of 10 /10

1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดอ

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2...

 • ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน) ประชุมสำมัญประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2555

  ประชุมวันที่ 27 เมษำยน 2555 สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมให้ ตลำดหลักทรัพย์

 • 1

  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2

  ประวติักรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระปี 2555

  ช่ือ : นายจา๊คส์ มาร์แชล วนัเกิด : 14 ธนัวาคม 2508 สัญชาติ : ฝร่ังเศส การศึกษา : Master Degree in Corporate Finance จาก Dauphine University, Paris (DESS),

  France French Business School Graduation - Audencia Business School, Nantes France

  ประวติัการท างาน : 2554 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงินและกฏหมายระหวา่งประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 2543 - 2554 International Finance Manager ฝ่ายการเงิน, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 2539 - 2543 Deputy International Finance Manager ฝ่ายการเงิน, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 2536 - 2539 Financial Executive, COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 2534 - 2535 Treasure at the Financial Department of SACER,ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 2532 - 2533 Trader Assistant in the Middle Office CIC Bank, ปารีส ประเทศฝร่ังเศส

 • 2

  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2

  ประวติักรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระปี 2555 ช่ือ : นายนพพร เทพสิทธา วนัเกิด : 21 กุมภาพนัธ์ 2497 การศึกษา :

  • วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั • หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 14/2006 • หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 สมาคมส่งเสริม

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) • หลกัสูตร Finance for Non-finance Director (FND) รุ่น 11/2005 สมาคม

  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ประวติัการท างาน : 2547 - 2554 กรรมการบริหารและรองประธานอาวโุสการจดัส่ง บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 2545 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่ง บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 2543 - 2544 กรรมการบริหาร ดูแลสายงานบริการกลาง บริษทั ทีซีซีโฮลด้ิง จ ากดั 2542 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั คา้สากลซิเมนตไ์ทย จ ากดั กลุ่มซิเมนตไ์ทยดิสทริบิวชัน่

  เครือซิเมนตไ์ทย 2541 - 2542 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางซ่ือขนส่ง จ ากดั (บริษทั เอสซีจีโลจิสติกส์ จ ากดั) 2539 - 2540 ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 2526 - 2539 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่งงานปัจจุบนั :

  • กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)

  • กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อนนัดา ดีเวล ลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)

 • 3

  • รองประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการGlobal Logistics สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย

  • กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก และคณะกรรมการก ากบัการศึกษาโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

  • กรรมการ คณะกรรมการบริหารและพฒันาสาขาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

 • 4

  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2

  ประวติักรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระปี 2555

  ช่ือ : นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม วนัเกิด : 8 มิถุนายน 2493 การศึกษา :

  • ประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตร การเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 6

  • ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  • Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA

  • หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

  • หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตรวตท. รุ่นท่ี 9) • หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่น 3/2011 สมาคม

  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีส าคญั :

  • กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย • ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กรรมการบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) • กรรมการบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั • กรรมการบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

 • 5

  • กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารอิสระ) ต าแหน่งงานปัจจุบนั :

  • ท่ีปรึกษา บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย