2014 08 04 happyweek 79

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    148

  • Download
    0

DESCRIPTION

spch, zdrav, vztahy, lska, rodina, bydlen, prce, podnikn, rovnovha, penze, domov, interir

Transcript

<ul><li> 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 4.8. 2014 . 079 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Ji vte, e pinou vech nemoc je nedostatek pirozen energie. To je zpsobeno tm, e energie mte mlo. Zskvte ji mn z potravy, i prosted, ve kterm ijete. Dalm dvodem jsou bloky energie. Vytvoili jste si mentln a potom i fyzick blok, kter znemouje energii proudit do uritho msta. Toto msto je pak oslaben a lehce podlehne napaden nemoc. Dal pinou nedostatku energie je to, e vm ji nco bere. ijete v prosted, mezi lidmi, i stylem, kter vm nevyhovuj. Nejsou va pirozenou energi. Tm, e se tmto energim pak pizpsobujete, znan se vyerpvte. Vae energie vm pak chyb. O jdle a zdravotnm ivotnm stylu se toho dnes ji mete dost spoustu. Jsou rzn asopisy, internetov strnky, pednky apod., kter jsou pln informac. Mn se toho ji pe o rznch blocch a ji tm vbec se nepe o porach energie. Co to je ten pora energie? Pora energie je ve to, co m jinou frekvenci energie ne vy. Pokud jste nap. pevn Jangov (tj. aktivn) typ lovka, pak ve, co m pevahu jinov energie (klidn, pomal apod.) vs bude dlouhodob vyerpvat. Urit znte situace, kdy nkam pospchte (Jang) a nkdo vs neustle nm zpomaluje, zdruje (Jin). Vte, e toto zdrovn je siln vyerpvajc a nkdy me toto vyerpn eskalovat a v obrovsk vbuch va energie (nap. vztek, zlost, boj apod.). Pokud jste tedy ve svm ivot obklopeni energiemi, kter pro vs nejsou pirozen (znte je z vaeho Astrotypu), pak jste neustle vyerpvni. Je proto velmi dleit, abyste se v ivot nauili kat velmi siln NE! tmto vlivm. Ze svho ivota muste dostat ve, co pro vs nen pirozen vci, materily, barvy, prosted, lid, prce, rzn dal aktivity atd. Uvdomte si, co vm v ivot nedl dobe, do eho se vm nechce, u eho se muste pemhat. To ve vm bere znan mnostv energie. Vech tchto vc i lid se zbavte. Bute nekompromisn. Ni vm energii i zdrav a bohuel i zkracuj v ivot. Nyn jste v obdob energie kovu bude trvat a do konce z a mrn se bude projevovat jet v jnu. Energie kovu um dobe rozliovat, co je dobr a co ne. Um oddlit patn od dobrho. Vyuijte tedy tchto energi k tomu, abyste se oistili od veho negativnho. Je to stejn, jako s nahnilm jablkem v oatce s jablky. Pokud ho vas nevyhodte, budou za chvli shnil vechna jablka. kodliv energie tak pokod vae zdrav energie. m dve je ze ivota odstrante, tm vce energie vm zstane. </li></ul><p> 2. www.akademiestesti.webs.com Ti, co pamatuj co my, si mon jet vzpomenou na star dobr asopis Mlad svt. V tomto asopise vychzela rubrika Pite Sally. V tto rubrice redaktoi asopisu odpovdali na strun dotazy svch ten a snaili se jim poradit s rznmi ivotnmi situacemi. Rdi bychom poskytli i naim tenm podobnou slubu. Pite nm sv dotazy na rzn tmata, co vs zajm, co vs trp, co chcete eit, co chcete zmnit apod. Pokusme se vm ve strunosti odpovdt. Vzhledem ke kapacit HAPPYWEEKu budeme kad tden schopni odpovdt na dva dotazy. Ty budeme vybrat na zklad pravidla Kdo dv pijde... Neslibujeme, e se dostane na vechny. Ale protoe z vlastn zkuenosti a z praxe vme, e mnoho lid e stejn i velmi podobn problmy, mohou nae odpovdi na otzky pomoci i vm, na jejich dotaz se pmo nedostane. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a to vdy nejpozdji do ptku 12:00 kad tden. Pokud budeme mt dojem, e mezi dotazy bude takov, kter by mohl zajmat vce lid, pak msto dvou dotaz zodpovme i tento tet. Se svm dotazem vdy polete i sv datum a hodinu narozen, nebo tch lid, kterch se dotaz tk. Tm budou nae odpovdi daleko konkrtnj. m konkrtnj dotaz polote, tm i konkrtnj odpov vm budeme moci dt. Tme se na vae dotazy. NOV PORADNA PITE ERNKM 3. www.akademiestesti.webs.com SABAT Zdrav a dlouh ivot me prot kad lovk. Je to tma, kter se poslednch pr let stv stle populrnjm. Zd se, e v hmotnm dostatku lid ji doshli na vrchol a nyn hledaj jin hodnoty, ne jsou penze a majetek. Hledaj zdrav zpsoby ivota a cesty, jak t co nejdel ivot. Ji mnohokrt jsme psali o tom, e podle lka, vdc a dokonce podle Bible je lidsk tlo schopno t 120 let. Lid vak stle nepili na to, jak toho doshnout. Lid ji ve svm vvoji pili na ledacos jak se dostat na Msc, na Mars, jak zniit rzn choroby, jak pekonat rychlost zvuku.. Jak se ale dot 120 let, na to jet lovk nepiel. Nejlegranj vak na tom (zd se) je, e to lid vd j nkolik tisc let. Sta si pest star texty z ny, Indie, Egypta, ma, v Bibli a mnoh dal. Tyto texty jsou pln star moudrosti. Tato moudrost se zd bt stejn i kdy pochz z rznch dob a rznch st svta. D se soudit, e lid opravdu znali tajemstv dlouhho ivota ji velmi dvno. Zajmav vak je, e se tm lidstvo jako takov nikdy nedilo. Zsady dlouhho ivota se dila vdy jen hrstka lid. Tm se postupn kalo vyvolen. To bohuel vedlo k domnnce, e dlouhho ivota mohou doshnout jen nkte, vyvolen. Vtina lid tak na snahu t dlouh ivot rezignovala. Vm, e nebude trvat dlouho a lid pochop vznam moudrosti starch civilizac a zanou je praktikovat. Brzy se tak zane pirozen ivot prodluovat. Nemuste vak ekat, a se toto stane novm celosvtovm trendem a budete kad den v televizi vdat poady o dlouhovkosti, st lifestylov asopisy s lnky o tom, jak nezestrnout apod. Zsady dlouhovkosti, kter vychzej ze star moudrosti, nejsou vbec sloit a me je aplikovat pln kad lovk v bnm ivot. Nemuste kvli tomu mnit cel ivot, nemuste zat trnovat rzn cviky, nemuste se hlsit k njakmu hnut i trvit as na specilnch mstech. Jednou ze zkladnch zsad zdravho a dlouhho ivota je ODPOINEK. Kdy budete pozorovat vtinu rznch tvor na zemi, pak zjistte, e vtinu svho ivota trv odpoinkem, i aktivitou ve velmi pomalm tempu. Zvata, kter se dovaj vce jak sto let nap. elva se cel ivot tm nepohybuj, nebo jen velmi pomalu. Mnoh zvata prosp vtinu svho ivota. Mte-li doma njak zve, tak vte, e pevnou st dne i noci nkde le. Lid to maj naopak. Pevnou st asu trv aktivn. Poslednch sto let se navc tempo tto aktivity nkolikansobn zvtilo. Ve je rychlej a rychlej. Co