47
ทีศธ 04255/6567 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที473 หมู่ที2 ถนนมลิวรรณ ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที67 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที5828/2560 ลงวันที20 พฤศจิกายน 2560 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,2,3,4,5, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที20-22 ธันวาคม 2560 จังหวัดขอนแก่น นั้น ในการนีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในวันที27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 . ห้องประชุมเพชรไพลิน โรงเรียนนครขอนแก่น ให้กับ คณะกรรมการตามคําสั่งที่ส่งมาพร้อมนีทั้งนี้ให้เบิกค่าพาหนะในการเดินทางจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายอดิศักดิมุ่งชู) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โทร. 043-255368 , 043-255369 โทรสาร 043-255367 http ://www.kksec.go.th ผู้ปฏิบัติ : ศน.พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-717-7366 ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด - kksec · 2017-11-24 · สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่ง ... ๑.๑ นายสมศักดิ์จังตระกุล

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ท ศธ 04255/6567 สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 25 เลขท 473 หมท 2 ถนนมลวรรณ ตาบลบานทม อาเภอเมอง จงหวดขอนแกน 40000

24 พฤศจกายน 2560

เรอง ขอเชญเขารวมประชมรบฟงแนวทางการดาเนนงานศลปหตถกรรมนกเรยนครงท 67 ภาค ตะวนออกเฉยงเหนอ ปการศกษา 2560

เรยน ผอานวยการโรงเรยนในสงกดทเกยวของ

สงทสงมาดวย คาสงจงหวดขอนแกน ท 5828/2560 ลงวนท 20 พฤศจกายน 2560

ตามท สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน มอบหมายใหสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต 1,2,3,4,5, สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 25 และศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา 9 จงหวดขอนแกน รวมเปนเจาภาพจดกจกรรมการแขงขนงานศลปหตถกรรมนกเรยน ครงท 67 ปการศกษา 2560 ระดบภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ในระหวางวนท 20-22 ธนวาคม 2560 ณ จงหวดขอนแกน นน

ในการน สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 25 ไดรบผดชอบฝายประชาสมพนธ การจดงานศลปหตถกรรมนกเรยน ครงท 67 ปการศกษา 2560 ระดบภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เพอให การดาเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพ จงกาหนดประชมเพอชแจงแนวทางการดาเนนงานของฝายประชาสมพนธ ในวนท 27 พฤศจกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หองประชมเพชรไพลน โรงเรยนนครขอนแกน ใหกบคณะกรรมการตามคาสงทสงมาพรอมน ทงนใหเบกคาพาหนะในการเดนทางจากตนสงกด

จงเรยนมาเพอโปรดทราบและพจารณา

ขอแสดงความนบถอ

(นายอดศกด มงช) ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 25 กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลฯ โทร. 043-255368 , 043-255369 โทรสาร 043-255367 http ://www.kksec.go.th ผปฏบต : ศน.พฒนพงศ ศรวะรมย โทร. 081-717-7366

ดวนทสด

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒

 

๑. คณะกรรมการทปรกษา ประกอบดวย ๑.๑ นายสมศกด จงตระกล ผวาราชการจงหวดขอนแกน ๑.๒นายชยธวช เนยมศร รองผวาราชการจงหวดขอนแกน ๑.๓นายสชย บตรสาระ รองผวาราชการจงหวดขอนแกน ๑.๔ นายสนต เหลาบญเสงยม รองผวาราชการจงหวดขอนแกน ๑.๕ พล.ต.อครเดช บญเทยม ผบญชาการมลฑลทหารบกท ๒๓ ๑.๖ พล.ต.ท.จตพล ปานรกษา ผบญชาการตารวจภธร ภาค ๔

๑.๗นายอรรถพล ตรกตรอง ศกษาธการภาค ๑๒ ๑.๘ นายเชดศกด ศรสงาชย ศกษาธการจงหวดขอนแกน

๑.๙ นายพงษศกด ตงวานชกพงษ นายกองคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน ๑.๑๐ นายสชาต ไตรองคถาวร ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน

๑.๑๑ นายธระศกด ฑฆายพนธ นายกเทศมนตรนครขอนแกน ๑.๑๒รศ.กตตชย ไตรรตนศรชย อธการบดมหาวทยาลยขอนแกน ๑.๑๓ นายสกล คามบตร ประธานเขตตรวจราชการท ๑๒ ๑.๑๔ นายกตตพศพลพลา ศกษาธการจงหวดกาฬสนธ ๑.๑๕ นายอธปปรชญภควฒนภกด ศกษาธการจงหวดรอยเอด ๑.๑๖ นายภทรวรรธน นลแกวบวรวชญ ศกษาธการจงหวดมหาสารคาม

๑.๑๗นายอลงกต วรก ปลดจงหวดขอนแกน ๑.๑๘พล.ต.ต.อภชาตโพธจนทร ผบงคบการตารวจทางหลวง จงหวดขอนแกน

๑.๑๙พล.ต.ต.พรหมณฏฐเขต ฮามคาไพ ผบงคบการตารวจภธรจงหวดขอนแกน ๑.๒๐ นางพรพมล คงตระกล วฒนธรรมจงหวดขอนแกน

๑.๒๑ นางจรดา พลสวสด ประชาสมพนธจงหวดขอนแกน ๑.๒๒นพ.พระ อารรตน นายแพทยสาธารณสขจงหวดขอนแกน

๑.๒๓วาทร.ต.สมปอง วมาโร ผอานวยการสานกงานการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย จงหวดขอนแกน

๑.๒๔นางพฒนาวด วรยปยะ ปลดองคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน ๑.๒๕ นางสาวเบญจวรรณ สดจรง หวหนาสานกงานจงหวดขอนแกน ๑.๒๖ นายสนธ อนญาหงส ผจดการสานกงานไฟฟาสวนภมภาคจงหวดขอนแกน ๑.๒๗ นายเกอกล รตนสวรรณ ผจดการสานกงานการประปาสวนภมภาคจงหวดขอนแกน ๑.๒๘ นายสเทพ มณโชค ศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภย เขต ๖ จงหวดขอนแกน

๑.๒๙ นายเอกอนนต สมบตสกลกจ อธการบดมหาวทยาลยภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ๑.๓๐พระครสธจรยวฒน รองอธการบดมหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย วทยาเขตอสาน

๑.๓๑ พระครสวธานพฒนบณฑต รองอธการบดมหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย วทยาเขตขอนแกน ๑.๓๒ผศ.วโรจน ลมไขแสง อธการบดมหาวทยาลยราชมงคลอสาน วทยาเขตขอนแกน ๑.๓๓ นายโปรงวทย ลมตระกล ประธานกรรมการอาชวศกษาจงหวดขอนแกน ๑.๓๔ นายสเทพ บณญฤทธรกษา นายกสมาคมผบรหารโรงเรยนเอกชนจงหวดขอนแกน

๑.๓๕ คณะกรรมการศกษาธการจงหวดขอนแกน (กศจ.) มหนาท

ใหคาปรกษา เสนอแนะและใหการสนบสนนแกคณะกรรมการฝายตางๆ เพอใหการดาเนนงานบรรลตามวตถประสงคทวางไว

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓

 

๒. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบดวย ๒.๑ นายภมพทธเรองแหล ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

๒.๒นายนฤทธ คงนาน รกษาการผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒

๒.๓ นายศภสน ภศรโสม ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

๒.๔ นายชนาธป สาเรง ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

๒.๕นายสขสนต คมบว รกษาการผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

๒.๖ นายอดศกด มงช ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการ ๒.๗ นายนพดล ธลจนทร ผอานวยการศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ รองประธานกรรมการ จงหวดขอนแกน ๒.๘ นางพฒนาวด วรยปยะ ปลดองคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน กรรมการ ๒.๙รศ.สมหมาย ปรเปรม รองอธการบดฝายการคลงและทรพยสน กรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๒.๑๐ผศ.เมธ สมภกด รองอธการบด มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย กรรมการ ๒.๑๑พระครสวธานพฒนบณฑต รองอธการบด มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย กรรมการ วทยาเขตขอนแกน ๒.๑๒ผศ.ไมตร อนทรประสทธ คณบดคณะศกษาศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ

๒.๑๓รศ.เฉลมศกด พกลศร คณบดคณะศลปกรรมศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๑๔ผศ.เกยรต แสงอรณ คณบดคณะวทยาศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๑๕รศ.มนตชย ดวงจนดา คณบดคณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๑๖รศ.สมนก ธระกลพศทธ คณบดคณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ

๒.๑๗ นายจารวฒน มณพนธ รกษาการ ผอานวยการกองอาคารและสถานท กรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๒.๑๘ นายนยม วงษพงษคา ผอานวยการสานกวฒนธรรม มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๑๙ นายอานตต เจาสกล ผอานวยการศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๒๐นางสดใจ ธนไพศาล ผอานวยการสานกวทยบรการ มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๒๑นางพวงทอง ออนจารส ผอานวยการโรงเรยนสาธตมหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ ๒.๒๒ นางสาวชดา เกษตรพชผล ผอานวยการศนยประชมอเนกประสงคกาญจนาภเษก กรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๒.๒๓นายวเศษ พลอาจทน รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๒๔นางสาวประภาพร สาเรยงจตต รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๒๕นายรงสฤษฎธนะภมชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔

 

๒.๒๖นายเสดจ ทะยะราช รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๒๗นางภทรนนฐ ไหลงาม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๒๘นายนฤทธ คงนาน รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๒๙นายสมหมาย ขมดนพทกษ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๓๐ นายสมศกด ภมกอง รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๓๑นายเสร ขามประไพ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๓๒นายอดม อานาจ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๓๓นายปวณ ระดารงค รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๓๔นายทองหลน จตจนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๓๕นายไพโรจน อกษรเสอ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๓๖นายนยม โพธงาม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๓๗นายทนกร พนธระ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๓๘นายธนกฤตศรภรมย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๓๙นายสเทพ ปาลสาร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๔๐นายอนศาสตร สอนศลปพงศ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๔๑นายวสนต สตยคณ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๔๒นายมนคง สอนแกว รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๔๓นายไพรสณ ทาปลด รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๔๔นายประวช ยะรนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๔๕นายกตตภพ เหลาไชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๕

 

๒.๔๖นายกฤต นาใจด รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๔๗ นายเสถยร ตรศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๔๘นายทองสก เกลยงพรอม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๔๙นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๒.๕๐นายจกราวธ สอนโกษา รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๒.๕๑นายเกยรตศกด หอมพกล รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๒.๕๒นางสาวดรณ มลคาภา รองผอานวยการศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ กรรมการ จงหวดขอนแกน ๒.๕๓นางธนพร นฤนาทวฒนา ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๕๔นายธนาศกด ศรปณยนนท ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๕๕นางสภาวด ทองสนาค ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๕๖นายฉตรชย มระดา ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๕๗นางสกญญา อนรรฆพนธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒.๕๘ ผอานวยการกลมทกกลมในสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา กรรมการ

ขอนแกน เขต ๑ -๕ , มธยมศกษา เขต ๒๕ และศนยการศกษาพเศษเขตการศกษา ๙ ๒.๕๙นายศรกล นามศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและเลขานการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๖๐นายสมหวง บญสทธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและผชวยเลขานการ การจดการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๖๑ นางอบลรตน หาญพานชย ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๖๒ นางสาวสกญญา มาชาน ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๖๓ นางเพญศร ยาสงหทอง ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒.๖๔ นายกจพสษฐ มณพนธ ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๖

 

๒.๖๕นายเทอดชย บวผาย ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๒.๖๖ นายชนนทร คาเหนอ ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๖๗ นางสาวปยนาถ เครอวรรณ ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๒.๖๘นางอทมพรพต สคนธาภพฒนกล ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๖๙ นายณฐพงศ คายไธสง ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๒.๗๐ นางผองพนธ แพงบดด ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๗๑นางสาวกาญจนภสส สดาแหลม ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๒.๗๒ นายพฒนพงศ ศรวะรมย ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ มธยมศกษา เขต ๒๕

