2014.04.28. happyweek 65

  • View
    150

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

láska, květen, máj, vztahy, manželství, svatba, partner, rodina, děti, astrotyp, korelát

Text of 2014.04.28. happyweek 65

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 28.4. 2014 . 065 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Byl pozdn veer prvn mj veern mj byl lsky as. Tento nesmrteln ver by ml kadho echa, Moravana i Slezana provzet cel ivot. Pat to tak naim nrodm, jako zelen barva k Irm, bor k Rusm i fotbal k Brazilcm . Je to jedna z tch krsnjch a optimistickch tradic, kter bychom mli pedvat dl a dl. Proto bychom rdi i v naem HAPPYWEEKu pipomnli tuto krsnou tradici a pozvali vs k oslavm prav lsky. Mj, neboli kvten, je opravdu mscem lsky. Je to prvn msc, kter m v sob energie elementu ohn. A lska pat k tomuto elementu. Proto nememe slavit lsku v noru na sv. Valentna. Tento svtek je opravdu divn, nebo nem vbec energie, kter lska potebuje. Pokud vak i tento svtek dodrujete, i kdy s nmi echy, Moravany a Slezany nem mnoho spolenho, pak to urit nen na kodu. Pokud bychom slavili svtek lsky kad den, rozhodn tm nic nememe zkazit . Rozhodn se vak pipravte co nejvce oslavit N svtek lsky, Prvn mj. Je to den, kdy kad zamilovan pr by ml projevit svoji vdnost za krsn dar lsky. Ml by za nj podkovat a vnovat lsce alespo mal drek na opltku. A tm malm drkem je prv ten krsn polibek pod rozkvetlou ten (nen-li ve vaem okol tee, mete tento mal ritul vykonat pod jinm rozkvetlm stromem). Nejde tedy o jen tak polibek. Dvme tm najevo jak sami sob, svmu partnerovi, ale tak Lsce jako takov dkaz sv lsky, podkovn a velkou vdnost. V tomto polibku se tak nsob sla lsky pomoc sla 3. Trojka ve sv symbolice znamen: stabilita, pevnost a definice. Pome tak tuto lsku zachovat i pro budoucnost. Pokud tento krsn svtek dodrujete, budeme moc rdi, kdy nm polete sv fotky z pod rozkvetlm stromem na nae strnky: www.facebook.com/akademiestesti. I my se rdi podlme o nae fotky. Take krsn svtek Lsky a pkn si to se svm partnerem uijte .

2. www.akademiestesti.webs.com LSKO, BOE LSKO....kde a udia ber.. Co je to lska? Jak ji zskat? Tato otzka provz lidstvo snad odnepamti. Vichni vte, e lska je krsn. Snad si i myslte (nebo i vte), e je pro astn ivot velmi dleit. Mon mte pocit, e bez lsky neme bt ivot astn. Kolem tohoto tmatu se d zat mnoho rozhovor a vm, e kad z tchto rozhovor se bude od sebe liit. Nzor na toto tma me bt tolik, kolik je lid na svt. Pat lska jen k lidem, nebo existuje i mezi zvaty, rostlinami a jinmi entitami? Cel jedno nejvt nboenstv je zaloeno na lsce kesanstv. To posunulo lsku na ivotn styl milovat blinho svho. Tj. milovat vechny kolem sebe. Jak ale lsky opravdu me lovk doshnout? Asi kad z vs se alespo jednou v ivot zamiloval. Zkuste se k tomuto okamiku vrtit a pedstavte si, kdy se to stalo, jak se to stalo, pro se to stalo. Co jste v t chvli ctili? Co jste byli schopni v tu chvli pro tuto lsku udlat? Pokud jste lsku opravdu v ivot proili, nebo provte, pak si asi uvdomujete, e zamilovat se do nkoho, nen o tom lsku dostat, ale lsku dvat. Opravdov lska nen o logickm een rovnice: ty d jednu lsku a j dm tak jednu lsku. Opravdov lska je dt ve co mm. Jak zpv Marie Rottrov v jedn psni: Dm, co mm, a stejn je to mlo, lsko m... Pokud se takto ctte, pak provte lsku. Chcete toho druhho zahrnout vm, co mete dt a stejn budete mt pocit, e nedvte dost. A co oekvte zpt? Nic. Jakmile toti zanete oekvat, pak jste peli z mdu ist lsky na kalkulovanou lsku. J pro tebe udlm toto, a ty pro m zase tamto. Pokud ano, budu t milovat. Pokud ne, tak t milovat pestanu. To ale nem vbec co dlat s nepodmnenou lskou. A jen nepodmnen lska je ta prav. Ve ostatn je jen kalkul, na zklad kterho ijete a mon vm to dl dobe. Ctte se bezpen, zabezpeen, apod. Je vm krsn, fajn, ale lska to nen. Ne ta prav. Neznamen to ale, e nemte toho druhho rdi. Lska je z pohledu element ohe. Je to tzv. nejvy Jang, tj. nejsilnj a nejaktivnj energie, kter zvldne ve. Proto opravdu zamilovan lovk nem nikdy problm pro toho druhho udlat cokoliv. I se teba kvli nmu/n dostat do problmu, i obtovat svj ivot. Protoe m tuto obrovskou slu. A protoe je to energie aktivn, mus jt ven. Proto lska mus mt projev navenek. Mus se projevovat. Navc ohe je svtlo, je to energie bt vidt. Proto lsku nesmte schovvat. Naopak, chlubte se j, ukazujte j, dvejte ji v ivot co nejvt prostor. Pokud nebude mt dostatek prostoru pro svj ivot, pak ji pomalu uduste a jej energie se vyerp. Lsku nehledejte. Protoe lsku mte jen a jen v sob. Mte ji vichni. Jen se rozhodujete, komu tuto lsku chcete dt. Nepemlejte tedy: od koho lsku chci. Ale: komu chci lsku dt. Pak ji jen vnujte bez podmnek. Bude-li optovna, je to krsn. Nebude-li, neznamen to, e nemete tuto osobu milovat. Jen vy se rozhodnete, komu lsku dt chcete. Pak ji jen dvejte. Nic vc, nic m. 3. www.akademiestesti.webs.com JAK POZNM TOHO PRAVHO? Zde vm ve jasn uke v Astrotyp s porovnnm Astrotypu vaeho partnera. Lid asto spojuj lsku se svm ivotnm partnerem. Potom hledaj partnera podle toho, jestli by ho mohli milovat podle vzhledu, chovn, mylen, hodnot.. Tyto podmnky lsky jsou u kadho lovka jin. Nkdo se doke zamilovat do nkoho podle jeho vzhledu. Ano, jde o stejn energie: atraktivn vzhled pat k energii ohn stejn jako lska. Proto se me stt, e pitalivost se zamn za lsku. Lid, kte tento pocit provaj pak o sob tvrd, e se zamilovali. Ale nen to skuten lska. Byli jen pivbeni silnm ohnm toho druhho lovka. Nkoho me okouzlit chovn druhho. I to me bt ve svm dsledku spojeno s ohnivou energi, pokud je to vrazn chovn a hodn viditeln. Chovn lovka a jak bude psobit na vs, poznte z jeho Astrotypu a to ptho dku. Ten vm jasn uke, jak bude mt dan lovk projevy navenek. Jak se bude chovat, jak se bude vyjadovat, jakou mluvu bude pouvat, jak se bude oblkat, jak se bude projevovat na veejnosti apod. Ve spojen s vam Astrotypem pak uke, jak tyto jeho projevy budete i nebudete snet. Nkte lid daj hodn na mylenky a hodnoty druhch lid. To u moc ohniv energie nen. Dojde zde vak k pomrn velmi rychlmu porozumn. Toto poznte v Astrotypu z dku dv a ti. Druh dek vm uke, jak dan lovk mysl, jak je jeho intelekt. Tet dek vm pak uke, jak jsou jeho zkladn hodnoty. Pak mete velmi pesn ci, jak moc a jak rychle si porozumte. S takovm lovkem je vm pak pjemn, neete dn konflikty, jste jakoby na jedn lodi. I to me pak zpsobit jaksi pocity lsky. SINGLE EEN DNEN DOBY? Tvz. singles v dnen spolenosti zaujmaj velk procento. Hovo se o cca 60% lid v produktivnm vku. Domcnost, kter tvo jen jedna osoba, pak v roce 2011 bylo 31% vech domcnost! Tomu odpovd i velk nrst mladch lid, kte i v produktivnm vku stle ij u svch rodi. To ve napovd, e een partnerstv je pro souasn mlad lidi m dl tm sloitj. Je to bohuel vsledek nkolika zkladnch jev: Mlad lidi nikdo na partnersk ivot nepipravuje. Zde selhv jak kola, tak i rodie. Rozpadl rodiny a rozvodovost rozhodn nelkaj mlad lidi k vytven rodin boj se, e se jim to stejn nepoda, jako se to nepodailo jejm rodim. Stle men zodpovdnost mezi mlad generac. O nic se nemus starat. Dnen ekonomika vede k jednoduch vmn. Je jednodu porouchan vci vymnit, ne se o n starat a nechvat je opravovat. To se pak jako ivotn standard projev i v partnerskm vztahu. Pro se ho snait zachraovat, kdy mohou partnera vymnit. Stle hor vhledy do budoucnosti. Dve se lid motivovali tm, e bude lpe. Nyn se vem hroz, e bude stle h a h. Mlad lid se tak boj zakldat rodiny s tak velkou nejistotou. I kdy souasn sociln i ekonomick situace mnoh lidi utvrzuje v tom, e bt single je jednodu, nen to nejlep een. lovk je tvor, kter nem bt na svoji ivotn cestu sm. Na tuto cestu si m vybrat sprvnho partnera a jt spolen. PES KOV + BUVOL VODA - ZEM - ZEM 0 DRAK DEVO + HAD OHE - KOHOUT KOV + HAD OHE - ZEM - OHE + K OHE + KOZA OHE - J TY vs. 4. www.akademiestesti.webs.com POZNEJTE TOHO PRAVHO PARTNERA SPECILN SLEVA 20% NA PARTNERSK KORELTY V KVTNU OBJEDNVKY NA: dasa@byu.cz nebo 602 556 379 Cena po slev: 792 K 5. www.akademiestesti.webs.com POZVNKA FENG SHUI DLOUHOVKOSTt dlouh a kvalitn ivot je snem asi kadho z ns. Jak toho pirozen doshnout? Rady a tipy, jak se pirozen dot vysokho vku a t kvalitnj ivot ve zdrav a psychick pohod. Avak jak dlouho budeme t a co jsme pro vlastn dlouhovkost ochotni udlat, je na kadm z ns. TI PEDNKY Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1 12.5. pondl Jak umn Feng shui ovlivuje dlku ivota? Kad lovk je jedinen a pro svj pirozen zdrav vvoj a rst potebuje jin energie a jin prosted. Vte-li, jak energie, innosti, lid, prosted nebo barvy vm dlaj dobe a posiluj vs, mete si tak vytvoit jedinen prosted a ivotn styl, kter povede k vaemu spokojenmu ivotu a tm i dlouhovkosti. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk knihovny. 26.5. pondl Jak prostor ovlivuje dlku ivota kadho z ns? Kad prostor a to, kde bydlte a pracujete, ovlivuje cel v ivot. M velk vliv na vai osobnost, vae emoce, radost, nladu, vae zdrav, vztahy a prosperitu. Je velmi dleit si prosted kolem sebe uzpsobit podle vaich pedstav, poteb, va osobnosti a podle funkce, kterou v danm mst vykonvte. Prostorem se d lit a tm i prodluovat lidsk ivot. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk knihovny. 2.6. pondl Jak as doke pozitivn ovlivnit dlku ivota? Jeden z mnoha dleitch princip Feng shui je asto opomjen as. Znalost a napojen se na pirozen rytmus prody (ron obdob, den a noc, lunrn cyklus, slunen cyklus, orgnov hodiny) umon lovku vyuvat tchto cykl ve svj prospch a posilovat tak sv zdrav a svoji osobnost. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk knihovny. 6. www.akademiestesti.webs.com PEDPOV PRO R ENERGIE Tento tden (od 28.4.) jsou energie velmi rozhzen. Budou dny, kdy nen radno se na nic spolhat a bude lep brt ve, tak jak to pichz. Jin dny nm dovol podvat se do dalek budoucnosti a nap. v ptek bude zase vhodn se s vervou pustit do novch projekt. Take pkn mima . PONDL LEOPARD 3-3-7 Pondl me bt takov nemastn neslan. Energie nebudou ani siln, ani slab. Bude mon lep se pizpsobit situaci a nic nehrotit. Zbyten by vs to mohlo vyerpat. Dnes pro poslen energie mete vyut njakou tradici i navzat na nco z minulosti, o em vte, e funguje. Nezkouejte nic novho. Jdlo: V pondl si dejte opravdu nco hodn tradinho. dn experimenty. Budete zklaman.