of 16 /16
เลขที่ใบจอง ............................................................... ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนฯ”) (สาหรับผู ้จองซื้อที่เป็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท น้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 45,500,000 หน่วย โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศให้ทราบต่อไป วันที ่จองซื ้อ วันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 ข้อมูลผู ้จองซื ้อหุ ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล ..................................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที ......................................................................................... บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที ................................................................................................ สัญชาติ ............................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................... อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ ....................................................................................................... ที ่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ : เลขที ................. หมู่ที .................. ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ...................................... แขวง/ตาบล ........................................................ เขต/อาเภอ ........................................................ จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื ่อนที ................................................. อีเมล์ .......................................................................... ที ่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ที ่อยู่เดียวกับที ่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที ่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที .................. หมู่ที .................. ตรอก/ซอย ................................................................................. ถนน ...................................... แขวง/ตาบล ................................................................. เขต/อาเภอ ................................................................. จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที ่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที ่จ่าย หักภาษี ณ ที ่จ่าย แหล่งที ่มาของรายได้จากต่างประเทศ: ไม่มี มี (ระบุชื่อประเทศ) ....................................................................................... แหล่งที ่มาของเงินที ่ใช้ในการจองซื ้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : เงินออม ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน รายได้จากการลงทุน/มรดก อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................... นิติบุคคล : เงินจากธุรกิจ อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................... มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังนี (จานวนสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะเป็นไปตามสัดส่วน 17.8484 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนฯ (กรณีมีเศษให้ป ดทิ ้ง) โดยผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ มิสิทธิในการแสดงความประสงค์ที ่จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ที ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายได้รับ วิธีการจองซื้อ จานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (หน ่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) จานวนเงิน (ตัวอักษร) จองซื ้อตามสิทธิ 10.40 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของ ช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้น จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จองซื ้อน้อยกว่าสิทธิ ผู้จองซื ้อต้องยื ่นใบจองซื ้อนี ้พร้อมเอกสารประกอบการจองซื ้อและหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที ่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) โดยชาระค่าจอง ซื ้อที ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ที ่กาหนด โดย เงินโอนเข้า “บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)-เพื ่อจองซื ้อหุ ้น 3” และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Bill Payment หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ โดยสั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)-เพื ่อจองซื ้อหุ ้น 3” และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Bill Payment เลขที ่เช็ค ............................................................................................................ ลงวันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ............................................................. สาขา ............................................................. (ในกรณีที ่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน เป็นเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องอยู ่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาธนาคารที ่นาฝากเท่านั้น ซึ ่งสามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป และต้องนาเช็คไปชาระเงินในเวลา 12.00 . ของวันที 13 กรกฎาคม 2560) เมื ่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ ่งเท่านั้น) ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนที ่ได้รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื ่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้ฝากและดาเนินการให้ บริษัท........................................................................ .สมาชิกผู้ฝากเลขที นาหน่วยลงทุน เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อเข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ชื ่อ................................................................................... ............................. เลขที .......................................... ซึ ่งข้าพเจ้ามีอยู ่กับบริษัทนั้น (ชื ่อบัญชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื ่อผู้จองซื ้อ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ ้นในชื ่อของผู้จองซื ้อแทน) ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนที ่ได้รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื ่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดและนาหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) (การขอถอนเป็นใบ หลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที ่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ให้ออกใบหน่วยลงทุนตามจานวนที ่ได้รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื ่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ข้าพเจ้าตามชื ่อที ่อยู ่ที ่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ เพื ่อให้การจัดทาใบหน่วย ลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื ้อหน่วยลงทุน (บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที ่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที ่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว) ในกรณีที ่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ครบตามจานวนที ่จองซื ้อ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ ่งเท่านั้น) จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที ่อยู ่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งผู้จองซื ้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว) กรณีผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที ่ให้ไว้กับ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สามารถขอรับคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เพื ่อเข้าบัญชีธนาคารที ่ได้ให้ข้อมูลไว้ ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนครั้งนี ข้าพเจ้า ได้รับหนังสือชี ้ชวน (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวน (รวมทั้งผู้ที ่ไม่ได้ใส่เครื ่องหมายใดๆ) (กรณีไม่ระบุถือว่าได้รับหนังสือชี ้ชวน) ในกรณีที ่จานวนเงินที ่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที ่แท้จริงตามประเภท* ของผู้จองซื ้อ ในกรณีที ่ผู้จองซื ้อเป็นบุคคลธรรมดา เพื ่อผู้จองซื ้อ บุคคลอื ่น