(1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  1/33

  PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

  DAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN

  Profesor Madya Dr Muhammad Azizan SabjanProfesor Madya Dr Muhammad Azizan Sabjan

  aha!ian "a#safah dan Tamadunaha!ian "a#safah dan Tamadun Pusa$ Pen!ajian I#mu KemanusiaanPusa$ Pen!ajian I#mu Kemanusiaan

  Uni%ersi$i Sains Ma#aysiaUni%ersi$i Sains Ma#aysia

  &&'(( USM&&'(( USM

  Pu#au Pinan!Pu#au Pinan!

  mazizan)usm*mymazizan)usm*my

  1

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  2/33

  2

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Memperkatakan tentang tamadun dan

  ketamadunan membuka ruang kepada beberapa

  persoalan asas.

   Apakah tamadun?

    Apakah maksud, pengertian dan konsepnya? Apakah faktor keutuhan tamadun?

   Apakah neraca atau timbang tara yg membezakan bertamadun dgn tidak bertamadun?

   Apakah ukuran, nilai atau penanda aras (bench marks) bagi menentukan tahap pencapaian bagi

  sesuatu tamadun?

  MU+ADDIMA,

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  3/33

  .

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  ! Ibn Kha#dun -&.M/

  men!!una0an 1er0a$aan 2umran3 seba!ai meruju0

  01d 2$amadun3 y! 0i$a

  fahami se0aran!*

  ! ara$ men!un!0a10an

  24i%i#isa$ion3 1ada abad

  0e &'M*

  ! Kamus Dewan Bahasa

  menggunakan

  ‘kebudayaan, kemajuan

  dan peradaban’

  Pendahu#uan

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  4/33

  "

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  E$imo#o!i 1er0a$aan $amadun

  #amadun atau tamaddun adalah istilah bahasa Arab berasal daripada perkataan

  maddana dan madana yang bermaksud

  membangunkan ka$asan (material) dan

  akhlak (kerohanian).

  %a berkaitan dengan perkataan madinah 

  (bandar), mudun (bandar&bandar) dan

  modern.

  'ikatakan uga baha$a istilah tamaddun

  berasal daripada perkataan al-din.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  5/33

  PENGERTIAN TAMADUN

  'alam tradisi penulisan berbahasa Arab

  antara peristilahan yg sering digunakan

  bagi membincangkan fenomena

  ketamadunan manusia adalah umran, hadarah, madaniyyah, tha*afa, nahdah dan

  tamadun.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  6/33

  +

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM PENGERTIAN TAMADUN

  %stilah tera$al yang digunakan untuk mengertikan makna tamadun- ialah perkataan

  umran’   dan hadarah.

   

  ‘ Umran adalah terbitan dari perkataan ‘Amara  yang bererti ka$asan tanah atau rumah yang

  didiami, diduduki orang, tinggal menetap,

  segolongan penduduk yang menetap dan

  seumpamanya dalam suatu keadaan yang berkembang subur lagi makmur dari keadaan

  kering tandus atau terbiar dan binasa

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  7/33

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  Hadarah bererti kehidupan menetap-.

  /enulis&penulis Arab moden menggunakan perkataan hadarah seerti dengan

  pengertian tamadun.

  Hadarah memba$a erti suatu $ilayah, daerah atau bahagian dari ibukota&ibukota

  atau bandar&bandar atau kampung&kampung dan dari ka$asan yang didiami-.

  %slam 0adhari

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  8/33

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  urun kedua puluh muncul perkataan madaniyyat   yang diperkenalkan oleh 3arid 4adi (al- Madaniyyat wa al-Islam) 155 dan 6yaikh Muhammad Abduh (al-Islam wa al-Nasraniyyat Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat ).

  emudian muncul pula perkataan tamadun yang diperkenalkan oleh 7uri 8idan (Tarikh al- Tamaddun al-Islami ).

  'alam bahasa %nggeris tamadun disebut civilization yang diambil dari bahasa 9atin civitas  bererti bandar-.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  9/33

  5

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  'alam bahasa Melayu, sekurang&kurangnya duaistilah popular yg digunakan iaitu tamadun- dan peradaban-.

  edua&duanya adalah pinaman perkataan Arab.

  'alam perbendaharaan kata Melayu asal, tidak terdapat kalimah khusus yg dapat menteremahkan perkataan tamadun dan peradaban, kecuali perkataan mau dan kemauan 

  dan:atau mungkin pembangunan.

  /erkataan mau dan kemauan ternyata mempunyai konotasi yg auh lebih sempit daripada tamadun.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  10/33

  1;

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  #amadun dalam pengertian yang mudah ialah kemauan asmani (dalam bentuk fizikal) dan rohani (bentuk abstrak).

