HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197

 • Published on
  16-Apr-2017

 • View
  504

 • Download
  1

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 5.12. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 197

  ENERGIE DN Tden od 5.12. 2016

  IVOT MUS

  PLYNOUT

  JAKO EKA

  bydlen: ADVENTN INTERIR

  PROSINEC

  VLDNE

  NM KRYSA

  POTEBUJI

  NOV ZATEK

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV SEMINE V ROCE 2017

  SEMIN - ROK 2017 VE ZNAMEN KOHOUTA

  Po roce Opice, roku pleitost, pichz nov vldce roku KOHOUT. Jak jsou jeho nejvt

  pednosti, ale tak slabiny. Kde nm pome a kde naopak ubl. Na co si dt v ptm roce

  pozor a na em naopak zapracovat. Chcete se sthovat, vdvat, rozejt, zmnit zamstnn,

  zaloit rodinu, vlastn firmu ? Zda budou na tyto akce vhodn energie i nikoliv se dozvte

  prv na tomto semini.

  Ukeme vm vechny energie, kter ns ekaj

  Zjistte, jak energie nm pt rok Kohout pinese a jak je vyut ve svj

  prospch

  Projdeme si msc po msci celho roku

  Naplnujete si sv cle podle ideln doby k spnmu uskutenn

  Budete vdt, kdy je ideln obdob na urit aktivity

  Zjistte, jak spolu souzn energie roku a vae osobn energie

  Podpote svj spch a smyslupln konn

  Sprvn si nastavte svoji budoucnost

  Sladte svj domov s energi roku

  Zvolte si sprvn vize a cle na pt rok

  Semin se kon v Praze 14.1.2017

  Cena semine : 1.800,- K

  SEMIN OSOBN A KARIRN PLN NA ROK 2017

  Naute se, jak si nastavit dleit oblasti svho ivota a vyut pi tom energie Kohouta

  Poslte sv vlastn energie

  Naplnujete si svoj ivotn cestu a kariru

  Budete umt harmonizovat sv vztahy

  Podpote spokojenost sv rodiny

  Podpote sv bohatstv

  Nastavte si sprvn pravidla a vytvote systmy, kter vm lpe pomohou

  doshnout vaeho cle

  Sprvn si nastavte svoji budoucnost

  Sladte svj domov s energi roku

  Zvolte si sprvn vize a cle

  Semin se kon v Praze 21.1.2017

  Cena semine : 1.800,- K

  Vzhledem ke kadoronmu velkmu zjmu o tyto semine, nevhejte s pihlenm. Poet

  astnk je omezen. Pro vce informac ns kontaktujte na 602 556 479. Pihlky zaslejte na

  dasa@byu.cz nejpozdji do 15.12.2016.

  Tme se na vs .

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PROSINEC VLDNE

  NM KRYSAProsinec je velmi zajmav a dleit msc. V jeho prbhu dochz k velmi zsadn promn energi. Kon

  vlda slabch a pasivnch energi. V den zimnho slunovratu se tyto slab energie dostanou do svho minima a

  pedaj tak vldu novm, aktivnm energim. Ty od tohoto dne pebraj vldu na dalho plroku. A vldcem

  zrodu tchto novch aktivnch energi je prv Krysa.

  Krysa po dlouh dob vldy jinovch energi zan

  aktivovat Jang. Bude tedy pomalu probouzet aktivitu

  a zrod novho roku. Energie roku 2017 se tedy

  zanaj pomalu utvet ji v prbhu prosince 2016.

  Ti citlivj z vs ji mon pozoruj urit zmny. To

  se hls ke slovu Ohniv Kohout, kter roku 2017

  bude vldnout. Zrodu jeho energi pomh prv

  Krysa. D se tedy ci, e prosinec je tm, emu kme

  prvopotek potku. Vznik nco novho, co ale

  zane aktivn psobit a pozdji. Krysa tak otevr

  nov cyklus ronch energi. A protoe je Krysa

  spoutem jangov energie, pin nm aktivn

  energii. V prosinci bychom se tak mli pomalu, ale

  jist probouzet ze zimn letargie a pomalinku se

  pipravovat na to, e ji za dva msce budeme muset

  rychle a razantn vyrazit do novho roku roku

  Ohnivho Kohouta.

  Vyuijte tedy rychlou, aktivn a bystrou Krysu k

  tomu, abyste se zaali zajmat o to, co v novm roce

  2017 chcete dlat, eho chcete doshnout. Krysa um

  velmi dobe zskvat a zpracovvat informace. Proto

  mete v prosinci soustedit svoji energii k tomu,

  abyste si zskali potebn podklady ke svm

  budoucm aktivitm. Co vm nen jasn, emu

  nerozumte, co vm chyb to ve mete zjistit a

  zskat prv v prosinci. Dvejte se kolem sebe,

  vmejte si vc, kter byste mohli v ptm roce

  potebovat. Vylete Krysu, a seene ve potebn.

  Nejlep zbran Krysy je vyuit informac a

  komunikace. Tmto nstrojem doke Krysa zskat

  cokoliv. Proto se snate co nejvce komunikovat,

  mluvit, vyuvejte informac, kter zskte a

  zpracujete.

  Vzhledem k tomu, e prosinec je t mscem

  vnonch nkup, mete energii Krysy vyut i

  tmto smrem. Krysa rda shn vci, zaizuje. Doke

  to efektivn, rychle a chyte. Budete-li se v prosinci

  soustedit na vnon nkupy, pak byste je mohli mt

  pomrn snadno a rychle z krku.

  Energie Krysy jsou velmi akn a proto potebuj

  neustl pohyb, plynut a posouvn se vped. Snate

  se tedy vyhbat vem blokdm, konfliktm. Vdy

  hledejte volnou cestu, monost posunout se dopedu.

  Pokud se vm do cesty postav njak pekka, pak

  se snate najt monou objku. Nebojujte. Krysa

  um bt velmi bojovn a tvrd. Ale tento boj asto

  pin spe vyerpn a ztrty, ne uitek. Pro een

  konflikt hledejte ty sprvn informace, zdroje a pak

  je ete elegantn komunikac, kterou Krysa ovld.

  Budete-li v tomto neustlm pohybu postupovat

  vped, pak si v prosinci pipravte velmi dobrou a

  pevnou pdu pro spch v roce 2017. Jak v nov

  rok Krysa nastartuje, takovou energii pak bude mt po

  cel rok.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vklad Astrotypu

  Typologie a charakter osobnosti

  Siln a slab strnky

  Partnersk korelty analza vztahu

  Life Coaching

  Nastaven celkov ivotn rovnovhy

  Nastaven aktuln dleit oblasti ivota (karira, vztahy, rodina, bohatstv, hodnoty a

  pravidla, budoucnost, domov, vize-cle-sny)

  Nvrh a realizace een interiru domova, kancele, obchodu, pracovnho msta atd.

  Vtba I-ing

  Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  IVOT MUS PLYNOUT

  JAKO EKAKdy jindy se zabvat energi Vody v ivot,

  kdy ne v obdob, kdy energie Vody vldne

  tedy v zim. A navc, jsme nyn pod

  vldou Krysy, velmi silnho a dleitho

  vodnho zvete. Prv Krysa je zve, kter

  s plynouc vodou souvis nejvce.

  Star moudra asto popisuj ivot jako

  tekouc eku. A je tomu opravdu tak. ivot se

  ece opravdu velmi siln podob. Stejn jako

  eka zan malm pramnkem, i ivot zan

  jako mal stvoen, kter se postupem asu

  rozvj, zvtuje, aby ke konci ivota doplulo

  ke svmu cli, jako eka do moe.

  Ve, co v ivot zante, by mlo startovat

  jako mal s velkm potencilem. Jako se

  mal pramnek promn v obrovsk a siln

  veletok, tak i vae innosti a aktivity by mly

  postupn gradovat ve velkou slu a moc.

