2013.12.2. happyweek 46

 • View
  381

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2013.12.2. happyweek 46

 • 1. TDEN OD 2.12. 2013 . 046 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com www.akademiestesti.webs.com S tm, co vm, bych mohl asi ci, e hned tak ne. Ale jako vdy, zle na kadm z vs. A co e ns to ek? Pomalu ale jist se bl velk zlom v energich. Klesajc energie se pomalu zastav a jejich roli pevezme energie Jang, tedy energie stoupajc. Kdy k tomu dojde? Pesn v den zimnho slunovratu. A ped zimnm slunovratem nm zan vldnout nov garant msce KRYSA. Asi si vichni umte pedstavit mejdivou krysu, nebo jej pbuznou myku. Pod do neho strk rypek, pod nco zkoum, zjiuje apod. Je tedy tm v neustlm pohybu. Pokud se tato energie spoj s energi pichzejcho kon, o kter jsme psali v minulm sle HAPPYWEEKu, pak tu budeme mt pomrn hodn pohybu. V tomto zimnm ase to mohou bt energie pomrn vyerpvajc. Proto je dleit mt stle na pamti, e peci jen velkou pevahou stle vldnou energie jinov, tj. pasivn, i kdy se pomalu zanaj dvat na stup. Proto pro vai aktivitu nen dostatek zdroj energie zven. Je dleit, abyste stle jet vnovali hodn asu odpoinku a hlavn se vyhbali nav. Ta v tto dob asto vede k onemocnnm, hlavn tm, kter zpsobuje chlad, tedy element vody, kter nm v zim vldne. K emu ale zmnu energi mete vyut? Probouzejc se aktivitu jangovch energi mete spojit s energi veten krysy a zat se zajmat o sv okol, o informace, podmnky apod. Ale o jak informace se m jednat pedevm? Pokud s energiemi asu pracujete, pak ji vte, e je to ideln nstroj tzv. time managementu, tj. zen svho asu a aktivit. S nstupem krysy toti zanaj nov aktivn energie novho roku 2014. Proto mme hledat takov informace, kter se tkaj naich cl a innost prv v tomto roce. Krysa nen skuten zatek, ale jaksi zatek zatku, ktermu se tak odbornji k: prvopotek potku. Je to tedy velmi dleit obdob prv pro ppravu na skuten zatek, kter se k nm dostav v noru, kdy vysko drav tygr, jako garant msce. Vzhledem k tomu, e vldce roku 2014 je devn k, pak si asi umte pedstavit, jak blzinec tito dva vldci (tygr a k) na zatku roku mohou vyvolat. A proto te mte vyut krysy k tomu, abyste si ve pipravili, zjistili ve, co je poteba, aby jste mohli kon dobe korovat a tygra sprvn nasmrovat. Pokud se vm to nepoda, me se zatek roku pokazit a vy pak budete mt spousty prce s jeho napravenm.
 • 2. SEMIN www.akademiestesti.webs.com ROK 2014 - DEVN K Celodenn semin vs nau, jak se mete na tento velmi siln rok pipravit. Tento rok opravdu bude platit: tst peje pipravenm Ukeme vm, jak tento rok ovlivn kadho z vs na zklad vaeho osobnho Astrotypu, kter vm na semini vypracujeme. Dozvte se, eho v roce 2014 muste rozhodn vyut a naopak, eho se urit vyvarovat. Datum konn: 19.1. 2014, 10:00 18:00 hod Msto konn: Lidick 6, Praha 5, prostor Drive Production Cena semine: 1,800 K Rezervaci msta poslejte na dasa@byu.cz nejpozdji do 15.12.2013.
 • 3. FENG SHUI KLUB www.akademiestesti.webs.com Feng Shui Klub bude opt pijmat nov leny Po ronm psoben se opt otevraj brny Feng Shui Klubu pro nov leny. lenstv v Klubu vm umon prohloubit si sv znalosti v oblasti Feng Shui a nsk kosmologie v praxi. Klub se schz celoron kadch trnct dn v ter od 18.00 do 21:00 a e aktuln ppady ze ivota len Klubu i ppady jejich klient. Pokud mte zjem se do Feng Shui Klubu pihlsit, napite, prosm, na dasa@byu.cz nejpozdji do 20.12.2013. Ron lensk pspvek: 10.000,- K. Pi platb do 31.12.2013 - 9.000,- K. Monost na spltky zloha 3.000,- K do 31.12.2013. Pot 7.000,- K v pravidelnch msnch spltkch. www.fengshuiklub.webs.com
 • 4. www.akademiestesti.webs.com Mr. ON Jmenuji se On, On Line! Ano, i tak by se mohl pedstavit dnes nejvt agent a editel veho mira internet. 20. stolet bylo o tom bt IN. 21. stolet je o tom bt ON on-line. A skuten, nov doba nm pinesla i nov prostor pro ivot internet. Pomrn zajmav vzva pro star Feng Shui. Mnoho (vtina) lid si to jet neuvdomuje, ale lidstvo prochz velmi silnou a pro dal vvoj lidstva dleitou revoluc. Dve se revoluce tkaly pevn jedn zem. Z t se pak pomalu mohly penet i dl. Ale vzpomeme na vrazn revoluce minulho tiscilet: Francouzsk, nebo Velk jnov. Ob se tkaly hlavn lid t zem, ale svm dosahem ovlivnily i svtov vvoj. Jak ekla editelka Google pro R: (parafrzuji) Rozdl mezi dvjmi revolucemi a revoluc internetovou je v tom, e dvj revoluce byly slyet, vidt. Ta internetov se dje, ani by ji nkdo vidl, i slyel. Kdy jsem tuto jej vtu slyel minul tden na setkn eskch piek eskho byznysu na akci Google Think business, uvdomil jsem si, jak nebezpenou pravdu tato dma eskho internetu (ale pracujc pro svtov internet Google) m. Ono toti proti nemu, co nevidte a neslyte, nemete bojovat, ani protestovat. Nevm, jestli jej slova byla jen popisem skutenosti, nebo varovnm nebo dokonce snad i vhrukou. Je asi nejvy as si uvdomit, e v ivot se odehrv ve dvou prostorech najednou: zde na na zemi a pak tam v kyber prostoru. Jestli si nkdo z vm mysl, e tam nen a nikdy nebude, protoe internet nepouv, pak vs troku vyvedu z omylu: email je tak internet, sms a mobiln telefonovn je tak soust toho, emu kte internet, televizn vysln je tak soust tohoto prostoru. Klidn vm mohu ct, e ji dnes, kdyby spadla internetov s, pestala by velk st i vaeho ivota existovat, fungovat. Nae esk politick strana Pirti bojuj za svobodu na internetu. Zamyslte-li se ale nad tm, co to svoboda na internetu je, pak se velmi lehce pehoupnete do zvislosti na internetu. Lid na internetu jsou svobodn, jako pes na dlouhm etzu. Je tak dlouh, e napnout ho d dnes pomrn velkou prci. Ale co je velmi lehk? Zkrtit ho. A tak ten, kdo etz internetu dr v ruce dr zrove i ivoty lid a vvoj lidstva. Mohli bychom asi hodiny i dny hovoit o tom, jak moc to ovlivn vechny ns a jak vvoj a budoucnost lid. Dsledky jsou nedozrn. Kdy budete chtt bt hodn skeptit, pak se na internet mete dvat jako na krsnou vjiku, jak pod slibem nespoutateln svobody se chytte do lky zvislosti. Mon, e ji na zatku internetu nkter z vs zarazilo, kolik rznch (tehdy znan nerozvinutch) slueb bylo nabzeno zadarmo. Nedvalo vm to mon podnikatelsk smysl. Ale na druhou stranu jak nejrychleji zskte nejvce lid na jedno msto? Kdy ho nabdnete zadarmo. Dlo se to tehdy, dje se to i nyn. A vte, nejsme zdaleka u konce. I to naznaila editelka Google pro R. Jasn sdlila, e to, co provme nyn na internetu nen zdaleka ani opravdov zatek. Je to jaksi oukvn, co ve jde, na co ve lid reaguj a jak. Co to ale znamen pro vs? Jak se naute t v tomto novm prostoru? Budete vst dva ivoty? Mon, e ji dnes mte nkolik identit na internetu. Mnoho lid je m. Jak moc to ovlivn nai psychiku pepnat mezi rznmi identitami, nkdy i nkolikrt za hodinu. Jste na to psychicky pipraveni? Nebo mte pocit, e to lid neustoj? A u se vm to lb nebo ne, je to ji dnes realita vaeho ivota. Kad je dnes ON, On-Line. I vy jste ON, On-Line. Rozhodn nen mon s tmto fenomnem tohoto tiscilet bojovat. A kdyby jste se peci jen zapshli, e vy on-line nejste a nebudete, pak zstanete na okraji tto spolenosti a budete se muset nauit t sami. Ale i to si vyaduje uritou dvku ppravy. Jak jsme ji ekli: tato revoluce nen vidt, ani slyet. Ale co je dleit: hovoit o n. Vdt o n a uit se t s jejmi dsledky a vlivy na v ivot. Nepodceujte to.
 • 5. OBJEDNEJTE SI N NOV FENG SHUI www.akademiestesti.webs.com STOLN KALEND NA ROK 2014 Vyrobili jsme pro vs nov Feng Shui stoln kalend. V naem novm Feng Shui stolnm kalendi najdete energie dn na kad den. Ke kadmu dni tak obdrte tipy a rady, jak dan den vyut pro svj harmonick ivot. Dozvte se energii pti element a vlastnost dne, kter vychz z tzv. 28 Nebeskch dm. Strun informace, kter dostvte na kad tden v HAPPYWEEKu tak budete znt na cel rok dopedu. Cena 79.- K. Objednvky poslejte na dasa@byu.cz.
 • 6. www.akademiestesti.webs.com TTE SE? Chcete ochutnat ivot onsms v, e jde o zvadu na line? Tak si pedstavte voze a nabdne vm skvl jeden svj den, kter bude sluby svoj auto opravny. Ta probhat takto: je vak napojena na vrobce Rno vm zazvon budk na pneumatik a tak zrove vaem mobilu. Na v budk dostanete nabdku na nov je napojen vrobce cereli letn pneumatiky. Nabdka (nap. Nestl) a na displayi se zn: pokud si je objednte objev nabdka novch hned te, dostanete 20% cereli s asnou chut slevu. Kliknte zde. Pomalu erstvch jahod. Pomalu se oblkte a vrobci odv vstanete a jak pechzte do vd, e to je as, kdy siln kuchyn, v mobil vnmte pote s obleenm a automaticky spout nov tak vm prv nabzej nov zprvy. Ped zatkem zprv koile s 15% slevou. A kdy si se objev reklama na nov je objednte hned na mobilu, super Audi. Sndte a v tom dostanete zdarma cestovn vm pijde sms od kolegy z ehliku na koile. Vychzte prce, e se mu rozbilo auto z domova. Tuto dobu zase a pijde pozdji. Servis aut, miluj prodejci kvy a kter m aplikaci touc vae pekrny, protoe vd, e vtina lid si kupuje sndan cestou do prce. A tak dostanete nabdku na nkolik kv a kolk ze vech kavren ve vaem okol. Sedte do svho auta. To se hned spoj s vam mobilem a prozrad vm, e kdy dnes zajedete do myky aut, pak uette 200 K. Pi nastartovn motoru mobil zjist, e v ndri mte ji jen 10 litr a tak se okamit ozve nabdka z nejbli pumpy, e kdy prv te u nich doplnte svoji ndr, dostanete vodu do ostikova zdarma. Vyjdte a jak tak projdte kolem rznch obchod a restaurac, mobil vm blik rznmi nabdkami. Konen jste dorazili do prce. Vchzte do recepce, co rozpozn mstn restaurace a v mobilu vm pista