2014.05.05. happyweek 66

  • View
    190

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdraví, vitamíny, minerály, děti, rodiče, health, porod, ovoce, citrusy, pomeranč, mandarinka, štěstí, prevence, medicína, post natál, prenatál,

Text of 2014.05.05. happyweek 66

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 5.5. 2014 . 066 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Pomerane a dal citrusy m vtina lid spojen hlavn s obdobm zimy a Vnoc. Lid je v tto dob konzumuj hlavn pro doplnn chybjcch vitamn. Bohuel ale absolutn opomjej jeden zsadn fakt: kdy, kde a pro citrusy rostou. Citrusy najdete jen v teplch krajch a rostou v obdob vysokch teplot, tedy v lt. Mte snad pocit, e rostou v lt proto, abychom je konzumovali v zim? Pro tedy rostou v jinch krajch a v horkm lt? Protoe jejich hlavn funkc je ochlazovat. Jejich konzumac se lovk ochlazuje a tm harmonizuje vysok letn teploty. Pomh tak svmu tlu se s horkem lpe vyrovnat. Tlo tak nemus vynakldat tolik sv vlastn energie k ochlazen. No a te si vezmte, jak to funguje v zim. Zima pin chlad, kter napad vae tlo, kter tak mus vynakldat spoustu energie k tomu, aby se zahlo. A v takov situaci mu dte slunou dvku dalho ochlazovn konzumac citrus. Co se tak s vam tlem dje? Mus jet vce zvit svj vkon pro to, aby se dostaten ohlo a chrnilo se proti chladu. Take dky konzumaci citrus v zim vytvte velmi pzniv podmnky pro nachlazen, chipku a dal onemocnn zpsoben proniknutm chladu do tla. Take asi uznte, e citrusy se do zimy pli nehod. Nyn ale zanaj vldnout siln aktivn jangov energie ohn. Ve se zan zahvat, vetn naeho tla a lovk se mus naopak brnit plinmu zahvn. Proto je to velmi vhodn doba zat si pochutnvat na slaoukch pomeranch, mandarinkch, grepech a ostatnch citrusech. Mete zat holdovat rznm fresh dusm, ovocnm vm. Mete si namchat vborn ovocn drinky, kter vs pjemn ochlad a osv. Vyuijte toto letn tepl obdob k tomu, abyste si na tomto ovoci co nejvce pochutnali. Pijde pak opt obdob prochldn a chladu, kdy bude lep dt citrusy zase na njakou dobu k ledu.

2. www.akademiestesti.webs.com LIT SE DV, NE ONEMOCNTEPstup na civilizace ke zdrav je dosti nemocn. Dlouh lta se vdci a lkai zabvali hlavn tm, jak lit nemoci, jak je vyhubit a niit. V tomto ohledu lid doshli opravdu velkch spch. Nkter zken nemoci se podailo vymtit, nkter velmi omezit. U dalch nemoc se podailo najt vhodn lby, take lid se jich nemus obvat jako dve. V tomto ohledu asi nelze vd ani lkam nic vytat. Opojen tmto spchem vak tito lid zapomnli na to, e by bylo lep, kdyby lovk vbec neonemocnl. Nemoc je toti nepirozen. Jde o situaci, kdy se dje nco jinak, ne m, ne je pirozen. Dolo k poruen rovnovhy a tm vznik nemoc. Take se d velmi zjednoduen ci, e pokud se lid nau udrovat neustle rovnovhu, pak se nemoc nikdy nedostav. Ano, je tomu opravdu tak. Ale lovk se ve svm ivot potk se stejnm problmem, jako provazochodec na lan. Neustle se sna udrovat balanc, ale ne vdy je to mon. Jednoho dne prost k nerovnovze dojt mus. To je pirozen proces. Kdyby toti nastala nemnn rovnovha, nebylo by poteba pohybu, tedy zmny, cel svt by se pak zastavil a to by byl vlastn konec svta. Take na jednu stranu bume za nerovnovhu rdi. Co by se ale lid mli nauit je poznn, kdy a kde k nerovnovze dochz. Pokud poznte situaci, e prv nkde dochz k nerovnovze, mete bt schopni tuto nerovnovhu hned napravit. Pak se ve opt vyrovn a nebezpe nemoci je zaehnno. Rozpoznat nerovnovhu je pomrn jednoduch. D se to lehce nauit. Dleit ale je neustle trnovat a tuto svoji schopnost neustle rozvjet. Jednm zpsobem, jak poznte, e dochz k nerovnovze ve vaem tle, je znm pocit nco na m leze. Kad z vs ten pocit zn. Vae ke je citliv, nectte se dobe po celm tle. Kdy na sebe hnete, je to nepjemn a nkdy bolestiv. To je moment, kdy vae tlo bylo napadeno nemoc a zan s touto nemoc bojovat. Pokud je vak nkaza silnj ne vae tlo, pak se nemoc dostane dovnit tla a nemoc je na svt. V takovm ppad funguje velmi jednoduch nvod, jak se nemoci vyhnout. Je to tzv. metoda t energi: Jin Jin/Jang Jang. Pokud ctte, e na vs nco leze, zante hned svmu tlu pomhat v boji proti napaden. nsk medicna tomuto jevu k, e byla napadena vae tzv. wei qi (chi). My tomu kme, e byla napadena nae imunita. Proto ji muste hned poslit. Imunita pat k tzv. elementu kovu. Ten m za kol lidsk tlo chrnit ped napadenm zven. Ke kovu pat leen. Pokud vs tedy nco zven napadlo, je nutn si hned ten den lehnout. Dleit je leet co nejvce na zdech a vydret takto leet cel jeden den a noc. Ve svm pokoji si vytvote jinov energie (ptm, ne horko, klid, dn pohyb). Tlo pak posilte i silnm (osmi hodinovm) vvarem z hovzho i kuecho masa. Dleit je tak dodat dostatek minerl. Jinov energie posiluj tlo. Slab tlo neme bojovat a neudr tak ani funkce tla (to jsou jangov energie) a lehce onemocn. Leenm v jinov energii sv tlo poslte. Druh den opt muste strvit v lee, ale k jinovm energim pidejte i jangov. Na st dne rozthnte zvsy, puste troku slunce. Ale ne na cel den. Tm se sla Jinu a Jangu vyrovn. Tet den je ji tlo siln a je poteba poslit jangov energie. Puste k sob slunce, udrujte teplo, dejte si do pokoje erstv kvtiny a mete tak vyut pestr barvy. Snate si udlat njakou radost, nco, co vm pinese radost a dobrou nladu. Je dobr, aby vs tet den nkdo navtvil. Tm se posl funkce vaeho tla a budete tak za ti dny opt siln a zdrav jako rybika. Je to jednoduch. Jedinou podmnkou je vas rozpoznat zanajc nerovnovhu, oslabovn imunity a hned zalzt do postele a leet a leet a leet. Pokud vak tuto chvli propsnete tlo se pod nporem napaden velmi oslab, neudr nemoc jen na povrchu a ta pronikne do tla a udl velkou neplechu. Pak ji ti dny nesta a vae tlo se nemoc jet vce oslab. Vnujte svmu tlu pozornost. V, co potebuje. 3. www.akademiestesti.webs.com ZDRAV DTI JET PED NAROZENM? Lkai se chlub svmi (a tm) zzraky, e dok udret pi ivot novorozen i kdy pijde na svt jen po velmi krtkm thotenstv. Takov dti se tm vejdou do dlan dosplho lovka a dky pi lka a vyspl technice dok pet. Bohuel na druh stran ale pibv ppad, kdy se rod prv tyto dti mal, nedonoen, nedovyvinut.. I kdy se dt narod s dobrou porodn vhou a vkou, pesto jich bv hodn slabch, asto nemocnch, s velmi slabou imunitou. Je dnes tm zzrak, pokud vae dt nem nap. njakou formu alergie, astmatu apod. Vbec se d ci, e v dnen dob je tm zzrak, m-li lovk pln zdrav dt. Je to jedna z dan, kterou platme za dnen vysplou civilizaci a ivotn styl. Hodn lid (mon i vtina) je oslabeno, m mlo kvalitn energii a je vyerpno. A takov lid pivd na svt nov pokolen, sv dti. Slab tak pivd na svt jet slab. Za jak dlouho se narod takov generace, kter ji nebude mt dnou slu pivst na svt sv potomky? Mon filozofick otzka. Ale urit kad rodi chce mt zdrav a siln dt. A me! Vy vte, e lovk se rod s tzv. prenatln ivotn energi. Tj. energi, kterou obdrel od svch rodi. Ta je pro kvalitu, zdrav a dlku ivota zsadn. Tato energie se ned doplovat. Kad ji m tolik, kolik j dostal od rodi. Pokud tedy chcete mt siln a zdrav dt, muste mu pedat silnou energii. Otzkou je: mte ji? Podle toho, e se stle vce rod slabch dt, je zejm, e vtina lid silnou energii nem. Naopak jsou vyerpan a tuto vyerpanou energii pak pedaj svmu plodu. Jak si svoji energii poslit? Krom prenatln energie m lovk jet tzv. postnatln energii. Tj. energii, kterou zskv v prbhu svho ivota. Tato energie m dva zkladn zdroje: 1.Strava 2.Vzduch prosted, ve kterm ijete Kvalitu energie tak ovlivuje celkov ivotn styl. Pokud tedy lovk chce poslit sv energie, ml by tak dt do podku oba zdroje a zlepit svj ivotn styl. Nesmte vak podcenit ani slu energie asu. Jak se k: nic se nesm uspchat a dobr vci potebuj as. as se pohybuje v cyklech. Jednm z cykl, kter vm zde me pomoci je cyklus, kompletn cyklus zatku, rstu, vrcholu, poklesu a konce. Je to cyklus edestkov soustavy a vy ho znte nap. jako 12 msc v roce, nebo jako 12 dvouhodin dne (24 hodin 12 hodin den, 12 hodin noc). Asi jste i vy poznali, e jeden den na zlepen energi asi nesta . Proto je zde vhodn vyut 12 msc. Energie 12 msc zanaj koncem listopadu a jsou spojeny se zimnm slunovratem. To je doba, kdy zanaj nov energie Slunce. V proces zlepovn svch energi proto me zat prv v tomto obdob. Po celch dvanct msc pak muste volit vhodn a kvalitn potraviny. Jst opravdu jen to, co vm energii dodv a nic z toho, co vm energii bere. Dleit je tak pitn reim. Je dleit pt vodu. Dal dleit vc ohledn jdla je stdmost. Pejdn vysiluje. Take pokud se napucnete, mete o vce energie pijt, ne kolik z jdla zskte. Nezapomete na detoxikaci, itn organismu, ani na antioxidanty. Dleit jsou tak minerly. Rozhodn si dejte na denn jdelnek siln hovz i kuec vvar (vait 8 hodin nejmn 5). Dleit je tak vzduch. Proto se snate co nejvce asu strvit v tchto 12 mscch na horch a tak u moe. Nezapomete zmnit svj ivotn styl. Eliminujte ve, co vs vyerpv, naopak si do ivota dejte ve, co vm dl radost. Takto posleni mte velkou anci pedat svm dtem silnou a zdravou energii a tm jim pipravit zdrav zklad do jejich ivota. 4. www.akademiestesti.webs.com PARTNERSK PORADNA aneb HODME SE K SOB? SPECILN SLEVA 20% NA PARTNERSK KORELTY V KVTNU OBJEDNVKY NA: dasa@byu.cz nebo 602 556 379 Cena po slev: 792 K 5. www.akademiestesti.webs.com POZVNKA FENG SHUI DLOUHOVKOSTt dlouh a kvalitn ivot je snem asi kadho z ns. Jak toho pirozen doshnout? Rady a tipy, jak se pirozen dot vysokho vku a t kvalitnj ivot ve zdrav a psychick pohod. Avak jak dlouho budeme t a co jsme pro vlastn dlouhovkost ochotni udlat, je na kadm z ns. TI PEDNKY Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1 12.5. pondl Jak umn Feng shui ovlivuje dlku ivota? Kad lovk je jedinen a pro svj pirozen zdrav vvoj a rst potebuje jin energie a jin prosted. Vte-li, jak energie, innosti, lid, prosted nebo barvy vm dlaj dobe a posiluj vs, mete si tak vytvoit jedinen prosted a ivotn styl, kter povede k vaemu spokojenmu ivotu a tm i dlouhovkosti. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk knihovny. 26.5. pondl Jak prostor ovlivuje dlku ivota kadho z ns? Kad prostor a to, kde bydlte a pracujete, ovlivuje cel v ivot. M velk vliv na vai osobnost, vae emoce, radost, nladu, vae zdrav, vztahy a prosperitu. Je velmi dleit si prosted kolem sebe uzpsobit podle vaich pedstav, poteb, va osobnosti a podle funkce, kterou v danm mst vykonvte. Prostorem se d lit a tm i prodluovat lidsk ivot. Pedn Ing. Ji ernk. Vstupn 40 K v pokladn Mstsk kni