2015 06 08 happyweek 122

  • Published on
    26-Jul-2015

  • View
    113

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 8.6. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 122 TAO TE ING 75. kapitola nepetuj lid ENERGIE DN Tden od 8.6. 2015 SOLITR velk sla v interirru PRACUJTE TI HODINY DENN PRO VZTAHY NEFUNGUJ BUDE VLKA nebo podek FENG SHUI jako vda 2. www.akademiestesti.webs.com IVOTN ROVNOVHA - VZTAHY V pedchozch dvou slech HAPPYWEEKu jsme si ukzali zklad ivotn rovnovhy, kter vychz z tzv. zkladnho tverce rovnovhy. K jsme pak zasadili do tzv. magickho tverce, a ukotvili ho tak, aby ve dohromady pinelo ivotn rovnovhu lovka. Vy ji vte, e ivotn rovnovha je zkladnm pedpokladem pro spn a astn ivot. Pokud lovk neprov ivotn rovnovhu, nachz se pak v njak extrmn ivotn situaci, kter lovka vyerpv. Toto vyerpn je pak pinou psychickho i fyzickho oslaben a vede k nemoci, potamo dlouhodob i ke zkrcen ivota. Abyste doshli ivotn rovnovhy, muste mt v rovnovze zkladn ivotn oblasti, kter jsou pro ivot nejdleitj. Tyto oblasti vm vymezuje prv tzv. magick tverec. Dleit vak je tak vdt, v jak souvislosti a nvaznosti jsou jednotliv ivotn oblasti. Ve stedu tverce je slo 5. Toto slo pedstavuje vs, v Astrotyp. Uruje tedy vae energie, kterm pak muste pizpsobit ostatn oblasti svho ivota. Jako prvn slo 1 je vae ivotn cesta. Ta je dna va energi, tj. vaimi pirozenmi talenty, kter mte na sv ivotn cest rozvjet. Vae karira tak m v ivot bt zaloena na vaich talentech a jen dky jejich vyuit mete doshnout naplnn, spchu a tst . 9. Na slo 1 navazuje . 2 vztahy. Toto je velmi dleit pochopit, nebo v dnen dob tuto dleitou souvislost ji nikdo nevnm a nehled. Pesto je pro astn vztah zkladn podmnkou. Magick tverec vm jasn ukazuje, e v ivotn vztah mus vychzet z va cesty, kariry. Tj. svho partnera si mte zvolit tak, aby vm co nejvce na va cest pomhal. Pokud v ivotn partner neodpovd va ivotn cest (a samozejm i naopak vy nevyhovujete ivotn cest vaeho partnera) nebude tento vztah pln naplujc a astn. Muste jt po spolen cest za svm clem. 3. www.akademiestesti.webs.com FENG SHUI Kouzla, ry, magie? Nebo nesmysl, arlatnstv, oblbovn lid? Z tchto vodnch slov bych souhlasil jen s jednm ry. Ale ne v tom smyslu, jak je toto slovo pouito zde, ry arovat, ale jako skutenou ru linku. Feng Shui pracuje s arami a to s rou plnou neperuovanou a rou przdnou peruovanou. Tyto dv ry se v dvnch dobch (ped mnoha tisci lety) pouvaly pro zznam plynut energie. Pln ra znamen, e energie roste, sl, przdn ra pak znamen, e energie kles, slbne. Je to ve sv podstat prvn zznam binrnho zpisu, kter je v naem svt zcela bn. D se dokonce ci, e binrn soustava nul a jedniek dnes ji zcela ovld cel n ivot. Co je ale opravdu Feng Shui? Je to nastaven si sedaky v obvku? Je to njak pravidlo kam, si mte dt televizi, postel, jakm smrem leet apod.? Pokud se na Feng Shui dvte tmto zpsobem, pak by to bylo podobn, jako byste ekli, e matematika vm dv monost stat. Mli byste urit pravdu, ale popsali byste jen nepatrn zlomek toho, co to matematika je a s m vm pracuje. Stejn tak je to s Feng Shui. J osobn se nebojm nazvat Feng Shui vdou. Pokud vda vyaduje opakovateln vsledek a vdeckou metodu zkoumn, pak Feng Shui tmto podmnkm vyhovuje. Dodv opakovateln vsledek pi shodnch podmnkch a vyuv vdeckou metodu zkoumn pozorovn. Lid v dvnch dobch sledovali sv okol a to, jak se pi jeho zmnch ct. Sledovali promny v ase i prostoru. Vdli, e as se chov v rzn dob jinak a tak prostor se mn dky psoben asu. A tak soustavnmu pozorovn vysledovali cykly psoben, kter se neustle opakuj v danch intervalech a zpsobuj vdy stejn zmny jak v ase, tak prostoru. Tyto zmny pak psob na lovka, na to, jak se ct a jak se s nimi um vyrovnvat. Vysledovali, jak zmny psob na tlo, psychiku a tm i na zdrav lovka. Ve bylo dkladn zaznamenno a seazeno do tm dokonalch tabulek. V souasn dob je vak z Feng Shui vyato jen to stn. Hovo se o nm hlavn v souvislosti s interirem domu. Pracovat vak s prostorem ani byste umli pracovat s energi asu a lovka (pamatujete na horizontln osu ke rovnovhy z pedchozho HAPPYWEEKu?) je nesprvn a me ve svm dsledku bt pro lovka i nebezpen a kodliv. Muste si uvdomit, e jak as, tak i prostor psob na fyzick i psychick ctn lovka a tm na jeho zdrav. Pokud tedy ijete ve patn upravenm prostoru, bude vs tento prostor vyerpvat a tm se stane jednou z pin vaeho patnho zdrav. Proto je pi prci ve Feng Shui opravdu nutn opatrnost a vdom zodpovdnosti. Nen proto divu, e Feng Shui sluby mohli poskytovat pouze Misti tohoto umn a nikdo jin. Jen ti dokzali vnmat energie asu, lovka a prostoru naprosto pesn a mli potebn znalosti a dovednosti, ktermi lidem pomhali. Dnes se bohuel Feng Shui vnuje kad, ani by toto umn dn studoval a trnoval. Nesta si pest knihu a jt nkomu mnit dm. A to ji vbec nehovom o tom, e ve vtin knih je mnoho zvanch chyb, kter bn lovk nepozn. Pak tyto chyby vesele praktikuje. Pokud si budete nkdy vybrat poradce Feng Shui, zajmejte se o to, kde toto umn studoval, dlku praxe a jak m doporuen. 4. www.akademiestesti.webs.com BL SE DOBA KOVOV Ani si to mnoz uvdomuj, ijeme ji od roku 2008 v tzv. zemitm obdob. V tomto roce zahjila nov 12-ti let cyklus tzv. hlinn Krysa. Energie Zem je o stabilit a realit. Znamen to tedy, e ns hlinn Krysa sthla zpt dol z pedelch ohnivch let. Tehdy lid mli pocit, e ve je bjen, vichni vydlvaj vce a vce. A najednou bc, cel svt se ocitl v hlubok krizi. Krysa nm tak pipomnla, e se jaksi pohybujeme mimo realitu. Mnoz si tuto tvrdou realitu vyzkoueli sami na sob a ne vichni byli schopni ji ustt. Excesy ohnivch let vystdal zmatek a hledn novch cest. Nyn ns ek nov obdob, ktermu bude vldnout tvrd kov. Ji na pt ti roky se ujmou vldy kovov zvata: Opice, Kohout a Pes. Pot nm d na chvli vydechnout vodn Vep, ale jen proto, abychom se mohli pipravit na mon drsn 12-ti let obdob Kovu, kter v roce 2020 pivt kovovou Krysu. Pokud vte, jak se chov kovov energie, pak vm mon ji ztuhl smv na tvi - je to podek, nebo boj. Co to bude znamenat pro n ivot? Je to jednoduch: pokud se nepoda uvst ve do podku, nastavit jasn d, kter se bude dodrovat, me dojt k nepjemnm bojm a vlkm. Me se objevit vldce s pevnou rukou, kter bude podek vynucovat. Mohou se vak vynoit i ti, kte podek nechtj a budou proti nmu bojovat. Mohou se tak vynoit rzn vdci s rznmi podky a ti pak budou bojem prosazovat svj podek nad druhm. Zd se, e ns ek pomrn tuh obdob. Ano, kov je tuh, ale ne nutn nepjemn. Pokud budou pravidla a d v souladu s potebou ivota, pak by nm d ml naopak pomoci posunout se dle a mt mn starost. d by tak mohl omezit ji tak pebujel svtov chaos a dobu, kdy si kad dl, co chce. Bude to opt na ns, jestli budeme posluni du, nebo budeme mezi sebou bojovat. 5. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE iBizTak jste v prci jen 3 hodiny denn? Nebo dokonce 3 hodiny denn ti dny v tdnu? Vtina lid se smje, a se za bicho popad, kdy se takto zeptm. Ale pro ne? Ano, jsou zamstnn a obory, kde je zbyten se takto ptt. Nkter prce svm typem pmo vyaduje celodenn psoben na pracoviti. Pak jsou tu ale takov prce, kdy nejsou vdy vzny na jedno konkrtn msto. Kdy se zamyslte nad svm pracovnm dnem, pak mon zjistte, e vt st sv doby trvte nm, co vbec nemuste dlat, nebo co vbec nepispv k dosaen plnovanho vsledku. Mnoho lid jen pedstr prci, aby si okol nemyslelo, e m ji hotovo a f jim nepidlil jinou prci. Pak jsou ale tac, kte ji pochopili, e vznam novch technologi nen jen v tom, udlat vce a jet vce, ale naopak, udlat co je teba, ale za daleko krat dobu. Dky potam, mobilm, notepadm a dalm chytrm nstrojm lze opravdu zvldnout ve za krat dobu, ne tomu bylo nap. ped pti lety. Lid ale stle jsou zajet ve starch kolejch (bohuel jejich zamstnavatel jet vce) a pracovn den si bez osmi hodinov pracovn doby nedovedou vbec pedstavit. Pokud mete, vyzkouejte si to. Vyberte si ti hodiny jeden den a dejte si kol, e vekerou prci na dan den udlte bhem tchto t hodin. Mon se vm to nepoda hned prvn den. Ale uvidte, e postupn v tom zskte praxi a poda se vm to. Dnes nen prce o potu odpracovanch hodin, ale o dosaen plnovanho vsledku. 6. www.akademiestesti.webs.com ERNK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com S O L I T R Ve Feng Shui m ve njak vznam a energii materil, tvar, barva apod. Velmi dleit je vak tak poet. Rzn poty kus nbytku i bytovch doplk mn energii danho prosted. Jednm z velmi silnch nstroj ovldn energie prostoru je vyuit solitr. Solitr vznamn posiluje energii sla JEDNA. Solitry se tak vyuvaj k nkolika rznm elm: poslen individuality poslen sebedvry poslen moci a vlivu poslen kariry poslen zjednoduen ivota poslen energie stedu m vraznj solitr je, tm vce danou energii posiluje. Solitr by ml vdy bt z kvalitnho materilu, ml by mt vy hodnotu a ml by upoutvat pozornost. Ideln je, kdy lze solitr nasvtit, aby se tm jeho energie jet vce aktivovala. 7. www.akademiestesti.webs.com Kapitola 75 Lid hyne hlady, protoe nadzen vymhaj pli dvek. Proto lid hyne hlady. Lid se tko spravuje, protoe nadzen pli zasahuj. Proto se lid tko spravuje. Lid bere smrt na lehkou vhu, protoe mus pli usilovat o ivot. Proto bere lid smrt na lehkou vhu. Zda nim nezviset na ivot nen vzcnj ne peceovat ivot? I v sedmdest pt kapitole se Star Mistr zabv zenm zem a vldnut lidu. Ukazuje, e pokud vldce dl pro sv lidi ivot pli tk, me se jim smrt zdt vysvobozujc. Proto berou smrt na lehkou vhu. Ale nejen smrt vlastn, ale tak ostatnch. Proto jsou lehce pesvdeni k boji a zabjen druhch jen pro to, aby si zlepili sv ivotn podmnky. Tato situace nastv prv proto, e vldce a pli zasahuje do ivota lid. Nenechv ve voln plynout. Sprva takov zem je tk a proto i lid se s n tko smiuje. Star Mistr zde k, e lpn lovka na ivot ivot paradoxn stuje. Naopak lehkost byt pin do ivota radost, svobodu a tst. Ne ve tedy stoj za to, aby se kvli tomu musel lovk dt, nedej boe bojovat o ivot. lovk si m ivota vit, ale ne nutn lpt na njakch aspektech ivota. Nebo veker lpn je jen vyerpvajc. Kdo pli horliv shn lep ivot, stv se pak