มหนาท ๑. อานวยการ วางแผน ใหคาปรกษาขอเสนอแนะ ดแล และแกไขปญหาอปสรรค ตลอดจนใหการสนบสนนทรพยากร

บคลากร และวสดอปกรณตางๆ เพอใหงานสาเรจตามวตถประสงค ๒. ประสานงานความรวมมอระหวางองคกร ๓. วางแผนการตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน ๔. แตงตงคณะอนกรรมการตามความจาเปนและเหมาะสม

๓. คณะกรรมการฝายอาคารสถานท/อปกรณ/แสง/เสยง ประกอบดวย ๓.๑ นายรงสฤษฎ ธนะภมชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ขอนแกน เขต ๑ ๓.๒นางภทรนนฐ ไหลงาม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ขอนแกน เขต ๑ ๓.๓ นายสมศกด ภมกอง รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ขอนแกน เขต ๒ ๓.๔ นายเสร ขามประไพ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ขอนแกน เขต ๓ ๓.๕ นายสเทพ ปาลสาร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ขอนแกน เขต ๔ ๓.๖ นายกตตภพ เหลาไชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ขอนแกน เขต ๕ ๓.๗ นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๓.๘นายสมหวง บญสทธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๗

 

๓.๙นายสเนตร ทองโพธ ผอานวยการโรงเรยนบานโคกสโคกเปย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๐ นายชตเมธา ทาสมบรณ ผอานวยการโรงเรยนบานมวง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๑ นายสนต ชยชนะ ผอานวยการโรงเรยนบานหนองบวนอย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๒ นายสนต มงหมาย ผอานวยการโรงเรยนบานสะอาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๓ นายทนกร ชาทอง ผอานวยการโรงเรยนบานหนองบวดหม(ครสามคค ๓) กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๔ นายสมนก อาจยะศร รองผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๕ นายปโยรส ถนอมดารงศกด คร โรงเรยนสนามบน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๖ นายพรเดช ทงแสน ผอานวยการโรงเรยนบานหนองเซยงซยโนนสะอาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๗ นายสมจต มลน ผอานวยการโรงเรยนหวยหวาวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๘ นายสรไกร หานะกล คร โรงเรยนบานหนองตาไกหนองเมก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๑๙นายเวหา เลพล ผอานวยการโรงเรยนสนามบน กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๐ นางสมทนา แกวจนดา ผอานวยการกลมนโยบายและแผน กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๑นายไวยากรณ ยะนะโชต ผอานวยการโรงเรยนบานบงเนยมบงใครนนวงหน กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๒ นายสมยศ ศรกงพาน ผอานวยการโรงเรยนบานหนเหบศลาทพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๓ นายประสาท พมพสข ผอานวยการโรงเรยนบานหนเหบศลาทพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๔ นางณชชารย ตงวานชกพงษ นกวเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๕นางจรวยพร หาดสมบต นกวเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๖นางสาวนพภาภรณ ตงไธสง นกวเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓.๒๗นายสรพงศ ลทธวรรณ เจาหนาทธรการ สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ มหนาท

๑. ออกแบบและวางแผนการดาเนนงานฝายสถานท/อปกรณ/แสงเสยง

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๘

 

๒. สารวจขอมลของงานอาคารสถานท งานวสดอปกรณทตองใช งานการใชแสง งานการใชเสยงเพอเปนขอมลในการขอใช ขอเชา ซอ ยม ฯลฯ

๓. ประมาณการและจดหาอาคารสถานท วสดอปกรณ แสง เสยง ทใช ๔. เสนอแตงตงคณะกรรมการ / กาหนดผรบผดชอบตามภารกจของการจดกจกรรม แตละสถานท ทใชในการแขงขน

ทกษะทางวชาการและกจกรรมอนๆ ของงาน ๕. วางแผนผงของงาน จดสถานทใหสามารถรองรบกจกรรมไดทกกจกรรม จดหาเตนทและอปกรณเพมเตมจดหาเครอง

เสยง เวทการแสดง เวทกลาง เวทแขงขน พรอมทงตกแตงเวทใหสวยงาม จดทามมสาหรบบนทกภาพ ทงนตองประสานกบฝายตางๆ ทจดงานและจดการแขงขน

๖. วางแผนการยมและจดหาโตะ เกาอ วสด/อปกรณจากหนวยงานทเกยวของใหมจานวนเพยงพอกบความตองการของฝายตางๆ

๗. ประสานงานกบฝายพธเปด-ปด ฝายแขงขนตางๆ ฝายทพก และฝายอนๆ เพอดาเนนการจดหาสถานท วสดอปกรณ แสง เสยง ใหเปนไปดวยความเรยบรอย

๘. ออกแบบ/จดสถานท/จดทากองอานวยการของงานและจดทาแผนประมาณการคาใชจายและเบกจาย ๙. ปฏบตงานอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๔. คณะกรรมการฝายประชาสมพนธประกอบดวย ๔.๑ นายอดศกด มงช ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ

มธยมศกษา เขต ๒๕ ๔.๒นายเกยรตศกด หอมพกล รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา

มธยมศกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการ

๔.๓นายเสดจ ทะยะราช ๔.๔นายสมหมาย ขมดนพทกษ

รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษา เขต ๑ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษา เขต ๒

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

๔.๕นายไพโรจน อกษรเสอ ๔.๖นายอนศาสตร สอนศลปพงศ ๔.๗ นายประวช ยะรนทร ๔.๘ นายกตตภพ เหลาไชย

รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษา เขต ๓ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษา เขต ๔ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษา เขต ๕ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษา เขต ๕

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

๔.๙ นายยทธศาสตร กงเพชร ผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๐ นายวระเดช ซาตา ผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๑ นายประวทยกาสา บญจฑาสรกล ผอานวยการโรงเรยนนครขอนแกน สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๒ นายวไลศกด วรรณศร ผอานวยการโรงเรยนภเวยงวทยาคม สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๙

 

๔.๑๓นายสมนก ทองคา ผอ. โรงเรยนขอนแกนวทยายน๒ (สมาน สเมโธ) สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๔นายเวหา เลพล ผอานวยการโรงเรยนสนามบน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

กรรมการ

๔.๑๕นายอภชาต นาเลาห ผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

กรรมการ

๔.๑๖ นายสญญา พนธไชย รองผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๗ นายพลสณห พมพภกด รองผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๘นายจเดจ อาศนะ รองผอานวยการโรงเรยนกลยาณวตร สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๑๙นายกฤตภาส ดวงไพชม นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา มธยมศกษา เขต ๑๙

กรรมการ

๔.๒๐นายประกอบ จนทรประโคน นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา มธยมศกษา เขต ๓๒

กรรมการ

๔.๒๑นายชาตร ทวนาท นกทรพยากรบคคล สานกงานเขตพนทการศกษา มธยมศกษา เขต ๓๐

กรรมการ

๔.๒๒นางวไลพร ภชนศร นกประชาสมพนธ สานกงานศกษาธการจงหวดขอนแกน กรรมการ ๔.๒๓นางสาวชดชนก อนอนโชต นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา

ประถมศกษามหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ

๔.๒๔นางนนทรา เมตตา นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษากาฬสนธ เขต ๒

กรรมการ

๔.๒๕นางสาวจนตนา ตอพนดง นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษานครราชสมา เขต ๕

กรรมการ

๔.๒๖นางนจรน โชตญาโน นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

กรรมการ

๔.๒๗นายมนญ วงศพวพนธ นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

กรรมการ

๔.๒๘นายพระ พรมกลป นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

กรรมการ

๔.๒๙นางธณณพชาธภทรเรองโรจน นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา มธยมศกษา เขต ๓๑

กรรมการ

๔.๓๐ นางไอรดา ประจนตะเสน คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๓๑ นางศรรง ดนตร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๓๒นางจฬาภรณ ภสดสง คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๐

 

๔.๓๓นางประไพศร ศรลมประพนธ คร โรงเรยนกลยาณวตร สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๓๔ นายสวสด จนทรไตรรตน คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๓๕ นายพษณ ชมยางสม คร โรงเรยนกลยาณวตร สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการ

๔.๓๖ นายวนย ศรสงข คร โรงเรยนบานหนองเซยงซย สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา เขต ๑

กรรมการ

๔.๓๗ นายวรพล สมวงษา คร โรงเรยนบานพระคอหนองโพธวทยา สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา เขต ๑

กรรมการ

๔.๓๘นายประภาส วนจสร ผอานวยการศนยเทคโนโลยเพอการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

กรรมการและเลขานการ

๔.๓๙ นางสจตร ไชยโก นกประชาสมพนธ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

กรรมการ และผชวยเลขานการ

๔.๔๐นางวนดา รตนรงโรจน ๔.๔๑นายยศพทร ลาภาอตร

ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

กรรมการ และผชวยเลขานการ กรรมการ และผชวยเลขานการ

๔.๔๒ นายธตนนท ธรฐตธรรม ๔.๔๓ นางปญชลกา นามมณทา ๔.๔๔ นางอรณ ศรกล

พนกงานราชการ สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ คร ศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ จงหวดขอนแกน คร โรงเรยนโสตศกษาขอนแกน จงหวดขอนแกน

กรรมการ และผชวยเลขานการ กรรมการ และผชวยเลขานการ กรรมการ และผชวยเลขานการ

มหนาท ๑. วางแผนกาหนดรปแบบ วธการ และเนอหาประชาสมพนธ ทงในสวนการจดงานศลปหตถกรรม

และประชาสมพนธจงหวดขอนแกน ๒. ดาเนนการประชาสมพนธดวยรปแบบและวธการตางๆ เชน ประชาสมพนธทางวทย/โทรทศน

และหนงสอพมพจดทาสตกเกอร ปายไวนล จดทาสงพมพ/แผนพบ CD ฯลฯ ๓. บนทกภาพ/จดทาวดโอ ๔. ประสานงานการจดแถลงขาวการจดงานกบสอมวลชนตางๆ (รวมกบฝายเลขานการ) ๕. ขอความรวมมอและขอสนบสนนจากหนวยงานองคกรตางๆ ในการดาเนนงานประชาสมพนธ ๖. เสนอแตงตงคณะกรรมการ/มอบหมายเจาหนาทผรบผดชอบและจดใหมการประสานงานกบหนวยประชาสมพนธ

ภายในงานและจดแขงขนตางๆ ทกจด พรอมจดทมผรบผดชอบตลอดระยะเวลาการจดงาน ๗. จดตงศนยการประชาสมพนธ เพอใหขอมลขาวสารการจดงาน ๘. จดใหมผประสานงานทางการสอสารทกสถานททจดงาน ๙. ประสานงานการจดงานกบหนวยงาน สวนราชการทเกยวของในจงหวดขอนแกน ๑๐. ตดตามประเมนผล สรปและรายงานการดาเนนงานในสวนทรบผดชอบ ๑๑. ประมวลภาพการจดงาน และจดทารายงานรวมกบฝายประมวลผลและรายงาน ๑๒. จดทาปาย (นบถอยหลง)

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๑

 

๑๓. จดทาแผนงบประมาณรายจาย และเบกจาย ๑๔. ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๕. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ การจราจรและรกษาความปลอดภย ประกอบดวย ๕.๑ นายชนาธป สาเรง ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๒ นายสเทพ ปาลสาร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๓ นายมนคง ศรแกว รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๔ นายไพรสณ ทาปลด รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๕นายเสดจ ทะยะราช รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๕.๖นายทองหลน จตจนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๕.๗นายทนกร พนธระ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕.๘นายกตตภพ เหลาไชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๕.๙นายเกยรตศกด หอมพกล รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๕.๑๐ผศ.สมพงษ สทธพรหม ผชวยอธการบดฝายรกษาความปลอดภย รองประธานกรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๕.๑๑นายเกษม ภธรรม หวหนาสานกงานรกษาความปลอดภย กรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๕.๑๒นายมรกต สบน เจาหนาทบรหารงานทวไป มหาวทยาลยขอนแกน กรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๕.๑๓นายธนวรรธนธนะคามา ผอานวยการโรงเรยนไทยรฐวทยา ๘๔ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๕.๑๔นายพระพงษ วรยสถตยกล ผอานวยการโรงเรยนหนองตมหนองงเหลอม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๕.๑๕นายณฐพร บวผน ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕.๑๖นายไอสรย ศรเวยงราช ผอานวยการโรงเรยนบานหวบง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๑๗นายชศกด กางมน ผอานวยการโรงเรยนบานหวบง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๑๘นายชมพล ทองตระกล ผอานวยการโรงเรยนบานขามปอมดงเยน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๒

 

๕.๑๙วาทพนตรชยสาราญพมพนาคณ ผอานวยการโรงเรยนบานโนนหวชาง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๒๐นายสวฒน วงศหมน ผอานวยการโรงเรยนบานทรายมล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๒๑นางสาวบษบา นาอดม ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๒๒นางอรอนงค ประเทอง ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๕.๒๓นางอรณศร เมองครฑ ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕.๒๔นางสาวเพญศร พรหมเทศ ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๒๕นายศโรจน บาลยอ นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๒๖นางพฒนา สมมาโคตร นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๕.๒๗นางพณณชตา เดชอนนตพงศ นกจดการงานทวไป สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๕.๒๘นางชโลธร กองพนธ นกจดการงานทวไป สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๕.๒๙นายสนธยา มลนอย นกจดการงานทวไป สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๕.๓๐นายธระศกด คาดา นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๕.๓๑นางสภญญาราศร นกจดการงานทวไป สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๕.๓๒นายคณพศ ศรเสน นตกร สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ กรรมการ ๕.๓๓นายภาณมาศ บานเหลา นตกร สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ กรรมการ ๕.๓๔นายนรนดร วงศรตน คร โรงเรยนบานสระกด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๓๕นายกอเกยรต แรทอง คร โรงเรยนบานสระกด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๓๖นายชาญวทย จาปาวงษ ลกจางชวคราว กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๕.๓๗นายรเมศ นาสนพรอม นกทรพยากรบคคล กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๓๘นางพชรนทร แสนอบล นกจดการงานทวไป กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๕.๓๙นางสาวนภาพร ชมแวงวาป ลกจางชวคราว กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๓

 

๕.๔๐นางสาวณฏฐณชา รงนอย ลกจางชวคราว กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

มหนาท ๑. ออกแบบและวางแผนการจดระบบยานพาหนะใหเพยงพอและเหมาะสม ๒. ดาเนนการประสานงานกบระบบจราจรในบรเวณงานเพอการเดนทางทสะดวก และทนตอเวลา เหตการณ ๓. ประสานงานกบหนวยงานตางๆ ในการใชยานพาหนะและอานวยความสะดวกในการตดตอประสานงานดานยานพาหนะ ๔. ประสานงานขอใชรถ จากสวนราชการภายในจงหวดไวรบรองแขก VIP ทจะเดนทางมาเยยมชมการจดงาน ๕. จดตงศนยอานวยการฝายยานพาหนะและระบบขนสง ๖. จดใหมยานพาหนะ รบ-สง แขก VIP จากทาอากาศยาน ๗. จดระเบยบรถบรการสาธารณะทกแบบใหเหมาะสมและประหยด ปลอดภยและกาหนดใหมขอปฏบตทเหมอนกนในการใหบรการกบนกเรยน ครผควบคม เจาหนาท นกทองเทยว บคคลอนๆ ทเกยวของ ๘. จดใหมพาหนะเยยมชมนทรรศการ เขา-ออกบรเวณงานสาหรบประธานและแขก VIP ๙. จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝายยานพาหนะ ๑๐. ปฏบตหนาทอนๆ ทไดรบมอบหมาย ๑๑. ออกแบบและวางแผนการจดระบบการจราจรภายในงาน ภายนอกบรเวณงาน เสนทางจราจรภายในเขตเทศบาล ตลอดจนจดแขงขนตางๆ ๑๒.ดาเนนการรกษาความปลอดภยในระบบจราจรในบรเวณงาน ๑๓. ประสานงานกบตารวจและหนวยงานตางๆ ในการอานวยความสะดวกของระบบจราจรทงภายในและภายนอกงาน เสนทางจราจรภายในเขตเทศบาล ตลอดจนจดแขงขนตางๆ ทเกยวของกบการจดงาน ๑๔.กาหนดเสนทางจราจร/แผนผงจราจร ๑๕.กาหนดทจอดรถแขก VIP แขกทวไป ตลอดจนจดทาบตรจอดรถแจกจายผเกยวของ ๑๖. ประสานงานกบอาสาสมครจราจรตามจดจอดรถ ตามเสนทางบรเวณภายในงาน ภายนอกงาน เสนทางจราจรในเขตเทศบาล จดแขงขน ฯลฯ ๑๗.จดใหมปายเสนทาง ๑๘.จดเสนทางจราจรเพอเยยมนทรรศการ เขา–ออกบรเวณงานสาหรบประธานและแขก VIP ๑๙.จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝายจราจร และเบกจาย ๒๐. ปฏบตหนาทอนๆ ทไดรบมอบหมาย ๒๑. ออกแบบ/วางแผนและจดเวรยามรกษาความปลอดภยสถานทจดพธเปด-ปด สถานทจดนทรรศการและจดแขงขนทกแหง ๒๒. ออกแบบ/วางแผนและจดเวรยามรกษาความปลอดภยทพกของผรวมแขงขนและครผนานกเรยนเขาแขงขน ๒๓. ออกแบบ/วางแผนและจดเวรยามรกษาความปลอดภยทวไป และประสานงาน ขอความรวมมอกบ หนวยงาน สวนราชการทเกยวของในดานการรกษาความปลอดภย ๒๔. รกษาความปลอดภยการเยยมนทรรศการ เขา-ออกบรเวณงานสาหรบประธานและแขก VIP

๒๔. ประสานงาน/จดหาลกเสอ เนตรนารยวกาชาด/ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯ เพอแจกจายไปตามงานฝายตางๆ และครบทกวน ๒๕. กาหนดบทบาทหนาท และจดบรการของอาสาสมคร ๒๖. ประชมชแจง/ตรวจสอบ/ตดตามประสานงานการดาเนนงานของลกเสอ เนตรนารยวกาชาด/ร.ด./อปพร./

อสม.ฯลฯ ตามงานฝายตางๆ และครบทกวน ๒๗. จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝายรกษาความปลอดภย และเบกจาย ๒๘.ปฏบตหนาทอนๆ ทไดรบมอบหมาย

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๔

 

๖. คณะกรรมการฝายสาธารณปโภค(ไฟฟา/นา/สขา/ขยะ/โทรศพท) ประกอบดวย ๖.๑ นายวเศษ พลอาจทน รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๒ นายเสดจ ทะยะราช รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๓ นายสมหมาย ขมดนพทกษ รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๖.๔ นายธนกฤตศรภรมย รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๖.๕ นายมนคง ศรแกว รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๖.๖ นายกตตภพ เหลาไชย รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๖.๗ นายเกยรตศกด หอมพกล รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๖.๘ นายจารวฒน มณพนธ ผอานวยการกองอาคารและสถานท รองประธานกรรมการ มหาวทยาลยขอนแกน ๖.๙ นายนนทศกด ภภทรางค ผจดการการประปาสวนภมภาค สาขาขอนแกน รองประธานกรรมการ ๖.๑๐นายตรวธ ชพล ผจดการการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดขอนแกน รองประธานกรรมการ ๖.๑๑นายอศวน มงคณคาซาว ผอานวยการสานกงานคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ กจการกระจายเสยง กจการโทรทศนและกจการโทรคมนาคมแหงชาต ๖.๑๒ นายลอชย ใจเดยว ผอานวยการโรงเรยนบานโคกนางามปลาเซยม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๓ นายสพฒนนรนยา ผอานวยการโรงเรยนบานโนนทอนวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๔ นายชยณรงค ไชยธรรม ผอานวยการโรงเรยนบานหนองคากลางฮง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๕ นางจดาภา บญโนนแต นกทรพยากรบคคล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๖ นายวรธรรม มาตยภธร นกทรพยากรบคคล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๗ นางภาวนา ชตระกล นกทรพยากรบคคล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๘ นางอรอนงค ศรชย นกทรพยากรบคคล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๑๙ นายวระชาต โสภา นกทรพยากรบคคล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๒๐ นางสาววจตร มลแวง รกษาการผอานวยการกลมบรหารงานบคคล กรรมการและเลขานการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๕

 

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๒๑นางนมนวล ศรวงษราช นกทรพยากรบคคล กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๒๒นางสาววชรา ชนใจ นกทรพยากรบคคล กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๖.๒๓นางณฐรนย นามสฐาน นกทรพยากรบคคล กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

มหนาท ๑. สารวจขอมลความตองการสนบสนนดานสาธารณปโภค เชน ไฟฟา ประปา สขา ขยะ จากคณะกรรมการฝายตางๆ ๒. ตดตงระบบไฟฟา นาประปา สขา ขยะ เพออานวยความสะดวกแกสถานทเตนทตางๆ กรรมการ ครนกเรยน สถานท

เปด-ปด นทรรศการ สถานทแขงขน สถานทพก และอนๆ ใหทวถงและเพยงพอ ๓. ประสานงาน/จดเตรยมเครองกาเนดไฟฟาสารองในพธเปด-ปด งานและในศนยรายงานผลกรณกระแสไฟฟาขดของ ๔. จดแสงสวาง บรการนาดม นาใช สขา ขยะ ตามสถานทพกนกเรยน และสถานทแขงขน ๕. จดสถานทสขา/ขยะ/ภายในบรเวณงาน และจดแขงขน พรอมทงจดเกบทกวน ๖. จดเจาหนาทปฏบตงานประจากองอานวยการ (ศนยประสานดานไฟฟา/นา/สขา/ขยะการจดงานฯกรณฉกเฉน) ๗. กาหนดปฏทนการปฏบตงาน ๘. ประสานงานจดหาหองนา หองสขาระบบนาประปาและสงอานวยความสะดวกอนๆ ๙. ออกแบบและวางแผนการดาเนนงานฝายสวสดการอาหาร นาอปโภค บรโภค ๑๐. สารวจขอมลและบรการอาหารใหเพยงพอ ทนเวลา และมคณภาพ ๑๑. เสนอแตงตงคณะอนกรรมการ/กาหนดผรบผดชอบตามภารกจของการจดกจกรรมแตละสถานท ทใชในการจดงาน ๑๒. จดทาแผนประมาณการคาใชจาย และเบกจาย ๑๓. ประสานงานการจดงานกบหนวยงาน สวนราชการทเกยวของในจงหวดขอนแกน ๑๔. ตดตามประเมนผล สรปและรายงานการดาเนนในสวนทรบผดชอบ ๑๕. ดาเนนการตางๆ ในสวนทเกยวของ ๑๖. ปฏบตงานอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๗. คณะกรรมการฝายประสานงานและบรการทพก ประกอบดวย ๗.๑ นายอดม อานาจ รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒ นายเสดจ ทะยะราช รองผอานวยการ สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๗.๓ นางสมคด เมองสอน ผอานวยการกลมอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๗.๔ นางพรเพญ กรเงน นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๕ นางศรพร เทยงนนทรย นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๖ นางกญญา กลยา นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๗ นางภทรนภร การะเกษ นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๖

 

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๘ นางนรมล เสมอหนา นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๙ นางสรยพร ผงษา นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๑๐ นางวภาดา ทองแสนคา นกวเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๘.๑๑ นางชโลธร กองพนธ นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๘.๑๒ นางพณณชตา เดชอนนตพงศ นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๘.๑๓ นางนฤมล นอยวน นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๘.๑๔ นางจนทรฉาย อรรถสาร นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๘.๑๕นางวรรณวไล ขมดนพทกษ นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๑๖นางเพญพกตร โคตรจนด นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๑๗นายธระศกด คาดา นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๑๘นางสาวฐตารย ภมเนาวนล เจาพนกงานธรการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๑๙นางรดา ธรรมภสมย ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๐นางสาวเทพรตน เสนาฤทธ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๑นายมหรรณพ สมอเนอ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๒นางสาวญาณสา สะภา ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๓นางสาวสมถวล ชเนตร ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๔นางจระภา ธรรมนาศล ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๕นางอษณาพร คมตะบตร ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๖นางรชนย อปรง ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๗นางจราพร ศรสรนทร นกจดการงานทวไป กรรมการและผชวยเลขานการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๗

 

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗.๒๘นางพลาวรรณ พรมเทา นกจดการงานทวไป กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ มหนาท ๑. สารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานดานทพกจองโรงแรม รสอรท ทพก สถานศกษาตางๆ และวด ฯลฯ ๒. จดทาสารสนเทศดานทพกในจงหวด /แผนผงทตงระหวางทพกกบสถานทจดงาน สถานทแขงขนและประสานงานกบเขตพนทการศกษาตางๆ ใหรบทราบกอนการเดนทาง ๓. จดประชมและประสานงานกบคณะกรรมการ/บคลากร/และองคกรตางๆ ทเกยวของ (รวมกบฝายธรการในวนแถลงขาว /วนประชมกรรมการตดสน) ๔. สารวจความตองการและจดทพกใหกบแขก VIP คณะกรรมการตดสนการแขงขน เจาหนาท และบคลากรทเกยวของ ๕. จดหาทพกใหกบครนกเรยนทเขารวมกจกรรมตางๆ จดเตรยมอปกรณเครองนอน สงอานวยความสะดวกตางๆ ทจาเปนเพยงพอ ๖. ประสานงาน ใหบรการ อานวยความสะดวก ความปลอดภย ดานทพกทกททกคน ๗. ใหความสะดวกในการเขาทพกและตดตอประสานงานกบเขตพนทการศกษาตางๆ ๘. วางแผน จดเตรยมผรบผดชอบ และวสดอปกรณในการใหบรการดานตางๆ ในสถานทพก เชน บรหารเครองนอน อาหารเครองดม การปฐมพยาบาลเบองตน การใหขอมลขาวสาร อาสาสมครความปลอดภย และอนๆ ตามความเหมาะสม

๙. จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝายจดหาทพกและเบกจาย ๑๐. ตดตาม ประเมนผล สรปและรายงานผลการดาเนนงานฝายจดหาทพก ๑๑. ปฏบตงานอนๆ ทไดรบมอบหมาย

๘. คณะกรรมการฝายพยาบาลและอนามย ประกอบดวย ๘.๑นายกตตภพ เหลาไชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๒นางภทรนนท ไหลงาม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๘.๓นางจรรยาวณณ มานาด ผอานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๔นางสนนาท มนคง นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๕นางสาวอนญญา คายา นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๖นางกฤษณา วงษทรงยศ นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๗นายนรากร ศรรกษา พนกงานราชการ สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๘นายไพฑรย ลานขามปอม เจาหนาทบรหารทวไป สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๙นายยศพทธ ลาภาอตร นกวชาการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๘

 

๘.๑๐นางสาวกมลรศม พลบร นกจดการงานทวไป สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๑๑ นางสาวนยม หลอยดา เจาพนกงานธรการ สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๑๒นางขวญไพร ปาล พนกงานราชการ สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๑๓นางสาวอรษา พานนนท นกทรพยากรบคคล สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและเลขานการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๑๔วาท ร.ต.ทศพล แสนสภา พนกงานราชการ สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘.๑๕นายพรวชญ หวงบญชวย นตกร สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ

ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ มหนาท ๑. ออกแบบและวางแผนการดาเนนงานฝายพยาบาลและอนามย ๒. ประสานงานหนวยงานสาธารณสขในพนทเพอสนบสนนบคลากรตลอดจนเวชภณฑในการจดตงหนวยใหบรการดานการปฐมพยาบาลแกผเขารวมกจกรรม ๓. ดาเนนการจดใหมการบรการทางการแพทยและสขอนามยตามสนามแขงขน และทพกนกเรยนในระหวางทมการแขงขน ๔. จดหนวยพยาบาลและรถยนตฉกเฉนประจากองอานวยการ และจดแขงขน ๕. ประสานงานกบฝายสถานทและฝายอนๆ ทเกยวของเพอจดสถานทสาหรบการใหบรการดานสาธารณสข และการพยาบาลใหครอบคลม สะดวก ปลอดภย ๖. ควบคมการสขาภบาลอาหารและสงแวดลอม การปองกนการระบาดของโรคในสถานทพกและสถานทแขงขน ๗. วางมาตรการเรองความสะอาดของผประกอบการอาหารทกแหง เชน อบรม โฆษณา ๘. ประสานงานกบฝายทพก วางแผนรวมกนในเรองทเกยวของ

๙. จดเตรยมวธประสานงานทเรงดวน เมอมเหตจาเปนตลอด ๒๔ ชวโมง ๑๐. ตดตาม ประเมนผล สรปและรายงานผลการดาเนนงานฝายพยาบาล ๑๑. จดหาเวชภณฑ แจกจายตามสถานทแขงขน สถานทพก ๑๒. จดอาสาสมครพยาบาลในพธเปด-ปด และสถานทแขงขนตางๆ ๑๓. จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝายพยาบาล และเบกจาย ๑๔. ปฏบตงานอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย ๙. คณะกรรมการฝายพธเปด พธปด และมอบธงสญลกษณประกอบดวย ๙.๑นางสาวประภาพร สาเรยงจตต รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒ นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕

๙.๓นายศรกล นามศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๔นายทองหลน จตจนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๑๙

 

๙.๕นายทนกร พนธระ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๙.๖ นายไพรสณ ทาปลด รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๙.๗ นายประวช ยะรนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๙.๘ นางสาวดรณ มลคาภา รองผอานวยการศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ รองประธานกรรมการ ๙.๙ นางวมลพรรณ พยคฆกล ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย รองประธานกรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๑๐นายยทธศาสตร กงเพชร ผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๑ นายวระเดช ซาตา ผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๒ นายศภกจ สานสตย ผอานวยการโรงเรยนขามแกนนคร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๓นายจเดจ อาศนะ รกษาการผอานวยการโรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๔ นายประวทยกาสา บญจฑาสรกล ผอานวยการโรงเรยนนครขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๕ นายวทญญ ภชาดา ผอานวยการโรงเรยนบานไผ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๖นายธนท ไชยทพย ผอานวยการโรงเรยนศรกระนวนวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๑๗ นางศรพร รกษาวงศ ผทรงคณวฒ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๑๘ นายเวหา เลพล ผอานวยการโรงเรยนสนามบน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๑๙ นายอภชาต นาเลาห ผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๐ นายธนวรรธนธะนะคามา ผอานวยการโรงเรยนไทยรฐวทยา ๘๔ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๑ นายนเทศก แสงศรเรอง ผอานวยการโรงเรยนบานโนนรงวทยาคาร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๒ ผอานวยการโรงเรยนบานมวงโป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๓ นายสวสด ศรเรอง ผอานวยการโรงเรยนบานหนองปง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๔ นายปรชา เกงโทน ผอานวยการโรงเรยนบานงว กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๐

 

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๕ วาทรอยตรประวทย ทพยฤาตรผอานวยการโรงเรยนบานหนองไฮโพธชย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๖ นายอราม ลอยคลง ผอานวยการโรงเรยนบานหนองแสงโคกนอย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๗ นายไวยากรณ ยะนะโชต ผอานวยการโรงเรยนบานบงเนยมบงใครนนทาหน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๘ นายสเวศย บวรพาณชย ผอานวยการโรงเรยนบานทม(ทมประชานสเคราะห) กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๒๙ นายกตตศกด เสนามนตร ผอานวยการโรงเรยนบานแดงนอย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๓๐ นายเชษฐา คาคลอง ผอานวยการโรงเรยนนาโปรงประชาสรรค กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาม ธยมศกษา เขต ๒๘ ๙.๓๑ นางวราภรณ คาคลอง ผอานวยการโรงเรยนยโสธรพทยาสรรค กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาม ธยมศกษา เขต ๒๘ ๙.๓๒ นายนรศ ภอาราม ผอานวยการโรงเรยนสงยางสงเปอยวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษากาฬสนธ เขต ๑ ๙.๓๓ นายเกรยงไกร ไผผาด ผอานวยการโรงเรยนหลกเมองกมลาไสย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษากาฬสนธ เขต ๑ ๙.๓๔ นายอภชาต อรรคอานวย ผอานวยการโรงเรยนโนนไฮหนองอกมวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษากาฬสนธ เขต ๑ ๙.๓๕ นางเลศลกษณ ศรแสง ผอานวยการโรงเรยนบานดอนจาปาดอนสวรรค กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษามหาสารคาม เขต ๓ ๙.๓๖ นายเรงฤทธ เยอใย ผอานวยการโรงเรยนบานคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษายโสธร เขต ๑ ๙.๓๗ นายรกเกยรต ทองมล ผอานวยการโรงเรยนบานหนองยาง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษายโสธร เขต ๑ ๙.๓๘ นายวสทธศกด ชยเกด ผอานวยการโรงเรยนหนองมะเกลอบารงวทย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาชยภม เขต ๒ ๙.๓๙ นายมนญ สอนเอยม ผทรงคณวฒ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๔๐ นายสมนก อาจยะศร รองผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๔๑ นายอศราพงษ พรหมวงศานนท ผทรงคณวฒ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๔๒นางสภาวด แกวสาราญ หวหนาฝายการศกษาในระบบ กรรมการ องคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน ๙.๔๓นายกตตชย อทธา นกวชาการศกษา องคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน กรรมการ ๙.๔๔นายนรศ โพธศร นกวชาการวฒนธรรม องคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๑

 

๙.๔๕ นางนภธร อครธรสกล คร โรงเรยนขามแกนนคร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๔๖ นายเสรมสข แกววงษา คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๔๗ นายสมาน นาคทด คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๔๘ นายตะวนชาย มยรสวรรค คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๔๙ นางมณรตน วงษบณฑต คร โรงเรยนสนามบน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๕๐ นายอชรายทธลนเสนา คร โรงเรยนสนามบน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๕๑ นางสรวน วรรณหวย คร โรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๕๒ นายประยร ลาแสง คร โรงเรยนพล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙.๕๓ นางเรไร ฝางไทสง คร โรงเรยนไทยรฐวทยา ๘๔ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๕๔ นางสาวกนษฐา ศรวงษขนธ คร โรงเรยนบานทาลาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาหนองบวลาภเขต ๑ ๙.๕๕นางศรพร เทยงนนทรย ผอานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๙.๕๖ นางสาวนภาพร พจนา ผอานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๙.๕๗ นายพชต วรแสน ผอานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๙.๕๘ นางจรรยาวณณ มานาด ผอานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๙.๕๙ นางคาพมาย นาคะผว นกจดงานการทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๖๐ นางสาวทศนย เซนหอม พนกงานธรการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๖๑ นางสาวอมรารกษ ทองโคตร เจาหนาทลกเสอจงหวดขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๖๒ นางเจษฎาภรณ วงษทรงยศ ผอานวยการกลมสงเสรมการจดการศกษา กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๖๓ นางสมคด เมองสอน ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๙.๖๔ นางปณกา กตตภม นกวชาการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๒

 

๙.๖๕ นางพฒนา สมมาโคตร นกวชาการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ มหนาท

๑. ออกแบบและวางแผนกาหนดรปแบบกจกรรมในพธเปดพธปด และมอบธงสญลกษณ ๒. จดทากาหนดการในพธเปด พธปด และมอบธงสญลกษณ แจกจายสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา/

มธยมศกษาและหนวยงานอนๆ ทเกยวของ ๓. จดหาบคลากร/พธกรดาเนนพธการตามภารกจทกาหนด ๔. ประสานงานกบคณะกรรมการฝายปฏคมและตอนรบและฝายตางๆ เพออานวยความสะดวก และเพอใหการ

ดาเนนงานพธเปด พธปดและมอบธงสญลกษณ เปนไปอยางมประสทธภาพ ๕. ประสานงานกบฝายสถานท/อปกรณ แสง/เสยง กาหนดการวางแผนการฝกซอมพธเปด พธปดและรบมอบธง

สญลกษณ ๖. ตกแตงทนงประธาน และรอบบรเวณทเกยวของ ใหมความสวยงาม และเหมาะสมในชวงพธเปดพธปดและรบมอบธง

สญลกษณ ๗. จดใหมการแสดงบนเวท และหรอการแสดงสนาม ๘. จดใหมผรวมงานในพธเปดพธปดและรบมอบธงสญลกษณ ๙. จดวสดอปกรณในพธการ/แพร/ลกโปง/ฆอง ตามทเหนสมควร ๑๐. จดแผนผงทนงแขก VIP ๑๑. จดใหมการมอบโล/รางวล (ประสานกบฝายจดหารายได) ๑๒. จดใหมระบบแสงเสยง หรออนๆ ตามทเหนสมควร ๑๓. จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝาย และเบกจาย ๑๔. ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๑๐. คณะกรรมการฝายปฏคม ประกอบดวย ๑๐.๑ นายอดศกด มงช ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ

มธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒นายจกราวธ สอนโกษา รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๓นายกตตภพ เหลาไชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

๑๐.๔นายยทธศาสตร กงเพชร ผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน รองประธานกรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๕นายวระเดช ซาตา ผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย รองประธานกรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๖ วาท ร.ต.พจตร ราชบตร ผอานวยการโรงเรยนเทพศรนทร ขอนแกน รองประธานกรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๗ นายจเดจ อาศนะ รกษาการผอานวยการโรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๘นางจนทรฉาย อรรถสาร นกจดการงานทวไป กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

๑๐.๙นางณฐรนย นามศรฐาน นกทรพยากรบคคล กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๓

 

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๐.๑๐นางสาวยพาพร หรเสรฐ ศกษานเทศก กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

๑๐.๑๑นางอสรย มวลเมองสอง ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๑๒นางดณษภร ผวขาว ผอานวยการกลมนโยบายและแผน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๑๓ นางอรณศร เมองครธ ปฏบตหนาท ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๑๔นางวไลวรรณ อทรตร ผอานวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๑๕ นางนนทนจ ดานคอนสกล ผอานวยการกลมงานบคคล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๑๖นางสาวบษบา นาอดม ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

๑๐.๑๗นางสาวเพญศร พรหมเทศ ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

๑๐.๑๘นางอรอนงค ประเทอง ผอานวยการกลมอานวยการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

๑๐.๑๙ นางสาวราตร เทพชาล ลกจาง สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓กรรมการ ๑๐.๒๐นางนยบลจารยโพธ คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๑ นางสพดา โนพนธ คร โรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๒ นางนภาพร เหลาทองคา คร โรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๓ นางอาภรณ ศรวรสาร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๔ นางสรยา นามสงา คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๕ นางกลยา เพชรชาร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๖ นางเกษณภา นลบาลน คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๗ นางอาลษา ทองทว คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๘ นางพชราภรณ กญชร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๒๙ นางกาญจนรตน โตะถม คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๔

 

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๓๐ นางสพาสน แสงสรนทร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๑ นางกรณารกษ แกวจลศร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๒ นางสาวธญพฒน แรมล คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๓ นางณตพร บตรตรา คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๔ นางพทธนนท แสบงบาล คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๕ นางประภาพรรณ โพธรกข คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๖ นางดาราวรรณ อนนทนสกล คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

๑๐.๓๗ นางสรนนทสรไพฑรย แซผง คร ศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙จงหวดขอนแกน กรรมการ ๑๐.๓๘นางจารณ มขพรหม รองผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการและเลขานการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๓๙ นางสาวตร ซาตา รองผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการและผชวยเลขานการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๔๐ นางหทกานต นารวจตร รองผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการและผชวยเลขานการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๔๑ นายพลสณห พมพภกด รองผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการและผชวยเลขานการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐.๔๒นางชรพร นาเลาห รองผอานวยการโรงเรยนกลยาณวตร กรรมการและผชวยเลขานการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ มหนาท

๑. ออกแบบและวางแผนการดาเนนงานตอนรบ ประธานในพธเปด และพธรบมอบธง แขกผมเกยรต ๒. ตอนรบและอานวยความสะดวกแกคณะครประชาชนผมารวมงานและนกเรยนทเขาแขงขนและบคคลอนตามท

เหนสมควรตลอดระยะเวลาการจดงาน ทกสถานททจดงาน ๓. กาหนดรายชอและจานวนแขกผมเกยรตมารวมพธเปด / จดทาแผนผงทนง ๔. ประสานงานและจดทาหนงสอหรอบตรเชญรวมงานพธเปดและพธรบมอบธง ๕. จดเตรยมชอดอกไมกลดเสอแกประธานและผมเกยรต ๖. จดเตรยมของทระลกแกประธานในพธเปดและพธรบมอบธง ๗. จดเตรยมของชารวยมอบผมเกยรตในพธเปดและพธรบมอบธง ๘. จดเตรยมนาดม/ของวางในพธเปดและพธรบมอบธง ๙. จดเจาหนาทตอนรบในพธเปดและพธรบมอบธงสาหรบประธาน ผมเกยรต แขก ใหชดเจน ๑๐. จดสถานทและบรการอาหาร/สถานทรบรอง/แถลงขาว/สมภาษณ สาหรบประธานและแขก VIP กอนและหลงพธเปด

และพธรบมอบธง

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๕

 

๑๑. จดปฏคมประจากองอานวยการตลอดงาน ๑๒. ตอนรบแขกวนแถลงขาว และการประชมอนๆ รวมกบงานเลขานการ ๑๓. จดทาแผนงบประมาณรายจายของฝายปฏคมและตอนรบ และเบกจาย ๑๔. ประสานการดาเนนงานกบฝายพธการเปดและพธรบมอบธง ฝายเลขานการ ฝายทพก และฝายอน ๆ ทเกยวของ

ตลอดจนหนวยงานอนตางๆ ทเกยวของ ๑๕. ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๑๑. คณะกรรมการฝายจดทา เกยรตบตรและโลรางวลสาหรบผใหการสนบสนนประกอบดวย ๑๑.๑นายศภสน ภศรโสม ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๒ นายไพโรจน อกษรเสอ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๓นางสาวประภาพร สาเรยงจตต รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๑.๔ นายธนาศกด ศรปณยนนท ผอานวยการกลมนเทศตดตามและประเมนผล รองประธานกรรมการ การจดการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๕นายเชาวรนทร แกวพรม ผอานวยการโรงเรยนบานโสกนาขาว กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๖นายพรวชญ สมอนา ผอานวยการโรงเรยนบานหนองกาว กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๗นายไพจตร อทยประดษฐ ผอานวยการโรงเรยนบานหนนอย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๘นายสบน ประสพบว คร ศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ กรรมการ จงหวดขอนแกน ๑๑.๙ นางสาวปยนาถ เครอวรรณ ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๑๐นางสาวรงนภา แสนอานวยผล ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๑.๑๒นางสาวชาลกา ยนจอหอ ลกจาง สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ มหนาท ๑. วางแผนการดาเนนงาน ออกแบบ จดทาเกยรตบตร และโลรางวลสาหรบผใหการสนบสนนงานศลปหตถกรรมนกเรยนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ครงท ๖๗ ปการศกษา ๒๕๖๐

๒. วางแผนรวมกบฝายเลขานการ ฝายพธเปด ปด และฝายอน ๆ ทเกยวของกบการจดการมอบรางวลสาหรบผสนบสนนการจดงาน

๓. จดหาบคลากร อปกรณ ทจะใชมอบของทระลก ประกาศเกยรตคณ ในพธเปด-ปด การจดงาน ๔. ประสานงานกบคณะกรรมการจดงานฝายตาง ๆ เพอใหไดขอมลการดาเนนงาน ๕. ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานฝายทะเบยน สจบตร เกยรตบตรและรางวล ๖. ประสานงานกบฝายตางๆ มอบเกยรตบตรและโลรางวลผสนบสนนงาน จนแลวเสรจ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๖

 

๗. จดทาแผนงบประมาณ และรายจายของฝาย และเบกจาย ๘. ปฏบตงานอนๆ ทไดรบมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการฝายจดหารายได/การเงนและพสด ประกอบดวย ๑๒.๑ นายรงสฤษฎธนะภมชย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๒นายศรกล นามศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๓ นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๒.๔นายนฤทธ คงนาน รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๒.๕ นายนยม โพธงาม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๒.๖ นายมนคง ศรแกว รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๒.๗ นายสขสนต คมบว รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๒.๘ นางดรณ มลคาภา รองผอานวยการศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ รองประธานกรรมการ ๑๒.๙ นางนตยา ศกระชาด นกวชาการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๐ นางวไล มงคง นกวชาการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๑ นางวไลวรรณ รกสนท นกวชาการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๒ นางจรรยา สาเรง นกวชาการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๓ นางสนทรยา มหาโยธา นกวชาการพสด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๔นางธฤษวรรณแสนธ นกวชาการพสด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๕ นางสาวปณยนช สรแสนภม เจาพนกงานธรการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๑๖ นางนชชา สทธสมาน นกวชาการการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๒.๑๗ นางสมาล เอยงทอง นกวชาการการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๒.๑๘ นางสายใจ หวานแท นกวชาการการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๒.๑๙นางจารส แสนแหวม นกวชาการการเงนและบญช กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๗

 

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๒.๒๐ นางวไลวรรณ สามหมอ นกวชาการการเงนและบญช กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๒.๒๑ นางสาวเยนจต ทองคาม นกวชาการการเงนและบญช สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๒.๒๒ นางสาวสกญญา มาชาน ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๒๓ นางผองพนธ แพงบดด ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๒.๒๔ นางสาวกาญจนภสส สดาแหลม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๒.๒๕ นางวมลพรรณ พยคฆกล ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๒.๒๖นางสาวจรสธรรม เดชบญ ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๒.๒๗ นางจรรยาพร ทศยนไชย ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๒.๒๘ นางสาวเพญศร พรหมเทศ ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๒.๒๙นางเจรญศร สงหขวา ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๒.๓๐ นางอสรย มวลเมองสอง ผอานวยการกลมบรหารงานการเงนและสนทรพย กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ มหนาท

๑. ออกแบบและวางแผนการดาเนนงานจดหารายไดและสทธประโยชนเพอใชในการบรหารจดการการดาเนนงานศลปหตถกรรมนกเรยนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ครงท ๖๗ ป ๒๕๖๐

๒. กาหนดปฏทนการดาเนนงาน ๓. ประสานงานกบหนวยงาน/องคกรภาครฐ/เอกชนในการสนบสนนงบประมาณในการจดงานและประสานงานกบฝาย

สถานทและฝายอนๆ ในการกาหนดบรเวณการจดกจกรรม ๔. จดทาและจาหนายสงของทระลก/สนคาโดยใชตราสญลกษณงานศลปหตถกรรมนกเรยนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ใหกบเขตพนทการศกษาอนๆ องคกรภาครฐ ภาคเอกชน และประชาชนทวไป ๕. ประสานงานการดาเนนการดานงบประมาณกบสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานในการขอรบการ

สนบสนนงบประมาณในการดาเนนงาน ๖. จดหารายไดจากสถานทการจดงานจากรานคา/หนวยงานตางๆ ทมาหาผลประโยชนจาการจดงานศลปหตถกรรม

นกเรยน ๗. จดทาและแสดงบญชรายรบ-รายจาย ๘. สรปรายงานการดาเนนงานการจดหารายไดและสทธประโยชน ๙. เสนอรายชอเพอแตงตงคณะอนกรรมการดาเนนงาน ๑๐. ออกแบบและวางแผนการบรหารงบประมาณและพสด ๑๑. ดาเนนการเบก-จายเงนและพสดใหเปนไปตามระเบยบของทางราชการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๘

 

๑๒. จดทาบญชรบ-จายและสรปรายงานเมอสนสดโครงการ ๑๓. วเคราะหและพจารณาจดสรรงบประมาณและพสดใหกบฝายตางๆ ๑๔. อานวยความสะดวก ใหคาแนะนา/ตรวจสอบการเบกจายงบประมาณและพสดใหกบฝายตางๆ ใหถกตองตาม

ระเบยบ ๑๕. จดทาแผนงบประมาณ และรายจายของฝาย ๑๖. ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๑๓. คณะกรรมการฝายจดนทรรศการ (ถนนคนเรยน) ๑๓.๑ นายประวช ยะรนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๒ นางภทรนนท ไหลงาม รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๓.๓นายเสร ขามประไพ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๓.๔ นายไพโรจน อกษรเสอ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๓.๕นายไพรสณ ทาปลด รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๓.๖ นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕

๑๓.๗นางสาวพรพมล ทกษะวรบตร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๓.๘ นางบษรา ออนคง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๓.๙ นางมณวรรณ นามโสม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๓.๑๐ นางรชนย อปรง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๓.๑๑ นางศรยพา เมธาอภนนท ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๓.๑๒นายอดลย วงศกอม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๓.๑๓นายณฐพงษ คายไธสงค ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๓.๑๔นายบญถน วรารศม ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๓.๑๕นายทนงศกด วงสงค ผอานวยการโรงเรยนโนนสะอาดพทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๑๖นายวฒนา สมหวง ผอานวยการโรงเรยนหนองไผดสตประชาสรรค กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๒๙

 

๑๓.๑๗นายอรามแท ทองวรรณชาต ผอานวยการโรงเรยนทาศาลาวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๑๘นายพไชย ศรเจก ผอานวยการโรงเรยนบานวงยาว กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๑๙นายจงจต ดวงสนาม ผอานวยการโรงเรยนบานใหมโสกสมกบ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๒๐นายพฒศกด อปรง ผอานวยการโรงเรยนโนนอดมสะอาดวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๒๑ นายอดลยเดช ฐานะ รองผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๓.๒๒ นางสาวตร ซาตา รองผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๓.๒๓นางมยร เชอพระคา คร ศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ จงหวดขอนแกน กรรมการ ๑๓.๒๔นายฉตรชย มระดา ผอานวยการกลมนเทศตดตามและประเมนผล กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๒๕นายสพรรณ วอศร ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๒๖นายเฉลมชย เชอสาวะถ ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๓.๒๗นายสมชาย โพธศร ศกษานเทศก สานกงานเขตพนทการศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

มหนาท ๑. ออกแบบและวางแผนผงรวมกบฝายสถานทเกยวกบการจดนทรรศการของสานกงานเขตพนทการศกษา กลม

เครอขายการศกษาสงเคราะห ศนยการศกษาพเศษ หนวยงานทางการศกษา องคกร หนวยงานอนๆทงภาครฐและเอกชน ๒. กาหนดปฏทนการดาเนนงาน ๓. แตงตงคณะอนกรรมการดาเนนงานเพอรวมปฏบตภารกจเกยวกบการจดนทรรศการตามความเหมาะสม ๔. ประสานงานกบสานกงานเขตพนทการศกษา กลมเครอขายการศกษาสงเคราะห ศนยการศกษาพเศษ หนวยงาน

ทางการศกษา องคกร หนวยงานอนๆ ทงภาครฐและเอกชนทเกยวของกบการจดนทรรศการ ๕. ประสานกบฝายสถานท อปกรณ แสงเสยง ฝายสาธารณปโภค และฝายอนๆ ทเกยวของเพอดาเนนการจด

นทรรศการรวมกนใหเปนไปดวยความเรยบรอย ๖. วางแผนและกาหนดเสนทางการเยยมชมนทรรศการของประธานพธเปดและแขก VIP รวมกบฝายพธเปด ฝายปฏคม

ฝายยานพาหนะจราจรและความปลอดภย ฝายเลขานการ และฝายอนๆ ทเกยวของเพออานวยความสะดวกแกประธานและแขกในการเยยมชมนทรรศการ

๗. กากบดแล ใหคาแนะนา ตดตอประสานงาน และอานวยความสะดวกแกสานกงานเขตพนทการศกษา กลมเครอขายการศกษาสงเคราะห ศนยการศกษาพเศษ หนวยงานทางการศกษา องคกร หนวยงานอนๆ ทงภาครฐและเอกชนทรวมจดนทรรศการตลอดงาน

๘. ตดตาม ประเมนผล สรปและรายงานผลการดาเนนงาน ๙. จดทาแผนงบประมาณ และเบกจายของฝาย ๑๐. ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๐

 

๑๔. คณะกรรมการฝายICT ระบบโปรแกรมการแขงขนศลปหตถกรรมนกเรยนประกอบดวย ๑๔.๑นายเสร ขามประไพ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๒นายศรกล นามศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓นายธนกฤตศรภรมย รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๔นายสเทพ ปาลสาร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๔.๕นายประวช ยะรนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖นายจกราวธ สอนโกษา รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗ นายประภาส วนจสร ผอานวยการศนยเทคโนโลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘ นายอสรภาพ ทองบอ ผอานวยการโรงเรยนบานดงพอง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๙ นายธงชย สขสม ผอานวยการโรงเรยนบานนากานเหลอง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๑๐ นายวเชยร ไกรศรวรรธนะ ผอานวยการโรงเรยนอนบาลภเวยง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๑๑ นางธวลฉตร วรรณพมพ รองผอานวยการโรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๑๒ นายนรจน นครศร รองผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๑๓ นายศกดา มสกวน รองผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๑๔นางสาวศภกานต ประเสรฐรตนะ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๑๕นางสาวรงนภา แสนอานวยผล ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๑๖นางสาวสมตรา ทะนาฤทธ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๑๗นางสาวเสาวนย เวชพทกษ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๑๘นายพภพ เอกวธ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๑๙ นายคเชนทร กองพลา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๑

 

๑๔.๒๐ นางสารภ ประจนตะเสน นกวเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๑ นายสมนก พงษเทพน คร โรงเรยนบานสนามบน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๒นางสาวสรญญา พลเสนา เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานดอนแดงดอนนอยวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๓นางสาวสมาลย กาพยไกรแกว เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานดอนหญานาง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๔นางปยดา พรมเผา เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานแดงใหญ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๕นางสาวนรมล พรหมโท เจาหนาทธรการ โรงเรยนไทยรฐวทยา ๘๔ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๖นายเกรยงศกด หนตอ เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานบงเนยมบงใครนนทาหน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๗นางฐตชญาน ธานนฐตนนท เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานสนามบน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๘นายธงชย กลยา เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานหนองหญาขาวนก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๒๙นางสาวนนทพร นนทชต เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานสะอาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๐นางสาวศศธร ยอดปองเทศ เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานสะอาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๑นายพลลภ ศรพรรณ เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานดงกลาง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๒นางสาวปรยาดา ทองบ เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานหนองแสงโคกนอย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๓นางสาวกลชญา สงวนศลป เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานหนองหน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๔นายบญฤทธ จนทรโสม เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานโนนตนสามคคศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๕นางธดารตน ชาลมาตย เจาหนาทธรการ โรงเรยนชมชนบานฝาง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๖นางสาวกสมาภรณ ปดทา เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานหนองหววว กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๗นายศกดา ศรอรรคพรหม เจาหนาทธรการ โรงเรยนหนองชาดพทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๘นายนคนทร ใจกวาง เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานชาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๓๙นายจรภม อามาตยวงศ เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานหนองไฮโพธชย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๒

 

๑๔.๔๐ นางสาวสพตรานาอดม เจาหนาทธรการ โรงเรยนบานโนนมวง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๔๑ นายประเสรฐ พนหวสระ ผอานวยการโรงเรยนบานปอแดง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๒ นายธรศกด พลาทอง ผอานวยการโรงเรยนบานทามวง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๓ นายสมพงษดนเจรญ ผอานวยการโรงเรยนบานหญาเครอเสาเลารองดก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๔ นายสวฒน นามบดา ผอานวยการโรงเรยนบานหนองหญาปลองโนนสวาง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๕ นายอทย ชยนาฮ ครโรงเรยนนาจานซบสมบรณ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๖ นายอนนต ภชาดา คร โรงเรยนบานเมองเพย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๗สตต.จานงค ชาลคาร คร โรงเรยนบานเมองเพย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๘ นายเจนจบ ทาสลา คร โรงเรยนบานละวา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๔๙ นางคชรนทร ชมพโคตร คร โรงเรยนโนนเขวาประชารกษ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๕๐ นายศราวธ เอกปรญญา คร โรงเรยนไผแสงทองประชาสรรค กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๕๑นายภวเนศวร ศรทอง ครโรงเรยนโนนพะยอมพทยไพศาล กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๕๒นายจรพฒน โนราช ครโรงเรยนโนนสวางวทยาสรรค กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๕๓นายพรเทพ เรงพมาย ครโรงเรยนนาจานซบสมบรณ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๕๔นายวรพงษ ผาพมพ พนกงานราชการโรงเรยนอดมคงคาครเขต กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๕๕นายนรเทพ ทบบญ คร โรงเรยนบานคอนฉม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๕๖นายกรต ชาดาเมก ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๕๗นางสาวจตตรา พจนนสนธเจาหนาทธรการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๔.๕๘นางสาวมะล บตรจนทร คร โรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๕๙นายอนวช จตรกษ คร โรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๓

 

๑๔.๖๐นายศกดดา พมพบง คร โรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖๑ นายเศรษฐวฒ ประทมวน คร โรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖๒นายพรเศรษฐ รนลา คร โรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖๓นายดลดนย ศรโคตร คร โรงเรยนบานนากานเหลอง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖๔นางยพด แสงพนธ คร โรงเรยนอนบาลภเวยง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖๕นายศกดดา พมพบง คร โรงเรยนชมชนหนองเรอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๖๖ นายสทศน รตนพลท นกวชาการคอมพวเตอร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๖๗ นายวระชน แสงศรเรอง คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๖๘ นายนาคน สจจะเขต คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๖๙ นายเชดเกยรต พนพพฒน คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๐ นายกฤตเดช จนทรเพง คร โรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๑ นางนงลกษณ สหสรงสวทยา คร โรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๒ นายทพเทพ คงวเชยร คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๓ นายวชาญ โพธนอก คร โรงเรยนบานไผ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๔ นายบญนา อรรคฮาต คร โรงเรยนขอนแกนพฒนศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๕ นายชชวาล วงคาซาว คร โรงเรยนชนบทศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๖ นายพรพนา พาโคกทม คร โรงเรยนแวงใหญวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๗ นายณฐกร สใส คร โรงเรยนหนองเรอวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๘ นางทศนย ทปตธรธรรม คร โรงเรยนหนองสองหองวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๗๙ นางสาวพชราภรณ รปตา คร โรงเรยนหนองสองหองวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๔

 

๑๔.๘๐ นายโยธน ธระนนท คร โรงเรยนนาพองศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๑ นางสาวชญาณทพย บญลบ คร โรงเรยนศรกระนวนวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๒ นายปฐฏพนธนนทะโคตร คร โรงเรยนภเวยงวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๓ นายกตตพงษจรญศรไพศาล คร โรงเรยนชมแพศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๔ นายนพคณ สบเลย คร โรงเรยนชมแพศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๕ นายวทยากร ยาสงหทอง คร โรงเรยนนครขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๖ นายบญจนทร กานอนทร คร โรงเรยนมญจาศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๗ นายวนย ปานเนาว คร โรงเรยนมญจาศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๘ นางสาวกาญจนา จรญศรไพศาล คร โรงเรยนจตรมตรวทยาคาร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๘๙ นายกฤตพล อนทรเสนา คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน ๒ (สมาน สเมโธ) กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๙๐ นางธนยพร แบนอภย คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน ๒ (สมาน สเมโธ) กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๙๑ นางอนงครตน วรยสถตยกล คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๙๒ นางสรพร ระวกล คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๙๓ นายศภชย ประเสรฐอย คร โรงเรยนโสตศกษาจงหวดขอนแกน กรรมการ ศนยการศกพเศษ เขตการศกษา ๙ ๑๔.๙๔นางอรณศรกล คร โรงเรยนโสตศกษาจงหวดขอนแกน กรรมการ ศนยการศกพเศษ เขตการศกษา ๙ ๑๔.๙๕นายเทอดชย บวผาย ศกษานเทศก กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๙๖ นายกจพสษฐ มณพนธ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๙๗วาทรท.ประสงค พรหมเมตตา ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๙๘นางสาวคณาพร วรรณศลป ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๙๙นางสาวสกญญา มาชาน ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๕