  Kdy se podvte na veletok eky, pak zjistte,

  e svoji slu a mohutnost nevytv sama od

  sebe, ale z okolnch ptok. Jak jde eka

  cestou, postupn se do n vlvaj dal

  potky a ky a jej tok tak mohutn a sl.

  Stejn tak byste mli budovat vechny sv

  aktivity. Nejde vbec o to, abyste do veho

  dvali svoj energii. To je velmi vyerpvajc.

  Naopak. eka vs u, abyste zdroje energie

  zskvali zven.

  Tento pstup ns velmi dobe u prv

  Krysa. Jej energie jsou ureny k tomu, aby

  zskvala zdroje, informace, podklady,

  investice, prost ve, co je poteba k

  plynulmu postupu vped k cli. Hled vnj

  zdroje, abyste se vy sami nemuseli

  vyerpvat. Tyto zdroje jednak zajist v

  plynul postup vped a zrove zajist

  dostatek energie, ani vy byste museli

  vyerpvat svoji vlastn. Je to jako v

  podnikn, kdy hledte financovn z vnjch

  zdroj. Penze pro svj byznys zskte od

  tet strany, vs to nic nestoj a tak riziko se

  tm zmen. A stejnm zpsobem mte

  zajistit sv aktivity i v ostatnch oblastech

  ivota. Kde a jak zdroje hledat um prv

  Krysa. Chcete-li, aby vm pt rok hezky a

  voln plynul, pak vyuijte energii Krysy ji v

  tomto msci. m dve ji budete

  angaovat, tm rychleji se vm vae aktivity

  rozjedou.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHA

  Na Vnoce pro vs pipravujeme ve

  spoluprci s vydavatelstvm

  Euromedia/Pragma novou knihu

  POZNEJ SV PRAV J

  POZOR ZMNA

  KNIHA VYJDE JI

  PED VNOCEMI

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  POTEBUJI NOV ZATEK

  Jste-li v ivotn situaci, ve kter ctte potebu novho zatku, pak prv

  nyn je ideln doba se nad tm vn zamyslet. Je pln jedno, o jakou

  ivotn oblast se jedn. Pprava novch zatk m vdy jedno spolen

  energii Vody a vldu Krysy. A to oboje mte nyn k dispozici. Nen na ekat.

  A ji ete nov zamstnn, nov vztah, novou rodinu, nov prstek do rodiny, nov bydlen nebo

  nov vzdln, je prv te ideln doba se tomuto rozhodnut vnovat. Prv v prosinci vldnou

  energie, kter vs um dobe pipravit na to sprvn rozhodnut udlat zmnu, neudlat zmnu. dn

  dleit zmna nesm zat bez dkladn ppravy. Pro sprvn rozhodovn potebujete dobr

  informace z tch sprvnch zdroj. Kvalita informac hbe svtem a ur i kvalitu vaeho rozhodovn.

  ek-li vs tedy v ptm roce rozhodovn o novm zatku, zante ji nyn o nm vce uvaovat.

  Uvdomte si, co vechno muste vdt a znt, abyste se mohli dobe rozhodnout. Kdo vm me

  potebn informace poskytnout, kde je mete zskat. Cel proces ppravy pak rozdlte do ty fz:

  1. Promlen, jak informace potebujete

  2. Shnn informac

  3. Hodnocen informac

  4. Vytvoen nvrhu een situace podklad pro sprvn rozhodovn

  Tyto fze jsou vhodn prv pro obdob prosince. Bystrost a chytrost Krysy mete vyut k tomu,

  abyste si utdili mylenky a uvdomili si, jak informace potebujete. Pak mete vyut rychlost a

  schopnost krysy informace rychle vyhledat a zskat. Inteligentn Krysa um tak informace velmi dobe

  zpracovat tak, aby je pak vyuila pro dosaen svho cle. Budete tak velmi dobe pipraveni uinit

  kvalitn rozhodnut. To pak nebude vychzet z va nejistoty. Naopak, bude zaloeno na konkrtnch

  informacch a jejich smysluplnm hodnocen. Nebudete do toho vnet nejistotu emoc a osobnch

  postoj. Budete-li takto dobe pipraveni a vyzbrojeni nejsilnjmi zbranmi Krysy tj. dobe

  zpracovanmi informacemi, mete se snadno ke zmn odhodlat.

