of 36 /36
สสสสสสสสสสสสสสสส 3 ใใใใใใใใใใใใใใใใใใ ใใใใใใใใใใใใใใใ ใใใใใใ IP Champion ใใใใใใใใ ใ.ใ. 2563 ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ ใใใใใใใใใ 1. สสสสสส IP Champion สส 4 สสสส 16 สสสสสส สสสสสสสสสส 1.1 สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 4 สสสสสส 1.2 สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 4 สสสสสส 1.3 สสสสสสสสสสสสส 4 สสสสสส 1.4 สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 4 สสสสสส สสสสสสสสสสสสสสส สสสสสส ใใใใใใใใใ ใใใใใ ใใใใใใใใใใใใ/ใใใใ ใใใใ ใใใใใ ใใใใ ใใใ ใใใใใใใใ ใใใใ ใใใใใ ใใใใ ใใใใใใ ใใใใ ใใใใ ใใใใใใใใ ใใใใ ใใใใใใใใ ใใใใใใใใ สสสสส สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส สสสสสส สสสสสสสส สสสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส สสสสสส สสสสสสสส สสส สสสสสสสสส สส 1 สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส 1 สสสสสส

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 ·...

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สงทสงมาดวย 3 ใบสมครเขารวมการพจารณาคด

เลอกรางวล IP Champion ประจำาป

พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

คำาชแจง1. รางวล IP Champion ม 4 สาขา 16 รางวล ประกอบดวย

1.1 สาขาสทธบตรการประดษฐ 4 รางวล1.2 สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ 4 รางวล1.3 สาขาลขสทธ 4 รางวล1.4 สาขาเครองหมายการคา 4 รางวลโดยมรายละเอยด ดงน

ประเภทผสมคร

จำานวนรางวล/สาขา

สาขาสทธบตร

การประดษฐ

สาขาสทธบตร

การออกแบบฯ

สาขาลขสทธสาขา

เครองหมายการคา

บคคลธรรมดา 1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล

กจการขนาดกลาง และเลก

1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล

กจการขนาดใหญ และรฐวสาหกจ

1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล

สถาบนอดมศกษาหรอ

1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล 1 รางวล

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

ประเภทผสมคร

จำานวนรางวล/สาขา

สาขาสทธบตร

การประดษฐ

สาขาสทธบตร

การออกแบบฯ

สาขาลขสทธสาขา

เครองหมายการคา

หนวยงานของรฐทมใชรฐวสาหกจ

รวม 4 รางวล 4 รางวล 4 รางวล 4 รางวล

ทงน การพจารณาคดเลอกในแตละประเภทผสมครจะดำาเนนการแยกตางหากจากกน

2. ผสมครตองมคณสมบตอยางใดอยางหนง ดงตอไปน2.1 เปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย2.2 เปนนตบคคลสญชาตไทยทจดทะเบยนในประเทศไทยอยางถกตองตาม

กฎหมาย โดยมสดสวนผถอหนทม สญชาตไทยมากกวารอยละ 50 ของจำานวนผถอหนทงหมด และมจำานวนทนจดทะเบยนตามทกำาหนด คอ 2.2.1 กจการขนาดกลางและเลก ตองมทนจดทะเบยนไมเกน 50 ลานบาท2.2.2 กจการขนาดใหญ ตองมทนจดทะเบยนมากกวา 50 ลานบาท

2.3 เปนรฐวสาหกจทจดตงขนโดยพระราชบญญต พระราชกฤษฎกา กฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจำากด หรอกฎหมายอนใดทมบทบญญตเฉพาะ

2.4 เปนสถาบนการศกษาทมการสอนในระดบปรญญาตรขนไป ทงทเปนสถาบนอดมศกษาของรฐ สถาบนอดมศกษาในกำากบของรฐ และสถาบนอดมศกษาเอกชน และตองอยในสงกดของสำานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.) หรอสวนราชการอนทเกยวของ

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

2.5 เปนหนวยงานของรฐทมสถานะเปนนตบคคลรปแบบใดรปแบบหนง ดงตอไปน2.5.1 สวนราชการ2.5.2 องคการมหาชน2.5.3 หนวยงานของรฐรปแบบใหม ไดแก

(1) องคการของรฐทเปนอสระ(2) กองทนทเปนนตบคคล(3) หนวยบรการรปแบบพเศษ

3. ผสมครตองเปนเจาของทรพยสนทางปญญาซงกรมทรพยสนทางปญญาไดออกหนงสอสำาคญแสดงการจดทะเบยนหรอหนงสอรบรองการแจงขอมลแลว หรอไดมาซงทรพยสนทางปญญาโดยการรบโอนสทธอยางถกตองตามกฎหมาย

4. ผสมครสามารถสมครเขารบการพจารณาคดเลอกไดมากกวา 1 สาขา โดยใบสมคร 1 ชด ใชสำาหรบการสมคร 1 สาขาเทานน

5. ผสมครทเคยไดรบรางวลในสาขาใดมาแลวในป พ.ศ. 2560 – 2562 จะไมสามารถสมครเขารวมการพจารณาคดเลอกเพอรบรางวลในสาขาเดมไดอก และกรณทผสมครเปนนตบคคลทอยในเครอของนตบคคลทเคยไดรบรางวลในสาขาเดยวกนในชวงระยะเวลาขางตน นตบคคลนนจะตองมการดำาเนนงานแยกตางหากจากนตบคคลทเคยไดรบรางวลแลว

6. ผสมครขอรบรองวาผสมคร หรอกจการ/นตบคคล/รฐวสาหกจ/สถาบนอดมศกษา/หนวยงานของรฐของผสมคร ไมเคยตอง คำาพพากษาถงทสดใหมความผดฐานละเมดทรพยสนทางปญญา

7. ผสมครยอมรบวาการพจารณาคดเลอกของคณะกรรมการและคณะอนกรรมการถอเปนทสนสด และยนดยอมรบผล การพจารณาคดเลอก รวมถงกฎเกณฑและเงอนไขของการพจารณาคดเลอกทกประการ

8. กรณปรากฏในภายหลงวาผสมครมคณสมบตไมครบถวนตามทกำาหนด กรมทรพยสนทางปญญาสามารถเพกถอนผล การพจารณาคดเลอกและเรยกรางวลคน และผสมครตองเปนผรบผดชอบในความเสยหายทเกดขนทงหมด

9. ใบสมครม 2 สวน ประกอบดวย

คำาชแจง หนาท 1

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

9.1 สวนท 1 ขอมลพนฐาน ไมมคะแนน–9.2 สวนท 2 ขอมลประกอบการพจารณา แบงการพจารณาออกเปน – 2 รอบ

(1)รอบท 1 พจารณาจากขอมลในใบสมครและเอกสารหรอหลกฐานประกอบ โดยมคะแนนรวม 100 คะแนน ผสมครทไดรบคะแนนรวมตงแต 70 คะแนนขนไป และ/หรอ มคะแนนสงสดเปน 10 ลำาดบแรกในแตละรางวลยอย คณะอนกรรมการจะเชญใหนำาเสนอรายละเอยดเพมเตมในการพจารณารอบท 2

(2)รอบท 2 พจารณาจากการนำาเสนอ โดยผนำาเสนอตองเตรยมนำาเสนอขอมลระยะเวลาไมเกน 15 นาท พรอมทงตอบขอซกถามของคณะอนกรรมการอกไมเกน 15 นาท โดยมคะแนนรวม 100 คะแนน ผสมครทไดรบคะแนนสงทสดในแตละสาขาจะไดรบคดเลอกใหไดรบรางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563

คำาชแจง หนาท 2

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

สวนท 1 ขอมลพนฐาน (ไมมคะแนน)1. ประเภทผสมคร (โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง)

บคคลธรรมดา กจการขนาดกลางและเลก กจการขนาดใหญและรฐวสาหกจ สถาบนอดมศกษาหรอหนวยงานของรฐทมใชรฐวสาหกจ

2. สาขาทสมคร (โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง) สาขาสทธบตรการประดษฐ (ผสมครยนสมครไดไมเกน 2 สงประดษฐ) สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ สาขาลขสทธ สาขาเครองหมายการคา

3. ขอมลผสมคร/หนวยงาน (ระบชอเจาของทรพยสนทางปญญาหรอผทรงสทธ กรณเปนนตบคคล/รฐวสาหกจ/สถาบนอดมศกษา/หนวยงานของรฐ ใหกรอกรายละเอยดเกยวกบนตบคคล/รฐวสาหกจ/สถาบนอดมศกษา/หนวยงานของรฐ)

ชอผสมคร (ภาษาไทย).................................................................................................................................

(ภาษาองกฤษ)............................................................................................................................ทอยเลขท......................................................หมท.............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................................................แขวง/ตำาบล..............................................................

* สามารถสมครไดมากกวา 1 สาขา ** ใบสมคร 1 ชด ใชสำาหรบการสมคร 1 สาขา หรอ 1สงประดษฐ เทานน

ทนจดทะเบยน ...................................................... บาท(พรอมแนบสำาเนาหนงสอรบรองทออกโดยกรมพฒนาธรกจการคาซงมอายไมเกน 6 เดอนนบจากวนออกหนงสอรบรอง)

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

เขต/อำาเภอ.............................................................จงหวด...........................................................................รหสไปรษณย...............................โทรศพท.............................................โทรสาร..........................................Email...……………..……………………………………………เวบไซต…………..…………………………………………............

4. ขอมลผประสานงานน า ย /น า ง /น า ง ส าว ........................................................................................................................................ต ำา แ ห น ง .......................................................................................................................................................โทรศพท..................................................................โทรสาร.........................................................................โ ท ร ศ พ ท ม อถอ........................................................อเมล..………………………………………………………………....

5. ขาพเจาขอรบรองวาขาพเจา หรอกจการ/สถาบน/หนวยงานของขาพเจา ไมเคยตองคำาพพากษาถงทสดใหมความผดฐานละเมด

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

ทรพยสนทางปญญา และขอมลในใบสมครนมความถกตองและเปนความจรงทกประการ

ลงชอ ..................................................................

(...............................................................)

ตำาแหนง .............................................................

วนท ....................................................................

(ผสมคร/ผมอำานาจลงนาม)

สวนท 2 ขอมลประกอบการพจารณา (100 คะแนน)หมวดท 1 แนวคด (45 คะแนน) 1.1 ขอมลสทธบตรและรายละเอยดแบบผลตภณฑ (15 คะแนน)

ชอทแสดงถงการออกแบบผลตภณฑ.............................................................................................................................เลขทสทธบตร ................................................................................วนทยนคำาขอ..........................................................

ชอผขอรบสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ..................................................................................................................

สวนท 1 หนาท 1

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

..........ชอผออกแบบผลตภณฑ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คำาอธบายรายละเอยดแบบผลตภณฑโดยยอ

ลกษณะเดนของแบบผลตภณฑ (สงทสามารถสะทอนถงระดบความคดสรางสรรคของการออกแบบ)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................................................

.........................................................................................

................................................................................................

......................................................................................................................

..............................................................................................

.........................................................................................

..............................

.....................................

.........................................................................................

................................................

.......................................

.........................................................................................

..............................................ลกษณะการใชงาน / ประโยชนใชสอย

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..............................................................................................................

.........................................................................................

...........................................................................

.......................................

.........................................................................................

..............................................

.......................................

.........................................................................................

..............................................

ภาพแบบผลตภณฑ ขนาดไมเกน 16 x 23 เซนตเมตร

สวนท 2 หนาท 1

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

1.2 แนวคดในการสรางสรรคทรพยสนทางปญญา (15 คะแนน)1.2.1 การศกษาวเคราะหสภาพปญหา (5 คะแนน)

สภาพปญหา (อธบายถงแนวคดและการวเคราะหปญหาทมอยกอนการสรางสรรคแบบผลตภณฑ)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

ภาพแบบผลตภณฑ ขนาดไมเกน 16 x 23 เซนตเมตร

สวนท 2 หนาท 2

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.........................................................

.............................................................................................

.........................................................................................

.............................................................................................

.........................................................................................

.............................................................................................

.........................................................................................ปญหาดงกลาวสงผลกระทบในดานใดบาง (โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมอธบายถงลกษณะผลกระทบของปญหา

ในแตละดาน)

ดานสงคม…………..…………………………………………………………………………………………..….........…….…..…..

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................. ดาน

เศรษฐกจ………………………………………………………………………..………………...………........……………….

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.....................................................................................

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

.............................................................................................

......................................................................................... ดานสง

แวดลอม…………………………………………………………………………………………………….…...........……..

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................. ดานอนๆ (โปรดระบ)

………………………………………………………………………………………………...........…..…

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................................................

1.2.2 แนวคดและแนวทางในการแกปญหา (5 คะแนน)จดเดนของแนวคดในการออกแบบ (อธบายถงแนวคดและแนวทางในการแกปญหาทเชอมโยงกบการสรางสรรคแบบ

ผลตภณฑทไดรบสทธบตร)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สวนท 2 หนาท 3

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.....................................................ประโยชนทไดรบจากแนวคดและแนวทางการแกปญหา (โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมอธบายถงประโยชนของการออกแบบทเชอมโยงกบเรองสงคม เศรษฐกจ และสงแวดลอม เชน สามารถสรางงานกระจายรายไดใหแกชมชน สามารถแกปญหาการนำาเขาผลตภณฑจากตางประเทศ หรอการแกปญหาดานสงแวดลอม เปนตน

ดานสงคม…………..…………………………………………………………………………………………...........……….…..…..

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................. ดาน

เศรษฐก

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

จ……………………………………………………………………………………………..………………............…

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................. ดานสง

แวดลอม……………………………………………………………………………………………….........……….…..…..

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................. ดานอนๆ (โปรดระบ)

……………………………………………………………………………………………….…............…

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................................................

1.2.3 การศกษาคนควางานหรอแบบผลตภณฑของบคคลอนทมปรากฏอยกอนแลว รวมทงเทคโนโลย นวตกรรม หรองานวจยทางวชาการทเกยวของกบแบบผลตภณฑ (5 คะแนน)

สวนท 2 หนาท 4

Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

(โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมระบชอแหลงขอมลอางอง และรายละเอยดสาระสำาคญทเปนประโยชนและนำามาประยกตใชในการพฒนาตอยอดแบบผลตภณฑ)

ขอมลอางอง งานวจย ........................................................................................................................................... สทธบตร .......................................................................................................................................... อนๆ .................................................................................................................................................รายละเอยด / สาระสำาคญ ..............................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

..................

1.3 กระบวนการผลตในเชงอตสาหกรรม หรอในเชงหตถกรรม (15 คะแนน)1.3.1 การเลอกใชวสด/วตถดบ ทโดดเดน มมาตรฐาน และ/หรอคำานงถงสงแวดลอม (6 คะแนน)(โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมอธบายถงขอดของวสด/วตถดบทนำามาใช เชน วตถดบทหางายในทองถน เปนมตรตอสงแวดลอม หรอมราคาถก เปนตน) มมาตรฐาน คำานงถงสงแวดลอม

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

1.3.2 มกระบวนการผลตทมมาตรฐาน และ/หรอชวยรกษาสงแวดลอม (6 คะแนน)(โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมอธบายถงขอดของกระบวนการผลต เชน ลดตนทนในการผลต ใชแรงงานทองถน ใชทรพยากรอยางคมคา ประหยดพลงงาน กระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม เปนตน) มมาตรฐาน คำานงถงสงแวดลอม

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

1.3.3 ใบรบรอง รางวล และ/หรอเอกสารทเกยวของกบการรกษาสงแวดลอมในกระบวนการผลต (3 คะแนน)

Page 17: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

........

.................................................................................................

.............................................................................................

..... สวนท 2 หนาท 5

Page 18: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

การบรหารจดการและการใชประโยชนจากทรพยสนทางปญญา (45 คะแนน)

2.1 แผนการตลาด (10 คะแนน)(โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมอธบายถงแนวโนมทางการตลาดในอนาคต กลยทธทางการตลาด แผนหรอชองทางการขยายตลาดทงในและ/หรอตางประเทศ)

ในประเทศ ตางประเทศ (ระบประเทศ) ..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................ชองทางการตลาด (โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมยกตวอยาง) รานคาปลก-คาสง หรอตวแทนจำาหนาย ไดแก

..................................................................................................

... ระบบ E-Commerce หรอสอออนไลน ไดแก

..................................................................................................

.... งานแสดงสนคา ไดแก

..................................................................................................

.............................................

Page 19: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

ชองทางอนๆ ...............................................................................................................................................................

ราคาทเหมาะสมกบกลมเปาหมาย ราคาขายปลก

...........................................................................................

...........................................................กลมเปาหมาย

...........................................................................................

...........................................................

2.2 การเฝาระวงและปกปองสทธ (โปรดทำาเครองหมาย ในชองวาง พรอมระบรายละเอยด - 15 คะแนน)

แสดงเลขทสทธบตรใหปรากฏบนผลตภณฑ หรอบรรจภณฑ หรอสอโฆษณาผลตภณฑ

ตดตามชำาระคาธรรมเนยมรายปสำาหรบสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ จนถงปท .................................

เฝาตดตามตรวจคนประกาศโฆษณาคำาขอสทธบตรใหมๆ ของทางกรม เปนประจำาทก ................ เดอน

ยนคดคานคำาขอเลขท ..................................................... ซงมรปแบบคลายกบของตน หรอขาดความใหม

สงหนงสอแจงเตอน ผทละเมดสทธบตรของตน จำานวน ........................................... ราย

รองทกขตอเจาหนาทตำารวจหรอกรมสอบสวนคดพเศษ เมอถกละเมดสทธบตร จำานวน ................. ครง

อนๆ (โปรดระบ) ..........................................................................................................................................................

Page 20: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.........................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..........2.3 การพฒนาตอยอดผลตภณฑทรพยสนทางปญญา (20 คะแนน)

2.3.1 แผนในการยนจดทะเบยนสทธบตรภายใน 1 ป (10 คะแนน)(อธบายถงการวางแผน หรอเปาหมายในการออกแบบผลตภณฑใหม เพอการยนขอรบ

สทธบตรการออกแบบผลตภณฑในอนาคต) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สวนท 2 หนาท 6

Page 21: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.....2.3.2 แผนการพฒนาตอยอดผลตภณฑทรพยสนทางปญญา (10

คะแนน)(อธบายถงการนำาไปขยายผลในเชงธรกจ และการสรางมลคาเพมของแบบผลตภณฑ

ทางการตลาดในปจจบน หรอ ผลประกอบการ ตลอดจนกลยทธทใชในการสงเสรมทางการตลาด ชองทางการจดจำาหนาย การจดสงสนคา เปนตน) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 22: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................ .....................................

..................................................................................................

..................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.....

หมวดท 3 ความสำาเรจในเชงพาณชยและการดำาเนนธรกจดวยทรพยสนทางปญญา (10 คะแนน)3.1 ผลงานทรพยสนทางปญญาดานการออกแบบผลตภณฑทเคยไดรบรางวลในประเทศ (5 คะแนน)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.2 ผลงานทรพยสนทางปญญาดานการออกแบบผลตภณฑทเคยไดรบรางวลในตางประเทศ (5 คะแนน)

สวนท 2 หนาท 7

Page 23: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................หมายเหต หากมเอกสารประกอบการนำาเสนอทเปนประโยชนตอการพจารณาคดเลอก

ของคณะอนกรรมการฯ ใหจดสงมาพรอมกบใบสมคร โดยระบใหชดเจนวาเปนเอกสารประกอบขอมลในหวขอใด

สอบถามรายละเอยดเกยวกบการกรอกใบสมครไดทโทรศพท 02-547-4713

ตดตอคณฑกมล รตนพงศ หรอ คณอรอร สาราจตต

สงใบสมครดวยตนเองไดทกองสทธบตรออกแบบ ชน 9

กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย 563 ถนนนนทบร ตำาบลบางกระสอ

อำาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000โทรศพท 02-547-4713

สงใบสมครทางไปรษณยหรอทางโทรสารไดทคณมารษา ลกำาเนดไทย

บรษท เฟมส อนฟนต จำากด (IP Champion 2020)228/46 ถนนรวมมตรพฒนา แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม.10220

โทรศพทมอถอ 06-558-9426-9 โทรสาร 02-136-5227

สงใบสมครทางอเมลไดท

Page 24: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3€¦  · Web view2020-03-31 · รางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563. สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวล IP Champion ประจำาป พ.ศ. 2563สาขาสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

[email protected]

สวนท 2 หนาท 8