  %stilah tamadun (civilisation) boleh digunakan dalam pelbagai konteks untuk maksud kemauan, antaranya <

  1. emauan intelektual, kebudayaan dan kebendaan,

  yang ditandai oleh kemauan seni dan ilmu, penulisan dan ciri&ciri institusi&institusi politik dan sosial yang kompleks.

  2. emauan dan kegemilangan hasil daripada kreati=iti  dan intelektual manusia.

  . 6uatu kebudayaan dan masyarakat yang dibangunkan oleh sesuatu bangsa, di ka$asan dan tempoh tertentu.

  ". Masyarakat moden atau mau, yang kompleks dan mempunyai pelbagai kemudahan.

  . #araf tingkah laku yang baik.

  +. #araf hidup yang mau.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  11/33

  11

  Is$i#ah5is$i#ah da#am Tamadun

  ‘Umran -Ibn Kha#dun 6 &.M/

  Hadharah   -Ibn Kha#dun 6 &.M/

  Civilizatin -ara$ 6 &7M/

  !adaniyyat  -"arid 8ajdi9

  Muhd Abduh 6 :(M/

  "amaddun   -;urji

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  12/33

  12

  Is$i#ah5is$i#ah da#am Tamadun "amadun= 

  >Kebudayaan9 Kemajuan9 Peradaban?

  -K* De@an/*

  #eradaban$

  >Kebudayaan9Tamadun9 Kemajuan?

  Civilizatin$  >Keadaan bersifa$ 0ebandaran a$au

  0emajuan?*

    Civi% = >bandar? -Is$i#ah La$in/*

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  13/33

  1

  Is$i#ah5is$i#ah da#am Tamadun

  2Umran =

  >Ka@asan yan! didiami yan! ber0emban!

  subur dan ma0mur?

  Hadharah = 

  > Kehidu1an mene$a1 ) @i#ayah yan!

  didiami?

  Hadharah ada#ah #a@an ba!i is$i#ah Badw =  ber1indah randah 0ehidu1an 1adan! 1asir*

  -Ibnu Kha#dun9 abad &./

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  14/33

  1"

  Biri54iri Asas Sesebuah Tamadun

  -Pers1e0$if ara$/

  &* 8ujudnya 1enem1a$an masyara0a$ manusia di sesebuah0a@asan*

  :* Penin!0a$an 0ua#i$i 0ehidu1an 0e arah #ebih 1osi$if dan

  sem1urna*

  C* 8ujudnya sis$em or!anisasi dan ins$i$usi sosia# yan! bai0 ser$a sis$ema$i0*

  .* 8ujudnya bahasa a$au bebera1a bahasa serum1un

  den!an sis$em $u#isan $ersendiri*

  * 8ujudnya sis$em undan!5undan! dan sis$em mora#

  ber@iba@a*

  * 8ujudnya daya 0e0rea$ifan yan! $in!!i se1er$i seni9

  sas$era dan seba!ainya*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  15/33

  1

  Biri54iri Asas Sesebuah Tamadun

  -Ibn Kha#dun/

  &*A!ama yan! #ebih $in!!i

  :*Sis$em 1erundan!an yan! $era$ur 

  C*Sis$em ne!ara yan! $era$ur 

  .*Kehidu1an 0o$a

  *Sis$em $u#isan yan! man$a1

  *en$u0 seni yan! je#as  

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Tamadun men4a0u1i 0emajuan 0ebendaan

  dan 0erohanian ser$a bersifa$ 0ebandaran

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  16/33

  1+

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM Kebandaran

  andar ada#ah 1usa$ yan! memben$u0 $amadun

  se0i$arnya*

  Di sini#ah masyara0a$ memberi0an $um1uan un$u0 0e1er#uan 0ehidu1annya*

  Dari bandar ju!a#ah di1an4ar0an 0emajuan 0e 1erse0i$arannya* Da#am 1emban!unan ma$eria#  misa#nya9 jarin!an 0emudahan 1en!an!0u$an di1en!aruhi 0edudu0an bandar*

  e!i$u ju!a da#am 1emban!unan minda9 1emi0iran 0i$a sebaha!ian besarnya di1en!aruhi o#eh se!e#in$ir mere0a yan! men!uasai media massa di bandar*

  Kemun4u#an bandar5bandar baru se1er$i Madinah9 a!hdad9 Damas4us9 +aira@an d##*

  2Se!a#a a0$i%i$i u$ama masyara0a$ ber1usa$ di bandar 3

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  17/33

  1

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Pen!aruh a!ama $erhada1 $amadun

  Sebaha!ian sarjana ber1enda1a$ a!ama ber1eranan memben$u0 $amadun9 $eru$ama a!ama Is#am*

  Seba