2014.06.02. happyweek 70

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    161

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdrav, spch, ivot, krsa, lska, vztahy, rodina, tst, dlouhovkost, vzdlvn, rst,

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 2.6. 2014 . 070 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Jak ji vte, leton energie jsou ve znamen tzv. devnho Kon. K vak vldne i prv probhajcmu msci. Take jeho energie jsou v tomto okamiku dvojnsobn. Jeho energie pat k elementu ohn a ten zase pat k nejvymu Jangu tj. k nejaktivnjm energim. Nyn tedy prochzte obdobm, kdy mte nejvy a nejsilnj potencil ke vem monm aktivitm. V tomto obdob byste rozhodn nemli zahlet. Mete podvat maximln vkony, ani byste do nich museli investovat mnoho va energie. Tu mete erpat prv z tohoto obdob. A ji jsou vae plny na leton rok jakkoliv, prv te je as se jim vnovat co nejvce. m vce toho v tchto dnech pro splnn svch pln udlte, tm dle se dostanete. Pozor vak na dal aspekt tchto silnch energi: jsou velmi siln a mohou vs i vyerpvat. V tomto obdob toti mete mt pocit, e vs ve pohn kupedu, e nen mon se zastavit, e je dleit jt stle dl. Vae tlo, kter je nabjeno prv tmito aktivnmi energiemi tak nemus dvat najevo svoji navu. Ale vte, e energie tla mohou bt takto velmi rychle vyerpny. K tlu se ve energie Jin a ta je v tto dob nejslab. K Jinu se ale tak ve dal oblast lidsk aktivity a tou je vdom mylen, vyuvn rozumu. Proto ast a dlouh pemlen, pemtn a apod. vede k velmi siln nav a vyerpn organismu. Je tedy velmi dleit, abyste v tomto obdob vnovali vdomou pozornost odpoinku. Snate se bt aktivn hlavn rno a dopoledne. Kolem poledne pak svoji innost co nejvce omezte jen na to nejdleitj. Nezapomete, e poledne je spojeno tak s obdem a tedy s trvenm. To je pro tlo velmi vyerpvajc. Take po obd byste opravdu mli vnovat tlu min. 30 min na siestu a maximln relax a odpoinek. Sv aktivity mete zvit kolem 15. hodiny, ale kolem 17. hodiny je dobr se vnovat opt jen mrn nronm aktivitm. Opravdu dvejte na sebe pozor a vymezte si pes den pesn dan pestvky, kdy dovolte svmu tlu a mysli si odpoinout, a nabrat sly na dal innost.

2. www.akademiestesti.webs.com POZVNKA Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1 2.6. 19:00 Jak as ovlivuje dlku ivota kadho z ns? t dlouh a kvalitn ivot je snem asi kadho z ns. Jak toho pirozen doshnout? Rady a tipy, jak se pirozen dot vysokho vku a t kvalitnj ivot ve zdrav a psychick pohod. Avak jak dlouho budeme t a co jsme pro vlastn dlouhovkost ochotni udlat, je na kadm z ns. 2.6. Jak as ovlivuje dlku ivota kadho z ns? as velmi siln ovlivuje kvalitu naeho ivota a nae zdrav. Je to energie, kter se neustle mn. as se nepohybuje linern, jak si mnoz pedstavuj. as se pohybuje v cyklech. Tyto cykly se neustle opakuj. Kad cyklus m sv sti a kad st m svoji energii, kter psob na energii lovka. Jinak se ctme rno, jinak odpoledne, jinak veer. Stejn tak se jinak ctme na jae a jinak na podzim. Jinak se ctme v roce 2014 a jinak se budeme ctit v roce 2020. Jak vyut as pro sv zdrav a dlouhovkost se dozvte prv na tto pednce. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk knihovny. Vce info: http://www.mlp.cz/cz/akce/e12505-jak-cas-dokaze-pozitivne-ovlivnit-delku-zivota/ 3. www.akademiestesti.webs.com CO JE SPCH spch je nco, za m se cel generace lid enou asto cel svj ivot. Za m ale konkrtnm se tito lid tak pacht? Co povauj za spch? Nkolik stalet je za spch obecn povaovno majetkov bohatstv a moc. Bohat a mocn jsou tak ostatnmi vnmni jako ti spn, ti lep, ti, co to dokzali. K penzm a moci se postupem asu pidala tak slva. Penze, moc a slva se staly tak mocnmi magnety, e hodn lid bylo (a stle je) schopno za jejich dosaen zaplatit i svm vlastnm ivotem. Kdy se ale nad tmito temi hlavnmi znaky spchu zamyslte, zjistte, e nen pln jasn, kolik penz potebujete k spchu, jak velkou moc muste mt, abyste byli spn a jak slavn mte bt, aby vs ostatn povaovali za spn. Z hlediska penz byl dve jakmsi milnkem milin. Milioni byli tak povaovni za spn. Dnes ale milion nic neznamen, protoe se vytvoil nov milnk miliarda. A tak za ty spn jsou nyn povaovni miliardi. Mocnm lovkem mohl bt v minulosti povaovn ten, kter ovldal uritou vlivnou vtinu lid ldr politick strany, len vldy, premir i prezident. Globalizace vak opt zmnila mtka. V souasn dob nen mnoho prezident zem, kte jsou povaovni za mocn. Vldci zem tak byli vystdni vldci rznch mezinrodnch uskupen, do kterch tyto zem pat. Rozmr slvy dky internetu tak doznal velkch zmn. Jet v nedvn dob mohl bt povaovn za slavnho nap. umlec okresnho formtu. Dnes je ale slva pitna tomu, kdo m svtovou psobnost. Kam a tohle ve me vst? Paradoxn rst bohatstv, moci a slvy zpsob svj vlastn znik. Jako ve ostatn je i bohatstv, moc a slva jen a jen uritou formou energie. A jak vme, energie m dv zkladn sloky rostouc energii Jang a klesajc energii Jin. Jakmile Jang doshne svho vrcholu, nastoup Jin a zane pozice Jangu oslabovat a na jeho minimln rove. Stejn, jako Slunce doshne svho vrcholu v poledne i v dob letnho slunovratu, a pak zane opt oslabovat, tak i jakkoliv rostouc energie zane slbnout. A jeliko bohatstv je nyn globln, nen v rmci na Zem ji kam dl rst (dal hranic by pak byla nae Slunen soustava), piblilo se velmi blzko svmu vrcholu. Stejn tak moc i slva jsou na globln rovni, take i zde se pohybuj ji na maximln rovni (dal rovn moci a slvy je pak opt a Slunen soustava). Podle zkona Jin a Jang tak dolo k maximln rovni Jangu a energie tak zane oslabovat a bohatstv, moc i slva tak zanou pozbvat sv dleitosti. Samozejm se tak nestane ze dne na den. Je to proces stejn, jako byl pi rstu tto energie. Globln rozmr bohatstv, moci a spchu se tak nestal z roku na rok. Ale vte, e ve se zrychluje, take se d pedpokldat, e pokles tchto energi bude rychlej, ne byl jejich rst. Co to ale znamen? Pro lidi to m velmi vrazn vznam pro jejich dal ivoty. Asi nikdo si netroufne ci, jakm smrem se lid vydaj dl. Protoe jet nen zaznamenn rst jinch energi, kter vystdaj rst bohatstv, moci a slvy. Urit nznaky tady jsou, ale jsou jet tak slab, e nejde s uritost ci, kter z nich se stanou tou hlavn silou. Dky internetu se vak velmi rychle po celm svt. Lid hledaj nov hodnoty, kter zanaj bt pro mnoho lid pitaliv. Npl spchu se tak zan pomalu, ale jist mnit. Za ivotn spch nebudou ji povaovny bohatstv, moc a slva. Jejich msto na ebku dleitosti zaujmou jin hodnoty, jako nap.: zdrav, dlouhovkost, rodina, naplnn apod. 4. www.akademiestesti.webs.com NAPLNN Slovo naplnn je jen zdkakdy uvno v bnm slovnku dnen civilizace. Je to ale slovo velmi vznamn a dobe v etin vystihuje jeho podstatu. Naplnn je toti jednm ze t hlavnch pil astnho ivota. O naplnn hovo ji Taoismus a je velmi dleitou soust hlavnho taoistickho dla: Tao Te ing (Dao De Jing). Naplnn ve sv podstat k, e do prostoru, kde nen nic (taoist kaj przdno, nebo przdnota), je vloeno cosi. Z hlediska Taoismu se jedn o vloen energie Jang do energie Jin. Jin je energie prostoru, Jang je energie funkce tohoto prostoru. Zn to mon velmi vdecky i uen, ale je to naprosto banln zleitost, se kterou se potkvte neustle ve svm bnm ivot. Je to nap. situace, kdy hrnek je hrnkem jen pro to, e do jeho przdnho prostoru vlote tekutinu. Do prostoru jste vloili funkci. Tj. funkce hrnku je udret v sob tekutinu, aby se mohla vypt. Do Jinu (hrnek s przdnm prostorem) byla vloena jeho funkce Jang v tomto ppad tekutina, a loha Jinu je udret Jang, tj. tekutinu, aby mohla bt vypita. Stejn tak je dm przdn msto, do kterho vlote funkci bydlen atd. atd. Take naplnn znamen, e do energie Jinu, byla vloena funkce Jang, aby Jin mohl fungovat. U lovka to m tedy nsledujc vznam: pokud je lovk przdn (m otevenou mysl), mete do nj vloit aktivitu, kter ho napln. Tm lovk (jeho mysl) dostv funkci, podle kter pak funguje. Tato funkce me bt pro lovka pjemn, nebo nepjemn. Pjemn je jen tehdy, pokud tato funkce odpovd zkladnm energim lovka, tedy jeho pirozenm talentm (viz Astrotyp). Pokud je tedy rozen milovnk sel naplnn funkc etnho, pak mu bude tato funkce pjemn a bude ho tzv. naplovat. Pokud byste vak rozenho etnho naplnili funkc psan bsn, pak by to neodpovdalo jeho pirozenm talentm a takov lovk bude neastn. Proto funkce kadho lovka mus odpovdat jeho pirozenm talentm (kter vychzej z jeho Astrotypu). V opanm ppad tak lovk nem monost bt spokojen a astn. Naplnn velmi zce souvis prv nap. s spchem. Pokud jste bohat a mte hodn penz, kter vak nejsou v souladu s vaimi pirozenmi talenty, nebudete v ivot astn. Vbec nezle, jak hodn penz mte. Nebudou vs v dnm mnostv naplovat. Z toho jasn vyplv, e stejn tak, jako vy jste jedinen osobnost, jedinen bytost, tak i v spch mus bt jedinen. V spch bude tak odlin od spchu jinho lovka. m vce se od sebe budete liit, tm vce se budou liit vae spchy. Pro nkoho je spch astn poetn rodina. Jin vak me starost o velkou rodinu povaovat za ivotn katastrofu. Pro nj me bt spch vtzstv na mezinrodnm turnaji. Je proto velmi dleit, abyste si i vy jasn stanovili, kdo jste (poznat svj Astrotyp) a na zklad tohoto poznn si stanovit, co je pro vs tm sprvnm spchem. Protoe jen takov spch vs napln a tm jste ble ke astnmu ivotu. Nenechte se tedy zlkat na spchy, kter jsou tak nazvny jen proto, e jsou za spchy obecn povaovny. Slva nemus bt pro vs vznamn, stejn tak penze i moc. Ale protoe jsou to zkladn znaky spchu tto doby, mete bt snadno k takovmu spchu zmanipulovni. Lkadel je mnoho: vae okol, vae rodina, svt mdi a internetu. Vude se hovo o penzch, majetku, vldnut, moci, slv, celebritch apod. Tyto vci jsou stavny do poped a na odiv tak siln, e nen vbec tk jim podlehnout. Pokud ale znte sami sebe, pak se jim lehce ubrnte, protoe budete svj spch mt jasn stanoven sami pro sebe. 5. www.akademiestesti.webs.com To, e ve je jen energie, v stle vce lid. Dnes svt vdy dv v mnohm za pravdu tomu, co je obsaeno v moudrostech starch nkolik tisc let. Dky tomu, e jsou tyto vci potvrzeny i vdecky, dostvaj se do pozornosti irok veejnosti. Ti ikovnj berou tato moudra do svch rukou, mrn je pelet a vydvaj je za sv objevy. Bohuel, zd se, e byznys nezastav. Ne ve, s m pichz byznys mus bt vdy patn. V souasn dob se zan vytvet nov obor podnikn, kter se zabv prv fenomnem energie. Vychz asto z toho, co svt zn dky star n, tedy z faktu, e lovk je tak jen energie a e erp energii z ok