16
เลขที่ใบจอง ............................................................... ใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ ้ ากลุ่มน้าตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนฯ”) (สาหรับผู ้จองซื้อที่เป็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท น้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 45,500,000 หน่วย โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศให้ทราบต่อไป วันที ่จองซื ้อ วันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 ข้อมูลผู ้จองซื ้อหุ ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล ..................................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที ......................................................................................... บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที ................................................................................................ สัญชาติ ............................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................... อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ ....................................................................................................... ที ่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ : เลขที ................. หมู่ที .................. ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ...................................... แขวง/ตาบล ........................................................ เขต/อาเภอ ........................................................ จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื ่อนที ................................................. อีเมล์ .......................................................................... ที ่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ที ่อยู่เดียวกับที ่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที ่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที .................. หมู่ที .................. ตรอก/ซอย ................................................................................. ถนน ...................................... แขวง/ตาบล ................................................................. เขต/อาเภอ ................................................................. จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที ่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที ่จ่าย หักภาษี ณ ที ่จ่าย แหล่งที ่มาของรายได้จากต่างประเทศ: ไม่มี มี (ระบุชื่อประเทศ) ....................................................................................... แหล่งที ่มาของเงินที ่ใช้ในการจองซื ้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : เงินออม ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน รายได้จากการลงทุน/มรดก อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................... นิติบุคคล : เงินจากธุรกิจ อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................... มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังนี (จานวนสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะเป็นไปตามสัดส่วน 17.8484 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนฯ (กรณีมีเศษให้ป ดทิ ้ง) โดยผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ มิสิทธิในการแสดงความประสงค์ที ่จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ที ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายได้รับ วิธีการจองซื้อ จานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (หน ่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) จานวนเงิน (ตัวอักษร) จองซื ้อตามสิทธิ 10.40 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของ ช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้น จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จองซื ้อน้อยกว่าสิทธิ ผู้จองซื ้อต้องยื ่นใบจองซื ้อนี ้พร้อมเอกสารประกอบการจองซื ้อและหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที ่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) โดยชาระค่าจอง ซื ้อที ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ที ่กาหนด โดย เงินโอนเข้า “บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)-เพื ่อจองซื ้อหุ ้น 3” และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Bill Payment หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ โดยสั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)-เพื ่อจองซื ้อหุ ้น 3” และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Bill Payment เลขที ่เช็ค ............................................................................................................ ลงวันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ............................................................. สาขา ............................................................. (ในกรณีที ่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน เป็นเช็คบุคคล เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องอยู ่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาธนาคารที ่นาฝากเท่านั้น ซึ ่งสามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป และต้องนาเช็คไปชาระเงินในเวลา 12.00 . ของวันที 13 กรกฎาคม 2560) เมื ่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ ่งเท่านั้น) ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนที ่ได้รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื ่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้ฝากและดาเนินการให้ บริษัท........................................................................ .สมาชิกผู้ฝากเลขที นาหน่วยลงทุน เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อเข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ชื ่อ................................................................................... ............................. เลขที .......................................... ซึ ่งข้าพเจ้ามีอยู ่กับบริษัทนั้น (ชื ่อบัญชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื ่อผู้จองซื ้อ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ ้นในชื ่อของผู้จองซื ้อแทน) ให้ฝากหน่วยลงทุนตามจานวนที ่ได้รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื ่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดและนาหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) (การขอถอนเป็นใบ หลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที ่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ให้ออกใบหน่วยลงทุนตามจานวนที ่ได้รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื ่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ข้าพเจ้าตามชื ่อที ่อยู ่ที ่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ เพื ่อให้การจัดทาใบหน่วย ลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื ้อหน่วยลงทุน (บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที ่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที ่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว) ในกรณีที ่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ครบตามจานวนที ่จองซื ้อ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ ่งเท่านั้น) จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที ่อยู ่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งผู้จองซื ้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว) กรณีผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที ่ให้ไว้กับ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สามารถขอรับคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เพื ่อเข้าบัญชีธนาคารที ่ได้ให้ข้อมูลไว้ ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนครั้งนี ข้าพเจ้า ได้รับหนังสือชี ้ชวน (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวน (รวมทั้งผู้ที ่ไม่ได้ใส่เครื ่องหมายใดๆ) (กรณีไม่ระบุถือว่าได้รับหนังสือชี ้ชวน) ในกรณีที ่จานวนเงินที ่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที ่แท้จริงตามประเภท* ของผู้จองซื ้อ ในกรณีที ่ผู้จองซื ้อเป็นบุคคลธรรมดา เพื ่อผู้จองซื ้อ บุคคลอื ่น โปรดระบุ........................................................................... ในกรณีผู ้จองซื ้อเป็นนิติบุคคล เพื ่อผู้จองซื ้อ บุคคลอื ่น โปรดระบุ ........................................................................... * ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื ่อการจองซื ้อหน่วยลงทุน (Suitability Test) กรณีผู ้จองซื ้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื ้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื ้อจะต้องจัดทาแบบ ประเมิน Suitability Test ของหน่วยลงทุนที่จะจองซื ้อในครั้งนี ้) 2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าจะจองซื ้อนี ้จากผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว 3. ข้าพเจ้าได้ผ่านขั ้นตอนการดาเนินการทาความรู ้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี ้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยลงทุนครั ้งนี ้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครั้งนี ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนในครั้งนี ้ และได้ลงลายมือชื ่อเพื ่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนครั ้งนี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี ้ต่อไปในอนาคต ผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั ้งสิ ้น 4.ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลการลงทุนของกองทุน กล่าวคือ กองทุนจะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด โดยระยะเวลาการซื ้อขายรายได้สุทธิฯ ภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ จะนับจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนสาเร็จ และจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2571 สาหรับ โรงไฟฟ าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 สาหรับโรงไฟฟ าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐานลักษณะดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้ มูลค่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน จะลดลงตามระยะเวลาของสิทธิในรายได้สุทธิฯ ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจานวนที่ไม่เท่ากันซึ่งขึ ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินป นผล และได้รับการ คืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาซื ้อขายรายได้สุทธิภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ กรณีผู ้จองซื ้อที่เป็นนักลงทุนสถาบัน ไม่ประสงค์ที่จะทาแบบประเมิน Suitability Test ผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซื ้อ ในกรณีที่ผู ้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทา และไม่ยินยอมทา Suitability Test หรือผู ้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ากว่าหน่วยลงทุนนี้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหน่วยลงทุนนี้ ลงชื ่อ .......................................................................................................................... ผู ้จองซื ้อ (...........................................................................................................................) ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการ Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สาหรับผู้ที ่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) (Issuer Account)) บุคคลธรรมดา : ที ่อยู ่ถาวรเลขที ................... หมู ่ที ................... ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ตาบล....................................................... เขต/อาเภอ. ....................................................... จังหวัด/State/Region ....................................... ประเทศ ........................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal .......................................... สถานที ่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ................................................ สัญชาติที ่สอง (ถ้ามี)............................................. นิติบุคคล : ประเทศที ่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท .......................................................................... สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ .................................................................................................................................................................................................................... - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ข้าพเจ้ามีความประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที ่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้วน นอกจากนี ้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อาจเปิดเผยข้อมูลที ่ปรากฏในเอกสารนี ้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื ่นที ่มีอานาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที ่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวน ทั้งนี ้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนครั้งนี ้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุน ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามเงื ่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนเพื ่อการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี ้ ผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าผู ้จัดการการจัดจาหน่ายและ รับประกันการจาหน่ายมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู ้จองซื ้อหน่วยลงทุนกระทาผิดเงื ่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหน่วย ลงทุนนี ้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายปฏิเสธการจองซื ้อ และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื ่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื ่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เพื ่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ย่อมมีความเสี่ยง และผู ้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหน่วยลงทุน ลงชื ่อ ..................................................................................... ..................................... ผู้จองซื ้อ (...........................................................................................................................) หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานโรงไฟฟ ้ ากลุ ่มน้าตาลบุรีรัมย์ (ผู ้จองซื ้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ้ด้วย) วันที ่จองซื ้อ วันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 เลขที ่ใบจอง ................................................................... บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รับเงินจาก (ชื ่อตามใบจองซื ้อ) ................................................................... เพื ่อจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ( ตามสิทธิ เกินกว่าสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ) รวมจานวน......................... หน่วย ในราคาเสนอขายเบื ้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้น รวมเป็นเงิน .......................................................... บาท โดยชาระผ่าน เงินโอน เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขที ่เช็ค ...............................ลงวันที 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ........................................ สาขา ...................................... โดยหากผู้จองซื ้อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ดาเนินการ: ให้ฝากหน่วยลงทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้ฝาก” เลขที ่สมาชิกผู้ฝาก ................................................. บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที ................................................. นาหน่วยลงทุนฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื ่อผู้จองซื ้อ (เลขที ่ 600) ออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซื ้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื ้อหน่วยลงทุน เจ้าหน้าที ่ผู้รับมอบอานาจ/ Authorized Officer ................................................................... หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000 สิ่งที ่ส่งมาด้วย 2 ** กรอกใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเท่านั ้น **

