2013.11.11. happyweek 43

 • View
  459

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2013.11.11. happyweek 43

 • 1. TDEN OD 11.11. 2013 . 043 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com w ww.akademiestesti.webs.com k se: Veho moc kod. Rovnovha znamen, e nieho nen ani moc, ani mlo. Chcete-li t v pohod a provat tst, pak vm v ivot nemlo ani nic chybt, ale tak ani nic pebvat. Navc ijeme v esk republice, kter pat do Gua 5, tj. do stedu. Vldne tedy u ns siln energie zem, kter m nejradji tzv. zlatou stedn cestu. V celm svt vak ji nkolik destek let sl energie Gua 4, kter pat k elementu deva. Devo velmi siln omezuje energii zem, tedy zkladn energii ns vech v echch, na Morav a ve Slezsku. Svt je zavalen nadbytkem veho. Ve se navc zrychluje a tak velk rozmanitost a obrovsk vbr se stle rychleji zvtuje a zvtuje. Svt se tak vce a vce odkln od Gua 6 a roste extrm Gua 4. V historii to mete sledovat nap. na velkou moc. I ta vak zaala bt vvoji vldnut moci, kter se od oslabovna vlivy bohatch rodin, rozpadu demokratickho uspodn v klan, kter se v kapitalismu pemnily m, vloila do rukou jednoho ve firmy. Ty stle vce a vce inily lovka krle. M-li jeden lovk v ntlak na politiky, zaaly si je kupovat rukou vekerou moc, znamen to z a stt tak stle vce a vce ztrcel svoji naeho pohledu extrmn energii Gua moc a vliv. Svoboda a bohatstv pro 6, kdy ve je ovldno pevnmi vechny sl a dodnes. I kdy se 90% pravidly jednoho lovka. Tento bohatstv sousted v rukou cca 4-6% extrm byl postupn oslabovn a lid, celkov bohatstv roste vude. dolo k plnmu znien monarchi Pamtnci mohou porovnat rove ovldanch krlem i krlovnou a opt nabdky zbo dnes a v 80. letech, kdy nastal as demokracie. Postupn se se stly fronty i na toaletn papr . tm znan oslabila Gua 6 a posilovala Tm dolo k velkmu extrmu svoboda dan Gua 4. Nicmn stt rozmanitosti, svobody v hospodsk vlda a parlament drely v rukou stle sfe. Firmy neskuten zbohatly,
 • 2. VIDEO PEDNKA www.akademiestesti.webs.com LISTOPAD ENERGIE MSCE VEP + VODA V dal video pednce o energich msce vm nyn poradme, jak mete vyut energie v listopadu. Budou vm vldnout energie vepe a hlubok vody. Jsou to energie velmi slab a pasivn. Pokud vs tedy ek nco nronho, pak byste mli vdt, jak se tento msc poslit a aktivovat. Pedn Ing. Ji ernk Cena pednky: 100 K Objednvky na: dasa@byu.cz
 • 3. www.akademiestesti.webs.com HROZBA GUA 4 ? skutenou moc maj nyn v rukou prv ony. Do nedvna tuto moc uplatovaly jaksi potaj dky tzv. lobbingu. Ale dnes svoji moc ji neskrvaj vbec a aktivn do politiky vstupuj: viz. pan Berlusconi v Itlii, Vt Brta a nyn i Andrej Babi u ns. Vlda se tak ji nebude koncipovat z lid, ale vldc mocnch hospodskch skupin. Rozbila se star pravidla politiky, kter byla urovna tzv. osou rovnovhy mezi pravic a levic. Pravice byla energii Gua 3 a levice energi Gua 7. Vstupem rozmanitch ekonomickch subjekt s rozmanitmi zjmy (rozmanitost = Gua 4) tak nyn vstoupila i do zen sttu (zen = Gua 6). Pan Profesor Blohradsk nazv tuto novou politickou realitu mozaikou. Stpky rznch barev, tvar i materil, kter vytvej velmi pestr (Gua 4) obraz. Tm by mohla energie Gua 4 ve spolenosti doshnout svho vrcholu. Pokud tuto pestrost spolenost pevn nevymez, neur ji jasn a pevn pravidla, pak me dojt k nhlmu zlomu, jak ho ji z historie znme. V minulosti se tyto zmny odehrvaly formou revoluc, kdy jeden extrm byl nahrazen extrmem opanm. Co to znamen v tomto ppad? Extrm Gua 4 me bt nahrazen extrmem Gua 6. Extrm Gua 6 je diktatura, pevn a siln pravidla v rukou jednoho lovka (jak to znme z doby monarchi). Je to extrmn een, ale pokud si lid opravdu neuvdom, e ji opravdu mme veho pespli, pak ns tento extrm mon nemine. Me se ale tak nap. stt, e se o vyeen nadvldy Gua 4 postar proda. Me dojt k tomu, e pebujel dostatek bude vystdn nedostatkem. V krtkm horizontu jsou to nap. hospodsk krize, kter koriguj nerovnovhu. Ale jen na krtkou dobu. My zde ale hovome o horizontu delm. Vy ji vte, e ve ve svt se pohybuje na vlnch energi Jin a Jang. Ve zan Jangem energie stoup. Kdy doshne svho vrcholu, pijde energie Jin a ve zane opt klesat. Jsme-li tedy na vrcholu Gua 4, me dojt ke klesn smrem ke Gua 6. Jsme tedy na prahu novho spoleenskho zzen? Z dlouhodobho hlediska meme ci, e urit ano. Otzkou tak jen zstv, jak rychle se nov spoleensk zzen bude formovat a jakou formu zsk. Je jist, e dosavadn uspodn demokracie na zklad politickch stran rozdlench na pravici a levici je ji na svm konci. Budou ns nyn vst hospodsk subjekty, tzv. oligarchov, kte ji dnes ovldaj vtinu vekerho majetku a nyn zanaj ovldat i veker mdia. S tmto vlivem a s tak velkou schopnost ovldat masy nemohou politick strany vbec soupeit. Co ns tedy ek? Meme hovoit o dvou zkladnch smrech: uvdomme si extrm, ve kterm nyn ijeme a budeme se ho snait bezbolestn vyrovnat a zskat novou rovnovhu. Druhm smrem je dal extrm, kter povede k maximln energii Gua 6, nastolen pevnho reimu, kter bude v rukou jednoho, i nkolika mlo vlivnch skupin. V poslednch letech se stle vce a vce v mdich a na internetu objevuj zprvy o tzv. spikleneckch teorich a o tzv. Novm svtovm du. Toto uspodn by byla siln energie Gua 6. Jak to dopadne? Ji dnes je jasn, e souasn sla Gua 4 bude oslabena. Do jak mry tak posl energie Gua 6, d, pravidla apod. je otzkou, kterou napov ji nejbli roky. Nicmn bude dobr, kdy si probhajcch zmn budete vdomi a pipravte se na n. Gua 6 je energie kovu, kde vldne d nebo boj (o tom jsme psali v minulm sle HAPPYWEEKu). Kov je tak ochranou majetku a zdrav. Proto asi nen od vci zat myslet na to, jak sv majetky i sebe sam poslit.
 • 4. OBJEDNEJTE SI N NOV FENG SHUI www.akademiestesti.webs.com STOLN KALEND NA ROK 2014 Vyrobili jsme pro vs nov Feng Shui stoln kalend. V naem novm Feng Shui stolnm kalendi najdete energie dn na kad den. Ke kadmu dni tak obdrte tipy a rady, jak dan den vyut pro svj harmonick ivot. Dozvte se energii pti element a vlastnost dne, kter vychz z tzv. 28 Nebeskch dm. Strun informace, kter dostvte na kad tden v HAPPYWEEKu tak budete znt na cel rok dopedu. Cena 79.- K. Objednvky poslejte na dasa@byu.cz. Ji objednan kalende si mete vyzvednout pouze do 13.11. 2013 na adrese Tborsk 7, Praha 4, showroom Party Lite v pondl a stedu od 11 do 18 hod nebo zaslme potou.
 • 5. www.akademiestesti.webs.com INFORMACE Zatkem listopadu zaaly intenzivn psobit energie elementu voda. Tato energie psob na mnoho vc v naem ivot. Kdy si uvdomte, e nae tlo je ze 70-80% sloeno prv z vody, pak vm urit bude jasn, jak je pro ns tato energie dleit. Jej hlavn funkc je plynut. Tj. m posouvat udlosti a aktivity kupedu. M vs vst k cli, k naplnn va vize. Zrove je to ale energie, kter je nejpasivnj, tj. nedodv nm dnou aktivn energii. Jak se tedy mete posouvat kupedu, ani byste museli bt aktivn? Listopad vm nabz maximln zpomalen. Toho mte vyut k tomu, v em vm voda me pomhat. Je to sbr, hodnocen a vyuit informac. Jste nyn na konci obdob roku 2013. Tj. vechny aktivity maj bt ukoneny a vy mte hodnotit, jak vsledky vyut a jak postupovat dl, aby bylo zabezpeeno prv plynut. Je to tak o moudrm zpracovn vsledk. I moudrost pat k elementu vody a potebuje as. Tj. moudrost nikdy nespch. Proto vyuijte tento msc k moudrmu hodnocen vsledk. CYKLUS IVOTA Ve probh v cyklech. I cel v ivot je jednm velkm cyklem. Zatkem tohoto cyklu je narozen a konec cyklu je smrt. Kruh se uzave. Jak se m lovk v cyklu pohybovat mezi jeho zatkem a jeho koncem? Ve se opt to kolem energi Jin a Jang. Tvar ivota tak jasn odpovd tvaru sinusoidy. Prvn st ivota je tak v rostouc vln, kdy energie rostou a lovk nabv vce a vce sly. Po tto vln dosahuje lovk maxima, svho vrcholu. Otzkou je, jak dlouho se lovk na svm vrcholu doke udret. Po tomto vrcholu dochz k pirozenmu bytku energie, a ty zanaj klesat a do doby smrti. Jak byste tedy mli t, abyste pirozen vyuvali energie, kter mte k dispozici: V ivot je rozdlen do 6 zkladnch obdob: dtstv, puberta, dozrvn, dosplost, strnut, st. Dtstv: 0 cca 7-9 let - devo Toto obdob je podporovno energi elementu deva. Je to siln rostouc energie Jang. V tomto obdob se lovk m vnovat objevovn bohatosti svta, hrm, bezstarostnosti. Puberta: 7-9 cca 20 let ohe Jang V tomto obdob m lovk nejsilnj a nejaktivnj energii. M nejvce aktivn sly. Vhodn obdob pro plozen, nebo plodu je dodno nejvce energie z obou rodi. Je to obdob, kdy lovk m z poznn svta zskat jasnou vizi, co v ivot chce a tomu vnovat vechnu tuto maximln energii. Je to energie vn, emoc s minimlnm vlivem rozumu. V tomto obdob m lovk vdt, co chce. Jet nev jak, ale to CO je zde velmi dleit. Kdo v tomto obdob jasn vid sv CO, doshne v ivot svch cl. Dozrvn: 20 cca 30-35 let ohe Jin V tomto obdob se siln ohniv energie puberty zan stetvat s kadodenn realitou. V tomto obdob lovk vstupuje do svho ivota, vyltv z hnzda.
 • 6. www.akademiestesti.webs.com CYKLUS IVOTA lovk m toto obdob vyut k tomu, aby zskal sv prvn zkuenosti, uil se prax. Je to nejlep as jt tzv. do svta na zkuenou. Dnes to mlad lid maj vyuvat k tomu, aby si pi studiu nali rzn praxe u rznch firem, jezdili na ste, apod. Mus si ale udret svoji ve pro svj cl. Tha reality ho nesm odradit od jeho cesty. Kad cesta je na zatku sloit. To se nesm stt pekkou. m vce energie si lovk pinese ze sv puberty, neoslab ji rozumem, tm lpe zvldne zatek komplikovan cesty. Pro takovho lovka komplikace nejsou tk. Sla ohn ho doke povznst se nad thou reality ivota. To je nejlep cesta za sv