2014 08 18 happyweek 81

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdraví, imunita, úspěch, rodina, práce, podnikání, byznys, kariéra, domov, prostředí, energie, design, interiér, domov, kancelář, zisk

Text of 2014 08 18 happyweek 81

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 18.8. 2014 . 081 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Slovo lka je spojen se slovem lit. Zdravotnk je spojen se slovem zdrav. Bylo by velmi dobr, kdybychom mohli vce asu strvit se zdravotnky, ne s lkai. Lka toti pichz na adu, kdy u je pozd. Znamen to, e jste ji nco pokazili. Pokud by zdravotnk byl lovk, kter se star o zdrav, pak by se ml postarat o to, abyste zstali zdrav. Bohuel, v na spolenosti takto medicna nefunguje. Medicna se star o nemocn. O zdrav se nestar nikdo. Ano, urit mete namtnout, e mte monost vyut doktora i v dob, kdy jsme zdrav. Mete jt na preventivn prohldky apod. Ale k emu vede tato prohldka? Vtinou k tomu, aby lka vylouil i potvrdil chorobu. Pokud ji vylou, pak vs pust dom a je ve vyzeno. Pokud chorobu potvrd, pak jsme opt u len. Pokud chcete zstat zdrav, muste pro sv zdrav dlat hlavn vy nco sami. Muste se o sv zdrav starat. A to hlavn aktivn a preventivn. Pokud znte energie a jak na vs psob, pak pesn vte, kdy, co a jak dlat, abyste si sv zdrav udreli. Sta vdt, jak energie vldnout v danou dobu i obdob a podle toho se zachovat. Nyn vldne stle silnji obdob energie fze kovu. Kov je velmi siln spojen s imunitou. Pomh vm, aby se vae tlo zpevnilo, zathlo (stejn tak, jako to dl v tomto obdob proda) a minimalizovalo tak toky rznch vir, bakteri apod.. Zrove ale toto obdob pat k jinov energii, tj. energii, kter slbne. O to vce si muste energie dodvat vy sami. Vy ji vte, e hlavnmi zdroji energie pro ivot je strava a vzduch. Proto je velmi dleit, abyste volili hlavn sprvnou stravu, kter vm dod co nejvce potebn energie. Tlo je nyn dobr posilovat hlavn vitamny a minerly. Proda na to pamatuje a nabz vm velk mnostv rznho ovoce a zeleniny. Ve prv dozrv a je tak pipraveno vm dodat ve, co potebujete pro poslen va imunity. Do svho jdelnku proto dvejte stle hodn ovoce a zeleniny. Zante vce vyuvat esnek, kter m velkou slu a doke imunitu opravdu posilovat. Ovoce postupn bude vce a vce nahrazovat zelenina. Je dobr, abyste v nsledujcch mscch vyuili zeleninov vy. Poite si dobr odavova a kad den si udlejte lahodn zeleninov koktejl. Nezapomete vak do nj vdy dt troku rostlinnho oleje, aby se iviny lpe vzaly a tlo je dokzalo vyut. Zante tak s vvary. Nemuste je jet mt kad den. Pokud bude venku horko, pak jsou zbyten. Ale stle vce se bude ochlazovat a v takovch dnech je vvar velmi dobr. Nezapomete tak doplovat minerly. Jsou velmi dleit pro poslen imunity. Mete je opt zskat z vhodn stravy, nebo si podit vhodn a kvalitn doplnk stravy. Osobn mohu doporuit Fytomineral od firmy Energy. Vhodn je tak vyuvat rzn byliny. Porate se s odbornkem, jak byliny jsou pro vs v danm obdob nejvhodnj. m vce sv tlo budete nyn posilovat, tm odolnj budete proti stle vtm tokm rznch onemocnn. Kov se ve s orgny jakou jsou plce, tlust stevo a ke. Proto si tyto orgny hldejte a posilujte je. Dvejte si hlavn pozor na horn cesty dchac. Tudy nemoci v tomto obdob mohou vstupovat do vaeho tla nejastji.
  • 2. www.akademiestesti.webs.com JDTE JEN A JEN SVOJ CESTOU Jsem velmi rd, e se stle vce a vce hovo o tom, e kad lovk m jt svoj vlastn cestou. Jet nedvno bylo velmi tk si prosadit svoj cestu. Vtina lid se o svm ivot rozhodovala hlavn na zklad tzv. spoleensk poptvky a podle toho, kde se daj nejsnadnji vydlat velk penze. Lid se tak o svoj cest rozhodovali na zklad vnjch vliv a naprosto v sob potlaovali sami sebe. Kolik talent se takto zniilo nelze ani spotat. D se ci, e jen miziv st lid si skuten prosadila svoj cestu. Lid se tak snaili protlait ivotem, ani by k tomu mli njak pedpoklady. Takov ivot je nejen velmi nron a vyerpvajc, ale hlavn v nm nikdo nenajde naplnn a tst. Zmny, kter nyn ve spolenosti m dl tm vce sl, pinej s sebou i jin pohled na ivot z pohledu ivotn cesty. Stle vce lid si uvdomuje, e postaven, moc a penze nejsou to nejdleitj. A hlavn, uvdomuj si, e k spchu nemus vyut cestu, kter je za spnou povaovna, ale mohou se vydat na svoji cestu a doshnout spchu podle svho. Lid, kte svch talent vyuili pro svoji cestu je mlo. Ale o to znmj jsou. Jsou to vtinou hvzdy byznysu, jako nap. Jack Welsh bval velk boss GE, nebo Steve Jobs ze spolenosti Apple, ale tak hvzdy show-byznysu jako Madonna, Bono Vox (U2), Michael Jackson, Lady Gaga apod. Tito a jim podobn se vydali na svoji cestu vzdor astm tlakm, kter ly proti nim. Prosadili si svoji cestu a ta je dovedla asto a na sam vrchol. Nejde vak o to, e se muste na sv cest stt slavn a mus vs znt cel svt. Mm to tst, e znm nkolik lid, kter cel svt nezn a pesto ij spn a velmi astn ivot. Ve stav na svch pirozench talentech, svoji kariru na nich zaloili a dle ji rozvjej. Nedl tak ivot na prci a soukrom. Prost ij svj ivot. Posledn dobou takovch lid potkvm stle vce. Nejprve to byli lid kolem 40-50 lety, kte si po dlouhch letech diny a tk prce uvdomili, e bohatstv, postaven a nkdy i slva, kter doshli, jim nepinej naplnn. Rozhodli se tedy ukonit svoj dosavadn cestu a dali se na svoj cestu. Nejsou o nic mn spn, ale jsou hlavn naplnn a astn. Mm nyn nap. tu est pracovat s jednm velmi vznamnm odbornkem na przkum trhu. Cel roky tuto prci dlal v rmci velk mezinrodn korporace. Pak si uvdomil, e tento zpsob prce ho svazuje a pin mu vce stresu ne radosti. Proto se rozhodl tuto cestu ukonit a vykroil na tu svoj cestu. Nyn dl vci, kter ho t, propojil svoj ve a talent. Je stejn vznamnm odbornkem i nyn a navc je velmi spokojen. Takovch pklad je stle vce a vce. A co m na tom nejvce t je fakt, e se to netk jen tto vkov skupiny. Ml jsem obrovskou radost, kdy jsem v minulch nkolika dnech eil podobn rozhodnut s lidmi, kte jet nedoshli ani tictky. Prost si uvdomili, e jejich spn karira nen jejich cesta. S vdomm, e mohou vydlvat daleko mn penz se rozhodli jt svoj cestou. A j vm, e to opravdu nen o penzch. Je to jen a jen o tom vdt, co chcete a prost to udlat. Ve ostatn se zane dt tak, jak se m a tak jak sami chcete. Pokud m vae cesta vydlvat penze, tak vzte, e bude. Pokud vs vae cesta m dovst na msta, o kterch jste snili, tak vzte, e vs tam dovede. Prost se na tuto cestu vydejte. Nemte co ztratit. Nejhor je ztratit sami sebe. A to se vm stane vdy, kdy pjdete po ciz cest.
  • 3. www.akademiestesti.webs.com NEMUSTE SPORTOVAT, ABYSTE BYLI FIT Sportem ke zdrav, nebo k trval invalidit? To je otzka, na kterou si rzn lid dvaj rzn odpovdi. Kadopdn dnes vme, e sport zaloen na sle, urputnosti, pli rychlm tempu apod. nen pli dobr pro celkov zdrav a dlouhovkost. Hit 80. a 90. let aerobic, posilovny a fitness centra jsou ji dnes pas. Tento styl pohybu opravdu nen dlouhodob vhodn pro lidsk tla. Ani profesionln sportovci si vtinou moc dobrou kondici ve starm vku neuvaj. Nejlep pro ivot je ve to, co je pro lovka pirozen. Proto je tak nejlep pirozen pohyb. Jsou to pohyby, kter dlte ve svm bnm ivot chze, rzn ohbn se, chze do schod a ze schod, penen rznch pedmt z msta na msto apod.. Nen proto pekvapiv, e pi studovn dlouhovkosti vdci zjistili, e lid, kte se dovaj nejdelho vku, vtinou moc pohybliv aktivity nemli. Ve svm ivot dlali prv tyto velmi pirozen pohyby. Svj ivot vak strvili hlavn v tomto pohybu. Tj. neili sedavm stylem ivota. asto je to ppad en v domcnosti. Ty se neustle po domcnosti pohybuj a vykonvaj rzn domc prce. Neustle chod z msta na msto, uklzej, va, perou apod.. Ve to jsou pirozen pohyby. Jsou ale krat, asto se mn a lid u nich nect vyerpn. Sta tedy t aktivn ivot a tlo dostane tak svoji potebnou dvku pohybu. STATE SE INSPIRAC A POMOZTE I OSTATNM Vm, e ada z Vs ten HAPPYWEEKu se vydala svoji cestou a e jste nyn astn a naplnn. Vm tak, e je ada z vs, kte se chtj vydat na tuto cestu, ale stle vhte nebo se tto zmny bojte. Proto bych rd vyuil monosti, kterou vm vem HAPPYWEEK pin. Pojme si vzjemn pomhat. Chci poprosit vechny tene, kte ji jdou po sv cest, aby se podlili prostednictvm HAPPYWEEKu o sv pbhy. Ukate ostatnm, jak jste se vy odhodlvali vydat se na svoji cestu. Ukate, jak pekky jste pekonali a jak jste ve zvldali. Co vechno jste podstoupili a udlali, abyste se na svoji cestu mohli vydat. Podlte se o sv obavy, strachy, kter jste museli pekonat, ne jste tuto velkou zmnu sami mohli udlat. Vm, e inspirace, kterou se tak mete stt, pome ostatnm vyrazit na jejich cestu. Energie jsou tomu naklonny. m dve zanete, tm lpe pro vs. Zmna je ivot a kad zmna m vst k lepmu ivotu, ne k hormu. Vy, kte krte po sv cest, ukate tm ostatnm, jak jste to zvldli a dle zvldte. Popite jim, jak vs tato cesta obohacuje, co vm dv, m vs odmuje. Podlte se o sv pocity tst a naplnn. Moc rdi vae pbhy napeme zde v HAPPYWEEKu a budou je tak moci st stovky ten (je vs ji pes tisc).
  • 4. www.akademiestesti.webs.com starost o rodinu vm to neumonily. Nyn mte as. Do dchodu mte ti roky. Pracujte ji na tom nyn. Uvdomte si, po em toute a pak se vbec nebojte se do toho pustit. Mte na to vechny pedpoklady. Co se umstn te, pak nejsilnjm mstem je tzv. Gua 9. To je msto, kter se nachz ve stedu vaeho bytu na vzdlenj stn smrem od vchodovch dve. Pak je to msto, na kter koukte ze sv sedaky a postele. Tam si dejte obrzek i symbol toho, co chcete dlat nebo eho chcete doshnout vsledek va prce. Abyste tuto energii jet poslila, dejte tam nco ervenho ervenou deku, erven kvtiny. Vhodn jsou tak erven svky, ale ty pak muste zapalovat. Mete sem tak dt vonn tyinky (pokud je mte rda), ale i ty muste zapalovat. Toto msto (k se mu Fnix) muste mt ale uspodan tak, aby pro vs bylo dokonal. Mus se vm lbit. Pokad, kdy se na toto msto podvte, muste z nj mt radost. Dalm vhodnm poslenm tto energie je, kdy si dte obrzek nebo symbol danho cle jako podklad obrazovky potae (