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

เลขทใบจอง ...................................................................

ใบค าขอเปดบญชและจองซอหนวยลงทนของกองทนรวมโครงสรางพนฐานโรงไฟฟากลมน าตาลบรรมย (“กองทนฯ”) (ส าหรบผจองซอทเปนผถอหนของบรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”))

การเสนอขายหนวยลงทนของกองทนฯ ใหแกผถอหนของบรษทฯ จ านวนไมเกน 45,500,000 หนวย โดยราคาเสนอขายสดทายจะประกาศใหทราบตอไป วนทจองซอ วนท 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560

ขอมลผจองซอหน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนใหครบถวน ชดเจน ตวบรรจง เรยน บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด (“บรษทจดการ”) ขาพเจา นาย นาง นางสาว นตบคคล ..................................................................................................................................เลขทะเบยนผถอหนเลขท......................................................................................... บตรประจ าตวประชาชน หรอ ใบตางดาว หนงสอเดนทาง เลขทะเบยนนตบคคล เลขท ................................................................................................ สญชาต ............................................... วน/เดอน/ป เกด (ป ค.ศ.) (วนจดทะเบยนนตบคคล) ............................................................................... อาชพ/ ประเภทธรกจ ....................................................................................................... ทอยทสามารถตดตอได : เลขท ................. หมท .................. ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ...................................... แขวง/ต าบล ........................................................ เขต/อ าเภอ ........................................................ จงหวด ........................................................... รหสไปรษณย .................................. โทรศพท ................................................. โทรศพทเคลอนท ................................................. อเมล .......................................................................... ทอยตามทะเบยนบาน/ทะเบยนนตบคคล ทอยเดยวกบทอยทสามารถตดตอได ตางจากทอยทสามารถตดตอได (โปรดระบ) เลขท .................. หมท .................. ตรอก/ซอย ................................................................................. ถนน ...................................... แขวง/ต าบล ................................................................. เขต/อ าเภอ ................................................................. จงหวด .............................................................. รหสไปรษณย .......................................... เลขประจ าตวผเสยภาษ ............................................................. ประเภทของการหกภาษ ณ ทจาย ไมหกภาษ ณ ทจาย หกภาษ ณ ทจาย แหลงทมาของรายไดจากตางประเทศ: ไมม ม (ระบชอประเทศ) ....................................................................................... แหลงทมาของเงนทใชในการจองซอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) : บคคลธรรมดา : เงนออม ธรกจสวนตว เงนเดอน รายไดจากการลงทน/มรดก อนๆ (ระบ) .......................................................................................................... นตบคคล : เงนจากธรกจ อนๆ (ระบ) ............................................................................................................... มความประสงคขอจองซอและขอใหจดสรรหนวยลงทนของกองทนฯ ดงน (จ านวนสทธในการจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ จะเปนไปตามสดสวน 17.8484 หนสามญของบรษทฯ ตอ 1 หนวยลงทนของกองทนฯ (กรณมเศษใหปดทง) โดยผถอหนของบรษทฯ มสทธในการแสดงความประสงคทจะจองซอเกนกวาสทธทผถอหนของบรษทฯ แตละรายไดรบ วธการจองซอ จ านวนหนวยลงทนทจองซอ (หนวย) ราคาเสนอขาย (บาทตอหนวย) รวมเปนเงนทงสน (บาท) จ านวนเงน (ตวอกษร) จองซอตามสทธ 10.40

ซงเปนราคาสงสดของ ชวงราคาเสนอขายเบองตน

จองซอเกนกวาสทธ จองซอนอยกวาสทธ

ผจองซอตองยนใบจองซอนพรอมเอกสารประกอบการจองซอและหลกฐานการช าระเงนคาจองซอหนวยลงทนท บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) (เลขท 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330) โดยช าระคาจองซอทธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) โดยใชแบบฟอรม Bill Payment ทก าหนด โดย เงนโอนเขา “บมจ.หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย)-เพอจองซอหน 3” และกรอกรายละเอยดตามแบบฟอรม Bill Payment หรอ เชค / แคชเชยรเชค / ดราฟท โดยสงจาย “บมจ.หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย)-เพอจองซอหน 3” และกรอกรายละเอยดตามแบบฟอรม Bill Payment เลขทเชค ............................................................................................................

ลงวนท 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ............................................................. สาขา ............................................................. (ในกรณทช าระคาจองซอหนวยลงทนเปนเชคบคคล เชคธนาคาร หรอ ดราฟท จะตองอยในเขตส านกหกบญชเดยวกนกบสาขาธนาคารทน าฝากเทานน ซงสามารถทราบผลการเรยกเกบภายในวนท าการถดไป และตองน าเชคไปช าระเงนในเวลา 12.00 น. ของวนท 13 กรกฎาคม 2560)

เมอขาพเจาไดรบการจดสรรหนวยลงทนดงกลาว ในการสงมอบหนวยลงทน ขาพเจาตกลงใหด าเนนการดงตอไปน (โปรดเลอกขอใดขอหนงเทานน) ใหฝากหนวยลงทนตามจ านวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอ “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก” และด าเนนการให บรษท.........................................................................สมาชกผฝากเลขท น าหนวยลงทน

เขาฝากไวกบบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอเขาบญชซอขายหลกทรพยชอ................................................................................................................ เลขท.......................................... ซงขาพเจามอยกบบรษทนน (ชอบญชซอขายหลกทรพยตองตรงกบชอผจองซอ มฉะนนจะด าเนนการออกใบหนในชอของผจองซอแทน)

ใหฝากหนวยลงทนตามจ านวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอ “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด” และน าหนวยลงทนเขาฝากไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผจองซอ (เลขท 600) (การขอถอนเปนใบหลกทรพยในภายหลง ผจองซอหนวยลงทนจะตองเสยคาธรรมเนยมตามอตราท บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ก าหนด)

ใหออกใบหนวยลงทนตามจ านวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอของขาพเจาและจดสงใบหนวยลงทนใหขาพเจาตามชอทอยท ระบไวขางตนทางไปรษณยลงทะเบยน โดยขาพเจายนดมอบหมายใหบรษทจดการด าเนนการใด ๆ เพอใหการจดท าใบหนวยลงทนและสงมอบใบหนวยลงทนใหแกขาพเจาภายใน 15 วนท าการนบจากวนปดการจองซอหนวยลงทน (บรษทจดการจะไมรบผดชอบในกรณทผถอหนไมสามารถขายหนวยลงทนทไดรบจดสรรไดทนวนท าการแรกของการซอขายหนวยลงทนดงกลาว)

ในกรณทขาพเจาไมไดรบการจดสรรหรอไดรบการจดสรรหนวยลงทนไมครบตามจ านวนทจองซอ ขาพเจาตกลงใหคนเงนคาจองซอหนวยลงทน ดงตอไปน (โปรดเลอกขอใดขอหนงเทานน) จายเปนเชคหรอแคชเชยรเชคขดครอมเฉพาะสงจายในนามของขาพเจา และจดสงทางไปรษณยลงทะเบยนตามทอยในทะเบยนผถอหน (การรบคนเงนดวยเชค อาจมคาธรรมเนยมทเกยวของ ซงผจองซอตองเปนผรบผดชอบคาธรรมเนยมดงกลาว) กรณผจองซอมบญชซอขายหลกทรพยและมรายละเอยดบญชธนาคารทใหไวกบ บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) สามารถขอรบคนโดยวธการโอนเงนผานระบบการโอนเงนอตโนมต (ATS) เพอเขาบญชธนาคารทไดใหขอมลไว ในการจองซอหนวยลงทนครงน ขาพเจา ไดรบหนงสอชชวน (ในรปแบบแผนซด) ไมประสงคจะรบหนงสอชชวน (รวมทงผท ไมไดใสเครองหมายใดๆ) (กรณไมระบถอวาไดรบหนงสอชชวน) ในกรณทจ านวนเงนทจะช าระเงนคาจองซอ ตงแต 100,000 บาทขนไป โปรดระบผไดรบผลประโยชนทแทจรงตามประเภท* ของผจองซอ ในกรณทผจองซอเปนบคคลธรรมดา เพอผจองซอ บคคลอน โปรดระบ........................................................................... ในกรณผจองซอเปนนตบคคล เพอผจองซอ บคคลอน โปรดระบ ........................................................................... * ผไดรบผลประโยชนทแทจรง หมายถง บคคลธรรมดาผเปนเจาของทแทจรงหรอมอ านาจควบคมการท าธรกรรมของลกคา หรอบคคลทลกคาท าธรกรรมแทน รวมถงบคคลผใชอ านาจควบคมนตบคคลหรอผทมการตกลงกนทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกเกณฑและวธการตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคาทเกยวของ การประเมนความเสยงทยอมรบไดเพอการจองซอหนวยลงทน (Suitability Test) กรณผจองซอทเปนบคคลธรรมดาและนตบคคล 1. ขาพเจาไดผานการท าแบบประเมน Suitability Test มาแลวไมเกนกวา 2 ป กบผจดการการจดจ าหนายและรบประกนการจ าหนาย และร บทราบระดบความเสยงทยอมรบไดของขาพเจาแลว (กรณผจองซอยงไมเคยผานการท าแบบประเมน Suitability Test ผจองซอจะตองจดท าแบบประเมน Suitability Test ของหนวยลงทนทจะจองซอในครงน) 2. ขาพเจารบทราบระดบความเสยงของหนวยลงทนทขาพเจาจะจองซอนจากผจดจ าหนายหลกทรพยแลว 3. ขาพเจาไดผานข นตอนการด าเนนการท าความรจกลกคาและตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคา KYC/CDD และผานการศกษาขอมลในเอกสารสรปขอมลส าคญของหลกทรพยหรอหนงสอชชวนเปนทเรยบรอยแลว ทงน หากผลการประเมน Suitability Test ของขาพเจาตามขอท 1 ขางตนหรอผลประเมนลงทนในหนวยลงทนครงนออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกบการจองซอหนวยลงทนในครงน ขาพเจายงยนยนและประสงคทจะจองซอหนวยลงทนในครงน และไดลงลายมอชอเพอยนยนในฐานะผจองซอดานลาง โดยขาพเจารบทราบวาการลงทนในหนวยลงทนครงนไมเหมาะสมกบระดบความเสยงทขาพเจายอมรบไดตามผลประเมน Suitability Test ดงนน หากเกดความเสยหายใดๆ จากการลงทนในหนวยลงทนนตอไปในอนาคต ผจดจ าหนายหลกทรพยไมมหนาทตองรบผดชอบใด ๆ ทงสน 4.ขาพเจารบทราบขอมลการลงทนของกองทน กลาวคอ กองทนจะเขาลงทนในสทธในรายไดสทธทจะเกดขนในอนาคตจากการประกอบกจการโรงไฟฟาของบรษท บรรมยพลงงาน จ ากด และบรษท บรรมยเพาเวอร จ ากด โดยระยะเวลาการซอขายรายไดสทธฯ ภายใตสญญาโอนสทธรายไดสทธฯ จะนบจากวนทกองทนเขาลงทนส าเรจ และจะสนสดลงในวนท 10 สงหาคม พ.ศ. 2571 ส าหรบ โรงไฟฟาของบรษท บรรมยพลงงาน จ ากด และจะสนสดลงในวนท 6 เมษายน พ.ศ. 2578 ส าหรบโรงไฟฟาของบรษท บรรมยเพาเวอร จ ากด ซงการลงทนในทรพยสนกจการโครงสรางพนฐานลกษณะดงกลาวอาจมความไมแนนอนของกระแสรายรบในอนาคต และอาจสงผลกระทบตอสทธประโยชนหรอผลตอบแทนของผถอหนวยลงทนอยางมนยส าคญ นอกจากน มลคาทรพยสนกจการโครงสรางพนฐานทกองทนลงทน จะลดลงตามระยะเวลาของสทธในรายไดสทธฯ ทเหลออย โดยมลคาทลดลงในแตละปอาจเปนจ านวนทไมเทากนซงขนอยกบการประเมนคาทรพยสนดงกลาว โดยผลงทนจะไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในรปของเงนปนผล และไดรบการคนเงนลงทนดวยการลดทน และมลคาทรพยสนกจการโครงสรางพนฐานทกองทนลงทนอาจลดลงจนถงศนยบาทไดเมอสนสดระยะเวลาซอขายรายไดสทธภายใตสญญาโอนสทธรายไดสทธฯ กรณผจองซอทเปนนกลงทนสถาบน ไมประสงคทจะท าแบบประเมน Suitability Test ผจดจ าหนายหลกทรพยสามารถปฏเสธการจองซอ ในกรณทผลงทนทวไปยงไมมประวตการท า และไมยนยอมท า Suitability Test

หรอผลงทนรบความเสยงตาม Suitability Test ไดต ากวาหนวยลงทนนและไมลงนามยอมรบความเสยงของหนวยลงทนน ลงชอ .......................................................................................................................... ผจองซอ

