HAPPYWEEK 1462015.11.30

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 1462015.11.30

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 30.11. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 146

  KOVOV

  LID

  AUDIO PEDNKA KARIRA A PODNIKN

  ENERGIE

  DN

  Tden od

  30.11. 2015

  NOVINKA

  Nov

  Program

  psychick

  a fyzick rovnovhy

  PLN

  FINANC NA

  2016

  KOVOV

  BYZNYSKONZULTACE

  KOVOV

  DOMOV

  JAK SI UT

  ADVENT

  KOUZLO

  VNOC JE

  TADY

  PROGRAM

  FINANNCH

  SEMIN

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Cena: 990 K/hod, vklad I-ing 2,475 K (2-3 hod)

  KONZULTACE

  Vklad Astrotypu

  siln/slab strnky

  pirozen talent - karira

  charakter osobnosti

  partnersk vztahy

  Feng Shui

  interir

  exterir

  Vklad I-ing

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  V Akademii tst mme 12 video semin kad semin je uren pro jednu ivotn oblast. Je jich dvanctjako hodin dne a hodin noci, jako msc v roce, jako nejdleitjch ivotnch orgn v tle, jako zvat vezvrokruhu 12 je slo ivotnho cyklu, tedy i 12 nejdleitjch oblast vaeho ivota. I ony tvo cyklusvaeho ivota a pokud tento cyklus nenaplnte cel, nikdy nedojdete do astnho cle.1.Poznn sebe sama2.ivotn cesta karira, povoln3.Vztahy4.Rodina5.Vae minulost a koeny6.Bohatstv7.Zdrav8.Pravidla9.Npomocn ptel10.Budoucnost11.Zzem a domov12.Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  AUDIO PEDNKA mp32. oblast: KARIRA & PODNIKN

  Audio penku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  spch v podnikn i karie zvis na tom, do jak mry pi n vyuvte a dlerozvjte sv pirozen talenty (o tom byla prvn pednka). Stle vce lid vdnen dob chce svj talent rozvjet a opout nudnou prci v korporacch.Pokud i vy chcete jt cestou svho talentu a pemnit ho v spn byznys,poslechnte si druhou pednku z cyklu Pravidla 12 oblast ivota.

  12

  SPCH V KARIE A PODNIKN

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  "Vnoce jsou svtky klidu,nezkouejte na tdu." -toto heslo jsme na zkladcepsali vdy na tabuli a doufali,e to uitel pochop :)Vnoce jsou ale nco dalekovtho. Je to velk svtek ahlavn tradice. Ty nm doivota dvaj to, emu kme"kontinuita", tj. nco, na cove svch ivotechnavazujeme, na em stavmesvoji budoucnost. Alenejedn se jen o svtek itradici, jde tak o velmi silnritul. A ji vc jste nebone, vnon ritul mobrovsk vliv na v ivot atak na to, jak se vm povedecel pt rok. Nevte?Nevad, stejn to tak je :)

  Vnoce jsou jednm z

  dleitch ritul, kter mnkolik funkc:

  poslit rodinu

  poslit bohatstv rodiny

  podkovn a vdnost zadary (to, e se nm v ivotda)

  Nen proto vbec dobrVnoce tzv. "vypoutt",nebo mt styl vnoc: "letos sijen dme nco malho a mocto oslavovat nebudeme".Nejde o to mt kupu drahchdrk pod stromekem. Jdeo to, abyste mli pivnonch oslavch pocit, ese m vae rodina dobe, eje zabezpeen a e se j inadle bude dobe dait.

  Z hlediska vaeho domova ktomu velmi pispvaj vae

  dekorace a to, jak si celinterir upravte. Nemysletena to, co je nebo co nen k.Vnoce to snesou :). Mjtehlavn dobr pocit z toho, ese vm vae vnon vzdobalb a e se ctte bohat.

  Na nsledujcch strnkchnabzm troku "pehnan",ale pesto sprvn pstup.Snaha o to, udlat vnonvzdobu opravdu bohat ahonosn. Ne kadmuvyhovuje tento a monokzal styl. Klidn sivnon vzdobu udlejte vesvm stylu, ale hlavn hezkybohat :) -http://www.architecturaldiges

  t.com/story/carolyne-roehm-

  decorating-tips#

  VNOCE SE BL JSTE PIPRAVENI?

  http://www.architecturaldigest.com/story/carolyne-roehm-decorating-tips

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vnon svtky jsou velmi silnou tradic na

  kultury. Nejen e posiluj vae koeny, ale tak

  vai jistotu a smysl pro sebeuren. Koeny jsou

  tu hlavn pro to, abyste si byli dobe vdomi

  toho, km jste. Dleit je vdt, e vae J je

  ureno vaimi pirozenmi energiemi, ale tak

  va minulost, vaimi pedky a koeny. m

  silnj koeny mte, tm jasnj je i vae pozice

  v tomto svt, v ptomnosti. Posilovnm koen

  tak posilujete sebe, sv J. Je tedy velmi

  dleit, abyste sv koeny udrovali co

  nejsilnj jak pro dnen den, ale tak pro svoji

  budoucnost, budoucnost va rodiny, va nov

  generace. Jednm z dleitch krok jak koeny

  posilovat jsou prv kulturn tradice nroda, ze

  kterho vychzte. K tm nejsilnjm tradicm

  pat samozejm vnon svtky a ve, co k nim

  pat. Nyn pichz krsn doba Adventu. Jedn

  se sice o nboensky ladn svtky, ale protoe

  jsou v na kultue tak siln zakoenny, jsou to

  svtky pro kadho. Proto byste mli i vy tyto

  svtky vyut k tomu, abyste poslili sv energie a

  tak sv J. Advent pichz ve 4 adventnch

  nedlch. Kadou tuto nedli byste tak mli vyut

  k oslav tohoto svtku. Ale nejedn se jen o

  jednotliv nedle. Cel tento as je asem

  adventnm. Proto se snate vyut co nejvce

  asu, abyste si tyto krsn chvle uili co nejvce.

  Potkvejte se s lidmi, kter mte rdi,

  ochutnvejte typicky zimn, vnon i adventn

  dobrtky. Chote nasvat krsnou atmosfru

  adventnch trh apod. Nezapomete t na

  adventn atmosfru u vs doma. Interir si hezky

  vyzdobte. Rozmstte na dleit msta jako je

  jdeln stl, konferenn stl, peds a vchodov

  dvee adventn vnce. Pokud mte na vnci

  tak svky, pak je nezapomnejte zapalovat.

  Adventn energie je velmi siln, proto z n

  erpejte co nejvce.

  ADVENT

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  ROK OPICE Jak vyut chytr energie Opice pro sv cle v 2016 prakticksemin

  23.1. 2016 10:00 18:00 cena 1,800 K

  KARIRA Jak si nastavit svoji kariru (povoln, podnikn) na zklad svchpirozenh talent a silnch strnek

  20.2. 2016 10:00 18:00 cena 1,800 K

  RODINA-VZTAHY Jak hledat sprvnho partnera na cel ivot a jak zpartnerskho vztahu vytvoit silnou a prosperujc rodinu

  19.3. 2016 10:00 18:00 cena 1,800 K

  Na semine se hlaste ji nyn. Poet mst je omezen na 20 lid. Hlsit se mete nadasa@byu.cz nebo na 602 556 479 nejpozdji do 20.12.2015.

  PLN SEMIN

  AKADEMIE TST 2016

  zapite si do svch di

  ROK

  OPICE

  23.1.

  KARIRA

  20.2.

  RODINA

  VZTAHY

  19.3.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  FIN NCEPOD PALCEM

  1. 2.12.20152. 13.1.20163. 10.2.20164. 9.3.2016

  18-21h, Vclavsk nm. 64, max. 10 astnk registrace na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  Na zklad zbavn stoln hry si osvojte fgle azkony penz, kter pak mete aplikovat ve svmvlastnm ivot tam venku. Zahrajte si Finannsvobodu virtuln realita 30 let vaeho ivota je tozbava, ale tak uen a zkuenost.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PICHZEJ

  ENERGIE

  PENZ

  1. Jak postavit V finann dm na pevnch zkladech? - 16.12.2015

  2. Ve o bydlen 6.1.2016

  3. Jak na penzi? 20.1.2015

  4. Ochrana pjmu a zabezpeen ivotnho standardu 3.2.2016

  5. Jak se zbavit patnch vr? - 17.2.2016

  6. Rezervy zklad klidnho spnku 2.3.2016

  7. Ve o investicch 16.3.2016

  8. Daov levy, sttn pspvky, ochrana majetku 30.3.2016

  Msto: HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5, 18:30 - 19:30 hod, registrace na

  dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  PROGRAM

  SEMIN

  poznamenejte si

  do svch di

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Hlavn funkce energie elementu Kovjsou:

  pravidla a d

  ochrana

  boj

  duchovn energie

  Lid, kte maj pevahu kovovenergie ve svm Astrotypu by pakmli tyto zkladn funkce Kovu conejvce vyuvat ve svm ivot. Jeproto dleit, aby co nejvcevyuvali pravidel a du. Je dobr,pokud si pro sv innosti dopeduvytvo pln i systm, kterm sepak d. Energie Kov je vodiv, tj.sta pak pravidla dodrovat a onysamy vs dovedou k cli. U Kovuplat, e kdy nejsou dodrovnapravidla, pijde boj. Aby se tedykovov lid boji vyhnuli, je lep

  pravidla vyuvat. Kov je tochranou ped vnjmnapadenm. Pat sem nap. takovaspekty ivota jako je imunita.Kovov lid jsou velmi dobrmiochrnci d, podk, ale takspravedlnosti, pravidel apod. Jsou tolid naprosto spolehliv a asto i lidvelmi pevnch zsad. Jejich pevnostasto pak souvis i s jejich sklonemke konzervativnmu pstupu. Metak pro n bt t pijmat astnovinky a zmny. Lid s kovovouenergi maj vtinou siln cit protzv. vci mezi nebem a zem.Dobe vnmaj duchovn energie,um je posilovat, rozvjet a pracovats nimi. Jsou to velmi dob duchovnvdci pro ostatn, kte potebujduchovn pomoc i veden.

  KOVOV

  LID

  Pi pedstavovn zkladnch energi pti element se dnes dostvmek energim, kter maj jinov, tedy pasivn i klidn charakter. Neznamen tovak, e tyto energie nic nedlaj. Naopak jsou stejn dleit, jako energieostatnch element a maj stejn dleit funkce. Dnes si pedstavme charakterelementu Kovu.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Naume vs pomoc meditace nastolit psychickou a fyzickou rovnovhu, dky kter vae tlo me zahjit uzdravovac proces. Mte-li zdravotn i psychick problmy, je tento druh cvien prv pro vs.

  Kad tvrtek od 9:30 do 10:30

  od 1.10. 2015 do 11.12., 2015 v PARK HOLIDAY

  Benice

  Pihlaste se pmo v hotelu na tel: 267268111

  Nov Program psychick a fyzick rovnovhyAkademie tst v PARK HOLIDAY BENICE cvien vede Ing. Ji ernk

  vce na www.facebook.com/akademiestesti

  Cvien probh ve skupinch max do 15 lid.

  Zskte zdarma svj osobnostn profil, dky

  ktermu poznte sami sebe, sv siln i slab

  strnky a