(1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

 • Upload
  luminyi

 • View
  255

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  1/33

  PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

  DAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN

  Profesor Madya Dr Muhammad Azizan SabjanProfesor Madya Dr Muhammad Azizan Sabjan

  aha!ian "a#safah dan Tamadunaha!ian "a#safah dan TamadunPusa$ Pen!ajian I#mu KemanusiaanPusa$ Pen!ajian I#mu Kemanusiaan

  Uni%ersi$i Sains Ma#aysiaUni%ersi$i Sains Ma#aysia

  &&'(( USM&&'(( USM

  Pu#au Pinan!Pu#au Pinan!

  mazizan)usm*mymazizan)usm*my

  1

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  2/33

  2

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Memperkatakan tentang tamadun dan

  ketamadunan membuka ruang kepada beberapa

  persoalan asas.

   Apakah tamadun?

   Apakah maksud, pengertian dan konsepnya? Apakah faktor keutuhan tamadun?

   Apakah neraca atau timbang tara ygmembezakan bertamadun dgn tidak bertamadun?

   Apakah ukuran, nilai atau penanda aras (benchmarks) bagi menentukan tahap pencapaian bagi

  sesuatu tamadun?

  MU+ADDIMA,

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  3/33

  .

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  ! Ibn Kha#dun -&.M/

  men!!una0an 1er0a$aan2umran3 seba!ai meruju0

  01d 2$amadun3 y! 0i$a

  fahami se0aran!*

  ! ara$ men!un!0a10an

  24i%i#isa$ion3 1ada abad

  0e &'M*

  ! Kamus Dewan Bahasa

  menggunakan

  ‘kebudayaan, kemajuan

  dan peradaban’

  Pendahu#uan

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  4/33

  "

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  E$imo#o!i 1er0a$aan $amadun

  #amadun atau tamaddun adalah istilahbahasa Arab berasal daripada perkataan

  maddana dan madana yang bermaksud

  membangunkan ka$asan (material) dan

  akhlak (kerohanian).

  %a berkaitan dengan perkataan madinah 

  (bandar), mudun (bandar&bandar) dan

  modern.

  'ikatakan uga baha$a istilah tamaddun

  berasal daripada perkataan al-din.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  5/33

  PENGERTIAN TAMADUN

  'alam tradisi penulisan berbahasa Arab

  antara peristilahan yg sering digunakan

  bagi membincangkan fenomena

  ketamadunan manusia adalah umran,hadarah, madaniyyah, tha*afa, nahdah dan

  tamadun.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  6/33

  +

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMPENGERTIAN TAMADUN

  %stilah tera$al yang digunakan untukmengertikan makna tamadun- ialah perkataan

  umran’   dan hadarah.

   

  ‘ Umran adalah terbitan dari perkataan ‘Amara yang bererti ka$asan tanah atau rumah yang

  didiami, diduduki orang, tinggal menetap,

  segolongan penduduk yang menetap dan

  seumpamanya dalam suatu keadaan yangberkembang subur lagi makmur dari keadaan

  kering tandus atau terbiar dan binasa

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  7/33

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  Hadarah bererti kehidupan menetap-.

  /enulis&penulis Arab moden menggunakanperkataan hadarah seerti dengan

  pengertian tamadun.

  Hadarah memba$a erti suatu $ilayah,daerah atau bahagian dari ibukota&ibukota

  atau bandar&bandar atau kampung&kampung dan dari ka$asan yang didiami-.

  %slam 0adhari

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  8/33

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  urun kedua puluh muncul perkataan madaniyyat  yang diperkenalkan oleh 3arid 4adi (al-Madaniyyat wa al-Islam) 155 dan 6yaikhMuhammad Abduh (al-Islam wa al-NasraniyyatMa’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat ).

  emudian muncul pula perkataan tamadun yangdiperkenalkan oleh 7uri 8idan (Tarikh al-Tamaddun al-Islami ).

