวฒนธรรม จงหวดหนองคาย จงหวดล าปาง และ จงหวดตรง

- ศกษาและพฒนาเกณฑการคดเลอกสวนราชการทจะเขารวมหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะพจารณาจากสวนราชการทมคณสมบต ดงน

๑) คะแนน ITA มากกวารอยละ ๘๐ ๒) การประเมนประสทธภาพในการปฏบตราชการ

- ประสานกบสวนราชการประกอบดวย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตสาหกรรม และจงหวดสกลนคร ทจะด าเนนโครงการขบเคลอนหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง รวมกบส านกงาน ก.พ.

- จดอบรมโครงการขบเคลอนหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง เพอจงหวดสงขลาใสสะอาด ระหวางวนท ๑๙ – ๒๐ ธนวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ พ สมหลา บช รสอรท จงหวดสงขลา โดยม

Page 217: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) วตถประสงค คอ ๑).เพอเสรมสรางจตส านกของขาราชการและเจาหนาทของรฐใหมความม งมนปฏบตหนาท เพอสวนรวม ปฏบตตน ปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต เปนตวอยางทดของประชาชน ๒) เพอเสรมสรางความเขมแขงใหคณะกรรมการจรยธรรมประจ าสวนราชการ และ ๓) เพอสรางกระบวนการคดดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามการทจรต กลมเปาหมายประกอบดวย ขาราชการและเจาหนาทของรฐ เจาหนาทปฏบตงานในรฐวสาหกจ เจาหนาททปฏบตงานในองค กรมหาชนในก ากบด แลของจ งหว ดสงขลา และคณะกรรมการจรยธรรมประจ าจงหวดสงขลา จ านวน ๘๐ คน

- จดอบรมโครงการขบเคลอนหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง เพอจงหวดสกลนครใสสะอาด ระหวางวนท ๑๓ – ๑๔ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม พ.ซ. แกรนด พาเลซ อ าเภอเมองฯ จงหวดสกลนคร เพอเสรมสรางจตส านกของขาราชการและเจาหนาทของรฐใหมความมงมนปฏบตหนาทเพอสวนรวม ปฏบตตน ปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต เปนตวอยางทดของประชาชน เสรมสราง ความเขมแขงใหคณะกรรมการจรยธรรมประจ าสวนราชการ รวมถงสรางกระบวนการคดดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามการทจรต โดยมกลมเปาหมาย คอ กรรมการจรยธรรมประจ าจงหวดสกลนคร หวหนาสวนราชการ ขาราชการและเจาหนาทของรฐ มผเขารวมอบรมจ านวน ๘๐ คน โดยมการอภปรายเรอง “จรยธรรมน าไทย สรางรฐโปรงใส ปองภยทจรต” ทมผรวมอภปราย ไดแก รองเลขาธการ ก.พ. (นางชตมา หาญเผชญ) ผวาราชการจงหวดสกลนคร ผอ านวยการส านกงาน

Page 218: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ป.ป.ช. ประจ าจงหวดสกลนคร และประธานสภาอตสาหกรรมจงหวดสกลนคร รวมแลกเปลยนมมมองของภาครฐและภาคเอกชนตอการขบเคลอนคณธรรม จรยธรรม ตามทศทางการปฏรปประเทศภายใตบรบทประเทศไทย ๔.๐ ซงผเขาอบรมไดรบความรและขอมลท เปนประโยชนตอการคดขอเสนอโครงการ เชน กรอบยทธศาสตร ผลสรปจากการท ากจกรรมกลม การวเคราะหปญหาและความเสยงในการทจรตภายในองคกรมาประมวลผลและน าเสนอเปนขอเสนอโครงการ/กจกรรมเพอเสรมสรางจงหวดสกลนครใสสะอาด รวมทงไดรวมกนตงปณธานท าความดเสรมสรางเกยรตภมขาราชการเพอจงหวดสกลนครใสสะอาด พรอมทงขอเสนอแนะและความคดเหนเพอปรบปรงขอเสนอโครงการ/กจกรรมของแตละกลม อนจะน าไปสการผลกดนจงหวดสกลนคร สการเปนจงหวดใสสะอาดไดอยางแทจรงตอไป

- จดอบรมโครงการขบเคลอนหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมอระหวางส านกงาน ก.พ. กบกระทรวงอตสาหกรรม ระหวางวนท ๒๖ – ๒๗ มนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนจร พารค กรงเทพฯ วตถประสงคเพอเสรมสรางจตส านกของขาราชการและเจาหนาทของรฐใหมความมงมนปฏบตหนาท เพอสวนรวม ปฏบตตน ปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต เปนตวอยางทดของประชาชน เสรมสรางความเขมแขงใหคณะกรรมการจรยธรรมประจ า สวนราชการ รวมถงสรางกระบวนการคดดานการสงเสรมคณธรรม จร ยธรรม การป องกนและปราบปรามการทจร ต โดยมกลมเปาหมาย คอ ผบรหาร ขาราชการ เจาหนาทของรฐในสงกดกระทรวงอตสาหกรรม และคณะกรรมการจรยธรรมประจ า

Page 219: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๑๙

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) สวนราชการในสงกดกระทรวงอตสาหกรรม มผ เขารวมอบรมจ านวน ๘๖ คน

- จดโครงการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม เพอจงหวดและประเทศไทยใสสะอาด รวมกบมลนธประเทศไทยใสสะอาด และจงหวดสราษฎรธาน ในวนท ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบร จงหวดสราษฎรธาน โดยมวตถประสงค เพอสงเสรมคณธรรม จรยธรรม เสรมสรางการมสวนรวมของ ทกภาคสวนทงองคกรภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทงในสวนกลาง และในพนทจงหวดสราษฎรธาน แบบบรณาการ มผเขารวมโครงการ จ านวน ๒๕๐ คน

- จดอบรมโครงการขบเคลอนหลกสตรเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง โดยความรวมมอระหวางส านกงาน ก.พ. กบกระทรวงแรงงาน ระหวางวนท ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ปรนสตน พารค สวท ถนนมตรไมตร เขตดนแดง กรงเทพฯ วตถประสงคเพอเสรมสรางจตส านกของขาราชการและเจาหนาทของรฐใหมความมงมนปฏบตหนาทเพอสวนรวม ปฏบตตน ปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต เปนตวอยางทดของประชาชน สามารถแสดงบทบาทส าคญในการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบอยางมประสทธภาพ รวมถงเสรมสรางความเขมแขงใหคณะกรรมการจรยธรรมประจ าสวนราชการในสงกดกระทรวงแรงงานใหมความร ความเขาใจ และน าไปเปนแนวทางในการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาทของรฐอยางมประสทธภาพ โดยมกลมเปาหมาย คอ ผบรหาร ขาราชการ เจาหนาทของรฐในสงกดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการจรยธรรมประจ าสวนราชการ

Page 220: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๐

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) ในสงกดกระทรวงแรงงาน จ านวน ๑๒๐ คน

การศกษาและจดท าแผนการพฒนาขาราชการดานจรยธรรม

- จดท าหลกสตรดานการสงเสรมจรยธรรมส าหรบขาราชการระดบตาง ๆ และหลกสตรส าหรบการสราง ความเขมแขงใหกบองคกรคมครองจรยธรรม และผปฏบตงานทเกยวของ รวมถงแผนการสอน เพอเปนแนวทางในการด าเนนการใหเปนมาตรฐานเดยวกน รวม ๘ หลกสตร ดงน ๑) การเปนขาราชการทด ๒) การพฒนาคณธรรม จรยธรรม (มาตรฐานทางจรยธรรมเจาหนาทของรฐ/ประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน) ๓ ) การพฒนากระบวนทศนและคณลกษณะขาราชการยคใหม ๔) เรยนรตามรอยพระยคลบาท ๕) ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง๖) เสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง ๗) ภาวะผน า เชงจรยธรรม และ ๘) สรางเสรมจรยธรรมน าทมงาน รวมถงหลกสตรการพฒนาและสรางความเขมแขงใหกบองคกรคมครองจรยธรรม (Ethics Officer) ๒ ระดบ คอ ระดบผปฏบตและผบรหาร โดยจดท าหลกสตรทเรงดวน ๔ หลกสตรกอน ไดแก ๑) การเปนขาราชการทด ๒) การพฒนาคณธรรม จรยธรรม (มาตรฐานทางจรยธรรมเจาหนาทของรฐ/ประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน) ๓ ) การพฒนากระบวนทศนและคณลกษณะขาราชการยคใหม และ ๔) เสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง

การพฒนาผน าแหงการเปลยนแปลงดานคณธรรมและ

Page 221: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๑

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จรยธรรม

- จดท าหลกสตร “ผน าทสรางศรทธาและความไววางใจ (Trust)” เพอเสรมสรางและพฒนาองคความร ใหกบผน าใน ภาคราชการ ไดแก หวหนาสวนราชการระดบกระทรวงหรอเทยบเทา ผวาราชการจงหวด รองปลดกระทรวงหรอเทยบเทา หรอผบรหารทรบผดชอบงานดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม และการปองกนทจรต ใหปฏบตหนาทบนหลกคณธรรม จรยธรรม และยนหยดท าในสงทถกตอง ละเวนจากการแสวงประโยชน ทมชอบโดยอาศยต าแหนงหนาท ไมกระท าการอนเปนการขดกนระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม เปนผน า การเปลยนแปลงทจะปรบปรง พฒนางาน สรางทมงานทไดรบความไววางใจ และสรางความเชอมนใหกบประชาชน เพอน าไปสการปฏบตราชการทมประสทธภาพ โดยก าหนดกลมเปาหมายเปน ๒ กลม คอ

หลกสตรท ๑ การสมมนาเชงปฏบตการส าหรบหวหนาส วนราชการเพ อการพฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : How ‘Many’ Collaborate as ‘ONE’” ส าหรบปลดกระทรวงหรอเทยบเทา อธบด และผวาราชการจงหวดเปนการบรณาการรวมกนในหลกสตร “การบรหารราชการแผนดนตามกรอบการปฏรปประเทศ ยทธศาสตรชาต และ การสรางความสามคคปรองดอง (ป.ย.ป.)” โดยมวตถประสงคเพอใหผบรหารภาครฐไดแลกเปลยนมมมองและความคดเหน เรองของความไววางใจ โดยใหเลงเหนถงความส าคญในการสรางความไววางใจ และแนวทางเพอไปบรณาการกบการปฏบตราชการเพอใหเกดประโยชนสงสดในการบรหารประเทศ ซงจะมงเนน

Page 222: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๒

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) การน าเสนอแนวคดและหลกการในการสรางความไววางใจ ทงในระดบบคคลและองคกร

หลกส ตรท ๒ การฝกอบรมหลกส ตร “ผ น าแห ง การเปลยนแปลงผสรางศรทธาและความไววางใจ (Leading at the Speed of Trust)” ส าหรบรองปลดกระทรวง หรอผบรหาร ทรบผดชอบงานดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม และ การปองกนทจรต โดยมวตถประสงคเพอเรยนรบทบาทในการ เปนผน าการเปลยนแปลงดานคณธรรมและจรยธรรม รวมถง ชดทกษะและเครองมอทสามารถน าไปประยกตใชในแตละองคกรเพอสรางวฒนธรรมทสนบสนนสงคมแหงคณธรรมและจรยธรรม และเพมประสทธภาพการสรางความไววางใจตอประชาชน ซงเปนสวนส าคญในการขบเคลอนยทธศาสตรชาตและการปฏรปประเทศตอไป

- จดสมมนาเชงปฏบตการส าหรบหวหนาสวนราชการเพอการพฒนาประเทศไทย ๔.๐ “Practical Innovative Leaders : How ‘Many’ Collaborate as ‘ONE’” ส าหรบปลดกระทรวงหรอเทยบเทา อธบด และผวาราชการจงหวด ในวนท ๑๕ มถนายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรราชพฤกษ นอรธปารค ถนนวภาวดรงสต กรงเทพฯ

- จดอบรมหลกสตร “ผน าแหงการเปลยนแปลงผสรางศรทธาและความไววางใจ (Leading at the Speed of Trust)” ส าหรบรองปลดกระทรวง หรอผบรหารทรบผดชอบงานดาน การสงเสรมคณธรรม จรยธรรม และการปองกนทจรต ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคยว กรงเทพฯ ฟอรจน มผเขารวมการอบรม จ านวน ๔๐ คน

Page 223: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๓

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม)

การสรางความเขมแขงใหกบองคกรคมครองจรยธรรม - จดท าหลกสตรการเปนทปรกษาดานจรยธรรมและธรร

มาภบาลส าหรบหวหนากลมงานคมครองจรยธรรม - จดท าหลกสตรการพฒนาความเปนมออาชพดาน

จรยธรรมและธรรมาภบาลส าหรบผปฏบตงานดานจรยธรรมและธรรมาภบาล

๖. งานรณรงคสงเสรมจตส านก และเสรมสรางเครอขายคณธรรม จรยธรรม

จดท าวดทศนสารคด ความยาวไมนอยกวา ๕ นาท จ านวน ๕ เรอง โดยคดเลอกขาราชการพลเรอนดเดน จ านวน ๑๐ คน จดท าโครงเรองละครสน จ านวน ๒ เรอง จดท าเนอรองและท านองเพลง และจดท าวารสารอเลกทรอนกส เลมท ๑ และ เล มท ๒ โดยม การสมภาษณ เลขาธ การ ก.พ. ในห วข อ “ทศทางการเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกง” เพอลงในวารสารจ าขนใจ ฉบบท ๑/๒๕๖๐ รวมทง เกบภาพถายบรรยากาศของงานเสรมสรางเกยรตภมขาราชการ : ส านกขาราชการไทยไมโกงเพอจงหวดหนองคายใสสะอาด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗. การขบเคลอนงานดานจรยธรรมในลกษณะบรณาการ เชงยทธศาสตร

๑) การบรณาการงานดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามการทจรตประพฤตมชอบ

การประชมระหวางหนวยงานกลางทมบทบาท ภารกจดานการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม การปองกนและปราบปรามการทจรตประพฤตมชอบ ครงท ๒ ในวนท ๑๒

Page 224: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๔

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) กนยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยลปรนเซส หลานหลวง กรงเทพฯ ผเขารวมประชม จ านวน ๓๐ คน ซงผลทไดจากการประชม คอ

- ไดแนวทางในการบรณาการหลกสตรตาง ๆ ใหส านกงาน ก.พ. กบส านกงาน ป.ป.ช. รวมกน โดยส านกงาน ก.พ. เปนหลกในเรองคณธรรม จรยธรรม ส านกงาน ป.ป.ช. เปนหลก ในเรองการปองกนและปราบปรามการทจรต รวมทงแผนการสอนของหลกสตรกลางของส านกงาน ก.พ. ใหท าการสรปหลกสตรและแจงเวยนสวนราชการ

- ไดแนวทางในการทบทวนภารกจ บทบาท อ านาจหนาท โครงสราง ใหเกดความเชอมโยง สอดคลองกบแผนชาตระดบตาง ๆ และไมซ าซอนกนในทางปฏบต เพอการสรางบรณาการ ในการท างาน การใชงบประมาณอยางคมคา รวมทงควรม การพฒนาบคลากรในรปแบบอน ๆ ทนอกจากอบรม ซงอาจจะเปนการปลกฝงคานยมใหมในองคกร

การบรณาการหลกสตร - จดประชมหารอกรอบหลกสตรดานการสงเสรม

จรยธรรมส าหรบขาราชการระดบตาง ๆ เพอใหสอดคลองกบ แนวทางการจดท างบประมาณในลกษณะบรณาการเชงยทธศาสตร แผนงานบรณาการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมผเขารวมประชม ประกอบดวย ผแทนกระทรวงศกษาธการ ส านกงาน ป.ป.ช. และหนวยงานทเกยวของ รวม ๑๔ คน จ านวน ๒ ครง ไดแก ครงท ๑ วนท ๒๔ ตลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร และครงท ๒ วนท ๑๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชมศนยสงเสรมจรยธรรม ชน ๘ อาคารส านกงาน ก.พ.

Page 225: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๕

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จงหวดนนทบร

- จดท ากรอบหลกสตรเนอหาวชาดานการสงเสรมจรยธรรมส าหรบขาราชการระดบตาง ๆ เพอใหสวนราชการใชเปนแนวทางการจดท างบประมาณในลกษณะบรณาการเชงยทธศาสตร แผนงานบรณาการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลกสตรการเปนขาราชการทด)

การปรบโครงสรางศนยปฏบตการตอตานทจรต กลมงานคมครองจรยธรรมตามประมวลจรยธรรมขาราชการ พลเรอน และศนยอ านวยการตอตานการทจรตแหงชาต

- แต งต งคณะท างานปรบบทบาท ภารกจของ ศนยปฏบตการตอตานทจรต (ศปท.) กลมงานคมครองจรยธรรมตามประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน และศนยอ านวยการตอตานการทจรตแหงชาต (ศอตช.)

- รวบรวมและจดท าขอเสนอการปรบบทบาท ภารกจของ ศปท. กลมงานคมครองจรยธรรมตามประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน และ ศอตช.

- จดประชมคณะท างานปรบบทบาทภารกจของ ศนยปฏบตการตอตานการทจรต (ศปท.) กลมงานคมครองจรยธรรมตามประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน และศนยอ านวยการตอตานการทจรตแหงชาต (ศอตช.) ครงท ๑/๒๕๖๑ ในวนท ๑๕ กมภาพนธ ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๖ ชน ๔ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร

- จ ดประ ช มกา รปร บบทบาท ภ า รก จ ขอ ง ศนยปฏบตการตอตานการทจรต (ศปท.) และกลมงานคมครองจรยธรรมตามประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน ในวนท ๑๔

Page 226: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๖

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) มนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชม ๓ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร มผเขารวมประชมรวมจ านวน ๒๕ คน

เขารวมโครงการความรวมมอระหวางหนวยงานเพอข บ เคล อนหล กส ตรต านท จ ร ตศ กษา (Anti-Corruption Education) ในวนท ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารชาเลนเจอร เมองทองธาน อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร

๒) การพฒนาเครองมอประเมนพฤตกรรมทางจรยธรรมขององคกร

จดสมมนาเรอง การพฒนาเครองมอประเมนพฤตกรรมทางจรยธรรมขององคกร : รปแบบและแนวทางการปรบใชในการบรหารทรพยากรบคคล ในวนท ๔ กนยายน ๒๕๖๐ ณ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร วตถประสงค คอ ๑) เพอศกษาและทบทวนผลการด าเนนการของส านกงาน ก.พ. ในการจดท าหลกเกณฑเครองมอวดและการประเมนทางจรยธรรมในการบรหารทรพยากรบคคลของขาราชการพลเรอนทผานมา ๒) เพอเสรมสรางความร ความเขาใจและแลกเปลยนความคดเหนเกยวกบรปแบบและวธการวด การประเมนทางจรยธรรมทเหมาะสมตอการน าไปใชในกระบวนการบรหารทรพยากรบคคลในระยะตอไป กลมเปาหมาย ประกอบดวย ขาราชการส านกงาน ก.พ. ทรบผดชอบเกยวกบเครองมอประเมนดานสมรรถนะและจรยธรรม จ านวน ๓๐ คน ซงผลทไดรบจาก การสมมนา คอ ไดแนวทางการก าหนดรปแบบและวธการประเมนทางจรยธรรมทเหมาะสมตอการน ามาใชในกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล

สรปรวบรวมขอมลและเครองมอทเกยวกบการน าพฤตกรรมทางจรยธรรมไปใชในการบรหารทรพยากรบคคล และ

Page 227: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๗

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) จดท ารายงานเพอเปนขอมลพนฐานเบองตน

จดสมมนาแลกเปลยนความคดเหนของขาราชการส านกงาน ก.พ. ตามโครงการศกษาการน าพฤตกรรมทางจรยธรรม ไปใชในการบรหารทรพยากรบคคล หวขอ“ความส าเรจของ การน าจรยธรรมไปใชในการบรหารทรพยากรบคคล : กรณศกษาบรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน)” โดย นายเทอดศกด ย ทธนาวราภรณ เ ม อ ว นท ๒๓ พฤศจ ก ายน ๒๕๖๐ ณ หองประชมอเนกประสงค ชน ๒ อาคารส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร ท าใหไดขอมลของหนวยงานตนแบบทมการน าจรยธรรมไปใชในการบรหารงานบคคล

เรยบเรยงขอมลทศกษาคนควาเพมเตมทงจากในและตางประเทศ และจดท ารางเอกสารทางวชาการเรองการน าพฤตกรรมทางจรยธรรมไปใชในการบรหารทรพยากรบคคล

๓) โครงการเรยนรตามรอยพระยคลบาท จดอบรมโครงการเรยนรตามรอยพระยคลบาท

เพอใหขาราชการประพฤตตนตามหลกพทธธรรม ประพฤตตนตามรอยพระยคลบาท และสามารถน าความรและประสบการณ ในการปฏบตตนตามหลกพทธธรรมและปฏบตตนตามรอย พระยคลบาทไปใชในการปฏบตงานเพอเปนขาราชการทด ซงมขาราชการเขารวมอบรม จ านวน ๑๐๔ คน ระหวางวนท ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมรายละเอยด ดงน

๑) วนท ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ฟงบรรยายธรรมและฝกปฏบตจตตภาวนา ณ พระวหาร วดโสมนสราชวรวหาร เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพฯ

๒) วนท ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในวนท ๒๙

Page 228: สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการด ... · 2019-02-26 · รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๒๘

นโยบายรฐบาล เรอง/ประเดน/ มต/ขอสงการ

ผลการด าเนนงาน ปญหา/ขอขดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบกจายงบประมาณ

(ถาม) และ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ฝกอบรมตามหลกสตรการเรยนรตามรอยพระยคลบาท ณ หองประชม ๑ ชน ๙ ส านกงาน ก.พ. จงหวดนนทบร และในวนท ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ศกษาดงานโครงการสวนพระองคสวนจตรลดา ณ พระราชวงดสต เขตดสต กรงเทพฯ

๘. พธถวายสตยปฏญาณเพอเปนขาราชการทดและพลงของแผนดน

ส านกงาน ก.พ. ได จดพธถวายสตยปฏญาณเพอเปนขาราชการทดและพลงของแผนดน ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๑ เนองในโอกาสวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