26
สิ ่งที ่ส ่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี ่ยวกับการได้มาซึ ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที ่เกี ่ยวโยงกันของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) ครั้งที3/2564 เมื่อวันที31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ ้นทั ้งหมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จํากัด (“ยูพีที ”) จากผู ้ถือหุ ้นของยูพีที รวมถึงสิทธิในการรับ ชําระหนี้เงินกู ้ในส่วนที่ยูพีทียังคงค้างชําระแก่ผู ้ถือหุ ้นของยูพีทีด้วย (“ธุรกรรม ”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื ่องการได้มาหรือจําหน ่ายไปซึ ่งสินทรัพย์ ”) อีกทั้งการเข ้าทําธุรกรรมดังกล่าวยังเข้า ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํา รายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื ่องรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน”) ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 1. วัน เดือน ปี ที ่มีการตกลงเข้าทํารายการ บริษัทคาดว่าจะเข้าทํารายการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ ้นของยูพีที จํานวน 119,070 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วทั ้งหมดของยูพีที ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะเข้าทํา รายการเพื่อให้ได้ซึ่งหุ ้นของยูพีทีจํานวน 123,930 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชําระแล้วทั ้งหมดของยูพีที ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 รวมเป็นการเข้าซื ้อหุ ้นของยูพีทีทั ้งสิ้นจํานวน 243,000 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วทั ้งหมดของยูพีที 2. คู ่สัญญาที ่เกี ่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท ผู ้ซื ้อ : บริษัท ผู ้ขาย : 1. บริษัท แอ๊บโซลูท โปรดักส์ จํากัด ซึ่งถือหุ ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี (1) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ กุล ถือหุ ้นจํานวน 405,000 หุ ้น คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 45 ของหุ ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั ้งหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

สารสนเทศเกยวกบการไดมาซงสนทรพยและการเขาทารายการทเกยวโยงกนของ

บรษท เสรมสราง พาวเวอร คอรปอเรชน จากด (มหาชน)

ดวยทประชมคณะกรรมการของ บรษท เสรมสราง พาวเวอร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) (“บรษท”)

ครงท 3/2564 เมอวนท 31 พฤษภาคม 2564 มมตอนมตการเขาลงทนในโครงการโรงไฟฟาชวมวลขนาดกาลงการผลต 9.9

เมกกะวตต โดยการซอหนทงหมดในบรษท ยน พาวเวอร เทค จากด (“ยพท”) จากผ ถอหนของยพท รวมถงสทธในการรบ

ชาระหนเงนก ในสวนทยพทยงคงคางชาระแกผ ถอห นของยพทดวย (“ธรกรรม”) โดยมมลคาการลงทนรวมทงสน

500,000,000 บาท

การเขาทาธรกรรมดงกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซงสนทรพยของบรษท ตามประกาศคณะกรรมการกากบ

ตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรอง หลกเกณฑในการทารายการทมนยสาคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจาหนายไปซง

สนทรพย (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผย

ขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 (รวมทงทไดมการแกไข

เพมเตม) (รวมเรยกวา “ประกาศเรองการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย”) อกทงการเขาทาธรกรรมดงกลาวยงเขา

ขายเปนรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท ทจ. 21/2551 เรองหลกเกณฑในการทา

รายการทเกยวโยงกน (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง

การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. 2546 (รวมทงทไดมการแกไข

เพมเตม) (รวมเรยกวา “ประกาศเรองรายการทเกยวโยงกน”) ดวย

ดงนน บรษทจงขอเปดเผยสารสนเทศเกยวกบการไดมาซงสนทรพย ตามประกาศเรองการไดมาหรอจาหนายไป

ซงสนทรพยและการเขาทารายการทเกยวโยงกน ตามประกาศเรองรายการทเกยวโยงกนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศ

ไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”) โดยมรายละเอยดดงตอไปน

1. วน เดอน ป ทมการตกลงเขาทารายการ

บรษทคาดวาจะเขาทารายการเพอใหไดมาซงหนของยพท จานวน 119,070 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท

คดเปนสดสวนรอยละ 49 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท ภายในเดอนกรกฎาคม 2564 และคาดวาจะเขาทา

รายการเพอใหไดซงหนของยพทจานวน 123,930 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปนสดสวนรอยละ 51

ของทนชาระแลวทงหมดของยพท ภายในเดอนพฤษภาคม 2565 รวมเปนการเขาซอหนของยพททงสนจานวน

243,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท

2. คสญญาทเกยวของและลกษณะความสมพนธกบบรษท

ผซอ : บรษท

ผขาย : 1. บรษท แอบโซลท โปรดกส จากด ซงถอหนโดยบคคลดงตอไปน

(1) นายววรรธน ไกรพสทธกล ถอห นจานวน 405,000 ห น คดเปนประมาณ

รอยละ 45 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

(2) นางธญนย ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 225,000 หน คดเปนประมาณรอยละ

25 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

(3) นายธนวรรธน ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 90,000 หน คดเปนประมาณรอย

ละ 10 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

(4) นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 90,000 หน คดเปนประมาณ

รอยละ 10 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

(5) นายปยวฒน ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 90,000 หน คดเปนประมาณรอย

ละ 10 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

2. บรษท เวอรตคอล โฮลดงส จากด ซงถอหนโดยบคคลดงตอไปน

(1) นางธญนย ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 9,998 หน คดเปนประมาณรอยละ

99 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

(2) นายธนวรรธน ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 1 หน คดเปนประมาณรอยละ

0.01 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

(3) นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล ถอหนจานวน 1 หน คดเปนประมาณรอยละ

0.01 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมด

3. นายววรรธน ไกรพสทธกล

4. นายธนวรรธน ไกรพสทธกล

5. นายปยวฒน ไกรพสทธกล

6. นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล

ความสมพนธ

กบบรษท

: 1. นายววรรธน ไกรพสทธกล เปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการผมอานาจลงนาม และ

ประธานกรรมการบรหาร โดย ณ วนท 11 พฤษภาคม 2564 ถอห นจานวน

51,991,300 หน คดเปนรอยละ 17.8 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมดของ

บรษท ซงรวมการถอหนทงทางตรงและทางออม

2. นายธนวรรธน ไกรพสทธกล เปนผ ถอห นรายใหญ กรรมการ โดย ณ วนท 11

พฤษภาคม 2564 ถอหนจานวน 24,671,700 หน คดเปนรอยละ 13.1 ของหนท

ออกและจาหนายแลวทงหมดของบรษท ซงรวมการถอหนทงทางตรงและทางออม

3. นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล ผ ถอหนรายใหญ กรรมการผมอานาจลงนาม และ

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

ผบรหาร โดย ณ วนท 11 พฤษภาคม 2564 ถอหนจานวน 42,940,400 หน คดเปน

รอยละ 15.1 ของหนทออกและจาหนายแลวทงหมดของบรษท ซงรวมการถอหน

ทงทางตรงและทางออม

4. นายปยวฒน ไกรพสทธกล เปนผ ถอห นรายใหญ โดย ณ วนท 11 พฤษภาคม

2564 ถอห นจานวน 43,827,500 ห น คดเปนรอยละ 15.1 ของห นทออกและ

จาหนายแลวทงหมดของบรษท ซงรวมการถอหนทงทางตรงและทางออม

3. ลกษณะโดยทวไปของรายการ

บรษทจะเขาลงทนในยพทโดยการเขาซอห นเปนจานวนทงสน 243,000 ห น ประกอบดวย หนสามญจานวน

200,000 หน คดเปนมลคา 200,000,000 บาทและหนบรมสทธจานวน 43,000 หน คดเปนมลคา 285,000,000

บาท โดยหนสามญและหนบรมสทธของยพทมมลคาหนทตราไวหนละ 1,000 บาท และคดเปนสดสวนรอยละ

100 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท รวมถงการเขาลงทนในหนสนทยพทคางชาระแกผ ถอหนของยพท จานวน

15,000,000 บาท รวมมลคาการลงทนทงสน 500,000,000 บาท โดยแบงการลงทนออกเปน 2 ชวง เพอใหเปนไป

ตามประกาศการไฟฟาสวนภมภาค เรองหลกเกณฑการโอนสทธและหนาทในคาขอขายไฟฟาหรอในสญญาซอ

ขายไฟฟา ฉบบลงวนท 19 กรกฎาคม 2562* ซงหามมใหผผลตไฟฟาทเปนนตบคคลเปลยนแปลงจานวนผ ถอหน

จนเปนเหตใหผ ถอหนเดมตามรายละเอยดทยนคารองและขอเสนอขายไฟฟานอยกวากงหนงและหามมให

เปลยนแปลงจานวนหนทถอโดยผ ถอหนเดมเหลอนอยกวารอยละ 51 ของจานวนหนทงหมด จนกวาผผลตไฟฟา

จะไดจายไฟเขาระบบเชงพาณชย (COD) แลวเปนระยะเวลา 3 ป ดงน

(1) วนท 7 กรกฎาคม 2564 บรษทจะเขาซอหนยพทจานวน 119,070 หน ประกอบดวยหนสามญจานวน

76,070 หน และหนบรมสทธจานวน 43,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปนสดสวนรอย

ละ 49 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท โดยหนจานวนดงกลาวมสทธออกเสยงคดเปนรอยละ 99.05

ของสทธออกเสยงทงหมดของยพท รวมถงหนสนทยพทคางชาระแกผ ถอห นของยพท จานวน

15,000,000 บาท และ

(2) ภายในเดอนพฤษภาคม 2565 (หลงจากทยพทจาหนายไฟฟาเชงพาณชยเปนระยะเวลา 3 ป) บรษทจะ

เขาซอหนสามญของยพทสวนทเหลอจานวน 123,930 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปน

สดสวนรอยละ 51 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท โดยหนจานวนดงกลาวมสทธออกเสยงคดเปน

รอยละ 0.95 ของสทธออกเสยงทงหมดของยพท

หมายเหต * หลกเกณฑการโอนสทธและหนาทในคาขอขายไฟฟาหรอในสญญาซอขายไฟฟา ตามประกาศการ

ไฟฟาสวนภมภาค ฉบบลงวนท 19 กรกฎาคม 2562 ซงกาหนดหามเปลยนแปลงจานวนหนทถอโดยผ ถอหนเดม

ดงกลาวใหเหลอนอยกวารอยละ 51 ของจานวนหนทงหมดนน จะพจารณาจากดการโอนโดยคานงถงสดสวน

การถอหนของผ ถอหนเดม ณ วนทยนคารองและขอเสนอขายไฟฟาเปนหลก โดยมไดพจารณาถงสทธของหน

ดงกลาว เชน สทธในการออกเสยง เปนตน รวมดวย

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

กาหนดการการเขาทาธรกรรม

4. รายละเอยดของสนทรพยทไดมา

4.1 สนทรพยทไดมา

(1) หนทงหมดของยพท ไดแก หนสามญจานวน 200,000 หน และหนบรมสทธจานวน 43,000 หน รวมทงสน

243,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของหนทออกและจาหนายแลว

ทงหมดของยพท

หมายเหต สทธของหนสามญและหนบรมสทธ มดงน (1) องคประชมของทประชมผ ถอหนของบรษท ตองมผ ถอ

หนมาประชมรวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวา 1 ใน 4 แหงทนของบรษท และตองมผ ถอหนบรมสทธอยางนอย

1 คนเขารวมประชมจงจะครบเปนองคประชม (2) การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน ใหถอเอาเสยงขาง

มากของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง โดยผ ถอหนสามญ 1 หน มสทธออก

เสยงได 1 เสยง และผ ถอหนบรมสทธ 1 หน มสทธออกเสยงได 300 เสยง และ (3) สทธในการไดรบเงนปนผล ผ

ถอหนบรมสทธมสทธไดรบเงนปนผลในอตรารอยละ 98.47 ของเงนปนผลทงหมดทมการประกาศจาย ตาม

สดสวนการถอหนของผ ถอหนบรมสทธแตละคน และมสทธไดรบเงนปนผลกอนผ ถอหนสามญ และผ ถอหน

สามญมสทธไดรบเงนปนผลในอตรารอยละ 1.53 ของเงนทงหมด ตามสดสวนการถอหนของผ ถอหนสามญแต

ละคน

(2) หนสนทยพทคางชาระแกผ ถอหนของยพท จานวน 15,000,000 บาทตามสญญาใหกยมเงนระหวาง ยพท

และนางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล ฉบบลงวนท 8 เมษายน 2561 โดยมรายละเอยดดงตอไปน

สญญาใหกยม ฉบบลงวนท 8 เมษายน 2561

ภาย

ใน พ

.ค. 6

5

6 ก.

ค. 6

4

30 ก

.ค. 6

4

7 ธ.

ค. 6

4

7 ก.

ค. 6

4

• ทประชมผ ถอห นม

มตอนมตการเขาทา

ธรกรรม • บรษทเขาลงนามใน

สญญาซอขายหน

• บ ร ษ ท ร บ โ อ น ห น ข อ ง ย พ ท

119,070 หน

(หนสามญ 76,070 หน

หนบรมสทธ 43,000 หน)

• บรษทรบโอนสท ธในการรบ

ชาระหนจากยพท 15,000,000

บาท

• บรษทชาระคาตอบแทนงวดท 1

34,250,000 บ า ท แ บ ง เ ป น

ค าตอบแทนส าหรบห นของ

บรษทชาระ

คาตอบแทน

งวดท 2

365,750,000 บาท

บรษทชาระ

คาตอบแทน

งวดท 3

100,000,000 บาท

บรษทรบโอน

ห นของยพท

123,930 ห น

(หนสามญ)

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

ผใหก: นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล

ผก: ยพท

วงเงนกยม: 50,000,000 บาท

หมายเหต ตามงบการเงนสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2563 บรษทม

เงนกยมระยะสนจากบคคลทเกยวของกน จานวน 15,000,000 บาท

อตราดอกเบย: ไมม

กาหนดระยะเวลาชาระคน: 30 ธนวาคม 2564

4.2 ขอมลทวไปของยพท

ชอ บรษท ยน พาวเวอร เทค จากด

วนจดทะเบยนจดตง 29 มถนายน 2557

เลขทะเบยน 0105554085619

ทนจดทะเบยน 243,000,000 บาท

ทนจดทะเบยนชาระแลว 243,000,000 บาท

ทตงสานกงาน เ ลข ท 325/6-13 ถ น น ห ลา น ห ลว ง แ ข ว ง สแ ย ก ม ห า น า ค เ ข ต ด สต

กรงเทพมหานคร 10300

ลกษณะการดาเนนธรกจ ประกอบธรกจเกยวกบการผลตและจาหนายไฟฟาจากพลงงานชวมวล โดย

ดาเนนโครงการโรงไฟฟาชวมวลขนาดกาลง 9.9 เมกกะวตต ตงอย ณ ตาบล

สคว อาเภอสคว จงหวดนครราชสมา โดยเรมจาหนายไฟฟาเขาระบบเชง

พาณชย (COD) ในวนท 24 พฤษภาคม 2562 มระยะเวลาซอขายไฟฟากบ

การไฟฟาสวนภมภาคเปนจานวน 20 ปนบแตวน COD

กรรมการ 1. นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล

2. นายปยวฒน ไกรพสทธกล

3. นายธนวรรธน ไกรพสทธกล

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

4.3 โครงสรางการถอหนของยพทกอนและหลงทาธรกรรม

ผถอหนยพท กอนเขาทาธรกรรม หลงเขาทาธรกรรม

ทนจดทะเบยน

243,000,000 บาท

ทนจดทะเบยน

243,000,000 บาท

จานวนหน รอยละ จานวนหน รอยละ

1. บรษท แอบโซลท โปรดกส จากด 112,570 46.33 - -

2. นายธนวรรธน ไกรพสทธกล 50,000 20.58 - -

3. นายปยวฒน ไกรพสทธกล 20,000 8.23 - -

4. บรษท เวอรตคอล โฮลดงส จากด 6,500 2.67 - -

5. นายววรรธน ไกรพสทธกล 33,930 13.96 - -

6. นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล 20,000 8.23 - -

7. บรษท - - 243,000 100

รวม 243,000 100 243,000 100

4.4 ขอมลทางการเงนของยพท

(หนวย : บาท)

งบแสดงฐานะทางการเงน ณ วนท

31 ธนวาคม 2561

ณ วนท

31 ธนวาคม 2562

ณ วนท

31 ธนวาคม 2563

สนทรพย 594,589,774 845,133,083 821,315,752

หนสน 417,831,578 673,702,819 558,939,341

สวนของผถอหน 176,758,196 171,430,263 262,376,411

(หนวย : บาท)

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

งบกาไรขาดทน สนสดวนท 31

ธนวาคม 2561

สนสดวนท 31

ธนวาคม 2562

สนสดวนท 31

ธนวาคม 2563

รายได 1,074,246 175,480,832 306,129,562

ตนทน - 134,542,306 218,174,412

คาใชจายในการบรหาร 12,769,265 28,940,735 2,860,978

กาไรกอนตนทนทางการ

เงนและคาใชจายภาษเงน

ได

(11,695,020) 11,997,792 85,094,173

ตนทนทางการเงน - 17,325,725 26,398,025

กาไร(ขาดทน) กอน

คาใชจายภาษเงนได

(11,695,020) (5,327,933) 58,696,148

คาใชจายภาษเงนได - - -

กาไร(ขาดทน) สาหรบป (11,695,020) (5,327,933) 58,696,148

** ยพท เรมเดนเครองและรบรรายไดเตมป ในป พ.ศ. 2563

4.5 คดความ/ขอพพาททสาคญของยพท

(1) มลเหตแหงคดความ/ขอพพาท และการดาเนนการของยพท

มลเหตของคดความ/ขอพพาทตางๆ เกดจากการดาเนนการกอสรางโรงไฟฟาในทองท ตาบลสคว

อาเภอสคว จงหวดนครราชสมา ในชวงประมาณป 2559 ทาใหประชาชนในทองทดงกลาวรวมตวกนตง

กลมชาวสควคดคานไมเอาโรงงานไฟฟา และเขารองเรยนยงหนวยงานรฐตาง ๆ ไดแก กองกาลงรกษา

ความสงบเรยบรอย จงหวดนครราชสมา และศาลปกครองปกครองนครราชสมา เกยวกบการ

ดาเนนการกอสรางโรงไฟฟาดงกลาว

1. กองกาลงรกษาความสงบเรยบรอย จงหวดนครราชสมา

กลมชาวสควคดคานไมเอาโรงงานไฟฟาไดยนขอรองเรยนไปยงกองกาลงรกษาความสงบ

เรยบรอย จงหวดนครราชสมา เกยวกบการบกรกทดนสาธารณะประโยชน ขนตอนการทา

ประชาพจารณ การจดทารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) รวมถงการยนขอ

ใบอนญาตประกอบกจการพลงงานของยพท ในการน ไดมการแตงตงคณะทางานตรวจสอบ

ขอเทจจรงและไดขอสรปวายพทมไดบกรกทดนสาธารณะประโยชนตามทกลาวอาง และการ

ยนขออนญาต รวมถงการจดทารายงานตรวจสอบดานสงแวดลอม ไดดาเนนการถกตองตาม

กฎหมายแลว

2. ศาลปกครองปกครองนครราชสมา

ผ ฟองคด จานวน 222 คน ซงเปนประชาชนในทองท ตาบลสคว อาเภอสคว จงหวด

นครราชสมา และเปนสมาชกของกลมชาวสควคดคานไมเอาโรงงานไฟฟา ฟองรอง (1)

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

คณะกรรมการกากบกจการพลงงาน (2) กรมโรงงานอตสาหกรรม (3) อตสาหกรรมจงหวด

นครราชสมา (4) นายกองคการบรหารสวนตาบลสคว และ (5) ยพท ตอศาลปกครอง

นครราชสมาเพอขอใหมคาพพากษาเพกถอนใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และใบอนญาต

ประกอบกจการโรงงาน (ร.ง. 4) ของยพท เนองจากการประกอบกจการโรงไฟฟาในพนท

ตาบลสคว อาเภอสคว จงหวดนครราชสมา จะมผลกระทบตอชมชน พนทเกษตรกรรม ลาราง

นาสาธารณะ และระบบนเวศในตาบลสคว อกทงกระบวนการและขนตอนในการออก

ใบอนญาตไมชอบดวยกฎหมายตงแตการพจารณาคาขอ การใหความเหนชอบในเบองตน

และการพจารณาออกใบอนญาต

(2) ผลของคาพพากษาของศาลปกครองนครราชสมา และคาสงของศาลปกครองนครราชสมาและศาล

ปกครองสงสด

เมอวนท 9 สงหาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสมาพพากษาเพกถอนใบอนญาตกอสรางอาคาร

(อ.1) และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) โดยใหมผลนบแตวนทออกใบอนญาตดงกลาว

และมคาสงใหทเลาการบงคบตามใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และใบอนญาตประกอบกจการ

โรงงาน (ร.ง.4) ไวเปนการชวคราวจนกวาคดถงทสดหรอศาลมคาสงเปนอยางอน

อยางไรกด ศาลปกครองสงสดมคาสงตามคารองอทธรณคาสงทเลาการบงคบตามคาสงทางปกครอง

ของศาลปกครองนครราชสมา โดยมคาสงกลบคาสงของศาลปกครองนครราชสมาเปนใหยกคาขอ

ทเลาการบงคบตามใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4)

ดงนน ใบอนญาตดงกลาวจงยงคงมผลบงคบใช

(3) ประเดนพจารณาและขอโตแยงทสาคญ

ปจจบนคดอยระหวางการพจารณาของศาลปกครองสงสด โดยมขอพจารณาและขอโตแยงทสาคญ

ดงน

1. ยพทตองปฎบตตามระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยการรบฟงความคดเหนของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 (“ระเบยบสานกนายกรฐมนตร”) หรอไม เนองดวยโครงการของ

ยพทเปนโครงการทดาเนนการโดยเอกชนจงไมอยภายใตบงคบของระเบยบสานก

นายกรฐมนตร โดยในประเดนนยพทไดแถลงไวอยางชดแจงในคาอทธรณ รวมถงเอกสารท

เกยวของแลว

2. ยพทตองปฎบตตามระเบยบกระทรวงอตสาหกรรมวาดวยการรบฟงความคดเหนของ

ประชาชน ในการพจารณาออกใบรบแจงการประกอบกจการโรงงาน ใบอนญาตประกอบ

กจการโรงงาน ใบอนญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. 2555 (“ระเบยบ

กระทรวงอตสาหกรรม”) หรอไม ยพทไดยนขอใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และ

ใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) ตงแตป 2554 โดยไดปฏบตตามกฎเกณฑ และ

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

กฎหมายทใชบงคบ ณ ขณะนน ทกประการแลว ซงระเบยบกระทรวงอตสาหกรรมเปน

กฎเกณฑทออกมาภายหลงจงไมควรนากฎหมายทออกมาภายหลงมาใชบงคบในทางทเปน

โทษแกยพท เนองจากขดตอหลกความไมมผลยอนหลงของนตกรรมทางปกครอง โดยยพทได

มการแถลงประเดนดงกลาวไวในคาอทธรณของยพทแลว

3. การตดประกาศใหประชาชนทราบขอเทจจรงเกยวกบโรงงานทาใหราษฎรสามารถมสวนรวม

แสดงความคดเหนไดเพยงพอหรอไม ในประเดนดงกลาวยพทไดชแจงไวในคาอทรณวา ยพท

ไดแจงผลกระทบและแนวทางการแกไขไวในประกาศแลว โดยหากประชาชนมขอสงสยหรอ

ขอโตแยงยอมสามารถคดคานไดตามวตถประสงคของการตดประกาศได อยางไรกตาม เมอ

ครบระยะเวลาการปดประกาศไมปรากฏวามประชาชนโตแยงคดคานแตอยางใด

4. การขอใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) ตอง

ผานความเหนชอบขององคการบรหารสวนตาบลหรอไม โดยตามพระราชบญญตสภาตาบล

และองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 (“พรบ. อบต.”) กาหนดวาในการบรหารงานทวไป

เชน สง อนญาต และการอนมต ใหเปนหนาทของนายกองคการบรหารสวนตาบล แตในเรอง

ทเปนเรองสาคญเชน เรองเกยวกบการค มครอง ดแลรกษาทรพยากรธรรมชาต และ

สงแวดลอม นายกองคการบรหารสวนตาบล หรอสภาองคการบรหารสวนตาบล อาจขอใหม

การพจารณารวมกนได ซงยพทเหนวาการใหความเหนชอบในเบองตนในการอนญาตเปน

การดาเนนงานในสวนธรการซงเปนงานราชการทวไปขององคการบรหารสวนตาบล ซงนาจะ

อยในอานาจของนายกองคการบรหารสวนตาบล โดยยพทไดแถลงในคาอทธรณอยางชดแจง

แลววา ยพทไดดาเนนการอยางถกตองและชอบดวยกฎหมายแลว

(4) กรอบระยะเวลาของคดพพาท

1. วนท 22 กนยายน 2559 ผ ฟองคดยนคาฟองคดพพาทตอศาลปกครองนครราชสมา ขอให

ศาลพพากษาเพกถอนใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนญาตกอสราง

อาคาร (อ.1) โรงไฟฟาชวมวล 9.9 เมกะวตต ของยพทพรอมขอใหศาลมคาสงกาหนด

มาตรการหรอวธการคมครองเพอบรรเทาทกขชวคราวกอนการพพากษาโดยขอใหทเลาการ

บงคบตามใบอนญาตทงสองฉบบดงกลาวไวเปนการชวคราว

2. วนท 29 พฤศจกายน 2559 ศาลปกครองนครราชสมาในคดพพาทมคาสงใหทเลาการบงคบ

ตามใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) เลขท (สรข.5) 02-111/2558 ลงวนท 21

ตลาคม 2558 และใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) เลขท กกพ (อ.1)-1-050/2558 ลงวนท 21

ตลาคม 2558 ของโครงการ โรงไฟฟาชวมวล 9.9 เมกะวตต ไวเปนการชวคราวจนกวาศาลจะ

มคาพพากษาหรอคาสงเปนอยางอนซงตอมา ยพทไดยนอทธรณคาสงศาลปกครอง

นครราชสมาดงกลาว ตอศาลปกครองสงสด

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

3. วนท 9 สงหาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสมาในคดพพาทมคาพพากษาใหเพกถอน

ใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) ลงวนท 21

ตลาคม 2558 โดยใหมผลนบแตวนทออกใบอนญาตดงกลาว และใหคาสงศาลทใหทเลาการ

บงคบตามใบอนญาตทงสองฉบบดงกลาวไวชวคราว ยงมผลใชบงคบตอไปจนกวาคดถงทสด

หรอศาลมคาสงเปนอยางอน

4. ระหวางวนท 5-7 กนยายน 2560 กกพ. กรมโรงงานอตสาหกรรม สานกงานอตสาหกรรม

จงหวดนครราชสมา นายกองคการบรหารสวนตาบลสคว องคการบรหารสวนตาบลสคว และ

ยพทในฐานะผถกฟองคดพพาท ไดยนอทธรณคาพพากษาศาลปกครองนครราชสมาในคด

พพาทตอศาลปกครองสงสด

5. วนท 30 ตลาคม 2560 ศาลปกครองสงสดมคาสงกลบคาสงเกยวกบวธการชวคราวกอน

พพากษาของศาลปกครองนครราชสมา เปนใหยกคาขอทเลาการบงคบตามคาสงทาง

ปกครองตามคาขอของผ ฟองคดและยกคาขอใหระงบคาสงศาลปกครองนครราชสมาทสง

ทเลาการบงคบตามคาสงทางปกครองของคณะกรรมการกากบกจการพลงงานและบรษท ย

พท

6. วนท 9 พฤศจกายน 2560 ผ ฟองคดไดยนคาแกอทธรณโตแยงอทธรณของผ ถกฟองคด

ทงหมด

7. ศาลปกครองสงสดกาหนดใหวนท 16 มถนายน 2563 เปนวนสนสดการแสวงหาขอเทจจรง

ของคดพพาท

8. ปจจบนคดพพาทยงอยระหวางการพจารณาของศาลปกครองสงสด โดยจากการสอบถาม

ความคบหนาของคดพพาทจากศาลปกครองสงสดนน อยางไมเปนลายลกษณอกษร

เจาหนาทศาลไดแจง วา ขณะนอยระหวางการจดทาคาแถลงการณของตลาการผแถลงคด

เพอเสนอตอองคคณะ และยงไมมกาหนดวนนดอานคาพพากษาของศาลปกครองสงสดแต

อยางใด

(5) ความเหนของทปรกษากฎหมายตอแนวโนมของคดพพาท

จากขอมลและขอเทจจรงตามเอกสารททปรกษากฎหมายไดตรวจสอบ กรณมเหตอนควรเชอไดวายพท

ไดดาเนนการขอใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนญาตกอสรางอาคารฯ (แบบ อ.1)

สาหรบโครงการโรงไฟฟาชวมวล 9.9 เมกะวตต ตามขนตอน หลกเกณฑและกฎหมายทเกยวของใน

ชวงเวลานนแลว ประกอบกบทปรกษากฎหมายเหนวา ยพทไดยกขอตอสในประเดนคดไวชดเจนแลว

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

และไดมหนงสอไปสอบถามหนวยงานรฐทเกยวของ เชน สานกงานปลดสานกนายกรฐมนตร และกรม

พฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน เปนตน ซงความเหนของหนวยงานทเกยวของกเปน

ประโยชนกบประเดนในคดพพาท อกทง ยงปรากฏขอเทจจรงวา ยพทถกหนวยงานของรฐตรวจสอบ

หลายครง ซงผลการตรวจสอบกเปนประโยชนกบคดพพาท โดยทปรกษากฎหมายเขาใจวา ขอเทจจรง

และเอกสารใดทเปนประโยชนกบรปคด ยพทไดทาการยนตอศาลปกครองสงสดเพอประกอบการ

พจารณาคดหมดแลว ดงนน ทปรกษากฎหมายจงมความเหนวาศาลปกครองสงสดอาจมคาพพากษา

กลบคาพพากษาของศาลปกครองนครราชสมา (ศาลปกครองชนตน) โดยไมเพกถอน ใบอนญาต

กอสรางอาคาร (อ.1) ฉบบลงวนท 21 ตลาคม 2558 และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง.4)

ฉบบลงวนท 21 ตลาคม 2558 ของยพทตามเหตผลและขอกฎหมายโดยละเอยดในรายงานความเหน

ทางกฎหมายทออกใหแกบรษท ฉบบลงวนท 14 มถนายน 2564

อยางไรกตาม การวนจฉยและพพากษาคดเปนดลพนจของศาลปกครองสงสด ซงหากศาลปกครอง

สงสดเหนวา แมการดาเนนการขอใบอนญาตดงกลาวขางตนถกตองครบถวนแลว แตไมไดคานงถง

สทธของประชาชนตามรฐธรรมนญ พ.ศ. 2550 แลว ศาลปกครองสงสดอาจใชดลพนจใหนาบทบญญต

แหงรฐธรรมนญเกยวดวยสทธและหนาทของประชาชนมาพจารณาบงคบใชกบคดพพาทเพอรบรอง

สทธของประชาชนได ซงหากศาลปกครองสงสดเหนควรใหนาบทบญญตรฐธรรมนญดงกลาวขางตน

มาบงคบใชกบคดพพาทนแลว การดาเนนการทครบถวนตามบนทกกรมโรงงานอตสาหกรรม ท อก

0304/554 ลงวนท 15 กนยายน 2551 เรองการรบฟงความคดเหนของประชาชนกอนการอนญาตของยพ

ทอาจไมเพยงพอ เนองจากรฐธรรมนญถอเปนกฎหมายสงสดทมศกดสงกวาบนทกกรมโรงงานอตสาหกรรม

ดงกลาว

ทปรกษากฎหมายเหนวา ขอเทจจรงทวา ยพทเรมเปดดาเนนการและจาหนายกระแสไฟฟาเขาระบบ

ตงแตวนท 24 พฤษภาคม 2562 เรอยมาจนถงปจจบน (เปนระยะเวลากวา 2 ป) แตไมปรากฏวาการ

ประกอบกจการโรงไฟฟาชวมวลดงกลาวสรางความเดอดรอนเสยหายใด ๆ แกผ ฟองคด หรอสงผล

กระทบตอสงแวดลอม สขภาพ หรอชมชนแตอยางใด ซงสานกงานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

จงหวดนครราชสมา ไดเขาดาเนนการตรวจวดคณภาพสงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาชวมวล 9.9 เมกะวตต

ของยพทบรเวณพนทชมชนใกลเคยงและปลองปลอยทงอากาศเสยของโรงไฟฟาแลวและพบวาผลการ

ตรวจวดมลพษทางอากาศจากปลองปลอยทงอากาศเสยและผลการตรวจวดคณภาพอากาศใน

บรรยากาศทวไปเปนไปตามมาตรฐาน สวนผลการตรวจวดระดบเสยงโดยทวไปในบรเวณชมชนกม

ระดบเสยงเฉลยไมเกนคามาตรฐานแตอยางใด นอกจากนยงสรางความมนคงทางพลงงานและ

ประโยชนทางเศรษฐกจของประเทศเนองจากเปนโครงการทอยภายใตแผนพฒนาพลงงานทดแทนและ

พลงงานทางเลอก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) และเปนสวนหนงทอยภายใตแผนพฒนา

แผนพฒนากาลงผลตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ดวย ซงตามหลกความได

สดสวนของหลกกฎหมายปกครองแลว หากพจารณาประโยชนทสาธารณชนและประเทศจะไดรบจาก

การมโครงการ กบความเสยหายทเกดจากการเพกถอนใบอนญาตของโครงการแลว การใหโครงการ

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

โรงไฟฟาชวมวล 9.9 เมกะวตตของยพทดาเนนการตอไปจะเปนประโยชนแกสาธารณะและประเทศใน

ภาพรวมมากกวาการเพกถอนใบอนญาตทงสองฉบบ

ทงน ศาลปกครองสงสดในคดพพาทไดหยดแสวงหาขอเทจจรงแลว อยางไรกตาม ในวนนงพจารณาคด

ครงแรกคความทงสองฝายยงสามารถยนคาแถลงประกอบการนงพจารณาคดครงแรกเพอประกอบการ

พจารณาของศาลปกครองสงสดได ซงคาแถลงดงกลาวจะเปนการสรปประเดน ปญหา และ

พยานหลกฐานเพอโนมนาวใหศาลปกครองสงสดเหนพองดวยกบแตละฝาย ซงศาลปกครองสงสดอาจ

นาคาแถลงมารวมประกอบการวนจฉยไดและอาจทาใหแนวทางทตลาการผ แถลงคดจดทาใน

แถลงการณเปลยนแปลงไดดวยเชนกน

(6) ความเสยงในกรณทศาลปกครองสงสดพพากษายนตามคาพพากษาของศาลปกครองชนตน

ในกรณทศาลปกครองสงสดพพากษายนตามคาพพากษาของศาลปกครองชนตน กลาวคอ ใหเพกถอน

ใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง. 4) จะสงผลใหยพทไม

สามารถดาเนนกจการโรงไฟฟาตอไปได และไมสามารถจาหนายไฟฟาเขาระบบตามสญญาซอขาย

ไฟฟาระหวางยพท และการไฟฟาสวนภมภาคได กรณดงกลาวถอเปนเหตสดวสยตามสญญาซอขาย

ไฟฟา จงไมถอวายพทเปนฝายผดสญญาและการไฟฟาสวนภมภาคไมสามารถเรยกรองคาเสยหายใด ๆ

จากยพทได อยางไรกด ยพทอาจยนคาขอรบใบอนญาตดงกลาวใหมไดตามวธการและขนตอนท

กฎหมายกาหนด

(7) แนวทางเยยวยาและปองกนความเสยงในคดพพาทในสญญาซอขายหน

เพอปองกนและเยยวยาความเสยงดงกลาวขางตน สญญาซอขายหนซงบรษทจะเขาทากบผขายจะ

กาหนดเงอนไขในกรณทศาลปกครองสงสดพพากษาใหเพกถอนใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1) และ

ใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง. 4) ไวดงน

1. ผขายจะเปนผ รบผดชอบและใหความชวยเหลอบรษทในการดาเนนการใหยพทยนคาขอรบ

ใบอนญาตทเกยวของ เพอใหโรงไฟฟาชวมวลสามารถเปดดาเนนการไดตามปกตภายใน

ระยะเวลา 1 ปนบแตวนทศาลปกครองสงสดมคาพพากษา รวมทงผ ขายจะตองรบผดชอบ

คาใชจายตาง ๆ ทเกดขนจรง ซงยพทตองชาระเพอใหโรงไฟฟาชวมวลอยในสภาพพรอมใช

งานตลอดชวงระยะเวลาทโรงไฟฟาชวมวลหยดดาเนนการจนถงวนทโรงไฟฟาชวมวล

สามารถเปดดาเนนการไดตามปกต

2. กรณทโรงไฟฟาชวมวลไมสามารถเปดดาเนนการไดตามปกตภายในระยะเวลา 1 ปนบแต

วนทศาลปกครองสงสดมคาพพากษา บรษทมสทธบอกเลกสญญาซอขายหนโดยผขายจะ

ชดใชความเสยหายใด ๆ ทเกดแกบรษทซงรวมถงแตไมจากดเพยงมลคาการลงทนทงสน

500,000,000 บาท คาใชจายทเกยวของกบการเขาทารายการ ตนทนทางการเงนของบรษท

หกเงนปนผลทบรษทไดรบตามจรง

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

3. ผ ขายตองจดใหมและสงมอบหนงสอคาประกนธนาคารใหแกบรษทเพอเปนหลกประกน

ความเสยหายดงกลาว โดยสาระสาคญของหลกประกนความเสยหายจากขอพพาทสามารถ

สรปไดดงตารางแสดงตอไปน

รายการ หลกประกนความเสยหายจากขอพพาท

ผใหคาประกน ธนาคารพาณชยแหงหนงในประเทศไทย

วงเงนคาประกน สงสด 500,000,000 บาท (เทากบราคาเขาทารายการ)

ระยะเวลาคาประกน 13 ป

เงอนไขสาคญอน ๆ - ธนาคารอาจออกหนงสอคาประกนเปนคราว ๆ ตามงวดการ

ชาระเงนทบรษทจะชาระใหแกผขายตามรายละเอยดในขอ 6

- ยอดวงเงนคาประกนจะถกปรบลดลงเทากบประมาณการเงน

ปนผลทบรษทคาดวาจะไดรบจากหนของยพท

(8) ความเหนของคณะกรรมการตอคดพพาท

จากการพจารณาขอเทจจรงและขอกฎหมายทเกยวของคณะกรรมการและผบรหารของบรษทเหนวา

แมวายพทมคดพพาททอยระหวางการพจารณาของศาลปกครองสงสดทอาจสงผลอยางมนยสาคญใน

การดาเนนโครงการ อยางไรกตามจากการพจารณาอยางถถวนในขอเทจจรงและขอกฎหมายท

เกยวของกบคดพพาทเหนวา การเขาลงทนในโครงการโรงไฟฟาชวมวลขนาดกาลงการผลต 9.9 เมกกะ

วตต โดยการซอหนทงหมดในยทพ มความสมเหตสมผล เปนไปตามแผนการขยายธรกจของบรษท

และเปนประโยชนแกบรษทและผ ถอหน โดยในการพจารณาในประเดนพพาทหลกทเกยวของเหนวา

ยพทยนขอใบอนญาตทเกยวของกอนการบงคบใชระเบยบกระทรวงอตสาหกรรมทออกมาภายหลง จง

ไมควรตกอยภายใตบงคบของระเบยบกระทรวงอตสาหกรรมดงกลาว อกทง ยพทไมใชโครงการท

ดาเนนการโดยรฐทตองปฎบตตามระเบยบสานกนายกรฐมนตร และในประเดนสดทายบรษทเหนวา

ผลกระทบตาง ๆ ของโครงการทผ ฟองคดเปนกงวลอาจทเลาลงแลว เนองจากโครงการไดดาเนนการ

และจาหนายไฟฟาเขาระบบตงแตวนท 24 พฤษภาคม 2562 โดยไมสรางความเสยหาย ตอสงแวดลอม

หรอประชาชนโดยรอบแตอยางใด ซงสอดคลองกบรายงานความเหนทางกฎหมายทออกใหแกบรษท

ฉบบลงวนท 14 มถนายน 2564 อกทง บรษทไดกาหนดมาตรการเพอปองกนและเยยวยาความเสยง

ดงกลาวขางตนในสญญาซอขายหน ซงคณะกรรมการและผบรหารของบรษทเหนวา มาตรการดงกลาว

สามารถครอบคลมมลคาการลงทนทงหมด และความเสยหายทอาจเกดขนได ทงน สาหรบระยะเวลาท

ศาลปกครองสงสดจะมคาพพากษา โดยปกตแลวศาลปกครองสงสดจะใชระยะเวลาในการพจารณา

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

และมคาพพากษาประมาณ 3-5 ป ซงหากมความคบหนาเกยวกบคดพพาทอยางไร บรษทจะแจงใหผ

ถอหน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยรบทราบตอไป

5. การคานวณขนาดรายการ

5.1 รายการการไดมาซงสนทรพย

บรษทใชขอมลตามงบการเงนรายไตรมาสของบรษท ฉบบสอบทาน สนสด ณ วนท 31 มนาคม 2564 ในการ

คานวณขนาดรายการ โดยมรายละเอยด ดงน

เกณฑทใชในการคานวณ สตรการคานวณ ขนาดของรายการ

(รอยละ)

1. เกณฑมลคาของสนทรพย

ทมตวตนสทธ

(NTA ของยพท1x สดสวนทไดมา) x 100 / NTA ของบรษท)

= (262.78 x 100%) x 100 / 3,457.91

7.58

2. เกณฑกาไรสทธจากการ

ดาเนนงาน

(กาไรสทธของยพท x สดสวนทไดมา) x 100 / กาไรสทธของ

บรษท = (58.70 x 100%) x 100 / 739.37

7.94

3. เกณฑมลคารวมของสง

ตอบแทน

(มลคารายการทจาย x 100) / สนทรพยรวมของบรษท

= (500 x 100) / 16,481.47

3.03

4. เกณฑมลคาหนทนทออก

เพอชาระคาสนทรพย

ไมนาเกณฑดงกลาวมาคานวณเนองจาก บรษทไมมการออกหลกทรพย

1 คานวณจากงบการเงนของยพท สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2563

การเขาทาธรกรรมมขนาดของรายการสงสดเทากบรอยละ 7.94 ตามเกณฑกาไรสทธจากการดาเนนงานทไดมา

เปรยบเทยบกบกาไรสทธจากการดาเนนงานของบรษท และบรษทไมมการเขาทารายการไดมาซงสนทรพยใน

ระหวาง 6 เดอนกอนเขาทาธรกรรมในครงน

5.2 รายการทเกยวโยงกน

เปนรายการทเกยวโยงกนประเภทรายการเกยวกบสนทรพยทมมลคารอยละ 14.46 ของมลคาสนทรพยทมตวตน

สทธของบรษท คานวณจากงบการเงนรายไตรมาสของบรษท ฉบบสอบทาน สนสด ณ วนท 31 มนาคม 2564

(หนวย :พนบาท)

ขอมลทางการเงนของบรษท งบการเงนรวมฉบบสอบทานของ

บรษท สนสด ณ วนท 31 มนาคม

สนทรพย 16,481,474

Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

หก : สนทรพยไมมตวตน และสนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 1,032,128

หก : หนสนรวม 11,647,105

หก : สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 344,329

สนทรพยทมตวตนสทธ (NTA) 3,457,912

โดยบรษทไมมการเขาทารายการกบบคคลเกยวโยงดงกลาวหรอผ ทเกยวของและญาตสนทของบคคลดงกลาว

ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดอนทผานมา

6. มลคารวมของสงตอบแทนและการชาระมลคา

มลคารวมของสงตอบแทน สาหรบหนทงหมดของยพท จานวนทงสน 243,000 ห น ประกอบดวย หนสามญ

จานวน 200,000 หน และหนบรมสทธจานวน 43,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปนสดสวน

รอยละ 100 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท รวมถงหนสนทยพทคางชาระแกผ ถอห นของยพท จานวน

15,000,000 บาท เทากบ 500,000,000 บาท เปนการชาระดวยเงนสด แบงชาระเปน 3 งวด ดงน

งวดท 1 จานวน 34,250,000 บาท ชาระวนท 7 กรกฎาคม 2564

งวดท 2 จานวน 365,750,000 บาท ชาระวนท 30 กรกฎาคม 2564

งวดท 3 จานวน 100,000,000 บาท ชาระวนท 7 ธนวาคม 2564

ทงน การโอนหนของยพทจากผขายใหบรษทจะดาเนนการโดยแบงเปน 2 ชวง เพอใหเปนไปตามประกาศการ

ไฟฟาสวนภมภาค เรองหลกเกณฑการโอนสทธและหนาทในคาขอขายไฟฟาหรอในสญญาซอขายไฟฟา ฉบบลง

วนท 19 กรกฎาคม 2562 ซงหามมใหผผลตไฟฟาทเปนนตบคคลเปลยนแปลงจานวนผ ถอหนจนเปนเหตใหผ ถอ

หนเดมตามรายละเอยดทยนคารองและขอเสนอขายไฟฟานอยกวากงหนงและหามมใหเปลยนแปลงจานวนหน

ทถอโดยผ ถอหนเดมเหลอนอยกวารอยละ 51 ของจานวนหนทงหมด จนกวาผผลตไฟฟาจะไดจายไฟเขาระบบ

เชงพาณชย (COD) แลวเปนระยะเวลา 3 ป

(1) วนท 7 กรกฎาคม 2564 บรษทจะเขาซอหนยพทจานวน 119,070 หน ประกอบดวยหนสามญจานวน

76,070 หน และหนบรมสทธจานวน 43,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปนสดสวนรอย

ละ 49 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท โดยหนดงกลาวมสทธออกเสยงคดเปนรอยละ 99.05 ของ

สทธออกเสยงทงหมดของยพท รวมถงหนสนทยพทคางชาระแกผ ถอหนของยพท จานวน 15,000,000

บาทและ

(2) ภายในเดอนพฤษภาคม 2565 (หลงจากทยพทไดจาหนายไฟฟาเชงพาณชยเปนระยะเวลา 3 ป) บรษท

จะเขาซอหนสามญของยพท จานวน 123,930 หน มลคาทตราไวหนละ 1,000 บาท คดเปนสดสวนรอย

ละ 51 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท โดยหนดงกลาวมสทธออกเสยงคดเปนรอยละ 0.95 ของสทธ

ออกเสยงทงหมดของยพท

Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

7. มลคาของสนทรพยทไดมาหรอจาหนายไป

บรษทไดมาของหนทงหมดของยพท ไดแก หนสามญจานวน 200,000 หน และหนบรมสทธจานวน 43,000 หน

รวมทงสน 243,000 ห น มลคาหนทตราไวห นละ 1,000 บาท คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของหนทออกและ

จาหนายแลวทงหมดของยพท รวมถงหนสนทยพทคางชาระแกผ ถอหนของยพท จานวน 15,000,000 บาท โดยม

มลคาการลงทนรวมทงสน 500,000,000 บาท

8. เกณฑทใชกาหนดมลคาสงตอบแทน

บรษทจะเขาลงทนในยพทโดยการเขาซอห นเปนจานวนทงสน 243,000 ห น ประกอบดวย หนสามญจานวน

200,000 หน คดเปนมลคา 200,000,000 บาทและหนบรมสทธจานวน 43,000 หน คดเปนมลคา 285,000,000

บาท โดยหนสามญและหนบรมสทธของยพทมมลคาหนทตราไวหนละ 1,000 บาท และคดเปนสดสวนรอยละ

100 ของทนชาระแลวทงหมดของยพท รวมถงการเขาลงทนในหนสนทยพทคางชาระแกผ ถอหนของยพท จานวน

15,000,000 บาท รวมมลคาการลงทนทงสน 500,000,000 บาท ทงนเกณฑในการพจารณาเพอใชในการกาหนด

ราคาซอขายระหวางกน ไดพจารณาจากปจจยดงตอไปน

(1) ราคาทคสญญาทงสองฝายตกลงรวมกน

(2) การจดทาประมาณการทางการเงนในการเขาซอกจการดงกลาว โดยไดวเคราะหการลงทนดวยวธ

มลคาปจจบนสทธของกระแสเงนสด (discounted cash flow approach) เ นองจากสะทอนถง

ความสามารถในการทากาไรของกจการดงกลาวในอนาคต โดยพจารณาถงประโยชนทบรษทจะไดรบ

ในอนาคต

(3) ขอมลจากแหลงขอมลทนาเชอถอไดจากทปรกษาอสระภายนอก ไดแก

(ก) รายงานตรวจสอบขอมลของยพทดานกฎหมายจาก บรษท กดน แอนด พารทเนอรส จากด

ทปรกษาดานกฎหมาย (Legal Advisor)

(ข) รายงานตรวจสอบขอมลของยพทดานบญชและการเงนจาก บรษท แอคเคาตง คอมพลท

โซลชน จากด ทปรกษาดานบญช (Accounting Advisor)

ทงน บรษทฯ พจารณาวาวธการคานวณตามวธคดลดกระแสเงนสดเปนวธทเหมาะสมในการกาหนดราคาซอขาย

ระหวางกน เนองจาก ยพทประกอบธรกจโรงไฟฟาพลงงานชวมวล ซงมสญญาการดาเนนธรกจในระยะยาว และ

มกระแสเงนสดจากการดาเนนงานทคอนขางแนนนอน ดงนน การประเมนมลคาดวยวธมลคาปจจบนของกระแส

เงนสดสทธ เปนวธทสามารถสะทอนถงความสามารถในการสรางกระแสเงนสดของยพทไดอยางด และสามารถ

สะทอนถงมลคาทแทจรงของหนของยพทได โดยมสมมตฐานหลกทใชในการประเมนมลคาเปนไปตามตาราง

สรปดานลาง

Page 17: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

สมมตฐานหลก รายละเอยด

รายไดจากการจาหนายไฟฟา สมมตฐานในการผลตกระแสไฟฟาจะอางองจากสญญาซอขายไฟฟาแบบ Feed-in Tariff (FiT) กบกฟภ.

อายสญญา 20 ป โดยมกาลงการผลตสงสด 9.90 เมกะวตต และมกาลงการผลตตามสญญาซอขาย

ไฟฟาเทากบ 8.00 เมกะวตต และมกาหนดระยะเวลาการขายไฟฟาเทากบ 20 ปนบตงแตพฤษภาคม

2562

ระยะเวลาประมาณการ:

ระยะเวลาการประมาณการทางการเงนของยพทตงแตวนท 1 มกราคม 2564 ถงวนท 23 พฤษภาคม

2582 เปนเวลาทงสน 18.39 ป อางองตามอายสญญาซอขายไฟฟากบ กฟภ. ทเหลอ

อตรารบซอไฟฟา:

UPT จะไดรบคาไฟฟาในอตรา FiT และ FiT Premium สาหรบโครงการโรงไฟฟาทใชเชอเพลงชวมวล ตาม

ประกาศคณะกรรมการกากบกจการพลงงาน เรอง การรบซอไฟฟาจากพลงงานแบบ Adder เปน Feed-

in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 โดย อตรารบซอไฟฟารวม = FiT Fixed + FiT Variables + FiT Premium (เฉพาะ 8 ป

แรกของการขายไฟฟา)

FiT Fixed

เปนอตราทคดจากตนทนการกอสรางโรงไฟฟาและคาดาเนนการและบารงรกษา (O&M) ตลอดอายการ

ใชงาน โดยกาหนดใหคงทตลอดอายการสนบสนนโครงการ (เทากบ 2.39 บาท/หนวย)

FiT Variables

เปนอตราทคดจากตนทนของวตถดบทใชในการผลตไฟฟาซงเปลยนไปตามเวลา โดยอตรานจะเพมขน

อยางตอเนองตามอตราเงนเฟอขนพนฐาน (Core Inflation) สาหรบประเภทเชอเพลงชวมวล (ณ สนป

2563 เทากบ 1.88 บาท/หนวย)

FiT Premium

เปนอตรารบซอไฟฟาเพมเตมจากอตรา FiT ปกต โดยอตราจะแตกตางกนไปตามประเภทของ

เทคโนโลย (เชอเพลงหมนเวยน) และโครงการทตงอยในพนทพเศษ เชน จงหวดชายแดนภาคใต อตรา

การรบซอไฟฟารปแบบพเศษน ไดรบการสนบสนนเปนระยะเวลา 8 ป นบจากวนทจาหนายไฟฟาเขา

ระบบเชงพาณชยแลว (เทากบ 0.30 บาท/หนวย)

คาใชจายในการดาเนนงานและ

บารงรกษาโรงไฟฟา

(Operation and Maintenance

Agreement)

สญญาดาเนนงาน และบารงรกษามขอบเขตงานในสญญาอนรวมไปถงใหบรการและซอมบารงรกษา

ภายใตสญญาจางบารงรกษาโรงไฟฟา และวศวกรในการดแลโรงงานไฟฟาพลงงานชวมวล เพอให

มนใจวา UPT จะดาเนนการอยางมประสทธภาพ ตามระเบยบขอบงคบของสญญาซอขายไฟ รวมไปถง

การซอมแซม และรบผดชอบคาอะไหลสารอง โดยมคาใชจายประมาณรอยละ 43 ของรายไดขายไฟฟา

คาเสอมราคา ตงสมมตฐานให โรงผลตไฟฟา เครองจกร และอปกรณ อปกรณสานกงาน และสวนปรบปรงอาคารม

อายการใชประโยชน (Useful Life) เทากบ 20 ป อางองจากงบการเงนของยพท และกาหนดใหคาใชจาย

ลงทนปดซอมบารงครงใหญมอายการใชประโยชนเทากบ 5 ป

คาใชจายในการบรหาร (SG&A) คาประกนภย , คาใชจายขายและบรหาร คดเปนประมาณรอยละ 2 ของรายไดขายไฟฟา

Page 18: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

สมมตฐานหลก รายละเอยด

สทธประโยชนทางภาษ UPT ไดรบสทธประโยชนทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนตามพระราชบญญตการ

สงเสรมการลงทนสาหรบกจการโรงไฟฟา โดย UPT ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธ

เปนระยะเวลา 8 ป นบตงแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการระหวางป 2562 - 2569

9. ผลประโยชนทคาดวาจะเกดขนกบบรษท

ในปจจบน บรษทฯ มโครงการโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยนทอยระหวางการพฒนา และโครงการทเรมดาเนนการ

เชงพาณชยแลวรวมทงสน 362.4 เมกะวตต โดยแบงเปนโครงการทเรมดาเนนการเชงพาณชยแลวจานวน 195.9

เมกะวตต โครงการทอยระหวางการกอสรางจานวน 78.3 เมกะวตต และโครงการทอยระหวางการพฒนาจานวน

88.2 เมกะวตต โดยบรษทฯ มเปาหมายทจะขยายการลงทนในโครงการโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยนเปนจานวน

รวมทงสน 400.00 เมกะวตต ภายในป 2567 ในแผนการขยายการลงทนดงกลาวบรษทฯ เปดกวางในการ

พจารณาทงในรปแบบการลงทนพฒนาโครงการดวยตวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเขา

ลงทนในโครงการทเปดดาเนนการแลว (Operating Assets)

สาหรบการลงทนในยพท เปนการลงทนทสอดคลองกบนโยบายการลงทนของบรษททมงเนนการลงทนใน

โครงการพลงงานหมนเวยน และมสวนชวยสนบสนนการขยายการลงทนใหเปนไปตามเปาหมาย ราคาทตกลง

กนจานวน 500 ลานบาทใหผลตอบแทนการลงทนทสงกวารอยละ 10 นอกจากนเปนการลงทนทไมมความเสยง

ในขนตอนการพฒนาและกอสรางโครงการเนองจากโรงไฟฟาไดเปดดาเนนกจการมากวา 2 ป มผลการ

ดาเนนงานทนาพอใจ และภายหลงจากการเขาลงทนเสรจสน บรษทฯ จะสามารถรบรรายไดจากการผลตและ

จาหนายไฟฟาไดทนท ซงรายไดมความแนนอนสงจากสญญาซอขายไฟฟาระยะยาวททากบกฟภ.ซงเปน

หนวยงานทมความนาเชอถอและฐานะการเงนทมนคง

นอกเหนอจากปจจยทกลาวมา บรษทฯ คาดวาการลงทนในครงน จะกอใหเกดประโยชนตอบรษทฯ ในแงของ

การกระจายความเสยงจากการพงพงผลการดาเนนงานจากธรกจโครงการโรงไฟฟาแสงอาทตย กลาวคอ ผลการ

ดาเนนงานจากโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย จะมการผนผวนจากการเปลยนแปลงความเขมของ

แสงอาทตยของพนทโครงการ ในขณะทโครงการพลงงานชวมวลของยพท จะสามารถดาเนนการผลตไฟฟาได

อยางเตมท โดยไมมความเสยงจากความผนผวนของความเขมของแสงอาทตย

อยางไรกด โครงการยงมความเสยงจากคดพพาททางกฎหมาย(โปรดพจารณาขอ 4.5 คดความ/ขอพพาทท

สาคญของยพท) ซงบรษทไดเจรจาเงอนไขในสญญาซอขายเพอจดการความเสยงดงกลาว โดยผขายตองให

สญญารบผดชอบชดใชคาเสยหายใหแกบรษทซงรวมถงมลคาการลงทนจานวน 500 ลานบาทดวย นอกจากนยง

ไดกาหนดใหผขายวางหลกประกนทบรษทฯยอมรบได ไดแกหนงสอคาประกนจากธนาคารพาณชย

กลาวโดยสรปบรษทคาดวาการลงทนในครงน จะกอใหเกดประโยชนตอบรษทและผ ถอหน เนองจากเปนการ

ลงทนตามเปาหมายของบรษทฯ ทมงเนนการขยายการลงทนในโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยน โครงการมสญญา

ซอขายไฟฟาระยะยาวกบภาครฐ มการเปดดาเนนการเชงพาณชยแลว มผลประกอบการทด ลดความเสยงจาก

Page 19: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

การพฒนาโครงการไมสาเรจ และสามารถรบรรายไดทนท อายสญญาซอขายไฟฟาคงเหลอประมาณ 18 ป

ประกอบกบนโยบายภาครฐใหการสนบสนนการผลตไฟฟาจากพลงงานหมนเวยนอนอยางเตมท

10. แหลงเงนทนทใช

บรษทฯ จะใชแหลงเงนทนจากกระแสเงนสดจากการดาเนนงานของบรษทฯ เปนจานวน 240.00 ลานบาท และ

การกยมจากสถาบนการเงน หรอการออกหนก เปนจานวน 260.00 ลานบาท ซงการกยมเงนจะทาใหภาระหนสน

ตอทนเพมขนเลกนอยจากปจจบนท 0.55 เทา เปน 0.61 เทา ทงน การเพมขนของภาระหนสนดงกลาวไมไดม

ผลกระทบตอขอกาหนด หรอการดารงอตราสวนทางการเงนของบรษทฯ ทมอยกบสถาบนการเงนผสนบสนนเงน

ก ยมแกบรษทฯ และ/หรอบรษทยอยแตอยางใด นอกจากน บรษทฯ คาดวาในอนาคตบรษทฯ จะทยอยไดรบ

ผลตอบแทนในรปแบบเงนปนผลจากบรษทยอยซงดาเนนโครงการโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยน ทาใหบรษทฯม

แหลงเงนทนทเพยงพอตอการขยายธรกจตามเปาหมายทวางไว

11. เงอนไขการเขาทารายการ

11.1 การเขาทาธรกรรมดงกลาว จะเกดขนตอเมอเงอนไขบงคบกอนตามทระบไวในสญญาซอขายหนเสรจสมบรณหรอ

ไดรบการยกเวนแลว โดยเงอนไขบงคบกอนทสาคญ รวมถงแตไมจากดเพยง

(1) ทประชมผ ถอหนของบรษทมมตอนมตการเขาทาธรกรรม

(2) ยพทไดรบความยนยอมจากสถาบนการเงนผสนบสนนสนเชอใหสามารถเปลยนแปลงโครงสรางการถอหน

ตามธรกรรมดงกลาวขางตน

(3) บรษทไดรบโอนสทธในการรบชาระหนเงนก ในสวนทยพทยงคงคางชาระแกนางสาวธณฐภรณ

ไกรพสทธกล

(4) บรษทไดรบหนงสอคาประกนโดยธนาคาร เพอเปนหลกประกนความเสยหายจากคดพพาททาง

กฎหมายของยพท โดยวงเงนคาประกนจะเทากบจานวนเงนทบรษทชาระใหแกผ ขาย กลาวคอจะม

วงเงนคาประกนประกนสงสด 500,000,000 บาท อยางไรกด ยอดวงเงนคาประกนดงกลาวจะถกปรบ

ลดลงเทากบประมาณการเงนปนผลทบรษทคาดวาจะไดรบจากห นของยพท (รายละเอยดโปรด

พจารณาขอ 4.5(7) แนวทางเยยวยาและปองกนความเสยงในคดพพาทในสญญาซอขายหน)

11.2 การเขาทาธรกรรมดงกลาวบรษทจะตองไดรบการอนมตการเขาทารายการดงกลาวจากทประชมคณะกรรมการ

และทประชมผ ถอหนของบรษท รวมถงเปดเผยสารสนเทศเกยวกบการทารายการไดมาซงสนทรพยและรายการท

เกยวโยงกนตอตลาดหลกทรพยฯ

Page 20: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

11.3 เพอปองกนและเยยวยาความเสยงจากคดพพาททางกฎหมายของยพท บรษทจะตกลงกบผขายโดยระบเปน

เงอนไขในสญญาซอขายหนในกรณทศาลปกครองสงสดพพากษาใหเพกถอนใบอนญาตกอสรางอาคาร (อ.1)

และใบอนญาตประกอบกจการโรงงาน (ร.ง. 4) ไวดงน

1. ผขายจะเปนผ รบผดชอบและใหความชวยเหลอบรษทในการดาเนนการใหยพทยนคาขอรบใบอนญาต

ทเกยวของ เพอใหโรงไฟฟาชวมวลสามารถเปดดาเนนการไดตามปกตภายในระยะเวลา 1 ปนบแตวนท

ศาลปกครองสงสดมคาพพากษา รวมทงผขายจะตองรบผดชอบคาใชจายตาง ๆ ทเกดขนจรง ซงยพท

ตองชาระเพอใหโรงไฟฟาชวมวลอยในสภาพพรอมใชงานตลอดชวงระยะเวลาทโรงไฟฟาชวมวลหยด

ดาเนนการจนถงวนทโรงไฟฟาชวมวลสามารถเปดดาเนนการไดตามปกต

2. กรณทโรงไฟฟาชวมวลไมสามารถเปดดาเนนการไดตามปกตภายในระยะเวลา 1 ปนบแตวนทศาล

ปกครองสงสดมคาพพากษา บรษทมสทธบอกเลกสญญาซอขายหนโดยผขายจะชดใชความเสยหาย

ใด ๆ ทเกดแกบรษทซงรวมถงแตไมจากดเพยงมลคาการลงทนทงสน 500,000,000 บาท คาใชจายท

เกยวของกบการเขาทารายการ ตนทนทางการเงนของบรษท หกเงนปนผลทบรษทไดรบตามจรง

3. ผขายตองจดใหมและสงมอบหนงสอคาประกนธนาคารใหแกบรษท กอนการเขาทาธรกรรม เพอเปน

หลกประกนความเสยหายดงกลาว ทงนตามทระบในขอ 11.1 ขางตน

12. กรรมการทมสวนไดเสยและ/หรอเปนบคคลทเกยวโยงกน

ในวาระการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2564 ซงประชมเมอวนท 31 พฤษภาคม 2564 เพอพจารณา

อนมตการเขาลงทนในโครงการโรงไฟฟาชวมวลขนาดกาลงการผลต 9.9 เมกกะวตต โดยการซอหนทงหมดในยพท

จากผ ถอหนของยพทซงเปนบคคทเกยวโยงกนของบรษทในครงน กรรมการบรษททมสวนไดเสยและ/หรอบคคลท

เกยวโยงกน ไดแก นายววรรธน ไกรพสทธกล นางธญนย ไกรพสทธกล นายธนวรรธน ไกรพสทธกล และนางสาว

ธณฐภรณ ไกรพสทธกล ไมไดเขารวมประชมเพอพจารณาออกเสยงลงคะแนนในวาระดงกลาว

13. ขอมลบรษทฯ และการดาเนนธรกจโดยสรป

กลมบรษทฯ มเปาหมายในการเปนผ นาดานการผลตและจาหนายพลงงานไฟฟาทใชเทคโนโลยระดบสากลใน

การพฒนาโครงการ เพอสงสรมสภาพแวดลอมทสะอาด ยงยน และสรางผลประโยชนสงสดตอสงคม กลยทธท

สาคญเพอใชในการบรรลเปาหมายดงกลาวมรายละเอยดดงน

(1) มงมนทจะลงทนและพฒนาโครงการโรงงานไฟฟาพลงงานหมนเวยนในรปแบบตาง ๆ เชนพลงงาน

แสงอาทตยพลงงานลมพลงงานกาซชวภาพ ทงในประเทศและภมภาคเอเชย โดยมเปาหมายทจะ

ขยายการลงทนและพฒนาโครงการโรงงานไฟฟารวมทงสน 400 เมกะวตต ภายในป 2567

(2) สงเสรมและสนบสนนใหชมชนใกลเคยงมสวนรวมกบการพฒนาโครงการผลตไฟฟาของกลมบรษทฯ

โดยเรมจากการสรางความรความเขาใจในโครงการผลตไฟฟาจากพลงงานหมนเวยนรวมไปถง

สนบสนนใหมการจางานจากชมชนใกลเคยงโครงการ ตงแตในขนกอสรางจนถงการดาเนนงานเชง

Page 21: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

พาณชย เพอสงเสรมความเปนอยทดของชมชนใกลเคยงผานการเกอกล ใหความชวยเหลอ และ

ปองกนผลกระทบทอาจกอเกดขนตอสงแวดลอมรวมกบชมชน

(3) ใหความสาคญตอการพฒนาทรพยากรบคคล เพอพฒนาองคความรและความเชยวชาญทางดาน

พลงงานไฟฟา

14. รายชอผบรหารและรายชอผถอหน 10 รายแรก ณ วนทปดสมดทะเบยนพกการโอนหน

14.1 รายชอคณะกรรมการบรษท ณ วนท 14 มถนายน 2564

รายชอกรรมการบรษท ตาแหนง

1. นาย กาธร วงอดม ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. นาย ววรรธน ไกรพสทธกล ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการ

3. นาย วรตม ธรรมาวรานคปต ประธานเจาหนาทบรหาร/กรรมการ

4. น.ส. ธณฐภรณ ไกรพสทธกล กรรมการ

5. นาย ธนวรรธน ไกรพสทธกล กรรมการ

6. นาง ธญนย ไกรพสทธกล กรรมการ

7. นาย สาเรยง เมฆเกรยงไกร กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นาย ธนา บบผาวาณชย กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

9. พลเอก ไพรช โพธอบล กรรมการอสระ

10. นาย มนชย พงศสถาบด กรรมการอสระ

14.2 รายชอผบรหารของบรษท ณ วนท 14 มถนายน 2564

รายชอผบรหารของบรษท ตาแหนง

1. นายวรตม ธรรมาวรานคปต ประธานเจาหนาทบรหาร, ประธานเจาหนาทสายงานปฏบตการ

(รกษาการ)

2. นางสาวธณฐภรณ ไกรพสทธกล รองประธานเจาหนาทบรหาร

3. นางสาวสกญญา โภคะกล ประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงน

4. นางสาวพรกมล หงษวไล ผชวยผ อานวยการสายงานบญช

5. นางสาวสมรมาศ ชยผาตกานต เลขานการบรษท

Page 22: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

14.3 รายชอผ ถอหนใหญ 10 รายแรก ของบรษทฯ ณ วนกาหนดรายชอผ ถอหนทสทธเขารวมประชมวสามญผ ถอหน

ครงท 1/2564 (Record Date) เมอวนท 14 มถนายน 2564 มดงน

รายชอผถอหนรายใหญ จานวน (หน) รอยละของจานวน

หนทงหมด

1. บรษท ไพรมาร เอนเนอจ จากด 304,315,000.00 30.01

2. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 66,000,000.00 6.51

3. นาย ววรรธน ไกรพสทธกล 57,190,430.00 5.64

4. UNITY I. CAPITAL LIMITED 50,737,306.00 5.00

5. นาย ปยวฒน ไกรพสทธกล 48,210,950.00 4.75

6. น.ส. ธณฐภรณ ไกรพสทธกล 47,235,130.00 4.66

7. บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด SPECIAL

S_INVEST SET01

29,372,453.00 2.90

8. นาย วสพล ธารกกาญจน 27,705,890.00 2.73

9. นาย ธนวรรธน ไกรพสทธกล 27,138,870.00 2.68

10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 24,200,000.00 2.39

15. รายการระหวางกนในปทผานมาและปปจจบนจนถงไตรมาสลาสด

- ไมม -

16. ตารางสรปงบการเงนในระยะ 3 ปทผานมา และปปจจบนจนถงไตรมาสลาสด พรอมคาอธบายและ

การวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงานในปทผานมาและปปจจบนจนถงไตรมาสลาสด

งบการเงนรวมของกลมบรษทฯ

(หนวย: ลานบาท) 2561 2562 2563

งวด

3 เดอน ป

2563

งวด

3 เดอน ป

2564

รายไดรวม 1,137.4 1,485.6 1,935.5 457.7 501.0

กาไรสทธ 478.8 556.6 765.4 214.5 188.5

กาไรสทธ (สวนทเปนของผ ถอหนบรษท) 482.0 545.7 736.3 216.9 183.1

กาไรหลกจากการดาเนนงาน 497.7 612.9 696.2 161.2 178.2

Page 23: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

สาหรบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2562 และ 31 ธนวาคม 2563 กลมบรษทฯ มรายได

รวมเทากบ 1,137.4 ลานบาท 1,485.6 ลานบาท และ 1,935.5 ลานบาทตามลาดบ คดเปนอตราการเตบโตของ

รายไดรอยละ 30.6 และ 30.3 ตามลาดบ เปนผลจากการทบรษทมโครงการโรงไฟฟาใหมทสามารถเปด

ดาเนนการเชงพาณชยไดอยางตอเนอง เชน ในป 2562 มโครงการใหมคอ โรงไฟฟา Binh Nguyen ทประเทศ

เวยดนามและโครงการ Khunsight Kundi ทประเทศมองโกเลย นอกจากนยงเรมมรายไดจากคาบรการรบเหมา

กอสรางโซลารบนหลงคา (EPC Construction on Solar rooftop revenue) อกดวย สาหรบป 2563 มโครงการ

ใหมคอ โรงไฟฟายามากะทประเทศญป น และโครงการ โซลารรฟทอปทเปดใหม 3 โครงการ ไดแก โครงการ

SNNP4 PRC และ TAPACO

สาหรบกาไรสทธ กลมบรษทฯ มกาไรสทธรวมเทากบ 478.8 ลานบาท 556.6 ลานบาท และ 765.4 ลานบาท ใน

ป 2561 2562 และ 2563 ตามลาดบ อตรากาไรสทธคดเปนรอยละ 42.1 รอยละ 37.5 และรอยละ 39.5

ตามลาดบ ซงเปนไปตามการเพมขนของรายไดทเตบโตขน และในสวนของกาไรสทธ(สวนทเปนของผ ถอหน

บรษท) มการเตบโตอยางตอเนองเชนกน โดยมกาไรสทธ(สวนทเปนของผ ถอหนบรษท) เทากบ 482.0 ลานบาท

545.7 ลานบาทและ 736.3 ลานบาท ในป 2561 2562 และ 2563 ตามลาดบ

ในสวนของกาไรหลกจากการดาเนนการ (Core Operating Profit ) เทากบ 497.7 ลานบาท 612.9 ลานบาท และ

696.2 ลานบาท ในป 2561 2562 และ 2563 ตามลาดบ โดยกาไรหลกจากการดาเนนการเปนดชนสาคญทฝาย

จดการและคณะกรรมการใชเปนดชนชวดผลการดาเนนการของกลมบรษทฯ และใชเปนปจจยในการพจารณา

การจายเงนปนผลควบคกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท โดยรายการปรบปรงกาไรสทธมาเปน Core

Operating Profit ประกอบไปดวย

i. การรบรผลกาไร/(ขาดทน)จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง (unrealized foreign exchange

(gain)/loss) ซงสาหรบป 2561 เปนผลกาไรจานวน 0.4 ลานบาท สาหรบป 2562 เปนผลขาดทน

จานวน 66.7 ลานบาท และ ป 2563 เปนผลกาไรจานวน 39.9 ลานบาท (บนทกเปนกาไร/ขาดทนจาก

อตราแลกเปลยน)

ii. รายไดและคาใชจายภาษเงนไดรอการตดบญช ซงสาหรบป 2561 มรายไดภาษเงนไดรอการตดบญช

เทากบ 0.2 ลานบาท ป 2562 มรายไดภาษเงนไดรอการตดบญช เทากบ 0.5 ลานบาท และ ป 2563

รายไดภาษเงนไดรอการตดบญช เทากบ 0.2 ลานบาท (บนทกเปนรายไดและคาใชจายภาษเงนได)

iii. คาใชจายทเ กยวของในการพฒนาโครงการซงไมไดคดเปนตนทนสนทรพย (uncapitalized

development cost) สาหรบป 2561 คดเปนมลคา 13.2 ลานบาท สาหรบป 2562 และป 2563 ไมม

การบนทกรายการดงกลาว

iv. คาใชจายเผอการดอยคาทยงไมเกดขน (Unrealized impairment provision) สาหรบป 2561 บนทก

รายการมลคา 3.2 ลานบาท สาหรบป 2562 บนทกรายการมลคา 0.9 ลานบาท และป 2563 ไมมการ

บนทกรายการดงกลาว

Page 24: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

สาหรบผลการดาเนนงานสาหรบงวด 3 เดอนสนสดวนท 31 มนาคม 2564 กลมบรษทมรายไดรวมเทากบ 501.0

ลานบาท เพมขนรอยละ 9.5 เมอเทยบกบงวดเดยวกนของปกอนหนา โดยมกาไรสทธเทากบ 188.5 ลานบาท คด

เปนอตรากาไรสทธตอรายไดรวมรอยละ 37.6 และมกาไรสทธ (สวนทเปนของผ ถอหนของบรษท) เทากบ 183.1

ลานบาท คดเปนอตรากาไรสทธตอรายไดรวม เทากบรอยละ 36.5 สาหรบกาไรหลกจากการดาเนนงาน จานวน

178.2 ลานบาท เพมขนรอยละ 10.5 จากงวดเดยวกนของปกอนโดยมอตราสวนกาไรหลกจากการดาเนนงาน

รอยละ 35.6 ของรายไดรวม เปนไปตามการเพมขนของรายไดจากการเรมดาเนนการเชงพาณชยของโครงการ

ใหมตามทไดกลาวไปขางตน

งบการเงนรวมของกลมบรษทฯ

(หนวย: ลานบาท) 2561 2562 2563

สนสด 31

ม.ค.

ป 2564

รวมสนทรพย 11,892.7 13,045.1 16,104.0 16,481.5

รวมหนสน 8,034.6 9,048.1 11,562.0 11,647.1

รวมสวนของผ ถอหน 3,858.1 3,997.0 4,542.0 4,834.4

สวนของผ ถอหนของบรษทฯ 3,533.5 3,777.0 4,205.1 4,490.0

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2562 31 ธนวาคม 2563 และ 31 มนาคม 2564 กลมบรษทฯ มสนทรพย

รวมเทากบ 11,892.7 ลานบาท 13,045.1 ลานบาท 16,104.0 ลานบาท และ 16,481.5 ลานบาท ตามลาดบ โดย

การเพมขนดงกลาวสะทอนการลงทนในโครงการตาง ๆ ทงโครงการทเรมดาเนนการเชงพาณชยแลวระหวางป

2562-2563 โครงการทอยระหวางการกอสรางและอยระหวางการพฒนา สนทรพยสวนใหญเปนสนทรพยท

เกยวของกบการผลตกระแสไฟฟา เชน ทดน สวนปรบปรงทดน โรงผลตกระแสไฟฟา เครองจกร อปกรณและ

อะไหล เปนตน

ในสวนของหนสนของกลมบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2562 31 ธนวาคม 2563 และ 31

มนาคม 2564 กลมบรษทฯ มหนสนรวม 8,034.6 ลานบาท 9,048.1 ลานบาท 11,562.0 ลานบาท และ

11,647.1 ลานบาทตามลาดบ กลมบรษทฯ มหนสนเพมขนโดยมสาเหตหลกมาจากการเพมขนของกยมระยะ

ยาวจากสถาบนการเงน เพอลงทนในโครงการตางๆ การออกหนก และผลกระทบจากการนามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนใหมมาถอปฏบต

และสวนของผ ถอหนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2562 31 ธนวาคม 2563 และ 31

มนาคม 2564 กลมบรษทฯ มสวนผ ถอหนเทากบ 3,858.1 ลานบาท 3,997.0 ลานบาท 4,542.0 ลานบาท และ

4,834.4 ลานบาทตามลาดบ โดยการเพมขนในสาเหตหลกมาจากผลกาไรจากการดาเนนการในชวงระหวางป

17. ขอมลอนทอาจมผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนอยางมนยสาคญ

Page 25: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

- ไมม -

18. ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบการตกลงเขาทารายการทเกยวโยงกนทระบถงความ

สมเหตสมผล และประโยชนสงสดตอบรษทเมอเปรยบเทยบกบการตกลงเขาทารายการกบ

บคคลภายนอกทเปนอสระ

ในกระบวนการพจารณาแผนการเขาลงทนเพอขยายธรกจโครงการโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยน ฝายบรหารมการ

เขาทาการศกษาความเปนไปไดของโครงการ รวมถงพจารณาขอเสนอ และเงอนไขในการเขาลงทนโครงการ

โรงไฟฟาพลงงานหมนเวยนอยหลายโครงการ ทงในรปแบบการลงทนพฒนาโครงการดวยตวเอง (Greenfield

Project Investment) ตลอดจนการเขาลงทนในโครงการทเปดดาเนนการแลว (Operating Assets)

เมอฝายบรหารพจารณาศกษาความเปนไปไดในการลงทนในยพท ถงแมวาธรกรรมในการเขาลงทนในยพทจะ

เขาขายเปนการเขาทาธรกรรมกบบคคลทมความเกยวโยงของบรษทฯ อยางไรกด ยพทเปนสนทรพยทม

ผลตอบแทนทสงกวาเกณฑการลงทนทบรษทฯ กาหนดไวสาหรบการเขาลงทนในโครงการทเปดดาเนนการแลว

(Operating Assets) และการเขาลงทนในยพทมความสอดคลองกบกลยทธของบรษทฯ ทจะขยายการลงทน

และการพฒนาโครงการโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยนในรปแบบตาง ๆ ใหคลอบคลมมากยงขน นอกจากน ยงม

ความแนนอนวาบรษทฯ จะสามารถตกลงเงอนไขทเหมาะสมเขาทารายการไดสาเรจ ฝายบรหารจงมการเสนอ

เรองการลงทนในยพทใหคณะกรรมการของบรษทฯ ไดพจารณา

คณะกรรมการของบรษทฯ พจารณาแลวมความเหนวาการเขาทาธรกรรมในครงนมความเหมาะสมและเปน

ประโยชนตอบรษทฯ เนองจากสอดคลองกบนโยบาย และพนธกจหลกของบรษทฯ ทจะลงทนและพฒนา

โครงการโรงไฟฟาพลงงานหมนเวยนในรปแบบตาง ๆ เชน พลงงานแสงอาทตย พลงงานลม พลงงานกาซชวภาพ

และพลงงานชวมวล ทงในประเทศและภมภาคเอเชย โดยบรษทฯ มเปาหมายทจะขยายการลงทนและพฒนา

โครงการโรงไฟฟาจานวนรวมทงสน 400.00 เมกะวตต ภายในป 2567

การเขาทาธรกรรมดงกลาวเปนการลงทนในโครงการทมการเปดดาเนนการเชงพาณชยแลวและมผลประกอบการ

ทด ซงจะลดความเสยงจากการพฒนาโครงการไมสาเรจ อกทงจะเปนการเพมศกยภาพในการดาเนนธรกจของ

บรษท ซงจะสามารถสรางรายไดและผลกาไรใหบรษทฯ รวมถงเปนการกระจายความเสยงและลดการพงพง

รายไดและกาไรสทธจากโครงการโรงไฟฟาแหงใดแหงหนง อนนาไปสการสรางมลคาเพมใหแกผ ถอหน

นอกจากน เนองจากการเขาทารายการดงกลาวเขาขายเปนการเขาทาธรกรรมกบบคคลทมความเกยวโยงของ

บรษทฯ บรษทฯ อาจถกพจารณาหรอมขอสงสยวาเปนการทารายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชน (Conflict of Interest) กบบคคลทมความเกยวโยงของบรษทฯ อยางไรกตาม รายการดงกลาวมการ

นาเสนอขอพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยทกลมไกรพสทธกลซงเปนกรรมการทมสวนไดเสยไมได

เขารวมประชมและไมมสทธออกเสยงในการอนมตการเขาทารายการแตอยางใด ทงน เมอคณะกรรมการบรษท

พจารณาเงอนไขและมลคาในการเขาทารายการแลวเหนวาการเขาทารายการมเงอนไขและราคาทเหมาะสม

เทยบเคยงไดกบการตกลงเขาทารายการกบบคคลภายนอก ดวยเหตน คณะกรรมการบรษทจงมความเหนวาการ

เขาทาธรกรรมในครงนจะสามารถกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ

Page 26: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 · 2021. 6. 21. · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 . สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

สงทสงมาดวย 2

19. ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอกรรมการบรษททแตกตางจากความเหนของ

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบคณะกรรมการบรษท ตามขอ 18 ขางตน

20. แบบหนงสอมอบฉนทะทใหผถอหนเลอกออกเสยงลงคะแนนได พรอมเสนอชอกรรมการตรวจสอบ

อยางนอย 1 รายเปนผมอบฉนทะจากผถอหน

กรรมการตรวจสอบซงจะเปนผ รบมอบฉนทะของผ ถอหนในการออกเสยงลงคะแนน ไดแก นายกาธร วงอดม และ

นายสาเรยง เมฆเกรยงไกร ทงน ขอมลกรรมการตรวจสอบเพอประกอบการมอบฉนทะของผ ถอหนปรากฏตาม

เอกสารแนบ 5 ของหนงสอเชญประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2564