of 8 /8
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒...

Page 1: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พธเปดงานศลปหตถกรรมระดบชาต ครงท ๖๓

จดหมายขาว สพป.ปราจนบร เขต ๒

ปท ๒ ฉบบท ๒ ประจ าเดอนกมภาพนธ ๒๕๕๗

“สดยอดเดกไทย คดไกล คดเยยม เปยมคณธรรม”

Page 2: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สพป. ปราจนบร เขต ๒ เขารวมพธเปดงานศลปหตถกรรมระดบชาต ครงท ๖๓

เมอวนท ๑๘ กมภาพนธ ๒๕๕๗ นายสายยนต สวรรณเกต รอง ผอ. สพป. ปราจนบร เขต ๒ รกษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจนบร เขต ๒ พรอมคณะ เขารวมพธเปดงานศลปหตถกรรมนกเรยนระดบชาต ครงท ๖๓ ณ เมองทองธาน จงหวดนนทบร ภายใตแนวคด “สดยอดเดกไทย คดไกล คดเยยม เปยมคณธรรม” ในโอกาสน ไดใหก าลงใจนกเรยน จากโรงเรยนบานหนองศรวชย สงกด สพป. ปราจนบร เขต ๒ ทเขารวมการแขงขนเตนแอโรบก และเยยมชมบธ นทรรศการของโรงเรยนบานทบลานดวย

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๒

Page 3: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๓

เยยมสนามสอบ O-Net โรงเรยนบรรหารวทยา

เมอวนท ๘ กมภาพนธ ๒๕๕๗ นายสายยนต สวรรณเกต รกษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจนบร เขต ๒ ตรวจเยยมสนามสอบ O – Net ณ โรงเรยนบรรหารวทยา อ. กบนทรบร จ.ปราจนบร ซงด าเนนการจดสอบทางการศกษาระดบชาตขนพนฐาน (O-Net) ปการศกษา ๒๕๕๖ ชนประถมศกษาปท ๖ เพอประเมนผลสมฤทธทางการเรยน ของนกเรยนในสงกด โดยการสอบด าเนนการดวยความเรยบรอย

นกเรยน ร.ร. บานเขาดวนรบเหรยญรางวลกลาวสนทรพจนภาษาองกฤษ

เมอวนท ๑๙ กมภาพนธ ๒๕๕๗ ณ โรงเรยนบานเขาดวน นายสายยนต สวรรณเกต รอง ผอ. สพป. ปราจนบร เขต ๒ รกษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจนบร เขต ๒ เปนประธานในพธมอบเหรยญรางวลและเกยรตบตรการแขงขนประกวดกลาวสนทรพจนภาษาองกฤษส าหรบนกเรยนครงท ๓ ซงนกเรยนโรงเรยนบานเขาดวนไดรบรางวลเหรยญเงน ๒ เหรยญ และมอบดกชนนารภาษาองกฤษใหกบนกเรยน และมอบเกยรตบตรใหกบนายปรชา กระจางโพธ ผอ านวยการโรงเรยนบานเขาดวน พรอมคณะคร ในฐานะผสนบสนนการเรยนการสอนและการใชภาษาองกฤษอกดวย

Page 4: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นทรรศการตลาดนดแนะแนว Open House อาชวศกษา

เมอวนท ๑๒ กมภาพนธ ๒๕๕๗ ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาปราจนบร เขต ๒ โดยกลมสงเสรมการจดการศกษารวมกบสถานศกษาอาชวศกษาในจงหวดปราจนบร จดนทรรศการตลาดแนะแนว Open House อาชวศกษา เพอเปนโอกาสใหนกเรยนชนมธยมศกษาปท ๓ ไดรบขอมลแนวทางการศกษาตอสายอาชวศกษา เปนการสนองนโยบายกระทรวงศกษาธการซงมนโยบายใหเพมสดสวนผเรยนสายอาชวศกษาตอ สายสามญศกษา เปน ๕๑ ตอ ๔๙ ภายในป ๒๕๕๘ ภายในงานมนทรรศการจากสถาบนอาชวศกษาในจงหวดปราจนบร ไดน าผลงานของนกศกษามาจดแสดงใหนกเรยนไดทดลองสมผสรปแบบการเรยนการสอนสายอาชพ พรอมตงโตะแนะแนว-รบสมครศกษาตอ

ส าหรบพธเปดในภาคเชาไดรบเกยรตจากนายสายยนต สวรรณเกต รอง ผอ. สพป. ปราจนบร เขต ๒ รกษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจนบร เขต ๒ เปนประธานในพธเปด และภาคบายนายบญลอ ทองเกตแกว ผอ. วทยาลยเทคนคปราจนบร ใหเกยรตเปนประธานในพธเปด โดยทงสองทานไดเนนย าถงโอกาสและบทบาทส าคญของผเรยนในสายอาชวศกษา ตอระบบเศรษฐกจและการพฒนาประเทศไทย ซงมโอกาสในการประกอบอาชพทมนคงผลตอบแทนสง เปนทตองการของตลาดแรงงาน นอกจากกจกรรมของสถาบนอาชวศกษาแลวยงมนทรรศการใหความรจากหนวยงานอนๆ อาท รพ.กบนทรบร ไดใหความรดานเพศศกษาและการดแลสขภาพตามแนวทางแพทยแผนไทย โรงเรยนสอนภาษา ๓๐๔ ศนยการศกษาเขาแกวเสดจ รวมถงการแสดงความสามารถของนกศกษาจากสถาบนตางๆ

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๔

Page 5: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๕

Page 6: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประเมนโรงเรยนด ศรต าบล และโรงเรยนในฝนดานคณธรรม

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๖

ระหวางวนท ๔- ๑๐ กมภาพนธ ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมนคณภาพโรงเรยนด ศรต าบล สพป. ปราจนบร เขต ๒ เขาประเมนคณภาพโรงเรยนด ศรต าบล และมอบโลรางวลใหกบโรงเรยนในสงกด ประกอบดวย ร.ร. วดโคกปาแพง ร.ร. บานปราสาท ร.ร. บานกงประชาสรรค ร.ร. วดวฒนารงส ร.ร. บานตรอกปลาไหล ร.ร. วดใหมพรหมสวรรณ ร.ร. อนบาลกบนทรบร ร.ร. บานคลองตาหมน ร.ร. ชมชนบานส าพนตา และ ร.ร. บานบสง ซงผานการประเมน ทง ๔ ดาน ประกอบดวย เปาหมายดานปจจยพฒนาโรงเรยน เปาหมายดานกระบวนการจดการเรยนร เปาหมายดานกระบวนการการปลกฝงคณธรรมนสยนกเรยน และเปาหมายดานผลผลต

Page 7: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นอกจากนระหวางวนท ๑๒ - ๑๓ กมภาพนธ ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมนรกษาสภาพโรงเรยนในฝน ไดเขาประเมนโรงเรยนในฝนสงกด สพป. ปราจนบร เขต ๒ ประกอบดวย ร.ร. ไทยรฐวทยา ๙๓ (บานลาดตะเคยน) ร.ร. บรรหารวทยา และ ร.ร ชมชนบานทงโพธ โดยประเมนในดานคณธรรม จรยธรรม และการบรณาการศลธรรมในโรงเรยน ซงทง ๓ โรงเรยนผานการประเมนดงกลาว และไดรบการชนชมวา สามารถรกษาสภาพ และตอยอด การเรยนรสนกเรยนซงเปนผลตผลการเรยนรไดเปนอยางด

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๗

Page 8: จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เปดคายพกแรมลกเสอสามญ เขตคณภาพการศกษากบนทรบร ๙

จดหมายขาว สพป. ปราจนบร เขต ๒ ๘

เมอวนท ๑๙ กมภาพนธ ๒๕๕๗ นายอ านวยพร ทรพยคง รอง ผอ.ลกเสอเขตพนทการศกษาปราจนบร เขต ๒ เปนประธานเปดคายพกแรมลกเสอสามญเขตคณภาพการศกษากบนทรบร ๙ ณ คายลกเสอชวคราว ร.ร. บานคลองระก า ต าบลวงตะเคยน อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร โดยมวตถประสงคเพอใหลกเสอ-เนตรนารไดฝกการอยรวมกบผอนไดอยางมความสข ฝกฝนการเปนผน าและผตามทด ตลอดจนน าประสบการณจากการเขาคายพกแรมไปประยกตใช ใหเกดประโยชนในชวตประจ าวน

การประชมการประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอประกนคณภาพผเรยน

ระหวางวนท ๒๐-๒๑ กมภาพนธ ๒๕๕๗ สพป. ปราจนบร เขต ๒ โดยกลมนเทศ ตดตาม และประเมนผล การจดการศกษาไดจดประชมคณะกรรมการด าเนนงานสอบประเมนคณภาพการศกษาขนพนฐานเพอประกนคณภาพ ผเรยนนกเรยนชนประถมศกษาปท ๓ ปการศกษา ๒๕๕๖ เพอชแจงรายละเอยดการด าเนนงานสอบฯ ใหกบคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผบรหารสถานศกษา และครผสอนทงจากสถานศกษาในสงกด สพฐ. และสถานศกษาในสงกดเอกชนเพอใหการจดสอบเปนไปดวยความเรยบรอย