  Pokud si ve dobe zpracujete za pomoci energi Krysy, pedte tento kol Buvolovi, kter po Kryse

  pevezme vldu v lednu. Ten svoj silou a mohutnost zabezpe, e se kola va zmny zanou

  pomalu, ale jist roztet tm sprvnm smrem. Buvol tak bude jistotou, e ke zmn opravdu dojde a

  e ve probhne tak, jak prv vy potebujete.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV

  PEDNKA

  Vce na tato tmata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy

  1. Poznn sebe sama2. ivotn cesta karira, povoln3. Vztahy4. Rodina5. Vae minulost a koeny6. Bohatstv7. Zdrav8. Pravidla9. Npomocn ptel10. Budoucnost11. Zzem a domov12. Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  Audio pednku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  12

  BUDOUCNOST

  TYTO

  PEDNKY

  JSOU JI K

  DISPOZICI A

  METE SI JE

  OBJEDNAT

  dasa@byu.cz

  Ve nov, co si dvte do ivota tvo vai budoucnost. Je dleit si uvdomit, e

  se o toto nov budete muset starat. Take ve nov automaticky pin do vaeho

  ivota starost. Jak si vytvoit budoucnost, aby pinela vce radost ne starost se

  dozvte v tto nov pednce.

  http://www.akademiestesti.webs.com/kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Pravideln teni HAPPYWEEKu i nai studenti ji dvno vd, jak je dleit propojovat energie asu a

  prostoru. V ase Adventu je proto nutn upravit interir vaeho domova tak, aby dchal jeho energi.

  ADVENTN

  INTERIR

  V minulch slech HAPPYWEEKu jsme ji psali o tom, jak energie mme v interiru posilovat v obdob zimy.

  V tomto ase vldne chlad tzv. elementu Voda. Proto je dleit, jeho slu harmonizovat energi Ohn. Tento

  zkladn princip bychom mli dodrovat i v dob Adventu. Hlavnm zdrojem tto energie je erven barva a svky.

  Podpoit ji mete zelenou barvou elementu Devo a devnmi dekoracemi.

  Zkladnm prvkem Adventn vzdoby je tzv. adventn vnec. Ten mus bt vyroben z erstvch vtviek jehlinatho

  stromu. Na nm jsou pak tyi svky pro kadou adventn nedli zvl. Svky mus bt v kruhu, kdy kad ze

  svek je umstna v jedn ze svtovch stran (vchod, jih, zpad, sever). Kruh je navc symbolem Nebes a pomh

  vytvoit duchovn energii. Svky v ad (kter se asto objevuj v obchodech) nejsou sprvn.

  Vnec by ml vypadat bohat. Proto ho ozdobte rznmi ozdbkami, malikami apod., ideln v erven a zlat

  barv (ob barvy jsou energi Jang a dodvaj do prostoru pocit tepla, bohatstv i duchovn energii).

  Dleit je vdt, jak sprvn zapalovat svky. Kad svka nle jedn ze svtovch stran vchod, jih, zpad,

  sever. A protoe ve zan na vchod (zde se poprv objevuje slunen svit, zan den. atd.), mli byste jako

  prvn svku zaplit tu, kterou jste umstili do vchodnho smru. Jako druhou svku zaplte tu na jin stran, dle

  pak zpadn a jako posledn svku na severn stran. Tm se kruh krsn uzave a Vnoce mohou zat.

  Chcete vytvoit prosted, ve kterm se vm bude skuten dait? Navrhneme a zrealizujeme interir

  vaeho domova i pracovnho msta na mru vm a vaim souasnm potebm. Kontaktujte ns:

  dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  Sledujte ns na: facebook.com/cernakinteriordesign

  cernakinteriordesign.wordpress.com

  cernakinteriordesign.webs.com

  mailto:dasa@byu.czhttps://www.facebook.com/cernakinteriordesign/cernakinteriordesign.wordpress.comcernakinteriordesign.webs.com

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Tento tden pin velmi aktivn energie a to hned od pondl. Pokud se chcete posunout o notn kus dl, zante hned prvn den. Druh polovina tdne pak pinese mrn zastaven, aby na konci tdne energie opt zeslily. Na tento tden si tak mete naplnovat pomrn sml aktivity.

  PONDL K 5-1-5

  Na zatek tohoto tdne si dejte dobr pozor. Vldnou velmi siln individuln energie. Me tak dochzet ke konfliktm individualit. Lid se mohou vce zamit na sebe, sv vlastn zjmy, ne na poteby okol. Pokud chcete dnes zazit a ukzat vem svoji slu a energii, pak by se vm to mohlo povst za pedpokladu, e nebudete vyvolvat konfliktn situace.

  Jdlo: i dnen jdlo bude siln ovlivnno individuln energi. Proto si dnes rozhodn dejte jen to, co si sami vyberete a na co mte chu.

  TER JELEN 4-2-6

  V ter se zamte hodn na expanzi, pronikn do novch oblast, teritori, zjm apod. Ve dlejte tak, aby to ostatn vidli. Vsate na reklamu, PR, rzn propagan akce apod. Pokud chcete uspt, muste bt vidt a o vem vechny informovat.

  Jdlo: v ter by jdlo mlo bt co nejvce rozmanit jak do chut tak i barev a druh. Proto je lep dopt si vce malch chod, uspodat raut, vdsk stl apod.

  STEDA HAD 3-3-7

  Protoe zatek tdne byl siln na vstednosti, popularitu, ukazovn se apod., vyuijte steden energie k uklidnn a nastolen rovnovhy. Dnes se zamte vce na sv nitro, bute sami se sebou. Mete dnes tak studovat star moudra, zamit se na to, na co v ivot mete navzat apod. Energie minulosti vs dnes mohou poslit.

  Jdlo: energii dnenho dne navc mete poslit i jdlem, kter by mlo bt co nejvce tradin i rodinn. Dnes dn experimenty, dn novinky.

  TVRTEK ERV 2-4-8

  Ani dnes nejsou pli ziv energie, kter by vs mohly poslit ve spolenosti ostatnch lid. Proto se nevnujte niemu dleitmu, nesnate se prorazit mezi ostatnmi. Dnes se radji soustete na sebe, sv zzem a vykejte na pznivj den.

  Jdlo: tvrten jdlo mete vyut k poslen svch partnerskch vztah. Mlo by bt vce zemit, mlo by dobe zasytit.

  PTEK - BEZROH DRAK 1-5-9

  V ptek energie opt nabvaj na sle a mohutn. Dnes je energie vhodn pro prozkoumn novch monost, pleitost. V pprav vyuvejte fakta, drte se pi zemi a bute realistit.

  Jdlo: dnen jdlo by mlo bt hlavn jednoduch. Mlo by chutnat hlavn vm, proto si do vbru jdla nenechte mluvit a nikomu se nepizpsobujte.

  SOBOTA DRAK 9-6-1

  Dnes nabvaj energie opravdov mohutnosti. Mli byste je vyut pro sv plny, dlouhodob vize. Vytvote si dlouhodobou strategii na dalch nkolik let. Drak vid daleko a m slu tam dolett.

  Jdlo: sobotn siln a ziv energie promtnte i do jdla. Vyuijte ho jako ideln nstroj pro spoleenskou udlost.

  NEDLE JEZEVEC 8-7-2

  Na konci tdne se siln energie stahuj dovnit. Zamte se tedy vce na sv zzem, pravu interiru domova i pracovnho prosted.

  Jdlo: nedln jdlo si radji vychutnejte doma. Mlo by bt vce syt a zemit. Mohou to bt knedlky, tstoviny i nco se sladkou chut.