of 273 /273
1 Ebook TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

  • Upload
    others

  • View
    68

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

1

Ebook TAMADUN ISLAM

DAN

TAMADUN ASIA

Page 2: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

2

Tajuk Kandungan Jam

1 Pengenalan ilmu ketamadunan dalam pembinaan tamadun Malaysia

Konsep tamadun

Definisi

Ciri-ciri

Objektif

2

2 Konsep asas tamadun Islam

Definisi

Prinsip

Sumber

Matlamat tamadun Islam

2

3 Interaksi antara pelbagai tamadun

(Melayu, Cina, India dan Jepun)

Nilai-nilai universal antara tamadun

Persamaan dan perbezaan

Contoh-contoh interaksi dalam sejarah (bahasa, kesenian dan kesusasteraan)

4

4 Islam dalam tamadun Melayu

Peranannya dalam pembinaan tamadun Melayu

Teori kedatangan Islam

Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu

Peranan Islam dalam pembinaan tamadun Melayu

4

5 Tokoh-tokoh tamadun Islam dan Asia

Islam

Cina

India

Jepun

4

6 Interaksi tamadun Asia dan relevannya di

Malaysia dan dunia

Tamadun Cina dalam pemantapan tamadun Malaysia dan dunia

Kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan

Iktibar dari tamadun India: Pandangan semester dan nilai-nilai yang releven dengan Malaysia

Sumbangan tamadun Jepun dari aspek

5

Page 3: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

3

Tajuk Kandungan Jam

politik, agama dan pendidikan yang relevensi kepada Malaysia

7 Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan

tamadun Barat

Hegemoni Barat dan globalisasi - Media

- Ekonomi

- Politik

- Sosial

- Hak asasi manusia

Krisis alam sekitar

Persepsi jihad

Etika dalam sains

Kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara

4

8 Islam hadhari dan proses pembangunan

negara

10 prinsip Islam Hadhari:

Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi

Kerajaan yang adil dan beramanah

Rakyat berjiwa merdeka

Penguasaan ilmu pengetahuan

Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif

Kehidupan berkualiti

Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita

Keutuhan budaya dan moral

Pemeliharaan alam semulajadi

Kekuatan pertahanan

5

Page 4: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

4

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 1

PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

1 Pengenalan Ilmu Ketamadunan

1.1 Konsep dan Takrif Tamadun

1.2 Hubungan Tamadun Daripada Perspektif

1.2.1 Agama

1.2.2 Budaya

1.2.3 Bangsa

2 Ciri-Ciri Pembinaan Tamadun

2.1 Ciri-Ciri Asas Tamadun

2.2 Konsep Kitaran (Tokoh-Tokoh Pemikir Tamadun -

Ibnu Khaldun, Malek Bennabi, Arnold Toynbee, Osweld

Spengler )

Bab 1 - Pengenalan Ilmu Ketamadunan

Pada zahirnya sejarah itu tidak lebih daripada berita-berita perang, jatuh

bangunnya sesebuah kerajaan. Tetapi pada batinya ialah tinjauan dan

penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan

manusia dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa dan sebab-

sebabnya.1 Tamaddun merupakan satu bidang kajian yang bersifat abstrak.

Menefistasinya berasaskan pengalaman rohaniah manusia sebagaimana yang

ditonjolkan dalam seni kreatif dan seni bahasa yang amat tinggi nilainya.2 Untuk

mengenali sesebuah tamaddun dengan lebih jelas dan lebih dekat, maka

tamaddun itu hendaklah ditinjau dari sudut perkembangan peristilahan yang

pernah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana yang terkenal seperti Ibnu

Khaldun, Muhammad Asad, Mohamad Abduh dan lainnya.

1 Ibnu Khaldun-Muqaddimah 2 Abdul Rahman Nawas, Tamaddun Islam

Page 5: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

5

Tamaddun juga sering dikenali sebagai satu kebudayaan yang mempunyai

organisasi politik bandar, mempunyai media yang boleh menjaga ilmu

pengetahuan, skill dan system kepercayaan. Tamaddun juga mempunyai

material dan organisasi politik yang membolehkan menjalankan kuasa ke atas

sesebuah kawasan yang tertentu dan boleh meluaskan pengaruhnya hingga

melewati kasawan yang dikuasainya.

1.1 Konsep dan Takrif Ilmu Tamaddun

a. Konsep Tamaddun

i. Konsep manusia

- Islam melihat dari 2 sumber iaitu naqli & 'aqli.

- Sumber Naqli : Terdapat dalam quran di 16 surah dan 34 ayat

disebut tentang penciptaan manusia.

- Sumber aqli : dariapada kajian sains moden tentang pusingan

terjadinya bayi dalam kandungan.

ii. Konsep Masyarakat

Sekumpulan manusia yang hidup bersama dengan mengamalkan

peraturan tertentu.

Masyarakat Islam tertegak di atas landasan utama :-

- Akidah

- Syariat

- Akhlak

- tradisi sendiri

iii. Hak anggota Dalam Masyarakat Islam

a. Hak untuk Hidup

- setiap indivdu dipelihara dari dicederakan/dibunuh.

b. Hak untuk bebas

- Bebas yang terikat dengan syarak

c. Hak Untuk Mendapat Keadilan

- Undang2 islam berdasarkan al-quran & sunnah

Page 6: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

6

d. Hak untuk mendapatkan persamaan

- setiap individu mempunyai peluang & hak yang sama.

a. Takrif Ilmu Tamaddun

- Pandangan Sarjana Islam

Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, perkataan madani ialah

istilah atau nama khas yang membawa maksud “ masyarakat “. Apabila

dua kata ini digabungkan “ madani “ dan “ umran “, maka ia membawa

maksud “ masyarakat madani “ atau masyarakat yang bertamaddun.

Maysarakat yang bertamaddun ini mempunyai ciri-cirinya yang

tersendiri. Perkataan “ madani “ itu juga adalah berasal dari kata “

madinah “ yang bermaksud “ kota “ atau bandar yang lebih merujuk

kepada masyarakat manusia. Syed Mohamad Naquib al-Attas pula

menjelaskan bahawa tamaddun ialah keadaan kehidupan insan

bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan

kebuayaan yang luhur bagi masyarakatnya.

Abu Bakar Hamzah menyatakan dalam bukunya “ Sejarah Kebudayaan

Ialam “, bahawa tamaddun ialah sesuatu yang lahir dan kembang

bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-

perkembangan yang lahir daripadanya, sama ada seseuatu yang

berupa niskala ( abstrak ) mahupun yang berupa skala ( material ).

- Pandangan Sarjana Barat

Manakala Clive Bell telah memberi maksud tamaddun seperti berikut : “

tamaddun merupakan suatu ciri masyarakat yang membezakan sebuah

masyarakat maju dengan maysarakat mundur adalah tamaddunnya” .

Bagi Arnold Toynbee, tamaddun dikatakan sejenis kebudayaan yang

wujud dibandar-bandar. Pendapat ini memberikan kesimpulan bahawa

tamaddun itu merupakan tatacara hidup yang dicetuskan oleh orang

yang tinggal dibandar-bandar. Pandangan ini sangat menepati

keterangan yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun.

Page 7: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

7

Roberti Haini mengatakan tamaddun adalah suatu cara hidup yang

dapat dicirikan. M.A.Beg membuat kesimpulan mengenai pengertian

tamaddun dengan menyebut sesuatu rangkaian terdiri daripada

fenomena masyarakat seperti bandar, huruf, senibina, agama, undang-

undang dan rangka dasar politik.

1.2 Hubungan Tamaddun Dari Pelbagai Perspektif

a. Agama

a. Kaitan sesebuah tamaddun dengan agama adalah sangat rapat.

Masyarakat yang bertamaddun mempunyai nilai pegangan agama

yang tinggi, beradab sopan dan bermoral tinggi.

b. Agama telah membentuk pandangan mereka mengenai alam

semester serta memimpin mereka menikmati kehidupan

bermsayarakat atau individu secara lebih terpuji.

c. Kemunculan tamaddun manusia adalah suatu menifestasi kepada

pegangan masyarakat berkenaan kepada agama.

d. Semua tamaddun tradisional manusia berasaskan kepada

pandangan hidup, prinsip dan nilai ajaran agama yang mereka

anuti.

e. Tamaddun moden telah mengenepikan ajaran dan nilai agama

lantas menukargantikan asasnya dengan nilai pemikiran dan

penilaian manusia atau falsafah humanisme.

b. Budaya

a. Budaya merujuk kepada tatacara sesuatu masyarakat bertindak ke

atas persekitaran fizikal dan sosialnya, dan pengurusan kehidupan

secara kolektif

b. Tamaddun danbudaya amat berkait rapat kerana budaya

masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan

bertamaddun.

c. Tamaddun berbeza daripada budaya bukan kerana semua unsur

budaya boleh dianggap sebagai tamaddun

Page 8: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

8

d. Kreteria tamaddun

- Bernilai tinggi dan terpuji.

- Kekal dan bertahan lama

- Tidak terbatas kepada kawasan, malah tamaddun

melampaui batasan kenegaraan.

c. Bangsa

a. Bangsa mempunyai pertalian rapat dengan sejarah, tradisi budaya

dan kawasan geografi

b. Tamaddun merentasi batasan budaya dan geografi seperti

tamaddun islam dan tamaddun barat modern.

c. Tamaddun Jepun unik kerana ia berkait rapat dengan bangsa,

budaya dan negara Jepun.

2 Ciri-Ciri Pembinaan Tamadun

2.1 Ciri-ciri asas tamaddun

a. Wujud penempatan masyarakat manusia di kawasan tertentu

seperti kota, bandar, dan sebagainya.

b. Peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat.

c. Wujud sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik,

pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang sempurna.

d. Muncul satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan satu

sistem tulisan yang tersendiri bagi berkomunikasi.

e. Wujud sistem perundangan dan sistem nilai/moral yang berkuat

kuasa.

f. Peningkatan daya reka cipta dalam bidang teknologi dan

pembinaan.

g. Perkembangan daya kreativiti dalam bidang falsafah,

keseniaan,kesusasteraan dan nilai estatika yang tersendiri.

2.2 Konsep Kitaran (Tokoh-Tokoh Pemikir Tamadun - Ibnu Khaldun, Malek

Bennabi, Arnold Toynbee, Osweld Spengler )

a. Mengikut Arnold Toynbee ( 1889-1979) seorang sejarawan

Page 9: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

9

barat menyokong pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu

Khaldun ( Abu Zaid Abd.al-Rahman ibn Muhamad ibn Muhamad

al-Khaldun 1332-1406 CA ) dengan menyebut bahawa agama

lahir sari tamaddun yang sudah lemah, oleh yang demikian ia

menjadi pemangkin kepada pertumbuhan semula. Keruntuhan

ketamaddunan barat adalah kerana Barat meminggirkan agama

kristiannya.

Terdapat tiga fasa yang dilalui dalam menyatakan teori kitaran

ini mengikut Arnold Toynbee iaitu

- Breakdown

- Disintergration

- Dissolution

b. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa ada empat fasa dalam

menyatakan kelahiran dan kemusnahan sesuatu tamaddun,

iaitu

i. Tahap awal – kelahiran – assabiyah dan agama

Salah satu sifat manusia ialah bekerja sama dan saling

bantu membantu, semangat ini akan menimbulkan rasa

assabiyah di kalangan mereka.

Manusia memerlukan organisasi dan kerajaan yang dipimpin

oleh orang yang berwibawa, maka dengan assabiyah

manusia boleh membentuk kerajaan, kembangkan seni,

teknologi, sains, termasukalah pengeluaran barang mewah

dan tempat tinggal.

ii. Kehidupan menetap/perkembangan tamaddun

Organisasi sama seperti badan manusia, semakin lama

semakin lemah. Kemajuan dan kemawahan boleh

membawa kepada kelalaian dan menyebabkan kemanusia

mula tehakis. Golongan pemerintah mulai leka dengan

kemewahan dan mengabaikan agama.

Page 10: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

10

iii. Kehancuran – kemewahan, kelalaian dan kepudaran

assabiyah

Assabiyah semakin luntur, pemerintah semakin kaya lantas

mereka semakin lalai dengan tanggungjawab. Kesannya

sesebuah organisasi akan mula berpecah dan menjejaskan

ekonomi serta menjadikan sistem masyarakat menjadi

lemah.

iv. Penyelamat-agama boleh menyelamat tamaddun

Sesebuah organisasi tidak boleh mengenepikan unsur

agama dalam pemerintahan. Agama hendaklah dijadikan

syarat utama dalam membina pembangunan dan tamaddun.

Agama mendokong sistem moral yanng sangat tinggi dalam

menjamin kelangsungan sesebuah tamaddun.

Page 11: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

11

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 2

3 Prinsip/ dasar Tamaddun Islam

1.1 Memelihara nyawa

1.2 akal fikiran

1.3 maruah dan keturunan

1.4 harta benda,

1.5 hak kebebasan

2 Sumber Tamaddun Islam

2.1 Al-Quran

2.2 As-Sunnah

2.3 Tamaddun-tamaddun lain

3 Matlamat Tamadun Islam

3.1 Kesejahteraan manusia ( baldatan thaiyyibah )

3.2 Keredhaan Allah swt ( rabbun ghafur )

1. Prinsip / Dasar tamaddun Islam

Kemunculan Islam yang membawa kepada kemunculan tamaddun Islam

ialah untuk memelihara dan meulihkan serta menghormati hak-hak asasi

manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah swt kepada hamba-hambaNya

di dunia ini dan juga kepada semua makhluk lain ciptaan-Nya. Perkara yang

menjadi dasar tamaddun Islam ini ditentukan oleh beberapa elemen penting

atau aspek penting iaitu

a. Memelihara nyawa atau hak-hak hidup

b. Memelihara akal fikiran

c. Memelihara kehormatan dan keturunan

d. Memelihara harta benda

e. Memelihara hak dan kebebasan.

Page 12: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

12

1.1. Memelihara nyawa atau hak-hak hidup.

Allah swt selaku pencipta Yang Maha Berkuasa keatas sekelian alam ini telah

mengurniakan kepada semua makhuk-Nya tentang kehidupan. Tiada sesiapa

berhak mencabar hak kehidupan yang telah Allah swt kurniakan kepada

semua makhlukNya. Allah swt telah menegaskan dalam firmanNya dari

Surah al-Hijr ayat 23

Ertinya : “dan Sesungguhnya Kamilah Yang menghidupkan dan Yang

mematikan, dan Kamilah Yang kekal memiliki segala-galanya.”

Kefahaman daripada dasar yang pertama ini ialah apabila seseorang itu

menceroboh atau menggangu hak kehidupan orang lain, ini bermakna ia

telah menceroboh masyarakatnya. Allah swt telah berfirman dalam al-Quran

surah al-Maidah ayat 32

Ertinya : “ 32. Dengan sebab (kisah pembunuhan kejam) Yang demikian itu

Kami tetapkan atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa Yang membunuh

seorang manusia Dengan tiada alasan Yang membolehkan membunuh orang

itu, atau (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah Dia

telah membunuh manusia semuanya; dan sesiapa Yang menjaga

keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah menjaga

keselamatan hidup manusia semuanya. dan Demi sesungguhnya, telah

datang kepada mereka Rasul-rasul Kami Dengan membawa keterangan

Yang cukup terang; Kemudian, Sesungguhnya kebanyakan dari mereka

sesudah itu, sungguh-sungguh menjadi orang-orang Yang melampaui batas

(melakukan kerosakan) di muka bumi.”

Oleh yang demikian seseorang yang membunuh dirinya atau membunuh

orang lain, dikira sebagai telah melakukan satu jenayah sosial yang besar

dosanya kerana telah melawan qadak Allah swt. Perkara ini telah dijelaskan

oleh Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 30

Page 13: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

13

Ertinya : “30. dan sesiapa berbuat demikian Dengan menceroboh dan aniaya,

maka Kami akan masukkan Dia ke Dalam api neraka, dan balasan Yang

sedemikian itu adalah mudah bagi Allah, (tidak ada sesiapapun Yang dapat

menghalangnya).”

Berpandukan kepada keterangan-keterangan di atas, dapatlah difahami

bahawa

a. Segala urusan yang membawa kepada pemeliharaan nyawa seperti

menjaga kesihatan, melawan penyakit berjangkit, melawan wabak dan

seumpamanya adalah wajib di dalam Islam.

b. Setiap perkara atau tindakan yang membawa kepada kerosakan atau

memudharatkan tubuh badan manusia atau yang boleh mengacam nyawa

seperti meminum minuman keras ( arak ), menghisap dadah, menghidu

gam, meminum air daun ketum, mengambil syabu, dan yang seumpama

dengannya adalah haram disisi Islam.

c. Setiap perkara yang bermatlamatkan kepada kesejateraan kehidupan

seperti makan dan minum, pakaian dan seumpamanya adalah harus disisi

Islam selama mana ia tidak bertentangan dengan syariat Allah swt.

d. Setiap perkara yang dilakukan dengan niat untuk menyelamatkan nyawa

atau menyelamatkan diri dari kematian adalah wajib dilakukan oleh

seseorang yang terlampau dahaga atau lapar yang dikhuatiri akan

membawa maut, maka wajiblah ia minum atau makan makan yang

asalnya dilarang atau diharamkan, sekiranya dengan perbuatan itu dapat

dan mampu menghindarkan dirinya dari kematian.

1.2. Memelihara akal fikiran

Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran.

Pemeliharaan akal adalah wajib ke atas semua manusia kerana membawa

kepada kesempurnaan akal, dan ini menunjukkan kepada kesempurnaan

Page 14: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

14

makhluk manusia daripada makhluk-makhuk lain ciptaan Allah swt. Bagi

menjaga dan memelihara akal, Islam telah menggariskan beberapa panduan

untuk diikuti agar akal manusia berfikiran baik dan terkawal. Oleh yang

demikian, Islam mewajibkan keatas setiap penganutnya menuntut ilmu

pengetahuan sebanyak mungkin. Proses ini tidak dibatasi oleh masa dan

tempat ataupun bangsa. Ini ditegaskan oleh Baginda Rasulullah saw dalam

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud: “ Tuntutlah

ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad”

Bertepatan dengan kekewajipan menunut ilmu ini, tidak ada tempat bagi

orang jahil di dalam Islam. Ini telah ditegaskan oleh Baginda Rasulullah saw

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Muslim yang bermaksud : “

Manusia itu ada dua golongan, orang pandai dan pelajar, tidak ada kebajikan

selain daripada keduanya “

Islam amat menggalakkan asas pemikiran yang berbentuk takwa, ketauhidan

kepada Allah swt fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada

segala unsur keburukan dan kepalsuan, khayalan, keraguan dan was-was.

Pemikiran yang negetif akan memungkinan tingkah laku yang negative dalam

kehidupan manusia dan keadaan ini tidak selaras dengan kehendak Islam.

Allah swt telah menjelaskan dalam Surah al-Ankabuut ayat 43

Ertinya “ 43. dan misal-misal Perbandingan Yang demikian itu Kami

kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang Yang berilmu

Yang dapat memahaminya.”

1.3. Memelihara kehormatan dan keturunan

Allah swt Pencipta Yang Maha Berkuasa telah menciptakan manusia dengan

sebaik-baik makhluk-Nya di dunia ini, dan kehormatannya telah tetap dengan

sifat insane Bani Adam tanpa diambil kira agama, asal keturunan, bahasa

dan keadaanya. Kehormatan bagi setiap manusia menentukan tiap-tiap

Page 15: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

15

seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri, kedudukan

maruah, habuan dan sebagainya.

Oleh yang demikian Allah swt telah menurunkan segala bentuk peraturan dan

hokum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualian. Mereka sama-

sama dihukum dan sama-sama diberi pengajaran. Allah swt telah

menjelaskan semua ini di dalam firmanNya dari Surah An-Najm ayat39

Ertinya : “39. dan Bahawa Sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang

melainkan (balasan) apa Yang diusahakannya;”

Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang Allah swt turunkan

kepada manusia, maka manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara

seluruh ahli masyarakat. Setiap orang mempunyai kewajipan mereka

masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan

sebagai manusia tanpa pengecualian.

Jaminan tegas ini telah disabdakan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadis

ketika berpidato dalam Hajjatul Wida’ di Padang „Arafah seperti diriwayatkan

oleh Al-Bukhari yang bermaksud : “ sesunggunnya nyawa, harta dan

kerhormatan kamu adalah suci, seperti kesuciannya hari haji ini “

Islam juga menekankan aspek pemelliharaan keturunan. Untuk itu, undang-

undang dan peraturan-peraturan dalam urusan munakahat ( nikah kawin )

telah dijelaskan dengan lengkap, semata-mata untuk menjamin keturunan

manusia yang sejati dan benar. Segala bentuk larangan dan pengharaman

ke atas perkara-perkara negativ seperti penzinaan, seks bebas, hubungan

luar tabii ( liwat ) dan seumpamanya adalah untuk memelihara kehormatan

dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan.

Page 16: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

16

1.4. Memelihara harta benda

Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan yang jelas mengenai

hak untuk memeliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan

haknya. Islam juga mengemukakan kaedah Ilmu Faraidh yang telah

menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikut

fitrah manusia sendiri. Kekayaan yang ada di dunia ini tidak ditentukan

kepda segolongan manusia atau puak-puak tertentu, malah tiap-tiap orang

hendaklah berusaha mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing

dalam mencari harta kekayaan di dunia ini. Allah swt telah membuka

kekayaan di dunia ini seluas-luasnya untuk dicari dan diteroka oleh manusia.

Firman Allah swt dalam Surah al-Jathiyyah ayat 12-13

Ertinya : “ 12. Allah Yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu, supaya

kapal-kapal belayar padanya Dengan perintahNya, dan supaya kamu

mencari rezeki dari limpah kurniaNya, dan juga supaya kamu bersyukur. 13.

dan ia memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, Segala Yang ada di

langit dan Yang ada di bumi, (sebagai rahmat pemberian) daripadanya;

Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan

kemurahan dan kekuasaanNya) bagi kaum Yang memikirkannya Dengan

teliti.”

Apabila seseorang itu dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya sendiri,

maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau

dirampas. Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik

harta yang mempertahankan hartanya sehingga ketitisan darah yang terakhir.

Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh

Bukhari yang bermaksud :” Daripada Abdullah bin Omar katanya, saya

mendengar Rasulullah saw bersabda, siapa yang terbunuh kerana

Page 17: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

17

memepertahankan hartanya, maka ia mati syahid” Manakala sesiapa yang

merompak atau mencuri harta daripada pemiliknya, Islam telah menyediakan

hukuman hudud iaitu potong tangan serta seksaan yang berat di akhirat

kelak.

1.5. Memelihara Hak dan kebebasan

Saidina Umar al-Khattab telah berkata : “ Bagaimanakah kamu

memperhambakan manusia, sedangkan ia diperanakkan dengan bebas” Hak

dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu,

kecuali ketika seperti mempertahankan diri ( kemerdekaan ) dan untuk

keselamatan ummah. Kekalahan ummat Islam bermakna musuh-musuh

telah melucutkan hak kebebasan manusia, ini kerana Islam telah meletakkan

hak dan kebebasan sesorang individu itu sejak ia dilahirkan.

Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas

seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah swt

Pencipta Yang Maha Berkuasa. Sebab itu syariat Islam mewajibkan hanya

Allah swt sahaja Tuhan yang wajib dan layak disembah. Ini dibuktikan dalam

surah al-Fatihah yang sering dibaca pada ketika solat 17 kali sehari semalam.

Setiap orang Islam hendaklah bebas daripada sebarang unsur kezaliman

yang mengongkongnya kepada nafsu jahat dan harta benda. Islam

menyifatkan bahawa pengabdian kepada hawa nafsu adalah sejjahat-jahat

penghambaan. Firman Allah swt dalam Surah al-Furqaan ayat 43

Ertinya :”43. Nampakkah (Wahai Muhammad) keburukan keadaan orang

Yang menjadikan hawa nafsunya: Tuhan Yang dipuja lagi ditaati? maka

Dapatkah Engkau menjadi Pengawas Yang menjaganya jangan sesat?”

Maka, teras kepada kebebasan mutlak yang digariskan oleh Islam ialah

bebasnya akal manusia dan mempunnyai pegangan agama sebagai tunjang

kehidupannya. Firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah ayat 256

Page 18: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

18

Ertinya: ”256. tidak ada paksaan Dalam ugama (Islam), kerana

Sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). oleh itu,

sesiapa Yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah,

maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) Yang

teguh Yang tidak akan putus. dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi

Maha mengetahui.”

Kebebasan yang dituntut dalam Islam termasuklah kebebasan dalam

memberikan pendapat, pandangan dan buah fikiran yang berupa kritikan

terhadap masyarakat, pentadbiran dan pemerintahannya dimana Islam telah

membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian.

Firman Allah swt dalam Surah al-Hajj ayat 41

Ertinya : “ 41. Iaitu mereka (umat Islam) Yang jika Kami berikan mereka

kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang

serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta

melarang dari melakukan kejahatan dan perkara Yang mungkar. dan

(ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan Segala urusan.”

Panduan dan bimbingan ini juag ditujukan kepada golongan pemerintah agar

mereka dapat memenuhi dua aspek utama kepimpinan iaitu

a. Melaksanakan kebajikan

b. Melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara.

Kedua-dua aspek berkenaan adalah untuk menjamin keutuhan hidup

bernegara serta mendapat sokongan daripada rakyat. Segala kebebasan ini

adalah terikat dengan hak-hak tabii manusia dan maslahat umum.

2. Sumber Tamaddun

Sumber utama tamaddun Islam ialah

2.1. al-Quran

Page 19: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

19

Dalam kontek kehidupan bertamaddun al-Quran menekan ajaran

tentang

a. Kehidupan beragama

i. Menyentuh soal akidah

ii. Mengarahkan manusia beriman kepada Allah swt.

b. Kehidupan yang berperaturan dan bersistem

i. Menyetuh persoalan system kehidupan manusia

ii. Hubungan manusia sesama manusia

iii. Hubungan manusia dengan alam.

c. Kehidupan yang mempunnyai system nilai

i. Menyentuh persoalan akhlak

ii. Ajaran yang menjamin kesejahteraan sejagat, seperti

Berbuat baik sesama manusia

Bersederhana dalam semua aspek

Bertanggungjawab

Berlumba-lumba membuat kebaikkan dan kebajikan

2.2. as-Sunnah

i. Perincian kepada al-Quran, penjelasan lanjut tentang

Pelaksanaan kehidupan beragama

Perlaksanaan syariah Islam

Perlaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila

2.3. al-Ijtihad

i. Usaha yang dilakukan oleh pemikir dan ilmuan Islam dalam

menangani masalah-masalah ummat Islam terutama dalam bidang-

bidang yang berkaitan dengan

Kemajuan sains dan teknologi

Daya reka cipta

Daya kreativiti.

2.4. Tamaddun-tamaddun asing

i. Tidak menolak sebarang penghasilan tamaddun asing yang tidak

bertentangan dengan nilai-nilai Islam

Page 20: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

20

3. Matlamat Tamaddun Islam

3.1. Kesejahteraan manusia ( baldatan tayyibah )

i. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

ii. Memakmurkan alam mengikut peraturan dan system yang telah

ditentukan dalam perhubungan

a. Manusia dengan Allah swt

b. Manusia dengan manusia

c. Manusia dengan alam

3.2. Keredhaan Allah ( rabbun ghafur )

i. Manusia yang mendapat keredhaan Allah swt ialah

a. Mematuhi seruhan-Nya

b. Meninggalkan larangan-Nya

c. Menyeru kepada kabajikan dan mencegah kemungkaran

Page 21: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

21

Bahan Bacaan Alias Othman (1986), Apakah Ciri-ciri Khusus Islam, Kuala

Lumpur: Pustaka Salam

Sulaiman Nordin ( 1995 ), Islam,Al-Quran dan Ideologi

Masa Kini. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haji Ahmad Fauzi ( 1997 ) Tamaddun

Islam.Sedang:Penerbitan Universiti Putra Malaysia.

Wan Abdul Rahman Latif, ( 1996 ) Sejarah Perkembangan

Tamaddun Dunia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan

Pustaka

Page 22: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

22

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 3

Interaksi Positif dan Interaksi Negatif

3.1. Pengenalan

3.2. Kesan Positif

3.3. Kesan Negatif

3.4. Faktor Yang Mempengaruhi Antara Tamaddun

3.5. Interaksi Tamaddun China dan India

3.6. Interaksi Tamaddun Islam dan China

3.7. Interaksi Antara Tamaddun China dan Jepun

3.8. Interaksi Antara Tamaddun India dengan Asia

Tenggara

3.9. Interaksi Antara Tamaddun Islam dengan Asia

Tenggara

3.10. Interaksi Antara Islam dan Eropah

3.11. Kesimpulan

3. Pengenalan

Setiap tamaddun yang muncul mempunyai sifat-sifat, pencapaian serta keunikan

yang tersendiri. Namun demikian ada juga tamaddun yang tertutup dan tidak

menerima pengaruh luar, namum masih juga berkembang dan berjaya

membentuk serta menemui kemajuan tamaddun itu. Interaksi antara tamaddun

akan memberi bebesapa kesan dalam tamaddun berkenaan samada kesan

negative atau kesan positif. Kewujudan interaksi ini kerana semua tamaddun

mengamalkan sikap tolaransi yang tinggi serta saling hormat menghormati

sesama tamaddun. Sifat-sifat yang baik itu akan membuka ruang percambahan

fikiran dan budaya serta memperkayakan lagi tamaddun berkenaan dalam

pelabagai aspek kemajuan.

Page 23: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

23

4. Kesan Positif

Semasa kemunculan Islam di tanah Arab, berlaku interaksi antara Yahudi

dengan Kristian. Interaksi ini telah mewujudkan kesan positif, sebagai contoh

dalam Perlembagaan Madinah ( Shahifah Madinah ) yang digubal oleh Nabi

Muhamad saw telah memberi hak-hak dan perlindungan kepada penganut

agama Yahudi dan Kristian. Mereka telah diberi hak dan kebebasan untuk

mengamalkan amalan tuntutan agama masing-masing tanpa sebarang

gangguan daripada masyarakat sekitarnya, baik dari Rasulullah saw atau umat

Islam lainnya. Hal yang sama telah diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam

zaman Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah dan

kerajaan-kerajaan Islam di India.

Malah dalam beberapa buah kerajaan Islam, individu-individu Yahudi dan

Kristian telah mendapat kedudukan tinggi dalam pentadbiran, contohnya dalam

kerajaan Abbasiyah, tokoh-tokoh intelektual Yahudi dan Kristian telah

memberikan sumbangan mereka dalam penterjemahan buku-buku Greek ke

dalam bahasa Arab. Begitu juga di Andalusia (Sepanyol), muncul ramai penulis

dan ahli intelektual dari kalangan individu-individu Yahudi dan Kristian.

Interaksi antara Tamadun India dengan Tamadun China telah memberi kesan

positif kepada kedua-dua tamadun. Agama Buddha disebarkan ke negeri China

melalui interaksi ini. Di samping itu terdapat kemahiran-kemahiran lain yang

diperkembangkan, contohnya teknologi membuat gula daripada tebu dari India

telah diperkembangkan kepada orang-orang China. Bidang astronomi India turut

diperkembangkan di China oleh ahli-ahli astronomi India. Beberapa

perbendaharaan kata bahasa Pali dan Sanskrit turut mempengaruhi

kesusasteraan China. Kesan positif kepada Tamadun India ialah

berkembangnya teknologi membuat kertas, bahan letupan dan pengunaan

kompas dari Tamadun China ke dalam Tamadun India. Interaksi antara

Tamadun India dan China berlaku secara aman melalui hubungan perdagangan

dan keagamaan.

Page 24: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

24

Antara interaksi Tamadun Islam dan China yang turut memperlihatkan kesan

positif ialah proses interaksi secara aman iaitu melalui perdagangan. Pedagang-

pedagang Arab dan Parsi memainkan peranan penting dalam interaksi ini Hasil

daripada interaksi ini terdapat komuniti Arab-Islam yang menetap di China.

Berlaku perkahwinan campur antara pedagang-pedagang ini dengan wanita-

wanita tempatan. Semasa zaman pemerintahan dinasti-dinasti Tang, Sung, Yuan

dan Ming, telah muncul beberapa orang tokoh Islam yang memainkan peranan

penting dalam pentadbiran.

Kesan penting yang terhasil daripada interaksi ini ialah penyebaran agama Islam

di negeri China yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan China.

Perkembangan seterusnya menyebabkan munculnya cendiakawan-cendiakawan

Islam tempatan yang mahsyur seperti Liu Zhi dan Mha Zhu. Cendiakawan-

cendiakawan tempatan ini telah mencari keselarian ajaran-ajaran etika dan nilai

Islam dengan Konfusianisme. Konsep-konsep hubungan keluarga, ketaatan

kepada kedua ibu bapa dan raja dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran

Konfusianisme telah dijadikan landasan untuk memperkenalkan agama Islam

kepada masyarakat China. Kesejajaran inilah yang menyebabkan ajaran Islam

tidak mendapat tentangan daripada ahli-ahli falsafah Konfusianisme seperti yang

dihadapi oleh ajaran agama Buddha. Disamping itu interaksi ini turut

menemukan seni bina Arab-Islam dengan seni bina China contohnya dalam

bentuk masjid-masjid di China hari ini.

Hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu telah meninggalkan

kesan yang amat ketara. Interaksi antara kedua-dua tamadun ini berlaku secara

aman iaitu melalui perdagangan. Namun demikian kedatangan pengaruh Islam

di Asia Tenggara ataupun khususnya ke Kepulauan Melayu dikatakan dari tiga

kawasan yang berbeza iaitu dari Arab dan Parsi, dari India dan China. Teori-teori

ini telah diperbincangkan dengan hangat dan beberapa bukti yang berkaitan

telah dikemukakan oleh pendokong-pendokongnya bagi meyokong pendapat

mereka. Namun apa yang lebih penting bagi kita ialah kesan yang didapati

daripada hubungan ini. Interaksi antara Tamadun Islam dengan Tamadun

Melayu telah melahirkan beberapa kesan positifyang penting.

Page 25: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

25

Kesan yang paling menonjol ialah tersebarnya agama Islam di Kepulauan

Melayu serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam tempatan di Pasai, Melaka,

Aceh, Johor-Riau, Brunei, Patani, Sulu, Banten, Demak, Tuban, Mataram dan

lain-lain lagi. Tamadun Islam telah mengubah pandangan hidup orang-orang

Melayu. la juga turut membawa tulisan Jawi yang berperanan penting dalam

perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Kesan positif boleh juga

dilihat pengaruhnya dari segi perundangan, kesusasteraan, kesenian,

kebendaan seperti pakaian, makanan serta istilah-istilah Arab yang digunakan

dalam bahasa Melayu.

Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu turut melahirkan

kesan positif tetapi ia tidak melibatkan pemikiran dan falsafah sebaliknya

melibatkan kemahiran dan teknologi serta kebendaan. Tamadun China

membawa teknologi membuat gula dari tebu ke Kepulauan Melayu, contohnya di

Jawa. Begitu juga kemahiran dalam perusahaan sutera, membuat tembikar serta

pertukangan logam. Di samping itu terdapat juga beberapa jenis makanan

masyarakat China yang diperkenalkan kepada masyarakat Melayu seperti tauhu,

kicap, taugeh dan sebagainya. Interaksi antara Tamadun China dengan

Tamadun Melayu berlaku melalui dua cara iaitu secara aman dan secara konflik

peperangan. Interaksi secara aman berlaku melalui aktiviti perdagangan,

emigrasi dan hubungan diplomatik, contohnya kemuncak hubungan diplomatik

negeri China dengan Kepulauan Melayu ialah zaman Kesultanan Melaka.

Manakala hubungan yang bercorak konflik peperangan berlaku semasa

pemerintahan Dinasti Yuan / Monggol ( 1279 – 1368 Masihi ) yang pernah

menyerang Myanmar ( Komboja ) dan jawa pada abad abad ke-13 Masihi.

Kesan positif daripada interaksi antara tamadun ini juga boleh dilihat pada

hubungan antara Tamadun China-Jepun. Jepun telah mendapat faedah yang

banyak hasil daripada hubungan ini. Tamadun China telah menyumbangkan

beberapa perkara penting ke dalam Tamadun Jepun. Sumbangan yang penting

ialah dari segi agama dan tulisan. Agama Buddha dari China telah

dikembangkan dalam Tamadun Jepun. Ajaran-ajaran Buddha ini telah

Page 26: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

26

diasimilasikan dengan agama asal orang-orang Jepun iaitu agama Shinto.

Walaupun asimilasi ini berlaku tetapi ia tidak mengubah identiti ajaran Buddha.

Kuil-kuil Buddha telah didirikan di Jepun. Agama Buddha telah mencapai zaman

kemuncak semasa zaman Nara dan Heian. Di samping agama, tulisan adalah

satu lagi kesan penting yang dibawa oleh Tamadun China ke Jepun. Tulisan

China telah menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun iaitu Hiragana dan

Katakana. Pengaruh tulisan China telah memainkan peranan kepada

perkembangan intelektual dan kesusasteraan dalam Tamadun Jepun. Di

samping dua kesan positif yang penting ini, Tamadun China turut meninggalkan

pengaruhnya ke atas upacara-upacara tertentu di Jepun, contohnya upacara

minum teh, seni taman, serta struktur pembinaan bandar.

Ajaran falsafah Konfusianisme dari China turut diasimilasikan dalam Tamadun

Jepun. Ajaran Kofusianisme yang memberi penekanan kepada institusi keluarga

telah memantapkan lagi institusi keluarga Jepun. Manakala konsep mandat dari

syurga telah memperkukuhkan lagi kedudukan Maharaja Jepun yang dipercayai

berasal dari keturunan Dewi Amaterasu. Interaksi antara Tamadun China

dengan Jepun telah berlaku secara aman dan asimilasi Tamadun China dalam

Tamadun Jepun telah memperkukuhkan identiti Tamadun Jepun.

5. Kesan Negatif

Adalah tidak tepat jika dikatakan bahawa interaksi antara tamadun hanya

menghasilkan kesan positif. Sebaliknya interaksi antara tamadun turut

menghasilkan kesan negatif.

Di Eropah, misalnya, hubungan antara orang-orang Kristian dan Yahudi telah

mengalami kemerosotan sejak awal lagi. Kesan daripada hubungan yang tidak

baik ini menyebabkan berlakunya pembunuhan orang Yahudi secara beramai-

ramai pada abad ke-9 dan-18 Masihi. Perkara ini berlaku akibat dari-pada faktor-

faktor perbezaan agama, ketidak seimbangan ekonomi dan sosial.

Page 27: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

27

Begitu juga halnya dengan hubungan orang-orang Islam dan Kristian dalam

Zaman Pertengahan di Eropah. Pemerintah-pemerintah Kristian di Eropah telah

bertindak melancarkan beberapa siri perang ke atas orang-orang Islam yang

dikenali sebagai Perang Salib. Peperangan tersebut telah mengorbankan ramai

penganut Islam danYahudi. Peperangan ini turut dicetuskan oleh faktor-faktor

perbezaan agama, ekonomi dan politik.

Di India juga, hubungan antara penganut Islam dan Hindu sentiasa berada

dalam keadaan tegang. Terdapat peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Islam

dibunuh dan masjid-masjid dimusnahkan oleh raja-raja India yang beragama

Hindu. Keadaan yang sama juga berlaku kepada penganut-penganut agama

Hindu serta kuil-kuil Hindu yang dimusnahkan oleh pemerintah-pemerintah

Islam.

Contohnya raja-raja Islam dalam Kesultanan Delhi telah mengharamkan

pembinaan kuil-kuil dan mengharamkan beberapa upacara-upacara keagamaan

Hindu. Semasa zaman pemerintahan Moghul, Aurangzeb adalah raja Moghul

yang bertindak keras terhadap penganut-penganut Hindu. Baginda telah

mengharamkan pembinaan kuil-kuil yang baru, mengharamkan upacara mandi

suci di Sungai Jamuna, mengharamkan upacara sati dan lain-lain lagi.

Dalam hubungan antara Tamadun India dengan Tamadun China juga kita dapat

lihat wujudnya konflik terutama semasa agama Buddha mula diperkenalkan ke

dalam masyarakat China semasa zaman pemerintahan Dinasti Han Timur.

Kemasukan agama tersebut telah mendapat tentangan cendiakawan

Konfusianisme yang amat berpengaruh dalam pentadbiran Dinasti Han. Sami-

sami Buddha telah dikurung dan kuil-kuil Buddha dimusnahkan untuk

menghalang perkembangan agama tersebut.

Kesan negatif turut berlaku dalam hubungan antara Tamadun Islam dengan

Tamadun China. Contohnya pada tahun 751 Masihi, tentera Islam di bawah

pimpinan Ziyad bin Salih telah mengalahkan angkatan perang China yang

dipimpin oleh Kao Hsien-chih sedangkan pada masa tersebut kerajaan Islam

Page 28: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

28

Abbasiyah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Tang di China.

Permusuhan antara orang-orang Islam dengan orang-orang China juga

dicetuskan oleh rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi pihak yang

bertentangan.

Contohnya pada abad ke-8 Masihi, penduduk Han di tenggara China telah

mewujudkan permusuhan dengan orang-orang Islam kerana iri hati terhadap

kemewahan yang dinikmati oleh orang-orang Islam yang kebanyakannya terlibat

dalam aktiviti perdagangan. Pada tahun-tahun 758 Masihi dan 876 Masihi telah

berlaku pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan ramai orang-orang

Islam dibunuh dan melarikan diri dari Canton. Pemberontakan pada tahun 876

Masihi bukan sahaja bersifat anti-Islam tetapi juga anti orang asing.

Pemberontakan ini menyebabkan lebih kurang 120 000 hingga 200 000 orang

asing telah dibunuh termasuk orang-orang Islam. Kesan daripada peristiwa

tersebut menyebabkan ramai orang-orang Islam telah lari dari China dan

berhijrah ke Asia Tenggara terutamanya di Palembang dan Kedah. Hubungan

orang-orang Islam dengan penduduk tempatan China turut terjejas semasa

pemerintahan Dinasti Ching yang memberi keutamaan kepada pengukuhan

ajaran Konfusianiame. Orang-orang Islam mendapat layanan yang tidak adil

daripada pemerintah Ching.

Rasa tidak puas hati penganut-penganut Islam disokong pula oleh

perkembangan pengaruh gerakan Kaum Muda ataupun Wahabi di kalangan

orang-orang China Islam. Rasa tidak puas hati orang-orang Islam telah

menyebabkan berlakunya beberapa siri pemberontakan semasa pemerintahan

Dinasti Ching iaitu Pemberontakan Sinkiang 1 (1756 Masihi), Pemberontakan

Kansu (1781 Masihi), Pemberontakan Jehangir (1820-27 Masihi), Kebangkitan

Yussof Syamsuddin (1828-31M), pemberontakan Yunan (1850-68 Masihi),

Pemberontakan Shensi dan Kansu (1862 Masihi), Kebangkitan Sinkiang (1864-

77 Masihi).

Page 29: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

29

6. Faktor Yang Mempengaruhi Antara Tamaddun

a. Tolaransi kepimpinan

b. Nilai

c. Pemikiran

d. Keinsanan

e. Geografi

f. Institusi

7. Interaksi Tamaddun China dan India

Tamadun China dan India telah berinteraksi kira-kira pada abad ke-2 S.M.

Penyebaran agamaBudhha ke China pada masa pemerintahan DInasti Han (

zaman Han Timur ) merupakan kemuncak kepada interaksi antara tamadun

China dan India. Oleh kerana Buddhisme lahir dalam suasana budaya India,

maka China juga telah berkongsi banyak persamaan dengan kerangka budaya

masyarakat India. Persamaan dalam aspek kesusateraan, kesenian, muzik dan

sebagainya.

Pada peringkat awal penyebaran Buddha di China, ia sukar diterima kerana

berlaku penentangan antara budaya dalam ajaran Buddha dari sudut

kekeluargaan, politik,etika serta moral orang-orang China yang telah pun

diresapi oleh falsafah-falsafah tempatan China terutama falsafah Konfucianisme.

Agama Buddha secara beransur-ansur telah mengalami proses penyesuaian

dengan tradisi budaya China namum demikian prinsip-prinsip asas ajaran

Buddha tidak terjejas.

Selain dari penerimaan agama Buddha, kesan interaksi positif antara tamadun

China dengan India ialah beberapa alat muzik dan struktur muzik India

diasimilasikan dalam tamadun China. Muzik dan tarian India telah menjadi tarian

yang popular di istana dan di kalangan bangsawan China. Semasa Dinasti Tang

( 618-907 ) teknologi membuat gula dari tebu di Tamadun India

diperkembangkan di Tamadun China.

Page 30: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

30

Manakala kesan positif interaksi tamadun yang diterima oleh India pula terdapat

ciptaan-ciptaan sains dan teknologi orang China yang telah berkembang di

dalam masyarakat India. Antaranya ialah teknologi pembuatan kertas, bahan

letupan, percetakan, penggunaan kompas dan lain-lain. Selain dari itu, usaha-

usaha penterjemahan buku-buku koleksi astronomi India telah diterjemahkan ke

dalam bahasa China. China juga mendapatkan khidmat ahli-ahli cendiakawan

India dalam bidang astronomi seperti Gautama yang telah diambil berkhidmat

dalam kerajaan Dinasti Tang. Beliau dipertanggungjawabkan memperkenalkan

system calendar China yang lebih tepat daripada tahun 727 M.

Perkembangan dalam bidang kesusasteraan juga turut menerima kesan interkasi

antara tamadun China dan India. Kitab-kitab ajaran Buddha merupakan contoh

hasil sastera yang penting. Kewujudan pelbagai jenis puisi, cerita dongeng,

kisah-kisah tauladan, kias ibarat yang berkaitan dengan Buddha telah

mempengaruhi tulisan sastera China. Selain dari itu percampuran dan

penyerapan bahasa Sanskrit dan Pali ke dalam bahasa China turut berlaku.

Contoh yang paling ketara ialah kemunculan pengajian fonetik di zaman Dinasti

Sui adalah kesan perhubungan tamadun China dan India. Seterusnya selapas

abad ke-10 M, perkembangan ini agak merosot dan lebih bersifat hubungan

diplomati dan perdangan.

8. Interaksi Tamaddun Islam dan China

Hubungan antara orang Arab dengan negeri China telah berlaku seawal abad

ke-3 Masihi apabila dilaporkan bahawa telah ada utusan dari Parsi dihantar ke

istana kerajaan Wei. Orang-orang Arab menggunakan dua laluan penting untuk

ke China iaitu

Laluan Sutera – iaitu jalan darat yang merentasi Khurasan, Samarqand,

Xinjiang hingga ke Peking

Page 31: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

31

Jalan laut yang digunakan pada abad ke-5 Masihi merentasi laut Arab ke

Benua Kecil India, Kepulauan Melayu hingga ke Canton di tenggara

China.

Terdapat catatan yang menyatakan bahawa pada abad ke-5 Masihi kapal-kapal

China telah sampai ke Teluk Parsi, dan pada pertengahan abad ke-7 Masihi

ramai pedagang Arab telah menetap di daerah-daerah tenggara China seperti

Kwang Cho ( Canton ), Chang Chow dan Chuan Cow.

Hubungan perdagangan antara Arab dan China menjadi semakin rancak pada

abad ke-8, dimana mereka telah mendirikan masjid-masjid di kawasan

Guangzhou dan Guanzhou. Walaupun terdapat usaha-usaha mengembang

ajaran Islam di China berlaku pada abad ke-8, tetapi hanya berjaya selepas

beberapa abad kemudian dengan kemunculan beberapa tokoh Muslim tempatan

seperti Wang Daiyu ( 1550-1658 ), Ma Zhu ( 1640-1711) Liu Zhi ( 1660-1730)

dan Ma Dexin ( 1794-1874). Penglibatan tokoh–tokoh ini turut mempengaruhi

hasil penulisan dan usaha penterjemahan selepas mereka.

Buku pertama yang dihasilkan oleh penulis China Muslim ialah Zhengjiao

Zhengquan yang telah diterbitkan pada tahun 1642. Penulis China banyak

menggunakan konsep-konsep yang sedia ada dalam ajaran Konfusianisme bagi

memperkenalkan Islam kepada masyarakat tempatan. Elemen ajaran

Konfusianisme yang bersamaan dengan ajaran Islam seperti xiao (

penghormatan kepada ibu bapa ), zhong ( kesetiaan ), shu ( altruism ) telah

banyak membantu penulis-penulis China Muslim memperkenalkan ajaran Islam

kepada mayarakat China.

Kesan positif interaksi antara tamadun Islam dengan China dilihat dengan jelas

dimana Asia Barat telah mempelajari mengenai kompas teknologi percetakan,

teknologi bahan letupan dan pembuatan kertas. Hal yang sama berlaku dalam

teknologi logam dan pembuatan tembikar. Sementara tamaddun China pula

mendapat pelbagai ilmu pengetahuan baru seperti perubatan, astronomi dan

Page 32: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

32

farmasi. Pada masa Dinasti Tang ( 618-907 ) seorang sarjana China Muslim

yang berasal dari Parsi iaitu Li Xun telah menyusun sebuah buku bertajuk

Materia Medica: Seberang Laut sebanyak 6 jilid. Buku telah membincangkan

mengenai 124 jenis ubat di Arab. Sementara itu seorang ahli astronomi Parsi –

Jamaluddin telah memberi sumbangan penting penciptaan calendar baru untuk

Kublai Khan pada tahun 1267 Masihi, sementara itu abjad Arab telah mula

digunakan dalam Tamadun China ketika pemerintahan Dinasti Yuan. Kesan

interaksi tamadun China-Tamadun Islam turut juga menyumbang dalam aspek

senibina. Masjid-masjid yang bersenibina Arab banyak dibina di Xinjiang (

Sinkiang ).

9. Interaksi Antara Tamaddun China dan Jepun

Interaksi antara tamadun China-Jepun berlaku melalui perantaraan semenanjung

Korea semasa zaman Raja Packhe yang memerintah Korea. Korea telah

menerima pengaruh China sejak abad ke-2 Masihi lagi. Raja Packhe telah

meminta bantuan Jepun bagi mengatasi tentangan puak utara pada kurun ke-2

Masihi. Penglibatan ramai tentera Jepun di Korea pada ketika itu telah

menyebabkan unsur-unsur Tamadun China yang terdapat dalam budaya Korea

telah meresapi budaya Jepun.

Kesan langsung tamadun China dapat dikesan dalam penggunaan tulisan.

Aspek penulisan telah menerima kesan terus interaksi Tamaddun China di

Jepun. Sistem tulisan China telah memperkembangkan tradisi tulisan di Jepun.

Tulisan China telah digunakan sebagai perantaraan komunikasi sosial dan

penciptaan kesenian dalam masyarakat Jepun yang telah membawa kepada

perkembangan intelektual.

Tulisan ini digunakan untuk menyimpan rekod-rekod mengenai mitos-mitos

agama Shinto dan rekod-rekod pentadbiran Jepun. Percantuman antara tulisan

China dan Jepun berlaku secara beransur-ansur. Kompilasi Kojiki ( rekod purba

Jepun ) telah menampakkan gabungan antara tulisan China dan tulisan Jepun.

Page 33: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

33

Kompilasi puisi yang terkenal iaitu Man‟yoshu pada tahun 760 Masihi turut

memerlihatkan penggunaan gabungan perbendaharaan kata pinjaman China ke

dalam perbendaharaan kata Jepun.

Kesan interaksi tamaddun China ke atas Jepun dapat juga dilihat dalam aspek

binaan. Sebagai contoh dalam Bandar Nara telah dibina mengikut corak dan

plan pembinaan Bandar Chang‟an iaitu bandar pemerintahan dalam Dinasti Sui.

Ajaran-ajaran Konfusianisme yang dibawa masuk ke Jepun turut mengalami dan

menerima kesan serta perubahan. Konsep “ mandat dari syurga “ yang telah

digunakan dalam memperkukuhkan institusi raja. Agama Buddha juga telah

melalui satu proses asimilasi dengan agama asal orang-orang Jepun iaitu

Shinto. Pada tahap ini Shinto telah mengiktiraf kewujudan dua dewa iaitu dewa-

dewa luar dan dewa tempatan. Walaupun sintesis antara agama Buddha dan

Shinto kurang berjaya, namun ajarang Buddha tentang kehidupan dunia yang

penuh dengan penderitaan dapat diterima oleh orang –orang Jepun.

Ajaran Buddha yang mementingkan ajaran dan konsep kasih-sayang, kesian

belas, moral dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kerohanian telah memberi

satu sumbangan penting kepada orang-orang Jepun. Pada bada ke-10 Masihi

ajaran Buddha yang berkembang ialah yang mementingkan Amida atau

Amitabha sebagai lambing penyembahan penting.

10. Interaksi Antara Tamaddun India dengan Asia Tenggara

Interaksi tamaddun Asia Tenggara dengan Tamaddun India telah berlaku secara

aman dan bermula sejak awal abad Masihi lagi. Hubungan secara perdagangan

telah berlaku dan telah meninggalkan kesan yang banyak dalam pembinaan

tamaddun dan budaya masyarakat Asia Tenggara.

Secara teologi, interaksi ini telah member peluang kepada perkembangan

agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat Asia Tenggara. Agama Hindu

Page 34: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

34

telah diterima sebagai agama yang penting dalam kerajaan-kerajaan awal di

AsiaTenggara seperti di Funan, Chenla, Angkor, Majapahit, Kedah dan lain-lain.

Mazhab agama Hindu yang banyak tersebar di Asia Tenggara ialah mazhab

Saivism, Vishnuism dan Brahmanisme. Agama Hindu turut mempengaruhi

system pentadbiran dan politik Asia Tenggara dengan kewujudan konsep “

devaraja “. Konsep ini meletakkan kesucian seseorang raja setaraf dengan

dewa. Konsep ini juga menjadi asas konsep daulat dalam pemerintahan raja-

raja Melayu.

Mazhab agama Buddha pula yang berkembang di AsiaTenggara ialah mazhab

Mahayana dan Hinayana ( juga dikenali sebagai agama Buddha Theravada ).

Agama Buddha Mahayana adalah ajaran Buddha yang dipengaruhi oleh

kepercayaan-kepercayaan tantric India. Ajaran-ajaran ini juga terut mengalami

unsur asimilasi dengan kepercayaan tempatan. Srivijaya pernah menjadi pusat

pengajaran dan perkembangan ajaran Buddha Mahayana seperti yang

dilaporlkan oleh I-Tsing seorang mubaligh agama Buddha dari China yang

pernah singgah di Srivijaya pada abad ke-7 Masihi. Sementara agama dari

Mazhab Buddha Hinayana pula diterima oleh sebahagian besar penduduk tanah

besar Asia Tenggara iaitu di Thailand, Myanmar, Burma dan Laos.

Kemunculan tulisan Sanskrit dan Pali yang berkembang di Asia Tenggara

adalah kesan interaksi Tamaddun India dan Tamaddun Asia Tenggara. Bahasa

Sanskrit telah diterima menjadi bahasa penting di istana. Kitab-kitab agama

Hindu iaitu Mahabarata dan Ramayana menjadi sumber pengajaran awal di Asia

Tenggara. Aktiviti penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab ini telah dilakukan

selapas wujudnya interkasi antara Asia Tenggara dengan Tamaddun Islam. Ini

kerana kita-kita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan ditulis dengan

menggunakan tulisan Jawi iaitu tulisan yang datang dari Tamaddun Islam.

Istilah-istilah Sanskrit turut memperkayaka perbendaharaan kata masyarakat

Asia Tenggara.

Page 35: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

35

Kemunculan banyak alat-alat muzik dan pengaruh dalam kesenian dan tarian

juga adalah kesan daripada interkasi ini. Kedatangan dan hubungan masyarakat

India dan penduduk Asia Tenggara secara ama telah menyebabkan berlakunya

perkahwinan campur secara meluas semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Kemunculan makanan berasaskan roti dan kari juga dilihat sebagai kesan

interaksi tamaddun Asia Tenggara dengan tamaddun India. Selain dari tiu

tamaddun India juga turut mempengaruhi system perundangan Asia Tenggara,

contohnya kaedah-kaedah dalam undang-undang Hindu yang digunakan dalam

Undang-undang Melaka dan Perundangan Majapahit.

11. Intraksi Antara Tamaddun Islam dengan Asia Tenggara

Tamaddun Islam berkembang di Asia Tenggara selaras dengan perkembangan

dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Agama Islam

yang berlaku secara aman telah member sumbangan yang besar kepada

perkembangan dan penerimaan tamaddun Islam di kawasan Asia Tenggara.

Asia Tenggara telah lama dikenali oleh pedagang-pedagang Islam sejak abad

pertama Hijrah. Sebahagian besar pedagang-pedagang Islam datangnya

daripada Yaman, iaitu sebuah kerajaan Arab yang bergiat pentiang dalam

perdagangan.

Snouck Hurgronje merupakan cendiakawan yang melaporkan bahawa Islam di

Asia Tenggara datangnya dari India, pendapat beliau telah mendapat sokongan

dari beberapa tokoh seperti D.G.E Hall, R.O Winstedt, Vlekke, Mouqutte,

B.Harrison dan Bousquet. Bagi menyokong teori mereka, mereka mengaitkan

penglibatan pedagang-pedagang Islam dari Gujerat.

12. Interaksi Antara Tamaddun Islam dengan Eropah

Interaksi tamadun Islam dengan tamadun Eropah telah bermula sejak

terbentuknya pemerintahan Islam di Afrika Utara, Sepanyol dan Sicily. Malah

ada pendapat dan tokoh tamaddun menyatakan bahawa, Sepanyol dan Sicily

adalah merupakan pintu masuk Islam ke benua Eropah. Negara-negara

Page 36: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

36

berkenaan dikatakan sebagai jambatan kemasukan Tamaddun Islam ke dalam

Tamaddun Eropah. Proses interaksi ini berlaku dalam dua cara iaitu cara aman

dan peperangan. Proses cara aman berlaku melalui perdangan. Perang Salib

yang berlaku dalam tempoh yang panjang antara orang Eropah dengan Islam

merupakan interaksi yang berlaku secara konflik.

Perkembangan dan usaha penterjemahan buku-buku adalah kesan interkasi

positif yang berlaku antara tamaddun Islam dan Eropah. Penterjemahan buku

falsafah Greek telah menghubungkan orang-orang Eropah dengan tamaddun

Greek ( Yunani ) Ini kerana penterjemahan buku telah dilakukan dengan pesat

semasa pemerintahan Bani Abbasiyah. Hasil-hasil tulisan orang-orang Greek

meliputi bidang-bidang sains, sejarah, matematik, falsafah telah dikembangkan

oleh cendiakawan Islam. Proses interkasi antara Islam dan Eropah berlaku

secara aman pada awalnya, dan diikuti dengan konflik apabila tercetusnya

perang salib yang berlaku selama 200 tahun ( antara abad ke-12 Masihi hingga

14 masihi ) Sebelum perang saling, Eropah yang berada dalam zaman gelap (

abad ke-4 hingga ke-14 Masihi ), sedangkan pada ketika ini, orang Islam telah

mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu pada pertangahan kurun ke-7.

Kemuncak kepada perkembangan Tamaddun Islam berlaku pada adab ke-10

hingga ke-12 Masihi.

Peranan Sepanyol dalam menyumbang kepada perkembagan Tamaddun Islam

di Eropah tidak boleh dipandang sepi. Sepanyol menjadi pusat perkembangan

ilmu pengetahuan Islam di Eropah. Universiti-universiti Sepanyol di Cordova,

Seville, Malaga dan Granada telah menjadi pusat pengajian terpenting kepada

pelajar Kristian. Bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, matematik,

astronomi dan seni muzik yang berkembang pesat di Sepanyol telah

mempengaruhi pemilkiran orang-orang Eropah.

Orang-orang Islam Sepanyol telah menyumbang karya-karya penting dalam

bidang seni muzik dan pada adad ke-12. Karya-karya mereka telah

Page 37: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

37

diterjemahkan dalam bahasa latin dan memberi peluang kepada masyarakat

Eropah mengetahui dan mempelajari seni ini.

Interaksi antara Tamaddun Islam dan Tamaddun Eropah bukan hanya

melahirkan kesan positif, tetapi juga melahirkan kesan negativ iaitu Perang Salib.

Perang Salib yang berlaku selama 200 tahun telah member satu kesan negative

yang mendalam kepada Tamaddun islam dan Eropah. Terdapat beberapa faktir

berlakunya perang Salib ini, antaranya ialah

penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Islam kepada penganut

Kristian,

ketidakseimbangan ekonomi

peranan paderi Kristian yang menyeru orang-orang Kristian untuk

berperang dengan orang-orang Islam

13. Kesimpulan

Secara keseluruhannya, situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat

tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi, penganut-penganut Islam,

Hindu, Budha, Konfusiannisme, Taoisme dan termasuklah penganut Kristian

sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. Faktor-faktor yang di lihat dapat

membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun ialah :

a. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi dan memerintah

negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan

b. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba

mewujudkan suasana harmoni, memberi tafsiran yang sejagat dan

cenderung kepada semangat keinsanan.

Tamaddun sesebuah masyarakat itu bukanlah bersifat tertutup, sebaliknya

bersifat terbuka. Sifat inilah yang member peluang berlakunya interaksi

antara tamaddun dan menghasilkan dua kesan utama iaitu kesan positif dan

kesan negative. Kesan positif akan memberi nilai tambah dan pengukuhan

kepada sesuatu tamaddun. Elemen-elemen atau ciri-ciri tamaddun luar yang

Page 38: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

38

diterima oleh sesuatu tamaddun akan mengalami proses asimilasi dan

penyesuaian. Sementara kesan negative pulak seringkali mewujudkan

konflik antara masyarakat yang memilki tamaddun yanb berbeza. Konflik ini

dipengaruhi oleh pelbagai factor seperti teologi, ekonomi, sosial dan politik.

Faktor yang lebih penting menjadi penyebab kepada konflik ialah faktir

teologi. Sungguhpun interaski ini menghasilkan kesan positif dan negative,

namun kadangkala kesan yang dialami oleh sesuatu tamaddun itu tidak sama

dengan yang lain. Bagi tamaddun yang lebih lama dan tinggi, akan

mempengaruhi tamaddun yang rendah, dan tamaddun yang rendah akan

lebih bersifat receptive ( penerima ) Kedua-dua kesan inilah yang

menjadikan sesebuah tamaddun itu berjaya dan tidak jumud,beku dan static.

Hasilnya sesuatu tamaddun yang terbuka dan dapat mengasimiliasikan

pengaruh luar akan semakin berkembang dan melahirkan pelbagai

perubahan-perubahan penting.

Page 39: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

39

Bahan Bacaan Alias Othman (1986), Apakah Ciri-ciri Khusus Islam, Kuala

Lumpur: Pustaka Salam

Sulaiman Nordin ( 1995 ), Islam,Al-Quran dan Ideologi

Masa Kini. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haji Ahmad Fauzi ( 1997 ) Tamaddun

Islam.Sedang:Penerbitan Universiti Putra Malaysia.

Wan Abdul Rahman Latif, ( 1996 ) Sejarah Perkembangan

Tamaddun Dunia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan

Pustaka

Azhar Hj.Mad Aros, Azharudin Mohd. Dali. (2000). Titas

Kertas 1. Bhd. Shah Alam. Fajar Bakti Sdn.

Chandra Muzaffar, Che Wan Jasimah Wan Mohd Radzi.

(2001). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala

Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Dr Abdul Rahman Haji Abdullah. (2002). Sejarah dan

Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi Sdn. Bhd.

Ghazali Darussalam. (2000). Kursus Tamadun Islam &

Pendidikan Moral. Kuala Lumpur. Utusan Publication &

Distributor Sdn. Bhd.

Mustafa Hj. Daud. (1999). Tamadun Islam. Edisi Maktab

Perguruan. Kuala Lumpur. Utusan Publication &

Distributor Sdn. Bhd

Page 40: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

40

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 4

Interaksi Antara Tamadun

4.1. Nilai-nilai Universal Antara Tamadun

4.2. Perbezaan dan Persamaan

4.3. Contoh-contoh interaksi dalam sejarah (bahasa,

kesenian dan kesusasteraan)

4.1 Nilai-nilai Universal Antara Tamaddun

Tamaddun mempunnyai dua bentuk iaitu tamaddun matearil dan tamaddun

spiritual. Tamaddun-tamaddun utama dunia di dunia mempunai persamaan dan

perbezaan baik dalam aspek spiritual ataupun material. Persamaan dan

perbezaan ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek utama seperti dalam aspek

a. teologi,

b. etika,

c. pemikiran,

d. kebudayaan dan kesenian serta pencapain-pencapainnya.

Etika terbahagi kepada beberapa perkara penting iaitu

a. Alam sekitar

b. Keluarga

c. Komuniti

d. Kegiatan ekonomi

e. Pendidikan

f. Kesihatan

4.2. Persamaan dan Perbezaan

4.2.1. Teologi

Kepercayaan kepada tuhan merupakan asas yang utama dalam Islam,

Kristian, Yahudi dan Hindunisme. Konsep monoteisme dalam agama

Page 41: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

41

Islam, Kristian, Yahudi dan Hindunisme, namum demikian menifestasi

konsep monoteisme Kristian, Yahudi dan Hindunisme adalah berbeza

dengan Islam. Agama Islam, Kristian dan Yahudi telah dikembangkan

oleh nabi-nabi yang mendapat wahyu dari Allah swt. Sebaliknya

kewujudan agama Hindu adalah agak kabur dan agama ini tidak

mempunyai pengasas ataupun nabi. Hubungan yang rapat antara

Islam dan Kristian serta Yahudi dijelaskan dalam al-Quran dan

penganut-penganut agama Kristian dan Yahudi dikenali sebagai ahlu-

Kitab. Teologi adalah aspek tamaddun spiritial yang penting bagi

sesebuah masyarakat.

Sementara Buddhisme bukanlah satu doktrin agama atau metafizik,

tetapi ia lebih merupakan sebuah ajaran yang berpasksikan kepada

moral dan etika. Dalam ajaran Buhhdisme tidak membincangkan

mengenai konsep ketuhanan sebaliknya membincangkan perilaku-

perilaku yang sepatutnya diamalkan oleh manusia-manusia demi

melapasi kesengsaan hidup dan mencapai kebebasan diri ataupun

nirwana. Oleh kerana Buddhisme terbina dalam sebuah kerangka

sosio-budaya masyarakat India maka ia tidak dapat dipisahkan

daripada beberapa aspek dan konsep Buddhisme yang didapat dicari

persamaan dalam ajaran-ajaran Hinduisme.

Persamaan yang dapat dilihat dalam aspek teologi di antara tamaddun

ialah:

a. Semua tamaddun besar menekankan aspek ketuhanan, kecuali

Buddhisme sahaja yang memberi keutaman kepada aspek moral

dan etika.

b. Semua agama memepunyai doktrin dan amalan-amalan tertentu

dalam agama yang perlu dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya.

Bagi orang Islam, solat lima waktu sehari semalam, puasa di bulan

Ramadhan, zakat, menunaikan haji adalah satu doktrin ajaran Islam

Page 42: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

42

yang wajib dituruti. Rutin agama yang tertentu sebagaimana agama

Hindu, sembahyang di gereja bagi penganut Krisitan dan

sebagainya. Itu adalah satu doktrin ajaran yang mengandungi

amalan-amalan yang membezakan aspek teologi spiritual.

c. Aspek-aspek kefahaman seperti hidup selepas mati, syurga, negara

mempunyai persamaan dikalangan agama samawi ( Islam, Kristian

dan Yahudi ).

d. Dalam beberapa ajaran dan kefahaman Hindunisme dan

Buddhisme terdapat juga beberapa sapek persamaan seperti

konsep kelahiran semula, konsep Karma ( ialah yang berkaitan

dengan pembalasan yang setimpal dengan usaha dan perlakuan

manusia )

Perbezaan yang ada diantara tamaddun besar dalam aspek teologi

pulak ialah:

a. Menifestasi ketuhanan yang berbeza dalam agama tersebut,

contohnya monotisme dalam Islam adalah berbeza dengan konsep

monotisme dalam agama Kristian dan Yahudi. Dalam agama

Kristian konsep triniti adalah berbeza dengan konsep ketunggalan

Tuhan dalam Islam.Begitu juga dengan konsep asosiasi dalam

agama Yahudi dan Kristian adalah berbeza dengan konsep

monotisme agama Islam. Manakala konsep monotisme dalam

agama Hindu membenarkan Tuhan mereka digambarkan dalam

pelbagai bentuk dan rupa juga bertentangan dengan Islam.

Kesukaram untuk memahani konsep monotisme yang terdapat

dalam ajaran Hindu menyebabkan sesetengah tokoh menyatakan

bahasa konsep ketuhanan agam tersebut adalah bersifat politisme.

b. Konsep Reinkarnasi atau pun penjelamaan semula yang terdapat

dalam ajaran Hindu dan Buddha juga terdapat perbezaan.

Penjelamaan semula bermkasud seseorang itu akan menjelma

semula selepas kematiannya tetapi dalam bentuk-bentuk yang

Page 43: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

43

berbeza dan tidak semestetinya dalam bentuk manusia. Konsep ini

asalnya digunakan hanya untuk penjelmaan semua dewa-dewa

Hindu tetapi perkembangan sejarah agama Hindu kini

memperlihatkan bahawa konsep ini seringkali dikaitkan dengan

seseorang manusia.

4.2.2. Etika

a. Pendidikan

Pendidikan diketegorikan sebagai aspek yang terpenting dalam

setiap tamaddun. Pembentukan peribadi ( character building )

seseorang individu adalah tujuan utama pendidikan. Berasaskan

kepada matlamat penting ini, tugas mengembangkan ilmu

pengetahuan adalah menjadi satu tanggungjawab yang mulia.

Kesedaran mengembangkan ilmu pengetahuan ini telah diberi

kepentingan yang utama dalam Islam, Kristian, Hindunisme dan

lain-lain agama. Apa yang membezakan kepentingan ini ialah

bagaimana proses tranformasi ilmu pengetahuan itu dilakukan dan

apakah elemen yang diberi keutamaan. Dalam Islam konsep

Tauhid – tauhidik ini diberi keutamaan dalam proses penyebaran

ilmu. Dalam ajaran-ajaran Buddha dan beberapa ajaran

Hindunisme, tranformasi sifat ( characters ) atau tranformasi sifat

dapat dicapai melaui proses mencari diri sendiri ( self-discovery )

b. Ekonomi

Kegiatan perekonomian dalam tamaddun-tamaddun awal

berlangsung dalam kontek “ moral semesta “ – universe moral .

Kemunculan konsep hak-hak kehidupan ( livelihood right ) dalam

ajaran Buddha sebegaimana yang tercatat dalam salah satu ajaran

jalan lapan lapis ( eight fold path ). Dalam ajaran Islam prinsip ini

berkaitan dengan hal halal dan haram yang berkait rapat dengan

soal akhlak. Konsep-konsep ini lebih menjelaskan bahasa usaha-

Page 44: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

44

usaha ekonomi yang mempertingkatkan moral manusia. Penipuan,

riba, rasuah dan betuk-bentuk penyelewengan lain amat ditegah

oleh Islam. Dalam tamadun China, kepentingan para petani diberi

penekanan mengikut fahaman ajaran Konfusianisme. Fahaman

Konfusianisme memandang rendah kepada golongan pedagang

kerana golongan ini dikatakan sering melibatkan diri dalam aktiviti

berunsurkan penipuan dan untung yang merupakan elemen buruk

dalam ajaran Konfusianisme. Semasa Zaman Pertengahan di

dalam tamadun Eropah, ajaran agama Kristian amat mempengaruhi

kegiatan ekonomi. Sebagaimana ajaran Islam, unsur rasuah, riba,

penipuan adalah amat dilarang dalam ajaran Kristian.

c. Keluarga

Unit asas dalam sesebuah tamadun adalah keluarga. Tamadun

China memberi penekanan penting dalam aspek kekeluargaan.

Hubungan kasih sayang dan hieraki kuasa dalam hubungan sesama

manusia amat diberi penekanan dalam ajaran Konfusianisme.

Unsur “ li “ iaitu penekanan kepada lima jalinan hubungan sesama

manusia iaitu

a. Hubungan maharaja dengan rakyat

b. Hubungan bapa dengan anak

c. Hubungan abang dengan adik

d. Hubungan suami dengan isteri

e. Hubungan kawan dengan kawan

Daripada lima jalinan kekeluargaan, tiga daripadanya adalah jalinan

di dalam sebuah keluarga iaitu hubungan bapa dengan anak,

hubungan abang dengan adik dan hubungan suami dengan isteri.

Kesetiaan anak kepada bapaknya adalah sama kesetiannya

seorang rakyat kepada maharaja. Atas sebab inilah, masyarakat

China mengadakan upacara mengingati nenek moyang, yang

bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih serta menunjukkan

Page 45: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

45

ketaatan kepada nenek moyang serta ibu bapa yang telah

meninggal dunia.

Tamadun Islam berasaskan ajaran al-Quran turut memberi

kepentingan kepada elemen keluarga ini. Hubungan anak dengan

ibu bapa berasaskan kepada hak dan tanggungjawab. Islam

menegaskan hak terhadap anak mestilah dilaksanakan oleh ibu

bapa sejak anak itu berada dalam kandungan lagi. Bermula

daripada dalam kandungan inilah Islam mengajar ibu bapa supaya

sentiasa membuat kebajikan agar anaknya nanti sentiasa

cenderung untuk melakukan kebajikan, begitu juga dengan

tanggungjawab memberi dan melatakkan nama yang baik

sebutannya, seterusnya mempersiapkan anak-anak untuk

menghadapi masa depan yang lebih sempurna dengan memberikan

mereka pendidikan yang cemerlang. Ikatan kekeluargaan ini

dijelaskan dengan terang dalam kitab al-Quran.

Bukan ibu bapa sahaja yang perlu menunaikan tanggungjawab,

malah anak-anak juga wajib menunaikan tanggungjawab mereka

dengan tidak menderhaka kepada ibu bapa. Ikatan kekeluargaan ini

tidak hanya diikat dengan hak dan tanggungjawab malah ia juag

diikat dengan perasaan kasih dan sayang sesama ahli keluarga.

Konsep keadilan menjadi asas perjalanan sesebuah keluarga Islam.

Keluarga juga menjadi unit kecil dan mempunyai kepentingannya

dalam masyarakat India, sistem kekeluargaan menjadi objek

penerus kepada sistem keturunan yang menjadi satu sistem

sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian. Pertalian darah di

dalam sesebuah keluarga ditambah pula dengan rasa hormat dan

kasih sayang menjadi elemen pembentukan keluarga di dalam

masyarakat India.

d. Komuniti

Page 46: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

46

Komuniti atau masyarakat merupakan unit penting dalam setiap

tamadun. Identiti individu mempunyai kaitan rapat dengan

keomunitinya. Perkaitan yang sangat rapat ini menyebabkan

sebilangan besar pengkaji berpendapat bahawa identiti seseorang

individu terbentuk daripada komunitinya. Identiti ini dapat dilihat

dalam pelbagai sudut, contohnya dari segi pemikiran, pandangan

semesta, sikap dan perilaku serta lain-lain. Seseorang individu

mendapat sokongan moral, psikologikal dan kadang kala material

daripada komunitinya. Jarang berlaku percanggahan antara idenditi

individu dengan identiti komunitinya. Lazimnya identiti kedua-dua

pihak dibentuk oleh sistem agama dan kepercayaan, bilai-nilai moral

yang juga bersumberkan agama dan adat resam.

Komuniti atau masyarakat adalah unit penting dalam tamadun

Islam. Ikatan sesama komuniti tidak hanya ditentukan oleh

hubungan kekeluargaan tetapi juga sesama agama ( ukhuwwah )

dan hubungan sesama manusia merangkumi hubungan orang Islam

dengan jiran yang bukan Islam. Tamadun Islam berasaskan kepada

al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw menggariskan dengan jelas

hak dan tanggungjawab seseorang individu terhadap jiran-jirannya

dan peringkat-peringkat ikatan. Ikatan kekerabatan, persamaan

agama dan ikatan kemanusiaan yang ditunjangi oleh hak dan

tanggungjawab yang ditentukan merupakan asas hubungan individu

dalam tamadun Islam. Semua asas ini adalah berpaksikan kepada

konsep egalitarian ( sama rata ).

Konsep eglitarian yang terdapat dalam Islam, tidak menerima

kewujudan kelas hamba dalam masayarakat. Hamba adalah satu

institusi yang telah lama berkembang dalam masyarakat dunia

samada di Timur Tengah, Eropah atau di Asia. Golongan hamba ini

Page 47: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

47

dinafikanhak mereka dan kedudukan mereka kadangkala adalah

secara turun temurun.

Pembentukan komuniti China banyak di pengaruhi oleh sistem

kekeluargaan China. Sistem kekeluargaan China yang berasaskan

kuasa lelaki dan bapa telah meresap dalam pembentukan komuniti

China. Sistem kekerabatan yang berasaskan hubungan darah

memainkan peranan penting dalam pembentukan komuniti China.

Pemusatan kuasa kepada kuasa bapa atau lelaki adalah amat kuat

dalam sistem kekerabatan komuniti China. Pembentukan komuniti

China juga kuat dipengaruhi oleh sistem clan. Hiraki kuasa

memainkan peranan penting dalam komuniti sama seperti

peranannya dalam sistem kekeluargaan China.

Dalam tamadun India, komuniti turut memainkan peranan penting,

berbeza dengan tamadun-tamadun lain, komuniti dalam tamadun

India mempunyai peraturan yang amat ketat. Sistem sosial dalam

komuniti India berasaskan kepada sistem kasta yang rigid.

Penentuan kasta seseorang individu adalah secara ascribed – iaitu

keturunan, diwarisi daripada nenek moyang. Sistem kasta juga turut

menetukan jenis pekerjaan seseorang individu yang boleh dilakukan

serta layanan yang patut diberikan kepada individu dari kasta-kasta

tersebut. Sistem kasta memepengaruhi semua aspek kehidupan

dan aktiviti dalam sesebuah komuniti samada dalam bidang

perlapisan sosial dalam tamadun-tamadun lain.

Konsep Dharma diberi penekanan penting dalam hubungan sesama

anggota dalam sesebuah komuniti. Dharma masyarakat

menggariskan fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang

harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, disamping itu

individu sebagai annggota masyakarat mempunyai dharma yang

Page 48: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

48

menetukan apa yang beliau harus lakukan mengikut kelahiran dan

fungsi kehidupannya. Dharma dalam masyarakat yang menetukan

fungsi anggota-anggota maysarakat.

e. Politik dan kerajaan

Akhlak dan nilai moraliti telah digunakan sebagai asas sesebuah

kerajaan oleh banyak tamadun-tamadun tradisional. Pembentukan

tamadun tradisional menjadikan dua elemen penting ( akhlak dan

moral ) sebagai tunjang kepada pembentukan sesebuah kerajaan.

Peranan dan tanggungawab kerajaan dijelaskan melalui peranan

dan tanggungjawab pemerintah. Raja merupakan gelaran tertinggi

kepada pemerintah dalam hampir kesemua tamadun dunia.

Terdapat terma lain yang digunakan untuk menjelaskan kedudukan

tersebut, antaranya ialah khalifah, sultan, maharaja, ratu dan

sebagainya. Seseorang pemerintah tertinggi mestilah mempunyai

akhlak yang baik. Adil ialah prinsip asas yang mesti dimiliki oleh

seseorang pemerintah. Pemikiran falsafah yang diasaskan oleh

Kung Fu Tse, Meng Tse, Lao Tse dan ramai lagi dalam tamadun

China serta tokoh-tokoh lain memberi penekanan kepada sifat-sifat

yang perlu ada pada seseorang raja atau pemerintah, begitu juga

dengan tamadun India, kautilya membincang aspek-aspek

pemerintahan.

Penulis-penulis besar dalam tamadun Islam seperti al-Farabie, al-

Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lainnya telah memberi

tumpuan yang penting terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

pemimpin dan kepimpinan. Sesuai dengan kedudukan Islam

sebagai ad-dien – ( cara hidup ), ia tidak memisahkan antara politik

dan agama seperti yang diutarakan dalam konsep sekularisme. Al-

Quran dan as-Sunnah telah menggariskan prinsip-prinsip penting

yang perlu ada dalam pentadbiran dan perundangan. Prinsip

berkenaan ialah:

Page 49: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

49

a. Keadilan ( al-adalah ) – adalah prinsip utama yang diberi

penekanan. Rasulullah saw telah memberi penekanan pada

prinsip ini semasa membentuk kerajaan Islam di Madinah.

Prinsip keadilan bukan sahaja diamalkan oleh Rasulullah saw,

tetapi juga kepada semua khalifah Islam selepas baginda

terutamanya Khalifah as-Rasyidin.

b. Al-Wasatiyyah ( kesederhaan ) – prinsip ini mempunyai pertalian

yang rapat dengan prinsip keadilan. Kesederhaan adalah dasar

penting yang dijalankan oleh rasulullah saw dalam

pemerintahannya, ia turut dilaksanakan pada zaman baginda

dan juga sesudah baginda.

c. Syura adalah aspek penting dalam melaksanakan pentadbiran

dan pengurusan. Melalui konsep syura ini, elemen kediktatoran

dapat dibendung dan diatasi. Syura ialah proses untuk

melahirkan sesuatu keputusan yang lebih adil dan saksama.

Konsep kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan

oleh raja kepada rakyatnya adalah dimensi yang penting. Konsep

ini amat kuat dalam tamadun Melayu sehingga melahirkan kata-kata

“ takkan Melayu menderhaka..” Penderhakaan merupakan jenanyah

yang akan mengundang hukuman bunuh, seperti dalam Kisah Hang

Tuah, Hang Jebat ( dalam versi Megat Seri Rama dalam Sejarah

Melayu ), namun dalam versi yang berbeza menyatakan Hang

Kasturi. Namun demikian penderhakaan dalam sejarah Tamadun

Melayu berlaku apabila seseorang raja telah melanggar lunas-lunas

keadilan yang sepatutnya dipertahankan oleh seorang pemerintah.

Dalam ajaran Confusius, telah memberikan satu garis panduan

mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Pemerintah mestilah berperanan sebagai bapa kepada rakyatnya.

Ini bermakna, seseorang raja perlu mempunyai moral yang baik

kerana baginda akan menjadi pelindung kepada rakyatnya. Tanpa

Page 50: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

50

sifat-sifat yang demikian mandat atau kelayakan seseorang raja

untuk memerintah sesebuah dinasti itu akan terhapus. Confusius

tidak menganjurkan rakyat menentang raja yang tidak mempunyai

moral yang baik, sebalinya beliau mengatakan bahawa mandat itu

akan ditarik balik oleh Tien ( Maha Agung ) melalui pelbagai bala

bencana seperti banjir,peperangan dan sebagainya. Meng Tse (

Mencius ) iaitu salah seorang pengikut Confusius mengatakan

bahawa “ The people ara the most important element in the nation,

the spirits of the land dan garin are next, the prince is the last..” .

Sementara Hsun-Tzu seorang lagi pengikut Confucius mengatakan

bahawa raja umpama sebuah kapal dan rakyat itu umpama air. Air

boleh menyokong kapal ( agar tidak tenggelam ) tetapi juga boleh

menenggelamkan kapal. Beliau berpendapat hanya apabila rakyat

berpuas hati sahaja maka seseorang raja itu akan selamat.

f. Institusi Keagamaan

4.2.3. Pemikiran

4.2.4. Kebudayaan dan keseniaan

Page 51: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

51

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 5

Islam Dalam Tamadun Melayu

- Teori kedatangan Islam

-Peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia

-Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu

Politik

Ekonomi

Sosial

-Peranan Islam dalam pembinaan Tamadun Malaysia

Pengenalan

Tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan

pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan seperti

kesenian dan kesusasteraan yang tinggi , baik, halus dan sopan kearah

pembentukan peribadi dan komoditi yang memiliki personaliti, tatatusila dan

pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.

Sejarah menyaksikan Tamadun Islam melalui beberapa peringkat

perkembangan. Ajaran Islam diturunkan di Kota Mekah, Tamadunnya diasaskan

di Kota Madinah, dikembangkan di Kota Syam dan Damsyik tetapi seterusnya

digemilang di Kota Damsyik. Pengaruhnya mula bertapak di Semenanjung Arab

sehingga berjaya menukar kehidupan masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu

kepada kehidupan bersusila. Kekuatan pengaruh Islam juga turut menyumbang

kearah kelahiran Renaissa (zaman pembaharuan) di Eropah dan seterusnya

perluasannya ke nusantara seluruh pelusuk dunia tidak terkecuali Asia.

Page 52: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

52

a. Teori Kedatangan Islam Dari Arab/Parsi

Antara sejarawan awal yang mengetengahkan teori ini John Crawford dan

Caser Ajib Majul. Sejarawan tempatan seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas

dan Prof. Dr. HAMKA merupakan antara sejarawan Melayu yang kuat

mengetengahkan teori ini. Perbahasan berhubung teori ini juga sangat

komplikasi dan luas perwacanaannya.

Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, perwacanaan berhubung teori ini

boleh dibahagikan pada beberapa tahap agar persembahan sejarah lebih teratur

dan mudah difahami. Tahap-tahap tersebut terdiri oleh tahap (1)Tahap

Persinggahan, (2)Tahap Pertapakan, dan (3)Tahap Penyeberan Islam secara

meluas.

Tahap pertama ini berlaku sejak zaman Pra-Islam lagi kerana AM sudah

berinteraksi dengan tamadun Arab. AM terkenal sebagai rantau pengeluar kapur

(juga dikenali sebagai kapur barus) dan rempah ratus seperti lada, bunga

cengkeh, buah pala, kemenyan dan sebagainya, yang menjadi keperluan pada

masyarakat Asia Tengah dan sekitar laut Mediteranean. Keperluan-keperluan ini

selain memberi

jawapan rasional wujudnya hubungan langsung AM dengan rantau Arabia, kapur

sendiri menjadi sebahagian dari budaya dan bahasa arab sendiri – kāfūrā (كافورا

)Kesempatan perdagangan kāfūrā (كافورا ) dan barang-barang lain yang hanya

terdapat di AM, dan realiti keperluan masyarakat rantau Arabia dan

Mediteranean sebagaimana di atas ini turut dimanfaatkan oleh para pedagang

Muslim-Arab (dan yang datang daripada rantau Arabia) untuk menyebarkan

agama Islam sama ada kepada para pedagang Melayu yang pergi ke sana atau

Page 53: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

53

dakwah Islamiyyah tersebut berlaku di rantau Nusantara sendiri. Dengan erti

kata lain, teori kedatangan Islam adalah dari Arab. (Abdul Rahman Haji Abdullah:

31).

Sesuatu yang menarik, di Yaman tersebut terdapat perlabuhan interport dan

antarabangsa yang terletak di Hadramaut. Perlabuhan tersebut menjadi tempat

persinggahan pelbagai pedagang seantero dunia termasuk pedagang-pedagang

Melayu yang datang untuk berdagang rempah ratus dan kāfūrā (كافورا ) sendiri.

Tahap Kedua dikenali sebagai tahap pertapakan. Tahap ini amnya berlaku

sekitar tahun 674M berdasarkan tanda aras wujudnya penempatan masyarakat

arab Islam di kepulauan Melayu khususnya di Pantai Barat Sumatera. Selain itu,

di Jawa juga wujud penempatan masyarakat Arab juga. Masyarakat tersebut

dikenali sebagai “Ta-Shih”.

Dalam catatan Arab, Khalifah Muawiyyah bin Abi Sufian (661-680M) pernah

cuba menyeberangi Nusantara demi membuka (futuwwah) Pulau Jawa. Pada

ketika itu, Pulau Jawa di bawah pemerintahan Ratu Sima. Selepas mendapati

Ratu Sima seorang raja yang adil, maka khalifah menangguhkan hasratnya

sebagai menghormati “keadilan hak” di pulau tersebut.

Selain itu, jawapan sejarah bagi peristiwa ini dilihat pada peristiwa pelarian

golongan Syiah ke Nusantara demi menyelamatkan diri daripada pemerintah

Khilafah Islam Bani Umayyah. Pelarian mereka ini melalui jalan Champa dan

membina penempatan di Kepulauan Sulu, Sulawesi dan Kalimantan.

Pada tahun 800M, armada dakwah Islamiyyah tersebut yang diketuai oleh

Nahkoda Khalifah dan lebih 100 orang muslim telah sampai di Perlak, Sumatera

(Nusantara). (Abdul Rahman Haji Abdullah; 1990:37 & Abdullah Ishak; 1990:96)

Kedatangan mereka ini secara tidak langsung menjadi jawapan bagi teori

kedatangan Islam di Nusantara adalah dari Arab dan peristiwa ini berlaku pada

tahap pertapakan.

Page 54: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

54

Tahap ketiga pula dikenali sebagai Tahap Penyebaran Islam secara meluas.

Bagi Penulis, tahap ini lebih sesuai dikenali sebagai Tahap Penyebaran Islam

Secara Ber-Negara (Daulah Islamiyyah). Berdasarkan bacaan Penulis, tahap ini

mula ditempuhi oleh AM paling lewat adalah pada kurun ke-13M.

Bermula kurun ke-13M ini, boleh dikatakan banyak gugusan kepulauan telah

menerima Islam. Pemelukan Islam secara ber-Negara di Perlak, Pulau Jawa,

Sulawesi, Kepulauan Sulu (Maluku), Kedah Tua, Champa dan sebagainya

sehingga wujud asimilasi nilai dan jatidiri antara para du’at (pendakwah-

pendakwah) di kalangan para pedagang dan penduduk asal di Nusantara

(Penulis: komuniti etnik Melayu).

Kurun Ke-14M (1414M), Institusi Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh

Paramiswara. Namun, berdasarkan bacaan peribadi Penulis; Paramiswara

bukan pemerintah pertama memeluk agama Islam. Menurut Wang Gunwu

(1968), penama Sultan Megat Iskandar Shah yang kononnya nama Islam bagi

Raja Parameswara; adalah tidak sahih dan dua individu yang berbeza. Menurut

Ma Huan, Parameswara mangkat pada tahun 1414M, manakala Megat Iskandar

Syah memeluk Islam pada usia 72 tahun apabila mengawini Puteri Raja Pasai

(dari Sumatera) (Kassim Thukiman, 2002:29)

Walau bagaimanapun, Institusi Kesultanan Melayu Melaka pada zaman

Sultan Muzaffar Shah (1446-1459M) dan penggantinya, Sultan Mansur Shah

merupakan “golden ages”. Kegemilangan zaman tersebut salah satunya adalah

Page 55: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

55

berpunca oleh faktor praktisnya Islam secara menyeluruh,Implikasinya, lahir

beberapa kerajaan alternatif (yang sebelum ini di bawah suatu Khilafah Islam).

Antaranya termasuk kerajaan Ayubiyah (1171M), kerajaan Mameluk (1206-

1257M), kerajaan Turki Uthmaniyyah (di Asia Minor), Kerajaan Mughal dan

Kerajaan Delhi (di India), dan sebagainya.

Fenomena tersebut ditegaskan oleh HAMKA (1990), bahawa Islam di AM

berkembang di bawah pengaruh tariqat dan tasawuf oleh masyarakat AM sama

ada dari golongan pemerintah (Penulis: golongan istana) atau rakyat; sedangkan

ia lebih banyak membawa keburukan dari kebaikan.

Berdasarkan asas-asas di atas sama ada pada tahap (1)Tahap

Persinggahan; (2)Tahap Pertapakan; dan (3)Tahap Penyeberan Islam secara

meluas; para Sejarawan tempatan cenderung pada Teori Kedatangan Islam

datangnya dari Arab. Antara asas sampingan lain termasuk:-

Pertama, kewujudan tulisan Jawi dipercayaan hasil sintesis tulisan Arab

(Aramic) dan tulisan non-Aramic. Tulisan non-Aramic yang dimaksudkan adalah

“Ga”, “Cha”, “Nya: dan sebagainya. Segelintir Sarjana berpendapat asal tulisan

non-Aramic ini dari Parsi (di Asia Tengah; kini dikenali sebagai Republik Islam

Iran). Namun, menurut, Syed Muhammad Naquib al-Attas dan HAMKA,

penambahan beberapa huruf non-Aramic ini dilakukan sendiri oleh cendekiawan

Melayu-Muslim sendiri sesuai dengan sebutan bahasa Melayu-Kuno di

Nusantara. Penulis secara peribadi bersependapat dengan al-Attas dan HAMKA.

Kedua, sebutan dan tatacara bacaan al-Quran di Nusantara lebih hampir

dengan sebutan dan tatacara bacaan al-Quran di Timur Tengah (khususnya

rantau Arabia); tidak mirip pada bacaan ala penganut Islam di India mahupun

China.

Ketiga, boleh dikatakan hampir semua catatan sejarah (written sources)

menonjolkan pengIslaman para pemerintah di Nusantara (dari Institusi

Kesultanan Melayu Melaka hingga Institusi Kesultanan Melayu Sulu) telah

Page 56: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

56

dilakukan oleh para Pedagang Arab atau du’at berbangsa Arab. Menurut C.A.

Manjul, perkembangan Islam di Nusantara pada peringkat awal walaupun

datangnya dari India, namun masih dilakukan oleh para pedagang Arab. Lebih

dari itu, tiada catatan sejarah menyebut bahawa kedatangan Islam di AM ini

dilakukan oleh pendakwah berketurunan India mahupun Cina.

Ketiga, bahasa Melayu turut menerima pengaruh perbendaharaan kata dan

tatabahasa arab. Sebagai contoh, fakir. Syukur, sahabat, kertas, dakwat, sultan,

soleh dan sebagainya adalah berasal dari perbendaharaan kata bahasa Arab.

Ketiga-tiga asas ini lebih cenderung pada unsur rasionalisme; tidak nas sejarah.

b. Islam Datang Dari China dan Champa

Marco Polo dalam Suma Oriental mencatatkan bahawa beliau pernah

berhenti singgah di Perlak pada kurun ke-13M dalam perlayarannya ke China.

Dalam catatan beliau, realiti masyarakat di Perlak sudah berbudaya dengan

budaya muslim. Pada pandangan Penulis, budaya Muslim ini mustahil wujud

kecuali masyarakat Perlak atau AM amnya lebih awal menganut dan menghayati

agama Islam yang kudus itu sendiri.

Pendirian oleh Sejarawan Marco Polo ini turut disokong oleh Sejarawan lain,

P.E. De Josselin De Jong. Hujah Josselin De Jong bertitik-tolak pada jumpaan

batu nisan di wilayah jiran Perlak iaitu Pasai. Pada fizikal sumber artifak tersebut

terukir nama sultan Malik al-Salih, iaitu nama Sultan Pasai. Pada batu nisan

tersebut juga terdapat tarikh meninggal Malik al Salih iaitu pada 1297M. Secara

logiknya, kedatangan Islam ke AM pasti lebih awal dari tarikh tersebut.

Asas jumpaan batu nisan ini dilengkapkan dengan catatan sejarah di China

sendiri berhubung hubungan diplomatik China-Pasai. Menurut Josselin De Jong,

pada kurun ke-13M telah berlaku hubungan diplomatik tersebut dapat dilihat

apabila pengutusan 2 diplomat Pasai iaitu Hasan dan Sulaiman ke negara China

Page 57: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

57

tersebut. Peristiwa bersejarah tersebut berlaku pada 1282M. (Dr. Mohd Radzi

Haji Othman, et.al., h.164)

Asas sejarawan ini sangat berbeza dengan asas sejarawan Morquette.

Morqoette pernah disanggah Syed Muhammad Naquib al-Attas kerana temuan

batu nisan diGerisik pada 1419M mempunyai ciri persamaan dengan batu nisan

di Gujerat; sebagai asas teori kedatangan Islam di AM asalnya datang dari

Gujerat, India. Pada pandangan penulis, sanggahan ini bertitik tolak pada sikap

melampau Sejarawan sendiri dalam memberi penjelasan sejarah sesuatu

sumber sejarah; walaupun sumber tersebut adalah sumber artifak yang secara

simplenya sudah boleh diakui kebenaran sumber sejarah tersebut.

Masih dalam perwacanaan teori Islam sampai ke AM dari China, sejarawan

Gardener dan Emmanuael menyinggung pandangan yang berbeza. Menurut 2

sejarawan tersebut, Islam sampai ke China dari jalan darat oleh para pedagang

Arab lembah Arabia sendiri sejak zaman Khalifah Uthman al-Affan lagi.

Realiti ini mengalami tahap pertapakan dan perkembangan sejak zaman

Bani Umayyah dan Abasiyyah apabila bilangan pedagang-pedagang Arab yang

berhijrah ke China dalam angka yang besar. Dalam catatan sejarah China,

seawal kurun ke-8M, sudah wujud penempatan masyarakat peranakan Arab di

Canton. Kewujudan masyarakat Arab tersebut bukan sahaja dapat dilihat pada

wujudnya penempatan-penempatan tetap, malah pada kewujudan Jabatan Kira-

Kira yang diselenggarakan oleh para pedagang Arab itu sendiri. (Dr. Mohd Radzi

Hj. Othman, et.al., h.164)

Apa kaitannya kewujudan Pedagang Arab di Canton dengan persoalan pokok

yang dibincangkan. Realiti di atas ini menjadi hujah bahawa Islam yang sampai

ke alam Melayu dilakukan oleh para Pedagang Arab yang tinggal di Canton

(China) paling lewat pada kurun ke-8M dengan AM. Dakwah Islamiyyah tersebut

dilakukan sendiri oleh pedagang-pedagang Arab, bukan para pedagang

Page 58: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

58

berketurunan Cina. Maka, secara teorikalnya Islam itu bukan datang daripada

rantau Arabia, tetapi datang daripada China.

Teori kedatangan Islam di AM dari China turut diketengahkan oleh Syed

Muhammad Naquib al-Attas. Menurut al-Attas, pada sekitar tahun 878-879M,

iaitu pada zaman Hsi Tzung peristiwa krisis etnik di Pelabuhan Canton.

Kediaman dan nyawa para pedagang asing di sana banyak musnah disebabkan

pemberontakan bangsa setempat. Lebih 100 000 nyawa termasuk daripada para

pedagang Arab telah menjadi korban dalam peristiwa berdarah tersebut.

Implikasi tersebut membawa pada penghijrahan para pedagang yang terselamat

ke Kedah dan Parlembang demi mendapatkan perlindungan. Kedatangan

mereka ke Kedah dan Parlembang ini dijadikan asas teori Islam datang dari

China.

Dalam catatan China juga, pemberontakan seumpama di atas juga turut

berlaku pada 618-906M iaitu pada zaman Dinasti T‟ang di mana tidak kurang

5000 para pedagang asing termasuk komuniti Arab telah dibunuh. Para

pedagang yang terselamat telah berhijrah ke Champa, Nusantara demi

mendapat perlidungan. Kedatangan mereka ke sana juga diukur sebagai batu

masa pada teori kedatangan Islam AM tersebut dari China.

Berhubung teori ini juga, terdapat beberapa jumpaan sumber artifak atau

arkiologi. Antaranya termasuk jumpaan batu Nisan seorang wali Allah

berketurunan Arab di Pekan, Pahang yang bertarikh 1028M di mana atas batu

nisan ini terukur ayat-ayat al-Quran.

Temuan batu nisan turut berlaku di Leran, Surabaya bertarikh 1082M atau

1102M yang sangat ketara ciri-ciri keIslaman batu nisan tersebut.

Beberapa batu nisan yang hampir sama dengan batu nisan di Pekan dan

Leran turut dijumpai di Phangrang, Kemboja (juga dikenali sebagai Champa). Di

atas beberapa batu nisan tersebut terdapat beberapa tatacara berkaitan cukai

serta modus operandi pembayaran cukai menurut Islam.

Page 59: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

59

Lebih daripada itu, di Kuala Berang, Terengganu terdapat Batu Bersurat

bertarikh 1303M di mana di atas batu bersurat tersebut peraturan dan kewajipan

menunaikan hukum-hakam Allah seperti hukuman bagi penzina dan sebagainya.

Di Langgar, Kedah turut dijumpai batu nisan milik Syeikh Abd. Al Qadir ibn

Husain Syah Alam bertarikh 903M. (Abdul Rahman Haji Abdullah (Cet.2), 1992:

40-41)

c. Islam Datang Dari India

Terdapat 2 wilayah (di India) dipercayai sebagai tempat asal yang membawa

Islam ke AM. Pertama, Gujerat dan Malabar. Kedua, Bengal Coromandel.

Menurut Pijnappel, kedatangan Islam di AM dilakukan oleh para pedagang

Islam berbangsa Arab yang bermukim di Gujerat dan Malabar. Sangkaan ini

bertitik-tolak oleh banyaknya nama kedua-dua wilayah ini dalam sejarah awal

AM.

Pandangan ini telah disokong oleh Snouck Hugrunje dan Harry Hazzard

memandangkan aktiviti perdagangan oleh para pedagang Islam di AM sama ada

sebagai “orang tengah” atau pedagang premier yang membawa barang

dagangan dari wilayah tersebut merentasi Nusantara untuk pergi ke China dan

sebagainya.

Teori kedatangan Islam dari Gujerat dan Malabar ini diperkuatkan lagi

dengan temuan batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428M dan di Gerisik yang

bertarikh 1419M oleh Morquette. Bentuk fizikal kedua-dua batu nisan ini

mempunyai ciri persamaan dengan batu nisan di Gujerat. Realiti ini membawa

pada kesimpulan sejarah oleh sejarawan; iaitu Islam sampai ke AM pada awal

kurun ke-15M.

Page 60: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

60

Menurut S.Q Fatimi, kedatangan Islam di AM datangnya dari Bengal,

Coromandel, India. Kedatangan Islam ini dilakukan oleh para pedagang dari

sana. Bengal lebih awal menerima Islam berbanding Gujerat dan Malabar. Maka,

sudah tentu proses islamisasi AM itu dilakukan oleh wilayah yang lebih awal

menerima Islam ini.

Pandangan ini telah didokong oleh Arnold dalam buku akademianya, The

Muslim World. Menurut beliau, para pedagang Bengal ini bermazhab Shafie;

sama dengan mazhab umum di AM.

Mereka membawa Islam ke AM; kerana mazhab umum mereka adalah

mazhab Hanafi; manakala AM bermazhab Shafie.Rasionalisme sejarawan

membawa pada relatifnya teori satu-satu peristiwa.

Teori Islam datang daripada India diperkuatkan oleh catatan sejarah oleh Ibn

Batutah. Menurut Ibn. Batutah, dalam persinggahan beliau di Pasai, pandangan

empire belia mendapati wujud persamaan budaya khususnya pakaian diraja

dengan kebudayaan yang terdapat di Bengal, India. Malah, Ibn Batutah juga

mencatatkan bahawa Merah Silu sebenarnya beragama Hindu, kemudiannya

memeluk Islam dan baginda mempunyai hubungan bernegara dengan

masyarakat Islam Bengal, India.

Jumpaan batu nisan Malik as-Salih sendiri bertarikh 1297M. Secara rasional,

Islam sudah tentu sampai lebih awal daripada periodisasi tersebut. Hujah ini

diperkuatkan lagi dengan realiti sejarah Gujerat sendiri sebenarnya menerima

Islam secara bernegara pada 1301M apabila berlakunya futuwwah (pembukaan)

wilayah tersebut oleh Kerajaan Islam Delhi. (Mohd Radzi Haji Othman, Et.al.

(1989), Beberapa Aspek Tamadun Islam, …)

Kesimpulannya, paling awal kedatangan Islam dari India ini pada awal kurun

ke 11M. Paling lewat Islam sampai ke AM dari India pada awal kurun ke-15. Para

Pedagang dari India bertanggungjawab membawa Islam di AM berdasarkan

sumber-sumber sejarah sebagaimana di atas. Realiti ini memberi jawapan

Page 61: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

61

bahawa betapa tingginya Islam sehingga wujud suatu interaksi sihat antara dua

bangsa yang lain darah, budaya dan lain-lain; namun masih boleh bersatu dan

membangunkan tamadun Nusantara atas asas yang sama iaitu Islam.

Gambar-gambar berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Alam Melayu

.

Kompas digunakan oleh pedagang Arab ke China

Masjiid tertua di China

m.s 2

Islam mempelajari ciptaan

,pembuatan kertas,teknologi

percetakandan pembuatan alat

letupan dari China

China juga mempelajari teknologi

ketenteraan dan teknologi

pembinaan dari masyarakat Islam

.

Ilmu pelayaran diaplikasikan

sepenuhnya oleh masyarakat China

sehingga ada pelyar China Berjaya

membuat 7 kali pelayaran

melintasi lautan Pasifik

Page 62: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

62

Mata wang yang digunakan oleh masyarakat

melayu dizaman kesultanan melaka.

Kesan dan Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Malaysia

Tamadun Islam yang berkembang di Asia telah bertembung dengan

tamadun Melayu. Sebelum zaman Islam ,Asia Tenggara telah melalui

pengalaman di bawah pengaruh agama Hindu Budha. Islam dapat bertapak dan

menjadi anutan dan asas kepada penubuhan kerajaan Islam seperti Pasai,

Melaka, Aceh , Pattani, Brunei, Sulu, Jawa dan sebagainya yang sebahagian

besar masyarakatnya berketurunan Melayu. Pengaruh Tamadun Islam sangat

besar dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat termasuklah di dalam aspek

pemerintahan, undang-undang Islam menjadi asas kepada pembinaan serta

pengamalan undang-undang di kerajaan Melayu seperti undang-undang Laut

Merah dan Hukum Kanun Melaka.

Islam di Alam Melayu tidak berlaku dalam suasana kekerasan sebaliknya

dalam suasana aman.Islam membawa semangat rasionalisme dan

Page 63: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

63

intelektualisme di kalangan istana dan rakyat jelata. Di alam Melayu,

perkembangan Tamadun Islam dipengaruhi oleh sastera atau prosa naratif. Seni

Khat jua seperti tulisan urdu berkembang dengan meluas selepas kedatangan

Islam.Konsep Islam yang bersederhana, mudah difahami, menekankan

kesamarataan antara lapisan masyarakat, bahasa yang yang dianggap serasi

dengan budaya orang Melayu.Islam menjadi budaya orang Melayu dan, setiap

raja dan sultan adalah ketua agama. Kesan–kesan interaksi antara Tamadun

Islam dan Melayu dapat kita buktikan sampai ke hari ini. Setiap masyarakat

Melayu beragama Islam dan mengamalkan cara hidup Islam.

Proses penakrifan

semula,ayat-ayat suci alquran

ditaksir untuk mengukuhkan

keyakinan,ketakwaandan

ketauhidan kpd Allah s.w.t

Semesta melayu dibentuk

berasaskan kepada

“habluminallah dan

habluminannas”

Sultan dijadikan ketua

Negara dan agama.

Undang-undang

berdasarkan hukum

syariah.

Agama Islam sebagai

agama rasmi.

Page 64: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

64

Pakaian orang Melayu telah

berunsur keislaman.

Makanan yang halal.

Hiburan berunsur Islam

seperti marhaban,berzanji,

hadrah dll.

Penekanan kepada

pendidikan dengan

mewujudkan pendidikan

pondok.

Orang melayu belajar

berdagang dan bertani

dengan menggunakan kaedah

yang digunakan oleh orang

arab.

Orang melayu mempelajari

ilmu.teknologi dan kaedah

perubatan dari tamadun Islam

Page 65: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

65

KESAN INTERAKSI TAMADUN ISLAM DAN MALAYSIA

Pengaruh Islam Terhadap

Malaysia

pollitik

kebudayaan

sosial

bahasa

pendidikan

ekonomi

Page 66: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

66

Dari Aspek Politik .

Kesan daripada interaksi tamadun antara kaum di Malaysia telah melahirkan

perpaduan dan kesepaduan dalam sistem pemerintahan Malaysia. Ianya telah

melahirkan pemimpin yang bertoleransi .Corak kepimpinan di Malaysia

dibangunkan oleh semua bangsa yang ada dalam Negara ini.Sistem raja

berpelembagaan juga tidak dipertikaikan oleh semua bangsa di Malaysia.

Apabila politik sesebuah Negara itu stabil akan hilanglah kebimbangan tentang

keselamatan Negara. Rakyat akan dapat hidup dalam keadaan yang cukup

harmoni dan semangat patriotism dapat diterapkan dengan mudah.

Politik yang stabil akan menghasilkan suasana begini.

agama

Page 67: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

67

Dari Aspek Ekonomi.

Negara Malaysia terus maju dalam iklim yang cukup muhibbah walaupun

asalnya dari kaum yang berbeza-beza namun interaksi antara tamadun masing-

masing telah menjadikan rakyat Malaysia sebagai pendokong kemajuan ekonomi

Negara ini.kini kita dapati interaksi tamadun telah mengubah cara hidup kaum

yang ada contohnya kaum China dan India

disamping kejayaan dalam perniaga mereka juga

bertani yang amat sinonim dengan orang Melayu.

Penglibatan mereka dalam pekerjaan pengkeranian

juga tidak dapat disangkal.Interaksi antara

tamadun amat releven di Malaysia dalam aspek

ekonomi kerana semua kaum berlumba-lumba untuk berjaya dalam bidang

ekonomi dan akhirnya negara yang teguh ekonominya akan terus maju.

Kemajuan Negara Malaysia dalam bidang ekonomi terbukti dengan tumbuhnya

pusat pentadbiran Putrajaya, beberapa buah bandar yang bertaraf

bandaraya.Dasar Ekonomi Baru telah memberi peluang kepda semua rakyat

Malaysia untuk memajukan ekonomi masaing-masing.kini dimurnikan lagi

dengan memperkenalkan dasar kemiskinanan sifar..Orang Melayu juga kini

telah berjaya merubah keadaan sedia ada mereka yang dulunya miskin .Begitu

juga orang india tidak lagi hanya tertumpu di estet sahaja.Jela interaksi antara

tamadun amat releven di Malaysia dalam aspek ekonomi.

Pelbagai cara memejukan ekonomi

Dari Aspek Teknologi

Page 68: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

68

Interaksi antara tamadun mendatangkan kesanyang baik terhadap

perkembangan teknologi, dimana kita dapati melalui teknologi masing dan

menerima serta memodenkan teknologi yang ada dengan teknologi dunia yang

canggih menjadikan rakyat Malaysia juga mampu bersaing di dunia global ini.

Interaksi teknologi ini memajukan teknogi dengan menambah baikkan dan

menjadikan ianya bermanfaat dan sesuai dengan situasi di Malaysia.

Teknologi perubatan dan pertanian telah berubah hasil dari interaksi tamadun

Dari Aspek Budaya.

Walaupun budaya merupakan satu ciri perbezaan nyata antara tamadun,

kita dapati interaksi antara tamadun dari aspek kebudayaan amat

ketara.Perkembangan kebudayaan di Malaysia amat baik dan begitu relevan

kerana setiap bangsa di Malaysia bersaing secara sihat untuk memperkenalkan

kebudayaan masing-masing.Pertembungan tamadun telah menyebabkan

perkembangan kebudayaan yang positif.Dari sudut kebudayaan dan kesenian

kita dapati masyarakat Malaysia boleh berinteraksi melalui kebudayaan masing-

masing seperti contoh tarian.Tarian inang dan zapin yang dulunya hanya untuk

hiburan masyarakat Melayu kini telah diminati oleh bangsa lain di bumi bertuah

ini. Begitu juga tarian tarian dari Cina dan India menjadi ikutan untuk berhibur

oleh masyarkat Melayu dan lainnya.

Page 69: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

69

Kini nyanyian dan tarian irama Melayu kini di pelajari dan dapat menarik minat

bangsa lain untuk sama-sama berhibur.

Interaksi antara tamadun masyarakat di Malaysia melalui adat dan

kebudayaan menjadi releven dan amat sesuai terutama sekali sebagai contoh

adat menyambut tetamu dan meraikan hari kebesaran masing-masing. Setiap

kaum mengamalkan adat menyambut tetamu dan semua kaum akan merasai

kemeriahan hari perayaan semua kaum dengan penuh muhibbah. Sambutan

hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Pesta Menuai dan lain-lain akan

disambutan secara besar-besaran dalam majlis Rumah Terbuka

Malaysia.Interaksi pelbagai tamadun ini sukar didapati di negara lain di dunia

seperti apa yang rakyat Malaysia rasai sekarang.

Cara berpakaian dan menikmati makanan juga tidak tersisih dari arus

percampuran tamadun.Pakaian yang dulunya melambangkan identiti sesuatu

bangsa kini tidak lagi janggal dipakai tanpa segan dan silu oleh semua bangsa di

Malaysia. Contoh pakaian Ceong Sam kini diubah suai untuk dipakai oleh orang

Melayu.Begitu juga baju kurung dan kebaya kini amat diminati oleh kam Cina

dan India untuk menghadiri majlis rasmi. Begitu juga dari segi pemakanan kita

dapati orang Melayu dan Ciina amat meminati masakan India seperti nasi

Page 70: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

70

kandar, roti canai, capati, tosai dan maruku. Makanan Melayu dan Cina juga

dimakan oleh semua bangsa seperti nasi lemak, nasi ayam, yong taufu, cincau,

tau fu fah dan lain-lain lagi.

Nasi lemak kegemaran rakyat Malaysia Roti canai bukan lagi

untuk orang India sahaja

Interaksi pakaian pengantin Melayu

Dari segi Ilmu pendidikan.

Page 71: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

71

Semua tamadun mengutamakan pendidikan, walaupun ada kalanya

mempunyai matlamat yang berbeza tentang kepentingannya. Dalam sistem

pendidikan Malaysia sekarang kita dapati matapelajaran yang di ajar di sekolah

Melayu,Cina dan Tamail adalah sama.Seandainya terdapat sedikit kekeliruan

mengenai sesuatu perkara dalam pendidikan ianya dapat di atasi dengan

baik,kerana semua bangsa memahami konteks pembelajaran.

Orang Cina kini tidak lagi hanya mempelajari ilmu perniagaan sahaja

malahan mereka kini berada jauh kehadapan dalam bidang professional yang

lain. Begitu juga masyarakat India yang dulunya suka pada kesenian kini

merubah corak kehidupan dengan mengutamakan pembelajaran. Bahasa

Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di Malaysia.

Sebagai lambang perpaduan rakyat Malaysia kita dapati semua kaum dapat

bersama merealisasikan pendidikan dalam suasana yang cukup

harmoni.Terbukti kini interaksi antara tamadun menjadi lebih senang dan

kerelevennya tidak dapat disangkal lagi.

Kesan interaksi tamadun semua bangsa mementingkan ilmu pengetahuan.

Page 72: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

72

Bahasa Melayu memainkan peranan untuk penyatuan semua kaum di

Malaysia telah diterima pakai dalam sistem pendidikan, perhubungan dan

hubungan sosial masyarakat oleh semua kaum di Negara ini. Namun begitu

bahasa lain juga tidak disekat penggunaanya dan setiap orang berhak

mempelajari bahasa yang diingini.

Wujudnya cendiakawan Islam di Malaysia yang terkenal seperti Za‟ba dari

sudut bahasa, Dr.Burhannuddin Helmi dari sudut politik, Pro.Engku Aziz pakar

dalam bidang ekonomi.

Aspek agama

Interaksi tamadun melalui penyebaran agama adalah merupakan kesan yang

baik dan amat sesuai di gunakan di Malaysia kerana semua rakyat Malaysia

faham sebagai sebuah negara berbilang kaum kebebasan beragama adalah

penting.walaupun Islam adalah agama rasmi dan raja adalah ketua agama, hak

dan keperluan agama lain tidak pernah dipertikaikan. Sebagai contoh disamping

terdapat masjid yang menjadi tempat ibadat bagi orang Islam kerajaan Malaysia

membenar rumah-rumah ibadat bagi kaum Cina, India, Siam dan lainnya dibina

di sini demi kepentingan bersama

dan mengelak rasa tidak puas hati

sesetengah pihak.Semua agama

menerapkan nilai nilai baik untuk di hayati

dan sebagai panduan hidup.

Page 73: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

73

Masyarakat cina dan india bebas melakukan aktiviti keagamaan masing-masing

KESAN INTERAKSI TAMADUN ISLAM DI ASIA DAN RELEVENSINYA DI

MALAYSIA

Page 74: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

74

Kesan negetif hasil dari perkembangan Tamadun Malaysia

Pertembungan antara tamadun juga akan menghasilkan kesan negatif atau

ketidak sesuaian interaksi antara tamadun dan kadang kala menghasilkan kesan

buruk kepada ketemadunan yang sedia ada.Terdapat juga kesan negatif yang

kononnya berasal dari Agama Islam dikembangkan oleh golongan yang cetek

Page 75: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

75

pengetahuan agama. Agama Islam yang disebarkan telah dicampuri dengan

cedokan dari kepercayaan mesir, Yahudi, Parsi dan Hindu. Akibat dari

percampuran ini wujudlah amalan memuja Keramat untuk berniat atau bernazar

malahan sihir juga dicampur adukkan dengan menjadikan ayat Al Quran dan

Hadis sebagai tangkal dan azimat.

Jangan biarkan pertembungan tamadun menghasilkan suasana yang sebegini…

Kesan Negatif dan cara mengatasinya

Interaksi antara tamadun juga dianggap releven diMalaysia kerana dengan

pertembungan tamadun akan lahirlah satu tamadun yang baru seperti apa yang

kita dapat lihat sekarang ini 75ystem perbankan Islam digunapakai oleh seluruh

rakyat Malaysia.

Interaksi antara tamadun juga boleh mendatangkan kesan buruk dan dianggap

tidak releven di Malaysia antaranya:

Kesan buruk dan tidak releven. Cara mengatasinya

Pertembungan tamadun akan

melahirkan perasaan ingin menguasai

sehingga ada kalanya wujud rasa tidak

selesa tinggal di situ dan interaksinya

Semua bangsa atau kaum di Malaysia

harus di terapkan nilai persefahaman

dari bangku sekolah lagi.

Page 76: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

76

tidak begitu releven lagi .

Akan tenggelamnya tamadun yang

lemah seperti nilai moral yang dokong

oleh masyarakat Melayu mengikut

ajaran Islam kini semakin dipinggirkan

dalam arus permodenan. Contohnya

tulisan jawi yang semakin dilupakan

Setiap bangsa harus mengingati

kembali nilai nilai moral yang dibawa

oleh tamadun masing-masing dan

murnikannya kembali.

Sikap mementingkan puak amat tidak

releven dalam Negara berbilang kaum

ini

dan akan mewujudkan perbalahan

antara kaum. Contohnya seperti

peristiwa 13 Mei.

Pemimpin dalam masyarakat haruslah

memainkan peranan dalam

menjelaskan dasar dan perbezaan

kaum tidak bermakna tiada langsung

persefahaman.

Pertembungan tamadun telah merubah

hidup masyarakat yang kini berlumba

untuk kemajuan tetapi mereka lupa

aspek alam sekitar. Yang mereka

diami.Kesan buruk ini terbukti dengan

berlakunya pencemaran sungai,asap

kilang,bunyi bising dan banjir.

Tanamkan sikap bertanggungjawab

dikalangan masyarakat dari bangku

sekolah lagi dan sebelum melakukan

sesuatu aktiviti buat perancangan

agar tidak mendatangkan musibah.

Page 77: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

77

CABARAN.

Walaupun interaksi antara tamadun banyak melahirkan kesan yang baik

namun ia tidak sunyi dari menerima berbagai cabaran.Untuk menjadikan ianya

diterima oleh semua pihak haruslah mengambil masa yang lama.Cabaran

interaksi antara tamadun lahir dari berkembangnya tamadun barat yang amat

berbeza sekali nilai etikanya di Malaysia.Semangat ingin menonjol sesuatu pihak

ada kalanya menjadi cabaran dalam menstabilkan politik di negara ini.

Kesimpulan

Kita telah mengenalpasti menifestasi Tamadun Islam dalam pelbagai bangsa,

budaya dan wilayah. Sikap terbuka Tamadun Islam telah menyebabkan

Tamadun Islam telah menjelma bersama dengan pelbagai tamadun di

dunia.Tamadun Islam bukan member pencapaiannya kepada tamadun lain

malah juga telah menerima kebaikan kebaikan dari tamadun lain untuk

dimanfaatkan oleh Tamadun Islam.Nilai asas tamadun Islam iaitu tunduk kepada

Allah yang satu tidak pernah menjadi penghalang kepada tamadun Islam

menjelma bersama tamadun lain atas dasar kenal mengenal untuk mrngukuhkan

hubungan sesama manusia.

Page 78: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

78

Rujukan

Abdullah Hassan Mydin(Shaik)JUT 101.Tamadun Islam dan Tamadun Asia

.USM.Pendidkan Jarak Jauh.(2008)

Azhar Hj.Mad Aros,(2005)Tamadun Islam dan Tamadun Asia,Selangor Darul

Ehsan.Fajar Bakti.

Hashim Hj.Musa(2004),Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia

Menghadapi Globalisasi Barat.Universiti Malaya

Husnah Kasan,Nasruddin Yunus,Nasri Muslim, Tamadun Islam dan

Kenegaraan Malaysia ,”A”( 2003),Universiti Kebangsaan Malaysia.Kuala

Lumpur.

Mohamad Liki Hamid(2006)Pengajian Tamadun Islam,PTS PROFESSIONAL

Publishing Sdn.Bhd.

Yew Chee Wai,(2008)Sejarah SPM Tingkatan 4-5,Sasbadi SDN BHD

Zaharah binti Mustafa,Nik Mohd.Zain bin Abrahim,Norhafizah Binti

Musa.(2007).Tamadun Islam dan Tamadun Asia,Universiti Teknologi

Malaysia

Lord Dethan and Flickr.Taman Tamadun Islam Terengganu.

Page 79: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

79

Web site: http.//flickr.com/photos/dethon. .[2008, Dis 10]

Muslim_penggerak_sejarah_tamadun_china,

Web site:http://pakngah70blogsport.com[2008,Dis 16]

Web site: http://ww. Worldcat.org/isbn/983987862.[2008,Dis 16]

Page 80: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

80

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 5

. Kajian terhadap Tokoh-Tokoh Tamadun Islam.

Tokoh-Tokoh Tamadun Islam

Pengenalan

Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul.

Kajian demi kajian telah dilakukan dan sehingga hari ini masih lagi terdapat

penemuan baru dalam tamadun islam yang masih belum disingkap oleh

masyarakat moden. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi

manusia yang bertamadun dan maju.

Dalam kerja khusus ini, kami akan membincangkan sumbangan

intelektual islam dalam bidang sains dan matematik iaitu dalam skop perubatan,

astronomi, fizik dan biologi.

Definisi Intelektual

Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar.

Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan

pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan

bertamadun. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains

Page 81: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

81

tulen dan sains social termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. Dalam

tamadun islam terdapat ramai tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang kepada

perkembangan tamadun islam. Antaranya ialah Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn

Rusyd, Al- Biruni, Al-Razi, Al- khawarizmi dan ramai lagi.

IBN SINA (AVICENNA) (980-1037M)

PENGENALAN TOKOH

Ibn sina dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat barat,

merupakan seorang ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam

kebudayaan Eropah. Beliau adalah orang ternama dunia yang telah

menyumbangkan ilmu dan pemikirannya dalam pembinaan tamadun

kemanusiaan. Dunia seluruhnya Timur dan Barat telah hidup berpandukan

kepada ilmu kedoktoran dan falsafahnya buat beberapa abad lamanya.

Pendidikan yang dilalui beliau boleh dibahagikan kepada beberapa bidang ilmu

pengetahuan iaitu :

i) Ilmu agama ; Dimulakan dengan belajar AL-Quran, tafsir, fiqah,

usuluddin, tasauf dan lain-lain. Ketika umurnya 10 tahun, beliau

sudah menghafal Al-Quran dan dapat menguasai cabang-cabang

ilmu agama serta sastera Arab.

ii) Ilmu falsafah ; Selepas tu beliau mempelajari ilmu falsafah, dan

berjaya menguasai bidang tersebut yang merangkumi ilmu logika,

arkitek, falsafah dan perubatan atau kedoktoran ketika berusia 16

tahun sahaja.

iii) Ilmu politik ; beliau juga telah memperkenalkan dengan ilmu politik

ketika usia masih muda dan telah mengikut aliran politik Ahl al-

sunnah wa al-jamaah serta membentuk satu teori politik terkenal

dengan nama Al-Madinah dan Al-Fadhilah .

Page 82: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

82

HASIL KARYA DAN SUMBANGAN IBNU SINA

Ibn Sina terkenal sebagai seorang pengarang yang sangat produktif.

Buku karangannya meliputi berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Antara

bidang ilmu yang ditulis olehnya ialah falsafah umum, logika, sastera, ilmu alam,

psikologi, kedoktoran, kimia, matematik, metafizika, tafsir Al-Quran, politik, dan

lain-lain.

BIDANG PERUBATAN

Hasil karya beliau yang terkenal dalam bidang kedoktoran ialah buku Al-

Qanun fu al-Tibb (peraturan perubatan). Buku itu merupakan satu himpunan

perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. Dari segi

penggunaan ubat, diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden

banyak diambil dari Ibn Sina. Buku-buku lain karya beliau dalam bidang ini ialah

Al-Urjuzah fi al-Tibb (puisi kedoktoran), al-Adwiyah Al-Qalbiyah (ubat-ubat

jantung), Kitab Al-Qoulanj (penyakit Colic) dan Majmu‟ah Ibn Sina Al-Kubrn

(cara-cara perubatan penyakit).

Antara karyanya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Latin dan menjadi

rujukan utama kepada bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga

abad ke-17. Karya tersebut telah disalin dan dicetak sebanyak 16 kali, iaitu 15

edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi lagi dalam bahasa Yahudi. Penulis-

penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai bapa kedoktoran kerana beliau

Page 83: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

83

telah berjaya menyatukan teori perubatanYunani Hippocrates dan Galen,

pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India, Parsi, serta pengalaman beliau

sendiri.

Ibn Sina telah mengembangkan ilmu psikologi dalam bidang perubatan.

Beliau juga membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini

sebagai ilmu perubatan psikosomatiks. Beliau juga telah mengembangkan ilmu

diagnosis melalui denyutan jantung (untuk mengenalpasti dalam masa beberapa

detik sahaja) ketidakseimbangan humor yang berkenaan. Diagnosis melalui

denyutan jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (Doktor Muslim) di

Pakistan, Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani.

Seorang doktor dari Amerika Syarikat 1981 melaporkan bahawa para

hakim di Afghanistan, China, India, dan Parsi sangat berkebolehan dalam

penentuan penyakit melalui denyutan jantung. Kaedahnya bukan sahaja

mengira beberapa denyutan jantung di tempat yang dirasai, tapi mutunya yang

pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan, masa antara

denyutan, kandungan lembap dalam kulit dan sebagainya. Daripada ukuran-

ukuran tersebut, seseorang hakim mungkin mengetahui penyakit yang dihadapi

dalam tubuh pesakit tersebut dengan tepat.

Ibn sina adalah doctor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa

penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah satu penyakit yang boleh

berjangkit (contagious). Beliau boleh memberikan tanda-tanda atau symptom

penyakit kencing manis (diabetes) dan kesan atau masalah yang timbul

daripadanya. Beliau juga sangat berminat dalam bahagian berkenaan dengan

kesan akal (mind) ke atas jasad yang telah banyak menulis berkenaan dengan

gangguan psikologi.

Page 84: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

84

Sepanjang hidupnya, Ibn Sina telah menghasilkan kira-kira 250 buah

karya yang kekal sehingga masa ini, termasuk 116 buah karyanya dalam bidang

perubatan. Banyak karyanya ditulis dalam bhasa Arab dan juga beberapa karya

dalam bahasa Parsi. Al-Quran fi Al-Tibb merupakan karya beliau yang terkenal

di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. Karya beliau ini

mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman

tersebut malah merupakan buku rujukan yang utma di universiti-universiti

sehingga abad ke-17 masihi.

BIDANG-BIDANG FALSAFAH

Dalam bidang ilmu Tauhid (ketuhanan), Ibn Sina terpengaruh denhan

falsafah Plato dan Aristotle sebagaimana dihuraikan oleh imam Al-Ghazali dalam

karyanya yang berjudul Tahaful Al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam

Pemikiran Filasuf). Beliau dapat menguasai ilmu ini setelah mempelajarinya

daripada Aristotle dengan dibantu oleh buku karangan Al-Farabi tentang

falsafah.

Di samping buku-buku kedoktoran, Ibn Suna juga terkenal dalam

menyumbangkan buku dalam bidang falsafah. Karya beliau yang terkenal

mengenainya ialah Al-Syifaa‟ yang memuatkan segala cabang ilmu falsafah.

Buku ini mempunyai 18 jilid semuanya. Ia merupakan satu ensiklopedia falsafah

yang memuatkan ilmu metafizika, fizika, psikologi dan lain-lain. Karya ini juga

dinamakan Kitab Al-Najat. Antara bukunya yang lain ialah Kitab Al-Isyarat wa Al-

Page 85: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

85

Tanbihat. Buku ini mengulas tentang bimbingan dan peringatan, di samping

memperkatakan prinsip ketuhanan dan keagamaan.

Beliau telah menghasilkan Kitab Al-Insaf, iaitu mengenai proses keinsafan

yang berasal daripada bukunya Hikmat Al-Masriqiyy iaitu kupasan tentang

falsafah Timur. Sebuah lagi karya Ibn Sina dalam bidang falsafah ini ialah Kitab

Al-Hudud, iaitu sebuah karya yang membicarakan pelbagai kesimpulan dan

rumusan berhubung dengan istilah atau pengertian yang digunakan dalam ilmu

falsafah.

BIDANG POLITIK DAN AGAMA

Menurut Ibn Sina, perbincangan tentang politik tidak dapat dipisahkan

daripada agama, kerana hampir kesemua cabang ilmu islam ada hubungan

dengan politik. Sebagai contoh, bukunya bernama Al-Mabda‟ wa Al-Ma‟aad

yang mengulas tentang bermula dengan berakhirnya dunia ini di samping

kupasan tentang ilmu fiqah atau hokum ibadat dan lain-lain.

Sekalipun diakui bahawa tidak banyak buku politik karangan Ibn Sina,

namun penjelasan beliau mengenainya cukup untuk menyusun suatu teori dalam

ilmu politik. Antara karya beliau dalam bidang ini ialah:

i) Al-Syifaa‟ yang membicarakan awal dan akhir dunia menetapkan

nubuwah dan cara-cara dakwah nabi, ibadat dan faedahnya di

dunia dan di akhirat, peraturan membentuk rumah tangga, khalifah

Page 86: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

86

atau imam dan kewajipan taat kepadanya serta mengenai

muamalat dan akhlak.

ii) Risalah Al-Siyasah yang secara khusus membicarakan ilmu politik.

iii) Al-Arzaq yang membicarakan pembahagian ekonomi secara umum

sama ada pendapatan individu dan negara.

Menerusi karyanya dalam bidang agama, Ibn Sina sering

menghubunginya

dengan bidang politik. Sebahagian besar karyanya dalam bidang agama telah

hilang, namun banyak perbahasan beliau terdapat dalam beberapa karyanya

yang lain.

BIBLIOGRAFI

Zainal Abidin Ahmad,t.t Ibnu Sina Mesir tanpa penerbit.

Zukha Ahmat 1998, Muzik Intidiri; Ekspresi

Al-Attas dalam Journal p Islamic Research, Vol 7, No.1, winter 1993 94, Ankara

Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Sains

1. Perubatan

Page 87: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

87

Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di

puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Walaupun ilmu ini berasal

daripada tamadun asing iaitu Rom, tetapi umat Islam akhirnya telah muncul

sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. Mereka bukan sahaja

menguasai ilmu perubatan, malah telah menyumbang sesuatu kepada bidang

tersebut. Antara pakar perubatan Islam yang terulung ialah:

i. Ibnu Masiwaihi (meninggal 243 Hijrah) beliau telah banyak

menghasilkan kitab perubatan.

ii. Ibnu As-Sahal (meninggal 255 Hijrah). Beliau menjadi pengarah

rumah sakit Jundisyapur.

iii. Ar-Razi (meninggal 320 Hijrah). Beliau merupakan tokoh doctor

Islam yang terunggul sehingga dilantik menjadi ketua doctor-doktor

di Baghdad.

iv. Ali bin Abas (meninggal 428 Hijrah). Beliau dilantik menjadi doctor

peribadi Khalifah Daulah Al-Buwaihiah.

v. Ibnu Sina (meninggal 428 Hijrah). Beliau lebih dikenali sebagai ahli

falsafah. Namun demikian beliau juga merupakan seorang doctor

yang terkenal.

2. Farmasi Dan Kimia

Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani

Abasyiah. Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah:

i. Ibnu Baithar. Beliau telah menghasilkan tiga kitab besar iaitu Al-Mughni

(berkaitan farmasi), Jami Mufaradah Al-Adwiyah Wa Al-Aghziyah

(berkaitan permakanan) Mizan at-Tib (panduan kepada doctor.

Page 88: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

88

ii. Rasyiduddin (meninggsl 634 Hijrah). Beliau telah mengarang kitab al-

Adwiyah al- mufradah (berkaitan dengan farmasi).

iii. Jubair bin Haiyan. Disamping menjadi doctor, beliau juga merupakan

pakar dalam bidang astronomi.

Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Matematik

Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak

kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Pada zaman itu lahir ramai

sarjana dalam kedua-dua bidang ini. Antara mereka ialah:

i. Thabit bin Qurrah al-Hirani.(221-288 Hijrah). Beliau mengarang kitab

Hisab al- Ahillah (matematik), Kitab fi istikhraj al- handasiah (kejuruteraan)

dan lainnya.

ii. Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas (meninggal 328

Hijrah). Beliau mengarang banyak kitab matematik dan kejuruteraan.

Antaranya ialah Ma Yahtaj Ilaiahi al-„Ummal wa al-Kuttab Min San„ah al-

Hisab (matematik dan kejuruteraan).

iii. Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham.

iv. Muhammad bin Musa Al- khawarizmi

Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi

Astronomi bersumberkan tamadun Yunani, Hindi, Parsi dan Arab Jahiliah.

Ia dimanfaatkan oleh umat islam untuk kepentingan syariat Islamiah yang

dikenali dengan istilah ilmu Falak. Pada zaman Bani Abasyiah lahir ramai ulama

falak. Antaranya ialah:

i. Abu Mansur al-Falaki (meninggal 272 Hijrah). Beliau telah mengarang

kitab falak. Antaranya ialah Ilhbat al-„Ulum al-Hai‟ah al-Falak.

ii. Jabir Batani (meninggal 319 Hijrah) sumbangannya yang terbesar dalam

ilmu falak ialah mencipta teropong bintang.

Page 89: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

89

iii. Abu Hassan (277-352 Hijrah). Beliau dianggap sebagai pakar astronomi

Islam yang terbesar pada zaman itu.

iv. Raihan al-Bairuni (meninggal 440 Hijrah). Antara kitab falak karangannya

ialah Tarikh al-Hind, al- Qanun al- mas‟udi dan Istikhraj al-Autad.

TOKOH-TOKOH INTELEKTUAL ISLAM

1. IBNU RASYD

Latarbelakang

Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad

lahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198. Di

barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues. Keturunannya terdiri

daripada golongan yang berilmu dan ternama. Bapanya dan datuknya

merupakan kadi di Kardova. Beliau pernah berguru kepada Ibnu Zuhr. Beliau

lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis kepada

Renaissance di barat. Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan

dan biologi sangat besar.

Page 90: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

90

Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan

dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia

Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah.

Sumbangannya Dalam Tamadun Islam

Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang

terkenal Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan

bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment.

Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr, Ibnu Rusyd

juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin.

Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla

pada tahun 1169. Dua tahun kemudian, beliau dilantik menjadi hakim di Kardova.

Selepas beberapa waktu menjadi hakim, beliau dilantik sebagai doktor istana

pada tahun 1182 berikutan persaraan Ibn Tufail. Sumbangan beliau bukan

sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga meliputi bidang falsafah,, ilmu kalam,

falak, fiqh, muzik, kaji bintang, tatabahasa, dan nahu

Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah

"Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid, mengenai perubatan secara

umum, Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah), Tafsir Urjuza yang

membicarakan perubatan dan tauhid, Taslul, buku mengenai ilmu kalam, Kasyful

Adillah, yang mengungkap persoalan falsafah dan agama, Tahafatul Tahafut,

ulasannya terhadap buku Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah,

dan Muwafaqatil Hikmah Wal Syari'a yang menyentuh persamaan antara

falsafah dengan agama.

Siri karya tulisan tersebut menunjukkan betapa penguasaan Ibnu Rusyd

dalam pelbagai bidang dan cabang ilmu begitu ketara sekali sehingga usaha

untuk menterjemahkan tulisan beliau telah dilakukan ke dalam bahasa lain. Buku

"Kulliyah fit-Thibb" telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1255

Page 91: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

91

oleh Bonacosa, orang Yahudi dari Padua. Kemudian buku itu diterjemahkan ke

dalam bahasa Inggeris dengan judul General Rules of Medicine. Hasil pemikiran

yang dimuatkan dalam tulisannya, terutamanya dalam bidang falsafah, telah

mempengaruhi ahli falsafah Barat.

. Dalam bidang perubatan pula, Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang

kepentingan menjaga kesihatan. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam

bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya. Beliau pernah

menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang

sekali sahaja. Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar

perubatan umum, tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ di

dalam tubuh manusia.

Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini, menunjukkan

bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya.

Malahan dalam banyak perkara, pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan

berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum

zamannya ataupun selepas kematiannya

2. JABIR IBN HAIYAN

Latarbelakang

Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi), juga dikenali sebagai Geber oleh

orang-orang Barat. Beliau juga digelar sebagai “Bapa Ilmu Kimia Moden”. Nama

penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Beliau berasal dari Kufah, Iraq.

Page 92: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

92

Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang

kimia. Pada peringkat awal kerjayanya, beliau pernah berguru dengan Barmaki

Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid.

Sumbangannya Dalam Tamadun Islam

Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia. Beliau

cukup terkenal kerana hasil penulisan yang melebihi daripada seratus risalah

yang telah diabadikan sehingga kini. Terdapat sebanyak 22 risalah yang

antaranya berkaitan dengan alkimia (Al-Kimiya dari bahasa Arab) dan ilmu kimia.

Kajiannya dalam bidang kimia menyebabkan beliau disanjung pada zamannya.

Beliau juga telah memperkenalkan model penelitian dengan cara

eksperimen di dunia alkimia. Maknanya, beliau yang menjana momentum bagi

perkembangan ilmu kimia moden. Beliau juga banyak mengabdikan dirinya

dengan melakukan eksperimen dan pengembangan kaedah untuk mencapai

kemajuan dalam bidang penyelidikan. Beliau mencurahkan daya upayanya pada

proses pengembangan kaedah asas ilmu kimia dan kajian terhadap pelbagai

mekanisme tindak balas kimia. Jadi, beliau mengembangkan ilmu kimia sebagai

cabang ilmu alkimia.

Beliau telah berjaya menggabungkan kaedah kajian secara tradisional

dengan kajian secara moden menerusi ekperimen dan makmal. Antara

sumbangannya yang paling bermakna ialah kejayaan mencipta teori peleburan

logam seperti raksa, pengewapan, penyaringan, penghabluran dan penyulingan.

Disamping itu, beliau telah memperkenalkan beberapa istilah kimia

seperti alkali, (arab: al-qali) iaitu garam kalium untuk mebuat baja, sabun dan

bahan kimia. Antara beberapa kejayaannya yang lain dalam bidang kimia, salah

Page 93: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

93

satunya ialah dalam penyediaan asid nitrik, hidroklorik, sitrik, dan tartarik.

Penekanan Jabir dalam bidang eksperimen sistematik ini diketahui umum tidak

ada tandingannya di dunia.

Oleh sebab itulah, mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai "Bapa

Ilmu Kimia Moden" oleh rakan sejawatnya diseluruh dunia. Bahkan dalam tulisan

Max Mayerhaff, disebutkan bahawa jika ingin mencari susur galur perkembangan

ilmu kimia di Eropah maka bolehlah dijejaki secara langsung pada karya-karya

Jabir Ibnu Haiyan.

Pengenalan

Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul.

Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi manusia yang

bertamadun dan maju.

Definisi intelektual

Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar.

Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan

pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih

beradab dan bertamadun.

Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Sains

Perubatan

Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di

puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Walaupun ilmu ini

berasal daripada tamadun asing iaitu Rom, tetapi umat Islam akhirnya

telah muncul sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia.

Page 94: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

94

Farmasi Dan Kimia

Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani

Abasyiah. Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu

ialah Ibnu Baithar, Rasyiduddin dan Jubair bin Haiyan.

Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Matematik

Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak

kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah.

Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini.

Antara mereka ialah Thabit bin Qurrah al-Hirani. Abdul Wafa Muhammad

bin Muhammmad Ismail bin Abas. Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin

Haitham. Muhammad bin Musa Al- khawarizmi

Pencapaian Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi

Astronomi bersumberkan tamadun Yunani, Hindi, Parsi dan Arab Jahiliah.

Ia dimanfaatkan oleh umat islam untuk kepentingan syariat Islamiah yang

dikenali dengan istilah ilmu Falak.

Pada zaman Bani Abasyiah lahir ramai ulama falak.

Antaranya ialahAbu Mansur al-Falaki Beliau telah mengarang kitab falak.

Antaranya ialah Ilhbat al-„Ulum al-Hai‟ah al-Falak.

Jabir Batani, sumbangannya yang terbesar dalam ilmu falak ialah

mencipta teropong bintang.

Abu Hassan (277-352 Hijrah). Beliau dianggap sebagai pakar astronomi

Islam yang terbesar pada zaman itu.

Raihan al-Bairuni (meninggal 440 Hijrah). Antara kitab falak karangannya

ialah Tarikh al-Hind, al- Qanun al- mas‟udi dan Istikhraj al-Autad.

Page 95: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

95

TOKOH-TOKOH INTELEKTUAL ISLAM

1. IBNU RASYD

Latarbelakang

Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad.

Lahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198.

Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues.

Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis

kepada Renaissance di barat.

Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi

sangat besar.

Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan

dalam sejarah Islam.

Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam, tetapi juga

di kalangan masyarakat di Eropah.

Sumbangannya Dalam Tamadun Islam

Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang

terkenal Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin

dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment.

Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga

meliputi bidang falsafah,, ilmu kalam, falak, fiqh, muzik, kaji bintang,

tatabahasa, dan nahu

Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah

"Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid, mengenai perubatan

secara umum,

Page 96: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

96

Dalam bidang perubatan pula, Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang

kepentingan menjaga kesihatan. Beberapa pandangan yang dikemukakan

dalam bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya. Beliau

pernah menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh

setiap orang sekali sahaja.

Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar

perubatan umum, tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ

di dalam tubuh manusia.

Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini, menunjukkan

bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok

bandingannya. Malahan dalam banyak perkara, pemikiran Ibnu Rusyd

jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah

yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya.

2. JABIR IBN HAIYAN

Latarbelakang

Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi), juga dikenali sebagai Geber oleh

orang-orang Barat.

Beliau juga digelar sebagai “Bapa Ilmu Kimia Moden”.

Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Beliau berasal dari

Kufah, Iraq.

Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam

bidang kimia.

Pada peringkat awal kerjayanya, beliau pernah berguru dengan Barmaki

Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid.

Page 97: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

97

IBNU KHALDUN-TOKOH SEJARAWAN ULUNG

RIWAYAT HIDUP

• Nama:Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad.

• Lebih dikenali sebagai IBNU KHALDUN.

• Dilahirkan pada 732H di Tunisia.

• Wafat pada 808H di Kaherah,Mesir pada usia 76 tahun.

• Berketurunan Arab Hadramaut(YAMAN).

• Bapanya seorang SARJANA terkenal.

• IBNU KHALDUN berpindah ke beberapa tempat iaitu

Algeria,Fez,Cranada,Mesir dan Bougie disebabkan wabak taun yang

melanda Tunisia pada 749H.

• Beliau sekeluarga akhirnya menetap di kota Sivile,Sepanyol.

KEPERIBADIAN LUHUR

• Tekun,gigih dan rajin mencari ilmu.

• Mempunyai ketajaman akal fikiran dan ingatan yang kuat.

• Seorang yang berwibawa dan berkepimpinan.

• Seorang yang kreatif.

• Fasih berpidato.

JAWATAN YANG DISANDANG

• Anggota Majlis Ilmiah di Fez,Maghribi.

Page 98: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

98

• Setiausaha Negara di Istana Sultan Ishak dan Sultan Abu Annan.

• Duta di Granada dan Maghribi.

• „QADI al-QADAT‟(Ketua Hakim Negara)di Mesir.

• Dilantik sebagai HAJIB(Perdana Menteri)di Bijayah(BOUGIE).

LATAR PENDIDIKAN

• Mempelajari asas agama dan bahasa Arab daripada bapanya dan al-

Khadrami.

• Mempelajari fardhu kifayah seperti Sains,Mantik,dan Matematik daripada

Muhammad bin al-Abali.

• Semasa di Fez,beliau mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa

guru terkenal seperti AHMAD bin al-QASAR dan LISAN al-DIN bin al-

KHATIB.

ILMU YANG DIKUASAI

• ILMU DITEROKAI-Sejarah,Ekonomi,Kesusasteraan Politik,Sosiologi,dan

Kebudayaan.

• ILMU YANG DIISLAH-Biografi,Kesusasteraan,Ilmu pendidikan,dan

Psikologi Pendidikan

KETOKOHAN IBNU KHALDUN

• TOKOH SEJARAWAN-Berkemahiran menganalisis tamadun dari

permulaan faktor kegemilangan dan kejatuhan.

• TOKOH NEGARAWAN-Banyak menabur jasa untuk negara terutama di

Bijayah(Bougie).

• TOKOH BUDAYAWAN-Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab.

SUMBANGAN DALAM ILMU PEMIKIRAN

Page 99: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

99

• Guru dan pengasas dalam bidang sosiologi.

• Menghasilkan karya bermutu dalam bidang sejarah,politik dan ekonomi.

• Karya terkenal ialah KITAB al-MUQQADIMAH yang telah diterjemah

dalam pelbagai bahasa asing.

INFO ISLAM

Murid-murid Ibnu Khaldun yang terkenal ialah:

1. Takkiyuddin Al-Makrizi (845 H-1442

M),Ahli Sejarah terkenal

2. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-A‟sqolani (852 H-1448

M),Pakar Hadis terkenal

Gelaran-gelaran kesarjanaan Ibnu Khaldun

1. Sodrul Kabir

2. Fakihul Jalil

3. Al-Allamat

4. Imam Al-Aimmat

5. Jamalul Islam Walmuslimin

Page 100: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

100

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 6

Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Tokoh-

Tokoh Tamadun India Dan Jepun)

LATAR BELAKANG LAKSAMANA CHENG HO

Nama asal Cheng Ho ialah Ma Sanbao atau di kenali sebagai San

Pokong ataupun Zheng He. Ini berdasarkan pada dialek serta sebutan Fujian.

Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga Etnik Hui yang menganut agama islam

di Yunnan, Barat Daya China. Beliau dilahirkan pada tahun 1371 M dan

merupakan anak ke-2 kepada pasangan Ma Hazhi dan Wen.

Semasa berumur 10 tahun, Yunnan yang dikuasai oleh Dinasti Yuan telah

di takluki oleh Dinasti Ming. Para pemuda telah di tawan dan ini termasuklah

Cheng Ho sendiri. Beliau telah di bawa ke Nanjing bahkan telah di kasi.

Semenjak itu Cheng Ho telah dijadikan sida-sida istana semasa pemerintahan

Dinasti Ming. Cheng Ho tinggal dan mengabdikan diri kepada Raja Zhu di istana

Beiping ( kini Beijing ). Cheng Ho merupakan seorang yang berani dan hebat.

Dengan keberanian dan kehebatannya beliau di sayangi oleh maharaja.

Maharaja Zhu Di telah menganugerahkan nama Cheng Ho kepadanya.

Semasa Cheng Ho berusia 34 tahun, Maharaja Zhu Di mengambil

keputusan untuk menghantar armada bagi melaksanakan pelayaran besar-

besaran ke pelbagai negara di Asia dan Afrika bagi menjalinkan hubungan

persahababatan dengan negara-negara kawasan itu. Baginda telah

memerintahkan Cheng Ho memimpin pelayaran tersebut.

Page 101: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

101

Menurut buku ” Ying Ya Sheng Lan ” (Pemandangan indah di seberang

Samudera) telah di tulis oleh Mohd Fuad (Ma Huan) seorang Pegawai

Rombongan pada 1451 M dan buku ” Xing Cha Sheng Lan ” (Menikmati

Pemandangan Indah Dengan Rakit Sakti) yang ditulis oleh Faizil (Fei Xin)

seorang lagi Pegawai Kanan pada 1436 M menyatakan bahawa rombongan

pelayaran tersebut diiringi seramai 27 ribu orang dan di sertai lebih daripada dua

ratus buah kapal.

Bandar Nanjing yang terletak di pinggir Sungai Yangtze merupakan

tempat pengeluaran kapal yang terkenal pada masa itu. Berdasarkan maklumat

terdapat 34 buah bengkel pembuat kapal di luar bandar Nanjing dan tukang-

tukang pembuat kapal yang terbaik bertumpu di Nanjing. Taraf kemahiran

industri kapal kapal China merupakan terbaik dan mempunyai teknologi yang

tinggi. Ini melancarkan lagi hasrat Maharaja China untuk menjayakan

objektifnya.

ARMADA CHENG HO

Perbandingan kapal Baochuan dan kapal Columbus

Page 102: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

102

Kapal Baochuan yang digunakan dalam pelayaran Cheng Ho di buat di

Nanjing. Kapal Baochuan merupakan kapal yang bersaiz besar. Kapal tersebut

mempunyai 14 layar , panjangnya 120 meter dan lebarnya 50 meter. Kalau

dikira berdasarkan pada zamannya, kapal tersebut boleh dikira sebagai kapal

yang terbesar di dunia pada zaman itu. Selain itu kapal Baochuan terdapat juga

kapal-kapal pengiring yang lain

iaitu :-

i) Kapal Kuda yang mempunyai 6 layar, panjangnya104.7 meter, lebarnya

42.4 meter, kedalamannya 6 meter, berat bersihnya ialah 14,586 tan dan

berat muatannya sebanyak 7 ribu tan.

ii) Kapal Kargo yang mempunyai 6 layar, panjangnya 79.2 meter, serta

kedalamannya 6 metar, berat bersih 7081 tan dan berat muatannya 3500

tan.

Iii) Kapal Penumpang mempunyai 5 layar, panjangnya 67.9 meter,

kelebarannya 26.6 meter, kedalamannya 5 meter, berat bersih 4033 tan

dan berat muatannya 2000 tan.

iv) Kapal Perang yang mempunyai 3 layar, panjangnya 50.9 meter, lebarnya

ialah 19.2 meter, kedalamannya 4 meter, berat bersihnya 1703 tan dan

berat muatannya 850 tan.

v) Perahu air yang mempunyai 1 layar, panjangnya ialah 42 meter dan

mempunyai kelebaran 16 meter.

Page 103: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

103

vi) Perahu berkayuh 8 besar mempunyai 1 layar , panjangnya 42 meter dan

lebarnya 16 meter.

vii) Perahu berkayuh 6 panjangnya 34 meter dan lebarnya 13 meter.

Replika kapal Baochuan

Jumlah keseluruhan pegawai, pedagang dan anak kapal armada

pelayaranCheng Ho mencatatkan lebih 20 ribu orang. Sutera, barang porselin

dan barang seni kraf tangan lain turut dibawa semasa pelayaran tersebut.

MISI CHENG HO

Sebenarnya Maharaja Zhu Di mempunyai beberapa perancangan. Jika

diteliti, Maharaja Zhu Di merupakan seorang pemerintah yang bijak. Baginda

Page 104: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

104

mempunyai beberapa objektif yang sebenarnya akan menguntungkan negaranya

kelak. Di antara misi-misi pelayaran tersebut ialah :-

i) Mengukuhkan perhubungan persahabatan antara Negara China

dengan Negara-negara di Asia Tenggara, Lautan India, Benua Arab/Parsi

dan Afrika Timur.

ii) Menunjukkan kekuatan negara China serta mewujudkan pendamaian

antara satu sama lain.

iii) Memajukan perdagangan antarabangsa.

iv) Memperkenalkan hasil pengeluaran tempatan.

v) Menjamin keselamatan pedagang maritim.

vi) Laksamana Cheng Ho juga menjalankan kegiatan dakwahnya

menyebarkan agama Islam di nusantara seperti Empayar Serivijaya,

Majapahit, Melaka, Terengganu,Kedah dan Foo Lo An.

vii) Mengangkat nama dan memperkenalkan Dinasti Ming agar negara lain

mengakui kebesaran Maharaja Cina.

PELAYARAN CHENG HO

Ketika rombongan pelayaran itu singgah di setiap pelabuhan luar negara,

Laksamana Cheng Ho akan menganugerahkan cap mohor yang di perbuat

daripada perak dan menghadiahkan cenderamata kepada raja negara-negara

yang dilawati.

Berikut adalah jadual pelayaran Laksamana Cheng Ho :-

Page 105: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

105

PELAYARAN WAKTU NEGARA YANG DI LAWATI

Pelayaran 1 1405-1407 Champa,Jawa,Palembang,Melaka,

Aru,Sumatra,Lambri,Ceylon,Kollam,Cochin,Calicut

Pelayaran 2 1407-1408 Champa,Jawa,Siam,Sumatra,Lambri,Calicut,

Cochin,Ceylon

Pelayaran 3 1409-1411 Champa, Jawa,

Melaka,Sumatra,Ceylon,Quilon,Cochin,Calicut,Siam,

Lambri,Kaya,Coimbatore,Puttanpur

Pelayaran 4 1413-1415 Champa,Jawa,Palembang,Melaka,Sumatra,Ceylon,

Cochin,Calicut,Kayal,Pahang,Kelantan,Aru,Lambri,

Hormuz,Maladewa,Mogadishu,Brawa,Malindi,Aden,

Muscat,Dhufar

Pelayaran 5 1416-1419 Champa,Pahang,Jawa,Melaka,Sumatra,Lambri,Ceylon,

Sharwayn,Cochin,Calicut,Hormuz,Maldives,Mogadishu,

Brawa,Malindi,Aden.

Pelayaran 6 1421-1422 Hormuz,Afrika Timur,Negara-negara di Jazirah Arab

Pelayaran 7 1430-1433 Champa,Jawa,Palembang,Melaka,Sumatra,Ceylon,

Calicut,Hormuz,

KESAN PELAYARAN CHENG HO KE ATAS ASIA

Pelayaran Cheng Ho itu telah meninggalkan impak kepada kawasan-

kawasan yang telah dilawati. Diantaranya ialah :-

Page 106: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

106

i) Mengubah peta asal dunia mengenai arah pelayaran , jarak di lautan dan

berbagai pelabuhan.

ii) Perubahan dalam teknik pertanian, penternakan, pertukangan dan

perikanan.

iii) Penghijrahan orang-orang Tiong Hua seterusnya mewujudkan

masyarakat majmuk dan penyebaran agama islam

iv) Penanaman tebu dan lada secara komersial oleh masyarakat Tiong Hua.

v) Kewujudan kilang bata di Tepoh.

vi) Pertukaran maklumat pembuatan kapal dan pembinaan rumah.

Tujuh kali pelayaran seumpama itu telah dilaksanakan oleh Laksamana

Cheng Ho dalam tempoh 28 tahun. Pada tahun 1435, Laksamana Cheng Ho

yang berusia lebih 60 tahun telah meninggal dunia di India dalam pelayaran

ketujuh semasa kembali ke China. Armada Cheng Ho berjaya sampai di pantai

Laut Merah dan pantai Timur Afrika dan telah melawat lebih 30 buah negara dan

kawasan di Asia dan Afrika dalam tujuh kali pelayaran itu. Pelayaran Cheng Ho

negara-negara Asia dan Afrika itu telah meluaskan pandangan rakyat China dan

meningkatkan pengetahuan geografi rakyat China. Pelayaran itu juga telah

meningkatkan pertukaran, persefahaman dan perdagangan antara rakyat China

dengan rakyat pelbagai negara Asia dan Afrika. Pelayaran Laksamana Cheng

Ho lebih awal separuh abad daripada Columbus, pelayar yang terkenal di dunia.

LAO TZE PELOPOR TAOISME

Lao Tze merupakan seorang ahli pemikir atau ahli falsafah China yang

teragung yang mana beliau bertanggungjawab dalam mengasas ajaran Taoisme

yang menekankan kepada cara hidup yang sederhana . Buku „Tao Te Ching‟

Page 107: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

107

(Classic of the Way and its Power) adalah teks pusat di mana falsafah Taoisme

diperjelaskan.

Beliau hidup pada abad ke 4 S.M. dan dikatakan lebih tua daripada

Confucius iaitu seorang lagi ahli falsafah China yang cenderung kepada ajaran

Confuciusme. Lao Tze mmbesar di utara China juga adalah kurator arkib istana

semasa pemerintahan Dinasti Tin.

Di China sendiri , fahaman Confucius secara umumnya merupakan

falsafah yang dominan namuin Lao Tze sangat dihormati oleh Confucius dan

idea Taoisme banyak mempengaruhi ajaran Confucius. Fahaman Taoisme juga

mempunyai tanda pengaruh ke atas pembangunan falsafah Buddha yang di

bawa ole Siddharta Gautama Buddha pada Zen Buddhisme.

Pandangan Lao Tze ialah tindakan tak langsung ( wei ) mencorakkan

keinginan nafsu ( yu ) .Doktrin ( ming ) menggambarkan

baik,buruk,cantik,hodoh,tinggi dan rendah. Kepunyaan ( yu ) ketidakpunyaan (

wu ) .meninggalkan kesemua sifat-sifat diatas menjurus kepada tindakan

spontan iaitu ( wu – wei ).

Yinyang merupakan cabang Taoisme yang terkenal yang mana

merupakan simbol dan metafora dalam perhubungan manusia dan alam

semesta. Kemajuan dan kecemerlangan orang China banyak dipengaruhi oleh

gabungan Taoisme , Confuciusme dan Buddhisme .

Hidup sederhana adalah cabang nilai murni jika kita selaku penghuni alam

semesta ini inginkan kesejahteraan dan keamanan tanpa konflik fahaman politik

tanpa peperangan yang membinasakan ekonomi dan rakyat amnya.

Page 108: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

108

TOKOH TAMADUN INDIA

PENGENALAN

Tiada manusia yang mahu dirinya disingkir lebih-lebih lagi dimaki hamun

oleh orang lain. Semasa berada di Afrika Selatan, Mohandas Gandhi menyedari

bahawa kaum India tidak disukai, disingkir dan sering dikeji. Kesimpulannya

kaum India pada masa itu langsung tidak diberi keistimewaan. Contohnya

Gandhi pernah dipukul oleh pemandu kereta api kerana tidak memberi tempat

duduk kepada seorang penumpang berkulit putih.

Sewaktu berada di Afrika Selatan untuk urusan perniagaan, Gandhi

mengambil keputusan untuk menetap dan menggunakan pengetahuan

perundangannya membantu memperbaiki nasib kaum kulit hitam dan

menyifatkan pengalaman awalnya itu sebagai satu titik perubahan dalam

hidupnya.Beliau telah memperkenalkan Satyagraha, iaitu satu kaedah

keingkaran awam tanpa kekerasan yang sungguh berdisiplin. Ajaran beliau telah

berkembang ke pelusuk dunia dan ideanya telah mempengaruhi Persatuan

Greenpeace serta Martin Luther King dan diguna untuk meggulingkan Presiden

Marcos di Filipina. Selain daripada itu bantahan dan tunjuk perasaan serta

tekanan secara berdisiplin digunakan untuk menegakkan kebenaran.

Ghandhi telah memimpin India mencapai kemerdekaan tanpa

menggunakan kekerasan. Hitler tidak berjaya mengalahkan Perdana Menteri

Great Britian, Churchill, tetapi Ghandhi berbuat demikian. Insan peramah lagi

lemah lembut ini disanjungi jutaan rakyat India dan pemimpin-pemimpin dunia.

Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) memberhentikan persidangan apabila

mendapat berita tengtang kematian Ghandhi.Ghandhi telah meninggalkan satu

kaedah baru untuk menentang penindasan berdasarkan kasih sayang dan

bukannya peperangan. Menurut Einstein, ”Generasi akan datang mungkin sukar

Page 109: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

109

mempercayai bahawa insan seperti Ghandhi pernah menjejakkan kaki di muka

bumi ini

ZAMAN KANAK-KANAK GANDHI

Mohandas Karamchand Gandhi dilahirkan pada 2

Oktober 1869 di Porbandar, India. Ketika itu penduduk

india seramai 200 juta orang, tujuh kali ganda penduduk

Great Britain dan Ireland. Rakyat India terpisah akibat

struktur muka bumi yang sukar untuk perubahan. Di india

sahaja terdapat perbagai jenis adat, kepercayaan dan

lebih 300 bahasa yang berlainan. Malah sesama satu

puak yang seagama pun wujud perbezaan dari segi kasta dan pangkat. Oleh

yang demikian pihak British dengan mudah menjajah pelbagai kaum di India iaitu

rakyat India yang berkulit hitam di selatan dan mereka yang berkulit perang serta

cerah di utara.Perbezaan yang ketara diantar yang kaya dan yang miskin.

Pada tahun 1869 iaitu tahun Gandhi dilahirkan banyak perubahan telah

berlaku diantara yang paling penting hubungan India dan Britain semakin rapat.

Pembukaan terusan Suez yang mana kapal-kapal British tidak perlu mengelilingi

Afrika untuk sampai ke India. Keadaan masa itu semakin mencengkam kepada

penduduk-penduduk India yang miskin. Empayar british pada ketika itu bagaikan

tidak melihat matahari terbenam kerana kawasan jajahannya meluas di seluruh

dunia.

PENDIDIKAN

Gambar 1

Mahadma Gandhi

Page 110: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

110

Pada tahun 1888 ketika berumur 19 tahun, Gandhi telah belayar ke

London untuk menuntut ilmu perundangan. Ketika itu beliau sudah berahwin dan

mempunyai seorang anak lelaki. Sewaktu menuntut ilmu beliau telah

mengamalkan beberapa prinsip iaitu tidak hidup berfoya-foya serta

mengamalkan amalan vegetariannya.

Selepas berada di England selama 32 bulan, Gandhi lulus peperiksaan

akhir Inner Tample Inn of Court di London dan diterima sebagai seorang peguam

pada bulan Jun 1891. Walaupun Gandhi cekap dan pantas berfikir, peguam

muda yang belayar pulang dari England ini masih belum menampakkan

kebijaksanaan dan daya akal yang bakal menjadi sumber insperasi jutaan

manusia. .

Selama dua tahun Gandhi cuba memaju dan memperkukuhkan dirinya

sebagai seorang peguam tetapi firma guamannya tidak berjaya. Gandhi diberi

tawaran untuk mewakili seorang saudagar India yang kaya di Afrika Selatan.

Peluang ini telah mengubah kehidupan Gandhi. Gandhi bertolak ke Afrika

Selatan demi satu tugasan tetapi sebaliknya telah menetap di sana selama 21

tahun.

Pada masa itu Afrika Selatan merupakan negara yang berpecah belah

dan kacau bilau. Orang kulit hitam lima kali lebih banyak daripada orang kulit

putih. Masyarakat kulit putih juga berpecah belah. Semasa Gandhi di Afrika

Selatan, perang saudara telah tercetus antara masyarakat kulit putih.

Masyarakat India pada masa itu yang dibawa masuk untuk kerja-kerja rendah

seperti berkerja sebagai hamba di ladang-ladang adalah seramai lebih kurang

100 ribu orang. Namun begitu ada juga orang India yang mula menyaingi

masyarakat kulit putih dan menimbulkan kemarahan dan kebencian mereka.

Orang kulit putih telah menggubal undang-undang untuk menyekat masyarakat

India untuk mengudi, memiliki tanah dan bergerak bebas.

Page 111: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

111

Atas kesedaran itu Gandhi telah mengambil

keputusan untuk menentang ketidakadilan yang

wujud di Afrika Selatan. Gandhi telah dilantik

sebagai ketua masyarakat India. Menjelang tahun

1896 Syarikat guamannya telah berjaya.

Gandhi telah membantu kaumnya dengan buah fikiran yang bernas

seperti menasihatkan peniaga supaya jujur dalam perniagaannya agar mereka

dipercayai. Beliau mengajar tentang kebersihan dan sanitasi. Menasihatkan

kaumnya supaya mempelajari bahasa inggeris supaya memudahkan

perhubungan dengan orang lain. Beliau juga mendesak supaya meninggalkan

sistem kasta yang yang boleh memecahbelahkan mereka.

Gandhi juga telah menerbitkan Risalah Hijau yang memperincikan

keluhan dan tuntutan kaum India di Afrika Selatan. Risalah ini telah menimbulkan

keberangan pelbagai pihak dan sepulangnya ke Afrika Selatan pada bulan

Januari 1897, Gandhi telah diserang oleh satu kumpulan perusuh. Atas desakan

dari London, badan perundangan Natal telah memansuhkan undang-undang

diskriminasi kaum dalam pilihan raya dan menggantikannya dengan satu ujian

pendidikan.

Walaupun Gandhi seorang pecinta kedamaian, beliau berpendapat orang

India harus menerima kewajipan mereka sebagai warganegara. Jika orang India

mahu akan hak mereka sebagai rakyat Empayar British, mereka mesti sanggup

menerima kewajipan sebagai warganegara Empayar itu. Oleh itu pada tahun

1899 semasa peperangan Boer, walaupun Gandhi bersimpati dengan

perjuangan orang-orang Boer, beliau mendesak masyarakat India menyokong

pihak Inggeris. Beliau telah membantu membentuk dan melatih Kor Ambulans

India. Gandhi mengetuai 1000 ahli yang berkhidmat dengan cemerlang.

Pada bulan Disember 1902, Gandhi membentangkan rasa tidak puas hati

masyarakat India kepada Joseph Chamberlian, Setiausaha Penjajah. Natal dan

Gambar 2

Kempen memprotes kenaikan cukai garam

Page 112: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

112

Transvaal berusaha keras untuk mengusir masyarakat India. Sebuah Jabatan

Orang Asia telah ditubuhkan di Transvaal pada 1903 yang tidak putus-putus

mengeluarkan pelbagai undang-undang dan peraturan untuk tiga tahun berturut-

turut. Tindakan itu telah menyebabkan suasana tegang antara masyarakat India

dan orang kulit putih. Keadaan itu reda seketika sewaktu Kempen Zulu pada

tahun 1906. Sekali lagi Gandhi menawarkan khidmatnya kepada kerajaan dan

membentuk sebuah lagi Kor Ambulans India. Mereka berjalan sejauh 40 batu

sehari unutk merawat kaum Zulu yang cedera dan diabaikan oleh doktor serta

jururawat kulit putih.

Selepas menulis surat kepada Wizurai British untuk memberikan peluang

kepada beliau mengalah, Gandhi melancarkan kempennya secara besar-

besaran. Belaiu bersama kumpulan pengikutnya berarak secara perlahan-lahan

ke arah laut untuk mendapatkan segenggam garam. Bersama beliau ialah Puan

Sarajoni Naidu, penyajak dan sekutu rapat Gandhi. Gandhi telah dipenjarakan

dan seterusnya Puan Naidu mengetuai 2500 orang dalam tunjuk perasaan di

Kilang Garam Dharasana yang terkenal dan bersejarah itu. Tindakan simbolik ini

mencetuskan keingkaran awam di seluruh negara apabila beratus-ratus ribu

penduduk India menngetepikan undang-undang dengan menghasilkan garam

mereka sendiri.

Pihak British menganggap tindakan itu sebagai

guruan dan mengetepikan perkara tersebut. Mereka

memperkecilkan kebolehan Gandhi. Mereka tidak faham

tentang perasaan yang menghantui jiwa rakyat India

ketika itu dan betapa sukarnya berhadapan dengan

seorang pembangkang secerdik Mahatma Gandhi. Tujuan

perbarisan itu ialah untuk menggalakkan kempen

keingkaran awam secara meluas demi memalukan

kerajaan. Cukai garam yang hendak dihapuskan oleh Gandhi bukan sahaja satu

lambang hak kerajaan untuk mengenakan cukai dan dengan itu hak kerajaan

Gambar 3

Penentangan terhadap Inggeris

Page 113: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

113

untuk memerintah bahkan merupakan satu isu yang menyentuh perasaan rakyat.

Petani yang termiskin terpaksa membayar cukai yang sama banyak dengan

pedagang kaya.

Tindakan Gandhi yang melanggar undang-undang

Cukai Garam segera mempengaruhi rakyat. Keingkaran

awam tercetus hampir di semua wilayah. Pada waktu

malam 5 Mei, Gandhi telah ditangkap. Beliau sendiri

membenarkan dirinya ditangkap kerana ini merupakan

sebahagian daripada strateginya. Tiada perbicaraan atau

hukuman. Beliau dipenjarakan begitu sahaja.

PERJUANGAN AWAL GANDHI

Pada bulan Ogos 1907, Britain telah memperkenalkan satu akta baru,

yang mana akta ini dinamakan Akta Hitam. Akta ini mewajibkan semua Orang

India didaftar dan cap jari mereka diambil. Sesiapa yang tidak mempunyai

dokumen ini mereka boleh dipenjarakan, didenda atau dihantar pulang ke negara

asal. Masyarakat India mendapati akta ini tidak adil kerana ianya hanya ditujukan

hanya kepada orang berkulit hitam, perang dan kuning dari Asia. Walaupun

Ghandi berkulit perang muda, beliau menganggap dirinya berkulit hitam.

Masyarakat India tahu agenda orang kulit putih. Dalam satu mesyuarat

pilihan raya pada bulan Januari 1907, General Botha mengisytiharkan bahawa,

”Jika parti saya menang semula dalam pilihan raya ini, kami berjanji akan

menghalau keluar kuli-kuli India dari negara ini dalam masa empat tahun”.

Akibat tidak berpuas hati dengan tindakan orang kulit putih ini Gandhi

pertama kali menyuarakan konsep Satyagraha yang bermaksud ‟kuasa

kebenaran‟ atau ‟kuasa kasih sayang‟. Ini bermaksud menegakkan kebenaran

bukan dengan menyebabkan penderitaan pada pihak lawan tetapi sebaliknya

Gambar 4

Ghandhi dipenjara akibat mekeingkaran awam

Page 114: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

114

menanggung penderitaan itu sendiri. Kaedah ini melibatkan lebih daripada hanya

‟tentangan pasif‟ kerana memerlukan perhubungan yang positif dan berterusan

antara kedua-dua belah pihak yang bertelingkah demi mencari perdamaian

mutlak. Konsep Satyagarha yang diguna pakai oleh ahli di mana ahli tidak boleh

melawan walupun dipukul, dihina dan ditangkap. Sebaliknya mereka mesti tabah

dan sabar kerana cara ini dapat menjatuhkan maruah pihak lawan, bukan untuk

mengalahkan mereka tetapi untuk melembut hati mereka.

Pada bulan Januari 1908 Gandhi dipenjarakan selama dua bulan kerana

enggan mendaftar dan menghasut beribu-ribu orang India untuk memulaukan

undang-undang tersebut. Kesan daripada itu ramai orang India telah

menyeberangi sempadan Transvaal secara haram bagi membantah undang-

undang yang tidak adil. Gandhi berasa senang hati dihukum penjara kerana

baginya ”Jalan sebenar untuk mencapai kebahagiaan mutlak ialah dengan

dipenjarakan dan merasai penderitaan di penjara demi kepentingan negara dan

agama”.

Ketika memberhentikan kempennya, Gandhi telah terkenal dan dihormati

di Afrika Selatan dan India. Beliau telah terkenal sebagai seorang negarawan

yang terkenal dengan kejujuran, kecekapan dan keberanian. Akhirnya pada

tahun 1914, Gandhi dan Jeneral Smuts, pemimpin dan negarawan kaum orang

kulit putih Afrika Selatan, telah berbincang untuk mencari penyelesaian yang

akan memberi masyarakat India lebih kehormatan diri. Kempen keingkaran

awam Gandhi telah berhasil dan merupakan kempen pertama seumpama ini

yang berjaya. Akhirnya Akta Pembebasan Orang India akhirnya diluluska

SATU PERUBAHAN ASAS

Page 115: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

115

Selama 21 tahun berada di Afrika Selatan, kepercayaan Ghandi semakin

mendalam. Prinsip-prinsip Hindu, Bhagavad Gita, meresapi cara dan gaya

hidupnya. Pegangan politik Gandhi dipengaruhi oleh kepercayaannya.

Kepercayaan ini mempengaruhi tentang cara beliau berpakaian, makan dan

menjalani kehidupannya. Orang British menyalah tafsir kelakuannya sebagai

ganjil dan hanya satu fesyen semasa. Gandhi juga tidak menolak agama-agama

lain dan meminjam secara bebas prinsip agama Budha, Kristian, Jain dan Islam.

Faktor ini menyebabkan beliau dianggap sebagai seorang Hindu yang bukan

ortodoks dan dibenci oleh pengikut agama Hindu yang kuat.

Gandhi memegang satu prinsip teragung dalam kitab Baghavad Gita ialah

Samakhava yang bermaksud manusia tidak boleh membiarkan diri mereka

terganggu akibat kesakitan atau keseronokan. Mereka harus bekerja untuk

kebenaran tanpa merisaukan kegagalan atau mengharapkan kejayaan. Beliau

memberi satu penumpuan khusus kepada cara-cara untuk membawa

perubahan. Selain daripada itu Gandhi juga mengamalkan prinsip Aparigraha,

yang bermaksud tidak memiliki harta duniawi. Kekayaan rohani boleh dicapai

dengan hidup miskin tanpa memiliki banyak harta. Ahimsa bermaksud sebagai

tanpa kekerasan terhadap segala yang bernyawa. Ini merupakan satu lagi

prinsip ajaran agama Hindu yang diamalkan oleh Gandhi. Prinsip ini memberi erti

bahawa segala yang bernyawa tidak boleh dicederakan. Oleh itu Gandhi tidak

memakan dan mencederakan haiwan. Warisan dan senjata Gandhi yang

terkemuka ialah Satyagarha. Perkataan ciptaan Gandhi ini diterjemahkan

sebagai tanpa kekerasan atau tentangan pasif. Amalan inilah yang

menyebabkan Gandhi disayangi dan amat dihormati oleh pihak yang

ditentangnya.

Gandhi banyak berubah semasa di Afrika Selatan. Beliau mendisplinkan

jasmani serta rohaninya dan menyekat perasaan tamak, tidak mementingkan diri

sendiri serta hawa nafsu untuk keseronokan dan kebendaan duniawi. Sebagai

contoh, walaupun beliau berjaya dalam bidang perundangan, beliau

Page 116: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

116

mendermakan semua hartanya untuk menubuhkan ashram iaitu sebuah ladang

dan masih lagi beroperasi sehingga ke hari ini

Oleh yang demikian Gandhi berjaya dalam bidang politiknya kerana

berdasarkan kepercayaan rohaninya yang mendalam.

KEPULANGAN GANDHI KE TANAH AIR

Gandhi kembali ketanah air pada bulan Januari 1915 ketika berusia 45

tahun. Kepulangan Gandhi disambut oleh orang ramai kerana kejayaan beliau di

Afrika Selatan. Gandhi juga mengambil keputusan tidak akan berkempen untuk

hak-hak rakyat india sehingga beliau mengetahui dengan lebih lanjut tentang

masalah-masalah di India. Walaupun begitu beliau telah menubuhkan ashram di

Sabarmati berdekatan dengan bandaraya Ahmedabad.

Pengikut-pengikut wanita dan lelaki bersetuju untuk hidup mengikut

peraturan Gandhi. Peraturan-peraturan tersebut berasaskan pegangan agama

yang Gandhi pelajari dan patuhi ketika di Afrika Selatan. Kehidupan mereka

berlandaskan kejujuran, kebenaran, kemiskinan dan pembujangan. Mereka

mengamalkan pemakanan sayur-sayuran yang sederhana, hidup beribadat dan

berkhidmat untuk masyarakat.

Gandhi sangat terkenal pada masa itu kerana beliau seorang pejuang hak

rakyat. Khususnya, beliau telah membela nasib kaum luar kasta dan para petani

serta pekerja kilang yang miskin. Gandhi menjadi begitu berpengaruh

sehinggakan pada lewat tahun 1917. Sewaktu perang dunia pertama beliau telah

dipanggil ke Delhi. Wizurai, pemerintah India yang mewakili kerajaan Inggeris di

India, memohon pertolongan Gandhi untuk menyeru sukarelawan India berjuang

untuk pihak Inggeris dan Empayar. Tindakan ini mengejutkan banyak pencinta

kedamaian.

Gandhi masih percaya bahawa Briatin memperjuangkan kebaikan.

Serperti di Afrika Selatan dahulu, beliau juga percaya bahawa jika orang India

Page 117: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

117

muhukan hak sebagai rakyat Empayar, mereka perlu berkhidmat untuk Empayar

apabila diminta berbuat demikian. Dengan itu Gandhi dan sukarelawan telah

berjuang disisi askar Inggeris dan juga askar dikawasan jajahan British yang lain.

Banyak askar-askar India yang terkorban.

Pihak British dan sekutu mereka memenangi peperangan tersebut dengan

kos yang amat tinggi. Askar-askar India juga sedar bahawa mereka telah

memenangi hak untuk kehormatan, kesaksamaan dan harga diri. Satu perasaan

baru tersebar luas. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya, askar-askar

India dikecewakan. Persefahaman dan janji-janji Britain tentang pemerintahan

sendiri yang dibuat semasa perang tidak dikotakan. Kuasa darurat perang dan

sekatan terhadap kebebasan diteruskan selepas perang. Perbicaraan tanpa juri

dan hukuman penjara tanpa bicara juga dikekalkan. Rakyat India terasa tertipu.

Ternyata pihak British tidak ada niat langsung untk menyerahkan jajahan mereka

yang paling diminati dan menguntungkan.

KEMPEN YANG PERTAMA

Untuk yang pertama kali, Gandhi memutuskan untuk menentang kerajaan

Inggeris di India dengan cara mengadakan mogok awam. Semua perniagaan

serta kedai ditutup dan semua pekerja mogok. Ini memulakan perjuangan

selama 28 tahun yang membawa kepada berakhirnya pemerintahan British di

India.

Bantahan awam yang dianjurkan oleh Gandhi bertukar menjadi rusuhan di

Delhi, Ahmedabad, Lahore dan Amristar. Gandhi mengecam mereka yang

menimbulkan rusuhan dan memberhentikan kempen ini. Ini jelas kepada Gandhi

bahawa mereka perlu dilatih tentang ketaatan sebelum sesuatu kempen

keingkaran awam berjaya. Sebagi penebusan untuk keganasan dan rusuhan

yang terjadi, Gandhi telah berpuasa selama 72 jam dan menyeru orang ramai

berpuasa selama 24 jam.

Page 118: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

118

PEMBUNUHAN BERAMAI-RAMAI DI AMRITSAR

Tarikh 13 April 1919 merupakan titik hitam dalam sejarah India. Satu

perjumpaan haram telah diadakan di Amristar, bandar suci orang Sikh.

Perjumpaan itu diadakan di sebuah padang terbuka yang dikelilingi di tiga sisi

oleh dinding tinggi dan dikenali sebagai Jallianwalla Bagh. Satu keputusan yang

ganas telah diambil Oleh Janeral Dyner, komander tentera British di situ dengan

cara menembak ke arah orang ramai yang tidak bersenjata. Langsung tiada

ruang untuk orang ramai melarikan diri. Askar-askar tersebut telah menembak

selama 10 minit dan seramai 379 orang terbunuh dan lebih 1200 yang tercedera.

Selapas peristiwa itu Dyer berkata, ”Saya fikir tindakan saya itu adalah yang

terbaik.” Ketika berhadapan dengan Suruhanjaya Penyiasat, dia berkata, ”Ya,

tidak mustahil untuk menyuraikan mereka tanpa melepaskan tembakan tetapi

saya mahu menghukum mereka.”

Tindakan Jeneral Dyer telah menggerakkan Gandhi menceburi bidang

politik. Beliau sedar bahawa penjajahan Inggeris perlu ditumpaskan. Beliau

memulangkan dua pingat perang British yang dianugerahkan kepadanya dan

mengambil alih pucuk pimpinan gerakan kebangsaan India. Orang Inggeris perlu

meninggalkan India.

PEMBAHARUAN KONGRES

Kongres yang diketuai oleh Gandhi menjadi satu pertubuhan demokratik

yang besar dan mempunyai cawangan di seluruh negara, sekalipun di kampung-

kampung kecil.

Pada bulan Disember 1920, Kongres di Najpur meluluskan ketetapan

yang dikemukakan oleh Gandhi untuk Swaraj atau kerajaan pemerintahan

sendiri. Pemimpin Islam mahu terus menjadi sebahagian daripada Empayar

Page 119: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

119

British dan selepas ketetapan diluluskan, mula hilang minat pada Kongres.

Pemimpin-pemimpin Hindu dan Islam mula berpecah belah.

Pada tahun itu juga di Najpur, Kongres menuntut kebebasan kaum luar

kasta dan juga agar industri-industri kampung dihidupkan semula. Gandhi benci

akan layanan buruk yang diberikan kepada kaum luar kasta oleh orang Hindu

yang berkasta. Beliau melihat layanan buruk itu sebagai satu cemuhan dan

ancaman terhadap agama Hindu. Beliau mahu akan penyatuan yang berasaskan

kesamaan.

MEMINTAL UNTUK KEJAYAAN

Roda pintal yang boleh dilipat akhirnya akan menjadi satu lambang

perjuangan kepada Gandhi dan pengikut-pengikutnya. Roda pintal menjadi

lambang kebebasan.

Gandhi melihat kerja memintal dan menenun sebagai satu cara untuk

memulihkan ekonomi kampung dan membasmi kemiskinan. Beliau berpendapat

tahap kemiskinan yang begitu teruk dikampung-kampung disbabkan oleh

penduduk bandar dan kilang kain British yang telah menghancurkan perusahaan

kraftangan kampung.

Gandhi menarik perhatian orang ramai dalam banyak perkara. Beliau

memberi tumpuan kepada bermacam-macam masalah. Beliau mengambil berat

tentang jalan yang kotor, tabiat oaring meludah, ketidaksopanan dalam keret api,

pengabaian petani miskin dan yang paling penting soal kekerasan.

Sepanjang tahun 1921, beliau telah menjelajah seluruh India untuk

menyampaikan amanat bahawa kemerdekaan akan dicapai dengan tidak

bekerjasama dengan Inggeris. Para pengikut Gandhi memulaukan pakaian

asing, ketika ini Gandhi telah memakai doti yang menjadi begitu terkenal. Pada

bulan Oktober 1921, sebuah jawatankuasa penyiasat kongres menyeru askar

dan kakitangan awam supaya mogok kerja. Pejabat guaman ditutup. Pengajian

Page 120: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

120

di sekolah dan maktab juga tergendala. Orang-orang kampung enggan

membayar cukai. Menjelang bulan Disember, 20 000 orang telah dipenjarakan

kerana keingkaran awam dan hasutan.

Keadaan di India semakin buruk. Pada bulan Februari 1921, 22 orang

konstabel polis dibunuh oleh sekumpulan perusuh yang mengamuk semasa

kempen keingkaran awam di Chauri Chaura. Gandhi segera memberhentikan

penentangan terhadap kerajaan di seluruh India sehinggakan ada yang kecewa

dan merasa dikhianati. Namun, Gandhi tetap dengan pendiriannya yang tidak

akan mengorbankan prinsip tanpa kekerasan.

Peringkat pertama perjuangan mereka telah sampai kepenghujungnya.

Kongres telah menunjukkan kehebatan dan kekuatannya. Ini telah jelas dengan

beratus-ratus ribu orang bersedia membuat pengorbanan yang besar,

meletakkan jawatan dan dibuang kerja serta menghadapi risiko dipenjarakan

demi kebebasan. Hal ini telah menambah keyakinan Gandhi bahawa kempen

tanpa kekerasan akan berjaya jika para penyokongnya amat terlatih dan lebih

berdisiplin. Beliau berpuasa selam lima hari untuk menebus dosa atas

pembunuhan di Chauri Chaura.

Bagi pihak Inggeris pula mereka tidak boleh lagi menganggap kongres itu

benda yang remeh. Sebaliknya mereka perlu mengiktiraf tuntutan para pejuang

kebangsaan India.

Bantahan terus berlaku selepas Gandhi dipenjarakan . Anak lelaki

Gandhi, Minalal dan para pembantah diserang dan dipukul di kepala dengan

kejam oleh askar-askar. Oleh sebab itu mereka patuh kepada peraturan tanpa

kekerasan, mereka tidak melawan balik. Mereka rebah di tempat mereka berdiri

kerana dipukul bertalu-talu. Mereka terus bergerak dengan penuh keyakinan.

Dengan gerakan teratur dan tanpa perasaan, polis telah menyerang dan

memukul barisan pembantah sehingga mereka rebah. Tiada tentangan dan tiada

pergelutan. Para pembantah hanya bergerak ke hadapan sehingga mereka

Page 121: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

121

direbahkan. Kejadian ini berulang berjam-jam lamanya. Dua orang terbunuh dan

seramai 320 orang cedera.

Dalam masa setahun sahaja, Gandhi telah pergi ke Istana Wizurai untuk

berunding dengan wakil Maharaja secara sama rata. Siri rundingan mereka

menghasilkan Pakatan Irwin-Gandhi. Ini merupakan satu perjanjian yang antara

lain membenarkan penghasilan garam secara bebas. Kempen keingkaran awam

telah dihentikan dan mereka yang dipenjarakan dibebaskan. Kongres juga akan

mendapat tempat perwakilan di Persidangan Imperial Kedua di London pada

bulan Oktober 1930.

PERSIDANGAN MEJA BULAT

Pada bulan Ogos 1931,Gandhi belayar ke Britain sebagai wakil tunggal

Kongres Kebangsaan India. Beliau tidak menaruh banyak harapan di

persidangan tersebut. Beliau telah menambat hati banyak rakyat British dan

meyakinkan banyak lagi untuk menyokong keadilan perjuangannya. Orang

Inggeris tertarik dengan perincian tentang peribadi Gandhi, pakaiannya dan

pemakanannya. Gandhi bukan seorang yang mementingkan kebendaan. Beliau

tidak mengutamakan kekayaan tetapi beliau benci akan kemiskinan teruk dan

menindas. Gandhi mengatakan bahawa beliau tidak keraguan bahawa England

dan penduduk bandar di India perlu bertanggungjawab atas 'jenayah'

kemanusian yang tiada bandingannya dalam sejarah. Kejayaan peribadi Gandhi

amatlah besar tetapi persidangan itu gagal. Dengan itu, beliau berasa hampa

tetapi tidak berputus asa. Beliau pulang ke India dan tidak ke Britain lagi.

Dalam tempoh tiga minggu selepas Gandhi pulang ke India, beliau telah

dipenjarakan. Tindakan berpuasa Gandhi telah membawa beberapa pembaiakan

kehidupan kaum luar kasta Gandhi elar Harijan iaitu 'Anak-anak Tuhan'. Mereka

bukan sahaja disentuh bahkan telah dipeluk oleh kaum Hindu yang lain. Selepas

beliau dibebaskan dari penjara pada tahun 1933, Gandhi memulakan perjalanan

sejauh 12000 batu untuk mengutip derma bagi kaum luar kasta. Dalam tahun-

Page 122: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

122

tahun yang sunyi itu,Gandhiji mengurangkan penglibatan langsungdalam hal-hal

Kongres dan menumpukan perhatian kepada amal kebajikan. Beliau juga sering

berusaha untuk satu perkara yang penting bagi dirinya iaitu perpaduan orang

Hindu dan Islam.

Keraguan sama ada pihak Inggeris terpaksa meninggalkan India dalam

tempoh beberapa tahun terjawab oleh peristiwa-peristiwa pada tahun 1939.

Kebangkitan fahaman Facis di Eropah tidak kelihatan sebagai satu ancaman

nyata di India. Pada bulan Ogos 1942, Gandhi menuntut pihak Inggeris supaya

meninggalkan India. Beliau memberitau Jawatankuasa Kongres Seluruh India.

Gandhi tidak sedar kesan tindakannya itu tetapi apa yang pasti ialah beliau

berasa kesal dengan rusuhan teruk yang berlaku selepas tuntutan 'Tinggalkan

India'. Selang beberapa hari selepas beliau ditangkap, setiausahanya yang taat,

Mahadev Desai, tiba-tiba meninggal dunia. Kemudia isterinya pula sakit. Ketika

Kasrurba nazak, Gandhi memangku isterinya. Enam minggu selapas kematian

isterinya, Gandhi telah dibebaskan. Beliau sakit teruk dan Wizurai khuatir lebih

banyak urusan akan berlaku sekiranya Gandhi mati dalam penjara.

PERALIHAN KUASA

Kemenangan Pihak Berikat pada akhir Perang Dunia Kedua iaitu tahun

1945, menandakan permulaan tamatnya fahaman kolonial. British kini lemah dan

kerajaan Parti Buruh yang baru dipilih terpaksa memberi kemerdekaan kepada

India. Semasa peperangan iaitu semasa pemimpin-pemimpin Kongres berada di

penjara, Parti Liga Muslim yang ditubuhkan oleh Jinnah telah mendapat

sokongan yang semakin padu untuk membentuk sebuah negara Islam bernama

Pakistan. Idea pemecahan India dibenci oleh Gandhi dan juga Kongres.

Kerajaan Parti Buruh Britain yang baru mencuba buat kali terakhir untuk

mengekalkan kesatuan India dan menghantar sebuah rombongan kabinet ke

Delhi pada tahun 1946. Perundingan berlanjutan tiga bulan tetapi gagal kerana

Kongres dan Liga Muslim tidak mempercayai satu sama lain. Lord Wavell, yang

Page 123: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

123

menjadi Wizurai, menjemput anak murid Gandhi iaitu Jawaharlal Nehru

membentuk sebuah kerajaan sementara. Nehru memohon bantuan Jinnah untuk

mengendalikan kerajaan itu dan menawarkan beberapa jawatan kerajaan

kepada Liga Muslim. Namun Jinnah tidak dapat persetujuan. Pada bulan Ogos,

Liga Muslim memutus untuk mengadakan 'Hari Tindakan Langsung' sebagai

membantah 'Kerajaan Kongres' dan memaksa pihak British mengiktiraf tuntutan

mereka untuk sebuah negara lain. Ini mengakibatkan keganasan teruk di

kawasan Culcutta. Seramai 4000 orang terbunuh dan 15000 lagi tercedera

akibat tembakan, menikam dan pembakaran.

Berita-berita ini amat mengejutkan Gandhi. Beliau memutuskan untuk

mengasingkan diri di Benggala Timur sehingga mesyarakat Hindu dan Islam

dapat hidup bersama secara aman. Katanya,”Saya tidak tahu apa yang boleh

saya lakukan di sana, tetapi saya tahu jiwa saya tidak tenteram jika saya tidak

pergi." Dari Benggala, Gandhi pergi ke Bihar. Mangsa rusuhan di Bihar

merupakan masyarakat Islam dan bukannya orang Hindu. Menjelang bulan Mac,

Gandhi mengadakan ibadat berjemaah untuk cuba memujuk orang Islam

kembali ke rumah mereka dan mengumpul derma daripada orang Hindu untuk

kebajikan orang Islam. Sebulan kemudian, rusuhan dan pembunuhan berhenti.

Kucar-kacir yang berterusan di India di sebalik usaha-usaha Gandhi

menakutkan kerajaan Inggeris. Jinnah masih berkeras menuntut pemecahan dan

keazaman pihak Kongres pula semakin lemah. Kesukaran mencapai kata

sepakat dan kebimbangan tentang kemungkinan tercetusnya perang saudara

menyebabkan Perdana Menteri Britain, Attlee, mengambil satu keputusan yang

berani. Pihak British akan menyerahkan kuasa selewat-lewatnya pada bulan Jun

1948. Wizurai baru dan terakhir yang dilantik untuk tugas ini adalah Lord Louis

Mountbatten. Mountbatten yang muda dan bertenaga diberi kuasa sepenuhnya

untuk mengendalikan tugas itu dan beliau mempunyai segala maklumat yang

perlu. Beliau tiba di Delhi pada bulan Mac 1947 dan dengan serta merta

menghantar perutusan kepada Gandhi untuk menemuinya.

Page 124: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

124

Dalam masa enam minggu, pasukan Mountbatten yang bekerja siang dan

malam telah menghasilkan satu Rancangan Kemerdekaan. Mohamed Ali Jinnah

tidak begitu bersetuju dengan rancagan ini. Walaupun beliau menuntut

pemecahan, beliau tidak berpuas hati dengan apa yang di sifatkannya sebagai

'Pakistan yang dimakan rama-rama.' Perbezaan pendapat utama ialah mengenai

dua kawasan penting di India Utara iaitu Benggala dan Punjab. Jinnah menuntut

pemecahan kerana khuatirkan orang Islam akan ditenggelami oranng Hindu

India. Menurut Mountbatten dan Kongres, "Dengan hujah yang sama, kedua-dua

kawasan yang anda mahukan berada dalam Pakistan tetapi mempunyai

kumpulan minoriti bukan Islam dalam jumlah yang besar, perlu juga dipecahkan."

Kemerdekaan dicapai tidak lama kemudian. Kebanyakan raja telah

diyakinkan, disogok, ditakutkan atau dipujuk supaya menyertai India baru.

Pakistan menjadi sebuah negara dengan dua bahagian yang terpisah lebih

daripada 800 batu. Bahagian timur Pakistan, Banggala Timur, berpecah daripada

Pakistan pada tahun 1971 dan menjadi Bangladesh.

Tanggal 15 Ogos 1947 merupakan hari paling bersejarah bagi

kebanyakan rakyat India. Satu per lima daripada penduduk dunia mencapai

kemerdekaan pada hari tersebut. Segala perbalahan serta permusuhan yang

berlaku antara orang India dan Inggeris sejak berdekat-dekat lalu seolah-olah

lenyap dan hilang begitu sahaja. Di merata-rata tempat orang menyambut

kemerkaan dengan gembira dan meriah. Idaman Gandhi tentang kesatuan yang

diperjuangkan sepanjang hayatnya telah ditolak. Beliau terasa diabaikan oleh

rakan-rakan yang dicintainya. Pada bulan Ogos 1947, Gandhi berada di

Calcutta. Walaupun dirinya terasa sedih dan tersingkir, Gandhi masih boleh

membawa keberanian, tentangan dan juga keampunan kepada orang lain,

Calcutta telah pun mengalami satu tahun keganasan yang dahsyat sebelum

ketibaan Gandhi. Beliau memaklumkan kepada orang ramai bahawa beliau akan

mula berpuasa hingga mati di Calcutta dan hanya berbuka puasa sekiranya

keganasan ditamatkan. Dalam masa empat hari, pemimpin-pemimpin penduduk

Page 125: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

125

Calcutta membawa kepada beliau janji bertulis untuk berdamai dan Gandhi

sekali lagi dapat berbuka puasa.

Di Punjab di sebelah utara, pihak berkuasa juga telah menjangkakan

rusuhan akan berlaku lalu menempatkan 55000 orang askar di situ. Mereka

terperanjat dengan keganasan yang berlaku dan bilangan pelarian yang terpaksa

meninggalkan rumah. Walau bagaimanapun, Gandhi telah berjaya membawa

keamanan setelah beliau tiba di situ. Pada bulan September, Gandhi telah

membuat perjalanan yang terakhir pulang ke Delhi. Ibu kota itu dijilat api akibat

persengketaan kaum. Tiada siapa tahu berapa banyak nyawa terkorban

sepanjang tragedi keganasan itu tetapi anggaran 200 000 orang mungkin terlalu

rendah. Lebih 15 juta orang meninggalkan India untuk ke Pakistan atau

sebaliknya. Gandhi mula berusaha untuk membantu. Gandhi melawat khemah-

khemah pelarian. Gandhi menyampaikan amanatnya semasa ibadat berjamaah

harian yang lazimnya diadakan di Rumah Birla iaitu tempat beliau tinggal.

Beratus-ratus orang hadir dan beribu-ribu lagi mendengar melalui radio.

Gandhi merasakan berdoa sahaja tidak memadai. Pada bulan Januari

1948, beliau mengumumkan hasrat beliau untuk berpuasa hingga mati. Pada

hari ketiga puasanya, kerajaan India telah dipujuk oleh Gandhi supaya memberi

wang pampasan yang banyak kepada Pakistan. Banyak orang Hindu yang

marah. Mereka menyangkakan Gandhi berpuasa demi membantu orang Islam

yang sedang berperang dengan India di Kashmir. Pelarian Sikh dan Hindu

mengadakan tunjuk perasaan di luar Rumah Birla. Gandhi akhirnya berpuas hati

dengan janji perdamaian yanng diberikan kepadanya oleh pemimpin-pemimpin

masyarakat di Delhi. Mereka berjanji untuk berusaha habis-habisan bagi

memulihkan kedamaian dan persahabatan seperti sedia kala biarpun nyawa

mereka sendiri tergadai. Gandhi berbuka puasa pada hari yang keenam. Pada

waktu petang, seperti lazimnya, beliau akan mengendalikan ibadat berjamaah.

Ketika salah satu upacara inilah, sebutir bom telah dilemparkan. Walau

bagaimanapun, tiada orang tercedera.

Page 126: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

126

GANDHI MENINGGAL DUNIA

Pada hari terakhir hayatnya, Gandhi bangun pada jam 3.00 pagi. Suasana

di Delhi sejuk lagi tenang. Sepanjang hari itu, beliau bekerja, bermesyuarat dan

beribadat. Pada pukul 5.00 petang, selepas satu perjumpaan dengan Sardar

Patel, Gandhi bergegas keluar rumah kerana beliau sudah terlambat sedikit

untuk ibadat petang. Robert Stimson, seorang wartawan Inggeris yang berada di

sana melaporkan, ”Seperti biasa, beliau memakai doti putih dan sepasang capal.

Beliau menutup dadanya dengan selendang kerana cuaca hari itu semakin

sejuk. Tangannya diletakkan di atas bahu dua orang temannya dan beliau

tersenyum .

Ketika itu, kira-kira dua hingga tiga ratus orang berada di taman dan

mereka mendekati Gandhi sambil beliau menaiki tangga untuk ke sebuah

halaman kecil yang tinggi di tempat jemaah berkumpul. Semasa beliau tiba di

tangga teratas dan mendekati orang ramai yang berada di situ, beliau

mengangkat tangan dari bahu temannya untuk memberi salam. Seorang lelaki

gempal yang berusia dalam lingkungan 30-an dan berpakaian askar berada di

barisan hadapan. Dia maju selangkah menghala Gandhi lalu mengeluarkan

sepucuk pistol dan melepaskan beberapa das tembakan." Sebenarnya, seorang

pelampau Hindu muda yang tidak siuman dari Poona, bernama Nathuram

Godse, merupakan pembunuh Gandhi. Godse kemudiannya dihukum gantung

bersama seorang lagi pengkomplot yang lain. Lima orang lagi telah dihukum

penjara seumur hidup.

Pembakaran jenazah Gandhi dilakukan di tebing sungai suci Jumna di

Rajghat. Sejuta orang menantikan ketibaan jenazah beliau. Ramdas menyalakan

unggun api yang membakar jenazah ayahnya. Unggun api itu menyala selama

14 jam. Abu jenazah Gandhi ditaburkan ke dalam sungai-sungai suci di India dan

laut di Bombay.

Menurut Nehru, ”Saya silap apabila mengatakan cahaya telah padam.

Cahaya yang menyinari negara ini bukannya cahaya biasa. Cahaya yang telah

Page 127: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

127

menerangi negara ini untuk sekian lama akan terus meneranginya. Walaupun

1000 tahun berlalu, cahaya ini masih akan kelihatan di negara ini dan dunia juga

pasti akan dapat melihatnya.Cahaya ini akan menenangkan jiwa manusia.

Cahaya ini melambangkan kebenaran yang nyata dan insan abadi itu telah

bersama kita dengan kebenarannya yang abadi untuk mengingatkan kita tentang

jalan yang benar, menghindarkan kita daripada membuat kesilapan dan

membawa negara purba ini menuju kebebasan."

Cahaya yang dimaksudkan ialah Gandhi. Cahaya beliau ialah akalnya dan

merupakan lambang kewarasan dalam dunia yang penuh kegilaan. Kejayaan

Gandhi yang terbesar ialah menyediakan rakyat India untuk menghadapi

kemerdekaan. Sepanjang hayatnya, beliau mengajar tentang kebenaran dan

kebersihan. Beliau mengajar masyarakat Hindu berbangga akan kebudayaan

dan adat resam mereka. Gandhi dapat memahami perasaan golongan miskin

dan mereka juga boleh menerimanya. Beliau disayangi oleh semua orang

termasuk orang Islam. Banyak orang India menganggap Gandhi sebagai

lambang sebenar India. Kemiskinan dan sifat rendah dirinya mencerminkan

kehidupan mereka.

Siddhartha Gautama Buddha ( Pengasas Agama Buddha )

Nama sebenar Gautama Buddha ialah Putera Siddhartha. Dia merupakan

pelopor agama Buddha yang merupakan salah satu agama terbesar di dunia.

Sidhhartha dilahirkan pada tahun 563 SM di Taman Lumbini yang kini

sebahagian dari Nepal. Gautama adalah seorang putera raja. Gautama

dibesarkan di istana sebagai seorang yang beragama Hindu. Baginda berkahwin

dengan sepupunya Yasodhra dan hidup dalam penuh kemewahan dan

kebahgiaan. Tetapi baginda tidak berasa gembira dengan kehidupan mewah itu.

Page 128: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

128

Semasa berusia 29 tahun, Gautama menyaksikan kelaparan, kesakitan dan

kematian. Baginda terharu menyaksikan keadaan hidup manusia itu. Baginda

ingin tahu mengapa manusia menderita dan ingin mencari jalan untuk mengatasi

masalah-masalah itu.

Gautama telah meninggalkan keluarganya

dengan memakai jubah kuning seperti seorang petapa

dan mengembara untuk mencari jawapan tentang erti

hidup yang sebenarnya. Baginda telah mengkaji kitab

suci Hindu iaitu Veda dan Upanishad. Beliau juga telah

bertapa beberpa hari dengan berpuasa hingga hampir

kebuluran dan menanggung penderitaan. Namun

demikian baginda tidak dapat mencari kebenaran

kepada penderitaan manusia. Baginda akhirnya

berjaya mendapat kebenaran atau pencerahan agung

yang dicarinya setelah bertapa selama 45 hari di bawah pokok Bo di Boghgaya,

berhampiran dengan Banares. Pada suatu malam purnama, Gautama telah

menerima pengetahuan daripada tuhan dan mengetahui jawapan bagi masalah

kehidupan dan kematian manusia. Hari ini dikenali sebagai Hari Wesak. Mulai

hari itu, baginda digelar Buddha yang bermakna Penyinar Cahaya. Buddha

kemudian mengembara ke seluruh India untuk menyebarkan ajarannya. Buddha

mengasaskan satu pertubuhan sama bernama Sangha. Sami-sami yang

memasuki Sagha mencukur rambut dan memakai jubah kuning yang

menandakan mereka telah bebas daripada segala hal duniawi. Selepas

mengembangkan ajaran-ajaran selama 45 tahun, Buddha meninggal dunia pada

tahun 483 SM semasa berusia 80 tahun.

AJARAN-AJARAN BUDDHA

Gambar 5

Sang Buddha memberi pelajaran tentang

dharma kepada lima pertapa di Taman Rusa

Page 129: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

129

Ajaran-ajaran Buddha dijadikan sebagai agama dan dibukukan dalam

Bahasa Pali oleh pengikut-pengikutnya yang setia. Empat Kebenaran Mulia yang

didapati di bawah Pokok Bo menjadi asas agama Buddha. Empat Kebenaran

Mulia merangkumi perkara berikut:

a. Hidup ini penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan, iaitu semua yang

hidup harus menghadapi umur tua, penyakit dan mati.

b. Manusia menderita kerana nafsu untuk memperolehi kekayaan dan

keseronokan untuk keselesaan hidup.

c. Manusia patut menghapuskan nafsunya untuk melepaskan diri daripada

kesengsaraan.

d. Cara untuk menghapuskan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah

dengan mengikut Jalan Lapan Lapis.

Jalan Lapan Lapis atau Jalan Pertengahan menjadikan seseorang mengawal

fikiran dan membentuk tingkah laku yang baik. Jalan Lapan Lapis menjadi

teladan bagi pengikut-pengikutnya. Hukum-hukum yang terkandung ialah,

Pengetahuan Yang Baik, Pemikiran Yang Baik, Kelakuan Yang Baik,

Kehidupan Yang Baik, Perkataan Yang Baik, Usaha Yang Baik dan

Pertapaan Yang Baik.

Jalan ini mencadangkan jalan tengah untuk mencapai hidup yang baik

dengan mengamalkan jalan yang suci seperti yang berikut:

a. Bersedekah

b. Mencari ilmu pengetahuan dan kesucian

c. Mengelakkan diri daripada membunuh, menipu, berzina dan mencuri.

Selain itu agama Buddha juga menerima beberapa kepercayaan seperti

Nirvana, kelahiran semula dan Karma daripada agama Hindu. Matlamat

Buddha ialah pencapaian Nirvana, iaitu tahap kebahagiaan yang kekal

dan tidak dilahirkan semula selepas beberapa kelahiran. Buddha juga

Page 130: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

130

menentang dua kepercayaan terutamanya kedudukan istimewa Brahmin

dalam masyarakat. Ajaran asal Buddha dipanggil Hinayana. Ajaran ini

diubahsuai dan dipindahkan menjadi Mahayana.

Agama Buddha ini telah tersebar ke rantau Asia Tenggara, Asia Timur

dan sebagainya. Menjelang abad ke-19, negara-negara yang menjadikannya

agama rasmi ialah Thailand, Indho-China dan sebagainya.

SIFAT AGUNG BUDDHA

Buddha memiliki sifat Cinta Kasih ( maitri atau metta ) dan Kasih Sayang (

karuna ) yang diwujudkan oleh sabda Buddha Gautama iaitu ” Penderitaanmu

adalah penderitaanku, dan kegembiraanmu adalah kegembiraanku”. Gautama

mengatakan bahawa Manusia adalah pancaran dari semangat Cinta Kasih dan

Kasih Sayang yang dapat menuntutnya kepada Pencerahan sempurna.

Cinta Kasih dan Kasih Sayang seorang Buddha tidak terbatas oleh waktu

malahan ianya selalu bersifat abadi. Ini kerana sejak dilahirkan manusia dalam

keadaan samsara iaitu ketidakketahuan dan kebodohan batinnya. Jalan untuk

mencapai menjadi seorang Buddha ialah dengan melenyapkan ketidakketahuan

atau kebodohan batin yang dimiliki oleh manusia. Sebelum kematian Buddha

Gautama, dia telah menyatakan empat perkara iaitu:

a. Berusaha menolong semua makhluk

b. Menolak semua keinginan nafsu keduniaan.

c. Mempelajarai, menghayati dan mengamalkan Dharma.

d. Berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Page 131: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

131

Buddha Gautama melatih diri untuk melaksanakan amal kebajikan kepada

semua makhluk dengan menghindarkan diri dari tindakan yang diakibatkan oleh

tubuh, ucapan dan fikiran, iaitu:

Tubuh (kaya) : pembunuhan, pencurian, perbuatan zina.

Ucapan ( vak ) : penipuan, pembicaraan fitnah, pengucapan kasar,

percakapan tiada manfaat.

Fikiran (citta ) : niat buruk, dan kepercayaan yang salah.

Cinta kasih dan kasih sayang seorang Buddha adalah cinta kasih untuk

kebahagiaan semua makhluk seperti orang tua mencintai anak-anaknya, dan

mengharapkan keberkatan yang tinggi dan melimpah kepada mereka. Ianya

bagaikan hujan yang turun tanpa membeza-bezakan demikianlah cinta kasih

seorang Buddha.

