of 6 /6
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 หน้า 16 รายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ้งที 2/2559 ของ บริษัท เจมาร์ท จากัด (มหาชน) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ประชุมเมื่อวันที16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ สานักงานของบริษัท เลขที325/8 อาคารเจมาร์ทบี ชั้น 2 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี 1. นายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ 2. นายอดิศักดิ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 4. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 5. นายประชา ตันเสนีย์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 6. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ ผู ้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี ้ 1. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ผู ้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จากัด ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี ก่อนเริ ่มประชุม ผู ้ดาเนินการประชุมกล่าวแนะนาคณะกรรมการและผู ้เข้าร่วมในการประชุม พร้อมทั ้งได ้แจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุม ต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในการประชุมดังนี 1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี ้ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสียง 2. การลงมติและการนับคะแนนเสียง การประชุมจะดาเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนาเสนอในแตละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม หลังจากนั ้นจะให ้ผู ้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ลงคะแนนโดยขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกท่านแล้ว และในการนับคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ จะใช้วิธีนับเฉพาะเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจานวนหุ ้นทั ้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวารนั ้นๆ โดยหากมีผู ้ไม่เห็นด้วยหรืองดออก เสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อบริษัทจะได้ให้เจ้าหน้าที่ทาการเก็บรวบรวมคะแนน และจะประกาศผลการลงคะแนนใน วาระนั้นๆก่อนการพิจารณาวาระต่อๆไป 3. มติของที่ประชุมสาหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี ้ 3.1 วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหุ ้นทั ้งหมดที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน สิ ่งที ่ส ่งมาด้วย 2.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - IR PLUS · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - IR PLUS ·...

 • หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หน้า 16

  รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ของ

  บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประชุมเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ทบี ชัน้ 2 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

  1. นายพิศณ ุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 2. นายอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 4. นายสวิุทย์ ก่ิงแก้ว กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 5. นายประชา ตันเสนีย์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

  6. นางสาวยวุดี พงษ์อชัฌา กรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี ้

  1. นางสาวลดัดา วรุณธารากลุ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั ท าหน้าทีดู่แลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอยา่ง

  โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี ้ก่อนเร่ิมประชุม

  ผู้ด าเนินการประชุมกลา่วแนะน าคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมในการประชุม พร้อมทัง้ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมในการประชุมดังนี ้

  1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวนันี ้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. การลงมติและการนับคะแนนเสียง การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีล าดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเม่ือมีการน าเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม หลงัจากนัน้จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ลงคะแนนโดยขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แกผู่้ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว และในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้วิธีนับเฉพาะเสียงไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สว่นที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เหน็ด้วยในวารนัน้ๆ โดยหากมีผู้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึน้ เพ่ือบริษัทจะได้ให้เจ้าหน้าที่ท าการเกบ็รวบรวมคะแนน และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ๆกอ่นการพิจารณาวาระต่อๆไป

  3. มติของที่ประชุมส าหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนมุติั จะเป็นดังนี ้3.1 วาระปกติต้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนน

  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2.

 • หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หน้า 17

  3.2 วาระพิเศษต้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก ่วาระที่ 2 พิจารณาและอนมุติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

  เปิดการประชุม นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนีเ้วลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 150 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 282,448,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกและจ าหน่ายแล้วจ านวน 524,463,106 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม เร่ิมการประชุม วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สง่มาด้วย ล าดับที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั เม่ือไมมี่ผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน มติ ที่ประชุมมีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

  เหน็ด้วย 282,498,515 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  วาระท่ี 2. พิจารณาและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกจิการ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลดัดา วรุณธารากลุ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ในวาระนี ้ นางสาวลดัดา วรุณธารากลุ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงินได้รายงานถงึแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี ้มีหลกัการ และเหตุผล ดังต่อไปนี ้

  1. เพ่ือแบง่แยกและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ โดยบริษัทสามารถบริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ เพราะมีการแบง่แยก ความเส่ียงจากธุรกิจมือถือมายงั Jaymart Mobile

