2014 08 04 happyweek 79

Embed Size (px)

DESCRIPTION

úspěch, zdraví, vztahy, láska, rodina, bydlení, práce, podnikání, rovnováha, peníze, domov, interiér

Text of 2014 08 04 happyweek 79

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 4.8. 2014 . 079 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Ji vte, e pinou vech nemoc je nedostatek pirozen energie. To je zpsobeno tm, e energie mte mlo. Zskvte ji mn z potravy, i prosted, ve kterm ijete. Dalm dvodem jsou bloky energie. Vytvoili jste si mentln a potom i fyzick blok, kter znemouje energii proudit do uritho msta. Toto msto je pak oslaben a lehce podlehne napaden nemoc. Dal pinou nedostatku energie je to, e vm ji nco bere. ijete v prosted, mezi lidmi, i stylem, kter vm nevyhovuj. Nejsou va pirozenou energi. Tm, e se tmto energim pak pizpsobujete, znan se vyerpvte. Vae energie vm pak chyb. O jdle a zdravotnm ivotnm stylu se toho dnes ji mete dost spoustu. Jsou rzn asopisy, internetov strnky, pednky apod., kter jsou pln informac. Mn se toho ji pe o rznch blocch a ji tm vbec se nepe o porach energie. Co to je ten pora energie? Pora energie je ve to, co m jinou frekvenci energie ne vy. Pokud jste nap. pevn Jangov (tj. aktivn) typ lovka, pak ve, co m pevahu jinov energie (klidn, pomal apod.) vs bude dlouhodob vyerpvat. Urit znte situace, kdy nkam pospchte (Jang) a nkdo vs neustle nm zpomaluje, zdruje (Jin). Vte, e toto zdrovn je siln vyerpvajc a nkdy me toto vyerpn eskalovat a v obrovsk vbuch va energie (nap. vztek, zlost, boj apod.). Pokud jste tedy ve svm ivot obklopeni energiemi, kter pro vs nejsou pirozen (znte je z vaeho Astrotypu), pak jste neustle vyerpvni. Je proto velmi dleit, abyste se v ivot nauili kat velmi siln NE! tmto vlivm. Ze svho ivota muste dostat ve, co pro vs nen pirozen vci, materily, barvy, prosted, lid, prce, rzn dal aktivity atd. Uvdomte si, co vm v ivot nedl dobe, do eho se vm nechce, u eho se muste pemhat. To ve vm bere znan mnostv energie. Vech tchto vc i lid se zbavte. Bute nekompromisn. Ni vm energii i zdrav a bohuel i zkracuj v ivot. Nyn jste v obdob energie kovu bude trvat a do konce z a mrn se bude projevovat jet v jnu. Energie kovu um dobe rozliovat, co je dobr a co ne. Um oddlit patn od dobrho. Vyuijte tedy tchto energi k tomu, abyste se oistili od veho negativnho. Je to stejn, jako s nahnilm jablkem v oatce s jablky. Pokud ho vas nevyhodte, budou za chvli shnil vechna jablka. kodliv energie tak pokod vae zdrav energie. m dve je ze ivota odstrante, tm vce energie vm zstane.

2. www.akademiestesti.webs.com Ti, co pamatuj co my, si mon jet vzpomenou na star dobr asopis Mlad svt. V tomto asopise vychzela rubrika Pite Sally. V tto rubrice redaktoi asopisu odpovdali na strun dotazy svch ten a snaili se jim poradit s rznmi ivotnmi situacemi. Rdi bychom poskytli i naim tenm podobnou slubu. Pite nm sv dotazy na rzn tmata, co vs zajm, co vs trp, co chcete eit, co chcete zmnit apod. Pokusme se vm ve strunosti odpovdt. Vzhledem ke kapacit HAPPYWEEKu budeme kad tden schopni odpovdt na dva dotazy. Ty budeme vybrat na zklad pravidla Kdo dv pijde... Neslibujeme, e se dostane na vechny. Ale protoe z vlastn zkuenosti a z praxe vme, e mnoho lid e stejn i velmi podobn problmy, mohou nae odpovdi na otzky pomoci i vm, na jejich dotaz se pmo nedostane. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a to vdy nejpozdji do ptku 12:00 kad tden. Pokud budeme mt dojem, e mezi dotazy bude takov, kter by mohl zajmat vce lid, pak msto dvou dotaz zodpovme i tento tet. Se svm dotazem vdy polete i sv datum a hodinu narozen, nebo tch lid, kterch se dotaz tk. Tm budou nae odpovdi daleko konkrtnj. m konkrtnj dotaz polote, tm i konkrtnj odpov vm budeme moci dt. Tme se na vae dotazy. NOV PORADNA PITE ERNKM 3. www.akademiestesti.webs.com SABAT Zdrav a dlouh ivot me prot kad lovk. Je to tma, kter se poslednch pr let stv stle populrnjm. Zd se, e v hmotnm dostatku lid ji doshli na vrchol a nyn hledaj jin hodnoty, ne jsou penze a majetek. Hledaj zdrav zpsoby ivota a cesty, jak t co nejdel ivot. Ji mnohokrt jsme psali o tom, e podle lka, vdc a dokonce podle Bible je lidsk tlo schopno t 120 let. Lid vak stle nepili na to, jak toho doshnout. Lid ji ve svm vvoji pili na ledacos jak se dostat na Msc, na Mars, jak zniit rzn choroby, jak pekonat rychlost zvuku.. Jak se ale dot 120 let, na to jet lovk nepiel. Nejlegranj vak na tom (zd se) je, e to lid vd j nkolik tisc let. Sta si pest star texty z ny, Indie, Egypta, ma, v Bibli a mnoh dal. Tyto texty jsou pln star moudrosti. Tato moudrost se zd bt stejn i kdy pochz z rznch dob a rznch st svta. D se soudit, e lid opravdu znali tajemstv dlouhho ivota ji velmi dvno. Zajmav vak je, e se tm lidstvo jako takov nikdy nedilo. Zsady dlouhho ivota se dila vdy jen hrstka lid. Tm se postupn kalo vyvolen. To bohuel vedlo k domnnce, e dlouhho ivota mohou doshnout jen nkte, vyvolen. Vtina lid tak na snahu t dlouh ivot rezignovala. Vm, e nebude trvat dlouho a lid pochop vznam moudrosti starch civilizac a zanou je praktikovat. Brzy se tak zane pirozen ivot prodluovat. Nemuste vak ekat, a se toto stane novm celosvtovm trendem a budete kad den v televizi vdat poady o dlouhovkosti, st lifestylov asopisy s lnky o tom, jak nezestrnout apod. Zsady dlouhovkosti, kter vychzej ze star moudrosti, nejsou vbec sloit a me je aplikovat pln kad lovk v bnm ivot. Nemuste kvli tomu mnit cel ivot, nemuste zat trnovat rzn cviky, nemuste se hlsit k njakmu hnut i trvit as na specilnch mstech. Jednou ze zkladnch zsad zdravho a dlouhho ivota je ODPOINEK. Kdy budete pozorovat vtinu rznch tvor na zemi, pak zjistte, e vtinu svho ivota trv odpoinkem, i aktivitou ve velmi pomalm tempu. Zvata, kter se dovaj vce jak sto let nap. elva se cel ivot tm nepohybuj, nebo jen velmi pomalu. Mnoh zvata prosp vtinu svho ivota. Mte-li doma njak zve, tak vte, e pevnou st dne i noci nkde le. Lid to maj naopak. Pevnou st asu trv aktivn. Poslednch sto let se navc tempo tto aktivity nkolikansobn zvtilo. Ve je rychlej a rychlej. Co lid dve dlali cel den, dnes mohou zvldnout i za pr minut. Toto tempo zan bt smrteln. Vtina smrtelnch chorob je zpsobena prv rychlm a neustlm tempem. Naute se proto do svho ivota vloit odpoinek. Odpoinek ale neznamen to, e msto prce ve firm, budete dlat jinou prci doma. Nkdo k: j si na zahrdce odpoinu. To ale nen pravda. Tito lid si mon odpoinou od neho, co dlali jinde, tj. od jin prce. Ale neodpovaj jako lovk, jako tlo, jako mysl. Protoe i prce na zahrdce (akoliv i jinak prospn pro zdrav) nen pro tlo ani mysl odpoinkem. Je to jen dal aktivita. Odpoinek opravdu znamen nedlat nic. Bt v klidu fyzickm i psychickm. Prost co nejvce vypnout. Nechat energii zklidnit a ustlit. Uvolnit co nejvce tlo i mysl, aby mohla energie voln proudit do celho tla. Tm tak dobe vyiv vechny sti tla. Ty se tak regeneruj a rove energie vzroste. Ji Bible lidem kala, aby sedm den svtili a nic nedlali. Nedvn studie prokzala, e lid, kte opravdu dodruj tzv. Sabat, se dovaj delho vku. Sabat je sobota. Dvj kalend povaoval za sedm den prv sobotu. Kdy se podvte nap. na anglick i americk kalend, zjistte, e tden zan nedl. I mnoh mobiln telefony i kalende v potach vm dvaj monost vybrat si, jestli tden m zat pondlm, i nedl. Zante i vy dodrovat svj Sabat. Vnujte sobotu odpoinku. Sobota je pro tento el lep, protoe nedle je podle vzkum nejstresovjm dnem v tdnu (hned pak pondl). Nedlejte nic. Psn dodrovatel Sabatu nezvedaj ani telefony . Odpovejte. Zlep se vae zdrav a zskte pr let ivota. 4. www.akademiestesti.webs.com NA VLASTN KI Ke je nejvt lidsk orgn. Mnoho lid si tento fakt neuvdomuje, ale je to tak. Je to stejn orgn, jako nap. srdce, plce, jtra atd. Hlavn funkc ke je dchn. Proto je tak dleit bt v istm prosted, protoe ve, co je ve vzduchu, ke absorbuje a posl dl do vaeho tla. To ve souvis s dobrm okysliovnm tla. Dobe okyslien buka je tak daleko silnj a doke vzdorovat vekermu napaden potenciln nemoc. m mn kyslku buka m, tm je slab a choroba ji snadno peme. Nejde jen o dchn a vzduch. Poslednch sto let se rozmh daleko hor hrozba, ne zneitn ovzdu chemick prmysl. Te nemm na mysli to, e chemick tovrny zneiuj vzduch. Mm na mysli to, e chemick tovrny velmi siln zneiuj pmo vai ki. Jak?, ptte se? Jednodue, dlte to toti sami. Do chemick vroby toti spad vroba vekerch parfm, deodorant, krm, olejk atd. Tento velmi vnosn prmysl lidi pesvdil, e pro jejich zdrav a hlavn pro jejich ki nen nic lepho, ne se co nejvce natrat a postikovat jejich vrobky. Tm, e ke velmi rychle a dobe absorbuje, dostvaj se vm tak do tla vechny ltky, kter jsou v tchto vrobcch obsaen. A e to nejsou zrovna ltky, kter tlo potebuje, o tom snad nemusme ani pst. Tlo pak m velkou prci se tchto ltek zbavit, protoe jsou pro tlo toxick, zneiuj vae tlo. Paradoxn tm zatujete sv jtra a ledviny. A co ke? Ani ta nen pln happy, kdy j krmem, i olejkem ucpete vechny jej pry. Ke pak m velk problm s dchnm. K vm se pak jen tko dostv potebn mnostv kyslku a buky strnou. Take omlazujc krm asi moc neomlazuje . SPI, JEN SLADCE SPI Hovome-li v tomto sle HAPPYWEEKu o odpoinku, nesmme samozejm zapomenout na spnek. D se ci, e spnek je Alfou a Omegou odpoinku. Nechci zde hovoit o vech zdravotnch aspektech spnku (nejsem lka). Chci jen, abyste si uvdomili SLU spnku pro regeneraci vaich energi. Vte, e ve se pohybuje v uritch cyklech. Tak vte, e kad cyklus m dv zkladn energie energie rstu (Jang) a energie poklesu (Jin). Dle m cyklus tzv. pt fz, kterm kme devo, ohe, zem, kov a voda. Spnek m lovku umonit pipravit se na novou fzi dne (zde povauji den za 24 hodin). Nov fze kadho cyklu (tedy i dennho) zan energi vody. To je energie naprostho klidu, kter umon, aby se energie mohla zat rodit. Tato fze pat k noci, zan ve 21:00 a kon ve 3:00. Na ni navazuje fze deva, tj. fze aktivn energie. Ta zan ve 3:00 a kon v 9:00. V tto fzi se rod a kumuluje aktivn energie pro nov den. Abyste vyuili tchto energi a zskali maximum do novho dne, muste jt spt v dob vody (mezi 21:00 3:00) a probudit se v dob deva (mezi 3:00 9:00). Dleit vak je doba spnku a to je min. 8 hodin. Nejlep zdroj energie zskte, pjdete-li spt dv hodiny ped plnoc. Tm toti zskte plnou energii vody, kter dod slu energii deva a tm vm dod velmi silnou aktivn energii na cel den. Dky tto energii