2014.05.26. happyweek 69

  • View
    149

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

krása, život, štěstí, vnitřní krása, dlouhověkost, zdraví, harmonie, rovnováha, úspěch, dům, byt, interiér, domov, žena, muž, dítě, rodina

Text of 2014.05.26. happyweek 69

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 26.5. 2014 . 069 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Krsa je velmi dleit pro astn ivot kadho lovka. Lid uctvaj krsu ji od dob dvnch civilizac. Krsa je mocn energie, kter doke lovka a oarovat. Kvli krse dlali (a stle dlaj) lid neskuten vci. Nkdy dsiv, nkdy neskuten staten a nkdy nadmru krsn. Krsa mus bt nedlnou soust vaeho ivota. Krsu si muste do ivota vkldat kad den. Krsa je automatickm zdrojem radosti. A vy ji vte, e radost pat k energii elementu ohn a ohe znamen ivot. Ve krsn vm tak v penesenm slova smyslu prodluuje ivot, nebo vs nabj energi ivota. Krsa je tzv. nadstavbou materilnho ivota (kter pat k energii Jin). Je tedy velmi dleitou rovnovhou s energi Jang. Proto je krsa dleitou lidskou potebou, kter do ivota pin rovnovhu mezi materiln strnkou ivota a pocitovou (chcete-li psychickou) strnkou ivota. Vy ji vte, e tlo a duch (psychika) jsou vzjemn propojen energie a jedna ovlivuje druhou (stejn jako Jin = tlo a Jang = duch). Pokud tedy ivot trvte pedevm uspokojovnm materilnch poteb (jdlo, bydlen, penze, majetek atd.), pak tm velmi oslabujete druhou strnku ivota. Tu mete poslit tm, e do svho ivota pustte vce krsy. Snate se tedy ve vem, co dlte, hledat i vytvet krsu. Ve, co dlte by se vm mlo zrove i lbit. Mon se to zd sloit, ale vte, e je to naopak velmi jednoduch. Krsu asto vytvote malikost. Sta napklad pi vaen myslet na to, aby jdlo vypadalo krsn na tali. Sta krsn prostt stl a nejst z papru na koleni. V prci si mete na stl dt vzu s erstvmi krsnmi kvty a hned si vytvote krsn pracovn prosted. Krsu najdete pln vude. Najdete ji tak v lidech. Vichni lid jsou krsn. Pokud se naute hledat krsu v kadm lovku, se kterm pichzte v ivot do styku, hned se zmn v pohled na tohoto lovka. Uvdomte si, v em je jejich krsa. A je jejich krsa dvodem k tomu, pro jsou soust vaeho ivota.