 

๑๔.๑๐๐นางสาวปยนาถ เครอวรรณ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๔.๑๐๑นางอทมพรพฒ สคนธาภพฒนกล ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๑๐๒นางสาวกาญจนภสสสดาแหลม ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๔.๑๐๓ นายพฒนพงศ ศรวะรมย ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔.๑๐๔ นายภานวฒน สงหหาญ ผอานวยการโรงเรยนแกนเฒาพฒนศกษา กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๑๐๕ นายสรไกร หานะกล คร โรงเรยนบานหนองตาไกหนองเมก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๔.๑๐๖นางสภาพร พรประไพ คร โรงเรยนบานภเหลก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๑๐๗นางรพพรรณ ยอดสวรรณ ครโรงเรยนบานหวหนองนาววโนนงว กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๑๐๘นางสาวจรภรณ สปากนา ครโรงเรยนดอนหม กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๑๐๙นางสาวยวด สตนาโค พเลยงเดกพการ โรงเรยนบานหนองลมพก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๔.๑๑๐นางสาวอนตศรา เทยบบญ อตราจางโรงเรยนจตรมตรบานไผ กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ มหนาท ๑. ดาเนนการจดประชมชแจงใหกบผดแลระบบโปรแกรมการแขงขน ทกเขตพนท ๒. ดาเนนการถายทอดสดทางเวบไซตในการประชมชแจง ผอานวยการเขตพนท และการแถลงขาวประชาสมพนธการจดงานศลปหตถกรรมนกเรยนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ๓. จดทาเวบไซตประชาสมพนธขอมล ขาวสารตาง ๆ ทเกยวของกบการแขงขนศลปหตถกรรมนกเรยน เชน สถานทแขงขนแผนท,แผนผง ,ผประสานงานการแขงขน ,ทพกสาหรบกรรมการดาเนนงาน กรรมการตดสน และทพกสาหรบครนกเรยนผเขาแขงขน ๔. บรหารจดการระบบโปรแกรมการแขงขนงานศลปหตถกรรมทไดรบมอบหมายประกอบดวย ๑) ตรวจสอบ รบโอนขอมลจากทกเขตพนทการศกษาในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ๒) บนทกขอมลตารางการแขงขนลงในโปรแกรม ๓) บนทกขอมลคณะกรรมการดาเนนการแขงขน/คณะกรรมการตดสน ๔) อนมต/แกไข เปลยนแปลงชอนกเรยนทเขาแขงขนและครผฝกสอน ๕) จดทาบตรประจาตวคณะกรรมการดาเนนงาน/คณะกรรมการตดสนการแขงขน ๖) ออกแบบเกยรตบตรการแขงขน ๗) บนทกคะแนนการแขงขน และรายงานผลการแขงขน ๕. จดระบบอนเตอรเนตในศนยอานวยการของสานกงานและจดหาอปกรณแสดงผลการแขงขนเชน คอมพวเตอร โปรเจคเตอร ๖. ใหความรวมมอชวยเหลอดาน ICT ในการจดงานพธเปด/พธปดงาน

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๖

 

๗. จดทาแผนงบประมาณคาใชจายและเบกจาย ๘. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมาย

๑๕. คณะกรรมการแขงขนงานศลปหตถกรรมนกเรยน

๑๕.๑ คณะกรรมการทปรกษา ๑. ผชวยศาสตราจารย ดร.ไมตร อนทรประสทธ คณบดคณะศกษาศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน

๒. ศาสตราจารย ดร.อภรฐ ศรธราธวตร คณบดคณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน ๓. รองศาสตราจารย ดร.มนตชย ดวงจนดา คณบดคณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน ๔. รองศาสตราจารย ดร.นยม วงศพงษคา คณบดคณะศลปกรรมศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน ๕. ผศ.พวงทอง พลเรอง ผอานวยการโรงเรยนสาธตมหาวทยาลยขอนแกน ๖. นายวระเดช ซาตา ผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย ๗. นายยทธศาสตร กงเพชร ผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน ๘. นายจเดจ อาศนะ รกษาการผอานวยการโรงเรยนกลยาณวตร ๙. นายประวทยกาสา บญจฑาสรกล ผอานวยการโรงเรยนนครขอนแกน ๑๐. นายศภกจ สานสตย ผอานวยการโรงเรยนขามแกนนคร ๑๑. นายวทญญ ภชาตา ผอานวยการโรงเรยนบานไผ ๑๒. นายสพจน แสงสข ผอานวยการโรงเรยนมญจาศกษา ๑๓. นายธนท ไชยทพย ผอานวยการโรงเรยนศรกระนวนวทยาคม ๑๔. จ.ส.ท.สวสด แกวชนะ ผอานวยการโรงเรยนนาพองศกษา ๑๕. นางสาวนนทกรฐ ทพยสงเนน รกษาการผอานวยการโรงเรยนหนองเรอวทยา ๑๖. นายบวร ใจปา ผอานวยการโรงเรยนอบลรตนพทยาคม ๑๗. นายณฐวฒ ศกดคาดวง รกษาการผอานวยการโรงเรยนชมแพศกษา ๑๘. นายชยสทธ ผาจนทร ผอานวยการโรงเรยนแวงใหญวทยาคม ๑๙. นายสพจน แสงสข ผอานวยการโรงเรยนมญจาศกษา ๒๐. นายวาสนา ไชยศก ผอานวยการโรงเรยนหนองสองหองวทยา ๒๑. นายวไลศกด วรรณศร ผอานวยการโรงเรยนภเวยงวทยาคม ๒๒. นายอภชาต นาเลาห ผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน ๒๓. นายเวหา เลพล ผอานวยการโรงเรยนสนามบน ๒๔. นายราววฒนรตนโกเศศ ผอานวยการโรงเรยนกฬาจงหวดขอนแกน ๒๕. นายวนชย สตรศาสตร ผอานวยการโรงเรยนชมชนบานพรหมนมต ๒๖. นายสมศกด โสรถาวร ผอานวยการโรงเรยนชมชนบานทาพระ ๒๗. นายสเวศย บวรพานชย ผอานวยการโรงเรยนบานทม(ทมประชานเคราะห) ๒๘. นางวเมลอง ถนปร ผอานวยการโรงเรยนชมชนบานหนองบว ๒๙. นายอดม จนทรโสดา ผอานวยการโรงเรยนชมชนบานฝาง ๓๐. นายทนกร ชาทอง ผอานวยการโรงเรยนบานหนองบวดหม(ครสามคค ๓) ๓๑. นายปรชา นารวจตร ผอานวยการโรงเรยนบานโสกมวงดอนด ๓๒. นายธงชย สขสม ผอานวยการโรงเรยนบานนากานเหลอง ๓๓. นายวเชยร ไกรศรวรรธนะ ผอานวยการโรงเรยนอนบาลภเวยง ๓๔.นายสมนก เรองลอ ผอานวยการโรงเรยนโนนศลาวทยาคม ๓๕. นายบญเหลอ ทองออน ผอานวยการโรงเรยนบานแฮดศกษา

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๗

 

๓๖. นายสรชน วเศษลา ผอานวยการโรงเรยนอนบาลอบลรตน ๓๗. นายสรยา ชยวงษทตย ผอานวยการโรงเรยนบานพระบาททาเรอ ๓๘. นางวลาวรรณ เรองหรญเตชะกล ผอานวยการโรงเรยนหวยยางวทยาสรรพ ๓๙. นางอภชา ถระพนธ ผอานวยการโรงเรยนราชประชานเคราะห ๕๐ ๔๐. นายววฒน นาฬกล ผอานวยการโรงเรยนบานเกง ๔๑. วาท ร.ต.จรรยา พาบ ผอานวยการวทยาลยการอาชพบานไผ ๔๒. นายวระชน นนทะเสน ผอานวยการโรงเรยนบานปางวหนองฮ ๔๓. นางธวลฉตร วรรณพมพ รกษาการผอานวยการโรงเรยนชมชนหนองเรอ ๔๔. บาทหลวงไมตร ทาสวรรณ ผแทนรบใบอนญาตโรงเรยนมหาไถศกษา บานไผ ๑๕.๒ คณะกรรมการจดการแขงขนสงกด สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา ๑. นายภมพทร เรองแหล ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒. นายศรกล นามศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓. นายสมศกด ภมกอง รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔. นายไพโรจน อกษรเสอ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕. นายสเทพ ปาลสาร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๖. นายประวช ยะรนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗. นายธนวรรธนธนะคามา ผอานวยการโรงเรยนไทยรฐวทยา ๘๔ กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๑ ๘. นายสนน ขนมง ผอานวยการโรงเรยนบานแดงใหญ กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๒ ๙. นายพระพงษ วรยสถตยกลย ผอานวยการโรงเรยนหนองตมหนองงเหลอม กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๓ ๑๐. นายไวยากรณ ยะนะโชต ผอานวยการโรงเรยนบานบงเนยมบงใครนนทาหน กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๔ ๑๑.นายพนศกด อนทรหาดกรวด ผอานวยการโรงเรยนบานดอนหญานาง กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๕ ๑๒. นายอภชาต นาเลาห ผอานวยการโรงเรยนอนบาลขอนแกน กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๖ ๑๓. นายเวหา เลพล ผอานวยการโรงเรยนสนามบน กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๗ ๑๔. นายสนท พลคอ ผอานวยการโรงเรยนบานโคกกวาง กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๘ ๑๕. นายอดม จนทรโสดา ผอานวยการโรงเรยนชมชนบานฝาง กรรมการ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๘

 

ประธานกลมสถานศกษาท ๙ ๑๖. นายสพจน กองทน ผอานวยการโรงเรยนบานหนองแวงหนองจกโนนตน กรรมการ ประธานกลมสถานศกษาท ๑๐ ๑๗. นายสมจต มลน ผอานวยการโรงเรยนหวยหวาวทยาคม กรรมการ ประธานกลมเครอขายขยายโอกาสทางการศกษา ๑๘. นางสาวพรพมล ทกษะวรบตร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๙. นางสดสงวน กลางการ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๐.นางฉววรรณ แกวหลอน ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๑. นางมณวรรณ นามโสม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๒. นายประสงค บญมา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๓. นางสาวพงษลดดา รกณรงค ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๔. นางสาวศภกานต ประเสรฐรตนะ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๕. นางชนสา ฮวดศร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๖. นางบษรา ออนคง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๗. นายมตรชย มงคง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๘. นายกรตวทยสวรรธรรมา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๒๙. นายวราวธปทถาพงษ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓๐. นางเพญศร ยาสงหทอง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๓๑. นายกจพสษฐมณพนธ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๒. นายจฬารตน เยนสวสด ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๓. นายเทอดชย บวผาย ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๔.วาทรอยโทประสงค พรหมเมตตา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๓๙

 

๓๕. นางกศล ชาปญญา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๖. นางสาวเทพรตน เสนาฤทธ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๗. วาทพนตรเทพนา เครอคา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๘. นางสาวสมถวล ชเนตร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๓๙. นางอษณาพร คมตะบตร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔๐. นางจระภา ธรรมนาศล ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔๑. นางคณาพร วรรณศลป ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔๒. นางรชนย อปรง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔๓. นางศรยพา เมธาอภนนท ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔๔. นายมหรรณพ สมอเนอ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๔๕. นายชนนทร คาเหนอ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๔๖. นางสาวกนกมนตร นาจวง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๔๗. นางสาวนตยา อนทรพรหมมา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๔๘. นางสาวยพาพร หรเสรฐ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๔๙. นายทยต เทวบตร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๐. นางสาวรงนภา แสนอานวยผล ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๑. นางสาวสมตรา ทะนาฤทธ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๒. นางภทราภรณ เบญจวฒนานนท ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๓. นายกรต ชาดาเมก ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๔. นายณฐพร บวผน ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๐