โปรดระบุ........................................................................... ในกรณีผู ้จองซื ้อเป็นนิติบุคคล เพื ่อผู้จองซื ้อ บุคคลอื ่น โปรดระบุ ........................................................................... * ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื ่อการจองซื ้อหน่วยลงทุน (Suitability Test) กรณีผู ้จองซื ้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื ้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื ้อจะต้องจัดทาแบบ ประเมิน Suitability Test ของหน่วยลงทุนที่จะจองซื ้อในครั้งนี ้) 2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าจะจองซื ้อนี ้จากผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว 3. ข้าพเจ้าได้ผ่านขั ้นตอนการดาเนินการทาความรู ้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี ้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยลงทุนครั ้งนี ้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครั้งนี ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนในครั้งนี ้ และได้ลงลายมือชื ่อเพื ่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนครั ้งนี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี ้ต่อไปในอนาคต ผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั ้งสิ ้น 4.ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลการลงทุนของกองทุน กล่าวคือ กองทุนจะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด โดยระยะเวลาการซื ้อขายรายได้สุทธิฯ ภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จะนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนสาเร็จ และจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 สาหรับ โรงไฟฟ าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 สาหรับโรงไฟฟ าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐานลักษณะดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้ มูลค่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน จะลดลงตามระยะเวลาของสิทธิในรายได้สุทธิฯ ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจานวนที่ไม่เท่ากันซึ่งขึ ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินป นผล และได้รับการ คืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาซื ้อขายรายได้สุทธิภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ กรณีผู ้จองซื ้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ไม่ประสงค์ที่จะทาแบบประเมิน Suitability Test ผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซื ้อ ในกรณีที่ผู ้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทา และไม่ยินยอมทา Suitability Test หรือผู ้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ากว่าหน่วยลงทุนนี้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหน่วยลงทุนนี้ ลงชื ่อ .......................................................................................................................... ผู ้จองซื ้อ (...........................................................................................................................) ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการ Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สาหรับผู้ที ่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) (Issuer Account)) บุคคลธรรมดา : ที ่อยู ่ถาวรเลขที ................... หมู ่ที ................... ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ตาบล....................................................... เขต/อาเภอ. ....................................................... จังหวัด/State/Region ....................................... ประเทศ ........................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal .......................................... สถานที ่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ................................................ สัญชาติที ่สอง (ถ้ามี)............................................. นิติบุคคล : ประเทศที ่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท .......................................................................... สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ .................................................................................................................................................................................................................... - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ข้าพเจ้ามีความประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที ่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้วน นอกจากนี ้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อาจเปิดเผยข้อมูลที ่ปรากฏในเอกสารนี ้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื ่นที ่มีอานาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที ่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวน ทั้งนี ้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนครั้งนี ้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุน ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามเงื ่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนเพื ่อการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี ้ ผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าผู ้จัดการการจัดจาหน่ายและ รับประกันการจาหน่ายมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนกระทาผิดเงื ่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหน่วย ลงทุนนี ้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายปฏิเสธการจองซื ้อ และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื ่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื ่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เพื ่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ย่อมมีความเสี่ยง และผู ้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหน่วยลงทุน ลงชื ่อ ..................................................................................... ..................................... ผู้จองซื ้อ (...........................................................................................................................) หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานโรงไฟฟ ้ ากลุ ่มน้าตาลบุรีรัมย์ (ผู ้จองซื ้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ้ด้วย) วันที ่จองซื ้อ วันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 เลขที ่ใบจอง ................................................................... บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รับเงินจาก (ชื ่อตามใบจองซื ้อ) ................................................................... เพื ่อจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ( ตามสิทธิ เกินกว่าสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ) รวมจานวน......................... หน่วย ในราคาเสนอขายเบื ้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้น รวมเป็นเงิน .......................................................... บาท โดยชาระผ่าน เงินโอน เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขที ่เช็ค ...............................ลงวันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ........................................ สาขา ...................................... โดยหากผู้จองซื ้อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ดาเนินการ: ให้ฝากหน่วยลงทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้ฝาก” เลขที ่สมาชิกผู้ฝาก ................................................. บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที ................................................. นาหน่วยลงทุนฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) ออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซื ้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื ้อหน่วยลงทุน เจ้าหน้าที ่ผู้รับมอบอานาจ/ Authorized Officer ................................................................... หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000 สิ่งที ่ส่งมาด้วย 2 ** กรอกใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเท่านั ้น **

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ·...

 • เลขท่ีใบจอง ...................................................................

  ใบค าขอเปิดบญัชีและจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรมัย ์(“กองทุนฯ”) (ส าหรบัผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั น ้าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”))

  การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 45,500,000 หน่วย โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยจะประกาศใหท้ราบต่อไป วนัทีจ่องซือ้ วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560

  ข้อมลูผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง เรยีน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) ขา้พเจา้ นาย นาง นางสาว นิตบิุคคล ..................................................................................................................................เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที.่........................................................................................ บตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ใบตา่งดา้ว หนังสอืเดนิทาง เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่ ................................................................................................ สญัชาต ิ............................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี ค.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล) ............................................................................... อาชพี/ ประเภทธุรกจิ ....................................................................................................... ที่อยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได ้: เลขที่ ................. หมูท่ี่ .................. ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ...................................... แขวง/ต าบล ........................................................ เขต/อ าเภอ ........................................................ จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................. โทรศพัท ์................................................. โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ................................................. อเีมล ์.......................................................................... ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล ที่อยูเ่ดยีวกบัที่อยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได ้ ตา่งจากที่อยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได ้(โปรดระบุ) เลขที่ .................. หมูท่ี่ .................. ตรอก/ซอย ................................................................................. ถนน ...................................... แขวง/ต าบล ................................................................. เขต/อ าเภอ ................................................................. จงัหวดั .............................................................. รหสัไปรษณีย ์.......................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี............................................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที่จา่ย ไมห่กัภาษ ีณ ที่จา่ย หกัภาษ ีณ ที่จา่ย แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ: ไมม่ี มี (ระบช่ืุอประเทศ) ....................................................................................... แหล่งท่ีมาของเงนิท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : เงินออม ธรุกิจสว่นตวั เงินเดือน รายได้จากการลงทนุ/มรดก อ่ืนๆ (ระบ)ุ .......................................................................................................... นิติบุคคล : เงินจากธรุกิจ อ่ืนๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................... มคีวามประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดงันี้ (จ านวนสทิธใินการจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะเป็นไปตามสดัส่วน 17.8484 หุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนฯ (กรณีมเีศษให้ปดัทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ มสิทิธใินการแสดงความประสงคท์ีจ่ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แต่ละรายไดร้บั วิธีการจองซ้ือ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจองซ้ือ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) จองซือ้ตามสทิธ ิ 10.40

  ซึง่เป็นราคาสงูสุดของ ชว่งราคาเสนอขายเบือ้งตน้

  จองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ

  ผูจ้องซือ้ตอ้งยืน่ใบจองซือ้นี้พรอ้มเอกสารประกอบการจองซือ้และหลกัฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที ่บมจ. หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) (เลขที ่999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330) โดยช าระค่าจองซือ้ทีธ่นาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ Bill Payment ทีก่ าหนด โดย เงนิโอนเขา้ “บมจ.หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)-เพื่อจองซือ้หุน้ 3” และกรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ Bill Payment หรอื เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์ โดยสัง่จ่าย “บมจ.หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)-เพื่อจองซือ้หุน้ 3” และกรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ Bill Payment เลขทีเ่ชค็ ............................................................................................................