  2. เพ่ือโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทนุหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การเป็น Holding Company เพ่ิมความคลอ่งตัวในการลงทนุธุรกิจใหม ่ เปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทนุหรือพันธมิตรรายใหมใ่น Jaymart Moblie ที่แยกออกมา ผู้ร่วมลงทนุหรือพันธมิตรไมต้่องรับความเส่ียงในธุรกิจอื่นๆ ของ JMART Group

  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

 • หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หน้า 18

  4. บริษัทสามารถใช้รายงานทางการเงินของ Jaymart Mobile เพ่ือวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที่แยกออกจากกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างครัง้นีเ้ป็นลกัษณะเดียวกนักบัการแยก JMT และ J ออกจาก JMART ในอดีต โดย เจมาร์ทจะโอนธุรกิจที่เกียวข้องจากการจ าหน่ายมือถือ อปุกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี ให้กบับริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นโดยเจมาร์ท ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และบริษัทจะขอเปล่ียนสถานะเจมาร์ท เป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพานี โดยให้ เจมาร์ท โมบาย เป็นบริษัทแกน ทัง้นี ้บริษัท เจมาร์ท โมบาย จะมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้าน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดยจะเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ในด้านโครงสร้างองค์กร และการจัดการ คณะกรรมการบริษัทในบริษัทโฮลดิง้จะยงัคงเป็นกรรมการชุดเดิม ซึ่งเป็นชุดเดียวกนักบับริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ในปัจจุบนั โดยคุณอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคุณยวุดี พงษ์อชัฌา ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ส าหรับบริษัทแกน เจมาร์ท โมบาย บริษัทจะจัดโครงสร้างของคณะกรรมการ และโครงสร้างองค์กร เพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าไปก าหนดนโยบายของบริษัทแกน และค านึงถงึกฎเกณฑ์การด ารงสถานะการเป็นบริษัทโฮลดิง้ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน กลต และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

  ขัน้ตอน รายละเอียด

  1 ขออนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ

  การด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (Extraorinary

  General Meeting: EGM) ครัง้ท่ี 2/2559 ในวนัท่ี 16 พ.ย. 2559

  2 บริษ ทได้จดัตัง้ “บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากดั” ขึน้เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทถือหุ้นบริษัท

  ย่อยดงักล่าวทัง้หมด และเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ การโอนกิจการแบบ PBT บริษัท เจมาร์ท โมบาย

  จ ากดั จะเพิ่มทนุจดทะเบียนให้ไม่น้อยกว่ามลูค่าทรัพย์สินสุทธิในวนัท่ีรับโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทจะจอง

  ซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวทัง้จ านวน

  3 กิจการท่ีบริษัทจะโอนให้บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากดั ได้แก่ ธรุกิจจดัจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อปุกรณ์เสริม

  และสินค้าเทคโนโลยี ทัง้ค้าปลีกและค้าส่ง สัญญา ทรัพย์สินและหนีสิ้นทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและท่ีใช้ในการ

  ประกอบธรุกิจดงักล่าว รวมถงึบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจดงักล่าวทัง้หมด การโอนกิจการบางส่วนจะโอนใน

  ราคาตาม Book Value หรือ Adjusted Book Value หรือ Fair Value แล้วแตป่ระเภทของทรัพย์สินและหนีสิ้น

  ตามท่ีได้หารือกบัหน่วยงานทางการเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไข PBT ซึง่คาดว่าจะมีมลูค่าประมาณ 363 (งบ

  Q2/2559) มลูค่าท่ีแท้จริงซึง่ขึน้กบัช่วงเวลาท่ีโอนกิจการ

  ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทจะเปล่ียนการประกอบธรุกิจเป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพานี

 • หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หน้า 19

  และจะแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนด SEC และ SET

  4 บริษัทจะเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้สะท้อนการประกอบธรุกิจลักษณะ

  โฮลดิง้ คอมพานี และการโอนกิจการบางส่วน คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการภายใน เดือนมกราคม 2560 และจะ

  แล้วเสร็จภายใน รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

  หลงัจากโอนกิจการแล้วบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าของการโอนกิจการในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และเปล่ียนสถานะบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิง้ ภายในปี 2560 การโอนกิจการบางสว่นให้แกบ่ริษัทยอ่ยดังกลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทจึงไมมี่ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การท ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การโอนกิจการบางสว่นถือเป็น การโอนธุรกิจบางสว่นที่ส าคัญของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แกบ่ริษัทยอ่ยได้ทกุประการ ซึ่งรวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน จัด ท าและลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น จัดท าและลงนามใน ค าขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น การพิจารณาก าหนดการทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไข PBT รวมทัง้การจัดท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการย่ืนค าขอ และ/หรือเอกสารดังกลา่วต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถงึวัตถปุระสงค์ของการปรับโครงสร้างกิจการที่กลา่วถงึการเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทนุ ว่าบริษัทจะหาผู้ ร่วมทนุส าหรับธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ในอนาคตหรือไม ่ คุณอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ให้ข้อมลูต่อท่ีประชุมถือหุ้นว่า ในอดีตเคยมี Operator เข้ามาคุยในเร่ืองการร่วมทนุ อยา่งไรกต็ามในตอนนัน้ธุรกิจของบริษัทมีทัง้บริหารพืน้ที่เช่า ติดตามหนี ้และซือ้หนีม้าบริการ ซึ่งท าให้ยากต่อการหาผู้ร่วมทนุเน่ืองจาก มีหลายธุรกิจอยูใ่นบริษัทเดียวกนั ซึ่งการปรับเป็นโฮลดิง้นัน้จะท าให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึน้ ปัจจุบนัธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่ Operator นัน้เป็นผู้ที่ลงทนุมากที่สดุในด้านใบอนุญาต และเป็นธุรกิจที่ มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ใครเป็นผู้มีช่องทางการจ าหน่ายได้ครอบคลมุที่สดุจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในธุรกิจนี ้ทัง้นี ้คาดว่าในอีก 2 ปีนีจ้ะมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก จึงเป็นเหตุลผลที่จะแยกธุรกิจมือถือจากธุรกิจอื่นๆ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าการปรับธุรกิจให้เป็นโฮลดิง้คอมพานี กเ็พ่ือท าให้ธุรกิจมีความชัดเจนมากขึน้โดยธุรกิจโทรศัพท์มือถือนัน้ เป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้อยากสอบถามว่ามีการตัง้เปา้หมายโครงสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัทอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอยา่งไร และจะมีธุรกิจใหม่ๆ เพ่ิมขึน้จากนีอ้ีกหรือไม่ และสอบถามถึงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงกิจการเป็น โฮลดิง้ คอมพานี เป็นอยา่งไร

 • หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หน้า 20

  คุณอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ท่ีผ่านมาบริษัทในกลุ่มอยู่ในช่วงของการปรับเปล่ียนบริษัท เพ่ือเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งการปรับโครงสร้างกิจการจะท าให้ในแต่ละปีจะเห็นผลงานของแต่ละสายธุรกิจได้ชัดเจนมากขึน้ ที่ผา่นมาบริษัทได้เพ่ิมทนุในบริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั เพ่ือขยายฐานธุรกิจอยา่งจริงจังเข้าไปในธุรกิจการเงิน และสามารถวัดผลการด าเนินงานของแต่ละสายธุรกิจหรือไม่ ส าหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ อยากให้ดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เร่ิมต้นจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือปี 2549 ซึ่งมีเพียงบริษัทเดียว ปัจจุบนั กลุม่บริษัทมีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม 4 บริษัทแล้ว ซึ่งหากบริษัทไหนต้องการระดมทนุกจ็ะต้องน าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการสะสมฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มากขึน้ในอนาคต คุณลัดดา วรุณธารากุล ผู้อ านวยการด้านสายการเงินและบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกับก าหนดเวลาของการปรับสถานะบริษัทเป็นโฮลดิง้คอมพานี ว่า บริษัทจะปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิง้คอมพานีในปี 2560 โดยการเร่ิมโอนกิจการตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และจะรายงานและขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเปล่ียนช่ือบริษัทและข้อบงัคับในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถงึเร่ืองภาษีว่า ท าไมจึงต้องใช้ค าว่าอาจจะได้รับยกเว้นภาษี หรือมีข้อก าหนดใดหรือไมท่ี่บริษัทจะต้องท าเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นภาษี คุณลดัดา วรุณธารากลุ ผู้อ านวยการด้านสายการเงินและบญัชี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางด้านภาษี ส านักงาน อี วาย เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการโอนกิจการแบบ PBT ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แต่สว่นที่ไมไ่ด้รับยกเว้น คือ ภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยในอดีตหากโอนกิจการกนัด้วยราคา Net Book Value จะไม่ท าให้เกิดก าไรในแง่ของนิติบคุคล แต่เน่ืองจากตอนนีก้ารตีความของหน่วยงานราชการมีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งปัจจุบนัได้เข้าไปหารือกบัหน่วยงานทางการแล้ว โดยสินทรัพย์บางรายการสามารถโอนได้ในราคา Adjusted Net Book Value และสินทรัพย์บางรายการต้องโอนที่ Fair Value ซึ่งบางรายการอาจมีก าไรขึน้และจะต้องเสียภาษีได้ ซึ่งปัจจุบันมูลค่ายังไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน เม่ือไมมี่ผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน มติ ที่ประชุมมีมติอนมุติัเอกฉนัท์ส าหรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

  เหน็ด้วย 283,194,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หน้า 21

  วาระท่ี 3. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถงึว่าการที่บริษัทได้เข้าลงทนุเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เจ ฟินเทค จ ากัด (หรือ บริษัท เจเอม็ที พลสั จ ากดั เดิม) จะท าให้ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบหรือไม ่ คุณอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ให้ข้อมลูต่อท่ีประชุมถือหุ้นว่า ถ้าผลประกอบการติดลบ หรือได้ก าไรบริษัทกต้็องจัดท างบรวมกิจการดังกลา่ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง อยากให้ผู้บริหารรายงานสถานการณ์ลา่สดุของการที่ไปซือ้หุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) คุณอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมถือหุ้นว่า ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ได้ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินของลกูค้า โดยการสง่บิลเรียกเกบ็เงินให้ลูกค้า เพ่ือยืนยันยอดของลูกค้าที่แท้จริงประมาณ 1 แสนบญัชี และลกูค้าไปจ่ายที่จุดจ่ายเงิน ซึ่งท าให้บริษัทสามารถติดตามยอดการเรียกเกบ็ได้ และสถานะของบัญชีลูกค้าแต่ละราย ซึ่งในปี 2560 จะเป็นปีที่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั สามารถกลบัมาเติบโตได้อยา่งดี โดยเร่ิมขายสินค้าที่หลากหลายมากขึน้ ทัง้นี ้ในปัจจุบนั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั สามารถท ายอดขายได้ 1 หม่ืนเคร่ือง ยอดขายมือถือกว่า 100 ล้านบาทในช่วง 2 เดือนที่ผา่นมา ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่น หรือสอบถามเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทกุทา่นโปรดสง่มอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือช่ือแล้วให้แกพ่นักงานของบริษัท เพ่ือจะได้บนัทกึและเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุม ปิดประชุม เวลา 14.40 น. ลงช่ือ ประธานท่ีประชมุ (นายพิศณ ุ พงษ์อชัฌา)

  ลงช่ือ ผู้บันทึกการประชมุ (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) รับรองรายงานการประชมุ ลงช่ือ กรรมการ (นายอดิศกัด์ิ สขุ ุมวิทยา) ลงช่ือ กรรมการ (นางมณี สนุทรวาทิน)