  'alam bahasa %nggeris tamadun disebutcivilization yang diambil dari bahasa 9atin civitas bererti bandar-.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  9/33

  5

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  'alam bahasa Melayu, sekurang&kurangnya duaistilah popular yg digunakan iaitu tamadun- danperadaban-.

  edua&duanya adalah pinaman perkataan Arab.

  'alam perbendaharaan kata Melayu asal, tidakterdapat kalimah khusus yg dapatmenteremahkan perkataan tamadun danperadaban, kecuali perkataan mau dan kemauan 

  dan:atau mungkin pembangunan.

  /erkataan mau dan kemauan ternyatamempunyai konotasi yg auh lebih sempit daripadatamadun.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  10/33

  1;

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  PENGERTIAN TAMADUN

  #amadun dalam pengertian yang mudah ialah kemauan asmani (dalam bentuk fizikal) dan rohani (bentuk abstrak).

  %stilah tamadun (civilisation) boleh digunakan dalampelbagai konteks untuk maksud kemauan, antaranya <

  1. emauan intelektual, kebudayaan dan kebendaan,

  yang ditandai oleh kemauan seni dan ilmu, penulisandan ciri&ciri institusi&institusi politik dan sosial yangkompleks.

  2. emauan dan kegemilangan hasil daripada kreati=iti dan intelektual manusia.

  . 6uatu kebudayaan dan masyarakat yang dibangunkanoleh sesuatu bangsa, di ka$asan dan tempoh tertentu.

  ". Masyarakat moden atau mau, yang kompleks danmempunyai pelbagai kemudahan.

  . #araf tingkah laku yang baik.

  +. #araf hidup yang mau.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  11/33

  11

  Is$i#ah5is$i#ah da#am Tamadun

  ‘Umran -Ibn Kha#dun 6 &.M/

  Hadharah   -Ibn Kha#dun 6 &.M/

  Civilizatin -ara$ 6 &7M/

  !adaniyyat  -"arid 8ajdi9

  Muhd Abduh 6 :(M/

  "amaddun   -;urji

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  12/33

  12

  Is$i#ah5is$i#ah da#am Tamadun"amadun= 

  >Kebudayaan9 Kemajuan9 Peradaban?

  -K* De@an/*

  #eradaban$

  >Kebudayaan9Tamadun9 Kemajuan?

  Civilizatin$ >Keadaan bersifa$ 0ebandaran a$au

  0emajuan?*

    Civi% = >bandar? -Is$i#ah La$in/*

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  13/33

  1

  Is$i#ah5is$i#ah da#am Tamadun

  2Umran =

  >Ka@asan yan! didiami yan! ber0emban!

  subur dan ma0mur?

  Hadharah = 

  > Kehidu1an mene$a1 ) @i#ayah yan!

  didiami?

  Hadharah ada#ah #a@an ba!i is$i#ah Badw = ber1indah randah 0ehidu1an 1adan! 1asir*

  -Ibnu Kha#dun9 abad &./

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  14/33

  1"

  Biri54iri Asas Sesebuah Tamadun

  -Pers1e0$if ara$/

  &* 8ujudnya 1enem1a$an masyara0a$ manusia di sesebuah0a@asan*

  :* Penin!0a$an 0ua#i$i 0ehidu1an 0e arah #ebih 1osi$if dan

  sem1urna*

  C* 8ujudnya sis$em or!anisasi dan ins$i$usi sosia# yan! bai0ser$a sis$ema$i0*

  .* 8ujudnya bahasa a$au bebera1a bahasa serum1un

  den!an sis$em $u#isan $ersendiri*

  * 8ujudnya sis$em undan!5undan! dan sis$em mora#

  ber@iba@a*

  * 8ujudnya daya 0e0rea$ifan yan! $in!!i se1er$i seni9

  sas$era dan seba!ainya*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  15/33

  1

  Biri54iri Asas Sesebuah Tamadun

  -Ibn Kha#dun/

  &*A!ama yan! #ebih $in!!i

  :*Sis$em 1erundan!an yan! $era$ur 

  C*Sis$em ne!ara yan! $era$ur 

  .*Kehidu1an 0o$a

  *Sis$em $u#isan yan! man$a1

  *en$u0 seni yan! je#as 

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Tamadun men4a0u1i 0emajuan 0ebendaan

  dan 0erohanian ser$a bersifa$ 0ebandaran

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  16/33

  1+

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMKebandaran

  andar ada#ah 1usa$ yan! memben$u0 $amadun

  se0i$arnya*

  Di sini#ah masyara0a$ memberi0an $um1uan un$u00e1er#uan 0ehidu1annya*

  Dari bandar ju!a#ah di1an4ar0an 0emajuan 0e1erse0i$arannya* Da#am 1emban!unan ma$eria# misa#nya9 jarin!an 0emudahan 1en!an!0u$andi1en!aruhi 0edudu0an bandar*

  e!i$u ju!a da#am 1emban!unan minda9 1emi0iran 0i$asebaha!ian besarnya di1en!aruhi o#eh se!e#in$ir mere0ayan! men!uasai media massa di bandar*

  Kemun4u#an bandar5bandar baru se1er$i Madinah9a!hdad9 Damas4us9 +aira@an d##*

  2Se!a#a a0$i%i$i u$ama masyara0a$ ber1usa$ di bandar 3

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  17/33

  1

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Pen!aruh a!ama $erhada1 $amadun

  Sebaha!ian sarjana ber1enda1a$ a!amaber1eranan memben$u0 $amadun9 $eru$amaa!ama Is#am*

  Sebaha!iannya 1u#a ber1enda1a$ $amadun-budaya/ yan! memben$u0 a!ama*

  Ed@ard Su##i%an menu#is9 & !slem %ivilizatinwas the prdu%t ' !slem religin( *

  ;*;omier 1u#a mene!as0an9 & )slam suppliedthe %reative element ut ' whi%h arse a new%ivilizatin( *

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  18/33

  1

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Pen!aruh a!ama $erhada1 $amadun

  >alph dan urns, yang meragui peranan agamaterhadap tamadun, terpaksa membuat pengakuanberikut< “ Nevertheless in the case o! the Ara"s it wasa new reli#ion which undou"tedly $rovided much o! thedrivin# !orce "ehind the develo$ment o! theircivilization% .

  3eibleman, dalam perbincangannya tentangkebangkitan tamadun %slam, uga menyimpulkansedemikian< “ &eli#ion leads to culture and culture tocivilization as the radius o! in!luence widens% .

  6esungguhnya peranan %slam dalam mengasas danmembangunkan tamadun adalah satu fakta yang tidakdapat ditolak.

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  19/33

  15

  PENGENALAN TAMADUN ISLAM

  Pen!aruh a!ama $erhada1 $amadun

  Sudu$ 2da#aman3 Is#am9 se1er$i ajaran Is#am9 a#5+uran9 a#5Sunnah9 0e1im1inan dan 1eribadiRasu#u##ah s*a*@*9 $auhid9 syari2ah9 1endidi0anIs#am dan #ain5#ain9 ada#ah sudu$ $er1en$in!un$u0 me#iha$ ba!aimana Is#am memben$u0$amadun*

  Ini#ah sudu$ $amadun yan! #ebih 1en$in! yan!di0e$e1i0an a$au 0uran! difahami sese$en!ahsarjana bu0an Is#am bi#a mere0a men!u#as$en$an! $amadun Is#am*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  20/33

  Pen!aruh budaya $erhada1 $amadunPen!aruh budaya $erhada1 $amadun

  udaya masyara0a$ yan! $in!!i menanda0anudaya masyara0a$ yan! $in!!i menanda0an

  0ehidu1an yan! ber$amadun*0ehidu1an yan! ber$amadun*

  udaya 0ehidu1an meruju0 1ada $a$a4araudaya 0ehidu1an meruju0 1ada $a$a4ara

  masyara0a$ ber$inda0 0e a$as 1erse0i$aranmasyara0a$ ber$inda0 0e a$as 1erse0i$aran

  mere0a*mere0a*

  Masyara0a$ berbudaya $in!!i mem1unyaiMasyara0a$ berbudaya $in!!i mem1unyai

  0eha#usan budi dan 0esem1urnaan mora#*0eha#usan budi dan 0esem1urnaan mora#*

  Perbezaan Tamadun dan udayaPerbezaan Tamadun dan udaya

  Na$ijah $amadun ber0e0a#an berbandin!Na$ijah $amadun ber0e0a#an berbandin!

