of 3 /3

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒thailandtod.com/files/seminar/seminar Ayutthaya_banner.pdf · สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รายละเอียดก

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒thailandtod.com/files/seminar/seminar...

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

  รายละเอียดก าหนดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 7 (สัมมนาในพ้ืนทีเ่มืองต้นแบบ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1)

  โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องเอสเพรสโซ ่โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ พร้อมรับประทานอาหารว่าง

  เวลา 09.00 – 09.30 น. ชมวีดิทศัน์โครงการ

  - กล่าวต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน

  - กล่าวรายงาน โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อ านวยการ

  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือผู้แทน

  - กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ

  เรื่อง “คมนาคมร่วมสร้างเมือง ท้องถิ่นร่วมสร้างสุข”

  โดย นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน

  เวลา 09.30 – 11.30 น. น าเสนอเรื่อง “ต้นแบบ TOD จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน เราสร้างได้”

  1) รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้จัดการโครงการ/กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

  2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง/พัฒนาเมือง

  3) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

  เวลา 11.30 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

  *ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

  แผนที่สถานที่จัดงาน

  ห้องเอสเพรสโซ่ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา