2014 08 11 happyweek 80

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tst, zdrav, rodina, vztahy, firma, podnikn, zmna, poradna, bydlen, interir, design, feng shui, I-ing, Tao Te ing, Tao, Dao

Text of 2014 08 11 happyweek 80

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 11.8. 2014 . 080 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Tisce let znm pravidlo stle ovlivuje ivoty vech lid. Je velk koda, e lid na toto pravidlo zapomnli a neum s nm pracovat. Natst stle rostouc vlna zjmu o star moudra a prodn zkony toto heslo opt oivuje. O zkonu jak nahoe, tak dole jsme psali ji v mnoha souvislostech. Jeden z nejdleitjch aspekt tohoto zkona se tk toho, e vae nitro ovlivuje vae fyzick tlo a naopak, stav vaeho fyzickho tla ovlivuje pocity vaeho nitra. Urit to znte z bnho ivota. V ppad, e fyzicky onemocnte, i vae mylenky a pocity jsou najednou chmurnj. Naopak, mte-li patnou nladu, ani vaemu tlu nen zrovna do skoku. Pokud vak znte tento zkon, je velmi uiten, pokud ho budete ve svm ivot pouvat. V fyzick stav mete zlepovat zlepovnm svch pocit a naopak svj duevn stav mete harmonizovat fyzickm potenm. Mte-li fyzick pote, je dleit jako prvn zajistit dostatek energie pro tlo. Tj. zamezit jeho vyerpvn. To znamen, e veker fyzick pote je teba eit v klidu a odpoinkem. Jakmile je tento zklad zajitn, je as zat pomlet na to, jak si vylepit nladu, tj. svj duevn stav. V takovm ppad si do svho ivota muste pozvat co nejvce radosti. Nemus jt o nic velkho, i nronho. Radosti lidem asto dlaj prv malikosti. Me jt o nco, co vm chutn (nap. vborn okolda, lahodn kousek ovoce apod.), me jt o njak film, kter vm vdy zlep nladu. Me to ale tak bt pln obyejn tel. rozhovor s nkm, koho vdy rdi slyte. Opan postup pak zvolte, mte-li duevn pote. Nemus jt ani o nic venho, nap. pokles nlady, patn pocit po nekvalitnm spnku, hdka s ptelem apod. Me ale tak jt o zvanj duevn poruchy, jakou jsou nap. deprese, panick zchvaty atd. V takovm ppad je dleit, abyste si dopli fyzick poten. Vm, e je to asto velmi tk, donutit se v nepjemnm duevnm rozpoloen k njak fyzick aktivit. Pokud se ale pemete, ji za pr hodin uctte vraznou zmnu k lepmu. Fyzick poten vak nemus vdy souviset jen s njakou fyzickou aktivitou. Sta si navodit pjemn fyzick pocity: nap. pikrt se pjemnou dekou, dt si do prostoru pjemnou vni, pustit si pjemnou hudbu apod.

2. www.akademiestesti.webs.com 50 NEJPJEMNJCH OKAMIK 1. Prochzka po slunku 2. Pouit novho, voavho povleen do postele 3. Jt na prochzku do prody 4. Kdy nkdo ekne, e vm to slu 5. Vn moskho vzduchu 6. Kdy dostanete kvtiny 7. Kdy zrovna nkdo vyjd z msta na parkovn, kdy chcete sami zaparkovat 8. Obejmout se 9. Polibek od partnera 10. Smt se, a to bol 11. Chystat se na dovolenou 12. Chodit bos v psku 13. Obt od dtte 14. Poslouchn oblben psn 15. Poslouchn det 16. Vn erstv posekan trvy 17. smv miminka 18. Oblkn si oblbenho obleen 19. Zpvat si v aut oblbenou pse v rdiu 20. Poleet si dle v nedli dopoledne 21. Objevovn nkde nco pln novho 22. Dt si pivnko v krsn zahradn restauraci za teplho letnho dne 23. smv od nkoho, koho jste pustili v tramvaji sednout 24. Krsn zpv ptka 25. Pekvapujc zavoln od starho ptele 3. www.akademiestesti.webs.com 50 NEJPJEMNJCH OKAMIK, pokr.. 26. Kdy se k vm pitul ttko nebo kotko 27. Kdy si nkdo vimne, e mte nov sestih 28. Vn nov knihy 29. Kdy vm neoekvan nkdo udl kvu i aj 30. Kdy u vs pede koka 31. Kopn do opadanch list 32. Pit erstv ovocn vy 33. Tlesn pohyb nebo cvien 34. Kdy vm milovan osoba pole fotku 35. Hzet klacek nebo m psovi 36. Dvat se na oblbenou scnu z filmu 37. Mas nohou od partnera 38. Kdy obdrte rukou psan dopis 39. Praskat bublinkov papr 40. Vloit penze do krabiky na charitu 41. Zkrlovat si svj pokoj 42. Kdy vm zavol milovan maminka 43. Prty u pleitost sledovn oblbenho filmu 44. Kdy se nkomu lb v koment nebo nzor 45. Kdy vypnete na cel odpoledne svj mobil a strvte ho tak v klidu se svoj rodinou 46. Jen tak si zatancovat ve svm pokoji pro radost 47. Udlat vneek ze sedmikrsek nebo pampeliek 48. Przdn emailov schrnka v prci 49. Kdy zjistte, e umte nco, co jste netuili teba udlat trubiku z jazyka 50. ten lehkho bulvru o celebritch Ne kad z tchto okamik bude pjemn i vm. Ale dozajist si zde pr pjemnch najdete i pro sebe. Vdy, kdy se nectte pln nejlpe, dopejte si pr tchto okamik. Nejlpe bude, kdy si tyto okamiky budete dopvat kad den. Krsn okamiky nemuste peci provat jen tehdy, kdy se nectte dobe . 4. www.akademiestesti.webs.com Dotaz: Chceme si postavit rodinn domek. Jak mme sprvn postupovat podle Feng Shui? Milada Ven pan Milado, prvnm krokem pi vbru novho domova je poznat sv vlastn energie, abyste vdla, co vm dl dobe a co vm naopak nesvd. Proto je vhodn mt vypracovan osobn Astrotyp vech len rodiny. Z Astrotyp pak urte, jak typ bydlen je pro vs vhodn, jak prosted (krajina), jestli rodinn dm, nebo byt apod. Druhm krokem je jasn si definovat tzv. funkci domova. K emu m v domov slouit. Kad lovk se nachz v njak ivotn situaci a domov by ml bt tm sprvnm zzemm prv pro tuto jeho situaci. Pokud jste mlad rodina, kter se chyst vychovvat dti, pak je dleit, aby v domov byl hlavn velmi pevnm a stabilnm rodinnm zzemm. Muste zde umt vytvoit hlavn tzv. teplo domova, kter je dleit nejen pro dti, ale tak pro rodie. Pokud jste v ivotn fzi, kdy je pro vs dleit karira, pak vm v domov mus poskytnout co nejvce vhodn energie pro vai prci. Mus to bt msto, kde se lehce regenerujete a pipravujete na dal nron den. Uren Astrotyp a funkce vm ji udl velmi dobrou pedstavu o tom, jak typ domova byste mli hledat a v jakm prosted by se ml nachzet. Dalm krokem pak je een rozloen interiru, tj. kde se nachz kter mstnost. I zde vychzte z pedelch dvou krok a navc zante ji pracovat nap. s metodou Ba Gua, kter vm pome poznat, jak energie v t kter mstnosti budete mt. Rozhodn si ve dn rozmyslete ped tm, ne zanete hledat. O to lep domov si pak budete umt vytvoit. Dotaz: Jsem narozena 30.3.1973 v 16h a neustle trpm psychickmi problmy. Jak je pina mch psychickch problm? tenka Ven tenko, z vaeho Astrotypu vyplv, e mte v sob velmi siln aktivn (tedy jangov) energie. Navc tyto energie jsou podporovny velmi silnmi zvaty: Drak, Opice a Had. Jejich sla je jet navc kumulovna v sle Buvola. Z tchto informac vyplv, e ve svm ivot muste hodn situac eit hlavn podle svho. Pokud vm vae okol nedovoluje se prosadit, pak se me stt, e tm trp prv hlavn vae psychika. K psychickm problmm me tak pispvat postaven Hada, kter bv asto psychicky velmi labiln. Navc si sv psychick problmy pen do svho nitra a e je tam sm se sebou. Tady je velmi dleit se nauit mluvit o svch nzorech, pochybch a problmech. Ve vaem ppad se me stt, e dky tak silnm energim, kter mte, mete mt pocit, e vechny problmy muste umt zvldat sama, e na to mte. To vak me dlouhodob vst opravdu k tomu, e se tyto problmy budou kumulovat uvnit vaeho J a budou vs stahovat dol. To