  na$ijah budayana$ijah budaya

  2;

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  21/33

  Pen!aruh ban!sa $erhada1 $amadunPen!aruh ban!sa $erhada1 $amadun

  Sua$u 1er$a#ian yan! a!a0 #on!!ar9 $ida0Sua$u 1er$a#ian yan! a!a0 #on!!ar9 $ida0

  mem1unyai 0ai$an yan! je#as 0erana se#a#unyamem1unyai 0ai$an yan! je#as 0erana se#a#unya

  $amadun me#am1aui ba$asan 0eban!saan*$amadun me#am1aui ba$asan 0eban!saan*

  an!sa mem1unyai 1er$a#ian ra1a$ den!anan!sa mem1unyai 1er$a#ian ra1a$ den!an

  sejarah9 $radisi dan budaya 0a@asan !eo!rafisejarah9 $radisi dan budaya 0a@asan !eo!rafi

  $er$en$u*$er$en$u*

  Tamadun me#in$asi sem1adan !eo!rafi yan!Tamadun me#in$asi sem1adan !eo!rafi yan!

  se4ara #an!sun! me#am1aui ba$asanse4ara #an!sun! me#am1aui ba$asan

  0eban!saan*0eban!saan*

  21

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  22/33

  22

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  Mode# Barro## +ui!#ey -&7&(5&7FF/9 $ujuh $aha11roses beri0u$=

  Taha1 &* !i*ture 

  Taha1 :* +estatin 

  Taha1 C* *pansin 

  Taha1 .* Cn'li%t  

  Taha1 * Universal mpire 

  Taha1 * De%ay  

  Taha1 F* )nvasin 

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  23/33

  2

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  Perin!0a$ &* Mi$ure

  ermu#a den!an 1er4am1uran dari1ada duaa$au #ebih budaya*

  iasanya ber#a0u di 0a@asan sem1adan-brder / a$au 1in!!ir -the peripheral area/$amadun $erdahu#u*

  Di 1in!!ir Tamadun K#asi0 -Tamadun Rom/9#ahir Tamadun ara$9 Tamadun Rusia danTamadun Is#am

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  24/33

  2"

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  Perin!0a$ :* Ges$a$ion

  Sis$em yan! men!!a#a00an 1en4i1$aan 1er0ara51er0arabaru*

  Sis$em yan! bo#eh menin!0a$0an hasi# me#ebihi0e1er#uan*

  Sis$em yan! mam1u memanfaa$0an #ebihan hasi# -di no:/ un$u0 membiayai dan men!!una0an 1en4i1$aan baru$ersebu$ -di no &/* -um1amanya9 0e$e!uhan e0onomi

  di#abur0an un$u0 memaju0an sains9 $e0no#o!i dan0e$en$eraan/*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  25/33

  2

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  Perin!0a$ C9 Taha1 Per0emban!an -The S$a!eof E1ansion/ 1u#a me#iba$0an em1a$ jenisse1er$i beri0u$=

  &* Penin!0a$an 1rodu0$i%i$i baran!an yan!men!!ambar0an 1enin!0a$an $araf hidu1*

  :* Per$ambahan 1endudu0 umumnya 0erana1enurunan 0adar 0ema$ian*

  C* Per#uasan !eo!rafi $amadun e0oran e0s1o#arasi dan1enjajahan*

  .* Penin!0a$an 1en!e$ahuan*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  26/33

  2+

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  Taha1 0e .9 Tem1oh Konf#i09 a1abi#amenunju00an 4iri54iri beri0u$=

