2013.10.28. happyweek 41

  • View
    170

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TDEN OD 28.10. 2013. 041TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comwww.akademiestesti.webs.comNyn vichni vstupuj do obdob, kdy jsou energie nejslab v celm roce. Koncem jna nastupuje vlda vepe. Zrove s nm pak zatkem listopadu zane vldnout i element vody, co je velmi pasivn energie. Navc i po cel rok 2013 vldne element vody, take jej sla se v tomto obdob jet znsob. Maximalizuj se tak jinov energie a energie jangu jsou naopak na sv minimln rovni. Kdy si uvdomme, e jang je funkc veho, pak to, e se funkce minimalizuje, znamen, e ve by mlo fungovat na minimln rovni. Jang je aktivita a proto i ta by mla bt na minimln rovni. Jde tedy o obdob, kdy byste mli opravdu co nejvce zpomalit a vnovat se co nejvce odpoinku. Veker innost bude v tomto obdob nkolika nsobn nronj, ne v jinm obdob. Nebudete-li tyto energie respektovat, dojde k velmi prudkmu oslaben vaeho jangu (tedy funkce) a to se promtne i do fungovn vaeho tla, tedy vaeho zdrav. Voda navc oslabuje element kovu, kter zabezpeuje imunitu. Proto v tomto obdob hroz vce nemoc, kdy bude organismus oslaben pemrou aktivity.Bohuel v na kultue pat toto obdob k tm nronjm. Spolenosti a firmy finiuj ped koncem roku, aby doshly svch obchodnch cl. Lid zanaj blznit v pedvnon horece. Msto toho, aby se lid zklidnili a uvali si krsnch dlouhch veer v klidu, s rodinou, i pteli, pd do rznch obchodnch center a v obrovskm stresu se sna nakoupit co nejvce drk. Vnon stres ve spojen s pracovnm stresem je opravdu velmi nebezpen jak na psychiku, tak i na tlesnou schrnku. Je to obdob, kdy hroz i siln a hlubok deprese. Pokud vepk nebude mt monost si v klidu ut hojnosti a spokojenosti, propadne se do hlubok deprese, ze kter se nemus bez pomoci dostat ven. A tak msto pohody, uvolnn a klidu pichz na adu rzn zklidujc pilulky, antidepresiva a alkohol. Vzhledem k tomu, e vep si ve dopv v hojnosti, me zde dojt i k tomu, e to nkte lid peenou jak s lky, tak s alkoholem. Na to si opravdu dvejte pozor. Snate se proto ve naplnovat na toto obdob tak, abyste mli na ve dostatek asu, abyste nemuseli bt v asovm presu. Pokuste se ve si uvat v klidu, v pohod, s rodinou, i pteli. Nebute na ve sami.

2. VIDEO PEDNKAwww.akademiestesti.webs.comLISTOPAD ENERGIE MSCE VEP + VODAV dal video pednce o energich msce vm nyn poradme, jak mete vyut energie v listopadu. Budou vm vldnout energie vepe a hlubok vody. Jsou to energie velmi slab a pasivn. Pokud vs tedy ek nco nronho, pak byste mli vdt, jak se tento msc poslit a aktivovat. Pedn Ing. Ji ernk Cena pednky: 100 K Objednvky na: dasa@byu.cz 3. www.akademiestesti.webs.comMUSTE SPLNIT PLNKonec roku je ve znamen dohnat to, co jste nevyuili. finie splnn firemnch Bohuel vak chcete bt cl. Pokud jste aktivn v obdob, kter vm v nerespektovali energie aktivit vbec nepome. jednotlivch obdob v roce Naopak, bude vm hzet tak, jak jsme si o nich psali, navc klacky pod nohy. Ve je nebo jak jsme o nich hovoili v tak pro vs t, naich pednkch o namhavj a zbyten tak energich msc, pak se na konci roku mete provat mon nachzte ve velmi velmi stresujc chvle. Mli nepjemn situaci. Nevyuili byste udlat ve pro to, aby to jste silnch aktivnch energi ale byla posledn zima, kdy jara a lta k tomu, abyste co muste finiovat. Pt rok nejvce maximalizovali svoji byste se mli ji pln prci. Nepodailo se vm tak soustedit na vyuit energi a nahnat vsledky dopedu a nechat se jimi podporovat. nyn jste v situaci, kdy muste Pak v zim nebudete muset finiovat a bt ve stresu. Je vak zbyten tzv. plakat nad rozlitm mlkem. V kad situaci si umte pomoci, pokud aspo troku umte pracovat s energiemi Jin a Jang a pti elementy. Zima pat k maximlnmu Jinu, tj. k nejpasivnj energii a k elementu vody, kter je tak velmi pomal a hlubok. Aktivita tak nem bt m podporovna. Slab Jang vm mnoho energie nedod. Co s tm tedy mete udlat? Pokud je Jang slab a vy potebujete pesto fungovat, pak je dleit, abyste energii Jangu co nejvce podpoili. Na pomoc si mete vzt tak element deva, nebo ohn, kter podporuj siln jangov energie. Vzhledem k tomu, e se nachzte v obdob zimy, bude dobr pout hlavn element ohn. Element ohn mete ve svm ivot poslit nkolika zpsoby. Mli byste poslit ohe svho tla, svho prostoru (doma i na pracoviti) a vyut ohnivou energii asu. Ohe tla nejlpe poslte vhodnou stravou. Je proto dleit v tomto obdob jst takov potraviny, kter v sob maj hodn energie ohn. Sem pat hlavn maso. Dle sem pat pokrmy, kter jsou hodn tepeln upraveny. Nejlep formou tepelnho zpracovn je samozejm ohe jako takov. Silnou energii ale dod pec trouba. Proto je vhodn jst hodn peenho masa. Mohou to ale bt klidn i jin zapkan potraviny (brambory, tstoviny apod.). Co nejvce se vyhbejte studenm pokrmm a jdlm, kter chlad. Sem urit pat rzn salty, tropick ovoce apod. Pijte tak co nejvce teplch tekutin. Nen od vci si tak dt as od asu nap. svaen vno, i grog (ale pozor, nepehnt, protoe vepk me mt tendenci si dopvat a velk mnostv alkoholu vm neprospje ). Siln element ohn si dodvejte tak vhodnm obleenm. Zde jsou nejlep prodn materily, nejlpe vlna a ke. Vyuvejte tak hodn erven barvy obleen nebo doplk. Siln vliv na v vkon m tak prosted, ve kterm pracujete. Proto si uspodejte sv pracovn msto tak, aby vm dodvalo silnou aktivn a ohnivou energii. Rozmstte si kolem sebe hodn ervench, oranovch nebo rovch doplk. Pouvejte nap. ervenou barvu na ploe vaeho potae, pite ervenou tukou, pouvejte erven desky apod. Mjte tak kolem sebe kvtiny, kter kvetou erven. Rozhodn nezapomete na vnon hvzdu, kter navc pat k tomuto obdob. Energii ohn tak mete vyut dky asu. Nejsilnj energie jsou od 9:00 do 15:00. V tomto ase byste se mli vnovat nejaktivnjm innostem. Vnujte ale tak hodn asu kvalitnmu spnku a odpoinku. 4. OBJEDNEJTE SI N NOV FENG SHUIwww.akademiestesti.webs.comSTOLN KALEND NA ROK 2014Vyrobili jsme pro vs nov Feng Shui stoln kalend. V naem novm Feng Shui stolnm kalendi najdete energie dn na kad den. Ke kadmu dni tak obdrte tipy a rady, jak dan den vyut pro svj harmonick ivot. Dozvte se energii pti element a vlastnost dne, kter vychz z tzv. 28 Nebeskch dm. Strun informace, kter dostvte na kad tden v HAPPYWEEKu tak budete znt na cel rok dopedu.Cena 79.- K.Objednvky poslejte na dasa@byu.cz do konce jna.Ji objednan kalende si mete vyzvednout do konce jna na adrese Tborsk 7, Praha 4, showroom Party Lite v pondl a stedu od 11 do 18 hod nebo zaslme potou. 5. www.akademiestesti.webs.comMOUDROST Moudrost se zd bt velmi dobch se prv tato energie vzcn. Ale tak jak je to se zimy vyuvala k posilovn vm, i moudrosti mme moudrosti a pedvn hojnost. Stle rychlej doba moudrosti mladm vak lidi od moudrosti generacm. Vyuvali se k vzdaluje a tak se zd, e tomu prv dlouh zimn moudrost miz z ivota lid. veery, kdy nebylo mono Vstupujeme nyn do obdob, vykonvat dnou velkou kter m silnou energii aktivn innost. A tak se lid moudrosti. Je to obdob schzeli a ti star vyprvli o silnho elementu vody, kter svch zkuenostech, o tom, prv moudrost podporuje. co se oni nauili, jakou Voda je energie konce i moudrost oni pevzali. Tm se potku. Konec se tak vdy moudrost pedvala z spojuje se zatkem. Zatek generace na generaci a to v tedy na konec navazuje. obdob, kter moudrost Urit vte, e v dvjch podporuje v zim, obdob (ani ne tak moc dvnch) vody. Moudrost je nco, co se nelze nauit. Moudrost je spojenm nauenho s proitm. Znalosti spojen se zkuenost. Moudrost pat k elementu vody. Hlavnm rysem vody je plynut. Tj. jde stle dl a dl, nesm se zastavit. A tak i moudrost mus jt stle dl a dl a nesm se nikdy zastavit. Moudrost mus bt neustle pedvna dalm generacm. Tyto generace mus na tuto moudrost navazovat, vyuvat j a svmi znalostmi a pozdjmi zkuenostmi ji dle rozvjet. Tm m dojt ke kvalitativnmu rstu lidstva. Rychl doba, kter je poznamenna velmi silnou energi elementu deva a pak hlavn Gua 4 vak element vody vyerpv a tm tak oslabuje moudrost. T se bohuel m dl tm mn vnuje pozornost a kvalita ivota se tm stle vce sniuje. Nehovom zde o kvalit hmotn, ale obecn kvalit ivota. ivot nen jen o materilnm zabezpeen, ale tak o duchovnm a morlnm rstu lovka. Porovnte-li rst materilnho ivota a jeho kvality s rstem kvality duchovnho a morlnho ivota, pak zjistte, e se zrychluje rst materiln strnky na kor rstu duchovnho a morlnho. Je to bohuel tm, e vce lid vid kvalitu svho ivota prv v kvalit materiln. Ale tm dochz k velk nerovnovze prv mezi energi Jin (materilno) a Jang (duchovno). A jak ji z naich lnk, pednek i semin vte, nerovnovha je vyerpvajc a nevede k ivotnmu tst. Naopak, celkovou kvalitu ivota jen zhoruje. Dle tak vte, e nic v naem svt nevznik samo od sebe. Kad zatek mus z neho vychzet. Z neho, co ji tady bylo. Je zde tedy velmi nutn jasn nvaznost na minul. Proto je pro vvoj lidstva velmi dleit minulost, historie a jej pochopen. Bez toho se lidstvo nikam neposune. Pokud tedy chceme vytvoit nco novho, musme vdy vyjt z neho, co tu ji je (z minulosti), pidat k tomu nco svho (J) a tm automaticky vytvote nco novho. Je to posun z Gua 3 (minulost) pes Gua 5 (J) do Gua 7 (budoucnost). A stejn tak je to i s moudrost. Vechna moudrost pochz z minulosti a m pechzet do budoucnosti. Proto tak pat k vod konec i zatek. Pokud tedy chcete v ivot vyuvat moudrosti (a to byste urit mli ), pak se muste uit z moudra naich pedk. A vzte, e t moudrosti je opravdu hodn. Vyvj se ji po tisce let. Jedna z nejstarch sepsanch moudrost tohoto svta je kniha Tao Te ing (v jinm pepisu Dao De Ying). Podle nkterch zdroj se jej sepsn datuje do obdob 500 400 let p. n. l. Sepsal ji Star Mistr, nebo-li Lao - C. Dal moudra najdete i v dalch znmch textech: I-ing (Kniha promn), Bilble, Korn, Tibetsk kniha mrtvch, Egyptsk kniha mrtvch, buddhistick texty, hinduistick texty, moudra indinskch kultur, Egypta, ecka i ma, star ny apod. Kad lovk by ml tyto texty studovat. Nemus je znt zpamti, ale ml by jim rozumt. Nemus je vyuvat vechny, ale pomohou mu chpat tento svt. 6. www.akademiestesti.webs.comTAO TE INGJe to jedna z nejstarch knih vbec. Jej sepsn se datuje nkdy v obdob mezi lety 500 a 400 ped nam letopotem. Za autora se povauje tzv. Star Mistr Lao-C. Nikdo vak zatm nedoloi