2. www.akademiestesti.webs.com POZVNKA Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1 26.5. 19:00 Jak prostor ovlivuje dlku ivota kadho z ns? t dlouh a kvalitn ivot je snem asi kadho z ns. Jak toho pirozen doshnout? Rady a tipy, jak se pirozen dot vysokho vku a t kvalitnj ivot ve zdrav a psychick pohod. Avak jak dlouho budeme t a co jsme pro vlastn dlouhovkost ochotni udlat, je na kadm z ns. 26.5. Jak prostor ovlivuje dlku ivota kadho z ns? Kad prostor a to, kde bydlte a pracujete, ovlivuje cel v ivot. M velk vliv na vai osobnost, vae emoce, radost, nladu, vae zdrav, vztahy a prosperitu. Je velmi dleit si prosted kolem sebe uzpsobit podle vaich pedstav, poteb, va osobnosti a podle funkce, kterou v danm mst vykonvte. Prostorem se d lit a tm i prodluovat lidsk ivot. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk knihovny. Vce info: http://www.mlp.cz/cz/akce/e12504-jak-prostor-ovlivnuje-delku-zivota-kazdeho-z-nas/ 3. www.akademiestesti.webs.com KRSA LOVKA Vichni lid jsou krsn. Ne vdy si vak jejich krsy vimnete. asto je teba jejich krsu hledat. Ne kad krsa je zjevn navenek. U mnoha lid se skrv v jejich nitru. Pokud opravdu krsu hledte, najdete krsu i u lovka, u kterho byste to nikdy ped tm neekli. Krsa prost je soust vaeho ivota stejn tak jako vae tlo a v duch. Vichni lid pichz na svt krsn. Kad se vdy rozplv nad prv narozenm miminkem. A tm vdy jsou prvn slova: J ten/ta je krsn/. Mlokdy uslyte vty jako: J, ten/ta je chytr/., nebo: J, ten/ta je ikovn/. Krsa je to, co z kadho lovka vyzauje hned po narozen. Dleit je si tuto skutenost uvdomit a tuto krsu lovka rozvjet. Je velmi dleit pro astn ivot kadho z vs. To, e kad lovk pichz na svt krsn nen o jeho vzhledu. Nejde tedy tak ani o vnj krsu, ale jde o to, co vyzauje z lovka. Jde o to, e krsa kadho lovka je uvnit. Krsa vdy vyzauje zevnit ven! Toto je velmi dleit si uvdomit. Krsa nen vnj. Krsa je vdy vnitn. A pokud si lovk tuto svoji vnitn krsu uvdomuje, uvoln j cestu ven, pak se tato krsa me projevit i navenek. Nkte lid trp slabm sebevdomm prv kvli tomu, e si mysl, e nejsou krsn. Toto jejich uvaovn je vak spojeno jen s jejich zevnjkem. Nejsou s nm spokojeni. Srovnvaj se s ostatnmi a pokud nesouhlas jejich parametry s jinmi (podle nich krsnmi) lidmi, povauj se za okliv. pln tak zapomenou na to, e kad krsa pramen zevnit. Sousted se jen na svj zevnjek a svoji vnitn krsu tak uzavou ve svm nitru a nedovol ji se ukzat navenek. Bohuel tm pak trp jejich psychika. Ta, jak vte, je spojena s fyzickm tlem. A pokud jste v psychick nepohod, je v nepohod i vae tlo. Takov tlo pak opravdu me trpt nedostatkem krsy ztrpen vrazy ve tvi, neustl ke v tle, patn dren tla, obezita apod. Mjte tedy na pamti, e vichni lid jsou krsn. Pili takov na svt. Take i vy jste krsn. O tom vbec nepochybujte. To, e si svoji krsu neuvdomujete, nebo ji dokonce podvdom potlaujete, neznamen, e krsn nejste. Naopak! Nen toti mon, abyste krsn nebyli. Narodili jste se tak. Krsu nemete ztratit. Mete ji jen potlait. Vdy ale je ve vs. A kad z vs je krsn jinak. Kad lovk je jedinen. Proto i krsa kadho z vs je jedinen a okouzlujc pro ostatn. Vae krsa je dna opt vam Astrotypem. V Astrotypu jsou obsaeny vechny vae energie a krsa je prv v kombinaci vaich energi. Z nich vychz v hlavn pirozen talent (tj. to, k emu jste na tomto svt ureni, pro co jste byli stvoeni) a tm je dna i vae pirozen krsa. Jsem pesvden, e kad z vs svoji krsu zn, nebo ji tu. Nkdo si j je pln vdom a vdom ji v ivot pouv. Nkte z vs ji tute, ale nejste si j jist, a tak ji potlaujete v obavch, e nebude pijata vam okolm. Ale toho se vbec nebojte. Sta si uvdomit jednu jednoduchou vc: krsa pat k elementu ohn. A ve, co pat k tomuto elementu je pitaliv. Vdy! Proto i vae krsa je pitaliv. Teka. Vbec o tom nepemlejte. Stejn tak, jako nepemlte o tom, jestli mte dchat nebo ne. Prost je to dan fakt. VAE KRSA JE PITALIV! Stejn tak, jako vy jste jedinen kombinace energi (Astrotyp), tak i vae krsa je jedinen. Proto bude pitahovat urit typ lid. Me se tedy stt, e nkte lid ve vaem okol vai krsu neocen, protoe jejich energie tomu nejsou uzpsobeny. Ale do vaeho okol se zanou stahovat jin lid, pro kter bude vae krsa pitaliv. A to je dobe. Nem cenu se obklopovat lidmi, pro kter nejste pitaliv (protoe oni potebuj jin typ energie). Naopak puste do svho svta lidi, kte vs potebuj, kte vai krsu hledaj a kter jim pinese poten do jejich ivot. Stejn tak se i vy obklopte lidmi, kte jsou krsn pro vs. Krsa je velmi mocn energie. Opravdu posiluje ivotn energii, dodv vitalitu a umouje del ivot. 4. www.akademiestesti.webs.com KRSA NADSTAVBA IVOTA Krsy je vude kolem plno. Proto je velk koda, kdy jej silnou energii nevyuvte. Na naich seminch a pednkch sv studenty ume, e jsou dva zkladn zdroje energie v lidskm ivot: strava (iviny, vitamny, minerly) a vzduch (kyslk), potamo prosted ve kterm ijete. Toto jsou opravdu zkladn zdroje energie. Pokud tyto dva zdroje budou tvoit 100% pijat energie, budete t velmi zkladn ivot. Budete jst, dchat, pracovat, uspokojovat sv materiln poteby. I tak se d t. Ale ji v Bibli je psno, e Bh stvoil lovka do Rje. Asi k tomu ml dvod . A proto by lovk ml erpat energii i z tohoto rje. lovk m fyzick poteby, ale tak psychick poteby. Vai psychiku asi moc neuspokoj chleba s mslem, nebo fakt, e prost dchte. Psychika potebuje jinou potravu. A protoe ve je o rovnovze, muste stejn krmit tlo i svho ducha. Pokud krmte jen sv tlo, pak ijete ve velk nerovnovze. A jak ji vte, rovnovha je jednm ze t zkladnch pil astnho ivota (rovnovha, naplnn, rst). Proto muste stejnm zpsobem krmit i svho ducha. Jeho jedinenou potravou je prv krsa. D se ci, e 70% na energie byste mli opravdu erpat z jdla a vzduchu. 30% energie pak pomoc svch pti smysl: chu, sluch, hmat, zrak, ich. Pojme si to ukzat nap. na jdle. Pokud jdlo povaujete jen za hmotu, kter m naplnit vae bko a uspokojit pocit hladu, pak jste sice naplnili sv tlo energi, ale o mnoho energie jste zrove pili. Jdlo toti nabz daleko vce. Vezmte si nap. takov rohlk. Mete ho vzt a snst. Jednoduch. Co ale, kdy na to pjdete troku jinak, chyte? Vezmete rohlk do ruky a jemn ho zmknete a uctte, jak je krsn kehk (hmat), podvte se na nj a vidte jeho krsn dozlatova upeenou barvu (zrak), piichnete k nmu a uctte ndhernou vni erstvho peiva (ich), vlote rohlk do st, skousnete a uslyte krsn kupnut (sluch) a pak si u jen pomalm kousnm vychutnvte jeho asnou chu (chu). Dostali jste chu na rohlk? J ano . No a pjdete si pt koupit gumov rohlk do hype, nebo radji kupav k mstnmu pekai? Uvdomili jste si na tomto jednoduchm pkladu, kolik energie a zrove poten v sob m takov jednoduch rohlk? A te si to sam pedstavte u jinch jdel: zeek, peen kutko, erstv mrkvika, sv saltek atd. atd.. Najednou zjistte, e jen jdlo v sob obsahuje tolik energie a poten, kter jste dosud jet nevyuili. Tak na to pamatujte pi dalm soustu, a ji budete jst cokoliv. Krsa ale samozejm nen jen v jdle. Je vude kolem. Sta se rozhldnout. Nejpirozenjm zdrojem krsy je samozejm proda. Pro? Protoe je pirozen krsn. Ve v prod je tak, jak m bt (pokud to lovk nezmnil). lovk je soust prody, proto proda dl lovku opravdu velmi dobe. Mli byste tak v prod trvit co nejvce asu. Nemuste jezdit nikam daleko, pokud nap. bydlte v centru velkho msta a nemte les a louku pmo za domem. I v kadm mst jsou msta, kde je krsn zele. Me to bt mstsk zahrada, park, i nbe u eky. Vyjdte si ven a kochejte se vm, co uvidte: trvou, stromy, kmeny, krou na stromech, kvty rostlin, hmyzem, ptky, jejich zpvem Nemuste vbec nic dlat. Jen se dvejte, poslouchejte, piichnte, shnte si, ochutnejte Opt vyuijte vechny sv smysly. 5. www.akademiestesti.webs.com JAK OIVIT KRSU Krsa je vude kolem vs. Jen na kadho psob nco jinho, jinak. Kad z vs si mus najt tu svoji krsu, to svoje kouzlo. Mte-li pocit, e je ve vaem ivot mlo krsy, nebo dokonce dn krsa, pak s tm mete (ba dokonce snad i muste ) nco udlat. Pokud krsu ve svm ivot nectte, pak je pomrn jednoduch ji objevit a pustit do svho ivota. Jak? Sta soustedit svoji pozornost a pozorovat. Vyzkouejte si to te hned. Vezmte si do ruky jakkoliv pedmt, zamte na nj svoji pozornost. Podle povahy pedmtu ho vnmejte vemi smysly: jak vypad, jak ho ctte (hmat i ich), j