HAPPYWEEK 33

  • View
    123

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

škola, září, had, kohout, astrologie, kosmologie, feng shui, syrie, přednáška, energie,

Text of HAPPYWEEK 33

  • 1. www.akademiestesti.webs.com KOLA VOL TDEN OD 2.9. 2013 . 033 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Na svt jsou dva typy lid: rodie a ne-rodie. Zatmco ti druz ij i v tto dob svm bnm ivotem, ti prvn, tedy rodie, se dostvaj do doby, kter je pro ty druh nepedstaviteln: obdob kolnho roku. I ten m jaksi dv zkladn fze: zatek roku, konec roku. Zatmco v t prvn fzi rodie v naprostm stresu a vyerpn shnj rzn pomcky a pedmty do koly svm kolkm, v t druh fzi, opt v naprostm pomoci nov koln rok co nejlpe zvldnout. Pokud to budete takto vnmat, uvidte, e se vm hned o nco ulev a stres ji nebude tak tiv. Nai studenti tak vd, e se maj vdy na nco tit a pak si to poten tak dopt. Vyrejte proto na tyto pedkoln nkupy s tm, e si dopejete po nkupu nco, na co se mete celou dobu tit. Naplnujte si nap., e hned po nkupu si zajdete s dtmi na vbornou zmrzlinu, dobr dortk apod. Pi nkupu si pak tuto svoj odmnu stle pipomnejte a uvidte, jak vm ve pjde pkn od ruky. Nezapomete tak na fakt, e nenakupujete pro sebe, ale pro sv dti. To, co koupte se tak nemus lbit tak moc vm, ale hlavn vaim kolkm. Pozor tak na zdrav. Bohuel je v prodeji stle hodn vc pro dti, kter nejsou bezpen a mohou pokodit i zdrav dt. Hlavn dvejte pozor na dobr vbr koln taky. stresu, oekvaj znmky na vysvden. Rozdl v tchto dvou fzch je ten, e v prvn fzi rodie um ovlivnit vsledek, v t druh jsou naprosto v podru svch kolk. No a ta prvn fze, tedy zatek kolnho roku, prv zan. Asi nem cenu nyn rodim radit, aby ve eili v klidu, pohod apod. Bylo by to toti jako hzen hrachu na ze. Nai studenti vd, e existuje zkladn zkon: region/sezona. Tento zkon vm k, e se mte vdy chovat tak, jak dan msto, kde se nachzte (ve vaem ppad to je R) a jak dan doba diktuje. Pokud tedy doba zatku roku pin s sebou shon a stres, pak se tomu poddejte a nesnate jt proti tomuto silnmu proudu. Jet vce by vs to vyerpalo. Pokud tedy zapadnete do pecpanho obchodnho centra a zmaten budete hledat to sprvn obleen, seity i pastelky, pak nehudrujte nad tm, e je vude plno lid. Prost to k tomu pat. Neberte to jako nutn zlo rodi, ale vnmejte to spe tak, e se svm dtkm snate co nejvce

2. www.akademiestesti.webs.com kola zan v obdob kovu. Kovov energie jsou energiemi du, podku, pravidel. Navc v obdob, ktermu vldne snaiv a pracovit kohout. Jsou to energie, kter pesn odpovdaj tomu, jak energie m kola. Energie koly tak pinej siln d a podek. Naproti tomu dti, kter do koly chod, maj silnou energii deva. Tyto dv energie kov a devo jdou proti sob, nen mezi nimi harmonie. Kov tzv. osekv devo. Tm sniuje jeho energii. U dt se to projevuje tm, e se vce zklidn a sousted. Dti, kter maj velmi siln devo i ve svm Astrotypu, mohou mt s energi kovu problm a nemus d a podek KOLA JE D zvldat. Me se to projevit nepozornost, neschopnost se soustedit apod. asto pak mete slyet, e takov dti jsou tzv. hyperaktivn a e se mus lit. Jak ale chcete lit pirozenost lovka? To nejde. Takov lba je naopak kodliv, protoe jde proti pirozenosti takovho jedince. Mte-li doma takov aktivn dt, kter m ve svm Astrotypu hodn deva, muste mu dt monost, aby tuto silnou aktivn energii vyuil. Devn energie chce hlavn prostor a pohyb. Snate se, aby vae dt trvilo co nejvce asu venku, v prod. Aby sportovalo i bylo jinak aktivn. Velmi vhodn jsou vlety i prochzky v okol. Bude-li mt vae dt dostatek pohybu, pak se jeho aktivn energie vyerp a dt tak m vt schopnost se soustedit. Z = KOHOUTV z nm pichz vldnout kohout. Je to obdob, kdy jsou kovov energie ji pomrn siln a z lta nm zbv ji jen velmi mlo. Slunko se nm zan vzdalovat, den je krat a krat a noci se prodluuj. Prochldn planety se stupuje. S kovem pichz energie sucha. Vechny rostliny ji pestvaj erpat vlhu a iviny z pdy a zanaj tak usychat. Zuuj se a stahuj proto, aby do nich ji nepronikala voda. Je to dleit pro zimu, protoe voda v rostlinch by v zim zmrzla a rostliny by tak popraskaly. Kohout nm pin vt schopnost koncentrace, vnovat se detailm. Je to tak vhodn energie pro dokonovn rozdlanch projekt. Zrove je to energie, kter se rda ukazuje a chce uznn. Vce o z se dozvte v na pednce Z kohout, kterou si mete objednat na dasa@byu.cz 3. www.akademiestesti.webs.com Vyuijte energi msce z pro sv podnikn, kariru i soukrom ivot. Video pednka vm prozrad, eho mete vyut a eho se naopak vyvarovat. Cena pednky: 100 K bude zaslna na email Pednku si objednejte na dasa@byu.cz Akademie tst VIDEO PEDNKA ENERGIE MSCE Z 4. www.akademiestesti.webs.com Svt se mn takovou rychlost, e si to ani neuvdomujeme. Kdy se podvte jen pr let zptky, jak auta jezdila, jak vypadala vae televize v obvku, i jak jste psali dopisy svm znmm, tak ani neuvte, e to tak kdysi bylo. Dnes je ve pln jin. Zmnil se nejen obsah, ale i forma. Ve vypad jinak a ve m tak dal a nov funkce. Jak vizionsk bylo utren sluchtko Macha a ebestov. Dnes si bez utrenho sluchtka (mobilu) ji nedokete pedstavit ivot. A to jet ani netute, co vechno dalho budete se svm mobilem dlat ji za pr let. Kdy se ale ohldnete a zavzpomnte na sv koln roky, kdy jste spousty asu strvili ve kolnch lavicch, pak se mon zarazte. Zjistte, e vae dti stle sed na devnch idlch, maj star, omlcen stoly a dokonce p stejnou kdou na stejnou tabuli jako vy. Ani houba na utrn tabule se u vtiny kol nezmnila. V tu chvli si urit uvdomte nepomr rozvoje spolenosti oproti rozvoje kolstv. Kdy se to vezme kolem a kolem, tak se ci ve kolch u stejnm zpsobem, jako za Marie Terezie. Maj stejn nstroje jako tenkrt: devnou tabuli, blou kdu a houbu . Kdy si toto opravdu porovnte se svtem mobil, tablet a powerbook, pak vs to mon opravdu zaraz. Jak je to mon? Jak me kola s devnou tabul a kdou nauit dti t a zvldat svt, ktermu vldne technika, komunikace a elektronika? Popravd? Nejde to. Natst se i zde zan projevovat urit zmna. Stle vce kol vol po nov vpoetn technice a progresivn koly zanaj nakupovat oblben tablety. Vae dti pak zjist, e to nejsou jen hraky na hran her a internet, ale e se s nimi d dlat spousty praktickch vc, kter usnaduj studium, ale i cel praktick ivot. Podle nedvno zveejnn studie, ze kter cituje spolenost Datart, je jasn, e nap. vyuvn tablet zlepuje studijn vsledky k. kolky takov vuka navc bav a maj o ni vt zjem. Nejde o to, e je ji na ase techniku zavst do kol. Ta tam ji mla dvno bt. Natst i zde pokrok por zkostnatl pstupy a dti snad konen budou kolu vnmat vce jako zdroj novho, ne jen nstroj k jejich testovn. SVT SE MN 5. www.akademiestesti.webs.com PEDPOV PRO R ENERGIE Tden od 2.9. je takov nemastn, neslan. Nic pevratnho neoekvejte, ale tak nezanejte. Ve velk a nov me bt nezvladateln a bude vs to velmi vyerpvat. Proto se velk vci snate peloit do vhodnjho tdne. PONDL KRYSA 7-8-3 Pondl rozhodn vyuijte ke shnn informac, rznch daj, dat. Tyto informace tak mete vyut k dosaen neho novho. Nap. shnte-li nov byt i dm, je vhodn den si o nm zjistit co nejvce. Jdlo: Dnes by bylo dobr si doma udlat nco novho, neobvyklho, co jste jet nikdy neochutnali. TER VLATOVKA 6-9-4 Dnes jdte na ve zlehka. Netlate na pilu. Vyuvejte sv zkuenosti, moudrosti. Je to tak vhodn den na rzn debaty, vyprvn, pedvn si zkuenost. Jdlo: Dnes si rozhodn zajdte s pteli nkam na obd i veei. STEDA VEP 5-1-5 Dnes je velk kumulace energi. Jsou toti stejn energie roku, msce i dne. A to ji me mnohm zamotat hlavu. Proto si opravdu dvejte pozor na ve co dlte. Mete dlat chyby. Je to tak vhodn den na poskytovn pomoci, nebo o ni mete i dat. Pozor vak na to, aby dnes nkdo nezneuil va dobroty a ochoty. Jdlo: Dnes muste mt k jdlu sv oblben jdlo. Nic jinho vm dnes neudl dobe. Proto nedlejte dn kompromisy. TVRTEK DIKOBRAZ 4-2-6 tvrtek je vhodn den na upevovn dobrch vztah. Jak obchodnch, tak i soukromch. Proto tohoto dne co nejvce vyuijte. Rozhodn byste dnes mli strvit njak as se svm ivotnm partnerem a ne se svmi kamardy. Jdlo: Oslavte sv partnerstv bohatou hostinou. Dopejte si rozmanitost a jdlo by mlo bt velmi pestr. PTEK - VLK 3-3-7 V ptek se radji nepoutjte do nieho novho nebo dleitho. Dnes se toti me ve zdt jinak, ne to je ve skutenosti. Pozor tak na to, aby to na vs dnes nkdo nehrl. Ve si proto radji dn ovte. Jdlo: Ideln den na rodinnou veei. Dejte si nco, co je tradin rodinn jdlo. SOBOTA PES 2-4-8 U mladch lid me bt dnes hrav atmosfra. Star lid mohou bt naopak vce pedantit, nepjemn, nerudn. Rozhodn dnes neporuujte dn pravidla i zvyklosti. Mohlo by se vm to vymstt. Jdlo: Dnes je dleit strvit jdlo spolen s vam partnerem. Jdlem byste nemli etit. Mlo by bt rozmanit a bohat. NEDLE BAANT 1-5-9 Dnes se ve me zdt tk, nehybn. Rozhodovn nebude lehk. Pokud dnes budete na nkoho tlait, me dojt i k rozepi. Lid mohou bt podrdn. Jdlo: Jdlo dnes oproti sobot m bt jednoduch. Nevate nic komplikovanho. 6. www.akademiestesti.webs.com MJ PARTNER JE HAD No tak to tedy upmnou soustrast . He jste si asi neumli vybrat . A dlte, co dlte, v partner asi nebude nikdy s nim pln spokojen. asto tak me svoji nespokojenost projevovat, nkdy i ton. S hadem se rozhodn nikdy nehdejte. Jde-li had do sporu i hdky, pak stoprocentn v, e m pravdu a rozhodn vs nenech vyhrt. Pozor na jeho siln sklony k introvertnosti. Me se asto tvit vesele a spokojen, ale uvnit ho me tit velk problm. Had se k tomu ale jen mlokdy pizn a pak nepoznte, e se trp a nemete mu ani pomoci (co vm pak me vyst). ZVE VE VS tvrt dl serilu o zvatech ve vs pedstav hada. Jste-li hadem, pak asi sami nejlpe vte, i tute, co to znamen. Nkte z vs si mon i povzdychnou: Ano, j jsem had. To, co jsme si minule kali o drakovi, je u hada naprosto nemysliteln. Ned se ci, e byste byli plnm opakem draka, ale vte, e v mnoha ohledech jin jste. Na rozdl o draka, kter rd lt, had se dr stle jen pi zemi. Stahuje tak slu a rozhled draka na zem a um ji velmi dobe vyut. Mte-li ve svm Astrotypu silnho hada, pak vzte, e jste pro sv okol velmi dleit. Vae dleitost je dna vam pstupem ke vemu, co v ivot dlte a tou je dokonalost. Budete nejsp typem lovka, kter nesn lendrin a pokud nejsou vci dotaeny do konce a k dokonalosti, nejste spokojeni. Bohuel je ale znmo, e dokonalost neexistuje, nebo lpe eeno: kdy doshnete dokonalosti