(...........................................................................................................................) ขอมลเพมเตมส าหรบการด าเนนการ Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรบผท ประสงคน าหลกทรพยฝากไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผจองซอ (เลขท 600) (Issuer Account)) บคคลธรรมดา : ทอยถาวรเลขท................... หมท................... ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ต าบล....................................................... เขต/อ าเภอ. ....................................................... จงหวด/State/Region ....................................... ประเทศ ........................................... รหสไปรษณย/Postal .......................................... สถานทเกด (จงหวด/ประเทศ) ................................................ สญชาตทสอง (ถาม)............................................. นตบคคล : ประเทศทจดทะเบยนจดตงบรษท .......................................................................... สถานะของนตบคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ) - กรณสถานะของนตบคคลตาม FATCA เปน Passive NFFE โปรดระบ % การถอครองของผถอหนชาวสหรฐ .................................................................................................................................................................................................................... - กรณสถานะของนตบคคลตาม FATCA เปน PFFI หรอ RDCFFI โปรดระบหมายเลข GIIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ขาพเจามความประสงคน าหลกทรพยฝากไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผจองซอ (เลขท 600) ขาพเจาขอรบรองวาขอความตามทระบไวขางตนเปนความจรง หากการฝากหลกทรพยไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผจองซอ (เลขท 600) กอใหเกดความเสยหายใด ๆ ขนแกบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมรบผดและชดใชคาเสยหายใหแกบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด จนครบถวน นอกจากน ขาพเจารบทราบวาบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด อาจเปดเผยขอมลทปรากฏในเอกสารนใหแกกรมสรรพากรหรอหนวยงานอนทมอ านาจตามกฎหมายรวมทงหนวยงานทมขอตกลงกบบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ในการขอเรยกดขอมลดงกลาว ขาพเจาขอรบรองวา ขาพเจามใชบคคลทถกหามมใหจดสรรหนวยลงทนให ตามรายละเอยดทระบไวในหนงสอชชวน ทงน ขาพเจาเขาใจและยอมรบวา หากขาพเจาเขาขายเปนบคคลตามทระบไวในขางตน ขาพเจาจะไมมสทธในการจองซอหนวยลงทนครงน เวนแตเปนการจดสรรหนวยลงทนทเหลอจากการจองซอของผจองซอหนวยลงทนทงหมดเทานน ทงน การจองซอและการช าระเงนโดยผจองซอหนวยลงทนตองเปนไปตามเงอนไขตามทระบไวในหนงสอชชวนเพอการออกและเสนอขายหนวยลงทนครงน ผจองซอหนวยลงทนตกลงและรบทราบวาผจดการการจดจ าหนายและรบประกนการจ าหนายมสทธปฏเสธไมรบการจองซอหากผจองซอหนวยลงทนกระท าผดเงอนไขดงกลาว และขาพเจายนยอมและตกลงวาจะรบซอหนวยลงทนจ านวนดงกลาวหรอในจ านวนตามทผจดการการจดจ าหนายและรบประกนการจ าหนายจดสรรให และจะไมยกเลกการจองซอหนวยลงทนน และยนยอมรบคนเงน ในกรณทผจดการการจดจ าหนายและรบประกนการจ าหนายปฏเสธการจองซอ และขาพเจายนยอมผกพนตนเองตามเงอนไขขอก าหนดและขอความใดๆ ในหนงสอชชวน ขาพเจาตกลงและยนยอมใหสถาบนการเงน (รวมถงบรษทหลกทรพย และ/หรอนตบคคลอนใด) ทขาพเจามการท าธรกรรมทางการเงน สามารถเปดเผยขอมลทเกยวของกบการแสดงตน และ/หรอการระบตวตนของขาพเจารวมถงขอมลเกยวกบผรบผลประโยชนทแทจรงของขาพเจาใหแกผจดจ าหนายหลกทรพย ทงน เพอปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการฟอกเงนทเกยวของ

การลงทนในหนวยลงทนของกองทนฯ ยอมมความเสยง และผจองซอควรอานหนงสอชชวนอยางรอบคอบกอนตดสนใจจองซอหนวยลงทน

ลงชอ .......................................................................................................................... ผจองซอ (...........................................................................................................................)

หลกฐานการรบฝากการจองซอหนวยลงทนของกองทนรวมโครงสรางพนฐานโรงไฟฟากลมน าตาลบรรมย (ผจองซอโปรดกรอกขอความในสวนนดวย) วนทจองซอ วนท 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 เลขทใบจอง ................................................................... บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) ไดรบเงนจาก (ชอตามใบจองซอ) ................................................................... เพอจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ ( ตามสทธ เกนกวาสทธ นอยกวาสทธ) รวมจ านวน......................... หนวย ในราคาเสนอขายเบองตนสงสดของชวงราคาเสนอขายเบองตน รวมเปนเงน .......................................................... บาท โดยช าระผาน เงนโอน เชค / แคชเชยรเชค / ดราฟท เลขทเชค ...............................ลงวนท 7 กรกฎาคม 2560 11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 ธนาคาร ........................................ สาขา ...................................... โดยหากผจองซอไดรบการจดสรรหนวยลงทนใหด าเนนการ: ใหฝากหนวยลงทนในนาม “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก” เลขทสมาชกผฝาก ................................................. บญชซอขายหลกทรพยเลขท ................................................. น าหนวยลงทนฝากไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผจองซอ (เลขท 600) ออกใบหนวยลงทนในนามผจองซอ ภายใน 15 วนท าการนบแตปดการจองซอหนวยลงทน เจาหนาทผรบมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... หมายเหต: หากผจองซอประสงคจะเปลยนแปลงทอยทใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบยนโดยตรง และจดสงไปทฝายปฏบตการหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เลขท 93 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก ดนแดง กรงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000

สงทสงมาดวย 2

** กรอกใบจองซอ 1 ใบ ตอ 1 เลขทะเบยนผถอหนเทานน **

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

BROKER

ผฝากเลขท Participant No.

ชอบรษท Company Name

ผฝากเลขท Participant No.

ชอบรษท Company Name

002 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030

บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จ ากด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032

บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034

บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038

บรษทหลกทรพย เออซ จ ากด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048

บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

007 บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050

บรษทหลกทรพย เอเอสแอล จ ากด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051

บรษทหลกทรพย เอสบไอ ไทย ออนไลน จ ากด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

010 บรษทหลกทรพย เมอรรล ลนซ (ประเทศไทย) จ ากด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จ ากด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213

บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224

บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บรษทหลกทรพย แอพเพล เวลธ จ ากด APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

016 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229

บรษทหลกทรพย เจพมอรแกน (ประเทศไทย) จ ากด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019 บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จ ากด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230

บรษทหลกทรพย โกลเบลก จ ากด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

022 บรษทหลกทรพย ทรนต จ ากด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จ ากด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247

บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

027 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

029 บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER

236 ธนาคารทสโก จ ากด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243

บรษทหลกทรพย เพอธรกจหลกทรพย จ ากด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245

ธนาคารธนชาต จ ากด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301 ธนาคารซตแบงก เอน.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329

ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302 ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330

ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จ ากด (เพอตราสารหน) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (ผรบฝากทรพยสน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334

บรษทหลกทรพย เพอธรกจหลกทรพย จ ากด (มหาชน) (คสโตเดยน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮ แบงกง คอรปอเรชน จ ากด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336

ธนาคารเกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337

ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308 ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339

ธนาคารทสโก จ ากด (เพอรบฝากทรพยสน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340

ธนาคารเจพมอรแกน เชส (เพอคาตราสารหน) JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซบซ (ไทย) จ ากด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343

ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจ สาขากรงเทพฯ - เพอรบฝากทรพยสน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 345

ธนาคารธนชาต จ ากด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425

ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) (เพอลกคา) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

แบบสอบถามสาหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล

สวนท$หน$ง: สถานท$จดทะเบยนจดต *ง

คารบรองสถานะ สถานะของนตบคคลตาม

FATCA

[ ]

[ ]

1.1 ขาพเจาเปนนตบคคล ซ�งจดต �งข �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

1.2 ขาพเจาเปนสาขาของนตบคคล โดยสานกงานใหญของสาขาจดต �งข �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

ในกรณท�จดต �งข �นตามกฏหมายของประเทศสหรฐอเมรกา ขาพเจาไดแนบ W-9 ไวแลว

(หากเปนนตบคคล หรอสาขาของนตบคคลท�มไดจดต �งข �นในประเทศสหรฐอเมรกา กรณาตอบแบบสอบถามในสวนท�สอง นอกเหนอจากน �นการใหคารบรองถอวาเสรจส �น)

U.S. Person / Non-U.S. Entity

สวนท$สอง: สถานะของนตบคคลตาม FATCA

คารบรองสถานะ สถานะของนตบคคลตาม

FATCA

[ ] 2.1 ขาพเจามสถานะเปนสถาบนการเงน ประเภท PFFI หรอ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมเลข GIIN ดงตอไปน � _________________________

PFFI, RDCFFI

[ ] 2.2 ขาพเจามสถานะเปนสถาบนการเงนท�ไมเขารวม FATCA NPFFI

[ ] 2.3 ขาพเจามสถานะเปนสถาบนการเงนประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และไดแนบ W-8BEN-E ซ�งแสดงสถานะดงกลาวไวแลว

CDCFFI

[ ] 2.4 ขาพเจามใชสถาบนการเงน และเปนบรษทท�จดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย หรอ เปนบรษทในเครอของบรษทท�จดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพยน �น

และขาพเจาไดแสดงหลกฐานการมสถานะเปนบรษทซ�งจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย หรอเปนบรษทในเครอของบรษทท�จดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย ซ�งปรากฏอยในสาเนางบการเงนท�ไดแนบมากบเอกสารคาขอชดน �

Excepted NFFE

[ ] 2.5 ขาพเจาเปนองคกรของรฐบาล องคกรระหวางประเทศ หรอ ธนาคารแหงประเทศไทย

ขาพเจาขอรบรองวา ขาพเจาเปนผ รบผลประโยชนของการจายเงนใดๆ ท�เก�ยวของกบหลกทรพยท�จะซ �อขาย หรอ โอนยายน � และไมไดประกอบกจการทางการคาในลกษณะเดยวกบบรษทประกน สถาบนรบฝากหลกทรพย หรอ ธนาคารพาณชย

Exempt Beneficial Owner (EBO)

[ ] 2.6 ขาพเจาเปนองคกรท�ไมแสวงหาผลกาไร

ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจาไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลภายใตประมวลรษฎากรไทย

Non-Profit Organization (NPO)

หนา 1 ของ 2

k2260
Typewritten Text
สงทสงมาดวย 3
k2260
Typewritten Text
k2260
Typewritten Text
k2260
Typewritten Text
k2260
Typewritten Text
Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

แบบสอบถามสาหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล (ตอ)

คารบรองสถานะ สถานะของนตบคคลตาม

FATCA

[ ] 2.7 ขาพเจาเปนบรษทหรอหางหนสวนท�มใชสถาบนการเงนซ�งมไดมรายไดหลกมาจากการลงทน

ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจาเปนนตบคคลท�มไดจดต �งข �นในสหรฐอเมรกา และ ไมเปนสถาบนการเงน และ มเงนไดไมเกนก$ง

หน$งในงบการเงนปลาสดท�มาจากแหลงใดๆ ในส�กลมตอไปน � และ

มมลคาทรพยสนในงบการเงนลาสดไมเกนก$งหน$งท�สามารถกอใหเกดเงนไดในส�กลมตอไปน �

กลมท� 1 เงนปนผลและดอกเบ �ย

กลมท� 2 เงนคาเชาและคาสทธp

กลมท� 3 สวนรายไดจากธรกรรมบางประเภท

• รายไดจากการขายสนทรพยท�กอใหเกดเงนไดในกลมท� 1 และ กลมท� 2

• รายไดจากสญญาซ �อขายตราสารอนพนธสนคาโภคภณฑ

• รายไดจากอตราแลกเปล�ยน

• รายไดจากสญญาประเภท SWAP

กลมท� 4 รายไดจากสญญาประกนและสญญาบานาญ

• รายไดท�ไดจากเงนสารองหากเปนบรษทประกน

• เงนไดจากสญญาบานาญ

• เงนไดจากสญญาประกน

Active NFFE

[ ] 2.8 ขาพเจาเปนบรษทหรอหางหนสวนท�มใชสถาบนการเงนซ�งมรายไดหลกมาจากการลงทน

ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจาเปนนตบคคลท�มไดจดต �งข �นในสหรฐอเมรกา และไมเปนสถาบนการเงน หรอ นตบคคลใดๆ ดงกลาวขางตน และม เงนไดเกนก$งหน$งในงบการเงนปลาสดท�มาจากแหลงใดๆ ในส�กลมขางตน หรอ

มมลคาทรพยสนในงบการเงนลาสดเกนก$งหน$งท�สามารถกอใหเกดเงนไดในส�กลมขางตนดงท�ไดกลาวไปแลว

พรอมกนน � ขาพเจาไดระบขอมลของผ ถอหน/เจาของตามรายละเอยดดานลาง ดงตอไปน �

[ ] ขาพเจาไมมผ ถอหน/เจาของ ท�เปนบคคลสหรฐฯ หรอ

[ ] ขาพเจามผ ถอหน/เจาของ ท�เปนบคคลสหรฐฯ โดยม ช�อ ท�อย และ เลขประจาตวผเสยภาษของสหรฐอเมรกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผ ถอหน/เจาของ ท�เปนบคคลสหรฐฯ แตละราย ดงตอไปน �

ช$อ ท$อย เลข U.S. TIN

Passive NFFE

[ ] 2.9 ขาพเจาไมเขาขายเปนนตบคคลสถานะใดๆ ตามท�ระบขางตน Others

หนา 2 ของ 2

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

“เพอใชส าหรบช าระคาจองซอหนวยลงทนของกองทนรวมโครงสรางพนฐานโรงไฟฟากลมน าตาลบรรมย (“กองทนฯ”) ระหวางวนท 7 และ 11-14 กรกฏาคม 2560 เทานน”

ใบน าฝากช าระเงนคาสนคาและบรการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ส าหรบลกคา/For Customer

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) วนท/Date สาขา/Branch จ ากด (มหาชน) 999/9 ด ออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด ชอผน าฝาก/Name ชน 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทมวน กรงเทพฯ 10330 เลขทบตรประจ าตวประชาชน/หนงสอเดนทาง/ใบตางดาว/เลขทะเบยนนตบคคล (Ref.1)

ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)

เลขประจ าตวผเสยภาษ : 0107545000314 เลขทะเบยนผถอหน BRR / BRR Shareholder No. (Ref.2)

ธ.ไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL. ชอบญช “บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เพอจองซอหน 3” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3” เลขทบญช / Acct No. 049-3-12700-5 (Bill Payment)

ช าระโดย / Paid by เลขทเชค / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงน / Amount เงนสด / Cash เชค* / Cheque

จ านวนเงน (ตวอกษร) / Amount (In words) กรณาน าเอกสารฉบบนไปช าระเงนไดทธนาคารทระบขางตนไดทกสาขาทวประเทศ โดยไมเสยคาใชจายแตอยางใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged. * เฉพาะเชคทอยในเขตส านกหกบญชเดยวกนกบสาขาของธนาคารทน าฝากเทานน ซงสามารถทราบผลการเรยกเกบภายในวนท าการถดไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank branch which the clearing result is available in the next business day. ส าหรบเจาหนาทธนาคาร (for Bank only)

ชอผน าฝาก / Name _______________________________ โทรศพท / Tel. no. _________________________________ ผรบเงน / Name ____________________

ใบน าฝากช าระเงนคาสนคาและบรการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ส าหรบธนาคาร/For Bank

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) วนท/Date สาขา/Branch จ ากด (มหาชน) 999/9 ด ออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด ชอผน าฝาก/Name ชน 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทมวน กรงเทพฯ 10330 เลขทบตรประจ าตวประชาชน/หนงสอเดนทาง/ใบตางดาว/เลขทะเบยนนตบคคล (Ref.1)

ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)

เลขประจ าตวผเสยภาษ : 0107545000314 เลขทะเบยนผถอหน BRR / BRR Shareholder No. (Ref.2)

ธ.ไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL. ชอบญช “บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เพอจองซอหน 3” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3” เลขทบญช / Acct No. 049-3-12700-5 (Bill Payment)

ช าระโดย / Paid by เลขทเชค / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงน / Amount เงนสด / Cash เชค* / Cheque

จ านวนเงน (ตวอกษร) / Amount (In words) กรณาน าเอกสารฉบบนไปช าระเงนไดทธนาคารทระบขางตนไดทกสาขาทวประเทศ โดยไมเสยคาใชจายแตอยางใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged. * เฉพาะเชคทอยในเขตส านกหกบญชเดยวกนกบสาขาของธนาคารทน าฝากเทานน ซงสามารถทราบผลการเรยกเกบภายในวนท าการถดไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank branch which the clearing result is available in the next business day. ส าหรบเจาหนาทธนาคาร (for Bank only)

ชอผน าฝาก / Name _______________________________ โทรศพท / Tel. no. _________________________________ ผรบเงน / Name ____________________

ส�งท�สงมาดวย 4

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า
Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

แบบประเมน Risk Profile ของลกคาบรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) (บคคลธรรมดา) กรณาตอบค าถามใหครบถวนทกขอ และสงกลบ บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ชอ......................................................นามสกล............................................................ .. E-mail: ............................................................ เลขทบญช............................................ สาขา..................................................เจาหนาทการตลาด .........................................................

ลงชอ ............................................. ลกคาผใหขอมล วนท.................................

การลงนามดงกลาวขางตนทานไดรบทราบขอตกลงในการรบบรการตามขอความดานหลงแลว โปรดอานขอตกลงในการรบบรการกอนลงนาม -

1. อาย ก. มากกวา 55 ป (1) ข. 45 – 55 ป (2) ค. 35 – 44 ป (3) ง. นอยกวา 35 ป (4)

2. ปจจบนทานมภาระทางการเงนและคาใชจายประจ า เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตว และคาเลยงดครอบครว เปนสดสวนเทาใด ก. มากกวา 75 % ของรายไดทงหมด (1) ข. 50 % ถง 75 % ของรายไดทงหมด (2) ค. 25 % ถง 50 % ของรายไดทงหมด (3) ง. นอยกวา 25 % ของรายไดทงหมด (4)

3. ทานมสถานภาพทางการเงนในปจจบนอยางไร

ก. มทรพยสนนอยกวาหนสน (1) ข. มทรพยสนเทากบหนสน (2) ค. มทรพยสนมากกวาหนสน (3) ง. มความมนใจวามเงนออมหรอเงนลงทนเพยงพอส าหรบการใชชวต

หลงเกษยณอายแลว (4)

4. ทานเคยมประสบการณ หรอมความรในการลงทนในทรพยสนกลมใดตอไปนบาง (เลอกไดมากกวา 1 ขอ) ก. เงนฝากธนาคาร (1) ข. พนธบตรรฐบาล หรอกองทนรวมพนธบตรรฐบาล (2) ค. หนก หรอกองทนรวมตราสารหน (3) ง. หนสามญ หรอสนทรพยอนทมความเสยงสง (4)

5. ระยะเวลาททานคาดวาจะไมมความจ าเปนตองใชเงนลงทนน

ก. ไมเกน 1 ป (1) ข. 1 ถง 3 ป (2) ค. 3 ถง 5 ป (3) ง. มากกวา 5 ป (4)

6. วตถประสงคหลกในการลงทนของทาน คอ ก. เนนเงนตนตองปลอดภยและไดรบผลตอบแทนสม าเสมอแตต าได (1) ข. เนนโอกาสไดรบผลตอบแทนทสม าเสมอ แตอาจเสยงทจะสญเสย

เงนตนไดบาง (2) ค. เนนโอกาสไดรบผลตอบแทนทสงขน แตอาจเสยงทจะสญเสยเงน

ตนไดมากขน (3) ง. เนนผลตอบแทนสงสดในระยะยาว แตอาจเสยงทจะสญเงนตนสวน

ใหญได (4)

7. เมอพจารณารปแสดงตวอยางผลตอบแทนของกลมการลงทนทอาจเกดขนดานลาง ทานเตมใจทจะลงทนในกลมการลงทนใด มากทสด

ก. กลมการลงทนท 1 มโอกาสไดรบผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทนเลย (1) ข. ข. กลมการลงทนท 2 มโอกาสไดรบผลตอบแทนสงสด 7% แตอาจมผลขาดทนไดถง 1% (2) ค. ค. กลมการลงทนท 3 มโอกาสไดรบผลตอบแทนสงสด 15% แตอาจมผลขาดทนไดถง 5% (3)

ง. ง. กลมการลงทนท 4 มโอกาสไดรบผลตอบแทนสงสด 25% แตอาจมผลขาดทนไดถง 15% (4) 8. ถาทานเลอกลงทนในทรพยสนทมโอกาสไดรบผลตอบแทนมาก แตมโอกาสขาดทน

สงดวยเชนกน ทานจะรสกอยางไร ก. กงวลและตนตะหนกกลวขาดทน (1) ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง (2) ค. เขาใจและรบความผนผวนไดในระดบหนง (3) ง. ไมกงวลกบโอกาสขาดทนสง และหวงกบผลตอบแทนทอาจจะไดรบสงขน (4)

9. ทานจะรสกกงวล/รบไมได เมอมลคาเงนลงทนของทานมการปรบตวลดลงในสดสวนเทาใด ก. 5% หรอนอยกวา (1) ข. มากกวา 5-10% (2) ค. มากกวา 10-20% (3) ง. มากกวา 20% ขนไป (4)

10. หากปทแลวทานลงทนไป 100,000 บาท ปนทานพบวามลคาเงนลงทนลดลงเหลอ 85,000 บาท ทานจะท าอยางไร ก. ตกใจ และตองการขายการลงทนทเหลอทง (1) ข. กงวลใจ และจะปรบเปลยนการลงทนบางสวนไปในทรพยสนทเสยงนอยลง (2) ค. อดทนถอตอไปได และรอผลตอบแทนปรบตวกลบมา (3) ง. ยงมนใจ เพราะเขาใจวาตองลงทนระยะยาว และจะเพมเงนลงทนในแบบเดมเพอ

เฉลยตนทน (4)

ส าหรบการลงทนในตราสารอนพนธ 11. การลงทนในตราสารอนพนธ หากการลงทนประสบความส าเรจ ทานจะไดรบ

ผลตอบแทนในอตราทสงมาก แตหากการลงทนลมเหลว ทานอาจจะสญเงนลงทนทงหมด และอาจตองลงเงนชดเชยเพมบางสวน ทานยอมรบไดเพยงใด ก. ไมได ข. ได

ส าหรบการลงทนในตางประเทศ 12. นอกเหนอจากความเสยงในการลงทนแลว ทานสามารถรบความเสยงดานอตรา

แลกเปลยนไดหรอไม? ก. ไมได ข. ได

2.5% 7% 15% 25%

-1% -5% -15%

-20%

0%

20%

40%

ส าหรบเจาหนาทบรษท : ผตรวจสอบลายมอชอลกคา................................................................................... วนท.................................................

k2260
Typewritten Text
สงทสงมาดวย 5
k2260
Typewritten Text
Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

suitability test_tha_15.09.2016_individual.docx

ขอตกลงในการรบบรการ ลกคายนยอมใหขอมลแกเจาหนาทของบรษทหลกทรพยเพอประกอบการจดท าแบบประเมน Suitability Test ของลกคา และลกคารบทราบวาไดท า

แบบสอบถามนเพอประโยชนในการรบทราบความเสยงในการลงทนทรบไดของตนเอง ระดบความเสยงในการลงทนของลกคาประเมนจากขอมลทลกคาแจงแกเจาหนาทของบรษทหลกทรพยเทานน ทงน มไดเปนการแสดงวาบรษท

หลกทรพยยอมรบถงความถกตองแทจรง ความครบถวน หรอความนาเชอถอของขอมลของลกคาทลกคาไดแจงและผลการประเมนดงกลาว เมอเจาหนาทของบรษทหลกทรพยท าการประเมนความเสยงในการลงทนของลกคาและไดแจงใหลกคาทราบถงผลการประเมนระดบความเสยงในการ

ลงทนของลกคา ถอวาลกคารบทราบผลการประเมนของตนเอง (ซงประมวลผลจากขอมลทลกคาใหกบเจาหนาทของบรษท) และลกคารบทราบระดบความเสยงในการลงทนของตนแลว

ลกคาควรศกษาขอมลทเกยวของกบการลงทน (รวมทง ค าเตอนเกยวกบการลงทนและความเสยงในการลงทน และควรขอค าแนะน าในการลงทนจากผทสามารถใหค าแนะน าการลงทนแกลกคาได) ใหรอบคอบถถวนควบคกบการศกษาผลการประเมนความเสยงในการลงทน เพอใชประกอบการตดสนใจลงทนในหลกทรพย สญญาซอขายลวงหนา ตราสารหรอการลงทนประเภทอน ๆ ทเหมาะสมกบตนเองแลวจงตดสนใจลงทน ทงน ขอมลเกยวกบการลงทนหรอตราสารทไดรบจากตวแทนของบรษทหลกทรพย (ถาม) เปนเพยงขอมลสวนหนงเพอประกอบการตดสนใจการลงทนของลกคาเทานน

การลงทนขนอยกบการตดสนใจของลกคาเอง ซงไมผกพนกบผลการประเมนของลกคา และอาจมไดเปนไปตามระดบความเสยงของการลงทนทไดรบตามแบบประเมนน รวมทง ลกคายนยอมรบความเสยงทเกดจากการลงทน ในกรณทลกคาตดสนใจลงทนในระดบความเสยงทสงกวาระดบความเสยงของการลงทนจากผลประเมนถอวาลกคาตกลงทจะยนยอมรบความเสยงของการลงทนนนเอง ลกคายอมรบวาการด าเนนการลงทนของลกคาอาจไมเปนไปตามผลการประเมนและอาจไมแนนอนและสามารถเปลยนแปลงไปจากผลการประเมนได

บรษทหลกทรพย ผบรหาร รวมทงพนกงาน เจาหนาทของบรษทหลกทรพยไมมความรบผด ภาระหรอหนาทตอความเสยหายใด ๆ ทเกดขนจากการลงทนของลกคา

บรษทขอสงวนสทธในการแกไข ปรบปรง หรอเปลยนแปลงแบบประเมนความเสยงในการลงทนของลกคา ผลการประเมน และขอมลทเกยวของ โดยไมจ าตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด

แบบประเมน การด าเนนการทเกยวของ และขอมลทเกยวของมไวเพอบรการเฉพาะนกลงทน ในประเทศไทยเทานน ซงลกคาไดอานค าเตอนขางตนและ

ขอมลทเกยวของแลวและลกคาไดเขาใจและตกลงตามค าเตอนและขอตกลงทเกยวของเปนทเรยบรอยแลว

การประมวลผลของ หน ใน 12 ขอ ใหบวกคะแนนของขอ 1 – 10 รวมกน รวม คะแนน

สวนท 1 เกณฑการคดคะแนน ตอบขอ ก = 1 คะแนน ตอบขอ ข = 2 คะแนน ตอบขอ ค = 3 คะแนน ตอบขอ ง = 4 คะแนน ส าหรบขอ 4 หากมการตอบหลายขอใหเลอกขอทคะแนนสงทสด โดยรวมคะแนนขอ 1-10 ส าหรบขอ 11-12 ไมน ามาคดคะแนน

สวนท 2 ผลการประเมนความเหมาะสมในการลงทน

คะแนน ระดบ ประเภทนกลงทน

นอยกวา 15 1 เสยงต า 15-21 2 เสยงปานกลางคอนขางต า

22-29 3 เสยงปานกลางคอนขางสง

30-36 4 เสยงสง 37 ขนไป 5 เสยงสงมาก

k2260
Typewritten Text
k2260
Typewritten Text
Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

suitability test_tha_15.09.2016_individual.docx

สวนท 3 ตวอยางค าแนะน าเรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผลงทน

สดสวนการลงทน

เงนฝากและตราสารหนระยะสน

ตราสารหนภาครฐ ทมอายมากกวา 1

ตราสารหนภาคเอกชน

ตราสารทน การลงทนทางเลอก*

เสยงต า >60% <20% <10% <5%

เสยงปานกลางคอนขางต า <20% <70% <20% <10%

เสยงปานกลางคอนขางสง <10% <60% <30% <10%

เสยงสง <10% <40% <40% <20%

เสยงสงมาก <5% <30% >60% <30% * รวมถง สนคาโภคภณฑ สญญาซอขายลวงหนา

คะแนน ประเภทนกลงทน ระดบความเสยงและประเภท ตราสารทสามารถลงทนได

หากคะแนนนอยกวา 15 แสดงวาทานเปนนกลงทนประเภท เสยงต า หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงนธนาคารเลกนอย ไมตองการความเสยง และมวตถประสงคการลงทนในระยะสนๆ

ทานเหมาะสมทจะลงทนใน ตราสารหน ตราสารทนไดเพยงเลกนอย

หากคะแนนตงแต 15 - 21 แสดงวาทานเปนนกลงทนประเภท เสยงปานกลางคอนขางต า หมายความวา ทานเปนผลงทนทรบความเสยงไดนอย เนนปกปองเงนลงทน โดยมงหวงรายไดสม าเสมอจากการลงทน

ทานเหมาะสมทจะลงทนใน ตราสารหน ตราสารทนไดบางสวน

หากคะแนนตงแต 22 - 29 แสดงวาทานเปนนกลงทนประเภท เสยงปานกลางคอนขางสง หมายความวาทานสามารถยอมรบมลคาการลงทนทลดลงเปนครงคราวได

ทานเหมาะสมทจะลงทนใน ตราสารหน ตราสารทนไดปานกลาง

หากคะแนนตงแต 30 - 36 แสดงวาทานเปนนกลงทนประเภท เสยงสง หมายความวา ทานยอมรบความเสยงไดสง รบความผนผวนของตลาดได และสามารถยอมรบการขาดทนได โดยมงหวงการเตบโตของเงนลงทนและผลตอบแทนในระยะยาว

ทานเหมาะสมทจะลงทนใน ตราสารหน ตราสารทนไดคอนขางมาก ตราสารอนพนธไดบางสวน

หากคะแนนตงแต 37 ขนไป แสดงวาทานเปนนกลงทนประเภท เสยงสงมาก หมายความวา ทานตองการไดรบโอกาสทจะไดรบผลตอบแทนสง แมจะมความเสยงสงและยอมรบการขาดทนไดในระดบสงพอควร

ทานเหมาะสมทจะลงทนใน ตราสารหน ตราสารทน ตราสารอนพนธไดบางสวน

k2260
Typewritten Text
Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า
Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

1

รายละเอยดการจองซอหนวยลงทนของกองทนรวมโครงสรางพนฐานโรงไฟฟากลมน าตาลบรรมย (“กองทนฯ”) ส าหรบผจองซอทเปนผถอหนของบรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”)

หลกทรพยทเสนอขาย: หนวยลงทนของกองทนฯ

จ านวนหนวยลงทนทเสนอขาย:

จ านวนไมเกน 45,500,000 หนวย คดเปนรอยละ 13.00 ของจ านวนหนวยลงทนของกองทนฯ ทจะเสนอขายตอประชาชนเปนครงแรก (IPO)

ผถอหนของบรษทฯ ทมสทธจองซอ:

ทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ ครงท 4/2560 เมอวนท 6 มถนายน 2560 มมตอนมตใหก าหนดวนท 20 มถนายน 2560 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนของบรษทฯ ทมสทธจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ ในการเสนอขายตอประชาชนเปนครงแรก (Record Date) และก าหนดใหวนท 21 มถนายน 2560 เปนวนปดสมดทะเบยนเพอรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) (“ผถอหนของบรษทฯ ทมสทธไดรบจดสรรหนวยลงทน”)

อตราสวนการจดสรร: ผถอหนสามญของบรษทฯ ไดรบสทธจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ ในอตราสวน 17.8484 หนสามญของบรษท ตอ 1 หนวยลงทนของกองทนฯ (กรณมเศษใหปดทง) โดยผถอหนของบรษทฯ มสทธในการจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ เกนกวาสทธทไดรบ

ราคาเสนอขาย: ราคาเสนอขายสดทายจะเปนราคาเดยวกบราคาเสนอขายหนวยลงทนของกองทนฯ ใหแกประชาชนเปนครงแรก (IPO) ซงจะอยในชวงราคาเสนอขายเบองตนทหนวยละ 9.90 – 10.40 บาทตอหนวย ทงน ผถอหนของบรษทฯ ทมสทธจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ จะตองจองซอทราคาสงสดของชวงราคาเสนอขายเบองตนท 10.40 บาทตอหนวย ทงน หากผจองซอไดรบการจดสรรหนวยลงทนไมครบตามจ านวนทจองซอ (กรณจองซอเกนกวาสทธ) หรอราคาเสนอขายสดทายของหนวยลงทนต ากวาราคาสงสดของชวงราคาเสนอขายเบองตน ผจ ดการการจดจ าหนายและรบประกนการจ าหนาย (เมยแบงก กมเอง) จะด าเนนการคนเงนสวนตางคาจองซอดงกลาวใหแกผจองซอ ทงน จะก าหนดราคาเสนอขายสดทายและแจงใหทราบในภายหลง ผานการแจงขาวของบรษทฯ บนเวบไซตตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เวบไซตของบรษทฯ (www.buriramsugar.com) และเวบไซตของกองทนฯ (www.brrgif.com)

ระยะเวลาจองซอ: วนท 7, 11, 12, 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 ในเวลาท าการของ บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

การรบจองซอ: สามารถจองซอไดท บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ฝายวาณชธนกจ ชน 20 อาคารส านกงาน ด ออฟฟศเศส แอท เซนทรล เวลด เลขท 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ตดตอคณจรณฏฐ ชาตเชดศกด หรอ คณวศน สธรยงประเสรฐ หรอ คณดศวรนนท เดนไพศาล โทรศพท : 02-658-6300 ตอ 1711 หรอ 1781 หรอ 1722 โทรสาร : 02-658-

สงทสงมาดวย 6

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

2

6862 หมายเหต: การสงเอกสารการจองซอทางไปรษณยอาจท าใหเอกสารมาถงลาชา หรอสญหายระหวางการจดสงได ดงนน จงขอความรวมมอผจองซอไมสงเอกสารการจองซอทางไปรษณย

การตดตอรบเอกสาร : บรษทฯ จะจดสงเอกสารประกอบการจองซอทางไปรษณยลงทะเบยนภายหลงจากวนปดสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ ทงน ในกรณทผถอหนของบรษทฯ ทมสทธไดรบจดสรรหนวยลงทน ไมไดรบเอกสารดงกลาว สามารถตดตอขอรบใบรบรองสทธการจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ ไดทบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด และขอรบเอกสารอนๆ ไดทส านกงานของบรษทฯ ชน 7 อาคารพญาไทพลาซา เลขท 128/77-78 ถนนพญาไท เเขวงทงพญาไท เขตราชเทว กทม. 10400 ตงแตวนท 3 กรกฎาคม 2560 ถงวนท 13 กรกฎาคม 2560 ในวนและเวลาท าการ หรอทส านกงานของบรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด ตงแตวนท 3 กรกฎาคม 2560 ถงวนท 13 กรกฎาคม 2560 ในวนและเวลาท าการ หรอสามารถดาวนโหลด (Download) หนงสอชชวนการเสนอขายหนวยลงทนในครงน และสงทสงมาดวย 2 - 7 ไดท เวบไซตของบรษทจดการหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด (www.bblam.co.th) และเวบไซตของกองทนฯ (www.brrgif.com) ตงแตวนท 30 มถนายน 2560

วธการจอง และการช าระเงนคาจองซอหนสามญ

ผจองซอทเปนผถอหนสามญของบรษทฯ จะตองปฏบตตามวธการทก าหนดในหนงสอชชวนสวนท1 หวขอ 8.4.2 การเสนอขายหนวยลงทน

อนๆ: ผจดการการจดจ าหนายมสทธใชดลพนจพจารณาไมเสนอขายหรอไมจดสรรหนวยลงทนของกองทนฯ ใหแกบคคลใดหรอผจองซอรายใด หากการเสนอขายหรอจดสรรหนวยลงทนดงกลาวท าใหหรออาจเปนผลให (ก) เปนการกระท าขดตอกฎหมาย กฎเกณฑ หรอระเบยบขอบงคบใดๆ ของประเทศไทย หรอตางประเทศ และ/หรอ ขอบงคบของกองทนฯ หรอ (ข) ผจดการการจดจ าหนายหรอบรษทจดการกองทนรวมมหนาทตองปฏบตหรอตองด าเนนการใดๆ เพมเตมนอกเหนอจากทตองด าเนนการตามกฎหมายหรอกฎเกณฑทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใตกฎหมายไทย หรอ (ค) ไมเปนไปตามหลกเกณฑ วธการ หรอเงอนไขทก าหนดในการเสนอขายหรอจดสรรหนวยลงทน (ง) กองทนฯ ไมสามารถปฏบตตามขอก าหนดเรองการกระจายการถอหนวยลงทนของนกลงทนรายยอยภายใตกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยได ทงน ผถอหนของบรษทฯ ทมสทธไดรบจดสรรหนวยลงทนจะตองจองซอหนวยลงทนผาน บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เทานน

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

3

แผนทบรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ตดตอคณจรณฏฐ ชาตเชดศกด หรอ คณวศน สธรยงประเสรฐ หรอ คณดศวรนนท เดนไพศาล ฝายวาณชธนกจ บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ชน 20 อาคารส านกงาน ด ออฟฟศเศส แอท เซนทรล เวลด เลขท 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทรศพท : 02-658-6300 ตอ 1711 หรอ 1781 หรอ 1722 โทรสาร : 02-658-6862 “ขอมลนเปนเพยงสวนหนงของหนงสอชชวนเทานน ผลงทนควรศกษาขอมลในรายละเอยดจากหนงสอชชวนฉบบเตมเพอประกอบการตดสนใจ”

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า
Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า
Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า

เรอง

subject:

แจงเตอนการใชสทธจองซอหนสามญเพมทน (XB)กองทนรวมโครงสรางพนฐานโรงไฟฟากลมนาตาล

บรรมย(BRRGIF) สาหรบผถอหนของบรษท นาตาลบรรมย จากด (มหาชน) (BRR)

Notification of the subscription for Right offering (XB) of BRR

ตามททานไดฝากหลกทรพยดงกลาวขางตนไวกบ บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) บรษทฯ ขอเรยนแจงใหทานทราบวา We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

กองทนรวมโครงสรางพนฐานโรงไฟโรงไฟฟากลมนาตาลบรรมย(BRRGIF)

สาหรบผถอหนของบรษท นาตาลบรรมย จากด (มหาชน) (BRR) BRR

วนขนเครองหมายเพอรบสทธประโยชน (X-Date) XB 16/06/2017

วนปดสมดทะเบยนผถอหน (Book closing Date) 21/06/2017

อตราสวน (Exercise ratio) หนสามญเดม (Old) : หนสามญใหม (New)

17.8484 : 1

ราคาหนวย/หน/บาท (Exercise price (Baht per share)) 10.40

ก าหนดวนจองซอระหวางวนท (Exercise Date) 07/07/2017 - 14/07/2017

ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน ทานมหนฝากไวกบบรษทฯ (Your existing shares as book close date)

.......( )....... หน (shares)

ถาทานมอบหมายใหบรษทฯ น าสงเอกสารการจองซอฯ เพอใชสทธ ในการจองซอฯ ทานตองน าสงเอกสารดงตอไปนใหบรษทฯ

(Documents Required) 1. ใบจองซอฯ

(Registration Form)

2. ใบรบรองการใชสทธการจองซอฯ

(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)

3. เชคช าระการจองซอ หรอใบโอนเงน / Bill Payment สงจายตามทระบในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)

4. ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน รบรองส าเนาถกตอง (Certified true copy of the identification card or passport)

ตดตอภายใน (contact within)

07/07/2017 **เพมเตม (Remark) : ผจองซอจะไดรบคนเงนสวน

ตางคาจองซอหน ในกรณทราคาเสนอขายสดทายตา

กวาราคา 10.40 บาทตอหน ทาง BRR จะแจงราคาจอง BRRGIF ทางเวบไซดตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย