2013.09.16. happyweek 36

 • View
  400

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. www.akademiestesti.webs.com ODDEJTE SE TDEN OD 23.9. 2013 . 036 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Oddat se nemu, i nkomu je klem ke spokojenosti a tst. I to je dvod, pro tak mlo lid ve svm ivot prov skuten tst. Oddat se je pro mnoho lid velmi tk. Vtinou je dvodem strach. Kryj si zda, nechvaj si oteven vrtka, maj stupov cesty. Co kdyby to nhodou nevylo? Ti, kdo hledaj pouen v historii ale vd, e mt zadn vrtka je tm zrukou nespchu. Vd, e v dvnch dobch si vojska pi vylodn na ciz zem nechala spalovat sv lostva, aby nemohli z boje utct. Vme, e Rud mnohm se tak poda ve mt, ale rozhodn si nic z toho podn neuij. Protoe chcete-li si podn nco vychutnat, pak se muste tak neho dalho vzdt. Pokud si k obdu objednte zek, nepochutnte si ji na svkov. Muste si prost vybrat. Za svm vbrem si pak muste stt. A hlavn, muste si to pak vychutnat. pln stejn se muste chovat i ve svm partnerskm vztahu. Svmu partnerovi muste bt pln oddni. Mnoz si te mon kte: j peci nebudu otrokem svmu partnerovi, chci bt sm za sebe, chci si uchovat svoji svobodu. Toto slchm pomrn asto. D se ci, e toto je vtinov styl v partnerstv. V tom ppad ale nikdy nemete prot tzv. partnerstv Gua 2. To je vztah, kdy se ze dvou lid stv JEDNO, nov entita. V tomto vztahu mus bt partner oddn tomu druhmu, oddn tomu vztahu. Pak dn partner nevystupuje v ivot sm za sebe, ale za vztah, za manelstv. To je velmi dleit. armda mla za svoj toc lini kulomety, kter stleli sv vlastn vojky, kte se chtli z toku vrtit zpt do bezpe zkop. To jsou mon krut een, ale byla asto jedin, kter vedla ke konenmu spchu. Naprosto se nemu oddat tedy znamen, e ve ostatn jde stranou. Neexistuje dn jin alternativa. Nepemlte o n, nechcete ji. Jdete za svm snem, clem a oddan na sv cest vytrvte. V djinch lidstva a daleko vce v tto modern dob je oddanost asto povaovna za chybu. Lid maj pocit, e se tm okrdaj o ve ostatn. Mysl si, e se tm okrdaj o jin zitky a pleitosti. Chtj vlastn ve, protoe ve je k mn. Chtj mt kariru, zrove rodinu. Chtj mt velk dm a zrove jezdit po svt. Chtj mt vrnho partnera, ale zrove sami stle koukaj po ostatnch (a asto nezstv jen u koukn). To zaarovan slovo SVOBODA tak asto pin spousty pleitost, ale lid si neum vybrat jen to jedno, to sv. A pak plat to, co se k: kdo chce vc, nem nic. Lid tak prahnou po vem,
 • 2. www.akademiestesti.webs.com Kon tm tak obdob J a zan obdob MY. Bohuel stle mn partnerstv takto dnes funguje. Tlak spolenosti na individualitu a svobodu ni schopnost oddat se tomu druhmu. Vichni chtj bt svobodn. Ale pokud vstoupte do vztahu, nejste svobodn? Jste, v vztah je svobodn. V vztah m svobodu. Co muste udlat vy je to, e ze svho J a z J vaeho partnera spolen vytvote svobodn MY. Nerozhodujete tedy za sebe, ale za NS. Proto se tak o svatebanech k, e jsou oddni. Tj. jeden partner je oddn tomu druhmu. Bez toho opravdov manelstv opravdu neexistuje. Mnoz mete namtat, e mte spokojen, mon i astn manelstv. Ano, i takov vztahy samozejm existuj. Pak ale nejde o vztah Gua 2, tj. kdy dva partnei tvo jedno. V tomto partnerstv dochz spe k tomu, e si tito dva partnei navzjem pomhaj, nkter vci (bydlen apod.) maj spolen, ale sv ivotn cesty maj kad svoji. Kad si v tomto ivot buduje svoji kariru a spolen partnerstv je jakmsi zzemm, kdy spolen ivot je jednodu, ne, kdyby kad partner il sm. Tomuto vztahu budeme pak kat vztah Gua 6, ktermu se k npomocn ptel. Oddanost nen klov jen v partnerskm vztahu. Je klov hlavn ve va ivotn cest. Vae ivotn cesta je v ivot. Pokud nejste oddni sv cest, svmu ivotu, pak nemete bt nikdy astn. Pro mnoho lid je ivotn cesta jejich prce. Pokud vae prce neodpovd va cest, pak kad den provte pocit nespokojenosti. Pokud jste ale sv prci oddni, pak kad den provte pocit naplnn, bav vs to, posouvte se stle dopedu. Pibliujete se kadou hodinou svmu cli. Z toho tak vyplv, e nemete dlat prci pro penze. Takov prce vs nikdy nenapln. Tato prce nikdy nen cestou k vaemu cli. Tato prce hlavn nen va ivotn cestou. Ano, penze jsou poteba a je dobe, kdy jich vydlvte dost. A vte, e jednodueji a vce budete vydlvat prac, kter je va cestou. Pod dvm za pklad Jardu Jgra. Pklad je hodn. Mnoho lid si mysl, e kdy je prce bav, tak to vlastn nen prce a proto si tm nemohou vydlvat. Zd se, e m t prce je, tm vce penz lid chtj, nebo maj pocit, e si mohou vydlvat vce penz. Ale udt se k smrti urit nen smyslem vaeho ivota. Smyslem ivota je tst, radost. kaj to mnoz moud jako nap. Dalai Lama apod. Zkuste se zamyslet nad tm, co dlte, jak se u toho ctte. Doke vs vae prce strhnout natolik, e zapomenete na sv okol, na as? Pokud ano, pak jste sv prci oddni. Ctte velk rozdl mezi svoj prac a soukromm ivotem? Pokud ano, pak vae prce nen vae ivotn cesta. Protoe na sv ivotn cest jste cel ivot, tj. 24 hodin denn. Proto nemete mt rozdln pocity v prci a nap. doma. Mte jeden ivot, do kterho pat jak vae rodina, tak i vae prce. Oddanost asto tak vnmte ve spojitosti s njakou mylenkou, vy hodnotou. Velmi siln to mete ctit nap. ve spojen s nboenstvm. Znm mnoho lid, kte pat k rznm vrm. Prohlauj o sob: J jsem katolk, j jsem protestant, j jsem buddhista, j jsem to a ono. Ale kdo z nich je? Kdo z nich je opravdu oddn sv ve? Znm mnoho lid, kte se hls k ve, ale neznm ani jednoho lovka, kter je skuten tm, km k. Neznm skutenho kesana, kter je ve svm ivot oddn kesanskmu zpsobu ivota. Neznm dnho oddanho buddhistu apod. Je to bohuel opt odraz toho, e lid se oddanosti boj. Maj strach, e by nad nimi ml nkdo nebo nco nadvldu. Je to koda. Pokud nkdo z vs oddan je, pak v, jak je to leva v ivot. Pestanete nad spoustou vc pemlet, pestvte nkter vci eit. Nco pln automaticky ze svho ivota eliminujete. Daleko snadnji se rozhodujete. Daleko lpe rozpoznte, co je dobe a co ne. V ivot m najednou dan smysl, odchz nejistoty. Odchz velk st vaeho vyerpn. A to je leva .
 • 3. www.akademiestesti.webs.com Vyuvejte v ivot sv pirozen talenty a budete astn. Kad lovk piel na tento svt vybaven svmi pirozenmi talenty. Pokud pak lovk tyto sv talenty v ivot vyuv a rozvj, pak ve, co dl, mu dv pocit naplnn, jednoduchosti, lehkosti, radost a tst. Kdy ale naopak pirozen talent nevyuv, pak je ivot sloit, tk a nepin dn uspokojen. Jak tyto sv talenty objevit a urit se dozvte prv na tto pednce. Pedn Ing. Ji ernk 30.9. 2013 v 19:00 Mstsk knihovna v Praze, Marinsk nm. 1, Praha 1 Vstupn: 40 K, lstky v pokladn knihovny AKADEMIE TST PEDNKA FENG SHUI PRO ASTN IVOT
 • 4. www.akademiestesti.webs.com Objednvky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 • 5. www.akademiestesti.webs.com REZERVACE NA dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 • 6. www.akademiestesti.webs.com Jistota je pro kadho lovka velmi dleit. Z historie se asi ned urit, kter obdob bylo pro lidstvo jistj, kter naopak bylo velkou nejistotou. Jsou samozejm etapy, kdy jistota roste, kdy naopak kles. Nap. doba mru je vdy dobou vce jistot, ne obdob vlky apod. Nicmn jistota je velmi dleit pro astn ivot lovka. Asi kad z vs v ivot zail velkou nejistotu a naopak tm 100% jistotu. Take vte, jak se v jak situaci ctte. Z hlediska Feng Shui vnm lovk jistotu jako nejvt monou stabilitu. Stabilitu asi nejlpe vyjaduje tvar tverce. Tvar tverce m v sob zklad rovnovhy tj. rovnoramenn k. Ten vychz ze sted vech ty stran tverce. K vak sm o sob dokonalou rovnovhu zaruit neum. tverec pouze s kem je velmi nestabiln hlavn ve svch rozch, kde je plocha nchyln k vkyvm. Proto aby i tato nerovnovha byla co nejlpe stabilizovna, mme ve tverci jet hlopky, kter tyi rohy fixuj. Kdy se podvte, kde se vechny ry (tj. ke a hlopek) protnaj, zjistte, e ve stedu tverce. Opt zde vychz sted, jako velmi dleit bod pro ivot lovka. V minulm sle jste etli informace o kruhu a jeho souvislosti s ivotem lovka. Kdy nakreslte kruh, tak automaticky vytvote sted. Kruh m vdy sted. Tak jako ve ve vaem ivot i jistota m sv dv strnky: pozitivn a negativn. Ke kladnm strnkm jistoty pat napklad to, e vede lovka ke stabilit. Pokud ale vldne pouze stabilita, zan se ivot dostvat do nerovnovhy ve smyslu stabilita vs. zmna. Stabilita tak siln pevauje a tm, jak posiluje, oslabuje monost zmny. Jak se ale k: Zmna je ivot, lovk potebuje zmnu ke svmu ivotu. Jistota ale zmnu nem rda. Proto je dleit najt ve svm ivot sprvn pomr jistoty a zmny. Zkladnm symbolem jistoty a stability je tverec. Je to symbol, kter pat k elementu zem. Je to tedy energie, kter lovka tzv. uzemuje, dr ho pi zemi. Z pohledu tla lovka, pat spodn st tak k elementu zem. Zem je tedy pro ns zkladna, ze kter m ve rst smrem k nebesm. Proto je dleit, aby zkladna byla siln, pevn a dodvala nm pocit jistoty. Mete to klidn porovnat k podnm botm s pevnou a rovnou podrkou vs. jednoduch lodiky na vysokm podpatku. ivot je jednodu v pevnch botch, ale zajmavj me bt v botikch na podpatku . Take je dleit mt v ivot jak jistotu zzem, tak nejistotu venkovnho svta, kter ns obohacuje. Pokud je v ivot velmi nestabiln, stoj-li tzv. na vod, pak si jistotu posilujte tverci nap. u sebe doma. Mete vyut obrzky ve tvercovch rmecch, tvercov prostrn, koberce ve tvaru tverce apod. Mete si tak podit rzn vizuly, jejich zkladem bude prv tverec. Jak jsme ji uvedli v pkladu kruhu i tverce, velmi vznamnm faktorem pro stabilitu a jistotu je sted. Sted je velmi dleit z hlediska orientace v prostoru. Pokud se v prostoru neorientujete, pak se ctte tzv. ztraceni. Tento pocit rozhodn jistotu nev