pak me vystit v deprese a ztrt smyslu ivota. Dal pinou psychickch problm me zpsobovat postaven Opice. Pokud ve vaem ivot nemte dostatek uznn, pokud nedostvte dostatek pochval za to, co a jak dlte (za dobe vykonanou prci, za vborn obd, za krsn upraven kvtiny apod..), mete se ctit psychicky patn. Ve vaem ppad je dleit, abyste si sv problmy nenechvala pro sebe, abyste je eila hned a neodsouvala je na pozdji. Pak se problmy budou jen hromadit a zvtovat a o to vce jimi budete trpt a o to mn je pak budete chtt eit. Na to, abyste situace umla eit mte energie opravdu dost. PITE ERNKM Poradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz 5. www.akademiestesti.webs.com KDE HLEDAT ENERGII Ve kolem ns je energie. I vy jste energie. A ve, co vlastn v ivot chcete, je energie. Hledte ji ve vem, co v ivot chcete zskat: v partnerovi, kamardech, majetku, penzch. Energii hledte v jdle, v npojch. Potebujete ji zskvat z domova, z prce a z dalch monch zdroj. Kdy nco chcete, potebujete, vtinou to hledte kolem sebe. Hledte to venku, ve venkovnm svt. Kdy ale znte zkon jak nahoe, tak dole, pak vte, e se d peformulovat i takto: jak venku, tak uvnit. Take ve, co hledte tam venku, je tak ve vs, uvnit. Ve, co chcete, ji mte. Hledejte to uvnit sebe. Mte v sob vdy vechnu slu i energii, kterou potebujete. Funguje to ale pouze v ppad, kdy opravdu vte, co chcete. Protoe jen tehdy vte, o jakou energii jde. Pak ji mete v sob odhalit. V sob mte ve, co potebujete: svoji intuici, svj mr, svj klid, ale tak svoji boui a blesky. Pokud o nco z vnjho svta usilujete, pak to nejprve muste najt uvnit. Tm tuto energii zanete vytvet. A vy ji znte zkon rezonance pitalivosti. Pokud jistou energii v sob zanete posilovat, budete ji k sob pitahovat i zven. Rozhodn ale nikdy nespchejte. Ve m svj dan as. Pokud ve uspchte, nikdy neuspjete. Ve se nakonec stejn pokaz. Vm, e v dnenm svt se trplivost nenos. Ale i to je jeden z dvod, pro tolik vc, vztah, pln atd. velmi brzy ztroskot. Nikdy nic neuspchejte. DLEJTE, CO VM NEJDE, ALE OTOTE TO Celou dobu ume sv studenty a klienty, aby ve svm ivot dlali jen to, k emu maj pirozen talenty. Pokud mte pirozen talent, jde vm ve jednodue, lehce a pin vm to pocit naplnn a radost. Dnes ale hovome o jinm principu. asto se dostvte do situac, kdy mte pocit, e se ne a ne hnout z msta. Myslte si, e ji vce nedokete, e vm nic nevychz, e se cel svt spiknul proti vm. Tyto chvle jsou bn a pomrn ast. Mnoho lid si kvli tmto situacm asto zouf a nev si rady, jak s nimi naloit. A pitom een je velmi jednoduch. Vdy, kdy se vm neho nedostv, dejte to nkomu jinmu. Jak? Dobr, pklad: kdy se napklad ctte bezmocn, hote to za hlavu a pomozte nkomu jinmu. Jde o to, e se ve vaem ppad zablokovala energie pomoci. m vce si ale zoufte, tm vce tuto energii blokujete. Proto je dleit energii prorazit tm, e ji sami pouijete. Prost nkomu jen tak pomozte. Kdy vm nap. nefunguje energie toku penz, mete tuto energii rozproudit tm, e je nkomu pjte, nebo zanete kupovat o nco vce, ne bn. Tm obecn rozproudte energii toku penz a to i smrem k vm. Kdy vm chyb lska, vnujte ji nkomu blzkmu rodim, dtem, svmu psovi . Prost aktivujte energii lsky. To, co vm chyb, zante dvat. Zn to sice jako paradox, ale je to star znm moudrost. Uvidte, e se ve d do podku. 6. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE ..I BYZNYS SE MN Myslm, e prochzejc zmny ji nikdo nechce zpochybovat. To, emu dve mnoz nevnovali dno