lid dve dlali cel den, dnes mohou zvldnout i za pr minut. Toto tempo zan bt smrteln. Vtina smrtelnch chorob je zpsobena prv rychlm a neustlm tempem. Naute se proto do svho ivota vloit odpoinek. Odpoinek ale neznamen to, e msto prce ve firm, budete dlat jinou prci doma. Nkdo k: j si na zahrdce odpoinu. To ale nen pravda. Tito lid si mon odpoinou od neho, co dlali jinde, tj. od jin prce. Ale neodpovaj jako lovk, jako tlo, jako mysl. Protoe i prce na zahrdce (akoliv i jinak prospn pro zdrav) nen pro tlo ani mysl odpoinkem. Je to jen dal aktivita. Odpoinek opravdu znamen nedlat nic. Bt v klidu fyzickm i psychickm. Prost co nejvce vypnout. Nechat energii zklidnit a ustlit. Uvolnit co nejvce tlo i mysl, aby mohla energie voln proudit do celho tla. Tm tak dobe vyiv vechny sti tla. Ty se tak regeneruj a rove energie vzroste. Ji Bible lidem kala, aby sedm den svtili a nic nedlali. Nedvn studie prokzala, e lid, kte opravdu dodruj tzv. Sabat, se dovaj delho vku. Sabat je sobota. Dvj kalend povaoval za sedm den prv sobotu. Kdy se podvte nap. na anglick i americk kalend, zjistte, e tden zan nedl. I mnoh mobiln telefony i kalende v potach vm dvaj monost vybrat si, jestli tden m zat pondlm, i nedl. Zante i vy dodrovat svj Sabat. Vnujte sobotu odpoinku. Sobota je pro tento el lep, protoe nedle je podle vzkum nejstresovjm dnem v tdnu (hned pak pondl). Nedlejte nic. Psn dodrovatel Sabatu nezvedaj ani telefony . Odpovejte. Zlep se vae zdrav a zskte pr let ivota. 4. www.akademiestesti.webs.com NA VLASTN KI Ke je nejvt lidsk orgn. Mnoho lid si tento fakt neuvdomuje, ale je to tak. Je to stejn orgn, jako nap. srdce, plce, jtra atd. Hlavn funkc ke je dchn. Proto je tak dleit bt v istm prosted, protoe ve, co je ve vzduchu, ke absorbuje a posl dl do vaeho tla. To ve souvis s dobrm okysliovnm tla. Dobe okyslien buka je tak daleko silnj a doke vzdorovat vekermu napaden potenciln nemoc. m mn kyslku buka m, tm je slab a choroba ji snadno peme. Nejde jen o dchn a vzduch. Poslednch sto let se rozmh daleko hor hrozba, ne zneitn ovzdu chemick prmysl. Te nemm na mysli to, e chemick tovrny zneiuj vzduch. Mm na mysli to, e chemick tovrny velmi siln zneiuj pmo vai ki. Jak?, ptte se? Jednodue, dlte to toti sami. Do chemick vroby toti spad vroba vekerch parfm, deodorant, krm, olejk atd. Tento velmi vnosn prmysl lidi pesvdil, e pro jejich zdrav a hlavn pro jejich ki nen nic lepho, ne se co nejvce natrat a postikovat jejich vrobky. Tm, e ke velmi rychle a dobe absorbuje, dostvaj se vm tak do tla vechny ltky, kter jsou v tchto vrobcch obsaen. A e to nejsou zrovna ltky, kter tlo potebuje, o tom snad nemusme ani pst. Tlo pak m velkou prci se tchto ltek zbavit, protoe jsou pro tlo toxick, zneiuj vae tlo. Paradoxn tm zatujete sv jtra a ledviny. A co ke? Ani ta nen pln happy, kdy j krmem, i olejkem ucpete vechny jej pry. Ke pak m velk problm s dchnm. K vm se pak jen tko dostv potebn mnostv kyslku a buky strnou. Take omlazujc krm asi moc neomlazuje . SPI, JEN SLADCE SPI Hovome-li v tomto sle HAPPYWEEKu o odpoinku, nesmme samozejm zapomenout na spnek. D se ci, e spnek je Alfou a Omegou odpoinku. Nechci zde hovoit o vech zdravotnch aspektech spnku (nejsem lka). Chci jen, abyste si uvdomili SLU spnku pro regeneraci vaich energi. Vte, e ve se pohybuje v uritch cyklech. Tak vte, e kad cyklus m dv zkladn energie energie rstu (Jang) a energie poklesu (Jin). Dle m cyklus tzv. pt fz, kterm kme devo, ohe, zem, kov a voda. Spnek m lovku umonit pipravit se na novou fzi dne (zde povauji den za 24 hodin). Nov fze kadho cyklu (tedy i dennho) zan energi vody. To je energie naprostho klidu, kter umon, aby se energie mohla zat rodit. Tato fze pat k noci, zan ve 21:00 a kon ve 3:00. Na ni navazuje fze deva, tj. fze aktivn energie. Ta zan ve 3:00 a kon v 9:00. V tto fzi se rod a kumuluje aktivn energie pro nov den. Abyste vyuili tchto energi a zskali maximum do novho dne, muste jt spt v dob vody (mezi 21:00 3:00) a probudit se v dob deva (mezi 3:00 9:00). Dleit vak je doba spnku a to je min. 8 hodin. Nejlep zdroj energie zskte, pjdete-li spt dv hodiny ped plnoc. Tm toti zskte plnou energii vody, kter dod slu energii deva a tm vm dod velmi silnou aktivn energii na cel den. Dky tto energii se pak nemuste pes den vyerpat. Spnek je opravdu zkladem zdrav a dlouhho ivota. Je to potvrzeno lkai, vdci atd. Zde opravdu nen dn prostor pro pochybnosti. Nen nad m dumat. Ji dnes si nastavte veerku na 22:00 a hupky dupky do postlky. Dobrou noc . 5. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE MOCN OBJEVILI AMERIKU Dky bohu se svtem zan oficiln it star moudrost dlejte to, co vs bav. Chyt a spn se zanaj tvit, e objevili Ameriku. Vyzvaj na svch pednkch o podnikn, aby se lid nehnali jen za penzi, ale aby si hlavn vybrali takovou prci, kter je bav. Ano, opravdu dochz k velk zmn. My vme, e zapoala ji roku 1864, kdy se velk cyklus devtisetlet petoil a pehodil energie zpadu na vchod a vchodn energie na zpad. S tm samozejm dochz i ke zmnm mylen, pstup, pohled apod. na souasn svt a ivot. I kdy mi vtina tchto pednejcch pipad jako pokrytci (nebo to nen jejich pravda a u vbec ne moudrost), jsem rd, e ji i oni si uvdomuj slu tto mylenky a e ji hlavn mezi mlad. A u to dlaj z jakhokoliv dvodu, je dobe, e to dlaj. Vtina lid toti stle dl to, co si mysl, e dlat mus, nebo e je to poteba dlat, a vzdvaj se toho, co je bav. Tm samozejm podnikaj v oblastech, na kter nemaj sv pirozen talenty a obstt v takovm podnikn, je pro n opravdu velmi vyerpvajc. Nejen, e pichzej o svoj ivotn energii, ale provaj daleko vt stres, jsou nchylnj k chorobm a jejich ivoty vtinou opravdu nekon astn. Pro vs ale jet pozd nen. Sta si uvdomit, co dlte, m se zabvte a pokud to neodpovd vaim pirozenm talentm, pak pedmt svho podnikn zmte. Nebojte se toho. Ve, na co mte pirozen talent, vm pjde daleko lpe, ve bude jednodu a vy ve finle budete spnj. Mte-li pocit, e o to, co vs bav, nikdo nem zjem, pak se podvejte do minulosti i kolem sebe. Kdy Steve Jobs piel s npadem domcch pota, nikdo je nechtl, naopak vichni se tomu smli. Kdy Facebook spatil svtlo svta, byl to mal program pro jednu jedinou kolu. Nikdo nechtl globln sociln s. Nikdo ani nevdl, co to je. Takovch ppad jsou tisce, miliony. Nemuste hledat to, co lidi chtj. Pokud do sv prce vlote sv pirozen energie, pithnou si sv zjemce sami. Zle jen na tom, abyste do toho dali ve. Rozdejte se. 6. www.akademiestesti.webs.com KVALITA BYDLEN Stejnou radost, jakou mm z toho, e se mezi velkmi podnikateli a manaery mylenka: Dlejte, co vs bav., mm z toho, e stle vce odbornk zan dvat velkou dleitost tomu, jak lid bydl. To, co lidstvo v ji vce jak pt tisc let (mon i dle), se najednou zan projevovat jako velik objev. Vmaj si toho vdci, lkai, psychologov apod. Ano, skuten kvalita bydlen m obrovsk vliv na kvalitu vaeho ivota. Projevuje se na va psychice a siln ovlivuje i vae fyzick zdrav. M pm vliv na kvalitu partnerskch vztah. Bez kvalitnho domova neme existovat sprvn fungujc rodina. Domov hraje velmi dleitou roli v rozvoji dt a psob na jejich zdrav. Pokud chcete zmnit a zlepit kvalitu svho ivota a zdrav, muste bezpodmnen zmnit i kvalitu svho bydlen. Ji mnohokrt jsme psali o tom, e nejde jen o kvalitu interiru a zazen. Jde o celkov pohled na bydlen. Jsou ti body, kter muste brt na zetel pi vbru svho domova: 1. Celkov prosted, v jakm chcete t 1. Potebuj vae energie spe uvolnn prosted prody, nebo vs budou vce nabjet hektick energie centra velkomsta 2. Budete se ctit lpe v horch, i v nin u vody 3. Apod. 2. Kvalita domu 1. Potebujete velk, kamenn i cihlov dm 2. Je pro vs vhodn devostavba (pozor, i ta se hod jen do uritho prosted) 3. Jak je lenn interiru 1. Mte dostatek msta 2. Jsou jednotliv pokoje dobe rozmstny? To jsou jen zkladn otzky, na kter muste znt odpovdi. Rozhodn kvalit svho domova vnujte pozornost. ERNK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 7. www.akademiestesti.webs.com Tict pt kapitola ukazuje velmi jednoduch zkladn principy ivota a uspodn vech vesmrnch i prodnch zkon. Vysvtluje, e ve je dno. Ve bylo vytvoeno msi, emu Star Mistr k Tao. Ukzali jsme si jakousi podobnost tto kapitoly s prvn knihou Genesis (Stvoen) z Bible. Tm, e je ve dno, ve vytvoeno, neme lovk nic mnit. Nejen e neme, nem na to ani dnou energii. Veker snahy o zmnu vedou jen a jen ke konfliktm a ke zkzm. Tao Te ing nm k, e nemme nic mnit, e nemme do nieho zasahovat (nebo to stejn nememe zmnit), ale naopak, mme se o dan d starat a snait se o jeho neustl prchod, aby ve mohlo fungovat tak, jak m. Pak ns proda a vesmrn energie obdaruj vm, co k ivotu potebujeme a nikdo nebude trpt nedostatkem. A si toto lid uvdom, me na Zemi zavldnout veobecn klid, mr a hojnost pro vechny. Nemme se nechat zlkat chtem a lkadly, kter ns jen svd z na pirozen cesty. Stejn jako Odyssea na jeho plavb. Pokud setrvme, doshneme svho naplnn a tst. Kapitola 36 M-li nco bt staeno, Muselo to pvodn bt napjat. M-li nco bt zeslabeno, Muselo to pvodn bt siln. M-li nco bt odvreno, Muselo to pvodn bt nadmrn. M-li nco bt odejmuto, Muselo to pvodn bt obsaeno. Tomu se k jemnost rozpoznvn. To je, pro mk...</p>