2013.01.28 happyweek

  • View
    89

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 20132013 -- ROKROK VODNVODNHO HADAHO HADA TDEN OD 28.1. 2013 . 002 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL Rok vodnho hada meme vnmat jako velkou zmnu oproti roku 2012, kdy nm vldl vodn drak. Dra energie jsou velmi siln, prudk a vzn se smrem vzhru. Je to dynamika nahoru a dopedu. Podporuje pedevm rst. Energie hada jsou naopak klidn a jdou rovn a pomalu kupedu. Mnoz z ns tak mohou mt pocit, e se ve zastavilo, zaseklo i zablokovalo. Nejde vak o zastaven, ale pouze o zpomalen. Rychl as roku 2012 je tak vystdn pleitost, kdy naopak as meme vyuvat. Proto bychom v roce 2013 mli vemu vnovat dostatek asu, trplivosti a vytrvalosti. as bychom mli pedevm vyut k pemlen o tom, co a jak dl. To, co nm drak rozjel, bychom nyn mli zat studovat a uvaovat o tom, jak toho nejlpe vyut. Had tak pin pomrn siln introvertn sklony. Proto meme mt vt tendence o vem pemlet a eit ve v naem nitru, ne abychom si nechali poradit. Zde si mus hlavn dvat pozor ti, kte maj hada ve svm Astrotypu. Ti by mohli trpt pomrn nepjemnmi zkostnmi i depresivnmi stavy. Rok 2013 bude tak vhodn pro studium a vzdlvn se. Bude to rok, kdy bude kladen draz na sprvnost jak obsahu, tak i formy. Proto bychom nemli nic dlat povrchn a naopak si musme dvat zleet a nic neuspchat. Rok 2013 je tak ovlivnn energi stedu. Ta nm rad, abychom se vysthali vech extrm a hledali tzv. zlatou stedn cestu. Video pednku o celm roce 2013 si objednejte na dasa@byu.cz Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

2. CHYTNTE (SE) TYGRA Ji 21.1. 2013 k nm zavtaly prvn paprsky jarn energie. Ty k nm pinesl tzv. garant msce: TYGR. I kdy ty skuten jarn energie zanou pln psobit a zatkem nora, ji dnes mete provat aktivnj energii. Tygr je velmi vhodn park pro rychl a robustn zatky. Zante-li nov projekt, prci, vztah, pak vyuijte velkou slu tygra pro rozjezd. Energie tygra vak tak mohou bt nevyzpytateln. Nkdy dlouze h v zloze, nkdy svoji koist ulov jednm rychlm skokem. Proto i vy se sprvn rozhodnte, jak styl zatku bude pro vs nejvhodnj. Nesnate se vak tygrovi radit. Tygr si ve rd dl po svm. Tak nen radno tygrovi vzdorovat silou. Vtinou se pak nevyhnete nepjemnmu konfliktu. Energie budou proto velmi razantn a agresivn a mohou ns rychle posouvat dopedu. Nebute vak zbrkl a snate se co nejvce dit svm plnem, kter vm tygr pome realizovat. Mohou se tak astji projevovat silnj emoce jako vztek, hnv apod. Tyto energie jsou velmi agresivn a proto z vs mus odejt ven. Nesmte je tedy v sob dusit a blokovat. Pokud nemete svoji emoci projevit, protoe to nen zrovna spoleensky vhodn, vyuijte k tomu prochzky v prod. V prod se tlo i psychika krsn uvoln a nepjemn emoce tak vyprchaj. Chze je navc velmi vhodn pohyb pro harmonii tchto nepjemnch emoc. Tygr tak nevnuje pli mnoho pozornosti detailm. Proto se snate prci, kter detaily vyaduje odloit na dal msc. Pokud to nen vhodn, dlejte tuto prci v odpolednch hodinch a to od 15:00. V tuto dobu zanaj vldnou energie prvku kovu. Tyto energie budou sniovat slu tygra a umon vm lpe se soustedit na detail. Pozor tak na vtr a s nm spojen onemocnn. I tygr dosti pispv k rozvoji chipkov epidemie. Proto si hlavn chrate krk. Ani krok bez ly i tku . JARO PICHZ Jako sprvn HAPPK i vy byste mli vyuvat tzv. zkona region/sezona. tento zkon nm rad, abychom vyuvali ty energie, kter jsou k dispozici v danm regionu a v dan sezon. My se pomalu blme k sezon jara. K emu meme tuto energii vyut? Jaro pat k energii deva a devo podporuje hlavn rst a zatky novch vc. Vnujte se tedy pevn novm vcem. Vyuijte toto obdob startu. Pokud plnujete nov projekt, stavt nov dm, nastoupit do novho zamstnn, zaloit firmu apod., udlejte to v obdob jara. Tm do tohoto novho pinesete nejen silnou a dravou energii, kter se ped nim nezastav, ale tak zrodek silnho rstu. Ve, co na jae zan, m velkou potencialitu k tomu, aby z toho vyrostlo nco velkho a silnho. KURZY AKADEMIE TST JI TENTO TDEN Kurzy akademie tst zan ji tento tden a to v ter 29.2. Prvn kurz je zamen na poznn sebe sama, svho j. Poznte tak sv pirozen talenty a svj pirozen charakter osobnosti. Budete-li tyto talenty a svoj osobnost vyuvat v ivot, v ivot bude jednoduch a ve, co budete dlat vs bude naplovat. Rozvojem svch talent pak tak doshnete rstu jak odbornho, tak i svho osobnho. Naplnn i rst pak pat k tem zkladnm pilm tst. Do akademie se mete pihlsit na dasa@byu.cz Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 3. PEDPOV PRO R ENERGIE Pokud jste minul tden vnovali svoji pozornost detailu a mte ve v podku, pak jste pipraveni na to, abyste vyrazili do svta a ili slvu svho konn. Ano, pesn tomu bude napomhat hlavn prvn polovina tohoto tdne. Bude ovlivnna ohnivmi energiemi. Tj. do veho vnejte svtlo, objasujte, ukazujte, chvalte. Ideln pro reklamu, marketing a prodej. Vhodn energie i pro vnivou lsku PONDL MUNTJAK Pondl zane tdnem milmi a pvtivmi energiemi. Bute tedy velmi mil, laskav, pjemn. Snate se vyhovt, spolenost mus bt jemn, ptelsk. V podnikn bute pjemn, vstcn. V lsce bute nn a jemn. TER K Pondl bylo jaksi zahvac kolo. Dnes to vak mete rozjet s plnou pardou. Jdte mezi lidi, prosazujte sebe sama, sv podnikn, sv vrobky, ukate, jak jste asn. Vyuijte den pro prezentaci, prodejn akce. Jdte do spolenosti, bute hodn mezi lidmi. Dnes rozhodn dn starosti i pli vn tmata. Dnes se m slavit a uvat si spchu. Dnes rozhoduj pocity a emoce. Podprn fakta i rozumov analzy dnes nebudou slavit takov spch. Proto ve dlejte tak, abyste vzbudily emoce, hrajte na efekt. Forma me bt dleitj ne obsah. Pondl tak bude nahrvat volnosti, lernosti a spoleenskosti. STEDA JELEN Podobn den jako ter. Nebude vak ji tak honosn a spoleensk. Pesto je stle vhodn pro prosazen svch kvalit, k prezentaci, prodeji a pedstaven svch nvrh i pln. Ideln den pro reklamn i informan kampa. Chcete-li lidem dt o nem vdt, udlejte to prv dnes. Dnen energie vai zprvu sami roznesou. Den tak vhodn pro ptelsk pokec u kvy i sklenice vna. TVRTEK HAD tvrtek bude velmi vhodn na zpomalen a hodnocen toho, eho jsme doshli v pedchozch dnech. Je to vhodn energie pro podrobn zkoumn informac, studium, bdn, intelektuln debaty. Dnes vyuijte hodn svj rozum a inteligenci. PTEK - LIDOOP Ptek vyuijte k empatii. Naslouchejte ostatnm. Vychzejte lidem vstc. Snate se porozumt potebm ostatnch a pokuste se je uspokojit. Mte-li vy sami njakou potebu, pak dnes mete podat o pomoc. Ale pozor: lidoop pomh potebnm, ale nem rd cht. Take nebudete-li umt svoji potebu zdvodnit, pak si radji o nic nekejte. Chcete-li zvit plat a umte doloit, e je to opravdu poteba, pak mon uspjete. Ale na jednn se podn pipravte. SOBOTA TAPR Podobn den jako ptek. Jen budete sv poteby muset doloit pelivji. Bude to pjemn den pro mil setkn, popovdn. Vyslechnte ty, kte se potebuj vypovdat. Ukate, e umte bt jejich oporou. NEDLE KOZA Dnes se vnujte nemu krsnmu. Dejte si krsu do ivota. Jdte na pknou vstavu, hezky se oblknte. Nedln obd si pkn naaranujte, ozdobte si stl. Bute mil a laskav. Ukate, e vm na ostatnch zle, e jste tu pro n. Jdte do mil spolenosti. Bute ptelt. Nedle tak hraje do noty romantikm. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 4. HAPPIES UM BYDLET HAPPIES um ke svmu tst vyuvat energie, kter je obklopuj. Mezi nejsilnj energie pak pat energie asu, lovka a prostoru. Energim asu se musme pizpsobit, protoe ho neumme dit, ale energie lovka a prostoru si ji meme pizpsobit k obrazu svmu. Do ivota si zveme jen takov lidi, kter lad s naimi energiemi a vytvme si jen takov pro- stor, kter ns posiluje. Musme si uvdomit, e doma trvme vce jak 1/3 ivota. N- kte dokon- ce i vce, jak polovi- nu ivota. Proto m na ns domov tak siln vliv. Musme si tedy vytvoit takov dom- c prosted, kter ns na- bj energi A kter ns nim nevyerpv. N domov tak m odpovdat opt naemu Astrotypu. Pokud sdlme n domov s rodinou a dtmi, pak mus odpovdat hlavnm energim cel rodiny. Pi otzce kde bydlet si musme tak uvdomit, e domov nen jen byt i dm, kter si postavme. K naemu domovu se tak ve blzk okol domu a krajina, ve kter se dm nachz. Feng Shui rozeznv tzv. 6 rozhran: 1.Krajina 2.Okol domu 3.Dm 4.Byt 5.Obleen 6.Tlo Vechna tato rozhran pak mus bt ve vzjemn harmonii. Kdy tedy hledme nov bydlen, musme si najt nejprve vhodnou oblast: hornat krajina, krajina s rybnky, zalesnn krajina, ale tak lidsky vytvoen krajina msto. V dan krajin pak hledme konkrtn msto, ve kterm m n dm stt. Musme se podvat do blzkho okol domu. Zajmaj ns ostatn domy, jak lad s nam domem. Musme vdt, zda-li v blzkosti domu nejsou negativn energie nap.: vysok napt, dlnice, pli frekventovan kiovatka, rozvodna elektrick energie, nemocnice, policejn stanice, run bar i herna apod. Vechna tato msta nm budou negativn vstupovat do naeho domu i bytu. Je dleit, e exterir domu bude naimi okny vstupovat i do interiru a tm velmi ovlivn jeho energie. Proto vdy vnujte svmu okol pozornost. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 5. IVOT JE O DETAILECH Moje maminka k: ivot se skld z malikost. A je to pravda. Teprve konen detail dokon mistrovsk dlo. Me to bt teka za posledn vtou romnu spisovatele, posledn jemn tah ttce male i posledn der kladvka do sochy mistra sochae. Bez detail by nic nemlo tolik potebnho ducha. ijeme v dulnm svt: svt materilnm a duchovnm. Oba tyto svty mus bt v patin rovnovze jako Jin a Jang. Detail tak me zm- nit cel n ivot. Ale me obohatit kad n den. Proto jsou velmi dleit detaily prv v naem domo- v. Vnujte velkou pi dekoracm. Ne- nechte svj byt pou- ze vybaven nbyt- kem. Ve dn ozdobte a vyuvejte k tomu svoji intuici a cit, nebo um- n Feng Shui. Nepou- vejte ale rozum. Ten tmto malikos- tem nerozum. Nejde o to mt dm sprv- n, ale jde o to, jak se v nm ctme. Take cit je tm nejdleitjm mtkem. Hovoili jsme zde ji tak o tzv. zkonu region/sezona. Ten meme vyut i pi dekoraci naich domov. Vyuvejte sezony. Kad je nm specifick. Proto vyhledejte doplky tak, aby dan sezon odpovdaly. Region nm pak rad, abychom mli doplky pokud mono z na provenience. To se samozejm netk suvenr z cest. I k