of 47 /47
ทีศธ 04255/6567 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที473 หมู่ที2 ถนนมลิวรรณ ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที67 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที5828/2560 ลงวันที20 พฤศจิกายน 2560 ตามทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,2,3,4,5, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที20-22 ธันวาคม 2560 จังหวัดขอนแก่น นั้น ในการนีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในวันที27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 . ห้องประชุมเพชรไพลิน โรงเรียนนครขอนแก่น ให้กับ คณะกรรมการตามคําสั่งที่ส่งมาพร้อมนีทั้งนี้ให้เบิกค่าพาหนะในการเดินทางจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายอดิศักดิมุ่งชู) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โทร. 043-255368 , 043-255369 โทรสาร 043-255367 http ://www.kksec.go.th ผู้ปฏิบัติ : ศน.พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-717-7366 ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด - kksec · 2017-11-24 · สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่ง ... ๑.๑ นายสมศักดิ์จังตระกุล

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ด่วนที่สุด - kksec · 2017-11-24 ·...

 • ที่ ศธ 04255/6567 สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมูท่ี่ 2 ถนนมลิวรรณ ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

  24 พฤศจิกายน 2560

  เรื่อง ขอเชญิเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

  สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที ่5828/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,2,3,4,5, สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขนังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น นั้น

  ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน โรงเรียนนครขอนแก่น ให้กับคณะกรรมการตามคําสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ให้เบิกค่าพาหนะในการเดินทางจากต้นสังกัด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายอดิศักด์ิ มุ่งชู) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โทร. 043-255368 , 043-255369 โทรสาร 043-255367 http ://www.kksec.go.th ผู้ปฏิบัติ : ศน.พัฒนพงศ์ ศรวีะรมย์ โทร. 081-717-7366

  ด่วนที่สุด

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒

   

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ๑.๑ นายสมศกัด์ิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๑.๒นายชัยธวัช เนียมศิร ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๑.๓นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๑.๔ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๑.๕ พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที ่๒๓ ๑.๖ พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๔

  ๑.๗นายอรรถพล ตรึกตรอง ศึกษาธิการภาค ๑๒ ๑.๘ นายเชิดศักด์ิ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ๑.๙ นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๑.๑๐ นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  ๑.๑๑ นายธีระศักด์ิ ฑีฆายพัุนธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ๑.๑๒รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑.๑๓ นายสกล คามบุตร ประธานเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑.๑๔ นายกิตติพศพลพิลา ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ๑.๑๕ นายอธิปปรัชญ์ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ๑.๑๖ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

  ๑.๑๗นายอลงกต วรก ี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ๑.๑๘พล.ต.ต.อภิชาติโพธิจันทร์ ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง จังหวัดขอนแก่น

  ๑.๑๙พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคําไพ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ๑.๒๐ นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

  ๑.๒๑ นางจิรดา พูลสวัสด์ิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ๑.๒๒นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

  ๑.๒๓ว่าที่ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  ๑.๒๔นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๑.๒๕ นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่น ๑.๒๖ นายสนธิ อนุญาหงส ์ ผู้จัดการสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๑.๒๗ นายเกื้อกูล รัตนสุวรรณ ผู้จัดการสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๑.๒๘ นายสุเทพ มณีโชค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น

  ๑.๒๙ นายเอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.๓๐พระครูสธีุจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

  ๑.๓๑ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๑.๓๒ผศ.วิโรจน์ ลิม้ไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ๑.๓๓ นายโปรง่วิทย์ ลิม้ตระกูล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ๑.๓๔ นายสุเทพ บุณญฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น

  ๑.๓๕ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.) มีหน้าที ่

  ให้คําปรึกษา เสนอแนะและให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๓

   

  ๒. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย ๒.๑ นายภูมิพัทธเรืองแหล่ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

  ๒.๒นายนฤทธิ์ คงนาน รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

  ๒.๓ นายศุภสนิ ภูศรีโสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

  ๒.๔ นายชนาธิป สําเริง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

  ๒.๕นายสุขสันต์ คุ้มบัว รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

  ๒.๖ นายอดิศักด์ิ มุ่งชู ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการ ๒.๗ นายนพดล ธุลีจันทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศกึษา ๙ รองประธานกรรมการ จังหวัดขอนแก่น ๒.๘ นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ๒.๙รศ.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒.๑๐ผศ.เมธี สมภักด์ิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการ ๒.๑๑พระครูสวิุธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย กรรมการ วิทยาเขตขอนแก่น ๒.๑๒ผศ.ไมตร ี อินทร์ประสทิธ์ิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

  ๒.๑๓รศ.เฉลิมศักด์ิ พิกุลศร ี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ๒.๑๔ผศ.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ๒.๑๕รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ๒.๑๖รศ.สมนกึ ธีระกุลพิศทุธ์ิ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

  ๒.๑๗ นายจารุวัฒน์ มณีพันธ์ รักษาการ ผู้อํานวยการกองอาคารและสถานที ่ กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒.๑๘ นายนิยม วงษ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ๒.๑๙ นายอานัตต์ เจ่าสกุล ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น กรรมการ ๒.๒๐นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น กรรมการ ๒.๒๑นางพวงทอง อ่อนจํารัส ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ๒.๒๒ นางสาวชุดา เกษตรพืชผล ผู้อํานวยการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒.๒๓นายวิเศษ พลอาจทัน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๒๔นางสาวประภาพร สําเรียงจิตต์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๒๕นายรังสฤษฎ์ธนะภูมิชัย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔

   

  ๒.๒๖นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๒๗นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๒๘นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๒๙นายสมหมาย ขุมดินพิทกัษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๓๐ นายสมศักด์ิ ภูมิกอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๓๑นายเสรี ขามประไพ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๓๒นายอุดม อํานาจ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๓๓นายปวีณ ระดารงค์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๓๔นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๓๕นายไพโรจน์ อักษรเสอื รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๓๖นายนิยม โพธ์ิงาม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๓๗นายทินกร พันธุระ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๓๘นายธนกฤตศิริภิรมย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๓๙นายสุเทพ ปาลสาร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๔๐นายอนุศาสตร์ สอนศลิป์พงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๔๑นายวสันต์ สัตยคุณ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๔๒นายมั่นคง สอนแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๔๓นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๔๔นายประวิช ยะรินทร ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๔๕นายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๕

   

  ๒.๔๖นายกฤต น้ําใจดี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๔๗ นายเสถยีร ตรีศร ี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๔๘นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๔๙นายนพภา นิสสัยพันธ์ุ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๒.๕๐นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๒.๕๑นายเกียรติศักด์ิ หอมพิกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๒.๕๒นางสาวดรุณี มลูคําภา รองผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ กรรมการ จังหวัดขอนแก่น ๒.๕๓นางธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษา กรรมการ

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๕๔นายธนาศักด์ิ ศิริปุณยนันท์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษา กรรมการ

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๕๕นางสุภาวดี ทองสีนาค ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษา กรรมการ

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๕๖นายฉัตรชัย มุระดา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษา กรรมการ

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๕๗นางสุกัญญา อนรรฆพนัธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษา กรรมการ

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๒.๕๘ ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา กรรมการ

  ขอนแก่น เขต ๑ -๕ , มัธยมศกึษา เขต ๒๕ และศูนย์การศกึษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ ๒.๕๙นายศิริกุล นามศิร ิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๖๐นายสมหวัง บุญสิทธ์ิ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๖๑ นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๖๒ นางสาวสุกัญญา มาชํานิ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๖๓ นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๒.๖๔ นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๖

   

  ๒.๖๕นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๒.๖๖ นายชนินทร์ คําเหนือ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๖๗ นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๒.๖๘นางอทุุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๖๙ นายณฐัพงศ์ ค่ายไธสง ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒.๗๐ นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๗๑นางสาวกาญจนภัสส์ สดีาแหลม ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๒.๗๒ นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร มัธยมศึกษา เขต ๒๕

  มีหน้าที ่๑. อํานวยการ วางแผน ใหค้าํปรึกษาข้อเสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปญัหาอุปสรรค ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากร

  บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ๒. ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร ๓. วางแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที/่อุปกรณ/์แสง/เสียง ประกอบด้วย ๓.๑ นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ ขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ขอนแก่น เขต ๑ ๓.๓ นายสมศักด์ิ ภูมิกอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ขอนแก่น เขต ๒ ๓.๔ นายเสรี ขามประไพ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ขอนแก่น เขต ๓ ๓.๕ นายสุเทพ ปาลสาร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ขอนแก่น เขต ๔ ๓.๖ นายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ขอนแก่น เขต ๕ ๓.๗ นายนพภา นิสสัยพันธ์ุ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๓.๘นายสมหวงั บุญสทิธ์ิ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๗