Sebagai seorang Buddha yang abadi, Beliau telah mengenal semua orang

dan dengan menggunakan berbagai cara. Beliau telah berusaha untuk

meringankan penderitaan semua makhluk. Buddha Gautama mengetahui

sepenuhnya hakikat dunia, namun Beliau tidak pernah mengatakan bahawa

dunia ini asli atau palsu, baik atau buruk. Beliau hanya menunjukkan tentang

keadaan dunia sebagaimana adanya. Buddha Gautama mengajarkan agar

setiap orang memelihara kebijaksanaan melalui ucapan dan perbuatan.

Buddha Gautama memelihara semangatnya yang selalu tenang dan

tenteram dengan melakukan meditasi. Jangkauan pemikiran Buddha melampaui

pemikiran manusia biasa. Dengan kebijaksanaan yang sempurna, Gauthama

Buddha dapat menghindarkan diri dari sikap-sikap ekstrim dan prasangka serta

memiliki kesederhanaan. Oleh itu beliau dapat mengetahui dan memahami

fikiran dan perasaan semua orang malahan mengetahui apa yang terjadi dalam

dunia dengan cepat, sehingga mendapatkan jolokan seorang yang telah

Page 132: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

132

Mencapai Pencerahan Sempurna (Sammasam-Buddha) dan Yang Maha

Mengetahui (Sugata).

Pengabdian Gautama Buddha telah membuatkan dirinya mampu

mengatasi berbagai masalah. Buddha adalah lambang dari kesucian, yang

tersuci dari semua yang suci. Oleh itu Buddha adalah Raja Dharma yang agung.

Namun ada juga orang yang tidak mahu mendengar ajarannya. Mereka yang

mendengar dan mengikut ajarannya akan terbebas dari penderitaan hidup.

Buddha Gautama berkata” Hanya dengan jalan melalui kepercayaan, keyakinan,

mereka akan dapat mengikuti ajaranku. Kerana itu setiap orang mesti

mendengar ajaranku, kemudian menghayati dan mengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari”.

Buddha tidak dapat diketahui dengan hanya melihat wujud sifatnya

semata-mata, kerana wujud dan sifat luar tersebut bukanlah Buddha yang sejati.

Jalan yang benar untuk mengetahui Buddha adalah dengan mencapai

Pencerahan Sempurna. Buddha sejati tidak dapat dilihat oleh mata manusia

biasa, sehingga Sifat Agung seorang Buddha tidak dapat dilukiskan dengan

kata-kata. Namun Buddha dapat mewujudkan dirinya dalam segala bentuk

dengan sifat yang serba luhur. Apabila seseorang dapat melihat wujuddnya atau

mengerti Sifat Agung Buddha, namun tidak tertarik kepada wujudnya atau

sifatnya, dialah yang sesungguhnya telah mempunyai kebijaksanaan untuk

melihat dan mengetahui Buddha dengan benar.

SISTEM KASTA

Semasa hidupnya Buddha pada kurun ke-6 S.M., sistem Kasta adalah

suatu faktor hidup yang dominan dalam masyarakat. Buddha membantah

bersungguh-sungguh terhadap sistem kasta kerana ia menghalang kemajuan

manusia. Pada masa itu, menurut kepercayaan agama (orang Hindu), semua

orang dibahagikan kepada empat kategori, misalannya 4 kasta atau kelas:-

Page 133: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

133

a) Brahmin - Mereka ialah kelas paderi dan dipercayai

memegang kunci ke syurga. Mereka dianggap dilahirkan

daripada mulut Maha Brahma iaitu pencipta alam

semesta ini.

b) Khattiya - Kelas pemerintah. Mereka terdiri daripada

kerabat-kerabat diraja. Mereka dipercayai dilahirkan

daripada pusat Maha Brahma.

c) Vaishyas - Mereka adalah peniaga-peniaga dan

dipercayai dilahirkan daripada lutut Maha Brahma.

d) Sudras - Mereka ialah hamba abdi atau orang suruhan

kepada tiga kasta di atas. Mereka langsung tiada

kebebasan dan dipercayai dilahirkan daripada kaki Maha

Brahma.

Dalam Buddhisme, kasta atau warna kulit tidak menghalang seseorang

daripada menjadi seorang Buddhis ataupun memasuki Order Sangha. Buruh

yang membersihkan jalan, nelayan, dan tukang gunting bersama-sama dengan

Brahmin-Brahmin dan putera-putera raja, semuanya dilayani sama rata tanpa

mengira asal-usul mereka.

KEBEBASAN BERFIKIR

Ramai orang suka mengatakan bahawa "kami ialah ahli fikir bebas (free-

thinker) dan kami tidak mempunyai agama". Tetapi jika seseorang itu ialah ahli

fikir bebas maka sudah pasti dia mestilah seorang Buddhis kerana Buddha

menggalakkan kebebasan berfikir. Kebebasan berfikir bagi diri sendiri yang

dibenarkan oleh Buddha tidak dapat dijumpai dalam sejarah agama lain, iaitu

Kebebasan kepada keinsafannya sendiri tentang Kebenaran. Pelepasannya

tidak bergantung kepada kurniaan Tuhan atau sebarang kuasa luaran sebagai

suatu ganjaran kepada kelakuannya yang baik dan ketaatannya. Bhagava tidak

pernah berkata kepada pengikut-pengikutnya, “Berdoa dan percaya”. Beliau

Page 134: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

134

biasanya bersabda, “Datang dan mengerti, datang dan menyelidik. Jangan

percaya apa jua semata-mata kerana keimanan (blind faith).

Dalam Buddhisme keimanan membuta tuli ini (blind faith) dikritik.

Buddhisme menggalakkan penerimaan sesuatu selepas terdapat keyakinan

berdasarkan pengetahuan dan pemahaman. Walaupun seorang Buddhis

bernaung di bawah Buddha sebagai gurunya, ia tidak menyerah diri atau

mengorbankan kebebasan untuk berfikir bagi diri sendiri. Tanpa mengorbankan

kebebasannya sendiri, dia meningkatkan kerohanian sehingga menjadi seorang

Buddha. Sesiapa yang ingin mencapai Nibbana pelepasan, hanya perlu

bergantung kepada diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh dogma dan keimanan

membuta tuli.

Perkembangan rohaniah hanya wujud jika kebebasan berfikir dibenarkan.

Perkembangan mental tidak boleh berlaku jika keimanan membuta tuli (blind

faith) lebih berleluasa. Kebebasan berfikir membawa kepada perkembangan

mental manakala terlalu berpegang kepada dogma-dogma membawa kita

menuju kepada kebuntuan dan kemunduran.

TARAF WANITA

Buddha meningkatkan taraf wanita dan menyedarkan golongan wanita

tentang kepentingan mereka terhadap masyarakat. Sebelum kelahiran Buddha,

wanita tidak diberi kedudukan yang berpatutan dalam masyarakat. Mereka tidak

dilayan dengan baik. Semasa abad keenam S.M. kaum wanita dikawal oleh

pembatasan Brahmin yang ketat dan tempat mereka dihadkan kepada bilik

dapur sahaja.

Buat kali pertamanya dalam sejarah dunia, Buddha mengasaskan Sangha

Bhikkhuni dalam tahun ke-5 Pencerahan Kebuddhaan beliau. Dengan

tertubuhnya Sangha Bhikkhuni, kaum wanita berupaya melepaskan diri daripada

belenggu yang berkaitan dengan masyarakat India dahulu kala dan menikmati

kebebasan sempurna. Oder ini ialah suatu kurniaan yang besar kepada mereka.

Kaum wanita setelah memasuki Sangha Bhikkuni - permaisuri, puteri, janda,

hamba wanita mahupun perempuan jalang semuanya adalah sama darjat tanpa

Page 135: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

135

mengira kasta atau pangkat mereka. Mereka mendapat ketenangan jiwa serta

ketenteraman yang sempurna selepas memasuki Oder tersebut.

BELAS KASIHAN TERHADAP PESAKIT

Dalam suatu perhimpunan agama, Buddha menjelaskan kepentingan

menghulur bantuan kepada mereka yang menderita. Berdasarkan prinsip ini,

Maharaja Asoka buat pertama kalinya dalam sejarah tamadun manusia

menubuhkan hospital-hospital bukan sahaja untuk manusia tetapi juga untuk

haiwan-haiwan. Beberapa sutta penting yang diajar oleh Buddha adalah

berkaitan dengan rawatan kepada pesakit-pesakit.

AHIMSA - tanpa kekerasan atau tanpa kekejaman

Semangat bertoleransi adalah satu daripada kebudayaan dan tamadun

Buddhis yang paling dihargai. Tidak terdapat satu contoh pun penganiayaan,

Perang Jihad atau pertumpahan darah untuk menukar agama orang lain ke

dalam Buddhisme sejak 2,500 tahun dahulu. Memaksa orang lain untuk

memeluk agama tidak terdapat dalam Buddhisme.

MENGAJAR SIFAT BERDIKARI

Buddhisme mengajar kita bahawa seseorang hanya boleh memperoleh

pelepasannya menerusi usahanya sendiri tanpa bergantung kepada pertolongan

suatu kuasa luar yang ghaib. Bergantung kepada orang lain untuk memperoleh

pelepasan adalah negatif tetapi bergantung pada diri sendiri adalah positif.

Bergantung kepada orang lain bermakna menyerah diri tanpa sebarang usaha.

Buddha menunjukkan dengan jelasnya bahawa kita sendiri yang harus

berusaha. Buddha bersabda, "Kamu harus berusaha sendiri, sebab Tathagata

hanya mengajar caranya." Ini bermakna Buddha menunjukkan jalan kepada

pelepasan atau Nibbana dan terpulang kepada kita untuk mengikut jalan itu

untuk menyelamatkan diri kita. Itulah sebabnya Buddha selalu menasihati

pengikut-pengikutnya,

Page 136: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

136

SEPULUH TUGAS-TUGAS RAJA

Pertama

Kemurahan hati, sifat liberal dan sifat kedermawan (dana). Pemerintah

tidak harus mempunyai nafsu kuat dan terlalu terikat kepada kekayaan serta

harta benda tetapi harus bermurah hati demi kebajikan rakyat.

Kedua

Mempunyai moral yang tinggi (sila). Baginda tidak harus membinasakan

nyawa, mencuri, mempergunakan orang, berzina, berdusta dan mengambil

minuman yang memabukkan. Baginda mesti sekurang-kurangnya mengamalkan

Lima Peraturan Hidup iaitu Panca Sila.

Ketiga

Sanggup mengorbankan segala-galanya demi kebaikan rakyat

(paricagga), baginda

bersedia untuk melepaskan semua keselesaan hidupnya dan juga

sanggup menggadaikan nyawanya demi kepentingan rakyat.

Keempat

Mempunyai kejujuran dan ketulusan hati (ajjava). Baginda mesti bebas

daripada ketakutan atau sifat bias semasa perlaksanaan tugas-tugasnya, mesti

ikhlas dalam tujuannya dan tidak harus menipu orang ramai.

Kelima

Baik hati dan bersifat lemah-lembut (maddava). Baginda mesti memiliki

suatu perangai yang ramah-tamah.

Keenam

Kebiasaan berjimat cermat (tapa). Baginda mesti mengamalkan cara

hidup yang sederhana dan tidak terjerumus dalam kehidupan yang mewah.

Beliau harus mampu mengawal dirinya.

Ketujuh

Bebas daripada kebencian, dendam, permusuhan (akkodha). Baginda

tidak harus menyimpan dendam terhadap sesiapa pun.

Page 137: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

137

Kelapan

Tanpa kekerasan (ahimsa) bermakna baginda bukan sahaja tidak

melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain tetapi juga harus cuba untuk

mengekalkan keamanan dengan mengelakkan dan menjauhkan diri daripada

peperangan dan segala yang melibatkan kekerasan serta kebinasaan nyawa.

Kesembilan

Kesabaran, ketabahan, toleransi (khanti). Baginda mesti dapat

menanggung kesengsaraan, kesukaran dan cemuhan tanpa menjadi marah.

Kesepuluh

Tidak menentang dan menyekat (avirodha) iaitu baginda tidak harus

menentang kehendak rakyat dan tidak harus menyekat sebarang yang penting

untuk rakyatnya. Dalam erti kata lain, baginda mesti memerintah rakyat beliau

dalam keadaan yang harmoni dengan kehendak rakyat.

Semasa kehidupan Buddha, ada pemerintah yang menguasai negara

mereka dengan tidak adil seperti hari ini. Rakyat ditindas dan dieksploitasi,

diseksa dan cukai yang terlampau tinggi dikenakan serta hukuman yang zalim

telah dijatuhkan. Buddha berasa sedih melihat tindakan-tindakan yang tidak

berperikemanusiaan tersebut dan telah menurunkan sepuluh tugas-tugas

seseorang pemerintah. Ini adalah untuk membimbing pemerintah serta

meningkatkan kedudukan kebajikan rakyat. Oleh itu, kita boleh nampak bahawa

penentangan sistem kasta, kebebasan berfikir, taraf wanita, belas kasihan

terhadap pesakit, tanpa kekerasan (Ahimsa), tanggungjawab ke atas diri sendiri

(berdikari), toleransi agama dan sepuluh tugas-tugas seseorang pemerintah

adalah beberapa daripada sumbangan Buddha kepada umat manusia. Kejayaan

setengah-setengah idea ini dalam dunia hari ini telah menampakkan kepentingan

sumbangan Buddha kepada umat manusia.

KESIMPULAN

Page 138: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

138

Ganddhi telah banyak memberi sumbangan dalam ideologinya. Beliau

telah berusaha untuk menarik golongan Massa iaitu rakyat jelata untuk terlibat

dalam politik. Kesedaran politik di India telah meningkat pada tahun 1920-an

hingga 1940-an. Kesan daripada itu politik di India semakin meluas.

Beliau telah membawa method perjuangan yang bukan berasaskan

kekerasan (konsep Sathyagraha). British pada masa itu menggunakan

kekerasan dalam pemerintahan kepada orang-orang Hindu namun idea yang

dibawa oleh Gandhi iaitu menentang tanpa kekerasan telah menyebabkan British

akur untuk tidak menentang golongan yang tidak bersenjata. Di sini kita tahu

bahawa kekuatan Gandhi terletak kepada ideanya.

Gandhi juga telah berjaya menjalinkan semula hubungan orang muslim

dengan orang Hindu yanng mana sebelum ini kedua-dua puak ini telah

berpecah- belah. Melalui gerakan Khilafat yang dianjurkan oleh Gandhi telah

membawa perubahan hubungan kedua-dua puak yang berbeza kepercayaan.

Kongres yang dibentuk dan dipimpin oleh Gandhi telah menyatukan

orang-orang India sedikit demi sedikit dan menjadi satu pertubuhan demokratik

yang besar dan mempunyai cawangan di seluruh pelusuk India. Kongres ini telah

menuntut kebebasan kaum luar kasta dan menghidupkan semula industri-

industri kampung. Inilah sumbang beliau untuk masyarakat India yang hidup

miskin. Penubuhan kongres ini juga telah menyatukan Hindu-Islam dan Budishm.

Di antara idea-idea Gandhi ialah Sathyagraha iaitu corak perjuangan,

Swadesyi iaitu kesederhanaan bagi menentang kerakusan puak yang ingin

memonopoli ekonomi. Selepas perang dunia pertama ekonomi di India terjejas

teruk. Gandhi telah memintal untuk ekonomi India dan menyeru rakyatnya

berusaha untuk meningkatkan ekonomi bagi membasmi kemiskinan yang

dihadapi oleh masyarakat India yang tinggal di kampung-kampung.

Page 139: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

139

Politik kanan mengikut perlembagaan iaitu tidak keras dan ektremis

berbanding haluan kiri yang keras dan revolusi . Idea politik inilah yang

digunakan oleh Gandhi semasa perjuangannya.

Manakala Gauthama adalah seorang ahli falsafah dan juga merupakan

pengasas Agama Budha yang ada sekarang. Semasa beliau masih hidup

Agama Buddha hanya berkembang di India sahaja. Agama Buddha baru hanya

berkembang selepas kematian beliau. Orang yang meneruskan perkembangan

Agama Buddha ke seluruh Asia Tenggara ialah Raja Asoka. Ajaran Buddha

wujud lebih awal daripada falsafah Barat dan tumpuan ajarannya banyak kepada

eleman mistik, adat resam dan ikatan kekeluargaan yang baik.

Pemikirannya juga melampaui tafsiran logik akal dan banyak elemen

metafizik ( ilmu pengetahuan mengenai segala yang diluar alam biasa atau yang

tidak kelihatan ). Gauthama juga beranggapan dan percaya manusia adalah

sebahagian daripada alam sejagat. Beliau juga percaya ada kuasa yang

mentadbir alam sejagat ini. Buddha juga telah menentang dan menolak amalan

kasta dan prinsip otodoks Hindu kerana pemusatan kuasa dan hormat kepada

Brahmin adalah amalan rigid (taksub). Beliau juga pernah menjadi sami Hindu

tetapi tidak berpuas hati dengan ajaran Hinduisme. Bagi Pendapat ahli falsafah

pula Agama Buddha adalah satu gerakan demokrasi yang menjunjung

demokrasi dalam agama, masyarakat dan politik (Dr. Ambedkar )

TOKOH TAMADUN JEPUN

TOKUGAWA IEYASU (1603-1616 )

LATAR BELAKANG

Page 140: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

140

Tokugawa dilahirkan pada 31 January 1543 di Mikawa. Nama

sebenarnya ialah Matsudaira Takechiyo. Beliau dikenali sebagai Takechiyo

semasa kanak-kanak. Gelaran semasa dewasa pula ialah Motoyasu. Anak

sulung Matsudaira Hirotada iaitu ketua pewira dari Okazaki. Beliau mempunyai

19 orang isteri .

Semasa Tokugawa kanak-kanak beliau pernah menjadi tawanan Oda

Nobuhide. Tahun 1549, semasa umur Tokugawa Ieyasu 22 tahun ayahnya

Hirotada meninggal dunia. Dalam masa yang sama Oda Nobuhide juga

meninggal dunia. Selepas kematian ayahnya harapannya untuk muncul sebagai

seorang daimyo musnah kerana pengaruh ke dua tokoh iaitu Imagawa dan Oda.

Pada tahun 1566 kerajaan Imperial mengiktirafkan kuasanya dan memakai nama

keluarga Tokugawa dan Toyotomi Hideyoshi juga mengiktirafkannya sebagai

sekutunya yang paling berpengaruh. Pada tahun 1567 beliau juga menjadi

pemerintah Mikawa .

2

Beliau dilantik sebagai salah seorang ahli Majlis Pemangku Raja.

Kredibilitinya tercabar selepas kematian Toyotomi Hideyoshi di mana satu

pertelingkahan untuk mendapatkan kuasa meletus di antara Tokugawa Ieyasu

dan Ishida Mitsunari.Keadaan ini manyebabkan satu pertempuran meletus dan

paling hebat dalam sejarah Jepun dinamakan Pertempuran Sekigihara pada

tahun 1600. Tokugawa Ieyasu disokong oleh sekutu seperti Asano Ukinaga,

Kuroda Nagamara dan lain-lain lagi. Manakala Mistunari disokong oleh tentera

Daimyo Iaitu Mori Terumoto, Ukita Hideie, Mori Hidemato dan Syimzu

Yoshihiro.Pertempuran ini melibatkan 160.000 orang askar yang sama

kuat.Tokugawa Ieyasu memenangi peperangan in kerana mempunyai lebih

Page 141: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

141

banyak pengalaman dalam taktik peperangan dan pertempuran. Mitsunari pula

dihukum mati pada 6 November 1600 Masehi. Antara Toyotomi Hideyoshi dan

Oda, Ieyasu adalah salah satu dari tiga panglima yang menyatukan Jepun pada

Zaman Sengoku.

Beliau memerintah dari tahun 1600 ( rasminya 1603 ) hingga turun takhta pada

tahun 1605. Tokugawa Ieyasu dilantik menjadi Syogun pada tahun 1603 tetapi

2 tahun kemudian beliau meletak jawatan dan digantikan dengan anaknya

Hidetada. Alasan perletakan jawatannya ialah azamnya untuk memperkukuhkan

Kesyogunan Tokugawa dan tindakan ini menunjukkan jawatan tersebut hanya

akan diwarisi oleh ahli-ahli keluarga Tokugawa.

Beliau terkenal sebagai Daimyo yang terkuat di Jepun,namun begitu

beliau juga mempunyai ramai musuh termasuk Hideyori (anak Toyotomi

Hideyoshi) dan pertikaian ini telah meletus antara mereka.Dalam tahun 1614

angkatan seramai 70,000 orang tentera yang dipimpin oleh Hidetada (anak

Tokugawa ieyasu) telah menyerang istana Hideyoshi di Osaka.Hideyoshi dan

angkata tentera seramai 100.000 telah kalah dan ini menyebabkan Hideyoshi

membunuh diri.

3

Oleh itu Tokugawa Ieyasu muncul sebagai pemimpin yang unggul di

Jepun. Kemenangannya berjaya mendominasi politik dan menyatukan Jepun.

Beliau juga berjaya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa iaitu kerajaaan

berbentuk tentera yang paling lama tempohnya mendominasi politik Jepun pro-

moden.

Page 142: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

142

Pemerintahan Kesyogunan Tokugawa selama 264 tahun disebut sebagai

Zaman Edo atau Zaman Tokugawa . (kerana ibu kota terletak di Edo yang

sekarang disebut Tokyo). Zaman Edo ( 1603 – 1867 ) adalah satu zaman dalam

sejarah yang dimulai sejak Syogun pertama (Tokugawa Ieyasu) mendirikan

Kesyogunan Tokugawa di Edo yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan

kaisar dari tangan syogun yang terakhir iaitu Tokugawa Yoshinobu yang

mengakhiri kekuasaan Kesyogunan Tokugawa yang berlangsung selama 264

tahun. Zaman Edo juga dikenali sebagai Zaman Moden di Jepun.

Keshogunan Tokugawa (Tokugawa Bakufu 1603-1868 ) atau Kesyogunan

Edo adalah pemerintahan diktator feudalisme di Jepun yang didirikan oleh

Tokugawa Ieyasu dan secara turun temurun dipimpin oleh Shogun keluarga

Tokugawa. Selain itu Kesyogunan Tokugawa adalah diktator Samurai ketiga dan

terakhir di Jepun setelah Kesyogunan Kamakura dan Kesyogunan Muromachi.

SUMBANGAN TOKUGAWA

Zaman Kesyogunan Tokugawa Ieyasu merupakan kerajaan bentuk

tentera yang paling lama tempoh mendominasikan politik pra moden

Jepun.Beliau merupakan seorang syogun yang agung kerana telah menjadi

negara Jepun berbanding dengan dua tokoh agung Syogun pada zaman

Sengoku Jidai (Syogun Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi).

4

Pemerintahan bercorak feudalisme diamalkan kerana ia berperanan

mencorak dan merupakan unsur-unsur penting dalam pentadbiran.Bentuk

pentadbiran feudalisme (Bakufu Tokugawa) Ini dibentuk untuk memberikan

Page 143: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

143

pemerintah samada Syogun Tokugawa Ieyasu atau penggantinya mentadbir

negara Jepun melalui kuasa mutlak.

Syogun Tokugawa telah memperkenalkan beberapa dasar penting untuk

mengukuhkan Kesyogunan dan bermatlamat untuk melemahkan kuasa-kuasa

Daimyo(tuan tanah Feudal).Dasar ini diperkenalkan kerana kebimbangan

mengenai konsep kesetiaan daripada kuasa Daimyo yang berpotensi dan

berkeupayaan menggugat Kesyogunan Tokugawa.Antara dasar-dasar tersebut

ialah satu sistem kawalan, mengenakan beberpa sekatan ke atasa Daimyo

dengan memberikan tugasan yang dianggap membebankan sumber kewangan

iaitu membaiki kerosakan istana.

Beliau juga memperkenalkan peraturan menghadkan keluasan istana dan

perkahwinan di kalangan Daimyo dikawal.Selain itu suatu kod panduan tatatertib

dan kelakuan diperkenalkan. Bagi mengukuhkan kekuatannya melalui

pengumpulan harta kekayaan dan membendung kegiatan kelas tentera.

Tokugawa Ieyasu juga telah mewujudkan struktur politik yang

mengekalkan kuasanya ke atas semua lapisan masyarakat feudal Jepun

termasuk maharaja dan golongan bangsawan istana.

Shogun Tokugawa Ieyasu telah berjaya menyatukan negara Jepun

dengan menewaskan musuhnya di Peperangan Sekigahara pada tahun 1600.

Selain itu beliau juga memindahkan ibu negara ke Edo ( tokyo ) lalu menubuhkan

era Shogun Tokugawa. Beliaulah yang membawa kepada Zaman kestabilan dan

keamanan.Memulakan ”dasar pemencilan” pada tahun 1638 dengan

memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan Jepun.

Page 144: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

144

5

Dari segi pendidikan , Shogun telah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk

anak-anak Samurai serta mendirikan hampir 60 000 sekolah kampung (

Terakoya ) untuk anak-anak petani. Dalam pendidikan juga penekanan

kemahiran asas membaca,menulis dan mengira merupakan sukatan utama.

Pembelajaran bahasa Belanda dan kajian terhadap buku-buku klasik Cina dan

kung Fu Tze. Begitu juga seni lukis berkembang seperti puisi, sastera dan

sebagainya.

Page 145: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

145

6

Pendahuluan

Pemerintahan Meiji bermula pada tahun 1867.Pemerintahan dipegang

oleh seorang putera yang bernama Putera Mutsuhito.Ketika beliau berumur 15

tahun,beliau telah dilantik selepas kejatuhan sistem pemerintahan Shogun

Tokugawa(1603-1867).Sewaktu awal kemunculannya sebagai pemerintah yang

digelar Meiji yang membawa maksud “pemerintahan yang banyak menerima

pencahayaan”, struktur pemerintahan hanya terdiri daripada kalangan samurai-

samurai yang masih muda.

Namun begitu,atas semangat “ Jepun Baru” maka banyak pencapaian

yang telah dikecapi sepanjang zaman pemerintahan Meiji.Pencapaian ini dapat

dibahagikan kepada beberapa bahagian yang penting seperti di bawah:

1. Penghapusan sistem feudalisme

2. Pemodenan angkatan tentera darat dan tentera laut

Page 146: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

146

3. Perhubungan dan Pengangkutan

4. Perundangan

5. Pendidikan

6. Kebudayaan

7. Kesusasteraan

8. Ideologi rasmi Kokutai

9. Ekonomi

10. Perindustrian

11. Dasar Kewangan dan Fiskal

12. Politik

7

Zaman Meiji (1868-1912 M)

Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa , satu peristiwa penting berlaku

di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868.Matlamat utama

pemulihan ini adalah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada

kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi

dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari.Maharaja Meiji

berusia ketika 16 tahun ketika berlansungnya peristiwa ini maka beliau hanyalah

merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai

oleh beberapa samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu

atau Oligarki Satcho.

Page 147: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

147

Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan

kuasa-kuasa Barat merupakan suatu ancaman kepada dasar imperialisme

mereka. Bagi menghadapi ancaman ini ,pemimpin-pemimpin pemulihan Meiji

bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya

(ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan

negara tersebut.

Untuk mencapai matlamat tersebut,dasar pemodenan di laksanakan iaitu

yang meliputi pembentukan semula institusi-intitusi politik,ekonomi dan sosial

menurut garis panduan dari Barat .Langkah yang di ambil ke arah modenisasi

Jepun ialah :

a) Penghapusan Sistem Feudalisme

Dengan pemansuhan system feudalisme maka beberapa dasar

mengenainya telah diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan

hak milik diraja.Pembesar-pembesar feudal Meiji yang penting (daimyo) secara

sukarela telah menyerahkan harta feudal dan semua hak mereka kepada

maharaja.Mulanya bekas pembesar feudal disuruh menjaga kawasan

kekuasaannya yang lama itu.Kemuadian mereka digantikan oleh pegawai-

pegawai kerajaan yang dilantik dari Tokyo.Sebagai bayaran gantirugi ,mereka

menerima bayaran pencen yang lumayan dan diberi saham dalam perusahaan-

perusahaan kerajaan yang baru.

8

b) Pemodenan Angkatan Tentera Darat dan Laut

Dalam bidang ketenteraan,angkatan tentera darat dan laut

dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri

persenjataan moden,sistem kerahan tentera moden dan latihan-latihan

ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera.

Page 148: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

148

c) Perhubungan dan Pengangkutan

Dalam bidang perhubungan,diperkenalkan penggunaan telegraf yang

jauh le bih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan

menjelang tahun1880,hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem

perhubungan moden ini.

Dalam bidang pengangkutan,diperkenalkan pengangkutan kereta api

melalui pembinaan landasan-landasan kereta api untuk mengangkut penumpang

dan barang ekonomi.Menjelang tahun 1881,Jepun sudah memiliki landasan

kereta api sepanjang 26 batu, dan landasan kereta api antara Kyoto- Otsu (1880)

dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun.Ini membuktikan dari segi

komunikasi,ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat.

d) Perundangan

Dalam bidang perundangan,diperkenalkan beberapa pembaharuan

untuk membentuk suatu sistem undang-undang moden.Sistem undang-undang

moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak

bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah,iaitu

perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan

1860-an, di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme(industri).

9

Pada tahun 1873,kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam

Perancis,Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada

Kementerian Keadilan.Peraturan dan sistem undang-undang moden telah

Page 149: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

149

berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk

sebuah masyarakat industri moden.

e) Pendidikan

Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah

kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan diberikan

tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji.Pendidikan

merupakan alat tranformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya,sistem

pendidikan berbentuk moden diperkenalkan.

Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang

laut untuk mempelajari bidang pentadbiran,sains dan teknik perindustrian Barat

dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat

Jepun di dalam negeri.

Pada tahun 1871,ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem

pendidikan yang seragam.Pada tahun 1886,ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo

yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun.Universiti ini juga

berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan

awam(pentadbiran),pusat pendidikan dan pusat penyelidikan .Sistem pendidikan

Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan

negara ( nasionalisme),pendidikan berorentasikan Barat dan pendidikan moral

(etika Kung Fu Tze).

Page 150: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

150

10

f) Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan,berlaku perubahan dalam beberapa

kesenian iaitu seni lukis,seni drama dan lain-lain.Seni lukis tradisional Jepun

telah dipulihkan dan diperbaharui.Lukisan minyak semakin terkenal dan lukisan

gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati.

Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi

semakin terkenal,piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik,dan tarian-

tarian Barat antara tarian ballroom.Alat-alat muzik tradisional Jepun iaitu gagaku

telah dihidupkan semula dengan gabungan seni muzik tradisional dengan

Barat.Seni drama , kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-

saudagar telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini telah

mendapat penghormatan sosial yang tertinggi di zaman Meiji.

Selain itu,diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu,

Shingeki.Seiring dengan perkembangan drama,industri perfileman berkembang

pesat dengan filem-filem bisu peringkat awal.Industrian perfileman mencapai

kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden,penggunaan

sarikata,teknik sinaran tiruan, „prop‟ dan sebagainya.

g) Kesusasteraan

Dalam bidang kesusasteraan ,berlaku beberapa perubahan dan

pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru.Di peringkat awal

Pemulihan Meiji, minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat

sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk

terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer,Shakespeare,

Voltaire, Rousseau dan lain-lain.

Page 151: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

151

Melaui karya-karya terjemahan ini,masyarakat Jepun terutama

golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat,ilmu pengetahuan dan

sains,pemikiran politik,kebudayaan dan social,pendidikan dan sebagainya.

11

Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan

bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun

gembun itchi iaitu oleh penulis-penulis novel. Antara tokoh-tokoh terkenal ialah

Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous(1889).

Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat , maka bahasa Inggeris

merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji

Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran

politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi,Kato Hiroyuku dan

Itagaki Taisuke.Idea-idea dan pemikiran politik Fukuzawa Yukichi mengenai

pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin

Pemulihan Meiji.Idea-idea pemikiran dan teori-teori ekonomi yang membawa

kepada doktrin laisseze-faire(perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi

Ukichi,melaluipenulisannya berjudul Dasar Ekonomi(Keizi Saku) pada tahun

1882.

Di negara Jepun juga , berlaku perkembangan

persuratkhabaran.Akhbar yang pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin

Shinjishi (Reliable Daily News) .Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak

yang diimport dan ini memperkenalkan industry pencetakan di Jepun.Menjelang

tahun 1875,terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala

dicetak di Jepun.

h) Ideologi Rasmi Kokutai

Page 152: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

152

Untuk memperkukuhkan semangat nasionalisme dan membina

sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif

dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu

ideologi negara perlu di bentuk.Maka diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai yang

berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya

memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada Maharaja Jepun

yang dianggap suci.

12

Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang

memudahkan pemodenan negara Jepun.Pemimpin-pemimpin Jepun telah

mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan

memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara.Perkembangan

agama Buddha telah disekat oleh pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bagi

membolehkan kerajaan memberikan keutamaan kepada Shinto.Tindakan keras

dilakukan terhadap agama Buddha dan patung-patung dari tempat suci Shinto

untuk dibakar dan dihanyutkan.

Berbanding agama Buddha,ajaran Kung Fu Tze(Konfusianisme)

memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai

tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi membawa kepada

kesedaran moral.Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan

berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki(

Khatolik Roman),Yokohama(PresbyPterian),dan Hakodate(Gereja Ortodoks

Greek ) pada tahun 1870-an.

Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan

kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti

Nippon –Sin (The Japanese),Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara

Agung,Agama Kebangsaan Jepun ).Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan

bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan Negara dengan

mengenepikan pengaruh kebudayaan Barat.

Page 153: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

153

i) Ekonomi

Ekonomi Jepun telah menerima yang agak besar daripada era

Pemulihan Meiji. Maharaja Jepun percaya bahawa ekonomi moden adalah asas

kepada keselamatan dan keagungan nasionalisme.Pemodenan ekonomi juga

dilakukan atas dasar kepesatan pertumbuhan penduduk,aktiviti pertanian yang

tidak dapat menampung penduduk yang tidak bekerja,kekurangan perniagaan

eksport dan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada kelas samurai yang

berjumlah 600 000 orang. 13

Pemodenan ekonomi telah dimulakan disektor pertanian dan telah

menyumbangkan sebanyak 80 % daripada jumlah pendapatan Jepun pada

tahun1870-1880. Selain itu,sebelum ini hak milik tanah adalah dalam kekuasaan

Diraja tetapi setelah konsep pemilikan tanah diperkenalkan dari Barat ,semua

rakyat mempunyai tanah masing-masing walaupun merek daripada golongan

petani.Keadaan ini telah membolehkan kerajaan mengenakan cukai tanah yang

menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudalisme.

Selain itu,ada juga pelajar-pelajar yang dihantar ke luar Jepun

untuk belajar dalam jurusan pertanian dan ada juga pakar yang dibawa masuk

untuk meningkatkan lagi taraf teknologi pertanian Jepun.Penggunaan benih

yang diimport dan baja kimia telah diperkenalkan.Tanaman yang digalakkan

ketika itu ialah teh dan sutera serta banyak kawasan pertanian yang telah

dibuka.

j) Perindustrian

Dalam bidang perindustrian ,industri perkilangan telah

Page 154: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

154

dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan keluli(industri berat ).Industri

ini berperanan dalam industri pembinaan kapal,alat perang dan limbungan kapal

tentera laut di Yukusuka.

Kilang-kilang besi telah dibangunkan dengan meminjam modal

daripada golongan-golongan kaya feudal Jepun.Ini dapat mengurangkan

pergantungan ekonomi daripada negara-negara Barat yang berupa pinjaman

bank.Kilang-kilang itu telah dibangunkan bagi tujuan memajukan bidang

ketenteraan Jepun dalam usaha penaklukan dan pertahanan.

Selain daripada kilang pembuatan senjata,kerajaan Jepun juga

telah membina kilang sutera,kapas,benang,simen dan kaca.

14

k) Dasar kewangan dan Fiskal

Pemerintahan Tokugawa telah memperkenalkan konsep wang

pelbagai.Namun setelah Kementerian Kewangan ditubuhkan system mata wang

telah diselaraskan dengan mengambil kira sistem kewangan dari Barat .Pada

tahun 1868,mata wang Jepun telah ditukar kepada konsep penggunaan wang

kertas.Wang kertas telah ditukarkan daripada Ryo kepada Yen yang ketika itu

mempunyai nilai yang sama dengan nilai Dollar Amerika Syarikat.

Kerajaan Jepun menghadapi masalah inflasi dan susut nilai mata

wang yang diakibatkan daripada perbelanjaan melebihi pendapatan.Ini berlaku

kerana proses transisi Jepun dalam pemodenan angkatan tentera ,industri baru

Page 155: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

155

dan komunikasi.Menteri kewangan yang bernama Matsukata telah berjaya

mengawal keadaan dengan mengenakan cukai yang tinggi ke atas minuman

keras dan tembakau serta mengurangkan subsidi kerajaan kepada

syarikat.Dengan ini kerajaan Jepun dapat menarik semula wang kertas Jepun

untuk meningkatkan semula nilainya.

l) Politik

Perlembagaan baru dan system politik berparti di perkenalkan.

Pada tahun 1868, Carta Pengakuan Lima Artikel telah diperkenalkan dengan

memberikan penekanan kepada penubuhan dewan perhimpunan,kebebasan

bermastautin dan pekerjaan,penghapusan kelas keturunan dan hubungan

kebudayaan dengan Barat.

Maharaja telah memerintahkan supaya perlembagaan dan

parlimen baru dibentuk menjelang tahun 1881.Maharaja Meiji juga telah

mengarahkan Ito Hirobumi selaku penyimpan mohor untuk pergi mempelajari

teori politik dari Britain,Belgium,Paris,Vienna, dan Berlin

15

. Pengumuman perlembagaan baru telah dibuat secara rasmi oleh

Maharaja pada 11 Februari 1889.Di antara syarat-syarat yang terkandung dalam

perlembagaan ini ialah penubuhan sebuah dewan kabinet dan mewujud

parlimen dwidewan( dewan bangsawan dan rakyat).Pilihanraya pertama telah

diadakan pada tahun 1890 yang disertai oleh berbagai parti politik.

Kesimpulan

Page 156: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

156

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang dibincangkan masalah-

masalah sama ada di peringkat dalaman atau luaran di zaman Kesyogunan

Tokugawa telah mewarnai dan mencorakkan keadaan politik,ekonomi,dan sosial

negara Jepun. Masalah-masalah ini telah melemahkan dan akhirnya

menyumbangkan kepada keruntuhan Kesyogunan Tokugawa dan sistem feudal

di Negara Jepun.

Dengan kejatuhan sistem feudal ini ,ternyata kuasa politik negara Jepun

telah dikembalikan kepada Kerajaan Imperial atau Maharaja Jepun.Maharaja

Meiji.Ini merupakan antara salah satu peristiwa sejarah yang penting untuk

mencorak dan mempengaruhi pembentukan negara Jepun moden.

Secara umumnya ,dasar pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa

negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan

memiliki kekuatan angkatan tentera ( politik ) yang dianggap moden.Pencapaian

dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong

kepada pemodenan negara Jepun.

Natijahnya , ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia

yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan,setaraf dan dapat

menyaingi kuasa-kuasa Barat.

Page 157: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

157

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 9

Interaksi Tamadun Asia Dan Relevensinya Di Malaysia

Dan Dunia

(Tamadun Cina)

9.1. Tamadun Cina dalam pemantapan Tamadun

Malaysia dan dunia

9.1.1. Kepercayaan

9.1.2. Kebudayaan

9.1.3. Sosial

9.1.4. Teknologi

9.1.5. Ilmu pengetahuan

9.2. Kekuatan Tamadun Cina sebagai sumber rujukan

9.2.1. Kesenian

9.2.2. Konfusionisme

9.2.3. Globalisasi

9.2.4. Sains dan teknologi

Pengenalan Tamadun China

Tamadun China telah wujud sejak tahun 4000 SM bersama budaya Yangshao

dalam era Neolitik di China.Menurut Sivachandran dan Letchumanan (2001)

tamadun awal China wujud sejak tahun 2000 SM.Di sekitar tahun 3950 hingga

1700 SM terdapat sebuah penempatan penduduk di lembah Sungai Kuning atau

Huang He di barat yang menjalankan aktiviti pertanian hingga ke lembah Sungai

Wei di sebelah timur.Perkembangan masyarakat awal di sepanjang zaman

Neolitik dengan sokongan sungai-sungai utama ini telah membentuk kepada

perkembangan tamadun China.

Pengaruh Konfusionisme

Page 158: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

158

Konfusius mempunyai nama kecil Kong Qiu atau Zhong Ni yang di lahirkan pada

zaman pemerintahan Raja Ling dari Dinasti Zhou pada tahun 551 SM di desa

Chang Ping dalam kota Lu yang dikenali dengan nama Chu Fu,propinsi

Shandong.Kini Wilayah Shantung di barat daya China.Beliau meninggal dunia

pada tahun 472 SM pada zaman pemerintahan bangsawan Ai,pada usia 73

tahun.Namun ada setengah catatan mengatakan beliau meninggal pada tahun

479 SM.

Konfusius sangat terkenal dengan ajarannya yang dikenali sebagai ajaran

Konfusionisme yang menekankan kepada empat prinsip utama iaitu;

i. Kemanusiaan

ii. Maruah diri

iii. Kesopanan dan kesusilaan

iv. Hubungan baik sesama manusia

Ajaran Konfusius terkandung dalam buku klasik Analeka atau „Lun Yu‟ yang

ditulis oleh pengikutnya.Dalam ajarannya beliau memberi penekanan kepada

nilai moral yang tinggi.Untuk mendapatkan nilai moral ini seseorang itu mestilah

mendapat pendidikan.Prinsip moral seperti kemanusiaan atau „ren‟,kesusilaan

atau „li‟,hormat ibu bapa atau „xiao‟ mestilah diamalkan oleh semua golongan

masyarakat. Penghayatan nilai-nilai moral Konfusius ini telah menjadi asas

kepada pembentukan kehidupan bermasyarakat.Masyarakat Cina menjadikan

ajaran ini sebagai satu kepercayaan.Untuk meningkatkan kualiti moral manusia

Konfusius menekankan kepada pendidikan.Beliau telah memperkenalkan

beberapa konsep berkaitan pendidikan seperti zub shi zhong tao lei iaitu

mengajar semua orang tanpa diskriminasi dan yin cai chi jiao iaitu mengajar

berasaskan kebolehan dan keperluan.Bagi membangunkan sebuah negara yang

cemerlang pendidikan dijadikan asas utama.Disebabkan pengaruh ajaran

Konfusius begitu kuat masyarakat Cina telah menjadikan beliau sebagai dewa

mereka.Beberapa intipati ajaran Konfusius adalah seperti berikut;

Page 159: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

159

Lima sifat kekekalan atau „Wu Chang‟ yang menekankan kepada cinta dan kasih

(ren),kebenaran,keadilan,kewajipan (yi),kesusilaan,kepantasan (li),bijaksana

(zhi) dan dapat dipercaya (xin).

Lima hubungan sosial atau „Wu Lun‟ yang menekankan kepada hubungan antara

pimpinan dan orang bawahan,hubungan antara suami dan isteri,hubungan

antara orang tua dan anak,hubungan antara kakak dan adik dan hubungan

antara kawan dan sahabat.Konsep yang dianjurkan oleh Konfusius ini adalah

berasaskan kepada sistem keluarga yang menganjurkan nilai-nilai

keharmonian,keadilan dan perpaduan.Konsep lima hubungan ini dapat

melahirkan sifat-sifat taat setia,hormat,bertolak ansur dan memupuk sifat

penyayang.Oleh itu ia boleh diterima pakai dalam hubungan yang lebih besar

dalam masyarakat atau dalam sesebuah negara.

Delapan kebajikan atau „Ba De‟ yang memberi perhatian kepada laku hati

(xiao),rendah hati (ti),satya (zhong),dapat dipercaya (xin),susila (li),bijaksana

(yi),suci hati (lian) dan tahu malu (chi).Ajaran ini telah menjadi pegangan

masyarakat Cina yang banyak mempengaruhi perkembangan tamadun China

dari segi budaya dan peradaban serta cara hidup mereka.

Konfusius juga banyak menghasilkan kitab-kitab yang menjadi ikutan masyarakat

Cina.Antara kitab-kitab karangan beliau adalah seperti;

Lima Kitab Suci

1.Kitab tentang kejadian/perubahan(The book of change/Yi Jing) yang

merupakan kitab tertua yang mengandungi falsafah hidup yang tinggi yang

menghubungkan kejadian alam semesta dengan berbagai perubahan terhadap

kehidupan sehari hari.

2.Shu Jing kitab tentang sejarah.

3. Shi Jing kitab tentang sajak.

4.Li Jing kitab tentang upacara.

Page 160: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

160

5.Chun Qiu kitab tentang musim bunga dan musim gugur.

Empat Buku

1.Buku tentang pelajaran besar (The great learning/Da Xue) sebuah buku

panduan pembinaan diri dengan moralitas tinggi di dalam

kehidupankeluarga,masyarakat,negara dan dunia.

2.Buku kumpulan ujaran (The analects/Lun Yui) yang merupakan buku catatan

segala pesanan dan nasihat Konfusius kepada anak muridnya.

3.Pokok-pokok pelajaran Mencius (The Principle Of Mencius/Meng Zi) adalah

sebuah buku tulisan Mencius yang mempertahankan ajaran Konfusius yang

berlandaskan cinta kasih dan kebenaran.

4.Buku tentang jalan tengah (The Doctrine Of The Mean/Chung Yung) ini ditulis

oleh Zi Shih,cucu kepada Konfusius yang memuatkan panduan pembinaan diri

dengan beriman kepada yang maha tinggi.

Ajaran Konfusius ini bukan saja tersebar di seluruh negara China malah turut

tersebar ke negara-negara di luar China.Di Eropah dan Amerika pengaruh

Konfusius telah berkembang dengan pesat seperti dalam revolusi Perancis yang

memperjuangkan Liberty (kebebasan),Equality (persamaan) dan Fraternity

(persaudaraan) yang berasal daripada ajaran Kemanusiaan (Humanism)

Konfusius.

Begitu juga dengan Piagam Kemerdekaan Amerika Syarikat (Declaration Of

Independence) sangat terpengaruh dengan ajaran Konfusius.Ini terbukti dengan

pengakuan yang dibuat oleh Thomas Jefferson dalam perbahasan berkaitan

naskah tersebut.Negara-negara Asia seperti Korea,Jepun,Vietnam,Singapura

dan Taiwan banyak menerima pangaruh Konfusius.

Sehingga hari ini ajaran-ajaran Konfusius masih tersebar luas melalui internet

terutama di luar negara Asia.

Page 161: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

161

Dengan ini jelas kepada kita bahawa perkembangan tamadun China telah

banyak mempengaruhi sistem peradaban,kekeluargaan,sosial,moral,pendidikan

dan juga ekonomi masyarakat negara luar melalui pengaruh ajaran Konfusius

yang menjadi pegangan dan amalan serta budaya masyarakat China.

Kesenian

Tamadun China juga mempunyai pengaruh dalam bidang kesenian.Beberapa

hasil kesusasteraan telah dihasilkan seperti buku yang bertajuk “The Art Of The

War” yang menceritakan tentang strategi peperangan.Buku ini telah dikarang

oleh seorang penulis bernama Sun Zi pada awal kurun ke 14 SM.Puisi pula telah

berkembang pada zaman Dinasti Tang (618 – 907 Masihi).Antara tokoh yang

terkenal pada zaman itu ialah Du Fu,Li Bai,Li Po dan Po Chu-I.Penulisan novel

telah berkembang pada zaman Dinasti Yuan.Kesusasteraan China berkembang

dengan adanya sokongan daripada pihak kerajaan.Pada zaman Han,Ssu-ma

Chien telah mengembangkan sastera prosa melalui karyanya yang bertajuk Shih

Chi yang menceritakan keadaan sosial,kerajaan,sejarah,pemimpin dan aspek-

aspek pengetahuan yang lain. Pada zaman ini juga telah berkembang penulisan

sajak dan cerpen.Pada masa itu golongan terpelajar mesti mampu bersajak

untuk menonjolkan pengetahuan dan pemikirannya.

Dalam bidang senibina pula bermula dengan pembinaan tembok besar China

pada zaman Dinasti Zhou.Kemudian diteruskan oleh Maharaja Shih Huang Ti

pada zaman Dinasti Qin dengan menyambung tembok-tembok besar tersebut

untuk tujuan pertahanan dan perlindungan yang dikenali sebagai Tembok Besar

China.Pembinaan tembok ini mengambil masa dari tahun 228 SM hingga 210

SM.Panjang tembok ini ialah 2410 kilometer,tingginya 40 hingga 50 kaki.Seperti

yang diketahui umum tembok ini termasuk dalam senarai satu daripada tujuh

benda ajaib di dunia.Bandar-bandar di China purba juga mempunyai tembok

batu.Ada juga tembok yang dibina dengan tanah liat dan batu bata.Dalam

Page 162: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

162

kawasan tembok ini terdapat istana maharaja.Kuil dan pagoda juga merupakan

binaan penting.Kuil terdiri daripada beberapa bangunan yang mempunyai tempat

tinggal,ruang tamu dan pusat pemujaan.Pagoda pula dibina bertingkat-tingkat

dan berbentuk oktagon atau segi empat sama.

Pengukiran patung yang diperbuat daripada batu jed,gangsa,tanah liat,batu dan

kayu turut berkembang pada zaman Dinasti Han.Ukiran juga dibuat pada dinding

dan gua.Seorang pengukir terkenal bernama Shang telah mengukir patung kecil

menggunakan batu jed dan batu kapur.Pada masa ini juga berkembangnya

pembuatan tembikar dan barangan seramik.Gangsa juga dibuat bekas makanan

dan air yang diukir dengan corak geometrik dan haiwan.Pada zaman Dinasti

Tang (abad ke 18) ukiran pahat (sculpture) telah berkembang seiring dengan

seni lukis.Agama Buddha telah mempengaruhi seni ukiran patung di kuil-kuil

cohtohnya patung yang terkenal iaitu Lung Men.Secara perlahan-lahan orang

Cina telah menggantikan ukiran patung kepada patung kuda dan pahlawan Cina.

Lukisan pula dibuat pada kain sutera,tembikar dan sampang.Lukisan pada masa

itu adalah berkaitan gambar manusia,gambar yang berlatarbelakangkan

peristiwa mitos dan peristiwa benar.Antara tokoh pelukis terkenal adalah seperti

Wu Tao Yuan yang juga merupakan seorang sami Buddha pada zaman Dinasti

Tang.Seni lukis telah berkembang maju pada zaman Dinasti Song dengan

munculnya dua orang pelukis terkenal Kuo His dan Mei Fei.

Seni muzik juga turut berkembang pada zaman Dinasti Yuan.Alat-alat muzik

tradisional Cina diperbuat daripada buluh kerana buluh banyak terdapat di

Negara China.Orang-orang Mongol telah bawa masuk alat muzik Hu Qin atau

Kecapi yang dimainkan seperti biola.Maharaja Dinasti Tang telah menubuhkan

Kolej Pear Garden untuk melatih bangsawan Cina.Drama dan teater telah

berkembang selepas itu.

Seni tulisan kaligrafi juga turut berkembang di China.Sistem tulisan terawal

China dikenali sebagai tulisan Shang yang menggunakan gambar dan simbol

untuk menggambarkan sesuatu perkara.Pada zaman Dinasti Shang terdapat

Page 163: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

163

lebih 3000 simbol yang dikenali sebagai ideogram atau ideografik yang menjadi

asas kepada tulisan Cina sekarang.Alat tulis pada zaman itu diperbuat daripada

berus dan kayu runcing yang ditulis pada kulit siput,kura-kura,batu

jed,sutera,tembikar dan kepingan buluh yang kemudian diikat menjadi buku.

Sains Dan Teknologi

Tamadun China menganggap astronomi sebagai ilmu sains negara.Masyarakat

Cina mengamalkan konsep keseimbangan antara dua kuasa iaitu Yin (kuasa

pasif) dan Yang (kuasa aktif) yang membolehkan seseorang itu berkeadaan

sihat.Konsep Yin dan Yang ini telah digunakan sebagai asas perubatan

tradisional China.Orang China merupakan bangsa yang pertama membuat

kertas daripada kulit mulberi dan bahan-bahan terpakai.Teknologi ini telah

diperkenalkan oleh Chai Lun pada 105 Masihi.Beliau telah mencampurkan

bahan mentah seperti rami,buluh dan sayur-sayuran yang dicincang dan

dijadikan pulpa.Kemudian pulpa ini diratakan pada skrin poros,dituskan dan

dikeringkan dalam kepingan yang nipis.Pengaruh Konfusius juga turut menjadi

pegangan para saintis Cina iaitu dalam mencari kebenaran atau jawapan secara

saintifik mereka perlu bersikap jujur kerana dengan mengamalkan sikap jujur ini

kejayaan akan tercapai.Pemprosesan gula daripada tebu juga bermula dari

China.Begitu juga dengan penciptaan alat-alat tulis,alat-alat muzik,alat-alat

memproses tembikar yang kesemuanya ini menunjukkan negara China adalah

pelopor kepada perkembangan teknologi yang terawal seperti pengakuan yang

dibuat oleh Paul Kennedy bahawa masyarakat Cina telah mencapai kemajuan

teknologinya lebih awal berbanding Barat.

Page 164: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

164

Kesimpulan

Daripada huraian di atas jelas menunjukkan bahawa Tamadun China

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan tamadun negara

lain.Kebanyakan negara di dunia menjadikan tamadun China sebagai sumber

rujukan penting yang mempengaruhi pembinaan tamadun mereka.Pengaruh

yang paling nyata ialah ajaran Konfusius yang tersebar luas ke seluruh dunia

melalui perdagangan yang di pelopori oleh pedagang-pedagang Cina.

Sebahagian daripada ajaran yang terdapat dalam lima kitab dan empat kitab

Konfusius seperti hubungan antara suami isteri,hubungan orang tua dan

anak,hubungan adik geradik dan hubungan kawan dan sahabat masih jelas

diamalkan dalam masyarakat Cina hari ini.

Perkembangan bidang kesenian dalam tamadun China juga banyak

mempengaruhi bentuk senibina,lukisan dan ukiran di negara-negara Asia lain.

Sehingga hari ini dapat dilihat dengan jelas rekabentuk bangunan yang

mempunyai ciri-ciri kecinaan di merata tempat.Contoh yang paling dekat dapat

dilihat pada bangunan kedai,kuil,bangunan Pagoda yang masih terdapat di Pulau

Page 165: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

165

Pinang adalah bukti pengaruh tamadun China yang berkembang hingga ke

Malaysia.

Negara China adalah tapak permulaan perkembangan ilmu sains dan

teknologi.Tidak hairanlah tamadun China menjadi sumber rujukan utama dalam

perkembangan tamadun negara-negara luar lain. Contohnya dalam bidang

pertanian yang diamalkan oleh para petani sebelum terciptanya mesin-mesin

adalah diambil daripada tinggalan tamadun China.Ciptaan alat-alat pertanian

seperti tenggala,kereta sorong beroda dan penyisir air adalah hasil dari

pengaruh tamadun Cina yang bukan saja diamalkan oleh masyarakat Cina

malah masyarakat Melayu juga.Sistem pertanian moden juga bermula dari

tamadun Cina Contohnya pembinaan sistem saliran,tanaman di lereng-lereng

bukit,sistem tanaman bergilir untuk suburkan tanah.Sistem ini masih dipraktikkan

oleh golongan petani di merata tempat hingga hari ini.

Dengan ini adalah amat jelas bahawa tamadun China memang menjadi sumber

rujukan bagi tamadun negara-negara lain di dunia yang wujud selepas itu.

RUJUKAN

1. Michael H.Hart (2006).Senarai 100 Tokoh Paling Berpengaruh Dalam

Sejarah.Golden Book Centre Sdn.Bhd.Selangor Darul Ehsan.

2. Mohd Rosdi Mahamud (Nov. 2008).Tamadun Islam Dan Tamadun

Asia.IPGM Kampus Perlis.

3. Haji Nasir Haji Sulaiman:Mary Tan Swee Ee:Ros Maria Chin

(2007).Pendekatan Diagramatik Sejarah S.P.M.Sasbadi

Sdn.Bhd.Selangor Darul Ehsan.

4. Paul Strathern : Seri Tokoh Filsuf ,90 minit Bersama Confusius:Earlangga

Page 166: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

166

5. Vita Mind:Seni orakel Tiongkok Kuno I-Ching:Pustaka Utama

6. Tsai Chih Chug:Pepatah Confusius.Elix Media Komputindo.PT.

7. http//zhidau.baidu.com – dilayari pada 12/12/08

8. http//id.wikipedia.org/wiki/Agama_Khonghucu – dilayari pada 8/12/08

9. http//www.wihara..com – dilayari pada 8/12/08

10. Blog Muslim Penggerak Sejarah,Tamadun China,Wednesday,August

15,2007.

11. www.wikipedia.com – dilayari pada 9/12/08

12. www.geocities.com/cominglucky/tmanusia.htm - dilayari pada 10/12/08

Page 167: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

167

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 10

Interaksi Tamadun Asia Dan Relevensinya Di Malaysia

Dan Dunia

(Tamadun India )

10.1. Iktibar daripada Tamadun India:

10.1.1. Pandangan semesta dan nilai-nilai yang

relevensi kepada Malaysia

10.1.2. Sifat penerimaan

10.1.3. Sifat toleransi

10.2. Nilai-nilai Tamadun India

Page 168: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

168

Pengenalan Tamadun India

Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia. Keluasan negara

India ialah 2,354, 175 km persegi. Negara India boleh dibahagikan kepada dua

kawasan geografi iaitu India Utara dan India Selatan. Kedua-dua kawasan ini

mempunyai rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan keagamaan yang

berbeza. Kedudukan geografi terletak antara Lautan Hindi dan Pergunungan

Himalaya, terbahagi kpd dua bahagian utama iaitu India Utara (Indo Arya) dan

Selatan (Dravida). Faktor bentuk muka bumi ini menyebabkan dua kebudayaan

yang berbeza dari aspek bentuk fizikal, bahasa, budaya serta amalan

keagamaan

Page 169: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

169

Tahap Perkembangan Tamadun India

Zaman Kuno (1500 s.m. – 1200 m) Menyaksikan kedatangan orang Aryan

dari Asia Tengah dan menguasai beberapa bahagian di India seperti Lembah

Ganges-Jamuna-Doab.

Penguasaan orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile. Zaman ini pula

dibahagikan kepada dua zaman iaitu Vedile Awal (1500 s.m. – 100 s.m) dan

Vedile Akhir (1000 s.m. – 500 s.m.) Interaksi antara orang Aryan dengan

penduduk tempatan melahirkan budaya Indo-Aryan. Pada tahun 321 s.m.

muncul pula Dinasti Maurya diasaskan oleh Chandragupta Maurya dan dibantu

oleh anaknya Asoka. Mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang dan yang

lebih penting dalam perkembangan agama Buddha dan Jainism. Pada tahun

320-520 s.m. muncul pula Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan

kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil. Pada masa ini juga lahir kerajaan-

kerajaan kecil seperti Chera, Cola dan Pandhya

Latarbelakang Perkembangan Tamadun India

Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100,000 s.m. di benua

Lumeria di Selatan India. Antara 10,000 hingga 6,000 s.m. wujud penempatan

manusia di kawasan Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India.

Sekitar 3,000 s.m. penemuan kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang

merangkumi kawasan-kawasan Mohenjodaro di daerah Montgomery. Penemuan

Page 170: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

170

arkeologi membuktikan masyarakat di Lembah Indus sudah mencapai tamadun

yang tinggi. Tamadun ini wujud antara tahun 2500-1800 S.M.Selepas tempoh ini

tamadun Indus telah mengalami keruntuhan. Hal ini dikaitkan dengan

kedatangan orang Aryan yang telah membawa satu budaya dan tahap baru

kepada masyarakat Lembah Indus.

Tahap ini dikenali sebagai Zaman Vedik. Zaman Vedik merupakan

permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman

itulah lahirnya agama Hindu. Setalah beberapa ketika bertapak di Lembah Indus,

menjelang abad ketujuh Sebelum Masihi perhatian masyarakat tersebut beralih

ke Lembah Ganges. Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri

daripada golongan raja.Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau

kerajaan kecil dan mahajanapada atau kerajaan besar.

Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya, kerajaan-kerajaan kecil ini

telah disatukan. Pada tahun 321 S.M. telah lahir empayar yang pertama di India.

Ini berlaku semasa pemerintahan Dinasti Maurya apabila seluruh India uatara

telah disatukan. Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan pada ketika

pemerintahan Asoka.

Page 171: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

171

Lokasi Tamadu Lembah Sungai Indus

Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM–1500 SM)

Mempunyai jalan raya yang terancang dan sistem perparitan dan

longkang yang tertutup bagi menjamin kesihatan penduduk. Pembinaan kolam

permandian yang air kolamnya boleh dikosongkan dan diisi semula bagi

kegunaan aktiviti keagamaan . Mewujudkan benteng pengawal banjir demi

keselamatan masyarakat. Gudang diwujudkan bukti kemajuan dlm bidang

ekonomi yg digunakan utk menyimpan bijirin.

Berkaitan agama pula Cap Mohor dan gambar menunjukkan seorang

yang duduk bersila seolah-olah membuat yoga. Ditafsirkan sebagai bentuk

pemyembahan terawal masyarakat India. Patung-patung wanita pula

membuktikan penyembahan kepada Dewa Ibu yg amat popular dikalangan

masyarakat Tamil, India Selatan.

Page 172: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

172

Dari segi perkembangan Bahasa pula wujud tulisan berbentuk piktografik.

Ini menandakan masyakat India Tamadun Lembah Sungai Indus merekodkan

ilmu mereka melalui kaedah ini. Faktor Pengangkutan melibatkan penemuan

gambar perahu dan kereta lembu, dipercayai sebagai pengangkutan utama pada

masa itu. Penemuan Rangka Manusia Terbahagi kepada 3 jenis iaitu

i)Mediterranean Proto yang kepala panjang hidung sempit ii) Austroloid Proto

yang hidung leper, bibir tebal & kepala pendek. iii) Armenoid yang kepala

melengkung tinggi.

Kesan Peninggalan Tamadun Lembah Sungai Indus

Pencapaian Tamadun Lembah Sungai Indus. Rumah-rumah daripada

batu-batu salai mempunyai bilik air dan perigi. Jalan-jalan berukuran 10 M

lebar. Sistem perparitan dibina selari dengan jalanraya dan tertutup. The

Great Bath berukuran 11.8m panjang, 7m lebar, 2.4m dalam, tangga 2.4m

lebar.

Page 173: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

173

Benteng pengawal banjir dibina setinggi 13.1m tinggi bagi menghalang

limpahan air Sungai Indus. Gudang penyimpan bijiran yang besar yang

menunjukkan pertanian dan perdagangan berlaku dengan meluas. Selain

daripada itu Chop mohor bergambar yoga, patung-patung wanita untuk

penyembahan kepada Dewa Ibu dan tulisan piktografik atas ila(va) pohon

kaspa, min (ikan, binatang) serta pengangkutan perahu dan kereta lembu.

Page 174: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

174

Kejatuhan Tamadun Lembah Sungai Indus pada tahun 1500 SM atas

beberapa faktor seperti berikut iaitu i) banjir besar. ii)serangan wabak

penyakit yang serius. iii)peperangan antara penduduk Tamadun Lembah

Sungai Indus dan orang-orang Parsi.

Pandangan Semesta

Pandangan semesta yang menerima kepelbagaian, perbezaan dan

pertentangan terserlah pada agama,falsafah,kehidupan sosial dan politik

masyarakat India sejak bermulanya tamadun. Dalam hal tersebut demi

kepentingan bersama terutama dalam meningkatkan perpaduan serta untuk

membangun masyarakat kepentingan diperingkat tertinggi boleh menerima

secara relativisme-pluralisme diperingkat duniawi.

Realiti sosial digambarkan sebagai totaliti berbeza, di mana perbezaan

diterima sebagai sah kerana mereka hilang kepentingan diperingkat tertinggi.

Kontradiksi dibolehkan dalam pemikiran dan pandangan atas alasan untuk

menyesuaikan dalam aspek tertentu.

Tahap Perkembangan Agama:

Page 175: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

175

Terdapat tiga tahap perkembangan agama Hindu iaitu Zaman Vedik/Ortodoks,

Zaman Heterodoks dan Zaman Moden.

Agama pada Zaman Vedik.

• Agama mereka dipanggil Sanathara Dharma

• Hindu ialah panggilan yang digunakan oleh orang Parsi.

• Dharma ialah sistem kerohanian/etika.

• Veda ialah Vid bererti pengetahuan rohani dan mengetahui bukan dari

mata kasar. Ia melihat dari dua sudut:

– Objektif – langit, bumi, hujan.

– Subjektif – melihat dengan akal.

Kitab-kitab suci Veda

SAMHITA

• Shukta/matra – mazmur dari Tuhan.

• Brahmana – Cara penggunaan mantra.

• Aranyaka – Ajaran batin dan upacara

keagamaan.

• . Upanishad – Kesimpulan bersifat falsafah.

• Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda

SMIRTI

Page 176: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

176

• Ajaran dari orang alim dan boleh diubah.

Perkembangan agama Veda

– Poletheisme

• Percaya kepada banyak dewa.

– Henotheisme

• Memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manifestasi untuk

semua dewa.

– Monotheisme

• Penyembahan kepada dewa yang satu.

– Monisme

• Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ukta dalam Rig Veda,

Agni dalam Yajur Veda, Mahavrata dalam Sama Veda.

Agama Zaman Heterodoks

• Buddhisme

– Ajaran psikologi, etika berkaitan dengan penghidupan.

– Tidak mengajar hal ketuhanan.

• Jainisme

– Sebab dan akibat menentukan kelahiran semula roh-roh individu.

• Hinduisme Purana

– Reaksi rerhadap Buddhisme dan Jainisme.

– Mahabhrata, Ramayana, Bhagvadgita, Krishna, Rama.

Agama Dan Falsafah

Agama Hindu

Berasal dari Sungai Sindhu (Indus) dan juga dikenali sebagai Sanata

Dharma iaitu peraturan kerohanian yang kekal dan abadi. Mereka mempercayai

wujudnya beberapa tuhan dan tuhan mereka juga mempunyai 3 fungsi iaitu:-

Page 177: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

177

i. Mencipta (Brahman)

ii. Memelihara (Vishnu)

iii. Membina (Siva)

Agama Hindu juga mempercayai hukum karma di mana ianya berhubungkait

dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati.

Agama Hindu ini pernah mencapai zaman kegemilangan di zaman Gupta 320-

520 M. Agama ini percaya bahawa tuhan mempunyai enam aliran ,iaitu

Saivisme, Vaishnavisme, Saktham, Ganapathyam, Kaumaramdan Saura. Sejak

zaman empayar Maurya, agama ini telah menjadi agama yang penting dan

memaparkan dominasi golongan Brahmin. Agama ini mendapat saingan

daripada agama Buddha terutamanya semasa pemerintahan Chandragupta

Maurya dan Asoka. Kegemilangan agama Hindu muncul pada masa empayar

Gupta.

Penganut agama Hindu juga mempercayai Hukum Karma yang bersabit

dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati.

Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah

untuk mencapai Mosyak, iaitu kebebasan mutlak. Sesiapa yang mencapai tahap

ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. Oleh yang

demikian, seseorang itu perlulah berbuat baik semasa hidupnya agar Moksyak

dapat dicapai.

Dalam Tamadun India, mereka mengamalkan sistem monarki atau sistem

beraja di mana mereka mempunyai dua golongan iaitu golongan Ksyatria dan

golongan Brahmin.

Dari segi perundangan, tamadun India mengamalkan undang-undang maharaja

sebagai titah dan perintah pada dinasti Mourya, manakala semasa

pemerintahan Raja Asoka, konsep undang-undang adalah beteraskan kepada

kesejahteraan rakyat.

Page 178: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

178

Tamadun ini juga berkembang pada zaman Chandra Gupta Mourya

dengan menyatukan kerajaan kecil di utara India.

Dari segi ekonomi, masyarakat India sememangnya terkenal dengan

aktiviti perdagangan dan perindustrian dan sehingga ke hari ini, kita masih dapat

melihat aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat India.

Di India juga, mereka menggunakan matawang sebagai cara menguruskan

sistem perdagangan mereka dan mengenakan cukai pada barang-barang

dagangan. Dari segi pendidikan, India mengamalkan agama mereka dengan

merujuk kepada kitab-kitab Veda iaitu kitab yang berasaskan agama Hindu.

Bidang fisiologi yang berkaitan dengan Yoga adalah merupakan kejayaan

tamadun India dalam bidang sains sehingga ianya diiktiraf sebagai cara

perubatan yang berkesan dalam bidang kesihatan sehingga ke hari ini.

Walaubagaimanapun dalam konteks sosial, India masih mengamalkan sistem

kasta sehingga mewujudkan suasana berpuak dalam masyarakat mereka

sendiri.

Agama ini percaya bahawa Tuhan mempunyai enam aliran ,iaitu

Saivisme, Vaishnavisme, Saktham, Ganapathyam, Kaumaramdan Saura. Sejak

zaman empayar Maurya, agama ini telah menjadi agama yang penting dan

memaparkan dominasi golongan Brahmin. Agama ini mendapat saingan

daripada agama Buddha terutamanya semasa pemerintahan Chandragupta

Maurya dan Asoka. Kegemilangan agama Hindu muncul pada masa empayar

Gupta.

Penganut agama Hindu juga mempercayai Hukum Karma yang bersabit

dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati.

Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah

untuk mencapai Mosyak, iaitu kebebasan mutlak. Sesiapa yang mencapai tahap

ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. Oleh yang

Page 179: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

179

demikian, seseorang itu perlulah berbuat baik semasa hidupnya agar Moksya

dapat dicapai.

Kesan Agama Hindu Dalam Kehidupan Masyarakat

Senibina

- Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta. Kuil-

kuil menggunakan ukiran Hindu.

- Senibina Buddha bermula pada zaman Maurya, Asoka dan Vedik dengan

menampilkan struktur stupa Buddha.

Kemasyarakatan dan Kekeluargaan

- Mengamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya dibahagikan kepada

a. Brahmin – golongan agama dan kerohanian

b. Ksytria – tentera dan keselamatan

c. Vaisya – peniaga

d. Sudra – petani

- Terdapat 4 peringkat kehidupan (ASRAMA). Kitab Jabala Unapishad

menjelaskan 4 peringkat tersebut iaitu:

a. Brahmacarya

b. Ghastra

c. Vanaprahasta

d. Sannayasa

- Kaum wanita mendapat tempat istimewa dalam masyarakat sejak zaman

tamadun Lembah Indus dan dikenali sebagai Mother Goddes.

-

Ilmu Sains dan Matematik

Page 180: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

180

a. Fizik dan Kimia – konsep jirim diperkenalkan. Ala mini terdiri dari 5 elemen

iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa.

b. Perubatan- perkembangan bidang Fisiologi, pembedahan, seni

pernafasan (Yoga), reproduksi manusia, farmakalogi, perubatan binatang.

Buku perubatan terkenal ialah Cakara dan Susruta.

c. Matematik – menggunakan kaedah tali (Sulvasutra). Menggunakan

konsep Geometri dalam upacara-upacara agama. Memperkenalkan

sistem perpuluhan. Karya matematik yang terkenal ialah Bakshali dan

Aryabhatiya.

d. Astronomi – India pelopor bidang astronomi. Unsur matahari, bulan,

bintang dianggap sebagai Tuhan. Dalam kitab Rig Veda ada keterangan

mengenai lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu

bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam

setahun iaitu 12 bulan.

Bahasa dan Sastera

- Masyarakat Indo-Arya (bahagian utara) – bahasa Sanskrit.

- Masyarakat Dravidia ( bahagian selatan) – bahasa Tamil.

- Terdapat dua jenis kesusasteraan berdasarkan bahasa Sanskrit dan

bahasa Dravidia.

- Karya-karya epik yang utama ialah Ramayana, Mahabrata dan

Buddhacharita.

- Tema-tema yang dibincangkan

a. Ramayana – peperangan antara Rama dan Ravana

b. Mahabrata – peperangan antara Kaurava dengan Pandara

c. Arthasastra – aspek-aspek politik, ekonomi, pengurusan,

kesejahteraan negara dan ketatanegaraan.

Page 181: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

181

Nilai Moral Dalam Pelbagai Tamadun-Tamadun India

Nilai moral dalam tamadun India didasari agama Hindu - percaya kpd doktrin

karma. Ia membolehkan seseorg melakukan kebaikan & kebajikan - kebenaran

mutlak, kebersihan badan & fikiran, jauhi kejahatan & kekerasan. Amalan moral

tamadun ini juga dipengaruhi oleh;

i- Kesusasteraan Vedik – kitab-kitab Veda, Brahmana dan Upanishad

ii- Kesusasteraan Epik – Mahabrata dan Ramayana.

Antara nilainya;

i. Menolak kemewahan hidup

ii. Suami mesti menyayangi isteri

iii. Dilarang minum arak

iv. Mentaati ibubapa

v. Menguasai nafsu

vi. Keadilan dlm pemerintahan

Pengaruh Tamadun India Kepada Perkembangan Kemanusiaan.

Keagamaan dan Kepercayaan

Page 182: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

182

Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan berkembang luas di Asia

Tenggara.Dimana dibahagian utara Asia Tengara dimonopoli oleh agama

Buddha walau bagaimanapun kerajaan melayu Champa adalah beragama hindu

dan meningalkan kesan kesan peradaban Melayu-Hindu seperti Angkor wat di

Jawa terdapat Chandi Bourbodor di semenanjung Tanah Melayu terdapat

Chandi Lembah Bujang dan Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatra.Dalam

Tamadun China juga dapat dilihat kesan kesan pengaruh Tamadun India dimana

Sebahagian Besar Masyarakat China adalah beragama Buddha.Ini terjadi

berikutan Terjalin hubungan dagang antara masyarakat india dan china. Berlaku

Sinkritisme antara agama Hindu-Buddha dan kepercayaan masyarakat pribumi.

Kesenian dan Hiburan

Paling berkesan dari segi senibina khususnya dalam pembinaan Candi

dan Kuil. Contohnya seperti Angkor Wat, Candi Borobudur.Selain itu

Persembahan Wayang kulit juga adalah bukti yang jelas kesan pengaruh

Tamadun India.Cerita wayang kulit adalah adaptasi dari kitab Mahabratha dan

Ramayana

Page 183: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

183

Page 184: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

184

Bahasa dan Kesusast eraan

Masyarakat Asia Tenggara menggunakan bahasa Sanskrit

sehinggalah kedatangan agama Islam. Buktinya melalui penemuan

prasasti-prasasti Talang Tuwo/Kedukan Bukit yang menggunakan bahasa

Sanskrit.Terdapat penggunaan bahasa Sanskrit seperti syurga, neraka,

Sembahyang dan sebagainya. Kemasukan epik terkenal seperti Ramayana dan

Mahabrata. Ia dikenali dengan nama yang berbeza di Thailand (Ramakien),

Tanah Melayu (Hikayat Seri Rama), manakala karya Mahabrata juga dikenali

dengan pelbagai nama seperti Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Pendawa,

Hikayat Panca Delima dan Hikayat Sang Boma dan karya sejarah agung iaitu

Negarakertagama.

Pemerintahan dan Kerajaan

Kemunculan kerajaan di Asia Tenggara seperti Funan, Chenla, Angkor,

Sukhotai/Ayuthia, Langkasuka, Tambaralinga, Folo-an, Kedah Tua/Gangga

Negara, Mataram, Singgasari, Majapahit dan Srivijaya.

Idea Polit ik dan Berkerajaan Konsep “kosmologis” yang meletakkan raja di

tempat yang teratas. Raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa Vishnu dan Siva.

Dalam peradaban berkerajaan Melayu Raja tidak boleh disentuh.Raja dianggap

Berdaulat jika ada yang derhaka akan terkena daulat raja. Pemerintahan raja

Page 185: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

185

yang berpandukan kepada kitab-kitab perundangan dalam pemerintahan. Kitab-

kitab ini adalah mengambil beberapa aspek dari sistem perundangan Hindu

seperti Kitab Dharmasutra/Hukum Kanun Manu.

Pengaruh India terhadap budaya Melayu

Sebelum kedatangan agama Islam di tanah Melayu, masyarakat Melayu

dipengaruhi oleh konsep ketuhanan agama Hindu.

Semangat pemujaan adalah dipengaruhi oleh kejadian alam sekeliling.

Contohnya:

- Semangat Angin(Mambang Angin)

- Semangat Air(Hantu Ayer)

- Semangat Matahari(Mambang Kuning)

Hikayat-hikayat Melayu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan agama

Hindu.Contohnya Hikayat Marong Mahawangsa

Anamisme

Semangat dan roh itu harus dihormati dan dipuja agar ketenteraman

manusia tidak diganggu, contohnya memuja roh nenek moyang.

Unsur-unsur alam juga dipuja seperti air, api, pokok, matahari, bulan dan

bintang.

Pengaruh India Pada Masa Kini

Makanan- rempah ratus

Pakaian- sari

Adat istiadat diraja

Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang

lain. Ini kerana pengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik, dan

sosial. Walau bagaimanapun, di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya

Page 186: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

186

pengaruh agama Hindu tidak kekal, begitu juga dengan pengaruh budaya

India semakin dipinggirkan.

Kesimpulan

Tamadun India adalah salah satu tamadun yang terawal dalam sejarah

peradaban manusia. Seperti mana tamadun-tamadun lain di dunia, Tamadun

Page 187: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

187

India terhasil atau pun wujud hasil daripada dokongan agama, iaitu agama

Hindu. Di atas kepercayaan dan pengamalan agama Hindu wujudlah aspek-

aspek ketamadunan seperti kewujudan bandar-bandar, hasil-hasil seni, kota

pemakaman, kuil-kuil Hindu, ukiran-ukiran patung yang merupakan manifestasi

daripada ajaran agama itu sendiri.

Hubungan perdagangan yang meluas telah membawa bersama

barangan, agama, kebudayaan, kesenian, dan hiburan tamadun India keseluruh

pelusuk dunia. Kesan daripada hubungan dagang ini berjaya mengasimilasikan

aspek ketamadunan India dalam bangsa-bangsa yang berhubung dagang

dengan India. Ini dapat dilihat dari segi anutan agama Buddha yang tersebar

sehingga ketimur jauh. Manakala kesan- kesan peninggalan binaan kuil-kuil dan

candi-candi boleh dilihat hampir diseluruh Asia Tenggara.

Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang

lain. Ini kerana pengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik, dan sosial.

Di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya pengaruh agama Hindu tidak kekal,

begitu juga dengan pengaruh budaya India semakin dipinggirkan. Walau

bagaimanapun, kesan kesan pengaruh Tamadun India dapat disaksikan hingga

kini dalam bentuk adat resam, agama, monument yang tersebar luas di hampir

keseluruh Asia Tenggara dan Asia Timur.

Page 188: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

188

Bibliografi

Tamadun India:

1. Basham, Al. 1971. The wonder that was India. Canberra: Fontana and

Jackson.Chattopadhyaya, D.P. 1964. India Philosophy: A Popular

Introduction. New Delhi: People‟s publication House.

2. Devahuti, D. 1965. India and Ancient Malaya. Singapore: Eastern

Universities Press.

3. Devaraja, N.K. 1967. The Mind and Spirit of India. Delhi: M.

Banarsidass.

4. Rajakrishnan, R. dan M. Rajantheran. 1994. Pengantar Tamadun

India. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

5. Besham, A.L., The Wonder That Was India , 3 rd Ed. London,1967.

6. Majumdar, R.C., et. An Advanced History of India , New Delhi,Calcutta,

Bombay Madras, Macmillan India, 1967.

7. Sivachandralingam Sundara Raja dan Ayadurai Letchumanan,Tamadu

n Dunia , Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1999.

8. Raja Krishnan, R. dan Rajantheran,M, Pengantar Tamadun India

,Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1994.

9. http://sukosenseirekishi.blogspot.com/2008_01_20_archive.html

10. www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cgi?id=352

11. www.penerbit.utm.my/cgi-bin/katalog/buku.cgi?id=380

12. www.scribd.com/doc/4426793/KULIAH-3-TAMADUN-INDIA

13. www.scribd.com/doc/2763969/Sejarah-Seni-Islam-Zaman-Umayyah

14. www.ppl.upm.edu.my/index2.php?option=com_docman&task=doc_vie

w&gid=2552&Itemid=176

15. www.idesa.net.my/modules/news/print.php?storyid=1007

www.slideshare.net/azira74/tamadun-india-presentation-715819

Page 189: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

189

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 11

Interaksi Tamadun Asia Dan Relevensinya Di Malaysia Dan Dunia (Tamadun Jepun)

Sumbangan Tamadun Jepun,dari aspek agama dan pendidikan yang releven kepada Malaysia:

11.1. Sejarah Tamadun Jepun 11.2. Nilai-nilai etika dan masyarakat Jepun

Pendahuluan

- Jepun juga dikenali sebagai „Nippon” atau „Nihon” yang bermaksud „Tanah

Matahari Terbit”. Jepun terdiri dari 4 buah pulau utama iaitu:

a. Honshu

b. Hokkaido

c. Kyushu

d. Shikoku

Jepun mempunyai 4 musim yang berbeza iaitu:

a.Musim bunga

b. musim panas

c. musim gugur

d. musim sejuk

11.1 SEJARAH TAMADUN JEPUN

Sejarah ketamadunan Jepun dapat dibahgikan kepada:

a. Zaman Awal

b. Zaman feudal dan pertengahan

c. Zaman Moden

Page 190: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

190

a. Zaman Awal

- Zaman awal ini dipanggil sebagai Jomon (800-300 s.m.)Jomon merujuk kepada

sejenis tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat peralatan.

- Manusia zaman ini hidup secara nomad dan primitive. Menggunakan peralatan

batu dan tanah liat, berburu, menangkap ikan, binatang liar sebagai pekerjaan.

- Zaman kedua ialah Zaman Yayoi – zaman perkembangan tamadun tahap

kedua. Berlaku perubahan dalam pertanian – penanaman padi. Berlaku

penciptaan saliran, pembuatan alatan logam, pemilihan tanah sesuai untuk

pertanian, penyimpanan makanan dan penentuan musim.

- Kekayaan dan kemewahan mula dikecapi – bermula pengumpulan harta

kekayaan,

kekuasaan dan pengaruh.

- Muncul puak yang paling berpengaruh – puak Yamatomo (menyembah Dewi

Amateresu-Omikami – Dewi Matahari).

b. Zaman Feudal dan Pertengahan

- Bermula pada zaman pemerintahan Kamakura (1185-1338 s.m.)

- Sistem feudal bermula apabila wujudnya pemilikan tanah dan ladang-ladang

oleh individu. Pemilikan tanah dan ladang-ladang secara persendirian ini pula

terlepas dari kawalan pihak kerajaan.

- Tuan-tuan tanah ini dikenali sebagais yo dan mereka berhak memungut cukai

dan hasil daripada ladang. Kesannya kuasa Maharaja telah berpindah kepada

tuan-tuan tanah tersebut.

- Muncul golongansamu rai/bu ke yang amat ditakuti oleh rakyat. Golonganbuke

ini

pula patuh kepadash ogu n yang berkuasa iaitu Keshogunan Kamakura.

- Dalam sejarah Jepun, orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem

feudal

Page 191: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

191

ialahYori tomo. Melalui sistem ini dilantikbu ke yang berperanan memungut cukai

dari

syo (tuan tanah). Pegawai-pegawai yang dilantik memberi kesetiaan penuh

kepada

Shogun. Inilah yang berlaku pada zaman feudal sejak tahun 1600-1868 di mana

kuasa

Maharaja disingkirkan dan pemerintahan dikuasai oleh paras hogun yang

mengamalkan

sistem feudal.

KRONOLOGI ZAMAN FEUDAL DI JEPUN

Zaman Kamakura

Keluarga Fujiwara

Keluarga Taira

Keluarga Minamoto

Tentera Hojo

Maharaja Go Daigo

Ashikaga Takauji

Sengoku Jidai

Shogun Tokugawa

Page 192: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

192

11.2 NILAI-NILAI ETIKA DAN MASYARAKAT JEPUN

Nilai-nilai utama Yang Diamalkan oleh Masyarakat Jepun

a. Mura Ishiki – kesedaran sekampung

b. On atau giri-ninjo – hutang budi dan membalas budi.

c. Budaya malu

d. Perikemanusiaan (nasake)

e. Wa (kerukunan)

f. Menepati janji dan berdisiplin

g. Cintakan ilmu – budaya ilmu dalam masyarakat Jepun ialah mereka

menjunjung tinggi dan mempunyai sikap hormat kepada pelajaran dan

mempunyai sikap ingin tahun yang mendalam terhadap maklumat-maklumat.

Budaya Ilmu Dalam Masyarakat Jepun

Budaya ilmu (budaya cintakan ilmu) telahpun wujud sejak zaman Meiji (1860-an -

1880an). Pada akhir tahun 1888, terdapat hamper 30,000 pelajar yang

menghadiri 90 buah sekolah swasta di Tokyo. 80% daripada pelajar ini datang

dari luar bandar. Pelajar miskin dibiayai oleh biasiswa pemberian tuan tanah dan

hartawan.

Dalam memajukan pendidikan di Jepun, para remaja dan pelajarnya disajikan

dengan

kisah kejayaan dari Timur dan Barat. Contohnya buku Yukichi

Fukuzuwa,Galakan

Pelajaran dijual sebanyak 600 000 naskah pada tahun 1882. Buku tersebut

menyatakan:

”Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan

sama dengan yang lain. Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan

Page 193: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

193

baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa

dan hina”.

Falsafah/Agama Masyarakat Jepun

Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Agama-

agama tersebut ialah:

a. Shintoisme

b. Buddhisme

c. Konfusianisme

a. Agama Shinto

-Agama khas bagi masyarakat Jepun. Shinto bererti “Jalan Tuhan‟ (kami-no-

michi).

Shinto berkait rapat dengan negara, bangsa dan alam Jepun dan merupakan

symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara.

-Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.

-Dewi Matahari (Amaterasu-omi-kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja

Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari.

-Tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci.

-Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan –Shinto Gabusho /

Lima Buku ajaran Shinto.

- Tidak ada falsafah dan etika.

- Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap

rakyat.

Page 194: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

194

b. Buddhisme

-Mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592

s.m. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi.

-Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi

pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan

kakitangan kerajaan mematuhinya.

-Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi “Tiga

Harta Suci” iaitu Buddha, Dharma dan Sangha, menghantar pelajar ke China

untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha.

-Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di

mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin

kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan.

c. Konfusianisme

- Ajaran ini diminati kerana memberi penekanan kepada moral. Ajaran ini juga

terkandung dalam Perlembagaan 17 Artikel.

- Pada zaman Shogun Tokugawa ajaran ini menjadi asas dalam pembinaan

negara.

11.3 MASYARAKAT JEPUN DAN MODENISASI

Pendahuluan

-Masyarakat Jepun mengalami proses modenisasi melalui beberapa tahap iaitu

dari zaman Tokugawa hingga ke zaman Meiji dan moden. Hasil daripada proses

modenisasi, Jepun menjadi sebuah negara maju.

-Zaman moden Jepun mempunyai hubungan erat dengan Barat. Ini berlaku

apabila Jepun terpaksa membuka dasar tutup pintu kepada dunia luar melalui

Page 195: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

195

Perjanjian Kanagawa pada Mac 1854 yang mana Jepun terpaksa membuka

pelabuhan Shimoda dan Hakodate kepada Amerika Syarikat, diikuti Britain

(Oktober 1854) , Russia (Febuari 1855) dan Belanda (November 1855).

-Proses modenisasi pada peringkat awal dilakukan dalam skop agama Shinto,

Buddhisme dan Konfusianisme. Pada tahap ini tamadun dari Barat dicanai begitu

rapi sehingga tamadun yang dihasilkan adalah bersifat keJepunan. Keadaan ini

dapat dilihat semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.

- Jepun mula masuk ke zaman moden bermula dari zaman Reformasi Meiji

(1868-

1912) dalam pelbagai aspek – politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

a. Politik

-Meiji mengembalikan semula kuasa politik kepada Maharaja Jepun dan pusat

pentadbiran dipindahkan dari Kyoto ke Edo (Tokyo).

-Menghapuskan sistem feudal yang selama ini dipraktikkan oleh Kesyogunan

Tokugawa.

-Reformasi politik – sistem demokrasi. Pengenalan Dokumen Gokajo no

Goseimon (Carta Pengakuan Lima Artikel). Maharaja adalah pemerintah tertinggi

dan penubuhan Parlimen yang dipanggil Diet yang terdiri dari Dewan

Bangsawan dan Dewan Rakyat.

-Meiji mencontohi negara Barat. Meiji mengambil contoh kekuatan ketenteraan,

pengenalan sector industri pertahanan seperti senjata dan pembuatan kapal

perang.

b. Pendidikan

-Meiji juga mengadakan reformasi pendidikan. Pelajar-pelajar dihantar ke Barat

untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi, mengimport tenaga professional

daripada Barat, mendirikan pusat-pusat pengajian berasaskan sains dan

teknologi di samping bidang-bidang lain.

Page 196: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

196

c. Ekonomi

- Modenisasi di bidang ekonomi – ekonomi moden berasaskan Kapitalisme

khususnya industri. Juga menggalakkan pertanian dan penghapusan cukai serta

pembinaan saliran.

d. Sains dan Teknologi Jepun

-Pembangunan teknologi Jepun – technological follower kepada technological

leader.

-Meminjam, mengubahsuai dan mengkomersialisasikan teknologi asing kepada

inovasi asli mereka.

-Jepun adalah technological leader di dalam pengeluaran berbagai produk –

optik

gentian, semi-conductor, bahan-bahan komposit, perlatan-peralatan mesin,

keperluan komputer dll.

f. Etika Kerja Jepun

-Dedikasi

-Menepati masa

-Prinsip perniagaan yang teguh

-Profesionalisme

-Mengubahsuai idea

g. Pengurusan Jepun

Terdapat 4 prinsip asas

Page 197: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

197

a) Sesiapa sahaja yang berupaya melakukan tugasannya dianggap bijak dan

dapat

meningkatkan produktiviti dan kualiti tugasannya.

b) Berilah peluang kepada pekerja untuk meningkatkan kualiti kerja mereka.

c) Ahli-ahli dalam satu koperasi membentuk satu keluarga besar

d) Kumpulan kerja itu lebih mustahak daripada individu pekerja.

Konsep Kaizen

-Dilaksanakan bagi melahirkan semangat yang berterusan untuk memperbaiki

hasil kerja di kalangan pihak pekerja.

-Ia adalah satu proses penambahbaikan yang berterusan bagi mencapai tahap

prestasi yang lebih tinggi dari semasa ke semasa

Konsep Mottainai

-Konsep paling penting dlm. Masyarakat Jepun.

-Maksudnya segala harta di dunia adalah pembaziran atau anugerah drp. Tuhan.

Manusia sebagai pentadbir dan menguruskan harta-harta yang dipinjamkan

tersebut dengan efektif tanpa pembaziran. Jika membazir ia dianggap satu

kesalahan besar.

11.4 Budaya Kerja Islam dan Jepun Suatu Perbandingan

Budaya kerja dan konsep masa (Asr)

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian , kecuali orang-orang

yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan salig berpesan satu sama

lain dengan kebenaran serta bersabar.”

(surah al-Asr :1-3)

“Maka apabila engkau telah selesai sesuatu pekerjaan maka tegaklah. Dan

hanya

Page 198: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

198

kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap.” (94:7-8)

Menurut Hamka: ayat tersebut :

Sentuh ttg disiplin kerja

Kerja sungguh-sungguh

Jgn bertangguh

Jgn jadikan keletihan sbg alasan

Kerja dan Hijrah

“sesiapa yang berpindah dari negerinya kerana Allah, nescaya akan memperoleh

tempat kediaman serta penghasilan yang banyak di muka bumi ini.”(4:100)

Berhijrah bermakna bergerak dari suatu tempat yang merangkumi:

a. perubahan fizikal dan mental

b. Mencari keadaan yg lebih baik sama ada aspek spiritual dan mental.

-Di akhir tahun 1980-an di kawasan ASEAN, masyrakat cina berjaya

mengumpulkan lbh RM200b dengan bil. 40 juta orang sahaja.

-Di Indonesia: Cina 3.5juta/ 2.1% drpd 170 juta penduduk.- menguasai korporat

yg

besar.

Penggunaan Sumber

“… makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.”

(al-A‟raf:31)

Kecekapan dan sistematik

“sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalanNya dalam barisan

yang

teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.(al-

Saff :4)

Page 199: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

199

Kerja dan Perubahan

Konsep Perubahan Dalam Islam

….”Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum

sehingga

mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri…..”

Keterangan Ayat di atas ialah:

-Perubahan sikap

-Sentiasa memperbaiki mutu kerja

-Mesti berusaha untuk berjaya

-Tidak boleh malas/berpeluk tubuh

-Mesti berikhtiar

Kesimpulan

Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara

barat. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan

negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang

lain. Ini selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran iaitu ...”Allah tidak akan

mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa

yang ada pada diri mereka sendiri…..”

Page 200: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

200

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 12

Isu-Isu Kontemporeri Tamadun Islam Dan Tamadun Barat

– Hegemoni Barat Dan Globalisasi.

12.1. Hegemoni Barat dan Globalisasi:

12.2. Media

12.3. Ekonomi

12.4. Politik

12.5. Sosial

12.6. Hak Asasi Manusia

PENGENALAN

Abad ke-20 membawa kepada bermulanya perkembangan pesat sains dan

teknologi maklumat yang luar biasa. Kepesatan yang begitu eepat dan eanggih

ini berjaya menciptakan peradaban moden yang menjanjikan pelbagai kemajuan

dan kemudahan, sekaligus memenuhi segala tuntutan arus kemodenan.

Pelbagai alat sains dan teknologi maklumat berjaya dihasilkan dan kehidupan

manusia bertambah mudah dengan segala keeanggihan ini. Namun, dalam

manusia leka dengan limpahan kemewahan dan kemajuan ini, penghujung abad

ke-20 juga telah diwarnai oleh pelbagai bene ana dan kemelut yang meresallkan

hampir semua bidang kehidupan so sial, politik, ekonomi dan sebagainya yang

juga sedikit sebanyak berpunea dari keeanggihan teknologi maklumat serta

sains teknologi ciptaan manusia.

Abad 21 telah pun berada di hadapan kita, seiring dengan kelajuan proses

globalisasi dan dukungan kuat teknologi maklumat dan revolusi komunikasi yang

menjadikan kehidupan manusia semakin pantas dan kompleks. Namun, di

sebalik kehidupan manusia yang pantas dan serba eanggih ini, kita menyaksikan

Page 201: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

201

kemelut kemanusiaan pada saat kritikal dan tragis, wabak penyakit yang

menular, terrorisrne global, perang saudara yang'berterusan dan pelanggaran

hak asasi manusia. Sana-sini dipaparkan di dalam media eetak dan elektronik

kehidupan manusia semakin tragis dengan semakin hebatnya arus kemodenan

dunia.

Apabila diimbas kembali akan kehebatan Islam dalam menguasai dunia

semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah kepada kejatuhan kerajaan

Islam Sepanyol, kita melihat bahawa dunia hidup dalam era yang aman kerana

tiadanya dasar penguasaan globalisasi Barat. Namun, kebangkitan tamadun

Barat mula menampakkan taringnya selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol

sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap

negara lain terutamanya negara Islam melalui dasar globalisasi ala-Barat yang

diwar-warkan ke seluruh dunia. Inilah yang membawa kepada permulaannya

dominasi barat atau disebut sebagai hegemoni Barat.

Fenomena yang disebut sebagai hegemoni Barat ini ialah apabila Barat

menggunakan kuasanya sebagai kuasa terbesar dunia untuk menguasai politik,

ekonomi, budaya, pemikiran, teknologi dan lain-lain. Dan yang paling dahsyat

apabila' Barat menggunakan kuasa tenteranya untuk menguasai negara yang

tidak sehaluan dengannya. Sebagai kesannya, tindakan membalas dendam

seeara keras juga tidak dapat dibendung lagi dan di sinilah timbul isu keganasan

dan terrorism yang selalunya ditujukan kepada pejuang Islam.

KEMUNCULAN TAMADUN BARAT

Munculnya tamadun Barat ini adalah rentetan daripada dua tamadun awal utama

iaitu tamadun Yunani atau Greek (muncul 200 sebelum Masihi) dan tamadun

Rom (sekitar 753 sebelum Masihi). Oleh itu, tamadun Barat merupakan tamadun

yang berteraskan kepada pemikiran dan falsafah tamadun Yunani dan Rom

Page 202: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

202

(Azhar Muhammad & Abdullah Sulong, 2005 : 95).

Tamadun Yunani adalah tamadun yang berasal dari tamadun terawal Barat iaitu

tamadun Aegean dan tamadun Yunani ini muncul selepas kemunculan tamadun-

tamadun yang lebih awal seperti tamadun Mesopotamia dan Mesir. Masyarakat

dalam tamadun Yunani mempunyai pencapaian yang hebat dari sudut politik, so

sial dan ekonomi. Tamadun Yunani telah dapat mencipta banyak ilmu falsafah

yang menjadi as as kepada falsafah Eropah atau falsafah Barat itu sendiri.

Politik Yunani adalah berdasarkan suasana politik yang demokrasi. Sesuai

dengan suasana politiknya yang bersikap terbuka dan demokrasi, tamadun ini

telah menghasilkan ramai ahli falsafah yang terkemuka dan dikenali sehingga ke

hari ini. Antara mereka yang terkenal ialah Socrates, Plato dan Aristotle.

Socrates mempunyai ajaran falsafah yang tidak pernah ditulis sebaliknya

diaksikan dalam perbuatan. Ajaran falsafah Socrates berpegang kepada "soal

jawab adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan". Plato yang banyak belajar

dari Socrates telah banyak menghasilkan karya dan buku. Bukunya yang

bertajuk Republic merupakan buku panduan akhlak yang memandang ahli-ahli

falsafah sebagai pemimpin yang terbaik kerana berpegang kepada etika.

Aristotle yang banyak menimba ilmu daripada Plato dan juga guru kepada

Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) merupakan orang yang pertama

memperkenalkan cara berfikir yang teratur dan kaedah saintifik dalam mencari

kebenaran (Muhammad Kamlin, 1986: 38).

Zaman penguasaan negara kota Yunani oleh Iskandar Zulkarnain dari

Makedonia menandakan bermulanya Zaman Graeco-RomjHelenistik (323-146

S.M.). Zaman Helenistik ini adalah merujuk kepada perluasan dan penyebaran

pelbagai pencapaian tamadun Yunani seperti idea, falsafah, teori politik, budaya

dan bahasa ke dunia luar iaitu selepas kematian Iskandar Zulkarnain. Kemudian,

pemerintahan kerajaaD Yunani diambil alih oleh tiga orang jeneral di tiga buah

kerajaan yang berlainan iaitu kerajaan Ptolemaic di bawah Ptolemy I, kerajaan

Page 203: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

203

Antigonid di bawah pimpinan Antigomus Gonates dan kerajaan Selecuid di

bawah pimpinan jeneral Seleucus. Kerajaan inilah yang membantu

memperkembangkan lagi kebudayaan Yunani ke luar dari kawasan asalnya

(Sivachandralingam Sundara Raja & Ayadurai Letchumanan, 2001 : 160).

Empayar Rom dimulai oleh Augustus yang menguasai dunia Rom dari tahun 27

S.M. hingga tahun 14 M. Ketika ini empayar Rom telah melangkah ke zaman

kegemilangan dan digelar sebagai Pax Romana yang bermaksud Keamanan

Rom kerana selama 200 tahun keamanan wujud di Rom. Kerajaan Rom mampu

berkembang sebagai sebuah empayar meliputi. tiga buah benua Asia, Utara

Afrika dan Eropah. Keseluruhan Eropah disatukan di bawah satu tampuk

pemerintahan walaupun penduduknya terdiri daripada pelbagai suku bangsa

yang membawa kepada permulaan negara dunia (Sivachandralingam Sundara

Raja & A yadurai Letchumanan, 2001 : 164-165).

Kejatuhan empayar Rom pada tahun 476 M menyaksikan kemunculan kerajaan-

kerajaan orang gasar dalam batasan empayar Rom. Di Barat pada tahun 800 M

muncul empayar Rom Sud yang diasaskan oleh seorang pemimpin gasar

berketurunan Frank, Charlemagne. Empayar ini merupakan satu usaha untuk

mengembalikan kegemilangan empayar Rom (Sivachandralingam Sundara Raja

& A yadurai Letchumanan, 2001 : xxi). Dengan tercetusnya Perang Salib (1096-

1291 M) antara orang Islam dan Kristian untuk merebut Tanah Sud Jerusalem

telah membuka peluang kepada penduduk Barat dan Eropah melihat kemajuan

orang Islam.

Sebagai kesan daripada Perang Salib membawa kepada munculnya zaman

Renaisans pada abad ke-14 dan 15 M. Renaisans telah melahirkan nilai-nilai

humanisme, individualisme, sekularisme yang merangsangkan Eropah kepada

kemajuan-kemajuan yang lebih pesat. Ia juga membawa kepada perkembangan

semangat nasionalisme dan pembentukan negara bangsa seperti England,

Page 204: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

204

Sepanyol dan Portugal (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai

Letchumanan, 2001 : xxi). Kemunculan negara bangsa ini membawa kepada

perkembangan ekonomi kebangsaan yang disebut merkantilisme yang

menyebabkan persaingan dalam perdagangan, galakan kepada dptaan dan teori

baru yang akhirnya membawa kepada Revolusi Sains.

Kesan langsung Revolusi Sains ialah Revolusi Intelektual di mana

masyarakatnya lahir dengan idea-idea yang terbuka dan berdasarkan

perlembagaan. Kesannya muncul negara berperlembagaan di England.

Perubahan-perubahan politik ini menyediakan suasana yang baik bagi

perkembangan ekonomi dan sosial di Eropah pada abad-abad berikutnya.

INTERAKSI TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN BARAT

Pertembungan Tamadun Islam dengan tamadun Barat adalah melalui beberapa

saluran seperti perniagaan, peperangan, diplomatik, kebudayaan dan pusat

pengajian. Orang Arab memang terkenal dalam bidang perniagaan sebagaimana

Nabi Muhammad SAW sendiri adalah contoh utama dalam bidang perniagaan.

Baginda pemah berniaga hingga ke negeri Syam (Syria). Sewaktu di Syam,

baginda sempat melihat tamadun orang Kristian di sana.

Hubungan Tamadun Islam dengan tamadun Barat dan Eropah menjadi semakin

dekat apabila muncu1nya pemerintahan Islam di kawasan Afrika Utara.

Sempadan antara Afrika Utara dengan Eropah hanyalah Laut Mediterranean di

mana melaluinya orang Islam merentas ke Sepanyol dan Sicily seterusnya ke

Portugal serta selatan Perancis. Malah Sepanyol dan Sicily dikatakan menjadi

pintu masuk kepada elemen-elemen daripada tamadun Islam dan Eropah kerana

di situlah berlakunya pertembungan kebudayaan dan intelektual (Azhar

Muhammad & Abdullah Sulong, 2005 : 98). Kaum pedagang, para intelek dan

tokoh-tokoh agama daripada kedua-dua pihak sering berulang-alik antara negeri-

Page 205: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

205

negeri tersebut. Di situ terdirinya institusi pendidikan dan perpustakaan yang

dilengkapi buku ilmiah hasil karangan tokoh-tokoh Islam.

Banyak pelajar dari Eropah dan Barat yang mengikuti pengajian dan pendidikan

di institusi pendidikan Islam ini antaranya di Andalusia dan Toledo. Selain us aha

pelajar, penduduk tempatan yang beragama Islam yang dinamakan Mudejars

yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Kristian di Eropah turut

memindahkan ilmu pengetahuan Islam pada masyarakat Barat.

Perkembangan Tamadun Islam di bahagian Barat sejajar dengan perkembangan

Tamadun Islam di sebelah timur yang yang berpusat di Baghdad kerana tokoh-

tokoh Islam di kedua-dua pihak sering berulang-alik. Di Baghdad telah didirikan

Bait al-Hikmah iaitu institusi yang menterjemah karya ilmiah daripada bahasa

Yunani seterusnya diperkembangkan oleh orang Islam dan dipindahkan ke Barat

(Mahayudin Haji Yahaya, 2001 : 378). Era kecemerlangan Tamadun Islam

berlangsung seiring dengan Zaman Kegelapan (Dark Age) di Eropah. Semasa

Tamadun Islam berada dalarn kegemilangan, tamadun Barat masih dalam

keadaan yang mundur. Tetapi proses penghijrahan dan perpindahan ilmu Islam

ke Barat telah merubah segalanya. Proses perpindahan ilmu secara aman

menerusi penubuhan banyak institusi pendidikan Islam di Barat akhirnya telah

berubah secara perang dengan berlangsungnya Perang Salib.

Perang Salib yang berlaku antara orang Kristian Eropah dengan orang Islam

selama 200 tahun lamanya antara tahun 1097 hingga 1270 Masihi telah

meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Perang yang berlaku di Palestine,

Sepanyol dan Sicily telah berjaya memindahkan khazanah ilmu ke Eropah yang

menjadi faktor kepada era kebangkitan di sana (Renaissance). Peperangan ini

telah mematangkan pemikiran orangorang Barat yang ketika itu masih dalam

kemunduran (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong,2005 : 98).

Page 206: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

206

Perkembangan ilmu Islam dan sikap keterbukaan Tamadun Islam telah berjaya

memperkenalkan Islam di mata dunia dan menjadi penyebab kepada era

kebangkitan (Renaissance) di Barat. Keterbukaan ilmu Islam telah menjadi

pemangkin kepada lahirnya kesedaran ilmu di Barat yang pada ketika itu dalam

kegelapan dan kemunduran. Justeru, tamadun Barat sebenarnya adalah

tamadun baru yang lahir selepas daripada tamadun Islam kesan pertembungan

Tamadun Islam di Barat sarna ada secara aman ataupun secara perang.

DEFINISI HEGEMONI

Istilah hegemoni berasal daripada istilah Yunani, hegeisthai (to lead). Konsep

hegemoni banyak digunakan oleh ahli sosiologi untuk menjelaskan fenomena

terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa.

Perkataan hegemoni dalam perkataan Inggeris hegemony membawa makna

pengaruh atau penguasaan. Perkataan hegemoni dalam kamus bermaksud

pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain. Pengaruh

dan dominasi ini merangkumi pelbagai sudut seperti politik, ekonomi, sosial,

budaya, ketenteraan, pendidikan, perundangan dan sebagainya (Azhar

Muhammad & Abdullah Sulong, 2005 : 99).

Hegemoni boleh didefinisikan sebagai "hegemony is the dominance of one group

over other groups, with or without the threat of force, to the extent that, for

instance, the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage; more

broadly, cultural perspectives become skewed to favor the dominant group.

Hegemony controls the ways that ideas become 'naturalized' in a process that

informs notions of common sense."

Page 207: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

207

Secara jelas hegemoni sebenarnya bermaksud dominasi oleh satu kelompok

terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga

idea-idea yang diketengahkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang

didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense). Dalam

hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang

didominasi untuk menerima nilainilai moral, politik dan budaya dari kelompok

dominan (kelompok yang berkuasa). Hegemoni juga boleh diterima sebagai

sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan dan

dipraktikkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan

dipertahankan oleh pihak dominan sehingga pihak yang didominasi taat terhadap

kepimpinan kelompok penguasa. Simon (1982) memberikan pengertian

hegemoni dengan melihatnya sebagai strategi mempertahankan kekuasaan "...

the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and

maintain it later. "

GERAKAN HEGEMONI BARAT

Perluasan pengaruh atau hegemoni telah digunakan oleh Barat sebagai dasar

untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan satelit dalam meluaskan

jaringan pengaruhnya. Fenomena ini dianggap sebagai satu bentuk penjajahan

baru berasaskan kepada kesempurnaan pembentukan proses demokrasi dan

mewujudkan kebebasan. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan

sekutunya telah menjalankan pelbagai agenda hegemoni untuk mendominasi

dunia khususny'a negara bukan Barat dengan polisi-polisi yang mereka pegang

(Azhar Muhammad & Abdullah Sulong, 2005 : 99) :

(a) Usaha Barat mengekalkan keunggulan militari melalui dasar dan perjanjian

senjata nuklear, biologikal dan kimia yang ternyata berat sebelah.

(b) Usaha mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi ala-Barat

Page 208: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

208

(c) Menjaga integriti negara bangsa Barat dengan menyekat kebanjiran imigran

ke Barat.

Hegemoni Barat ini mudah tersebar luas di kalangan masyarakat luar Barat

kerana mereka menguasai teknologi komunikasi. Pendominasian dalam

komunikasi ini termasuk bahasa komunikasi luas dunia di mana bahasa Inggeris

iaitu bahasa utama peradaban Barat telah berjaya dinobatkan sebagai bahasa

komunikasi dunia. Segala urusan pengantarabangsaan dalam semua aspek

politik, ekonomi dan so sial menggunakan bahasa Inggeris sebagai utama. Barat

juga mampu mendominasi dunia dengan polisi-polisi mereka kerana mereka

jugalah yang menguasai ekonomi dunia. Sistem perbankan antarabangsa dunia

seperti Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan World Bank adalah di bawah

penguasaan mereka. Barat khususnya Amerika Syarikat mengawal mata wang

di mana US Dollar dijadikan pengukur nilai mata wang dunia.

Satu lagi cara yang dilakukan oleh Barat dalam mengukuhkan hegemoninya ke

atas dunia ialah dengan memomokkan idea Islam ganas, ekstrim, fanatik, tiada

toleransi dan Islamlah yang bertanggungjawab atas segala keganasan dunia hari

ini. Perang terhadap pengganas adalah 'modal baru' Barat bagi menindas

negara-negara Islam pada hari ini. Penjajahan bentuk baru ini telah bermula

selepas bermulanya perang ekonomi, intelektual, diplomatik, budaya dan

ideologi. Penjajahan atau dikenali sebagai neo-kolonialisme ini sedang menuju

kemuncaknya apabila Amerika telah menggerakkan kuasa ketenteraannya

dengan begitu meluas. Ini jelas terbukti selepas berlakunya serangan 11

September 2001 yang meruntuhkan World Trade Centre di Amerika Syarikat

apabila Barat terus menuduh kumpulan Islam al-Qaeda di bawah pimpinan

Osama ben Laden sebagai kumpulan yang bertanggungjawab merancang

serangan tersebut. Kesannya, Amerika telah menggerakkan kuasa

ketenteraannya di bumi Asia Barat dengan alasan ingin menghapuskan

kumpulan pengganas ini.

Page 209: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

209

Terrorism atau keganasan telah menjadi perhatian seluruh dunia selepas

peristiwa serangan dahsyat ke atas Amerika Syarikat iaitu di Washington dan di

New York pada 11 September 2001 di mana tuduhan demi tuduhan tanpa bukti

kukuh berterusan dilemparkan kepada umat Islam yang dikatakan menjadi

dalangnya. Semenjak itu, umat Islam terus dihujani dengan pelbagai tohmahan

dan tuduhan yang mencemar agama Islam dan pelbagai propaganda yang

melampaui batasan.

Hakikatnya, apa yang diwar-warkan oleh Amerika menerusi penguasaan

medianya terhadap dunia mula dipertikai. Peristiwa ini bagaikan satu usaha

untuk melenyapkan Islam kerana kebanyakan mangsa adalah umat agama

tersebut yang turut dimomokkan sebagai

pengganas. Tragedi 11 September 2001 mula dikatakan sebagai satu

pembohongan besar yang sengaja diadakan bagi menghalalkan tindakan Bush

untuk terus menyakiti umat Islam. Bush tidak rasa bersalah kerana telah

diyakinkan tindakannya itu tepat sehingga beliau sanggup mengorbankan nyawa

rakyatnya sendiri.

Hari ini, kesahihan peristiwa 11 September yang dikatakan dirancang oleh

pengganas Islam mula dipersoal bukan hanya oleh penduduk dunia Islam tetapi

rakyatnya sendiri. Punca keruntuhan bangunan World Trade Centre pula disiasat

dan ternyata keruntuhan itu bukan disebabkan oleh pelanggaran kapal terbang

'pengganas' sebaliknya disebabkan oleh bahan letupan yang dipercayai

diletakkan di kedua-dua menara World Trade Center ketika bangunan itu

meletup menyebabkan tiang-tiang konkrit, komputer, kerusi dan meja bertebaran

ke udara akibat letupan tersebut (Dtusan Malaysia, 23 Jun 2006: 20).

Tragedi 11 September 2001 itu dijadikan alasan kuat oleh Amerika untuk

mengebom Afghanistan dalam usaha mereka memburu Osama ben Laden dan

kumpulan al-Qaeda yang dituduh mendalangi tragedi tersebut. Laporan media

yang berat sebelah dan tanpa siasatan telah menuduh Osama bin Laden secara

Page 210: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

210

tidak langsung umpama menghalalkan segala tindakan Amerika. Inilah bukti

sikap prejudis Barat di mana sikap dan media mereka dalam melaporkan berita

yang berkaitan dengan keganasan amat dikesalkan. Sesuatu yang tidak adil

apabila mereka cuba membela dan menyembunyikan keganasan golongan

militan, komunis dan penceroboh seperti kezaliman regim Yahudi di Israel tetapi

sebaliknya sering memperbesar-besarkan isu berkaitan umat Islam (Khairul

Azhar Idris, 2002: 5).

Walaupun terdapat unsur yang sarna malahan lebih ekstrim lagi di kalangan

penganut agama-agama lain seperti Yahudi, Hindu dan Kristian, tetapi mereka

ini terlepas dari dikategorikan sebagai pengganas mengikut kacamata Amerika.

Contoh yang begitu ketara, korban keganasan puak Kristian Orthodok Serb,

walaupun sudah terbukti dan bilangan mangsa yang jauh lebih ramai tetapi

tindak balas Amerika tidak secepat dan sedahsyat yang dilakukan terhadap puak

Islam Taliban. Barat umpama memberi ruang yang cukup kepada puak Serb

untuk membelasah umat Islam Bosnia agar tidak tertegak sebuah negara Islam

di tengah benua Eropah (Pahrol Mohamad Juoi, 1998 : 2).

Walaupun negara-negara Islam khususnya Malaysia telah berkali-kali

mengingatkan dunia untuk terlebih dahulu memberi tafsiran yang betul tentang

siapakah pengganas dan mencari sebab kenapa berlakunya keganasan, namun

suara itu tidak diendahkan. Bukan Barat tidak tahu tetapi tidak mahu

menganalisa perkara ini secara adil. Dan untuk kesekian kalinya, Islam seolah-

olah diletakkan di kandang pesalah, didakwa dan disabitkan dalam mahkamah

yang diadili oleh Barat dan kuncu-kuncunya. Barat sebenamya bukan mencari

keadilan tetapi sekadar mencari alasan untuk mengukuhkan lagi kuasanya ke

atas negaranegara Islam. Inilah antara dasar yang digunakan oleh Barat dalam

meluaskan pengaruhnya ke dunia-dunia bukan Barat.

Page 211: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

211

PERLUASAN HEGEMONI MELALUI DASAR LUAR AMERIKA DI ASIA

Amerika Syarikat tidak pernah bebas daripada kecurigaan yang menjadi titik

hitam dalam diri mereka khususnya terhadap negara-negara di Asia. Ini kerana

dalam sejarah dunia, tidak ada mana-mana negara di benua lain yang sehebat

negara-negara di Asia yang menentang dasar penjajahan dan kolonialisme

Barat. Dan dalam masa yang sarna Amerika Syarikat begitu gigih menentang

imperialisme dan percubaan kuasa-kuasa lain dalam meletakkan pengaruh

politik mereka di kawasan Asia. Amerika Syarikat mampu memperoleh jajahan

secara paksa sebagaimana yang pernah dibuktikan dengan merampas Filipina

daripada Sepanyol.

Selepas berakhirnya Perang Dingin, ruang lingkup dalam mentadbir dasar luar

Amerika Syarikat semakin meluas. Para pengkaji hubungan antarabangsa

mendapati peraturan yang menentukan rentak tari hubungan Amerika Syarikat

dengan negaranegara lain telah mengalami perubahan pesat. Hubungan

antarabangsanya bukan lagi sekadar mencakupi perhubungan serantau malah

merentasi sempadan. Jangkauannya menjadi global atas dasar globalisasi dunia

tanpa sempadan yang diamalkannya. Sarna ada disukai atau tidak, kedaulatan

sesebuah negara semakin mudah dicabuli (Shahrom TM Sulaiman, 2002: 19).

Hegemoni iaitu perluasan pengaruh ke atas negara lain telah digunakan oleh

Amerika Syarikat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau

hubungan sateliti dalam meluaskan jaringan pengaruhnya. Walaupun globalisasi

memendekkan tindakan ketenteraan, ia telah membawa Amerika Syarikat ke

mercu dengan elemen globalisasi yang menghakis kecekapan dan kadaulatan

sesebuah negara. Amerika juga pernah menyatakan kebimbangannya dengan

kebangkitan China dari aspek ekonomi dan ketenteraan. China dengan pasaran

domestiknya sentiasa menimbulkan kecemburuan Amerika Syarikat untuk

menebus pasarannya.

Page 212: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

212

Dalam melaksanakan dasar luarnya, Amerika Syarikat sering menggunakan

prinsip hak asasi manusia sebagai pendekatannya dan sering menghukum

negaranegara lain dengan membatalkan bantuan yang diberikannya dalam

usaha mempengaruhi negara-negara berkenaan supaya lebih

berperikemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri. Pemberian bantuan ekonomi

kepada negara-negara bermasalah seperti Indonesia, Mexico dan Korea melalui

Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) sebenarnya percubaan Amerika Syarikat

dalam meluaskan hegemoninya melalui liberalisasi pasaran (Shahrom TM

Sulaiman, 2002: 22).

Amerika Syarikat sebagai satu kuasa besar atau sebagai ketua polis dunia dan

antarabangsa akan terus melanjutkan tradisi dasar luarnya yang

menguntungkannya, sarna ada dari segi ekonomi, politik, keselamatan dan apa

sahaja yang boleh menjamin kelangsungan hegemoninya. Cita-cita sejagat

seperti hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan yang sering dilaungkan

hanyalah sebagai retorika kosong yang merendahkan lagi nilai kemanusiaan

(K.S Nathan, 1987 : 45).

Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima pengaruh daripada Barat.

Bermula dengan penjajahan Inggeris ke atas Tanah Melayu yang secara

langsung telah dapat menyerapkan nilai-nilai kebaratan dalam sistem politik,

ekonomi dan sosial masyarakat Melayu. Dasar-dasar Barat yang diperkenalkan

Inggeris telah mula tersebar dalam kotak fikiran masyarakat Melayu. Walaupun

Inggeris telah lama meninggalkan Tanah Melayu dan Tanah Melayu telah lama

merdeka, namun dasardasar Inggeris masih digunapakai dan pemikiran

masyarakat Melayu masih ke arah Barat hingga ke hari ini. Memang tidak terlihat

secara jelas hegemoni Barat ke atas Malaysia dibandingkan hegemoni Barat

kepada dunia Islam lain menerusi tindakan ketenteraannya namun hegemoni

secara halus yang disebarkan oleh Barat semenjak zaman kolonialisme masih

terus kita rasai.

Page 213: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

213

KESIMPULAN

Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah

membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain

terutamanya negara Islam. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan

ketenteraan, ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang

menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Barat yang diketuai oleh

Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk

menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja.

Bagi mereka, sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan

pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan, perubatan, ekonomi

dan lainlain. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari

keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. Negara-negara miskin dunia

tidak ketinggalan ditindas

"melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik

bantuan itu, negara tersebut terus ditindas.

Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas

berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui

batasan. Lebih-Iebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan

telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini.

Page 214: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

214

GLOBALISASI

Pengenalan :

Globalisasi adalah satu transformasi yang telah melanda dunia iaitu era dunia

tanpasempadan.Proses globalisasi mula berkembangmelalui penciptaan dan

pencapaian terkini dalamsejarah peradaban manusia.

ISU-ISU GLOBALISASI

Media

Globalisasi yang diperkenalkan oleh Barat menjadikan media komunikasi

sebagai alat utama yang mampu menyebarluaskan segala maklumat. Oleh

kerana Barat menguasai media komunikasi dunia, segala berita dan maklumat

yang disiarkan di seluruh dunia adalah lebih berpihak kepada mereka dan

menindas mana-mana negara yang tidak bersekongkol dengan mereka

khususnya negara-negara Islam. Ilmu dan maklumat dengan mudah boleh

diakses oleh sesiapa sahaja di duma ini dengan kecanggihan teknologi internet

dan komputer.

Barat sebagai pengasas alat komunikasi dunia dengan sendirinya mampu

menjadi kuasa pertama yang mampu menghasilkan banyak syarikat-syarikat

gergasi media cetak dan media elektronik. Kerana media di bawah kawalan

mereka, segala berita dan maklumat tentunya menyebelahi mereka dan

sebaliknya menindas musuh-musuh mereka. Misalnya, agensi berita

antarabangsa terutamanya dari Amerika Syarikat menentukan dengan

meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa antarabangsa diolah dan

dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Sesuatu peristiwa itu diolah dan

Page 215: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

215

ditafsirkan oleh mereka bagi memperoleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Kesan terburuk globalisasi media yang dirasai oleh masyarakat Muslim di

Malaysia khususnya dan penduduk dunia lain umumnya ialah kebanjiran

maklumat yang tidak berguna. Islam hakikatnya adalah agama yang

menekankan kecintaan kepada ilmu dan hikmah dan memandang serius kepada

lambakan maklumat yang tidak berguna. Kita tahu bahawa lambakan maklumat

yang tidak berguna ini amat mudah diakses dengan kecanggihan teknologi

maklumat terkini. Kerana itu, maklumat yang tidak benar dan tidak berguna ini

sukar untuk dibendung daripada terus mengalir ke dalam masyarakat kita. Apa

yang merisaukan ialah fenomena kebanjiran maklumat yang tidak berguna ini

kerana maklumat sebegini mudah menarik minat anak-anak muda dan remaja

yang sedang meningkat naik.

Selain masalah bahaya maklumat yang tidak berguna ini, kita juga berhadapan

dengan masalah jurang perbezaan peluang untuk mengakses maklumat. Jurang

ini jelas ketara antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Untuk itu,

kerajaan kita khususnya telah dan sedang membuat berbagai aktiviti bagi

mendedahkan masyarakat di luar bandar akan kepentingan 'celik IT' dengan

menyediakan berbagai bantuan dan kelengkapan komputer yang mampu

menarik minat masyarakat luar bandar dan seterusnya mendedahkan mereka

kepada dunia globalisasi.

Ekonomi

Globalisasi ekonomi ialah antara dimensi globalisasi yang mampu memberi

kesan secara tidak langsung kepada globalisasi dimensi lain. Globalisasi

ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan dan

digunapakai oleh seluruh masyarakat dunia. Ia membawa kepada penghapusan

halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain pada kadar yang

Page 216: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

216

amat pantas terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi iaitu perdagangan,

kewangan dan pelaburan. Globalisasi berlaku dalam ketiga-tiga aspek ini apabila

dasar-dasar kerajaan yang mengawal ekonomi asing daripada mempengaruhi

ekonomi tempatan semakin longgar dan ekonomi tempatan terpaksa mengikut

rentak ekonomi asing yang akhirnya meminggirkan ekonomi tempatan. Ia

berlaku dengan mudah akibat perubahan teknologi di mana wang boleh

dipindahkan, mata wang diniagakan dan saham boleh dibeli dengan mudah.

Dalam globalisasi ekonomi, pasaran saham diglobalkan dengan pelabur-pelabur

asing boleh membawa wang keluar dan masuk dari sesebuah pasaran. Dengan

kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka, spekulasi mula

muncul dan membawa kepada manipulasi mata wang dan saham. Ia

kemudiannya membawa kepada peranan tiga buah institusi yang benar-benar

menyebarkan globalisasi iaitu Dana Kewangan Antarabangsa (IMF), Bank Dunia

dan Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) (Utusan Malaysia, 15 April 2001 :

3).

Dalam globalisasi ekonomi, telah berlaku peningkatan dalam kebergantungan

perniagaan terhadap ekonomi. Firma-firma dan perniagaan terus meningkat dan

berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di dalam aktiviti

ekonomi sesebuah negara. Globalisasi ekonomi dapat dilihat melalui perluasan

perusahaan melampui sempadan negara. Perspektif ini dapat dilihat melalui tiga

tahap :

(1) Pertama ialah perusahaan antarabangsa yang mempunyai aktiviti di luar

sempadan nasional dan meliputi eksport, import dan penghasilan bukan bahan

mentah.

(2) Kedua ialah perusahaan multi nasional, iaitu perusahaan yang menjalankan

aktivitinya di berbagai negara.

(3) Ketiga ialah perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sebagai satu.

Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barangan secara

global.

Page 217: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

217

Globalisasi ekonomi mampu membawa kepada pelbagai krisis dan spekulasi

pasaran. Serangan para spekulator telah mengakibatkan nilai mata wang

sesetengah negara jatuh merudum berbanding dengan Dollar Amerika.

Umpamanya kita menyaksikan pada 2 Julai 1997 bermulanya krisis ekonomi

Asia di mana Baht Thai jatuh begitu teruk, diikuti dengan Korea Selatan,

Indonesia dan Malaysia. Usaha penyelesaian secara tradisional oleh Dana

Kewangan Antarabangsa (IMF) kepada beberapa buah negara yang ditimpa

krisis juga menemui kegagalan (Ismail Awang, 1999: 152). Di Malaysia, kita

masih'mampu bertahan kerana kebijaksanaan pemimpin kita dalam

menyelesaikan kemelut ekonomi yang merudum ketika itu.

Di samping itu, Malaysia amat beruntung kerana dari aspek perdagangan kita

mendapat faedah dari globalisasi dan turut mendapat faedah buruk. Ini kerana,

harga eksport komoditi kadang kala boleh jatuh amat rendah dan kadang kala

boleh memuncak dengan tinggi sekali. Malaysia mendapat faedah dari

globalisasi kerana ia sebuah negara perdagangan. Kita juga berdagang

barangan elektronik yang telah membawa keuntungan kepada negara dan

pekerjaan rakyat. Tetapi kepada negara lain seperti Afrika, industri mereka

lemah dan sukar untuk bersaing dengan barangan import yang lebih murah.

Inilah realiti dunia globalisasi ekonomi di mana negara yang bijak mencari

sumber hasil negara dapat bersaing dengan negara maju manakala negara yang

kurang sumber bahan asli dan kurang aset sukar untuk bersaing bersama

negara maju dan mengakibatkan negara miskin terus miskin dan terpinggir

dalam kelancaran arus globalisasi.

Politik

Globalisasi politik juga telah tersebar luas ke seluruh dunia dengan kehebatan

penawaran ilmu dan teknologi komunikasi yang mampu menyebarluaskan

segala maklumat. Untuk itu, kita perlu menghadapi cabaran penyebaran idea-

Page 218: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

218

idea dan fahaman politik yang salah seperti demokrasi ala Barat, pluralisme dan

hak-hak asasi manusia.

Salah satu isu terpenting dalam dimensi politik globalisasi ialah fenomena

'deterritorialization' (penyalahwilayahan) iaitu satu proses dan tindakan politik

yang melintasi perbatasan wilayah negara. Dalam melaksanakan kuasa,

terdapat penggunaan kuasa, terdapat penggunaan pemaksaan dan pemantauan

secara sistematik melalui badan-badan berkuasa seperti tentera, polis dan

sebagainya. Terdapat idea mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang

dianggap prinsip sejagat yang mesti diterima oleh seluruh umat manusia.

Penyebaran idea ini diterajui oleh Amerika Syarikat (Amran Muhammad et aI,

2001 : 419).

Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang

besar selain daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat

tempatan. Namun hari ini, politik antarabangsa didominasi sepenuhnya oleh

beberapa buah negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung

menggambarkan dominasi dunia Barat. Kita lihat sahaja contohnya di Iraq pad a

hari ini. Amerika Syarikat yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan

Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan

negara Rusia, United Kingdom dan Perancis telah campur tangan dalam politik

dalaman Iraq.

Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa

sarna ada di Somalia, Bosnia-Herzegovina, Palestin, Kashmir, Iraq dan lain-lain,

Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menggambarkan diri

mereka sebagai 'polis dunia'. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah

kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi adalah disebabkan kekuatan

ketenteraan dan militarinya. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan dengan

kejatuhan Soviet Union, Arnerika Syarikat telah muncul satu-satunya kuasa

besar dunia yang tidak boleh ditandingi (Amran Muhammad et al, 2001: 419).

Page 219: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

219

Budaya

Pada hari ini, dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia

dengan pengeksportan budayanya. Berlaku pertukaran dan pernyataan simbol

yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup, kepercayaan,

citarasa, dan lain-lain dari Barat ke dunia luar. Ia dilahirkan secara material dan

bukan material dalam kehidupan individu dan kelompok iaitu satu fenomena

yang sudah melepasi perbatasan negara. Kebudayaan merupakan cara hidup

seharian manusia dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Pad a zaman

dahulu manusia dalam sesebuah masyarakat sanggup berperang kerana

mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemar atau dicerobohi oleh pihak

lain. Antara cabaran globalisasi yang perlu diperbahaskan adalah cabaran ke

atas aspek sosial budaya. Ia adalah satu persoalan yang sangat kritikal kerana

sesudah terlerainya benteng sosio-budaya sesuatu kelompok masyarakat dapat

disempurnakan maka segala usaha bagi mengatasi masalah lain adalah lebih

mudah.

Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses globalisasi

sosio-budaya. Melalui pelbagai salman, golongan belia akan menjadi dan terus

menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat

multinasional dan transnasional. Sesungguhnya tidaklah sesuatu yang

mengejutkan apabila sistem sosio-budaya masyarakat muda kini sudah dirungkai

sehingga segala nilai tradisi kita sedang melalui proses penghakisan yang amat

ketara. Dalam keghairahan untuk mengejar gaya hidup ala Barat, anak-anak

muda ini secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah dengan gaya

peniruan secara bulat budaya hidup barat (Utusan Pengguna, 17 November

1997 : 23).

Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena ini adalah menerusi

Page 220: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

220

kesankesan globalisasi budaya di bawah :

(1) Budaya Makan : Pelbagai jenis makanan Barat telah dapat dinikmati dan

semakin popular di seluruh dunia. Makanan Jepun pun sudah boleh diterima

oleh masyarakat Malaysia. Spaghetti, pasta, minuman bergas seperti Coca Cola

tidak hanya boleh didapati di Barat malahan di seluruh dunia.

(2) Budaya Fesyen : Anak-anak muda semakin ghairah mengikuti segala

perubahan fesyen yang berlaku di Barat. Jenama-jenama alat solek seperti

Maybeline, Christian Dior dan jenama pakaian seperti Versace, Bonia, Padini

menjadi pilihan generasi muda walaupun mahal harganya (Azhar Hj. Mad Aros et

aI, 2000 : 84).

(3) Budaya Kerja : Syarikat pengeluaran di era globalisasi juga terdiri daripada

berbilang kaum dari negara-negara di dunia. Umpamanya, syarikat Espirit di

mana ketua grafiknya dari Jepun, juru gambarnya dari Itali, arkiteknya dari

Perancis dan Itali.

(4) Budaya Hidup : Majlis-majlis sosial yang menonjolkan acara-acara ala barat

serta dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat. Di samping itu, masyarakat

dunia hari ini lebih terdedah kepada budaya hidup yang menggunakan produk

rokok yang menajakan budaya hidup barat.

(5) Budaya Muzik dan Hiburan : Muzik jazz, rock, disco dan yang terkini muzik

'black metal' telah mula menguasai dunia. Tempat hiburan seperti Disneyland

juga diadakan di luar dari negara Amerika. Contohnya, di Jepun dengan

panggilan Tokyo Disneyland (1987) dan di Marne-La-Valle di Paris dengan

panggilan Euro Disneyland (1992)

(6) Budaya Bahasa: Bahasa Inggeris adalah alat perhubungan dan komunikasi

terpenting antarabangsa dan digunakan secara globaL Ini menunjukkan

kejayaan globalisasi bahasa yang diterajui oleh Amerika. Terdapat penyebaran

budaya konsumer Amerika Syarikat ke seluruh dunia, satu proses yang disebut

Page 221: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

221

sebagai ' McDonaldisation of Society'. Untuk mencapai maksud itu, budaya

konsumer perlu disebarkan seluas-Iuasnya supaya lahir penyeragarnan budaya

dan gaya hidup.

KESIMPULAN

Pad a hari ini, kita berada pada zaman di mana proses penyeragaman yang

amat ketara sedang berlangsung. Akibat dari apa yang dikatakan sebagai

globalisasi, kita amat pasti bahawa hampir segala aspek dalam kehidupan kita ini

tidak akan terlepas dari disentuh oleh konsep globalisasi. Hampir semua aspek

kehidupan kita sedang menjalani proses globalisasi yang sebenarnya adalah

untuk mengheret diri kita ke dalam suatu sistem hidup yang diseragamkan di

seluruh dunia.

Tidak ada aspek kehidupan yang tidak disentuh oleh proses globalisasi. Tidak

ada sektor pembangunan dan kemajuan sesebuah negara yang sepi dari

sentuhan globalisasi. Namun begitu, dalam keghairahan untuk diglobalkan sarna

ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, kita jangan sekali-kali terputus dari

budaya dan akar sejarah kita sendiri. Kita perlu ada pegangan kita sendiri agar

kita tidak mudah tertipu dengan laungan keadilan dan kesamarataan universal

yang ternyata palsu.

Page 222: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

222

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 13

Isu-Isu Kontemporeri Tamadun Islam Dan Tamadun Barat

– Hegemoni Barat Dan Globalisasi.

13.1. Krisis Alam Sekitar

13.2. Persepsi jihad

13.3. Etika dalam Sains

13.4. Kesan perkembangan kontemporari kepada

masyarakat dan Negara

13.1 Krisis Alam Sekitar

ALLAH menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat umat

manusia. Bagaimanapun, tidak ramai yang menghargai nikmat alam sekitar itu.

Hal ini menyebabkan ada di kalangan manusia memandang enteng nikmat

tersebut sehinggakan bertindak menggondolkan bukit-bukau sewenang-

wenangnya.

Sehubungan itu, Allah memberi peringatan melalui firman-Nya yang bermaksud:

“Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan

manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan

perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf.” (al-

Rum: 41)

Berkenaan tanggungjawab manusia memelihara alam sekitar, Rasulullah SAW

bersabda yang bermaksud: Dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah melantik

kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. (riwayat

Muslim).

Page 223: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

223

Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu 1972 menjelaskan bahawa alam sekitar

adalah: “Suatu aset atau simpanan sumber-sumber alam sama ada berbentuk

material dalam kelompok masyarakat atau populasi tertentu, pada waktu dan

tempat yang tertentu bagi menyempurnakan dan memenuhi keperluan manusia

dari masa ke semasa”. (Rujuk: Muhammad Sa‟id dan Rasyid Ahmad. 1986. Al-

Bi‟ah wa musykilatiha. Kuwait: Maktabah al-Falah.Hal. 25).

Ibnu Abd. Rabbihi pula menyatakan takrif alam sekitar ini di dalam kitabnya al-

Jumanah dengan penjelasannya bahawa: “Alam sekitar ialah yang merujuk

kepada kehidupan ciptaan Ilahi dan kebudayaan yang wujud di mana manusia

dapat menjalani kehidupan di dalamnya”. (Rujuk: Muhammad Abd al-Qadir Al-

Fiqqiyy. 1993. Al-Bi‟ah Musykiluha wa Qadayaha. Kaherah: Maktabah Ibn Sina.

Hal. 9.)

Al-Quran dan sunah memberikan penekanan yang serius mengenai penjagaan

alam sekitar di mana kedua-dua sumber perundangan ini menyeru manusia

untuk mengekalkan pemeliharaannya sebagai satu kurniaan atau nikmat Tuhan

yang agung. Ia melarang pencemaran di samping menggesa mereka untuk

memanfaatkan khazanah alam di mana usaha murni ini di sanjung mulia agama

Islam bahkan dianggap sebagai ibadat yang agung di sisi Tuhan. Alam sekitar

tidak terhad kepada aspek estetika dan kebersihan fizikal semata-mata.

Hakikatnya keseimbangan alam sekitar memberi kesan ketara kepada

keharmonian dan kesejahteraan hidup selari dengan kemajuan negara serta

kemakmuran bumi. Tanpa rimbunan pokok, maka tadahan hujan untuk bekalan

air akan mengurang. Tanpa hutan maka keupayaan menyerap gas karbon

dioksida di atmosfera akan berkurangan. Tanpa udara yang bebas bahan cemar,

maka kesihatan awam terancam.

Ajaran agama menjelaskan peranan alam sekitar sebagai salah satu unsur

terpenting aspek ketuhanan dalam konteks kosmologi. Ajaran Islam pula

menjelaskan kedudukan alam sekitar yang kudus dan tertib. Itulah rasionalnya

alam sekitar dikemukakan sebagai salah satu teras Islam Hadhari.

Page 224: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

224

Pelestarian dan kepentingan alam sekitar disebutkan secara tersurat dan tersirat

dalam banyak ayat al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

…(iaitu) Orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam

keadaan berbaring dan mereka memikirkan mengenai penciptaan langit dan

bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan

sia-sia. Maha Suci Engkau, peliharalah kami daripada seksa neraka. (ali-Imran:

191).

Ayat ini menunjukkan bahawa alam sekitar fizikal dan seluruh cakerawala adalah

tanda kebesaran Allah Yang Maha Pencipta. Orang beriman sentiasa berusaha

menjadikan alam sekitar terpelihara dan bersih, bukan saja dalam keadaan

aman, malah ketika peperangan.

Ajaran Islam mengajar umatnya supaya melestarikan alam sekitar kerana di

sebalik kehijauan hutan dan kebiruan langit, tertera ayatullah yang

memperlihatkan sifat Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta.

Kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa adalah satu lagi contoh

keengganan manusia mematuhi perintah Allah sebagaimana dalam surah ar-

Rum: 41. Bagaimana membetulkan keadaan ini?

Kalau kita meneliti sumber-sumber syarak dan usul-usulnya, pasti kita akan

melihat asas-asas dan dasar-dasar yang murni yang digagaskan oleh Islam. Ia

bagi memandu dan memimpin suatu etika dan akhlak yang terpuji bagi setiap

individu muslim berperanan dan bermuamalah secara positif dengan alam

sekitar ciptaan Ilahi ini agar warisan tersebut tidak pupus atau rosak di tangan

manusia itu sendiri.

Akhirnya, ketiadaan sikap menyayangi dan memelihara alam sekitar ini boleh

membawa kepada kemusnahan, kerosakan dan bencana yang menimpa

manusia itu sendiri.

Page 225: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

225

Allah menegaskan hal ini melalui firman-Nya yang bermaksud: Telah timbul

berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa

yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana

Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan

buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).

(al-Rum: 41).

Tindakan paling drastik yang perlu dilakukan umat Islam adalah kembali kepada

Islam itu sendiri, tinggalkan budaya atau gaya hidup yang jauh daripada Allah

dan syariat-Nya. Barangkali musibah seumpama ini adalah peringatan untuk kita

agar jangan lalai dan leka terhadap peranan kita selaku hamba dan khalifah-Nya

di muka bumi ini.

Islam adalah agama yang mengikat hubungan kita dengan Pencipta dan

menjalin hubungan manusia sesama manusia.

Islam juga menyusun peradaban dan etika manusia dengan makhluk sekitarnya

meliputi alam dan ciptaan Tuhan yang berada di atasnya bersesuaian dengan

agenda utama manusia di muka bumi ini selaku khalifah Tuhan yang mentadbir

dan mengurus dunia ini dengan saksama dan penuh bijaksana demi

kemaslahatan manusia dan keharmonian alam sekitarnya.

Bukit-bukau dan gunung-ganang dijadikan Allah sebagai pasak bumi (al-Anbiya‟:

31). Apakah saranan Islam tentang pembangunan seimbang (sustainable

development)?

Nidzamuddin: Kita perhatikan dahulu ayat al-Quran itu tadi. Allah menegaskan:

Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya

bumi itu tidak menggegar mereka dan Kami jadikan padanya celah-celah

sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai

keperluan rohani dan jasmani. (al-Anbiya‟: 31).

Page 226: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

226

Ayat ini menegaskan bahawa fungsi sebenar bukit-bukau dan gunung-ganang itu

ialah sebagai pasak kepada bumi. Meneres kawasan bukit-bukau sesuka hati

tanpa kawalan dan sempadan mengundang ketidakseimbangan muka bumi itu

sendiri.

Justeru, pembangunan yang seimbang ini amat dititik beratkan dalam ayat Allah

yang lain antaranya firman Allah yang bermaksud: Dan bumi ini Kami

bentangkan dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh terdiri,

serta Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya.

(al-Hijr: 19).

Sistem keseimbangan dalam alam sekitar yang diaturkan Penciptanya ini lebih

dikenali sebagai ekosistem yang sangat unik dan sistematik. Seluruh unit dalam

sistem telah diprogramkan Allah agar mengikuti sistem atau sunnatullah yang

hebat ini.

Sebagai contoh, matahari dan bulan ditentukan Allah berfungsi dalam ekosistem

ini selaku penyumbang cahaya mengikut kadar peratusan yang tertentu.

Jika kadar pencahayaan matahari itu melebihi peratusan yang sepatutnya, maka

tentulah alam dan hidupan di atas permukaannya bakal mengalami kemusnahan

dan kebakaran.

Begitu juga kadar oksigen dalam udara yang telah ditentukan Allah sejumlah 21

peratus, maka andainya kadar oksigen itu menjangkau 50 peratus, nescaya alam

dan hidupan di atas permukaannya juga pasti mengalami kemusnahan dan

kebakaran. Begitulah al-Quran melukiskan peri pentingnya keseimbangan

ekosistem ini untuk dipelihara oleh khalifah Tuhan atau manusia di muka bumi ini

sebaik-baiknya. (Tibarah, „Afif bin Abdul Fattah. Ruh al-Din al-Islami. Beirut: Dar

al-Malayin li al-„Ilmi. Hal. 57).

Akhirnya, renungilah seruan Ilahi untuk hamba-hamba-Nya bagi menjaga alam

sekitar khususnya bukit-bukau dan gunung-ganang ciptaan terindah Tuhan

Page 227: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

227

menerusi ayat yang bermaksud: Tidakkah engkau melihat bahawa Allah

menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu buah-

buahan yang berlainan jenis dan rupanya; dan di antara gunung-ganang pula

ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah, yang

berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga yang hitam legam; Dan

demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta

binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya? Sebenarnya

yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan

hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah

Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. (Faatir: 27 -28)

Justeru, dengan kelebihan ciptaan manusia daripada unsur material dan

maknawi, maka manusia dinobatkan selaku pemimpin dan khalifah Tuhan yang

mengurus dan mentadbir alam dengan sebaik-baiknya.

Firman Allah bermaksud: Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman

kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah

liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya.

Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya

roh dari (ciptaanKu) maka hendaklah kamu sujud kepadanya. (al-Hijr: 28-29).

Hal ini disokong pula dengan hadis Nabi SAW bermaksud; Sesungguhnya dunia

ini cantik dan subur menghijau dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu

(wahai manusia) selaku pengurusnya dan apa yang terdapat padanya. (Al-

Tirmizi, Muhammad bin Isa. 2004. (Rujuk: Jami‟ al-Tirmizi. Kitab al-Fitan. Hadis

No. 2191. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah).

Ketamakan pada keuntungan yang melambak-lambak akan mengenepikan soal

bahaya dan risiko yang bakal menimpa. Ya, memang ada orang yang kaya dan

mampu membina semula banglo yang runtuh itu lantaran kekayaannya yang

tidak terkira. Lebih mengejutkan ialah ada yang berani membangunkan semula

bangunan baru di lokasi yang telah berlaku tanah runtuh.

Page 228: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

228

Namun soal nyawa, harta benda yang terbuang dan musnah begitu sahaja serta

„pencabulan terhadap keharmonian alam sekitar‟ itu sendiri adalah suatu isu

yang perlu dititik beratkan.

Pokok-pokok yang subur menghijau bukan sekadar dilihat sebagai ciptaan Allah

yang mendamai dan menakjubkan, bahkan Rasulullah SAW mengajar umatnya

agar memeliharanya daripada ditebang dan dimusnahkan.

Ini terserlah melalui larangan keras Baginda terhadap usaha penebangannya

yang tanpa sebab dan melampau bermaksud: “Barang siapa yang memotong

pokok (bidara) - tanpa manfaat atau kepentingan - nescaya Allah SWT akan

menghumbankan kepalanya ke jurang neraka”. (Rujuk: Abu Daud, Sulaiman bin

al-Asy‟ath al-Sijistani. T.th. Sunan Abi Daud. Kitab Adab. No. Hadis: 4561. Juzuk

4. Hal. 361).

Imam Abu Daud mengulas maksud hadis ini setelah disoal mengenainya dengan

penjelasannya: “Barangkali yang dimaksudkan dengan amaran Nabi SAW

dengan penebangan pokok tanpa sebab ini adalah terhadap pokok-pokok yang

terdapat di padang pasir yang dijadikan tempat teduhan orang yang lalu lalang

atau para musafir.”

Kalau nak dikiaskan dengan geografi negara kita, maka pokok-pokok di lerengan

bukit-bukau itu juga dilarang Islam menebangnya tanpa bersebab dan kawalan.

Kalau isu penebangan pokok atau peneresan bukit-bukau ini tidak dikawal

secara serius, maka tidak mustahil bahawa kita akan menyaksikan banyak lagi

penempatan di kawasan-kawasan bukit akan menjadi mangsa tanah runtuh ini.

Memang benar alam tidak menjerit dan melolong apabila diperlakukan

penebangan atau peneresan bukit-bukau dengan sewenang-wenangnya, namun

kerakusan ini akan berakhir dengan dentuman bangunan runtuh, suara tangisan

mangsa tanah runtuh dan kerosakan harta benda yang begitu besar.

Page 229: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

229

Justeru, Allah melarang keras penipuan ini khususnya dalam sukatan dengan

firman-Nya: Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan

dan sukatan). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain

mereka mengambilnya dengan cukup. Dan (sebaliknya) apabila mereka

menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka

menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)?

(al-Mutaffifin: 1-4).

Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil

dan ihsan, sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu

dilaksanakan. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai

fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia.

Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini

adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut

untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya.

Oleh yang demikian, manusia perlu ingat bahawa dia dilantik sebagai khalifah

Allah di atas muka bumi yang juga milik Allah. Maka tidak sepatutnya manusia

bertindak seperti raja yang seolah-olah tidak akan dipertanggungjawabkan di

atas segala yang telah dikerjakannya.

13.2 Persepsi Jihad

PERSEPSI JIHAD

Definisi: Istilah jihad apabila didefinisikan dalam konteks yang sempit adalah

jihad di medan perang iaitu mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga demi agama

dan negara. Sebaliknya apabila ditafsirkan secara lebih umum, maka jihad boleh

membawa banyak pengertian.

Page 230: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

230

Konsep Jihad dalam Islam Md Zawawi Abu Bakar Jihad adalah suatu istilah yang

begitu sinonim dikaitkan dengan masyarakat dan agama Islam. Amalan itu sering

dikaitkan sebagai perjuangan membela agama, bangsa dan tanah air. Justeru,

perjuangan yang dilakukan di atas dasar jihad dengan nama Allah SWT dan

agama Islam adalah syahid.

Istilah jihad apabila didefinisikan dalam konteks yang sempit adalah jihad di

medan perang iaitu mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga demi agama dan

negara. Sebaliknya apabila ditafsirkan secara lebih umum, maka jihad boleh

membawa banyak pengertian. Antaranya:jihad melawan nafsu, menuntut ilmu,

mempertahankan maruah diri dan sebagainya. Ia boleh dilakukan melalui

pengorbanan harta benda, wang ringgit, kekuatan fizikal, tenaga bahkan buah

fikiran juga termasuk dalam sumbangan jihad.

Perjuangan dan pengorbanan pelajar-pelajar dalam menuntut ilmu pengetahuan

dan amal makruf nahi mungkar juga adalah tergolong dalam kategori-kategori

yang menunjukkan pengorbanan atau jihad fi sabilillah. Cumanya taraf atau

darjat tinggi rendah pahala jihad bergantung sebesar mana pengorbanan yang

dilakukan oleh umat Islam. Oleh itu, konsep jihad perlulah difahami agar

masyarakat tidak terpengaruh dengan anasir-anasir yang mengambil

kesempatan dia atas jihad palsu mereka.

Konsep Jihad:

Takrif dan Definisi Jihad

Pengertian jihad boleh dilihat dalam beberapa sudut. Jihad adalah perkataan

Arab iaitu „jahada yajhadu jahdu‟ yang bererti kesulitan dan beban. Al-Jahdu pula

bermakna kesungguhan dan keupayaan terakhir. Definisi al-Jihad pada bahasa

Page 231: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

231

bermaksud penyerahan segenap kemampuan manusia untuk mendapatkan

sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang dibenci. Manakala dari segi

istilahnya para fukaha bersepakat iaitu peperangan dan membantu semua

persiapan perang.

Oleh itu dalam erti kata yang luas jihad boleh didefinisikan sebagai berjuang

dalam peperangan, berjuang menentang hawa nafsu, berjuang menegakkan

keadilan dan kebenaran dan lain-lain perjuangan pada jalan Allah dan

meninggikan kalimah Allah.

Terdapat beberapa pandangan mazhab yang empat berhubung pentakrifan

jihad antaranya ialah:

a. Hanafi. Ulama mazhab Hanafi iaitu Ibnu Hamman mendefinisikan jihad

sebagai mengajak orang kafir memeluk Islam dan memeranginya jika

menolak. Manakala al-Kasani iaitu mengerah segenap kemampuan dan

tenaga dengan melakukan perang fi sabilillah baik dengan diri, harta dan

lidah.

b. Maliki. Mazhab Maliki pula berpendapat jihad adalah orang-orang Muslim

ang memerangi orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian damai demi

menegakkan ajaran agama Allah.

c. Shafie. Menurut al-Bajuri jihad adalah berperang di jalan Allah. Seorang lagi

ulama Shafie iaitu Ibnu Hajar mentakrifkan sebagai mengerah segenap

kemampuan untuk memerangi orang kafir.

d. Hanbali. Mereka berpendapat jihad adalah memerangi orang kafir atau

mengerah segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir. Hukum

terhadap amalan jihad adalah fardu kifayah.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid jihad adalah fardu kifayah

dan bukan wajib. Namun demikian dalam keadaan tertentu hukum fardu

Page 232: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

232

kifayah bertukar menjadi wajib apabila diserang oleh pihak musuh. Dalil al-

Quran surah al-Baqarah ayat 216 yang bermaksud, “Kamu diwajibkan

berperang untuk menentang pencerobohan sedangkan peperangan itu ialah

perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal

ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk

bagi kamu” Selain itu terdapat beberapa dalil pensyariatan jihad sama ada

melalui sunah mahupun al-Quran.

Antara dalil-dalil tersebut adalah seperti dalam surah at-Taubah ayat 88,

“Tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad

dengan harta benda dan jiwa mereka; dan mereka itulah orang-orang yang

mendapat kebaikan dan mereka itulah juga berjaya.” Selain itu dalam surah Ali

Imran ayat 195, Allah SWT berfirman bermaksud, “Maka Tuhan mereka

perkenankan doa mereka dengan firman-Nya: Sesungguhnya Aku tidak akan

sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada

lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari

setengahnya yang lain; maka orang-orang yang berhijrah kerana

menyelamatkan agamanya, dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya,

yang disakiti dengan berbagai-bagai gangguan kerana menjalankan agama-

Ku, berperang mempertahankan Islam, dan yang terbunuh gugur Syahid

dalam perang Salib- sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan

mereka, dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga

yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah.

Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal

soleh.”

Dalam hal lain juga, Allah memerintahkan umat Islam mempertahankan diri

daripada serangan pihak musuh. Firman Allah SWT surah al-Anfal ayat 60

bermaksud, “Dan sediakanlah untuk menentang mereka iaitu musuh yang

menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari

pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan

persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain

Page 233: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

233

dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.

Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan

balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya”.

Selain itu, sesuatu jihad yang hendak diperjuangkan hendaklah memiliki ciri-

ciri yang jelas menurut syarak. Antara ciri-ciri jihad yang benar adalah:

a. Hendaklah kerana Allah SWT dan Rasul semata-mata.

b. Tidak bersalahan dengan nas-nas al-Quran dan sunah.

c. Tidak menyalahi undang-undang dan pemerintahan yang adil.

d. Bukan ekstremis terhadap individu tertentu.

Jihad jika dilihat di dalam konteks yang lebih luas mempunyai tujuan tertentu.

Namun semuanya memfokuskan kepada perkembangan syiar Islam serta

keberkatan Allah semata-mata.

Antara tujuan jihad ialah untuk menyebarkan dakwah Islam, melindungi

agama Islam dan negara serta menolong kaum-kaum yang tertindas.

Peringkat Mensyariatkan Jihad dalam Islam Jihad disyariatkan kepada umat

Islam berdasarkan kepada empat peringkat. Ini menunjukkan bahawa Islam

bukanlah agama yang ganas. Istilah Islam sendiri membawa maksud

sejahtera iaitu membawa kesejahteraan kepada semua makhluk. Oleh itu

gambaran yang mengaitkan Islam sebagai agama yang suka berperang dan

umat Islam sebagai pengganas adalah salah dan tidak dapat diterima sama

sekali.

Berikut adalah peringkat pensyariatan jihad di dalam Islam: Umat Islam

diharamkan Berperang. Sejarah Islam membuktikan bagaimana seksanya

umat Islam di awal pendakwahan Rasulullah SAW di Kota Mekah. Mereka

diseksa, diugut, didera dan dibunuh contoh seperti mana yang berlaku ke atas

saidina Bilal Bin Rabah, bahkan baginda Rasulullah SAW juga menerima azab

Page 234: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

234

yang sama. Namun umat Islam ketika itu diminta bersabar dan tidak melawan

di atas segala perbuatan dan tindakan kejam kaum kafir dan musyrikin Mekah.

Firman Allah SWT dalam an-Nisak ayat 77 yang bermaksud, “Tidakkah kamu

perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu

dari berperang dan dirikanlah solat.” Keizinan Berperang atau Berjihad.

Setelah menerima tentangan hebat kaum kafir Mekah sehingga usaha

membunuh Rasulullah SAW dirancang. Akhirnya umat Islam diizinkan

mempertahankan diri daripada musuh. Selain itu, umat Islam juga mula

mengorak langkah berhijrah ke tempat baru. Hijrah ke Habsyah adalah hijrah

pertama dalam Islam barulah diikuti hijrah ke Madinah. Manakala peperangan

pertama di dalam Islam adalah perang Uhud yang berlaku pada 4 Hijrah.

Sesungguhnya Islam membenarkan umatnya memerangi musuh yang

menyerang dan sejarah perang Badar membuktikan tentera Islam memenangi

peperangan itu. Firman Allah SWT surah al-Haj ayat 39 yang bermaksud,

“Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana

sesungguhnya mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha

Kuasa menolong mereka itu.” Jihad adalah Wajib ketika Musuh Menyerang.

Firman Allah SWT di dalam al-Baqarah ayat 190 yang bermaksud, “Dan

perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah

kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang -

orang yang melampaui batas.” Melalui surah al-Haj ayat 39, umat Islam diberi

keizinan berperang apabila mereka diperangi atau diserang musuh.

Sebaliknya, ayat ini pula menegaskan kepada kewajipan ke atas umat Islam

mempertahankan diri agama dan negara apabila diserang. Namun demikian

sebagai agama sejahtera, Islam mempunyai batas-batas dan etika berperang

yang mesti diikuti. Antaranya tidak boleh membunuh kanak-kanak, kaum

perempuan, orang-orang tua yang lemah dan sebagainya. Memerangi Kaum

Musyrikin dan Kafir. Akhirnya umat Islam diperintahkan memerangi kaum kafir

dan musyrikin yang memerangi Islam dan umatnya. Umat Islam perlu jelas di

sini, golongan yang harus diperangi adalah kaum kafir yang menyerang umat

Islam. Dalam hal ini, ulama Islam membahagikan golongan kafir kepada dua.

Page 235: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

235

Pertama kafir harbi iaitu golongan kafir yang mengancam serta memerangi

Islam dan umatnya. Golongan kafir „harbi‟ dibolehkan bagi umat Islam untuk

berjihad jika diperangi. Keduanya kafir zimmi iaitu golongan kafir yang tidak

boleh diperangi kerana mereka tidak mengancam Islam dan umatnya. Selain

itu, kafir „zimmi‟ memberi taat setia kepada pemerintahan negara Islam serta

membayar cukai jizyah kepada negara. Melalui al-Anfal ayat 39 yang

bermaksud, “Dan perangilah mereka, supaya tidak ada fitnah dan supaya

agama itu semata-mata bagi Allah SWT.”

Jenis-Jenis dan Kategori Jihad

Amalan jihad merangkumi maksud yang sangat luas daripada berkorban

nyawa di medan perang sehinggalah menuntut ilmu adalah termasuk kategori

jihad di dalam Islam. Cuma daripada segi tahap ketinggian atau darjat sahaja

yang membezakan jenis-jenis jihad. Jihad di medan perang adalah jihad yang

paling tinggi dan syahid kubra. Namun demikian, sebagai agama yang benar

dan sifat pemurah Allah SWT setiap amalan jihad sama ada kecil atau besar

pasti memperoleh ganjaran di akhirat kelak. Firman Allah SWT dalam surah

al-Zilzal ayat 7, “Barang siapa mengerjakan kebaikan, meskipun seberat

zarah, akan dilihatnya (balasan) kebaikan itu.”

Jihad atau pengorbanan boleh dilakukan melalui berbagai cara. Namun

semua sumbangan tersebut mestilah diniatkan di dalam hati kerana Allah

SWT semata-mata. Jihad yang dilakukan kerana makhluk atau keduniaan juga

akan mendapat balasan tetapi setakat dunia sahaja. Sebaliknya jika dilakukan

kerana Allah SWT maka balasannya ialah kebaikan dunia dan akhirat. Justeru

jihad yang dilakukan hendaklah ikhlas kepada Allah SWT semata.

Antaranya jihad boleh dilakukan melalui: Nyawa dan Tenaga Jihad yang

paling tinggi dalam Islam adalah melalui pengorbanan jiwa dan raga untuk

Page 236: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

236

agama Islam. Lazimnya, jihad sebegini adalah jihad di medan perang dan

orang yang terkorban adalah syahid. Terdapat banyak contoh para sahabat

yang sanggup berkorban nyawa demi perjuangan Islam seperti saidina

Hamzah yang gugur syahid di dalam peperangan Uhud. Harta dan Wang

Ringgit Selain itu pengorbanan wang ringgit dan harta juga termasuk di dalam

jihad fi sabilillah. Justeru itu, jihad dalam erti kata yang luas dapat dilakukan

oleh semua orang. Bagi golongan kaya harta mereka boleh menyumbang

dalam bentuk kewangan bagi menyokong usaha jihad golongan di medan

perang.

Sebagai contohnya saidina Abu Bakar menyerahkan hartanya demi

perjuangan menegakkan syiar Islam. Akal Fikiran dan Ilmu Sumbangan buah

fikiran dan idea juga tergolong dalam ciri-ciri berjihad di jalan Allah. Sebagai

contohnya Salman al-Farisi selain berjihad di medan perang juga

menyumbangkan idea pembinaan parit di dalam peperangan Khandak. Selain

itu menuntut ilmu adalah suatu jenis jihad di dalam Islam. Begitu juga para

mujtahid yang berijtihad mengenai sesuatu hukum juga tergolong sebagai

suatu jihad melalui akal fikiran.

Terdapat beberapa kategori jihad yang sangat dianjurkan Islam bahkan

diwajibkan kepada setiap umat Islam mempertahankan hak-hak tersebut iaitu:

Jihad melawan hawa nafsu Berjihad melawan nafsu adalah jihad yang paling

tinggi sekali darjat di sisi Islam. Melaluinya seluruh tenaga disalurkan supaya

menuruti jalan dan manhaj yang digariskan oleh Allah SWT. Perjuangan ini

adalah perjuangan dalam diri setiap individu Muslim dan ianya adalah fardu

ain. Sebenarnya mencari petunjuk agama yang benar atau mencari ilmu

adalah tergolong di dalam jihad. Perjuangan melawan nafsu agar ianya tunduk

dan patuh untuk beramal kepada ajaran Islam, menyebarkan dakwah Islamiah

serta sabar di atas segala ujian dan cabaran yang diterima. Jihad sebegini

menuntut kepada jihad yang berpanjangan dan ianya adalah jihad fardu ain.

Page 237: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

237

Dalil yang boleh dikaitkan dengan jihad melawan hawa nafsu seperti dalam

surah as-Syams ayat 7-10 yang bermaksud, “Dan demi jiwa serta

penyempurnaannya penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu

jalan kefasiqan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang

menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.”

Jihad menentang syaitan. Syaitan adalah seteru manusia yang sebenar-

benarnya. Terdapat banyak ayat al-Quran yang menjelaskan permusuhan

antara syaitan dan manusia. Bahkan di dalam kisah Nabi Adam as dan iblis

juga banyak mengisahkan permusuhan dan dendam iblis kepada manusia.

Antara dalil al-Quran dalam surah al-Fathir ayat 6 yang membuktikan syaitan

adalah musuh manusia adalah, “Sesungguhnya syaitan itu seteru bagimu

maka jadikanlah dia atau layanilah sebagai seteru.”

Hukum:

Jihad menentang syaitan juga tergolong sebagai jihad dalam kategori fardu

ain. Ia menunjukkan setiap manusia Islam mestilah sentiasa berjihad

menentang hawa nafsu dan syaitan. Ini kerana kedua-duanya adalah musuh

di dalam diri mereka sendiri. Ketiganya adalah jihad menentang orang-orang

kafir. Jihad menentang kafir terdapat dalam dua cara iaitu:

-Pertama melalui dakwah dengan mengajak orang-orang kafir memeluk Islam.

Ini kerana berdakwah juga adalah salah satu daripada jihad bagi orang Islam.

-Keduanya adalah jihad melalui senjata iaitu memerangi orang kafir yang

menggugat agama dan umat Islam.

Golongan kafir terbahagi dua iaitu kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir „zimmi‟

tidak harus diperangi sebaliknya kafir „harbi‟ adalah orang kafir yang

mengancam negara, agama dan umat Islam.

Apabila umat Islam diserang pihak musuh umat wajib berjihad bagi

mempertahankan agama Islam. Di sini hukum fardu kifayah pada asalnya

Page 238: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

238

bertukar menjadi fardu ain apabila pihak musuh menyerang. Sebenarnya

peperangan bukanlah suatu jalan penyelesaian di dalam Islam. Islam

bukanlah agama pengganas seperti yang diwar-warkan oleh media Barat.

Islam lebih menjurus kepada perdamaian melalui syura. Hal ini dapat dilihat

pada zaman Rasulullah bagaimana setiap masalah dapat diselesaikan melalui

perundingan. Namun demikian, sebagai agama yang benar, maka umat Islam

diwajibkan mempertahankan agama apabila diganggu-gugat oleh pihak

musuh. Hal ini dapat dilihat dalam sirah Rasulullah apabila perang Badar yang

merupakan perang pertama bagi umat Islam berlaku. Hal ini timbul kerana

agama Islam dicabar dan digugat oleh orang kafir.

Justeru apabila keadaan ini berlaku, umat Islam berkewajipan

Mempertahankan agama Islam. Firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 190

yang bermaksud, “Perangilah olehmu pada jalan Allah akan orang-orang yang

memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah

tiada mengasihi orang-orang yang melampaui batas.”

Jihad menentang golongan munafik Seterusnya umat Islam juga berjihad

menentang golongan munafik. Mereka tergolong sebagai musuh yang

berselindung di sebalik nama Islam. Terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang

membicarakan berkenaan golongan munafik ini. Justeru kebanyakan ayat-

ayat Madaniyyah sering mendedahkan mengenai golongan munafik. Ini

kerana dakwah Islamiah semasa zaman Madinah banyak terdedah kepada

ancaman munafikin ke atas agama dan umat Islam. Bahkan terdapat surah al-

Munafiqun yang dikhususkan kepada musuh Islam ini. Antara dalil al-Quran

surah at-Taubah ayat 96 yang menyeru kepada jihad ke atas orang kafir dan

munafik ialah, “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-

orang munafik itu, bersikap kasarlah terhadap mereka.” Jihad menentang

kemungkaran dan kezaliman Selain daripada berperang menentang musuh,

umat Islam juga digalakkan menentang kemungkaran dan kezaliman di dalam

sesebuah pemerintahan. Oleh itu, segala kebatilan yang terdapat dalam

Page 239: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

239

masyarakat mestilah ditentang sama ada melalui perbuatan, perkataan

ataupun dengan hati. Riwayat an-Nasai, Rasulullah pernah berkata mengenai

jihad yang paling utama yang bermaksud, “Jihad yang paling utama adalah

menyatakan perkataan yang hak di hadapan seorang penguasa yang zalim.”

Selain itu dalil daripada al-Quran surah Ali Imran ayat 11 yang bermaksud,

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh

yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

Sehubungan itu setiap orang mestilah mengamalkan konsep amar makruf dan

nahi mungkar. Ini kerana selain tentangan pihak musuh, Islam menjadi lemah

ekoran sikap umatnya sendiri. Ada pihak yang tidak prihatin dengan konsep

amar makruf nahi mungkar justeru membiarkan saudaranya terus dalam

kemaksiatan dan kesesatan. Maqasid syar‟iyah.( agama, maruah, harta, akal,

nyawa) Umat Islam juga disarankan mempertahankan hak masing-masing. Di

sini hak-hak maqasid syar‟iyah juga tergolong sebagai salah satu jihad dalam

Islam. Sebagai contoh, keluarga Yaser dan isterinya Sumayyah yang gugur

syahid setelah diseksa dengan kejam oleh kaum kafir kerana

mempertahankan agama Allah SWT. Begitu juga yang berlaku ke atas saidina

Bilal yang dadanya dihempap batu di bawah pancaran terik matahari tetapi

masih mengekalkan syahadah dan istiqamah kepada Allah SWT.

Kesemua ini adalah contoh-contoh jihad sama ada mempertahankan agama,

maruah, harta, akal dan nyawa. Bahkan umat Islam pada hari ini pun

berkewajipan menjaga hak masing-masing dan sekiranya mati maka ia

tergolong sebagai salah syahid di dalam Islam.

Menuntut ilmu Selain berjihad di medan perang, umat manusia juga

disyariatkan berjuang dalam bidang keilmuan. Ini penting bagi memastikan

umat Islam tidak ketinggalan dalam setiap lapangan. Apa ertinya kemenangan

di medan perang sekiranya kemenangan itu tidak diisi dengan masyarakat

berilmu. Sudah pasti suatu hari nanti umat Islam akan dijajah semula dalam

Page 240: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

240

bentuk lain seperti bidang sains teknologi, kedoktoran, ketenteraan dan

sebagainya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah SWT surah at-

Taubah ayat 122 yang bermaksud, “Tiada patut orang yang beriman keluar

semuanya ke medan perang. Mengapakah tiada keluar sebahagian di antara

tiap-tiap golongan mereka, supaya mereka yang tinggal memahami agama

dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali

kepadanya, mudah-mudahan mereka itu waspada.”

Umat Islam digalakkan mempelajari segala ilmu yang bermanfaat sama ada

ilmu fardu ain seperti fikah, tauhid atau ilmu fardu kifayah seperti sains,

perubatan dan sebagainya. Ini bertujuan supaya umat Islam tidak bergantung

kepada bangsa lain, bahkan fardu kifayah boleh menjadi wajib sekiranya tidak

ada orang Islam yang mempelajarinya. Sebagai contoh, ilmu perubatan

menjadi wajib kepada umat Islam mempelajarinya sekiranya tidak terdapat

doktor Muslim yang dapat merawat pesakit Islam.

Realiti Amalan Jihad pada Masa Kini

Istilah jihad pada hari ini sudah diterima pakai dengan lebih meluas. Sama ada

negara di blok Timur atau blok Barat menerima pakai istilah jihad. Tetapi apa

yang pastinya, jihad itu dipandang dari dua sudut iaitu positif dan negatif.

Sebagai contoh, jihad dipandang negatif oleh pihak Barat terutamanya

selepas peristiwa 11 September. Islam telah digelar sebagai agama yang

ganas dan umat Islam terutamanya di Afghanistan sebagai pengganas.

Sebaliknya pula dalam serangan pencerobohan tentera Amerika Syarikat dan

sekutu-sekutunya ke atas Iraq pandangan terhadap jihad telah berubah.

Rakyat Iraq berkewajipan mempertahankan negara mereka demi agama Islam

Page 241: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

241

dan negara mereka. Serangan pihak musuh adalah pencerobohan ke atas

kedaulatan negara dan ianya mesti dipertahankan.

Untuk itu, jihad itu perlu dinilai sebagai mempertahankan agama dan negara

daripada musuh. Dalam konteks negara Malaysia, konsep jihad perlu difahami

secara lebih luas dan terbuka. Amalan jihad perlu jelas agar tidak

mengganggu-gugat keamanan dan kedamaian rakyat dan negara. Terdapat

peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan jihad telah berlaku di dalam negara

seperti peristiwa Sauk.

Sebenarnya jihad perlulah bermatlamatkan mendapat keredaan Allah SWT

bukannya memenuhi ideologi politik dan agenda individu yang tertentu. Jika

matlamat jihad terpesong dari landasan syariat maka perjuangan tersebut

adalah kosong dan berdosa. Untuk itu, setiap pengorbanan atau jihad

hendaklah jelas dan bertujuan fi sabilillah. Realitinya banyak lagi yang perlu

diperjuangkan oleh masyarakat Islam di Malaysia khasnya. Selain berjihad

melalui peperangan, umat Islam mestilah berusaha mengangkat semula

kegemilangan Islam dalam semua bidang. Kekuatan Islam dan umatnya pada

hari ini bukan semata-mata kerana semangat dan kekuatan dalam

ketenteraan sahaja.

Sebaliknya kekuatan ekonomi, politik, ketenteraan, sains, teknologi dan

sebagainya adalah inti pati kekuatan yang sebenarnya pada hari ini. Justeru

dengan penguasaan tersebutlah umat Islam akan digeruni pihak musuh dan

seterusnya boleh menjadi pemangkin kepada negara-negara lain di dunia ini.

Hari ini kuasa tersebut dimiliki oleh Barat setelah mencedok dan

mengaplikasikan segala ilmu dalam tamadun Islam.

Page 242: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

242

Kesimpulan:

Umumnya jihad membawa maksud yang sangat luas. Ianya tidak boleh

disempitkan kepada jihad di medan perang semata-mata. Justeru jihad

dalaman seperti melawan hawa nafsu dan godaan syaitan juga tergolong jihad

fardu ain. Sebaliknya jihad menentang orang-orang kafir hanyalah jihad fardu

kifayah dan ianya bertukar wajib apabila pihak musuh menyerang atau

mengancam Islam dan umatnya. Akhir sekali saranan untuk mengaplikasikan

jihad di dalam kehidupan seharian Muslim seperti berikut; jihad melawan hawa

nafsu, godaan syaitan, kaum kafir „harbi,‟ golongan munafik dan amal makruf

nahi mungkar. Oleh itu, sekiranya setiap Muslim mengamalkan serta

menghayati semangat jihad nescaya kegemilangan Islam akan kembali

menyinari dan membawa kesejahteraan kepada alam ini.

13.3 Etika dalam Sains

Prof. Mohammed Abdus Salam, penerima Hadiah Nobel 1979 dalam kajian

Fiziks, pernah berkata:

“Tidak dapat disangkal lagi pada hari ini bahawa dari semua tamaddun di dunia

ini,

negara-negara Islam adalah paling lemah dalam ilmu sains. Kemelut ini tidak

boleh

diambil mudah kerana kelangsungan hidup (atau survival) yang bermaruah pada

hari ini

bergantung kepada kekuatan dalam ilmu sains dan teknologi.”

Bayangkan bahawa sepasukan penyelidik dari planet Marikh datang ke dunia di

antara abad ke-9 dan ke-13. Tugas atau misi mereka adalah untuk mengkaji

perkembangan budaya dan sosial manusia. Dari pemerhatian mereka, didapati

bahawa ada masyarakat yang dinamik dan berkembang ke arah peradaban yang

Page 243: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

243

lebih baik dan tinggi, manakala terdapat juga budaya dan peradaban yang kaku

dan rendah serta terikat kepada unsur-unsur tradisi dan ritual.

Para penyelidik ini akan membuat laporan bahawa peradaban yang paling maju

adalah peradaban atau tamaddun Islam yang mempunyai pelbagai kemudahan

dan infrastruktur seperti adanya Bait-ul-Hikmah, pusat-pusat pemerhatian

astronomi, hospital-hospital dan sekolah-sekolah. Baghdad pula merupakan

tempat yang paling “bercahaya” kerana ia menjadi pusat intelek dunia di mana

cerdik pandai dari seluruh pelusuk dunia datang untuk menuntut ilmu. Nama-

nama seperti Ibn Haytham dan Omar Khayyam pula terkenal sebagai saintis

moden.

Akan tetapi pada masa yang sama terdapat perbedaan yang amat ketara sekali

dengan tamaddun Eropah di mana mereka tenggelam di dalam Zaman Gelap

(Dark Ages), tidak ada perkembangan ilmu. Sebaliknya mereka kelihatan

sungguh ganas, seperti Pope yang memerintahkan pembakaran „ahli-ahli sihir

wanita‟. Bayangkan pula, sekiranya pasukan penyelidik dari planet Marikh ini

dating sekali lagi pada hari ini. Mereka akan terkejut kerana apa yang

diperhatikan sepuluh abad yang lalu amat berbeza dari apa yang berlaku

sekarang.

Tamaddun yang satu masa dahulu merupakan yang paling maju kini telah

terperangkap di dalam zaman pertengahan; menolak kepada pembaharuan dan

terus berpegang kepada nilai-nilai kuno. Sebaliknya, tamaddun yang kelihatan

kaku dan ganas pada masa dahulu telah amat maju ke hadapan. Mereka akan

tertanya-tanya apakah telah berlaku pertukaran peranan dari kedua-dua

kemenangan peperangan satu pihak ke atas pihak yang lain? Atau adakah

kerana telah berlaku perubahan pemikiran dan sikap kedua-dua tamaddun

tersebut?

Sudah lebih 700 tahun tamaddun Islam kehilangan hampir seluruh kemahuan

dan kebolehan di dalam ilmu sains. Sejak dari itu, selain dari usaha semasa

Empayar Uthmaniah dan pemerintahan Mohammed Ali di Mesir, tidak ada

Page 244: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

244

usaha-usaha yang signifikan untuk mengembalikan kegemilangan tamaddun

Islam. Ini adalah hakikat yang amat dikesali oleh kebanyakan orang Islam.

Sesungguhnya hakikat ini amat merisaukan para reformis Islam pada hari ini.

Tetapi, sebaliknya, terdapat para pengamal Islam tradisional tidak merasa kesal

dengan hakikat tersebut, malah ada yang selesa dengan kehilangan kemajuan

sains kerana mereka berpendapat bahawa pengaruh sekular yang merosakkan

dapat dihindar dengan menjauhkan ilmu sains dari Islam.

Kemajuan sains dan ideologi tidak dapat dipisahkan. Justeru, timbul persoalan

pokok: adakah Islam itu harmonis dan seiring dengan sains atau pun

sebaliknya? Perdebatan yang berlarutan di antara reformis Islam dan pengamal

Islam tradisi mengenai persoalan ini tidak membawa kepada penyelesaian

kepada kemunduran umat Islam hari ini. Masing-masing berpegang kepada

hujah-hujah dan tafsiran-tafsiran yang berbeda walaupun dari sumber yang

sama, ia itu dari hadis-hadis atau al-Qurán. Isu pokok perbedaan mereka ialah:

sains itu ilmu sekular dan tidak mungkin sebaliknya. Bagaimanapun, ciri sekular

sains itu tidak menyangkal kewujudan Tuhan. Akan tetapi bukti-bukti kebenaran

sains itu tidak bergantung kepada kepercayaan wujudnya tuhan kerana setiap

yang ditemui itu diperolehi daripada usaha-usaha ujian, pemerhatian dan logik.

Sama ada para saintis itu alim atau sebaliknya, ilmu sains tetap tidak berubah.

Perdebatan tersebut tidak akan sampai kepada penghujungnya. Sama ada sains

itu sekular atau tidak, hakikatnya ilmu sains amat penting dalam kehidupan pada

zaman ini. Setelah dunia berputar masuk abad ke-21, sikap Islam terhadap

sains, sama ada tiori atau praktikalnya, memberi impak yang amat penting

kepada masyarakat Muslim. Sains bukan lagi merupakan ilmu untuk golongan

elit atau cendikiawan sahaja. Sebaliknya ilmu sains telah merubah peradaban

manusia; tidak kira untuk kebaikan atau keburukan. Kekuatan ketenteraan,

kuasa politik dan kemewahan ekonomi sesebuah negara moden banyak

bergantung kepada kebolehannya memahami, mengawal dan mencipta sains

Page 245: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

245

moden. Bukti yang amat ketara ialah semasa Peperangan Teluk di antara

Tentera Bersekutu dengan Iraq.

Telah terbuku di dalam sejarah bahawa antara sebab kejatuhan tamaddun Islam

itu ialah kerana kegagalan menguasai sains. Malah kelemahan Islam dalam

sains telah menaikkan kuasa Barat dalam beberapa abad yang lalu. Di zaman

pertengahan, perhubungan di antara Islam dan Barat berbeda-beda; ada kalanya

mesra dan adakalanya bermusuhan. Pemerintahan Islam di Sepanyol selama

tujuh abad telah memberi peluang kepada orang-orang Eropah menimba

khazanah ilmu Yunani (Greek) dan Islam. Tetapi apabila timbulnya Peperangan

Salib serta penguasaan Empayar Uthmaniah di Balkan, hubungan di antara

kedua tamaddun tersebut menjadi tegang tanpa kesudahan. Sikap prejudis dan

syak wasangka tersebut diwarisi hingga ke hari ini.

Kemudian timbul Renaissance atau Zaman Kebangkitan di Eropah. Kejatuhan

sistem ekonomi feudal dan timbulnya sistem kapitalisme secara meluas yang

menyebabkan perubahan masyarakat, telah melahirkan sains moden di Eropah

400 tahun yang lalu. Budaya baru dengan sains moden ini cenderung melakukan

pelbagai ujian dan kajian secara lebih teratur berdasarkan kepada alam semula

jadi. Mereka tidak lagi terikat dengan „fatwa-fatwa‟ atau cengkaman para paderi

atau agamawan. Dengan kemajuan sains, orang-orang Eropah mendapat

kekuasaan baru yang tidak pernah mereka impikan. Dengan kuasa ini juga

mereka dapat memahami hukum alam dengan lebih mendalam dan seterusnya

mencipta teknologi-teknologi yang baru. Malangnya, sains ini juga digunakan

sebagai senjata untuk menjajah dan menghambakan tamaddun yang masih

mundur teknologinya secara lebih sistematik.

Masyarakat Islam rata-ratanya tidak terdaya menangkis serangan kuasa

imperialisme pada abad ke-18. Hampir semua negara-negara Islam, dari Afrika

Barat hingga Asia Timur, telah dijajah. Kekuatan pihak penjajah bukan

bergantung kepada bilangan askarnya, tetapi kepada penggunaan ilmu sains

Page 246: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

246

moden. Pertentangan di antara kedua tamaddun tersebut tidak seimbang kerana

satu pihak menggunakan senjata-senjata moden, seperti senapang dan meriam,

manakala satu pihak lagi masih menggunakan senjata lama seperti pedang dan

panah. Peralatan yang canggih seperti kapal wap, telegraf, barangan hasil mesin

dan kaedah organisasi moden merupakan tulang belakang kepada kekuatan

penjajah.

Negara-negara Islam berperang dengan kekuatan dari segi bilangan

tetapi tanpa teknik peperangan moden mereka telah tumpas kepada tentera

penjajah yang lebih berdisiplin dan teratur serta berkelengkapan moden,

walaupun mempunyai bilangan yang jauh lebih kecil. Konfrontasi di antara dunia

Barat, yang lebih maju dari segi industri dan ekonomi, dengan dunia tradisional

telah menimbulkan pelbagai kesengsaraan. Hasrat dunia Barat ialah „memberi‟

tamaddun baru kepada negara-negara yang dijajah dengan memusnahkan

budaya tempatan. Kesan parut kemusnahan tersebut masih terasa hingga ke

hari ini.

Era kemerdekaan negara-negara yang dijajah bermula selepas Peperangan

Dunia Kedua. Setelah berlaku kemusnahan sistem ekonomi, sosial dan budaya

tradisional serta hubungan politik oleh kuasa imperialisme Barat, timbul pula

gejala politik orang-orang Islam di kalangan negara-negara tersebut. Namun

peranannya amat terbatas, hinggakan persempadanan negara-negara mereka

ditentukan oleh kuasa penjajahan sebelum mereka pulang. Kegembiraan

mendapat kemerdekaan tidak bertahan lama.

Perampasan tanah Palestin, kekalahan orang-orang Arab di dalam peperangan

dengan Israel, kegagalan pemerintah negara-negara yang baru merdeka

menangani dan mentadbir dengan sistem demokrasi yang stabil telah

memusnahkan harapan orang-orang Islam mengecapi kemerdekaan

sebenarnya. Kegagalan pemerintahan secular nasionalis-sosialis, - seperti

Mossadeq di Iran, Nasser di Mesir, Sukarno di Indonesia and Zulfikar Ali Bhutto

Page 247: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

247

di Pakistan – telah menimbulkan kekecewaan yang lebih mendalam dan

seterusnya membibitkan pergerakan-pergerakan fundamentalis.

Bentuk pemerintahan birokrasi-tentera dan puak feudal tertentu menjadi dominan

di kalangan negara-negara Islam. Sistem pemerintahan sedemikian amat jauh

menyimpang dari nilai-nilai sosial dan etika Islam itu sendiri. Akan tetapi

kekuatan pemerintah dan negara demikian telah dapat membina identiti dan

menyatukan masyarakat Islam moden. Malangnya pemerintah negara-negara

Islam ini tidak menunjukkan kebolehan atau kemahuan untuk mengatasi dan

menangani masalah-masalah dan cabaran-cabaran dunia moden, terutamanya

pembangunan sains dan budaya yang rasional.

Jika dibandingkan dengan negara-negara bukan Islam yang mempunyai sumber

dan tahap pembangunan budaya yang hampir serupa, negara-negara Islam

masih jauh ketinggalan. Pembangunan ilmu sains yang rendah merupakan

kegagalan yang memberi impak kepada kemunduran negara-negara Islam pada

hari ini. Natijahnya, negara-negara Barat pasti menguasai bidang ekonomi dan

intelek untuk jangka masa yang panjang. Walaupun kita telah melangkah ke

abad 21, masih tidak nampak pergerakan atau perubahan yang ketara di negara-

negara Islam untuk mencapai kebudayaan yang berteraskan sains.

Kegagalan kemajuan sains di kalangan negara-negara Islam juga berpunca dari

kegagalan pemerintah mempertahankan kedaulatan dan sumber negaranya,

menyediakan keperluan asas kepada rakyat jelata dan menubuh kerajaan yang

benar-benar mewakili rakyat.

Jika kita lihat krisis di negara-negara Islam semuanya adalah berpunca dari krisis

politik. Tidak pernah berlaku dalam sejarah orang-orang Islam terjadi pemisahan

kuasa politik dengan masyarakat. Dari Maghribi ke Syria, dari Iraq ke Pakistan

dan Indonesia, orang-orang Islam telah diperintah oleh kumpulan minoriti yang

mempunyai kuasa mutlak. Hampir semua pemerintah negara Islam

Page 248: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

248

mengamalkan korupsi dan penindasan rakyatnya daripada mempertahankan

sumber alam atau kedaulatan Negara masing-masing dan mereka lebih

cenderung tunduk kepada campur tangan luar.

Kemelut ini juga telah menyebabkan negara-negara Islam jauh ketinggalan untuk

bersaing dengan negara-negara lain dalam mengejar kemajuan dan melakukan

penciptaan yang baru kerana kurangnya ilmu dan peralatan.

Sains: Ciri-ciri dan Sumber

Masa depan kemanusiaan dan sains berkait rapat. Sains, yang dipandu oleh

prinsip moral yang sejagat, menentukan kelangsungan hidup manusia yang

bertamaddun di dunia ini. Dengan sains manusia dapat berhadapan dengan

angin dan ribut, penyakit-penyakit dan kepercayaan tahyul (atau superstitions)

yang menghantui manusia.

Pelbagai tentangan terhadap sains telah berlaku dari semenjak dahulu kala lagi,

terutamanya dengan kepercayaan agama bahawa sains adalah ilmu yang tidak

mempercayai agama. Sains pernah dikatakan memusnahkan nilai-nilai moral

beragama. Disamping itu, kekecewaan yang ketara terhadap apa yang dijanjikan

oleh sains untuk memberi kesejahteraan kepada manusia sejagat. Sains telah

menjadikan globalisasi dunia, tetapi sains masih gagal untuk menyatu padukan

manusia. Kita kini hidup di dalam suasana pencemaran alam yang

membahayakan di mana sistem ekologi telah dimusnahkan oleh sisa tamaddun

industri. Kerap kali manusia yang mempunyai agenda cita-cita ketenteraan

menilaikan sains untuk membuat rekabentuk yang membahayakan manusia.

Justeru, sains jika disalahgunakan boleh merosakkan peradaban manusia.

Kelahiran sains moden telah bermula sejak dari zaman tamaddun Islam lagi

tetapi kemuncaknya ialah methodologi yang lebih saintifik dalam membuat ujian,

Page 249: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

249

penemuan dan ciptaan. Selepas Copernicus, seorang ahli astronomi berbangsa

Poland, dunia tidak lagi dianggap sebagai pusat cakerawala tetapi hanyalah

sebuah dari banyak planet yang mengelilingi sebuah bintang di satu sudut

galaksi. Manusia mula menyedari bahawa mereka bukanlah pusat segala

ciptaan, tetapi hampir tidak bermakna jika dibandingkan dengan ciptaan alam

semesta ini. Terdapat banyak lagi ahli-ahli dalam bidang-bidang sains yang

berjaya membuat penemuan baru selepas mereka bebas dari cengkaman kuasa

gereja Kristian di zaman pertengahan.

Dengan penemuan-penemuan yang baru dalam Revolusi Saintifik, maka

lumpuhlah kuasa Gereja dan seterusnya menukar konsep Tuhan di dalam

theologi Kristian. Anehnya, penemu-penemu tersebut (seperti Descartes, Galileo,

Voltaire dan Newton) bukanlah orang yang tidak beragama. Sebaliknya mereka

juga penganut agama Kristian yang kuat. Malah mereka berpendapat bahawa

hukum alam ini tidak akan sempurna tanpa wujudnya satu Tuhan atau Pencipta.

Tetapi bagi mereka Tuhan ini berbeza dengan Tuhan yang mereka pernah

pelajari yang tugasnya hanya memakbul doa manusia yang meminta atau

melakukan mukjizat untuk orang-orang tertentu. Mereka kini mempercayai

bahawa Pencipta itu adalah yang mengatur pergerakan alam yang amat

kompleks ini mengikut hukum-hukum tertentu.

13.4

KESAN PERKEMBANGAN KONTEMPORARI KEPADA MASYARAKAT DAN

NEGARA

Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah

melanda dunia. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi

Page 250: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

250

semua bidang peradaban. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di

negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan

agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas, kita dipanggil untuk menilai

buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi.

Cabaran globalisasi kini memerlukan pembentukan generasi muda yang berdaya

tahan melalui ilmu dan kemahiran. Berdasarkan beberapa aspek dan isu

globalisasi yang telah dibicarakan, dapatlah dikatakan bahawa dunia hari ini

sedang menghadapi satu cabaran dan perubahan yang sangat hebat yang

belum pernah berlaku pada abadabad sebelumnya. Cabaran globalisasi dan

implikasinya terhadap ekonomi, budaya, teknologi dan politik adalah luas dan

mempunyai kesan yang positif dan negatif. Penerimaan terhadap perubahan

haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri,

keluarga, agama, bangsa dan negara.

Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat.

Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Untuk berjaya, kita

perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita,

terutamanya kekayaan daIarnan (inner riches) yang terdapat dalam agama dan

tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau

keilmuan. Globalisasi yang membawa mesej kesejagatan, merentasi sempadan

negara dan yang menggambarkan kerjasama, sokongan dan perpaduan antara

negara dan antarabangsa sewajarnya perlu diberi nafas baru agar manfaatnya

turut sarna dinikmati oleh negara-negara kecil, bukanriya sekadar

menguntungkan negara-negara maju.

Page 251: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

251

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )

UNIT 14 dan 15

Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara ( Prinsip

1-10)

10 PRINSIP ISLAM HADHARI

Pengenalan

Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus

kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan

Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan

melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta

pembangunan fizikal.

Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem

ekonomi, sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik,

pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan

beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia

menangani cabaran semasa dunia global.

Islam Hadhari bukanlah agama baru. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Islam

Hadhari bukannya mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk

mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung

dalam Al Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam.

Page 252: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

252

Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali

tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah.

Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam

dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi

cabaran dan realiti semasa, pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang

diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa

dan mengikut tempat. Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan

kaedah untuk diperkemaskan supaya lebih seimbang dan menyeluruh,

merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan ekonomi,

diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan yang

komprehensif, diperlengkap pula dengan program pembangunan rohani untuk

menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Prinsip Islam Hadhari

Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI

2. Kerajaan adil dan beramanah

3. Rakyat berjiwa merdeka

4. Penguasaan ilmu pengetahuan

5. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif

6. Kehidupan berkualiti

7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita

8. Keutuhan budaya dan moral

9. Pemeliharaan alam semula jadi

10. Kekuatan pertahanan

Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan

pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada

mana-mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang

Page 253: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

253

agama dan berbilang kaum. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk

memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia

semasa.

Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan

kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh – berupaya

menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat.

Warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat

Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi

memajukan masyarakat Malaysia.

Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh, secara

drastik, secara sistematik, dan tidak bersifat sektor atau partisan. Ini memerlukan

satu perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Selaras

dengan itu, konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja

sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan

dalam semua bidang kehidupan perlu dititikberatkan, khususnya prinsip maqasid

al Syariah adalah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut:

a) Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama

b) Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal

c) Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa

d) Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta

e) Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan

Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu

dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian

dengan kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat

dibentuk. Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan

berjihad. Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas, meliputi aspek

kehidupan manusia seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta

melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua

Page 254: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

254

urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang pendidikan, penguasaan

sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti ekonomi, hendaklah dijadikan budaya.

Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini perlu diberikan perhatian dan

diberikan pengiktirafan.

Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat

menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lil‟alamin)

untuk membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global.

Semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan

bagi menghasilkan rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah

meningkatkan daya saing umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan

menghayati sifat berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak

lain. Sikap dan nilai-nilai negatif masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang

terkandung di dalam tasawwur Islam.

Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan

bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran.

Tuntutan Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu

dihayati. Perlu diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar

tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Bahawa

penguasaan sains dan teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran

merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Begitu banyak ayat-ayat di dalam al-

Quran yang menyentuh soal penguasaan sains dan teknologi, yang perlu

diberikan perhatian oleh umat. Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan

teknologi yang membawa kepada kelahiran renaissance di Eropah wajib

diketahui oleh semua pelajar Islam. Usaha melahirkan saintis Islam yang dapat

menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu diperbanyakkan.

Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses

pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan

tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna, jujur, telus dan amanah.

Manusia tidak mungkin berjaya memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap

Page 255: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

255

dan pandangannya terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya, kerana

alam dan fenomenanya diciptakan dan ditundukkan oleh Allah SWT untuk

manusia diturunkan sebagai khalifah. Kerana itu, amatlah penting untuk umat

manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran, supaya

membolehkan manusia menguasai dunia.

Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai

sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun.

Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia

dengan tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme

memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah

bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia

semata-mata. Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan

kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi. Allah SWT berfirman:

Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang

telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan

hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu

(keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada

hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu

(dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan

janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi

sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat

kerosakan".

(Surah al-Qasas: Ayat 77)

Page 256: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

256

PRINSIP PERTAMA : KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH

Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. al-qur‟an dan sunnah

Rasulullah S.A.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. Gabungan

kemantapan akidah (kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan

nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri

dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang

cemerlang. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam surah al-A‟raaf :96,

Maksudnya : “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu,

beriman serta bertaqwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu

pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi . Tetapi

mereka mendustakan(rasul kami), lalu kami timpakan mereka dengan azab

seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.”

Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang

berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan

kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT

dalam surah al-Baqarah : 256

Maksudnya :

"Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata

kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak

percayakan Taghut, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia

telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus

dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6, Allah SWT berfirman,

Page 257: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

257

Maksudnya :

“Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku”

PRINSIP KEDUA : KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH

Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut

kadar masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah

an-Nahl : 90

Maksudnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan , serta

memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan

perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu

(dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan

mematuhiNya”.

Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan, warna kulit, bangsa,

kedudukan, miskin kaya atau perbezaan agama. Ini bersesuaian dengan

peruntukan dalam al-qur‟an dan hadis Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman

dalam surah al-Maa‟idah : 8

Page 258: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

258

Maksudnya :

“Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu

kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa

jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang

kamu lakukan”.

Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya, “Sekiranya(anakku)

Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya”.

Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan

yang diletakkan ke atasnya. Ini bersumberkan dari al-qur‟an dan hadis Nabi

SAW. Dalam al-qur‟an Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa‟ :58

Maksudnya :

“ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis

amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu

Page 259: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

259

menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum

dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT

sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat”.

Dan hadis nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya :

“ Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah”.

Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan

adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. Pengurusan negara yang

cekap, adil, amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan

negara yang baik, maju, dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan

dalam al-qur‟an surah Saba‟ : 15

Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba‟ satu

tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal

mereka, iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur)”. Yang terletak

disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka).(Lalu dikatakan kepada

mereka):”makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah

kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur), dan

(Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”.

RAKYAT BERJIWA MERDEKA

Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat

yang berjiwa merdeka. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan

inovatif. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang

Page 260: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

260

dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat

bagi memartabatkan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini selaras dengan

firman Allah SWT dalam al-qur‟an surah al-Isra‟: 70

maksud:

“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan kami telah

beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan

kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik

serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-

makhluk yang telah kami ciptakan”.

Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah, bersikap

terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain, tidak bersikap jumud dalam

menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalan-amalan negatif

yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu.

Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada

peraturan undang-undang dan etika, sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah

digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang

teguh dan utuh.

Setiap potensi anggota masyarakat harus digerakkan sebijaksana mungkin

sehingga mampu memartabatkan jatidiri, imej keluarga, integriti masyarakat,

keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak

berbelah bahagi.

Page 261: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

261

Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta

bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang

tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang

terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri.

Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran

semata-mata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan

bekerja bersungguh-sungguh ke arah menyumbang dan membangunkan

negara.

PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan

kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya

kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan, kekuatan peribadi dapat

ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Proses ini perlu bagi

melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat

Falsafah Pendidikan Negara kita. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam

al-qur‟an surah al-Mujaadalah: 11

Maksudnya:

“Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) –

beberapa darjat . Dan (ingatlah), Allah maha mendalam pengetahuanNya

tentang apa yang kamu lakukan”.

Page 262: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

262

Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak

akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. Tamadun Baghdad

dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang integratif

mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur.

Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa, faktor ilmu

intergratif, kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi

melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan

ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang

terhadap pembangunan negara, bangsa dan manusia sejagat.

Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu

fardu kifayah, hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Melalui

system pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double Major, kita

boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan

negara dan ummah.

Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi

amat digalakkan dalam tradisi Islam. Amat disedari umat Islam ketinggalan

dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Sewajarnya usaha

pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya

asas pembangunan intelek, rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang,

menyeluruh dan teratur. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah a-li

„Imraan : 190

Maksudnya : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran

Page 263: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

263

malam dan siang, ada tanda-tanda(kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan

rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal;

PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF

Dalam usaha untuk memajukan negara, aspek ekonomi turut sama diberi

keutamaan oleh Islam. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif

memberikan satu pendekatan yang menggabungkan kepada usaha

memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan

melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan sesuai dengan perkembangan

ekonomi di dalam negara dan diperingkat antarabangsa. Ini bertepatan dengan

firman Allah S.W.T dalam surah al-Jumu‟ah : 10

bermaksud:

“Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka

bumi(untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa-apa yang

kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-

banyak(dalam segala keadaan) , supaya kamu berjaya(di dunia dan akhirat)”.

Untuk menjayakan pendekatan tersebut, pihak kerajaan dan sektor swasta perlu

sama-sama berperanan secara bersepadu. Ini sudah pun diberi penekanan

dalam konsep pensyarikatan Malaysia. Islam Hadhari menuntut setiap

masyarakat merebut peluang untuk memaju pencapaian ekonomi mereka.

Usaha-usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ekonomi di dalam

negara akan terus diberi keutamaan. Melalui strategi pembasmian kemiskinan,

mencapai guna tenaga penuh, kestabilan paras harga dan pertumbuhan

Page 264: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

264

ekonomi yang mapan, keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai.

Bahkan strategi tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari.

Melalui strategi tersebut negara mampu mengembeling kesemua tenaga rakyat

semoga mereka dapat berprestasi di peringkat optimum. Dalam rangka yang

sama pendekatan Islam Hadhari akan terus berusaha untuk meningkat

kecekapan sistem penyampaian sektor awam dan prestasi sektor swasta.

Justeru itu mutu sistem pendidikan dan Institusi Latihan Negara perlu sentiasa

dipertingkatkan semoga kesemua aspek keperluan tersebut dapat dibekalkan

kepada rakyat.

Dalam suasana ekonomi dunia yang sangat mencabar dan tidak menentu,

perancangan dan dasar ekonomi yang digubal perlu sensitif kepada

perkembangan tersebut. Walaupun sektor pembuatan dan perkhidmatan

menyumbang secara besar-besaran kepada pertumbuhan ekonomi negara, demi

keselamatan negara, sektor pertanian akan turut diberi perhatian yang

sewajarnya. Pembekalan kepada makanan asasi rakyat, adalah sesuatu yang

dituntut oleh Islam. Melalui kemajuan bidang sains bioteknologi, negara akan

berusaha untuk memaju sektor pertanian dengan teknologi tersebut.

Jelas sekali bahawa pendekatan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan yang

komprehensif di mana pencapaian pembangunan ekonomi negara mampu

menjana kepada wujudnya sebuah masyarakat yang bertamadun dan progresif.

KEHIDUPAN BERKUALITI

Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian

kehidupan masyarakat secara berkualiti. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi

dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. Bahkan Islam

menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan

untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat adalah hasil

daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari

Page 265: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

265

kesemua aspek termasuk aspek kerohanian, fizikal dan material. Ini bertepatan

dengan firman Allah S.W.T dalam al-qur‟an surah al-Qasas : 77

Bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah

kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau

melupakan bahagianmu(keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat

baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik

kepadamu(dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang melimpah-limpah); dan

janganlah engkau melakukan kerosakan dimuka bumi; sesungguhnya Allah tidak

suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”.

Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan

kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama, kemampuan memajukan

taraf pendidikan, menghayati kehidupan yang aman, hak memiliki harta dan

jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang.

Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan

mengikut Islam tidak bersifat statik, malah usaha untuk meningkat maju dalam

kesemua aspek tersebut perlu diusaha dan dijayakan dari masa ke semasa

semoga tahap pencapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia.

Di samping itu, Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Keluarga

yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan

berprestasi. Bahkan gejala sosial masyarakat dapat diminimakan jika setiap

institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan.

Page 266: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

266

Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti, kemudahan persekitaran

turut serta diberi perhatian. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut

sama difikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga.

Dari pendekatan Islam Hadhari, kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari

kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu.

PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA

Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan

kepada setiap individu tanpa diskriminasi, sama ada sebagai kumpulan majoriti

atau minoriti. Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. Jaminan

tersebut meliputi nyawa, agama, harta, kehormatan dan akal. Dalam Islam ia

terkandung dalam matlamat pesyariatan syariat Islam (Maqasid as-Syariah).

Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi

kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Penafian dan halangan ke atas hak-hak

tersebut adalah salah dari segi undang-undang. Ini selaras dengan firman Allah

SWT dalam al-qur‟an surah al-Hujuraat : 13.

bermaksud

“Wahai Umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki

dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku

puak, supaya kamu berkenal-kenalan( dan beramah mesra antara satu sama

lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih

taqwanya di antara kamu,(bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).

Page 267: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

267

Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi mendalam pengetahuanNya(akan

keadaan dan amalan kamu)”.

Jaminan ke atas hak-hak tersebut terkandung dalam Pelembagaan Persekutuan.

Ia terdapat dalam Bahagian Kedua Perlembagaan yang membuat peruntukan

mengenai kebebasan asasi (Fundemental Liberties).

Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita

dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki.

Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati

apa jua yang dinikmati oleh kaum-kaum lain. Mereka boleh menyertai dalam

pentadbiran negara aktiviti ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan politik. Isu

mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan

dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara.

Rasulullah S.A.W telah juga menyebut dengan jelas tentang wanita sejak mula

hingga keakhir hayat baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan

Haji Wida‟(Haji perpisahan) dengan sabdanya yang telah diriwayatkan oleh

muslim,maksudnya :

“Maka bertaqwalah kamu kepada Allah terhadap wanita kerana sesungguhnya

kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada

kamu mencampuri mereka dengan ijab Kabul yang sah sesuai dengan aturan

Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan

orang luar yang dibenci oleh suaminya berkunjung kerumahnya. Sekiranya

mereka melakukan sedemikian, ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak

menyakitkan. Manakala bagi mereka(wanita) keatas kamu(lelaki)pula ialah

memberikan mereka rezeki (makanan) dan perhiasan/pakaian dengan cara yang

baik. Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan

kamu selepasnya sekiranya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah(al-

qur‟an)”.

Page 268: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

268

Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara mencapai kemerdekaan sampai

ke hari ini menunjukkan setiap kaum dan bangsa tidak dinafikan hak-hak

mereka, bahkan dalam beberapa perkara diberikan perlindungan dan jaminan

melalui undang-undang negara.

Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara-negara lain bagi menjamin

hak-hak seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan, kerajaan telah menubuhkan

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Kerajaan juga telah menerima

deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDHR), beberapa teriti

dan kemanusiaan lain, termasuk mengenai wanita. Bahkan dalam beberapa

aspek kedudukan wanita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah

negara Islam. Ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka dan

kesatuan yang menguruskannya. Mereka boleh terlibat dalam semua sektor

pekerjaan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang negara dan

penyertaan dalam pembangunan negara.

Bagi menjamin hak-hak tersebut dihormati dan tidak dicabuli, terdapat badan-

badan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah diberi kuasa dan

bebas untuk membicarakan isu menyalahi hak-hak apabila berlaku pertikaian.

Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi

perhatian dan kedudukan wajar kepada bukan Islam dan wanita. Sebenarnya

hak-hak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi golongan bukan Islam dan

semua kaum serta jantina. Dalam sejarah pemerintahan Islam orang bukan

Islam diberi kedudukan dalam pemerintahan, hak-hak mereka tidak dinafikan.

Kebebasan beragama diberikan bagi menjamin penghayatan dalam

pembangunan negara dan perkhidmatan. Mereka diberikan hak sehingga

menjawat jawatan menteri dan pegawai kanan kerajaan. Sejarah membuktikan

orang bukan Islam begitu senang berada di bawah pemerintahan Islam kerana

hak-hak mereka terjamin dan kerajaan berlaku adil ke atas mereka. Keadaan

yang sama dapat disaksikan berlaku di negara kita.

Page 269: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

269

Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang jitu serta adil, saksama, amanah

dan bertanggungjawab kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira

kaum, bangsa, keturunan dan fahaman agama, tidak memandang rendah mana-

mana golongan. Hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang dan apabila

timbul pertikaian ia boleh diselesaikan oleh mahkamah atau badan

seumpamanya. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa‟:

58.

maksudnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis

amanah kepada ahlinya(yang berhak menerimanya) dan apabila kamu

menjalankan hokum diantara manusia, (Allah menyuruh)maku menghukum

dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran

yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar,

lagi sentiasa melihat”.

KEUTUHAN BUDAYA DAN MORAL

Satu daripada perinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya

keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut. Dalam

rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia, kepelbagaian budaya dan

agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh,

murni dan luhur. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan

menjamin kesejahteraan, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat

majmuk. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. Ini

bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mukminin: 1-2

Page 270: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

270

maksudnya:

“Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Iaitu mereka yang

khusyu‟ dalam sembahyangnya”.

Dengan demikian kemajuan ekonomi dan teknologi Malaysia akan berjalan selari

dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum.

Namun, gejala keruntuhan akhlak, kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu

dalam masyarakat Malaysia semasa, merupakan suatu cabaran besar kepada

pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari.

Dari perspektif tamadun dan agama Islam, kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu

bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang luhur. Matlamat ini tidak

akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilai-nilai

moral, etika dan kerohanian yang luhur. Sejarah telah membuktikan bahawa

tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan

zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan

negara.

Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai

murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah

kebudayaan tinggi (high culture).

PEMELIHARAAN ALAM SEMULAJADI

Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia,

tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. Kesejahteraan yang

dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara

sesama manusia dengan alam tabii. Dalam proses pembangunan, manusia

mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii

secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. Natijahnya,

Page 271: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

271

keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. Peristiwa tanah runtuh,

banjir kilat, pemanasan global, ribut taufan, hujan asid, pencemaran udara, air

dan darat, kepupusan tanaman, habitat dan sebagainya semuanya menyumbang

kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia.

Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun

dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari.

Deklarasi Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara

dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Malaysia sendiri telah

mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara

secara lestari dan mesra alam.

Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan

pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. Pembangunan insan yang

berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama,

bertanggungjawab dengan alam, membangun alam secara terancang perlulah

diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Pembangunan sains dan teknologi

yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan

kepada seluruh peringkat masyarakat. Penyelidikan dan pemantauan terhadap

alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan

tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat.

Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi

harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk

terus maju.

KEKUATAN PERTAHANAN

Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi kekuatan

ketenteraan dan persenjataan, malah ia merangkumi kekuatan diri, fizikal dan

spritual. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam al-qur‟an surah al-Anfal:

60

Page 272: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

272

maksudnya:

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda

yang lengkap sedia, untuk mengerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan

musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak

mengetahui nya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa yang kamu belanjakan

pada jalan Allah akan disempurnakan balasanya kepada kamu,dan kamu tidak

akan dianiayai”.

Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan

negara dari dicerobohi. Untuk itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan

yang terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara dan bukan untuk

menyerang dan menguasai bangsa dan negara lain.

Kekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan, keamanan dan keselamatan

negara yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara berterusan.

Perubahan suasana politik dunia global masa kini dan tekanan serta penghinaan

yang dihadapi oleh sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai

kekuatan ketenteraan dan keupayaan mempertahankan diri. Negara perlu

diperlengkapkan dengan rancangan serta program jangka panjang untuk

menyemai rasa hak dan tanggungjawab membela kemuliaan maruah diri,

bangsa dan negara. Pendekatan Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan

umat supaya mereka berupaya menghadapi cabaran dunia semasa.

Page 273: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIAtitaslava.weebly.com/uploads/6/4/1/...tamadun-islam-tamadun-asia-p… · TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA. 2 Tajuk Kandungan Jam 1 Pengenalan ilmu ketamadunan

273