  &* Kemeroso$an 0adar 1en!emban!annya*

  :* Penin!0a$an 0e$e!an!an dan 0onf#i0 an$ara 20e#as3-0e#om1o0/ masyara0a$ $eru$ama di 0a@asanindu0nya -the %re area/ a0iba$ 1er4an!!ahan0e1en$in!an*

  C* Pe1eran!an yan! bersifa$ im1eria#is sema0in 0era1dan !anas*

  .* Kemeroso$an 1emi0iran den!an 1er4ambahan1emi0iran yan! $ida0 rasiona# dan pessimism*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  27/33

  2

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  #ahap , @ni=ersal mpire

  a$asan induk (the core area ) akan ditakluki oleh satunegara, seterusnya seluruh tamadun dikuasai sebuahempayar seagat.

  8aman keemasan

  #etapi kemakmuran ini hanyalah palsu.

  Mungkin pengembangan ekonomi yang sebenar tidak banyakberlaku kerana tiada Balat pengembanganC (instrument o!e'$ansion) yang sebenarnya. >ekaan&rekaan baru danpelaburan ekonomi uga berkurangan. epentingan peribadipihak berkuasa mengatasi segalanya. /roek sia&sia eg#aman #ergantung

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  28/33

  2

  TA,AP PERKEMANGAN TAMADUN

   Taha1 9

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  29/33

  25

  #amadun %slam dan enegaraan Malaysia APENGENALAN TAMADUN ISLAMTA,AP PERKEMANGAN

  TAMADUN

  Taha1 F In%asion

  A1abi#a $amadun ber0enaan $ida0 #a!i

  berdaya mem1er$ahan0an dirinya90erana 2ia sendiri $ida0 #a!i in!in

  mem1er$ahan dirinya39

  Ia $erdedah 0e1ada 1en4eroboh #uar9

  $amadun yan! #ebih muda dan !a!ah*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  30/33

  ;

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMKEMUSNA,AN TAMADUN DAN

  KITARAN TAMADUN

  Teori Ibn Kha#dun =

  ad@i bo#eh ber$amadun9 maju men!uasai

  0o$a dan 0erajaan9 0erana sifa$5sifa$ mere0ayan! ber1o$ensi*

  Ta1i a0hirnya mere0a run$uh semu#a se$e#ah

  hanyu$ den!an sifa$5sifa$ ne!a$if di bandar*

  "a0$or 0emanusiaan -sosia#/ $er1en$in!

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  31/33

  1

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMKEMUSNA,AN TAMADUN DAN

  KITARAN TAMADUN

   Arnold #oynbee<

  Moral dan keagamaan lebih penting untuksur=i=al suatu tamadun berbanding faktor fizikal

  dan alam sekitar

  Ds$ald 6pengler<

  #amadun seperti manusia (organisma), melaluiperingkat kanak&kanak, remaa, tua danmeninggal. Ada yang meninggal sebelum tuakerana diserang penyakit .

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  32/33

  2

  PENGENALAN TAMADUN ISLAMKEMUSNA,AN TAMADUN DAN

  KITARAN TAMADUN

  Ibn Kha#dun $e#ah mem1er0ena#0an $eori0i$aran $amadun*

  &* er#a0unya 0e$ida0adi#an den!an @ujudnya juran!

  1erbezaan yan! 0e$ara an$ara !o#on!an 0aya den!anmis0in*

  :* er#e#uasanya 1enindasan dan 0eza#iman*

  C* er#a0unya 0erun$uhan mora# dan ni#ai da#ammasyara0a$ $eru$ama di 0a#an!an 1emim1in*

  .* 8ujudnya si0a1 $er$u$u1 yan! $ida0 mahu menerima1erubahan $eru$amanya dari se!i 1erubahan$e0no#o!i dan seba!ainya*

  * er#a0unya ma#a1e$a0a a$au ben4ana a#am yan!menyebab0an 0erosa0an se4ara besar5besaran*

 • 8/17/2019 (1). Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dan Interaksi Antara Tamadun

  33/33

  -ekian. "erima Kasih. /assalam-ekian. "erima Kasih. /assalam

  mazizan0usm.my mazizan0usm.my