   

  ๓.๙นายสุเนตร ทองโพธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเป้ีย กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๐ นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๑ นายสันติ ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๒ นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะอาด กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๓ นายทินกร ชาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี ๓) กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๔ นายสมนึก อาจยะศร ี รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๕ นายปิโยรส ถนอมดํารงศักด์ิ ครู โรงเรียนสนามบิน กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๖ นายพีรเดช ทิ้งแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๗ นายสมจิต มีลุน ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๘ นายสุรไกร หานะกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๑๙นายเวหา เลพล ผู้อํานวยการโรงเรียนสนามบิน กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๐ นางสุมทันา แก้วจินดา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๑นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใครนุ่นวังหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๒ นายสมยศ ศรีกงพาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๓ นายประสาท พิมพ์สขุ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๔ นางณิชชารีย์ ต้ังวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๕นางจรวยพร หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๖นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.๒๗นายสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีหน้าที ่

  ๑. ออกแบบและวางแผนการดําเนินงานฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสงเสียง

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๘

   

  ๒. สํารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งานการใช้แสง งานการใช้เสียงเพื่อเป็นข้อมูลในการขอใช้ ขอเช่า ซื้อ ยืม ฯลฯ

  ๓. ประมาณการและจัดหาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แสง เสียง ที่ใช้ ๔. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ / กําหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรม แต่ละสถานที่ ที่ใช้ในการแข่งขัน

  ทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ของงาน ๕. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม จัดหาเต็นท์และอุปกรณ์เพิ่มเติมจัดหาเครื่อง

  เสียง เวทีการแสดง เวทีกลาง เวทีแข่งขัน พร้อมทั้งตกแต่งเวทีให้สวยงาม จัดทํามุมสําหรับบันทึกภาพ ทั้งนี้ต้องประสานกับฝ่ายต่างๆ ที่จัดงานและจัดการแข่งขัน

  ๖. วางแผนการยืมและจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุ/อุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีจํานวนเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายต่างๆ

  ๗. ประสานงานกับฝ่ายพิธีเปิด-ปิด ฝ่ายแข่งขันต่างๆ ฝ่ายที่พัก และฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อดําเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แสง เสียง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  ๘. ออกแบบ/จัดสถานที่/จัดทํากองอํานวยการของงานและจัดทําแผนประมาณการค่าใช้จ่ายและเบิกจ่าย ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

  ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ประกอบด้วย ๔.๑ นายอดิศักด์ิ มุ่งชู ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ

  มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๔.๒นายเกียรติศักด์ิ หอมพกุิล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  มัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการ

  ๔.๓นายเสด็จ ทะยะราช ๔.๔นายสมหมาย ขุมดินพิทกัษ์

  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๑ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๒

  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

  ๔.๕นายไพโรจน์ อักษรเสือ ๔.๖นายอนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ ์ ๔.๗ นายประวิช ยะรินทร ์ ๔.๘ นายกิตติภพ เหลาไชย

  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๓ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๔ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๕ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๕

  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

  ๔.๙ นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๐ นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๑ นายประวทิย์กาสา บญุจุฑาสิริกลุ ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๒ นายวิไลศักด์ิ วรรณศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๙

   

  ๔.๑๓นายสมนกึ ทองคํา ผอ. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๔นายเวหา เลพล ผู้อํานวยการโรงเรียนสนามบิน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

  กรรมการ

  ๔.๑๕นายอภิชาติ นาเลาห ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

  กรรมการ

  ๔.๑๖ นายสญัญา พันธไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๗ นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๘นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๑๙นายกฤติภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๙

  กรรมการ

  ๔.๒๐นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๒

  กรรมการ

  ๔.๒๑นายชาตรี ทวีนาท นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๐

  กรรมการ

  ๔.๒๒นางวิไลพร ภูช่ืนศรี นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ๔.๒๓นางสาวชิดชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ

  ๔.๒๔นางนันทิรา เมตตา นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒

  กรรมการ

  ๔.๒๕นางสาวจินตนา ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

  กรรมการ

  ๔.๒๖นางนุจริน โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

  กรรมการ

  ๔.๒๗นายมนญู วงศ์พัวพันธ์ุ นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

  กรรมการ

  ๔.๒๘นายพีระ พรมกลัป์ นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

  กรรมการ

  ๔.๒๙นางธัณณพ์ิชาธภัทรเรืองโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๑

  กรรมการ

  ๔.๓๐ นางไอรดา ประจันตะเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๓๑ นางศิริรุง่ ดนตรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๓๒นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๐

   

  ๔.๓๓นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๓๔ นายสวัสด์ิ จันทร์ไตรรัตน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๓๕ นายพิษณุ ชุมยางสิม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการ

  ๔.๓๖ นายวินัย ศรสีังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

  กรรมการ

  ๔.๓๗ นายวรพล สมวงษา ครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

  กรรมการ

  ๔.๓๘นายประภาส วินิจสิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  กรรมการและเลขานุการ

  ๔.๓๙ นางสุจติร์ ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

  ๔.๔๐นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ๔.๔๑นายยศพัทร ลาภาอุตร

  ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

  ๔.๔๒ นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม ๔.๔๓ นางปัญชลิกา นามมณทา ๔.๔๔ นางอรุณี ศิริกุล

  พนักงานราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ครู ศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น ครู โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

  มีหน้าที ่๑. วางแผนกําหนดรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนการจัดงานศิลปหัตถกรรม

  และประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ๒. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ/โทรทัศน์

  และหนังสือพิมพ์จัดทําสต๊ิกเกอร์ ป้ายไวนิล จัดทําสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ CD ฯลฯ ๓. บันทึกภาพ/จัดทําวีดิโอ ๔. ประสานงานการจัดแถลงข่าวการจัดงานกับสื่อมวลชนต่างๆ (ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ) ๕. ขอความร่วมมือและขอสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ๖. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานกับหน่วยประชาสัมพันธ์

  ภายในงานและจุดแข่งขันต่างๆ ทุกจุด พร้อมจัดทีมผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการจัดงาน ๗. จัดต้ังศูนย์การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการจัดงาน ๘. จัดให้มีผู้ประสานงานทางการสื่อสารทุกสถานที่ที่จัดงาน ๙. ประสานงานการจัดงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น ๑๐. ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ๑๑. ประมวลภาพการจัดงาน และจัดทํารายงานร่วมกับฝ่ายประมวลผลและรายงาน ๑๒. จัดทําป้าย (นับถอยหลัง)

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๑

   

  ๑๓. จัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่าย ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

  ๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ๕.๑ นายชนาธิป สําเริง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๒ นายสุเทพ ปาลสาร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๓ นายมั่นคง ศรแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๔ นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๕นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๕.๖นายทองหลั่น จัตุจันทร ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๕.๗นายทินกร พันธุระ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๕.๘นายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๕.๙นายเกียรติศักด์ิ หอมพกุิล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ๕.๑๐ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕.๑๑นายเกษม ภูธรรม หัวหน้าสํานักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕.๑๒นายมรกต สุบิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕.๑๓นายธนวรรธน์ธนะคํามา ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๕.๑๔นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๕.๑๕นายณฐพร บัวผัน ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๕.๑๖นายไอสรูย์ ศรีเวียงราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๑๗นายชูศักด์ิ กางมัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๑๘นายชุมพล ทองตระกลู ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๒

   

  ๕.๑๙ว่าทีพ่ันตรีชัยสําราญพิมพ์นาคุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๒๐นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๒๑นางสาวบุษบา นาอุดม ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๒๒นางอรอนงค์ ประเทือง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๕.๒๓นางอรุณศรี เมืองครุฑ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕.๒๔นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๒๕นายศิโรจน์ บาลยอ นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๒๖นางพัฒนา สิมมาโคตร นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๕.๒๗นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๕.๒๘นางชโลธร กองพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๕.๒๙นายสนธยา มูลน้อย นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๕.๓๐นายธีระศักด์ิ คําดํา นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๕.๓๑นางสภิญญาราศร ี นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ๕.๓๒นายคณพศ ศรีเสน นิติกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ ๕.๓๓นายภาณุมาศ บ้านเหล่า นิติกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ ๕.๓๔นายนิรันดร์ วงศ์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสระกุด กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๓๕นายก่อเกียรติ แรท่อง ครู โรงเรียนบ้านสระกุด กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๓๖นายชาญวิทย์ จําปาวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๕.๓๗นายรเมศ นาสินพร้อม นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๓๘นางพัชรินทร์ แสนอุบล นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕.๓๙นางสาวนิภาพร ชุมแวงวาปี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๓

   

  ๕.๔๐นางสาวณัฏฐ์ณิชา รุ่งน้อย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

  มีหน้าที ่ ๑. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบยานพาหนะให้เพียงพอและเหมาะสม ๒. ดําเนินการประสานงานกับระบบจราจรในบริเวณงานเพื่อการเดินทางที่สะดวก และทันต่อเวลา เหตุการณ์ ๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ยานพาหนะและอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านยานพาหนะ ๔. ประสานงานขอใช้รถ จากส่วนราชการภายในจังหวัดไว้รับรองแขก VIP ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดงาน ๕. จัดต้ังศูนย์อํานวยการฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง ๖. จัดให้มียานพาหนะ รับ-ส่ง แขก VIP จากท่าอากาศยาน ๗. จัดระเบียบรถบริการสาธารณะทุกแบบให้เหมาะสมและประหยัด ปลอดภัยและกําหนดให้มีข้อปฏิบัติที่เหมือนกันในการให้บริการกับนักเรียน ครูผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว บุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. จัดให้มีพาหนะเยี่ยมชมนิทรรศการ เข้า-ออกบริเวณงานสําหรับประธานและแขก VIP ๙. จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายยานพาหนะ ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๑๑. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบการจราจรภายในงาน ภายนอกบริเวณงาน เส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล ตลอดจนจุดแข่งขันต่างๆ ๑๒.ดําเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบจราจรในบริเวณงาน ๑๓. ประสานงานกับตํารวจและหน่วยงานต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกของระบบจราจรทั้งภายในและภายนอกงาน เส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล ตลอดจนจุดแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ๑๔.กําหนดเส้นทางจราจร/แผนผังจราจร ๑๕.กําหนดที่จอดรถแขก VIP แขกทั่วไป ตลอดจนจัดทําบัตรจอดรถแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง ๑๖. ประสานงานกับอาสาสมัครจราจรตามจุดจอดรถ ตามเส้นทางบริเวณภายในงาน ภายนอกงาน เส้นทางจราจรในเขตเทศบาล จุดแข่งขัน ฯลฯ ๑๗.จัดให้มีป้ายเส้นทาง ๑๘.จัดเส้นทางจราจรเพื่อเยี่ยมนิทรรศการ เข้า–ออกบริเวณงานสําหรับประธานและแขก VIP ๑๙.จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายจราจร และเบิกจ่าย ๒๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๒๑. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด สถานที่จัดนิทรรศการและจุดแข่งขันทุกแห่ง ๒๒. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่พักของผู้ร่วมแข่งขันและครูผู้นํานักเรียนเข้าแข่งขัน ๒๓. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทั่วไป และประสานงาน ขอความร่วมมือกับ หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความปลอดภัย ๒๔. รักษาความปลอดภัยการเยี่ยมนิทรรศการ เข้า-ออกบริเวณงานสําหรับประธานและแขก VIP

  ๒๔. ประสานงาน/จัดหาลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด/ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายไปตามงานฝ่ายต่างๆ และครบทุกวัน ๒๕. กําหนดบทบาทหน้าที่ และจุดบริการของอาสาสมัคร ๒๖. ประชุมช้ีแจง/ตรวจสอบ/ติดตามประสานงานการดําเนินงานของลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด/ร.ด./อปพร./

  อสม.ฯลฯ ตามงานฝ่ายต่างๆ และครบทุกวัน ๒๗. จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายรักษาความปลอดภัย และเบิกจ่าย ๒๘.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • รายละเอียดประกอบคําสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๘๒๘ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๔

   

  ๖. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/น้ํา/สุขา/ขยะ/โทรศัพท)์ ประกอบด้วย ๖.๑ นายวิเศษ พลอาจทัน รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๖.๒ นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๖.๓ นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ ์ รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ๖.๔ นายธนกฤตศิริภิรมย์ รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ๖.๕ นายมั่นคง ศรแก้ว รองผู้อํ