3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2thailandtod.com/files/seminar/seminar Khon Kaen_banner.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2thailandtod.com/files/seminar/seminar Khon Kaen_banner.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2thailandtod.com/files/seminar/seminar Khon Kaen_banner.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ครั้งที่ 6 (สัมมนาในพ้ืนทีเ่มืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1)

โครงกำรศึกษำพัฒนำเมืองกับระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง “TOD คมนำคมสร้ำงเมือง เมืองสร้ำงสุข สุขสร้ำงได้”

วันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เวลำ 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ พร้อมรับประทานอาหารว่าง

เวลำ 09.00 – 09.15 น. ชมวีดิทัศน์โครงกำร

- กล่ำวต้อนรับ โดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- กล่ำวแนะน ำโครงกำร โดย นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ

การขนส่งและจราจร ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เวลำ 09.15 – 11.15 น. น ำเสนอเรื่อง “ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เรำสร้ำงได”้

1) รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้จัดการโครงการ/กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

2) ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง

3) ดร.เรวดี โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เชิงยุทธศาสตร์ (SEA)

เวลำ 11.15 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เวลำ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2thailandtod.com/files/seminar/seminar Khon Kaen_banner.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ก ำหนดกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แผนที่สถำนที่จัดงำน

ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น