 

๕๕. นายพภพ เอกวธ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๖. นางสาวเสาวนย เวชพทกษ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๗. นางสาวปยนาถ เครอวรรณ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๘. นางสาวศศธร ไชยเทศ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๕๙. นายปรญญา เฉดจาเรญ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๖๐. นายอดลย วงคกอม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

๖๑. นายบญถน วรารศม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๖๒. นายณฐพงศ คายไธสง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๖๓. นางอทมพรพฒ สคนธาภพฒนกล ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔

๖๔. นายสพรรณ วอศร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๖๕. นายเฉลมชย เชอสาวะถ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๖๖. นายชวลต จตชน ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๖๗. นางผองพนธ แพงบดด ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๖๘. นางรจาภา ประถมวงษ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๖๙. นางจารรตน ราชชมภ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗๐. นายศขรน ตนเจยง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗๑. นายสมชาย โพธศร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗๒. นางวนดา รตนรงโรจน ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗๓. นายพพฒนพงษ สมใจ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗๔. นางสาวกฤตมข เฉดทรพย ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๑

 

๗๕. นางสาวกาญจนภสส สดาแหลม ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๗๖. นายสมหวง บญสทธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและเลขานการ การศกษา สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๗๗. นางธนพร นฤนาทวฒนา ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและผชวยเลขานการ

การศกษา สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๗๘. นายธนาศกด ศรปณยนนท ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและผชวยเลขานการ การศกษา สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๗๙. นางสภาวด ทองสนาค ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและผชวยเลขานการ การศกษา สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๘๐.นายฉตรชย มระดา ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและผชวยเลขานการ การศกษา สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๘๑. นางอบลรตน หาญพานชย ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๘๒. นางสาวสกญญา มาชาน ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๕.๓ คณะกรรมการจดการแขงขนสงกดสานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา ๑. นายอดศกด มงช ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๒. นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕ ๓. นายยทธศาสตร กงเพชร ผอานวยการโรงเรยนขอนแกนวทยายน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๔. นายวระเดช ซาตา ผอานวยการโรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๕. นายจเดจ อาศนะ รกษาการผอานวยการโรงเรยนกลยาณวตร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๖. นายประวทยกาสา บญจฑาสรกล ผอานวยการโรงเรยนนครขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๗. นายศภกจ สานสตย ผอานายการโรงเรยนขามแกนนคร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๘. นายสพจน แสงสข ผอานวยการโรงเรยนมญจาศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๙. นายวทญญ ภชาดา ผอานวยการโรงเรยนบานไผ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๐ นายวาสนา ไชยศก ผอานวยการโรงเรยนหนองสองหองวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๒

 

๑๑. นายชยสทธ ผาจนทร ผอานวยการโรงเรยนแวงใหญวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๒. นายวไลศกด วรรณศร ผอานวยการโรงเรยนภเวยงวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๓. นายธนท ไชยทพย ผอานวยการโรงเรยนศรกระนวนวทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๔. จ.ส.ท.สวสด แกวชนะ ผอานวยการโรงเรยนนาพองศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๕. นายบวร ใจปา ผอานวยการโรงเรยนอบลรตนพทยาคม กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๖. นางสาวนนทกรฐ ทพยสงเนน รกษาการผอานวยการโรงเรยนหนองเรอวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๗. นายณฐวฒ ศกดคาดวง รกษาการผอานวยการโรงเรยนชมแพศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๘. นายสนนท พนธลาวลย ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๙. นางจนตนา คงอานนท ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๐. นายนคม กองเพชร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๑. นายจรฐตกล ดอนวจารณขจร ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๒. นายกมพล ขนทะวงษ ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๓. นางปยะดา รณธาต ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๔. นายคมศร บญเรอง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๕. นายคเชนทร กองพลา ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๖. นางสชรา สาฆอง ศกษานเทศก กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๗. นางทองใบ มงช ครโรงเรยนนครขอนแกน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ กรรมการ ๒๘. นางนงลกษณ สหสรงสวทยา ครโรงเรยนกลยาณวตร สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๒๙. นายบญนา อรรคฮาต คร โรงเรยนขอนแกนพฒนศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๓

 

๓๐. นายกฤตพล อนทรเสนา คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน ๒ (สมาน สเมโธ) กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๓๑. นางธนยพร แบนอภย คร โรงเรยนขอนแกนวทยายน ๒ (สมาน สเมโธ) กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๓๒.นางอนงครตน วรยสถตยกล คร โรงเรยนแกนนครวทยาลย กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๓๓. นางสาวประภาพร เมองนาค เจาพนกงานธรการ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๓๔. นางสกญญา อนรรฆพนธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและเลขานการ การศกษา สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๓๕. นายพฒนพงศ ศรวะรมย ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๖.คณะกรรมการจดการแขงขนศลปวฒนธรรมทองถนอสาน ๑๖.๑นายศภสน ภศรโสม ผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๒นายไพโรจน อกษรเสอ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๓นายทนกร พนธระ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๔ นายวไลศกด วรรณศร ผอานวยการโรงเรยนภเวยงวทยาคม รองประธานกรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๖.๕นายธนาศกด ศรปณยนนท ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๖นายโอภาส สงหสดา ผอานวยการโรงเรยนบานชาด กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๖.๗นางพรนภา กลางสาแม ผอานวยการโรงเรยนบานขามปอมชาญบงโพธทอง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๖.๘นายประมล พรมกรรณ ผอานวยการโรงเรยนบานโนนบอ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๖.๙นายสรพล ทองมคา ผอานวยการโรงเรยนบานหนองแวงโสกพระ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๐นายสมพนธ โพยนอก ผอานวยการโรงเรยนบานโนนธาต กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๑นายสมพงษอสสาภย ผอานวยการโรงเรยนบานหนองแวงตอตง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๒นายพรสมบต ศรไสย ผอานวยการโรงเรยนชมชนบานแวงใหญ กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๔

 

๑๖.๑๓นายเดรวฒ ถารตน ผอานวยการโรงเรยนปาแดงครราษฎรบารง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๔นายพสธร คาไพเราะ คร โรงเรยนบานหนองแวงนางเบา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๕นายวรตน ชาลคาร คร โรงเรยนบานหลบคา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๖นายเกอกล ปานา คร โรงเรยนบานหนองไทร กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๗นายอธปตยสมศรวฒน คร โรงเรยนบานหนองแวงตอตง กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๑๘นายภาคภม ภมาก ผอานวยการโรงเรยนบานศาลาดน กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๖.๑๙ นางสาวนนทกรฐ ทพยสงเนน รกษาการผอานวยการโรงเรยนหนองเรอวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๖.๒๐ นายกฤษฎากรณ ออนตาแสง ครโรงเรยนหนองเรอวทยา กรรมการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๖.๒๑นายชนนทร คาเหนอ ศกษานเทศก กรรมการและเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๒๒นายสพรรณ วอศร ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๖.๒๓นางสาวสมตรา ทะนาฤทธ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๒๔นางสาวปยนาถ เครอวรรณ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๖.๒๕ นางสชรา สาฆอง ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๗. คณะกรรมการฝายเลขานการ ประกอบดวย

๑๗.๑นายศรกล นามศร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา ประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๗.๒ นายสมศกด ภมกอง รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๗.๓นายไพโรจน อกษรเสอ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๗.๔นายสเทพ ปาลสาร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๗.๕นายประวช ยะรนทร รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ ประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๗.๖นายนพภา นสสยพนธ รองผอานวยการสานกงานเขตพนทการศกษา รองประธานกรรมการ มธยมศกษา เขต ๒๕

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๕

 

๑๗.๗นางดรณ มลคาภา รองผอานวยการศนยการศกษาพเศษ รองประธานกรรมการ เขตการศกษา ๙ จงหวดขอนแกน ๑๗.๘ นางธนพร นฤนาทวฒนา ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๗.๙ นายธนาศกด ศรปณยนนท ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๗.๑๐ นางสภาวด ทองสนาค ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๗.๑๑ นายฉตรชย มระดา ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๗.๑๒ นางสกญญา อนรรฆพนธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการศกษา กรรมการ

สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๗.๑๓ นายสมหวง บญสทธ ผอานวยการกลมนเทศ ตดตามและประเมนผล กรรมการและเลขานการ การจดการศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา ประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๗.๑๔ นางอบลรตน หาญพานชย ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๗.๑๕ นางสาวสกญญา มาชาน ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๗.๑๖ นางเพญศร ยาสงหทอง ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๑ ๑๗.๑๗ นายเทอดชย บวผาย ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๒ ๑๗.๑๘ นางสาวปยนาถ เครอวรรณ ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๓ ๑๗.๑๙นางอทมพรพต สคนธาภพฒนกลศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๔ ๑๗.๒๐นางสาวกาญจภสส สดาแหลมศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาขอนแกน เขต ๕ ๑๗.๒๑ นายพฒนพงศ ศรวะรมย ศกษานเทศก กรรมการและผชวยเลขานการ สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต ๒๕ ๑๗.๒๒ นางปญชลกา นามมณทา คร ศนยการศกษาพเศษ เขตการศกษา ๙ กรรมการและผชวยเลขานการ จงหวดขอนแกน มหนาท ๑. จดทาแผนการดาเนนการจดงาน ขนตอนและปฏทนการปฏบตงาน เรยงลาดบความสาคญ กอน-ระหวาง-หลง การจดงาน ๒. วเคราะห/แจกจายกจกรรมตามแผนการดาเนนการจดงาน ใหฝายตางๆ เพอใหงานเปนไปตามจดประสงค และมประสทธภาพ

๓. เสนอแตงตงคณะกรรมการ/คณะอนกรรมการทเกยวของ

รายละเอยดประกอบคาสงจงหวดขอนแกน ท ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวนท ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๖๐ ๔๖

 

๔. จดทางบประมาณการจดงาน และรวบรวมคาของบประมาณของแตละฝาย นาเสนอคณะกรรมการฝายกลนกรองงบประมาณ ๕. กาหนดจดประชมเตรยมงานเปนระยะๆ ทงในระดบสานกงานเขตพนทการศกษา หนวยงาน/ระดบสวนราชการในจงหวดขอนแกน และระดบภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ๖. เขารวมประชมกบคณะกรรมการทกฝาย ๗. ประสานงาน ใหคาปรกษา เสนอแนะ กบทกฝายเพอขบเคลอนการดาเนนงานเปนระยะๆ ตลอดจนรวมแกปญหารวมกน ๘. ประสานงานกบสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานในการจดงาน ๙. ประสานงานการจดทาโลรางวล/ของทระลก เหรยญรางวล เกยรตบตร สาหรบผมเกยรต บตรประจาตวผเขารวมการแขงขน/เจาหนาท กรรมการ บตรเชญ และบตรจอดรถ กบฝายตางๆ ทเกยวของ หรออนๆ ตามสมควร

๑๐.ประสานงาน/การจดทาสจบตร จดทาคมอการแขงขน แผนพบ แผนทสนามแขงขน ทพก และอนๆ ๑๑. ประสานงานกบหนวยงาน (สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา ,สานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา,

สถานศกษา หนวยงานภายนอกและบคคลทเกยวของในจงหวด) ๑๒. ประสานงานการเบกจายงบประมาณใหคณะกรรมการฝายตางๆ ๑๓. ประสานงานการปฏบตงานกบคณะกรรมการและเลขานการฝายตางๆ ๑๔. จดตงศนยประสานงานศลปหตถกรรมนกเรยนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ครงท ๖๗ ป ๒๕๖๐ ๑๕. จดตงกองอานวยการ ตลอดการจดงาน ๑๖. งานธรการทวไป ๑๗. จดประชมคณะกรรมการตดสนผลการแขงขน ๑๘. ประสานงานจดใหบรการทางดานการเงน ตดตงต ATM เคลอนทภายในสถานทแขงขน เพออานวยความสะดวกใน

การบรการทางดานการเงน ๑๙. จดทาแผนงบประมาณ และรายจายของฝาย ๒๐. ปฏบตงานอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย