of 3 /3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2thailandtod.com/files/seminar/seminar Khon Kaen_banner.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย 2thailandtod.com/files/seminar/seminar Khon...

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ครั้งที่ 6 (สัมมนาในพ้ืนทีเ่มืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1)

  โครงกำรศึกษำพัฒนำเมืองกับระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง “TOD คมนำคมสร้ำงเมือง เมืองสร้ำงสุข สุขสร้ำงได้”

  วันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  เวลำ 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ พร้อมรับประทานอาหารว่าง

  เวลำ 09.00 – 09.15 น. ชมวีดิทัศน์โครงกำร

  - กล่ำวต้อนรับ โดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

  - กล่ำวแนะน ำโครงกำร โดย นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ

  การขนส่งและจราจร ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

  เวลำ 09.15 – 11.15 น. น ำเสนอเรื่อง “ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เรำสร้ำงได”้

  1) รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้จัดการโครงการ/กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

  2) ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง

  3) ดร.เรวดี โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เชิงยุทธศาสตร์ (SEA)

  เวลำ 11.15 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  เวลำ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  แผนที่สถำนที่จัดงำน

  ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น