HAPPYWEEK 144 2015.11.16

 • View
  407

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 144 2015.11.16

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 16.11. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 144

  OHNIV LID

  VE A

  ZAUJET

  OPI SVT

  ENERGIE

  DN

  Tden od

  16.11. 2015

  NOVINKA

  Nov

  Program

  psychick

  a fyzick rovnovhy

  PRAY FOR PARIS

  OHNIV

  BYZNYS

  VIDEO KURZY

  AKADEMIE

  TST

  KONZULTACE

  PROSINEC

  msc KRYSY

  semin:JAK ZLEPIT

  SV FINANCE

  OHNIV

  DOMOV

  PENZERODINN

  KRUH

  ochrana

  rodiny

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Cena: 990 K/hod, vklad I-ing 2,475 K (2-3 hod)

  KONZULTACE

  Vklad Astrotypu

  siln/slab strnky

  pirozen talent - karira

  charakter osobnosti

  partnersk vztahy

  Feng Shui

  interir

  exterir

  Vklad I-ing

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Svt se opt ve sv historii dostal k vrcholu jedn

  etapy vvoje. Kad vrchol je svm zpsobem

  extrmem. A jak vte, kad vkyv energie na

  jednu stranu vyvol snahu o jej vyrovnn. m

  extrmnj tento vkyv je, tm extrmnj forma

  npravy nerovnovhy pijde. Lidsk civilizace se

  dostala do situace, kdy v tzv. Feng Shui

  terminologii maximalizovala energie v Gua (tverci)

  4 bohatstv, svoboda, rozmach, expanze. Kdy

  se podvte na magick tverec, pak zjistte, e na

  druh stran od 4 se nachz tverec 6. Ten ve

  svm negativnm psoben znamen pravidla a pi

  jejich nedodren pin boj. Obrovsk svoboda,

  tzv. globalizace, oteven veho vem, tolerance

  kadho a veho se dve i pozdji musela obrtit

  v opak, tj. nesvobodu, boj a omezovn. Posledn

  dny jsou jasnm signlem toho, e velkou svobodu

  tverce 4 bude vce a vce omezovat energie

  pravidel, zkaz a nesvobody (v uritm slova

  smyslu). Rdi bychom zdraznili, e dal roky

  pinesou zmny, kter mohou vst k velkm

  zmnm i ve vaich osobnch ivotech. Pichzej

  ti siln kovov roky a od roku 2020 pijde kovov

  dvanctilet a od roku 2024 bude vldnout i kovov

  dvacetilet. Kumulace tchto kovovch energi

  pinese nvrat zkaz a pkaz, siln zkon, draz

  na jeho prosazen (policie, armda), omezen

  svobod kadho jednotlivce. Tm, e se tato

  kovov energie tk i investic, penz a

  nahromadnho majetku, me se i v tto oblasti

  stt nco, co povede k jeho ztrtm i

  znehodnocen. Kov je ochrana, obrana. Proto se

  zante zajmat o to, jak mete sebe, sv rodiny,

  majetky a dal vdobytky svho ivota chrnit.

  m dve zanete, tm lpe si v nadchzejcm

  obdob povedete. Budeme vaimi prvodci a

  budeme se snait vm v tto, pomrn razantn

  zmn, pomhat.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Prosinec je krsnm, a pohdkovm mscem. Je to

  krsn romantika zasnen krajiny a kouzlo spojen

  s pohdkovmi Vnocemi. V prosinci vak tak

  pichz jeden ze dvou zlomovch moment roku:

  zimn slunovrat. V roce 2015 vychz na 22. prosinec

  2015 v 05:48h. Pro je tento moment pro ivot lovka

  tak dleit? Je to den, kdy jsou jinov, tj. pasivn

  energie nejsilnj za cel rok. Naopak aktivn jangov

  energie je nejslab. Je to tedy den, kdy jsou vbec

  nejslab energie celho roku. Nevldne tm dn

  aktivita. Pokud tedy vykonvte njakou innost, pak

  do n muste vnovat jen svoji energii, co je

  vyerpvajc. Tento den nemte podporu ani Zem,

  ani Nebes. Cel proda je jakoby mrtv, na nulovm

  bodu aktivity. Stejn jako vy, vae tlo i psychika.

  Tento den proto rozhodn nedlejte nic nronho, ani

  psychicky, ani fyzicky. Skuten Misti, ijc v souladu

  s energiemi, tento den ani nevychzej ven a vnuj se

  jen celkovmu odpoinku a meditaci. Jen tak mohou

  bt s energi tohoto dne v naprostm souladu. Vznam

  zimnho slunovratu je tak v tom, e hned po nm

  zanaj stoupat aktivn energie Jang a pasivn energie

  Jin zan klesat. Je to tedy bod, ze kterho se

  zanaj rodit nov aktivity pichzejcho novho roku.

  V nsk kosmologii je tento zatek nazvn

  prvopotkem potku. Pro tento nzev? Jangov

  energie sice zanaj slit, ale nejsou jet tak siln,

  aby mohlo opravdu nco novho vzniknout. Slu

  zatku bude mt Jang a v noru, kdy zane vldnout

  energie Tygra a elementu Deva. Sla Jangu ji bude

  tak mohutn, aby mohla zabezpeit spch novho

  zatku. Proto nen vhodn ani v prosinci ani v lednu

  nic novho zanat. Ale protoe jangov energie

  zanaj rst, je to vhodn msc na ppravu zatku,

  ppravu na jaro a nov aktivity. Znamen to tedy, e

  byste nic novho nemli zanat, ale pomalu se

  vnovat pprav zatku. Toto obdob mete

  pirovnat k prenatlnmu obdob plodu v ln matky.

  Zde je plod tak ve vod (zima = energie Vody) a je

  neaktivn. Svoj neaktivitou sl k tomu, aby zvldl

  proces rozen, porod a pchod do novho svta (porod

  = energie Deva, nov zatek).

  V prosinci vldne garant msce Krysa. Je to siln

  jangov zve, tj. pln aktivn energie. Tm se stojat

  zimn vody zanaj pomalu probouzet k ivotu. Krysa

  vm tak dv monost pipravovat se na siln nov

  zatek. Je velmi zdatn a um se velmi dobe a rychle

  postarat. Krysa pin s sebou tak energii elementu

  Vody. Je to Voda jangov a proto vyaduje plynut. To

  je mon jen tehdy, pokud vyuvte nvaznost. Je

  proto dleit, aby vae aktivity navazovaly jedna na

  druhou. Nesm tedy zavldnout chaos, ale naopak

  mus vldnout jednoduchost, pmoarost. Pohyb mus

  bt linern (nejprve z bodu A do bodu B, pak do bodu

  C atd.). Pro podporu jej energie (Voda) je vhodn

  energie Kovu. Je proto dobr, aby aktivity byly dobe

  pedem pipraveny a dily se tak pedem danm

  dem, pravidly, plnem. Tmto plnem se Krysa um

  velmi dobe dit a sousted se pak jen na vykonvn

  rznch innost.

  Dky energii Vody je Krysa velmi zdatn v komunikaci.

  Proto je tento msc vhodn na jakoukoliv formu

  komunikace: psemnou, stn, obrazovou apod.

  Komunikace vak mus bt velmi jednoduch, jasn a

  pm. Bute strun, jasn a jdte pmo k vci. Sdlte

  jasn, o co vm jde a co oekvte. Pokud takto

  jednodue vyuijete slu Krysy, mete velmi

  jednodue doshnout svho cle. Komunikan slu

  Krysy je velmi vhodn nap. vyuvat pro vyizovn

  zleitost s ady, formln dosti i podn apod.

  Krysa je dle velmi zdatn v hledn a sbru informac.

  Doke zjistit tm cokoliv a to bez velk nmahy.

  Nepoutjte se tedy do dn aktivity, ani byste si

  ped tm nepodili dostatek relevantnch informac.

  Pokud ukete svmu okol, e o dan vci vte tm

  ve, e jste si ve dn prostudovali, e jste se

  pipravili, pak z vs bude zit opravdu velmi siln

  energie, kter vm umon doshnout vaeho cle.

  Pokud nebudete dobe pipraveni, mete se tzv.

  zablokovat a tm znemonte plynut. Pak svho cle

  nemuste doshnout.

  Tak, jako um Krysa dobe a rychle zskat informace,

  doke stejn tak rychle zskat finance i jin

  prostedky pro svoji innost. Pokud tedy vte, e na sv

  budouc innosti budete potebovat finann podporu i

  zdroje, vyuijte prv tento msc k tomu, abyste si

  takov prostedky obstarali. Krysa ale stejn tak dobe

  um zskan prostedky rozfofrovat. Pozor tak na

  rozhazovanost. Krysa asto rda utrc, dl j to

  radost. Moc dobe v, e bude-li teba, seene penze

  nov. Nechcete-li v prosinci moc utrcet, vyhbejte se

  obchodm a obchodnm centrm. Krysa by vs mohla

  pesvdit, e by bylo hezk podit si nco novho. Za

  vldy Krysy nen moc vhodn kupovat vnon drky.

  Mohli byste zbyten utratit vce, ne je nutn. Proto je

  toto obdob tak zlatm rjem vech spltkovch

  spolenost. Lid prost za vldy Krysy rdi utrcej.

  V prosinci se tak vyhbejte napjatm situacm, nic

  nehrote. Snae se ve eit oboustrannou komunikac

  a ve si tzv. vykat. Je-li toti Krysa zahnna do kouta,

  um i pkn kousnout.

  PROSINEC pohdkov msc pod vldou

  Krysy

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Proto jsou lid Ohn velmi oblben a okol je m rdoa t se z jejich spolenosti. Hlavnm ivotnm kolemtchto lid je najt mezi npady devk takov, kter jenadchnou, zapl se pro n a vyt z tchto npadmaximum. Ohe je energie maximlnho Jangu, taketito lid opravdu um dojt a na vrchol v tom, co dlaj.Jedin, co k tomu potebuj je zaujet, ve a zaplenpro vc. Pokud toto maj, je velmi jednoduch tento Ohepenet na druh. Proto jsou tito lid asto velmidobrmi pirozenmi vdci, kter ostatn rdi nsleduj.Nejsilnj tuto vlastnost maj ohniv lid, kte maj navcprofil Kon. Ohe chce vak tak naplnn. Tito lid taknemaj mt jin cl, ne bt naplnni tm, co dlaj. Ahovome zde o vnitnm naplnn, radosti, lsce. Titolid si vak mus dvat pozor na jednu nebezpenouvlastnost ohn a tou je ulpvn. Mohou tak pli lpt navsledcch, spchu, slv apod. To je v dlouhodobmhorizontu me a zniit. Mus si tak dvat pozor na to,e Ohe nejen heje, ale tak um plit. Svtlo Ohn nejenosvtluje svt kolem, ale tak me oslnit, oslepit. Lids pevahou elementu Ohn jsou velmi spn v tchtooborech: kultura (showbyz obecn), marketing, reklama,vstava, umn (hlavn to, co se prezentuje hodn lidem),prodej, PR, prezentace, politika apod. Pat sem ale takobory tkajc se prce se zvaty i prodou. Pokud mtepevahu energie Ohn, pak je pro vs dleit, abyste jivyuvali, oderpvali. Stejn jako energie Deva, tak ienergie Ohn z vs mus jt ven. Jinak se ve vs hromad apokozuje vai psychiku, srdce, krevn obh apod. Je-limra Ohn velmi siln a nen-li vyuvna, pak hrozinfarkty, mrtvice, vyhoen a podobn formy onemocnn.

  OHE VE

  A ZAUJET

  Stejn jako um devci neustle pichzet s novminpady, rdi zanaj nov vci, tak lid s pevahouelementu Ohn se snadno pro ve nadchnou, zapl. To jejejich nejsilnj energie, dky kter