2013.02.18. happyweek 5

  • View
    65

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2013.02.18. happyweek 5

  • 1. www.akademiestesti.webs.com JARNJARN KLIDKLID TDEN OD 18.2. 2013 . 005 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com 19.2. kon drav energie tygra a zan vldnout mrn zajc. Mli bychom tedy sv energie mrn ztlumit a eit to, co jsme se silou tygra zaali. Mli bychom si tedy ve co nejvce srovnat v hlavch a vytvoit si pro dal aktivity co nejlep zzem. Proto vyuijte toto pichzejc obdob hlavn k klidu. Jen tak meme bt ve svm byt i dom zdrav. Pokud byt nem shodn energie s nmi, pak zane niit na energii a postupn ji oslabuje. Za nkolik let pak v takovm prosted meme onemocnt i pomrn tkou nemoc. klid je dleit stejn, jako detoxikace organismu, kter provdme prv v tchto dnech. Proistte-li si svj organismu, ale neproistte zrove svj byt, pak udlte jen polovin prci. V byt vdy bude mt silnj energie, ne vae tlo a tak mrtv, neist energie vaeho bytu brzy vytvo stejn mrtvou energii ve vaem tle. Proto opravdu vnujte v tchto dnech pi klidu a istot bytu. Ve nepotebn darujte i vyhote. klid je z hlediska Feng Shui velmi dleit pro n ivot a tak pro nae zdrav. My asto bereme ve ve velmi zkm kontextu a kdy se ekne klid, mme na mysli vysava, prachovku a smetk s hadrem. Ale svt je daleko ir a pestej. Zan se vce vyuvat holistick, tedy celostn pohled na svt. A ten k, e ve souvis se vm. Feng Shui tak napklad nedl dn rozdl mezi prostorem, ktermu my kme byt i dm a prostorem, ktermu my kme tlo. Oba tyto prostory chpe jako prostory pro n ivot. Maj stejn energie a navzjem se velmi siln ovlivuj. Proto Feng Shui tolik db na to, aby n domov ml shodn energie, jako m nae tlo. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

2. www.akademiestesti.webs.com 3. KURZ AKADEMIE TST Tet kurz je vnovn VIZM. Studenti akademie se tak nau, jakm zpsobem si vybrat sprvnou vizi. Nau se, jak parametry vize mus mt, aby ns pitahovala. Vme, e ve je energi a ve tak vysl vibrace a stejn vibrace se dle zkona rezonance pitahuj. Proto viz mus bt jen to, co vs bude pitahovat. Protoe jen tak bude cesta ke splnn vize jednoduch. Vize, kter ns nepitahuj, tj. byly nm dny nkm jinm, nebo jsme si je vybrali dle obecnch trend (jako nap. e spn lovk mus mt dm apod.) nm nebudou do ivota pinet tst. Meme je splnit, ale cesta k nim bude nepjemn a konen vsledek ns nenapln. A my vme, e naplnn je jednm ze t pil tst. Ve co nefunguje a co nepouvme musme ze svho ivota dt pry. K tomu je opravdu ideln prv obdob jarnch energi, kter zanaj slit. Proto si vyberte den a puste se do toho. Bute neltostn ke vemu, ke vem a hlavn sami k sob. Nedovolte si pochybovat, zda-li mte i nemte nco vyhodit. Takov ty poznmky: a co kdy to jet nkdy budeme potebovat. apod., ty si muste zakzat. Jsou takov dv zkladn mtka: ji rok jsme to nepouili a zatm nevm, kdy bychom to opt pouili. Pokud vci spln tento parametr, pak automaticky kon v pytli na odpadky. Pro je dleit dlat tzv. istky? Vechny nefunkn a nepouvan vci maj v sob tzv. mrtvou energii, prost nefunguj. Tuto nefunkn energii pak pen i na ns. Navc v nich je star energie, kter brn pchodu energie nov. A jarn energie nm pin aktivitu a zdrav. Tak jaru udlejte msto. RAKOVINA TLUST STEVO Funkce tlustho steva je tzv. zbavovat tlo kalnho. Tj. veho, co tlo ji nepotebuje. Kad orgn m vak dv funkce: fyzickou a psychickou. Fyzick funkce je jasn, vylouit z tla ve nepotebn. Psychick funkce pak znamen, e mme ve nepotebn vylouit i ze svho ivota. Pokud to nedlme, pak meme ohrozit prv tlust stevo. A jist vte, e R je na 1. mst na svt ve vskytu rakoviny tlustho steva. VYHOTE TO! TYGR ODCHZ Drav energie jsou na stupu. Tygr je zve, kter um rychle skoit a zakousnout se do sv koisti. Stejn tak jsme mli jeho energie vyut k tomu, abychom se hned na zatku roku zakousli do naich aktivit, do toho, eho chceme letos doshnout. Pokud jste energii tygra nestihli, mte jet anci do 18.2. Pak ji zatky mohou bt t. Tygr se vrh po svch pleitostech bez velkho rozmlen. Muste prost vyrazit a teprve pak pijdou zvata, kter nm porad jak s pleitost dl pracovat. Ve co nefunguje a co nepouvme musme ze svho ivota dt pry. K tomu je opravdu ideln prv obdob jarnch energi, kter zanaj slit. Proto si vyberte den a puste se do toho. Bute neltostn ke vemu, ke vem a hlavn sami k sob. Nedovolte si pochybovat, zda-li mte i nemte nco vyhodit. Takov ty poznmky: a co kdy to jet nkdy budeme potebovat. apod., ty si muste zakzat. Jsou takov dv zkladn mtka: ji rok jsme to nepouili a zatm nevm, kdy bychom to opt pouili. Pokud vci spln tento parametr, pak automaticky kon v pytli na odpadky. Pro je dleit dlat tzv. istky? Vechny nefunkn a nepouvan vci maj v sob tzv. mrtvou energii, prost nefunguj. Tuto nefunkn energii pak pen i na ns. Navc v nich je star energie, kter brn pchodu energie nov. A jarn energie nm pin aktivitu a zdrav. Tak jaru udlejte msto. RAKOVINA TLUST STEVO Funkce tlustho steva je tzv. zbavovat tlo kalnho. Tj. veho, co tlo ji nepotebuje. Kad orgn m vak dv funkce: fyzickou a psychickou. Fyzick funkce je jasn, vylouit z tla ve nepotebn. Psychick funkce pak znamen, e mme ve nepotebn vylouit i ze svho ivota. Pokud to nedlme, pak meme ohrozit prv tlust stevo. A jist vte, e R je na 1. mst na svt ve vskytu rakoviny tlustho steva. VYHOTE TO! TYGR ODCHZ Drav energie jsou na stupu. Tygr je zve, kter um rychle skoit a zakousnout se do sv koisti. Stejn tak jsme mli jeho energie vyut k tomu, abychom se hned na zatku roku zakousli do naich aktivit, do toho, eho chceme letos doshnout. Pokud jste energii tygra nestihli, mte jet anci do 18.2. Pak ji zatky mohou bt t. Tygr se vrh po svch pleitostech bez velkho rozmlen. Muste prost vyrazit a teprve pak pijdou zvata, kter nm porad jak s pleitost dl pracovat. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 3. www.akademiestesti.webs.com PEDPOV PRO R ENERGIE Zatek tdne bude troku klidnj. Drte se vce pi zemi, pracujte s fakty, bute objektivn. Mli byste tak mt dost energie na een i sloitjch situac. ite se vce rozumem. Druh polovina vak bude dvat pednost emocm a pocitm. Uvejte si proto spe pjemnch vc a neete nic konfliktem. PONDL OPICE Tento den vm dv siln energie pro sloit a nron koly. Budete si vdt rady. Dokete se orientovat i v zleitostech, ve kterch se a tak moc nevyznte i v situacch, kter vs pekvap. Pondl nahrv tzv. chytrm tahm. Jak se k:Chytrmu napovz, hloupho nakopni. Vyuvejte hodn svj rozum, intelekt, zkuenosti. Oprejte se o to, co vte, ne o to, co ctte. Emoce spe stranou. Na druhou stranu Opice nem rda problmy a ve radji e hrou. Proto se vyhbejte konfliktm, ty dnes nebudou pjemn. ete ve s smvem, bute ptelt. Dobr den pro rzn prezentace, vystoupen. Opice se rda ukazuje. Tak dnes kadho pochvalte. Opice m rda uznn. Nelete, opice to hned pozn a velmi rychle vm to vrt. TER LIDOOP Snate se dnes lidem vychzet vstc. Snate se jim vyhovt. Ale pozor, lidoop pomh jen tehdy, je-li to opravu poteba. Tj. nesnate se na nkoho nco hrt. Pokud nco opravdu nepotebujete, Lidoop vm nepome. STEDA TAPR Podobn den jako ter. Bute empatit. Snate se porozumt potebm ostatnch. Pokud vy budete o nco dat, ujistte se, e druh strana tak rozum vaim potebm. Tapr nerad uspokojuje cht. Tzn. e nesta jen nco chtt, ale ve mus bt opravdovou potebou. TVRTEK KOZA Dnes jdte do spolenosti. Jdte se bavit. Vyberte si njak pjemn podnik a jdte s pteli. Povdejte si, neete dn sloit situace. Snate si dneek prost pjemn prot. Udl vm dobe ve hezk a krsn. Mete jt i nakupovat nco hezkho pro sebe nebo pro sv blzk. Pokud vs ek dleit udlost, pak se do n nepoutjte sami. Mjte nkoho, kdo vm bude krt zda, o koho se mete opt. Zv se tak vae sebejistota. PTEK - MUNTJAK Snate se dnes co nejvce asu trvit s tmi, kter milujete. Bude vm dlat dobe jejich blzkost. I vy dvejte svm blzkm svoji lsku a nklonnost. Mohou bt dleit doteky, objmn. Ukate svoji lsku, bute mil a laskav. Vyhnte se konfliktm, dnes na n nen dostatek sly. SOBOTA K V sobotu to mus t. Jsou siln jangov energie. Chce to jt do velk a iv spolenosti. Uvejte si, oslavujte. Jdte do velkch prostor Nrodn divadlo, Sttn opera, velk klub pln lid apod. Nebute sami. m vce lid budete mt kolem sebe, tm lpe. Dobr den pro vtzstv. Pokud dnes nco vyhrajete, oslavujte! Dnes byste mohli doshnout svch cl. NEDLE JELEN Nedle bude ponkud klidnj ne sobota. Pokud byla sobota divok, pak nedli mete strvit jen pjemnm popovdnm si s blzkmi i pteli. Mon bude lep dnes zstat doma a ptele pozvat k sob. Nebute ji tak iv jako v sobotu. Je to ideln den na popovdn si, ale nic sloitho neete. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 4. www.akademiestesti.webs.com Vichni dobe vme, jak vznamnou roli v naich ivotech hraje kvalitn strava. Kvalit stravy se vnuje m dl tm vce obor a i z lkaskho hlediska je strava jednm z hlavnch initel, kter ovlivuj nae zdrav. I z hlediska Feng Shui je strava velmi dleitm zdrojem ivotn energie, tzv. Qi (chi). Feng Shui nee jen jej kvalitu a tok v prostoru, ale tak chpe, e kvalitn ivotn energii lid erpaj i ze svho stravovn. Kvalita samozejm souvis s kvalitou surovin a umn kuchae i kuchaky. Velmi siln ji ale ovlivuje tak prosted, kde je strava pipravovna a konzumovna. nastaven energi v kuchyni tak velmi siln ovlivuje i tunost vaeho konta (pro se mu asi k tun? ). Celkov harmonie naeho ivota je ovlivovna harmoni energi Jin a Jang a dle pak energiemi vech pti prvk. Tyto prvky pedstavuj celistvost svta a ivota. Chceme-li aby nm v ivot nic nechyblo, je dleit mt v naem ivot vech pt prvk. A je-li kuchy jednm ze zdroj na energie, pak je tak dleit, aby v tchto prostorch bylo zastoupeno vech pt prvk. Z tohoto hlediska ad Feng Shui zvlt kuchy (ale tak jdelnu) mezi nejdleitj mstnosti bytu i domu. Kvalita prosted, ve kterm se jdlo pipravuje se pak tak promt do kvality na stravy a tm do naeho celkovho zdrav. Samozejm je dleit vdt, jakou energii potebujeme pro svj zdrav a harmonick rozvoj a takov prosted pro jeho ppravu vytvome. Je-li nae strava pipravovna v nekvalitnm prosted, pak tyto negativn energie konzumujeme i prostednictvm naeho jdla. Proto na uspodn a zazen kuchyn dvejte opr