  ลงวนัที ่ 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ............................................................. สาขา ............................................................. (ในกรณีทีช่ าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็บุคคล เชค็ธนาคาร หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งอยูใ่นเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป และตอ้งน าเชค็ไปช าระเงนิในเวลา 12.00 น. ของวนัที ่13 กรกฎาคม 2560)

  เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหน่วยลงทุน ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) ใหฝ้ากหน่วยลงทุนตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั.........................................................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่ น าหน่วยลงทนุ

  เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยช์ื่อ................................................................................................................ เลขที.่......................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน)

  ใหฝ้ากหน่วยลงทุนตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยลงทุนเขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูจ้องซือ้ (เลขที ่600) (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)

  ใหอ้อกใบหน่วยลงทุนตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหน่วยลงทุนใหข้า้พเจา้ตามชื่อทีอ่ยูท่ ีร่ะบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหน่วยลงทุนและสง่มอบใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยลงทุน (บรษิทัจดัการจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว)

  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหค้นืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (การรบัคนืเงนิดว้ยเชค็ อาจมคี่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว) กรณีผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บั บมจ. หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) สามารถขอรบัคนืโดยวธิกีารโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) เพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มลูไว ้ในการจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้นี้ ขา้พเจา้ ไดร้บัหนงัสอืชีช้วน (ในรปูแบบแผ่นซดี)ี ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสอืชีช้วน (รวมทัง้ผูท้ ีไ่มไ่ดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ) (กรณไีม่ระบุถอืวา่ไดร้บัหนงัสอืชีช้วน) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีจ่ะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิตามประเภท* ของผูจ้องซือ้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นบุคคลธรรมดา เพื่อผูจ้องซือ้ บุคคลอื่น โปรดระบุ........................................................................... ในกรณผีูจ้องซือ้เป็นนติบุิคคล เพือ่ผูจ้องซือ้ บุคคลอื่น โปรดระบุ ........................................................................... * ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบคุคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบคุคลผูใ้ชอ้ านาจควบคมุนิตบิคุคลหรอืผูท้ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง การประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้พื่อการจองซื้อหน่วยลงทุน (Suitability Test) กรณีผูจ้องซ้ือท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล 1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไมเ่กนิกวา่ 2 ปี กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และร ับทราบระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องขา้พเจ้าแล้ว (กรณีผูจ้องซื้อยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test ผูจ้องซื้อจะต้องจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ของหน่วยลงทุนทีจ่ะจองซื้อในครัง้นี้) 2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยลงทุนทีข่า้พเจา้จะจองซื้อนี้จากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แลว้ 3. ขา้พเจา้ไดผ้า่นข ัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลูกคา้ KYC/CDD และผา่นการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรปุขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย์หรอืหนงัสอืชีช้วนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ที ่1 ขา้งต้นหรอืผลประเมนิลงทุนในหน่วยลงทุนครัง้นี้ออกมาว่า ขา้พเจ้าไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหน่วยลงทุนในครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหน่วยลงทุนในครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชือ่เพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซื้อดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนครัง้นี้ไมเ่หมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ไมม่หีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 4.ขา้พเจา้รบัทราบขอ้มลูการลงทุนของกองทุน กล่าวคอื กองทุนจะเขา้ลงทุนในสทิธใินรายไดส้ทุธทิีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าของบรษิทั บุรรีมัย์พลงังาน จ ากดั และบรษิทั บรุรีมัย์เพาเวอร ์จ ากดั โดยระยะเวลาการซื้อขายรายไดส้ทุธฯิ ภายใตส้ญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ จะนบัจากวนัทีก่องทุนเขา้ลงทุนส าเรจ็ และจะสิน้สดุลงในวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2571 ส าหรบั โรงไฟฟ้าของบรษิทั บรุรีมัย์พลงังาน จ ากดั และจะสิ้นสุดลงในวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ส าหรบัโรงไฟฟ้าของบรษิทั บรุรีมัย์เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่การลงทุนในทรพัย์สนิกจิการโครงสรา้งพื้นฐานลกัษณะดงักล่าวอาจมคีวามไมแ่น่นอนของกระแสรายรบัในอนาคต และอาจสง่ผลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ มูลค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสรา้งพื้นฐานทีก่องทุนลงทุน จะลดลงตามระยะเวลาของสทิธิในรายไดส้ทุธฯิ ทีเ่หลอือยู่ โดยมลูคา่ทีล่ดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ านวนทีไ่มเ่ท่ากนัซึง่ขึน้อยู่กบัการประเมนิคา่ทรพัย์สนิดงักล่าว โดยผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงนิปนัผล และไดร้บัการคนืเงนิลงทุนดว้ยการลดทุน และมลูคา่ทรพัย์สนิกจิการโครงสรา้งพื้นฐานทีก่องทุนลงทุนอาจลดลงจนถงึศนูย์บาทไดเ้มือ่สิน้สดุระยะเวลาซื้อขายรายไดส้ทุธภิายใตส้ญัญาโอนสทิธริายไดส้ทุธฯิ กรณีผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนักลงทนุสถาบนั ไมป่ระสงคท์ีจ่ะท าแบบประเมนิ Suitability Test ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผูล้งทนุทัว่ไปยงัไม่มีประวติัการท า และไม่ยินยอมท า Suitability Test

  หรือผูล้งทนุรบัความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหน่วยลงทนุน้ีและไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของหน่วยลงทุนน้ี ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูจ้องซือ้

  (...........................................................................................................................) ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการด าเนินการ Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรบัผูท้ ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูจ้องซือ้ (เลขที ่600) (Issuer Account)) บคุคลธรรมดา : ทีอ่ยูถ่าวรเลขที.่.................. หมู่ที.่.................. ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ต าบล....................................................... เขต/อ าเภอ. ....................................................... จงัหวดั/State/Region ....................................... ประเทศ ........................................... รหสัไปรษณยี/์Postal .......................................... สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ) ................................................ สญัชาตทิีส่อง (ถ้าม)ี............................................. นิติบคุคล : ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั .......................................................................... สถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) - กรณีสถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถอืครองของผูถ้อืหุน้ชาวสหรฐั .................................................................................................................................................................................................................... - กรณีสถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ขา้พเจา้มคีวามประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูจ้องซือ้ (เลขที ่600) ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยไ์วก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูจ้องซือ้ (เลขที ่600) ก่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถ้วน นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายรวมทัง้หน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มใิชบ่คุคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยลงทุนให ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่ หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไมม่สีทิธใินการจองซื้อหน่วยลงทุนครัง้นี้ เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่านัน้ ทัง้นี้ การจองซื้อและการช าระเงนิโดยผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี้ ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตกลงและรบัทราบว่าผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายมสีทิธปิฏเิสธไมร่บัการจองซื้อหากผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนกระท าผดิเงือ่นไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงวา่จะรบัซื้อหน่วยลงทุนจ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิ ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายปฏเิสธการจองซื้อ และขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงือ่นไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหส้ถาบนัการเงนิ (รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย์ และ/หรอืนิตบิคุคลอื่นใด) ทีข่า้พเจา้มกีารท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอืการระบตุวัตนของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของขา้พเจ้าให้แก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง

  การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ย่อมมีความเส่ียง และผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหน่วยลงทนุ

  ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผูจ้องซือ้ (...........................................................................................................................)

  หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบรุีรมัย ์ (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) วนัทีจ่องซือ้ วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 เลขทีใ่บจอง ................................................................... บมจ. หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจองซือ้) ................................................................... เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ( ตามสทิธ ิ เกนิกวา่สทิธ ิ น้อยกวา่สทิธ)ิ รวมจ านวน......................... หน่วย ในราคาเสนอขายเบือ้งตน้สงูสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ รวมเป็นเงนิ .......................................................... บาท โดยช าระผ่าน เงนิโอน เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์เลขทีเ่ชค็ ...............................ลงวนัที ่ 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ........................................ สาขา ...................................... โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนใหด้ าเนินการ: ใหฝ้ากหน่วยลงทนุในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก ................................................. บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ................................................. น าหน่วยลงทุนฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูจ้องซือ้ (เลขที ่600) ออกใบหน่วยลงทุนในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซือ้หน่วยลงทุน เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000

  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2

  ** กรอกใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ **

 • BROKER

  ผู้ฝากเลขท่ี Participant No.

  ช่ือบริษทั Company Name

  ผู้ฝากเลขท่ี Participant No.

  ช่ือบริษทั Company Name

  002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030

  บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

  003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032

  บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

  004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034

  บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

  005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038

  บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

  006 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048

  บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

  007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050

  บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

  008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051

  บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

  010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200

  บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

  011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211

  บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

  013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213

  บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

  014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224

  บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

  015 บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225

  บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

  016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229

  บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

  019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230

  บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

  022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244

  บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

  023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247

  บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

  026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248

  บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

  027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924

  บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

  029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

  SUB BROKER

  236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243

  บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

  242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245

  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

  CUSTODIAN

  301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329

  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

  302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330

  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

  303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334

  บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

  304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

  305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337

  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

  308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339

  ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

  312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340

  ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

  316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343

  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

  320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 345

  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

  328 ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425

  ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

 • แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล

  ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง

  คํารับรองสถานะ สถานะของนิตบิคุคลตาม

  FATCA

  [ ]

  [ ]

  1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

  1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

  ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว

  (หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น)

  U.S. Person / Non-U.S. Entity

  ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

  คาํรับรองสถานะ สถานะของนิตบิคุคลตาม

  FATCA

  [ ] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � _________________________

  PFFI, RDCFFI

  [ ] 2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI

  [ ] 2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะดงักลา่วไว้แล้ว

  CDCFFI

  [ ] 2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น

  และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี �

  Excepted NFFE

  [ ] 2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์

  Exempt Beneficial Owner (EBO)

  [ ] 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย

  Non-Profit Organization (NPO)

  หน้า 1 ของ 2

  k2260Typewritten Textสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  k2260Typewritten Text

  k2260Typewritten Text

  k2260Typewritten Text

  k2260Typewritten Text

 • แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ)

  คาํรับรองสถานะ สถานะของนิตบิคุคลตาม

  FATCA

  [ ] 2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ

  มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี �

  กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย

  กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp

  กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท

  • รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

  • รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์

  • รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน

  • รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

  กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ

  • รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั

  • เงินได้จากสญัญาบํานาญ

  • เงินได้จากสญัญาประกนั

  Active NFFE

  [ ] 2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ

  มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว

  พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี �

  [ ] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ

  [ ] ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี �

  ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN

  Passive NFFE

  [ ] 2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others

  หน้า 2 ของ 2

 • “เพ่ือใช้ส าหรบัช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบรีุรมัย ์(“กองทุนฯ”) ระหว่างวนัท่ี 7 และ 11-14 กรกฏาคม 2560 เท่านัน้”

  ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

  ส าหรบัลูกค้า/For Customer

  บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) วนัที/่Date สาขา/Branch จ ากดั (มหาชน) 999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์ ชือ่ผูน้ าฝาก/Name ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/เลขทะเบยีนนติบิุคคล (Ref.1)

  ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)

  เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0107545000314 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ BRR / BRR Shareholder No. (Ref.2)

  ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL. ชือ่บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 3” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3” เลขทีบ่ญัช ี/ Acct No. 049-3-12700-5 (Bill Payment)

  ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount เงนิสด / Cash เชค็* / Cheque

  จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words) กรุณาน าเอกสารฉบบันี้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged. * เฉพาะเชค็ทีอ่ยู่ในเขตส านักหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank branch which the clearing result is available in the next business day. ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีธนาคาร (for Bank only)

  ชือ่ผูน้ าฝาก / Name _______________________________ โทรศพัท์ / Tel. no. _________________________________ ผูร้บัเงนิ / Name ____________________

  ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

  ส าหรบัธนาคาร/For Bank

  บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) วนัที/่Date สาขา/Branch จ ากดั (มหาชน) 999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด์ ชือ่ผูน้ าฝาก/Name ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/เลขทะเบยีนนติบิุคคล (Ref.1)

  ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)

  เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0107545000314 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ BRR / BRR Shareholder No. (Ref.2)

  ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL. ชือ่บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 3” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3” เลขทีบ่ญัช ี/ Acct No. 049-3-12700-5 (Bill Payment)

  ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount เงนิสด / Cash เชค็* / Cheque

  จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words) กรุณาน าเอกสารฉบบันี้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged. * เฉพาะเชค็ทีอ่ยู่ในเขตส านักหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank branch which the clearing result is available in the next business day. ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีธนาคาร (for Bank only)

  ชือ่ผูน้ าฝาก / Name _______________________________ โทรศพัท์ / Tel. no. _________________________________ ผูร้บัเงนิ / Name ____________________

  สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4

 • แบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา) กรุณาตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และส่งกลับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ชื่อ......................................................นามสกุล............................................................ .. E-mail: ............................................................ เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจ้าหน้าที่การตลาด .........................................................

  ลงชื่อ ............................................. ลูกค้าผู้ให้ข้อมูล วันที่.................................

  การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบรกิารก่อนลงนาม -

  1. อายุ ก. มากกว่า 55 ปี (1) ข. 45 – 55 ปี (2) ค. 35 – 44 ปี (3) ง. น้อยกว่า 35 ปี (4)

  2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด ก. มากกว่า 75 % ของรายได้ทั้งหมด (1) ข. 50 % ถึง 75 % ของรายได้ทั้งหมด (2) ค. 25 % ถึง 50 % ของรายได้ทั้งหมด (3) ง. น้อยกว่า 25 % ของรายได้ทั้งหมด (4)

  3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

  ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1) ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2) ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3) ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิต

  หลังเกษียณอายุแล้ว (4)

  4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ก. เงินฝากธนาคาร (1) ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2) ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3) ง. หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง (4)

  5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

  ก. ไม่เกิน 1 ป ี (1) ข. 1 ถึง 3 ป ี (2) ค. 3 ถึง 5 ป ี (3) ง. มากกว่า 5 ปี (4)

  6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ (1) ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย

  เงินต้นได้บ้าง (2) ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน

  ต้นได้มากขึ้น (3) ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน

  ใหญ่ได้ (4)

  7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด

  ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (1) ข. ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% (2) ค. ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% (3)

  ง. ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% (4) 8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุน

  สูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร ก. กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน (1) ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (2) ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (3) ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น (4)

  9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด ก. 5% หรือน้อยกว่า (1) ข. มากกว่า 5-10% (2) ค. มากกว่า 10-20% (3) ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป (4)

  10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง (1) ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง (2) ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3) ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

  เฉล่ียต้นทุน (4)

  ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับ

  ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้

  ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตรา

  แลกเปลี่ยนได้หรือไม่? ก. ไม่ได้ ข. ได้

  2.5% 7% 15% 25%

  -1% -5% -15%

  -20%

  0%

  20%

  40%

  ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า................................................................................... วันที่.................................................

  k2260Typewritten Textสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  k2260Typewritten Text

 • suitability test_tha_15.09.2016_individual.docx

  ข้อตกลงในการรับบริการ ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

  แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

  หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

  ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว

  ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมท้ัง ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่าน้ัน

  การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้

  บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

  แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

  ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

  การประมวลผลของ หุ้น ใน 12 ข้อ ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 10 รวมกัน รวม คะแนน

  ส่วนที่ 1 เกณฑก์ารคิดคะแนน ตอบข้อ ก = 1 คะแนน ตอบข้อ ข = 2 คะแนน ตอบข้อ ค = 3 คะแนน ตอบข้อ ง = 4 คะแนน ส าหรับข้อ 4 หากมีการตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงท่ีสุด โดยรวมคะแนนข้อ 1-10 ส าหรับข้อ 11-12 ไม่น ามาคดิคะแนน

  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

  คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน

  น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า

  22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

  30-36 4 เสี่ยงสูง 37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก

  k2260Typewritten Text

  k2260Typewritten Text

 • suitability test_tha_15.09.2016_individual.docx

  ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

  ประเภทผู้ลงทุน

  สัดส่วนการลงทุน

  เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

  ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1

  ปี

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน

  ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

  เสี่ยงต่ า >60%

 • 1

  รายละเอียดการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรมัย ์(“กองทุนฯ”) ส าหรบัผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)

  หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย: หน่วยลงทุนของกองทุนฯ

  จ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย:

  จ านวนไม่เกนิ 45,500,000 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)

  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่ีสทิธจิองซือ้:

  ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่ 6 มถุินายน 2560 มมีติอนุมตัใิหก้ าหนดวนัที ่20 มถุินายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ที่มสีทิธจิองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในก