2013.09.30. happyweek 37

  • View
    190

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2013.09.30. happyweek 37

  • 1. www.akademiestesti.webs.com al USA TDEN OD 30.9. 2013 . 037 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Sndan je nejdleitj jdlo dne? Dve se to tvrdilo. Ale i sndani jsme si jaksi importovali z Ameriky. Nejprve k nm pronikly slavn fast foody. Prvn z nich byl dokonce etzec, kde u vzniku byl ech jde o McDonlads. Nkolik let si uval sv exkluzivn postaven, nebo byl v tto brani sm. ei se tak pomalu zaali pesouvat od svch jdelnch stol v kuchyni i jdeln k oknkm s rychlm oberstvenm. Pestala hrt roli chu i kvalita a hlavn draz byl kladen na rychlost a jednoduchost. Na co vsadil McDonalds hlavn je fakt, e jeho hamburger, i hranolky chutnaj vdy stejn. Take kdy si ho dte k obdu, tak pedem vte, e v t asi nejhor situaci, jakou si meme pro jdlo pedstavit: prkem do prce, cestou plnou stresu. Lid rno vbec nezvldaj as. Ve je na posledn chvli, asto i 10 minut po dvanct. A tak rychlost je jedinm eenm, jak se dostat do prce vas. Lid si tedy pod nco rychlho cestou. Koup si kvu v paprovm kelmku obalenm ve vosku i jinm chutnm materilu. K tomu si mon koup njak to sladk i slan peivo. Ani neekaj, e si v klidu sednou v prci a sndani snd. Na to peci nen as, protoe co vs ek. Netrvalo to dlouho a trh se zaal zaplovat dalmi rznmi etzci rychlho oberstven a ei si zvykali stle vc a vc. Dokonce si ji ani neuvdomuj, e jednoduch bageta se unkou a srem v rychlm oberstven me stt klidn i 89 K, co je cena, za kterou v mnohch restauracch dostanete poledn menu i s polvkou. Navc si k tomu mete sednou a budete obsloueni. Bagetu vm vraz do ruky s pytlkem a JDI. Fast food byl pevn konzumovn v poledn pauze. Dnes se ale ji siln rozvj jin a mon daleko hor nevar: sndan to go. m dl vce lid vbec nesnd. Svoje prvn jdlo

2. www.akademiestesti.webs.com OBJEDNETE SI NOV FENG SHUI STOLN KALEND NA ROK 2014 V naem novm Feng Shui stolnm kalendi najdete energie dn na kad den. Ke kadmu dni tak obdrte tipy a rady, jak dan den vyut pro svj harmonick ivot. Dozvte se energii pti element a vlastnost dne, kter vychz z tzv. 28 Nebeskch dm. Strun informace, kter dostvte na kad tden v HAPPYWEEKu tak budete znt na cel rok dopedu. Cena 79.- K. Objednvky poslejte na dasa@byu.cz do konce jna, kdy budeme hromadn objednvat u dodavatele. Rozeslat budeme v polovin listopadu, ppadn si kalend mete vyzvednout osobn v centru Prahy, msto jet upesnme. 3. www.akademiestesti.webs.com do prce doraz pozd, tak nemohou sndat peci po pchodu. Usrkvaj proto kvu na chodnku, v tramvaji, metru i pi zen svho auta. A vte co je na tom vem mon to nejhor: oni se pi tom ct hrozn in, cool a maj pocit, e to je symbol spnho ivota. J ale km, e je to symbol neschopnosti dit svj ivot. Ponechme ale stranou fakt, e sndan v metru nem s spchem zhola nic spolenho. Vnujme se spe tomu, co to s lovkem jako takovm dl a jak to m vliv na jeho astn ivot. k se, e kdy chcete nco krsnho a dobrho pokazit, tak to polete do USA a oni to dokonale zni. Ze avnatho karbantku udlali mastn hamburger ze zmrzlho masa, no a ze siln ern kvy udlali tisc vodovch a mlnch npoj s pchut kvy. Vy, co jste byli v Americe a dali si kvu, tak vte o em mluvm. Vy, co to neznte, tak si udlejte pekapvanou kvu, ale tak, e tam dte jen polovin porci kvy. Voda tm pkn zhndne, ale to je asi ve, co se kv podob barva. Kdy se napijete, tak nevte, jestli pijete tmavou teplou vodu, nebo jestli to nemte radji rovnou vyplivnout. No a takovou kvu si dvaj mnoz lid rno k sndani: hodn vody, mlo kvy, hodn mlka a mln pny Kombinace mlka a hork kvy je tak dosti zvltn. Vtinou lid ani nevd, co jim to v tle dl. A tak si pedstavte, e tuto prapodivnou kombinaci za bhu lejete do svho aludku. aludek pi tom poskakuje a v tom skkn se sna tu hrzu trvit. A vte, jak mu to v tom drncn asi jde? Stejn, jako kdy se snate pi jzd v autokrosu napsat nco v potai. Prost jdlo a hopsn nejde vbec dohromady. Nite tm aludek, ale tak dal trvic systmy, kam pat i slezina, jtra, lunk, steva Dal nepjemn fakt tto modern a cool sndan je to, e ji jte ve velkm stresu. aludek m rd mnoho vc, ale stres to opravdu nen. Stres u vtiny lid to prv na aludek. Urit i vy znte svrn aludku, kdy jste ve stresu, kdy mte strach i trmu. Mnoz lid ze stresu zvrac. Rozhodn ve stresu lovk nem na jdlo ani pomylen, protoe aludek se v tu chvli uzavr. Dal vc, nad kterou byste se mli zamyslet je fakt, e sndan je prvn pleitost, jak tlu dodat energii, abyste zvldli cel den. Pokud m tato energie pochzet z kvy v paprovm kelmku a njak koblihy, pak si asi umte pedstavit, kolik energie tlu dodte. A te si jet uvdomte, e tm, e aludek za bhu neme dobe trvit, tak z t energie zskte jen nco. Take vae prvn dvka energie na zatku dne vm nevysta ani na prvn hodinu prce. Nic moc, e? Jak dlouho toto lovk me vydret? Mlad lovk rozhodn dle, ne star. Ale ani pro mladho lovka to nen dn vhra. Bude mt svj potencil ivotn energie vyerpn dve, ne se doije poloviny ivota. Pak z nj bude jen troska ijc na podprnch tabletch, injekcch a vce asu strv pi kontrolch u lkae a ve frontch v lkrn, ne uvnm si radosti ivota. A jak sndte vy? Ideln esk sndan? Co z toho je ale esk? Opravdu nic. Nae tlo na to nen stavno. Sprvn zatek dne? Ani toto nen dobr zatek dne. Je rodinn sndan u opravdu jen utopi? Vyzkouejte to a uvidte, e start novho dne bude mt pln jinou energii. Lep! 4. www.akademiestesti.webs.com Vyuvejte v ivot sv pirozen talenty a budete astn. Kad lovk piel na tento svt vybaven svmi pirozenmi talenty. Pokud pak lovk tyto sv talenty v ivot vyuv a rozvj, pak ve, co dl, mu dv pocit naplnn, jednoduchosti, lehkosti, radost a tst. Kdy ale naopak pirozen talent nevyuv, pak je ivot sloit, tk a nepin dn uspokojen. Jak tyto sv talenty objevit a urit se dozvte prv na tto pednce. Pedn Ing. Ji ernk 30.9. 2013 v 19:00 Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1 Vstupn: 40 K, lstky v pokladn knihovny AKADEMIE TST PEDNKA FENG SHUI PRO ASTN IVOT 5. www.akademiestesti.webs.com Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479 6. www.akademiestesti.webs.com Minule jsme si povdali o tverci. Urit jste pochopili vznam jeho symboliky pro cel n ivot. Jistota, kterou tverec pedstavuje, je pro astn ivot velmi dleit. Poznali jste tak, jak dleit je pro tverec symbol ke. O tomto symbolu si povme nco vce prv dnes. Stejn jako stabilita, je pro v ivot dleit orientace. Asi tou nejdleitj orientac je orientace lovka v prostoru. Mon jste to ji sami v ivot proili: kdy se lovk najednou ocitne na neznmm mst a nev, jak se tam dostal (nap. kdy ztrat vdom, i po kmatu apod.), tak prvn mylenka je na msto, kde je. Jeho prvn otzkou tak bv: Kde to jsem? Vimnte si, e se nept: Kolik je hodin. Nept se ani na to, jak je poas, co bude k jdlu, kdo je apod. Prvn otzkou je: Kde to jsem? No a prv k orientaci slou zkladn rovnoramenn k. Jeho svisl rameno uruje kde je vpedu a kde je vzadu. Vodorovn rameno pak uruj kde je vpravo a kde vlevo. Zkladn k uruje sever s jihem a zpad s vchodem. To jsou tyi hlavn strany, kter lovk mus znt. Orientace toti slou k tomu, aby lovk zskal jistotu. Jak u bylo eeno ve, nejdleitj orientac je orientace v prostoru. lovk mus vdt, kde je pedek, kde je zadn st, kde je vpravo a kde vlevo. Mus tak jasn urit, ze kter strany mu hroz nebezpe, kter strana ho bude naopak chrnit. Tak tak vzniklo obydlovn jesky. Ty toti jasn urovali, kde je pedek, kde zadek a strany. lovk zde byl chrnn zezadu, ze stran a jedin ohroen bylo zepedu, kde byl otvor jeskyn. Ten byl pak chrnn ohnm. A tuto potebu m lovk dodnes. Urit vte, e symbol ke opt najdeme ve vech kulturch po celm svt. Najdete ho v Asii, Americe, Africe no a tak v Evrop. Samozejm, e v rznch kulturch ml rzn zpracovn. Urit asi vte, jak je rozdl mezi nap. Egyptskm kem, keltskm kem, svastikou apod. Krom rznch dalch funkc ml hlavn pinet ubezpeen o orientaci a tm tak o jistot. V tto souvislosti musme jasn oddlit k kesansk, kter symbolizuje ukiovn Jee Krista. Tento k je velmi specifick a nem se symbolem orientace vbec nic spolenho. V minulosti byly ke vyuvny tm ve vech monch prostorch: v nboenskch domech (kostely, baziliky, svatyn, chrmy apod.). Jsou tak ve vech dleitch budovch, kter slouily k mocenskm zleitostem: vldn budovy, armdn budovy apod. asto jsou tak vyuvny ve kolch. Ke nenajdete jen na zdech. Jejich velk role je na podlahch. Pokud jste z vtho msta a mte dldn chodnky, tak si vimnte, jak asto jsou kostky poskldny prv do tvaru ke. A u si to uvdomujete nebo ne, k je pro v ivot velmi dleit. Vyuvejte ho hlavn v prostoru, ideln na podlaze. Me bt nap. vzorem vaeho koberce, me bt zobrazen jako obraz apod. Vyzkouejte si to. Uvidte, e se v tomto prostoru zanete ctit daleko jistji, protoe budete mt jasn danou svoj orientaci v tomto prostoru. ORIENTACE K je tak velmi dleit nap. v magickm tverci. Zde rovnoramenn k spojuje Gua 1 s Gua 9 a Gua 3 s Gua 7. Tm jasn ukazuje, jak je hlavn orientace v naem ivot. k nm, e mme jt po na cest (Gua 1) za nam clem (Gua 9). Na tto cest mme vychzet z minulosti (Gua 3) a jt do budoucnosti (Gua 7). Bez k se v minulosti neobela dn dleit stavba. Nkdo kdysi ekl: K nen nikdy dost. Sta se podvat na nae msta a vesnice a pokusit se spotat, kolik k najdete. Kad dleit msto je postaveno na jasnm ki. Tm je dna pevn orientace msta a zrove je zajitna jeho vt stabilita. 7. www.akademiestesti.webs.com PEDPOV PRO R ENERGIE V tdnu od 30.9. nebudou vldnout dn zvlt siln energie stejn jako minul tden. Pondl a sobota budou mt velmi podobn energie. PONDL KRYSA 6-9-4 Potebujete-li nco zadit, pak dnes je na to ten prav den. Ve byste mli eit rychle, svin. K jednn pouvejte informace a komunikaci. Mluvte, poslouchejte. Pedvejte informace. Dobr den pro nvtvu ad, vyizovn dokument apod. Jdlo: Po ubhanm dni by bylo dobr zajt s pteli nkam na nco dobrho. Nebute dnes s jdlem sami. TER LEOPARD 5-1-5 ter me bt velmi promnliv. Dnes se spolhejte jen sami na sobe. Pokud se nco nepovede vae vina. Pokud to pjde dobe vae zsluha. Drte se hlavn sv cesty a nenechte se z n svst dnen promnlivost. Jdlo: Dnes si dejte jen to, co mte opravdu rdi. Neexperimentujte, nejezte nic, do eho vs nut ostatn. STEDA KONDOR 4-2-6 Steda bude velmi podobn ptku z