2014 08 25 happyweek 82

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    146

  • Download
    0

DESCRIPTION

zdrav, pohoda, spch, byznys, rodina, dti, vztahy, interir, nemovitosti, dm, byt, nbytek, bytov doplky, styl, ivot,

Transcript

1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 25.8. 2014 . 082 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com tst nen dn zzrak. Kdy se podvte na novorozence, tak uvidte krsnou hromdku tst. Zd se, e mrousm nic nechyb, e si dlaj co chtj. A kdy nhodou nen po jejich, tak to daj razantn najevo. A tak to m bt. Lid se narod s neomezenm potencilem. Maj sv vlastn pirozen talenty, kter maj cel ivot rozvjet. Mohou tak t od narozen a po konec ivota astn a naplnn. Bohuel velmi zhy pichzej prvn omezen a prvn vynucen stupky. lovek, tak jak roste, je podmaovn svm okolm. Nejprve ho zane omezovat rodina, pak nastoup spolenost prostednictvm koly. Nsleduje omezovn pomoc zkon a mravnch a morlnch norem. A ejhle, z t hromdky tst se pomalu ale jist stv uzlek netst. Pokud ijete ivot podle pravidel druhch, pokud cel ivot jen vyhovujete pnm svho okol, nikdy nemete bt sami sebou. Co je na tom vem nejhor? Ten fakt, e pirozen talenty lid jsou asto tak hluboko zakopny, e si na n v pozdjm vku nevzpomenou. A kdy peci jen ano, pak vdy s jakmsi dozvukem, kter jim pipomn, e jejich talenty jsou patn a e maj t jinak. O to t pak samozejm je tuto cestu opustit a vydat se na svoj cestu. Pokud neijete astn ivot, nen to tm, e by vm tst nebylo dopno. Ale jdete cestou, na kter si po svm tst lapete. Jdete cestou, kde vae tst nen. Vae tst je vdy jen a jen na t VA cest, pro kterou jste se narodili. Pro ni jste zskali sv talenty. Jen na tuto cestu jste pipraveni. Jen tuto cestu umte zvldat s lehkost a radost. Jen tato cesta je cesta vaeho tst. Dokud neopustte cestu, kter nen va cestou, nikdy svho tst nedoshnete. Bohuel z vzkum vyplv, e lid krejcch po cizch cestch je vtina. V minulosti jste nemli monost se ani dozvdt, e krte po jin cest. Dnes je ale jin doba. Dnes mte k dispozici vechny informace, kter existuj. Dnes mte monost se pouit z pklad jinch, dnes se mete uit od tch, kte vd, jak se na svoji cestu mete dostat. Dnes nen dn vmluva dobr. Je to jen a jen vae rozhodnut na svoji cestu se vydat. A pokud vm nco brn, pak vzte, e jste to jen vy sami. 2. www.akademiestesti.webs.com KDO K, E NEM AS NA POHODU, TEN LE SM SOB Le je velmi pohodln cesta k tomu, abyste nemuseli nic eit, mnit. Mnoho lid si tak namlouv spousty vc, dky kterm ije nepjemn, utrpen a vyerpvajc ivot. Proto potkvm stle tolik zamraench lid, se strhanmi tvemi, unavenma oima, nechut cokoliv dlat. Pokud se i vy tak ctte, pak vzte, e to nen vbec nutn. Stle mi nkdo k, jak m moc prce, doke hodiny a hodiny mluvit o tom, co vechno mus udlat, zadit, o co se postarat. Ale to my vichni. Jen nkte se na to vymlouvaj a cel ivot si jen dlaj t. A naopak nkte si to ve uvaj. Ve, co v ivot dlte si mete nastavit tak, abyste si to mohli uvat. Nen ani jedna situace, kter by vs musela vyvdt z rovnovhy. Nen. Pokud vs nco z rovnovhy vyvede, pak jste to opt jen vy sami. To, e sedte v aut v zcp, me bt pjemn i nepjemn. Ve je Jin a Jang. Zle, co z toho si vy vyberete. Abychom vs troku inspirovali, ukeme vm pr vc, kter mete ve svm ivot vyuvat, ani byste museli svj ivot jakkoliv mnit. Vyzkouejte to. Dlejte to 10 dn za sebou a uvidte, e se zanete ctit mnohem a mnohem lpe. Abyste si uvali pohodu kad den, nemuste jej trvit v dnch lznch, masnch salonech a podobn. Pohoda je vude kolem vs. Jen si ji uvejte. Zante hned rno a pokraujte a do doby spnku. Cel den je pak jedna velk pohoda . Rno: 7:00 Vstvejte kolem 7 hodiny. Je to nejlep doba, kdy ve vaem tle vldne kovov energie. Ta vm umon ve zpevnit, abyste ve dobe ustli cel den. Navc je to energie, kter proiuje, take je to vhodn doba pro rann vyluovn. Jakmile se probudte, vypijte sklenici ist vody, kterou mte pipravenu na nonm stolku. Pijte pomalu. Pak chvilku lete a nechte vodu rozedit vai krev, aby mohla lpe proudit do vech st vaeho tla a zaala je okysliovat a probouzet k ivotu. Po tto chvilce se tikrt zhluboka nadechnte a pln ve vydechnte. Pak si udlejte vlee pr pjemnch uvolujcch cvik. Uvolnte cel tlo, snate se ctit, jak se vm uvoluj svaly, lachy a jak celm tlem prochz pjemn teplo. Pot se mrn prothnte nohy, ruce, trup, krk, dlan a prsty na rukou. Pak si udlejte obrzek krsnho dne, kter je ped vmi a vyslovte pr vt dk a vdnosti, za tak krsn den. Rann ritul uzavete bohatou sndan, kdy spolen snd cel rodina. 3. www.akademiestesti.webs.com 8:00 Cestu do prce uijte jako pjemnou prochzku. Nechte si na ni dostatek asu. Nespchejte. Tm jen zapnete denn stres. Pokud to mte do prce opravdu daleko, pak si na prochzku urete st tto cesty. Ideln je 20 30 min chze. Pi prochzce vnmejte okol. Pokud mete, jdte pes park, i kolem zelen. Dvejte se na krsu dom. Usmvejte se na lidi a koho znte, vesele pozdravte. Pokud vyuvte dopravn prostedek, vyuijte jzdu k lehk meditaci. V klidu si sednte, zavete oi a opt se zcela uvolnte. Vnmejte pjemn pocity svho tla nebo si pedstavujte krsu nadchzejcho dne. Pokud te vrte, e v nacpanm metru si nemete sednout, pak vzte, e to sam mete udlat i ve stoje . Cestou nemyslete na to, co muste eit. Tm, e na to myslte, to stejn nevyete. Naute se cestu si uvat a vychutnvat co nejvce. Vmejte si detail kolem sebe. Objevte spoustu krsnch vc, o kterch jste do te nemli ani tuen. 9:00 P pchodu do prce se hned nevrhnte na emaily. Mli byste mt pedem pipraven pln, co a kdy chcete ten den dlat. Drte se ho co nejvce. 10:00 Udlejte si prvn krtkou pauzu. Jen pr minut. Pestate pracovat, nkolikrt se zhluboka nadechnte, prothnte se a pomalu se vrate k prci. 11:00 Pokud u prce dlouho sedte, je as si prothnout cel tlo. Sta pr krtkch streink. Prothnte si nohy, ruce, trup, krk a prsty u rukou. Pak si protepte cel tlo, aby se hezky uvolnilo. 12:00 Udlejte si pauzu na obd. Nikdy nejezte u pracovnho stolu! To pin jet vt stres a zhoruje trven. Ped obdem se troku projdte na erstvm vzduchu. Ideln je jst mimo budovu, kde pracujete. 13:00 Po obd si muste dt malho lofka. V klidu si sednte, uvolnte se a uvejte si chvilky odpoinku, nejlpe se zavenma oima. lofek mus bt minimln 20 minut. Tento odpoinek je velmi inn pro vy produktivitu a aktivitu odpoledne. Zvldnete pak daleko vce prce bez vt navy a uvolnte tm i svoji kreativitu. 14:00 15:00 V tuto dobu se mete naplno vnovat sv prci. 15:00 Udlejte si malou pauziku na kvu. Lep varianta je vyut pestvku a vychutnat si njakou vni. Mete si zaplit aromalampu nebo vonnou tyinku. Vyberte si vni, kter vs osv a uvoln. 16:00 Pokud se ctte unaven, mete si nap. pustit pjemnou muziku. Nco, co vs roztan, rozproud vai krev. Klidn si u toho i zatanete i zazpvejte. Uvede vs to do pjemn nlady a uvidte, e bude i chu do prce. 17:00 S nstupem kovovch energi je dobr uzavt pracovn den. Projdte si ve, co jste dnes udlali a zkontrolujte si, jak jste splnili svj dnen pln. Odkrtnte si ve, co se vm podailo dokonit. Pokud jste se opravdu vnovali svmu plnu, mli byste mt vtinu vc odkrtnutou. Pokud jste nco nestihli, neberte to jako problm. Jednodue si tuto poloku naplnujte na jin termn. Kadopdn si uvdomte, co ve jste spn ukonili. Pochvalte se za to, mjte dobr pocit z spchu. 18:00 Svj spn den byste mli zakonit malou odmnou. Cestou z prce se zastavte nap. na dobr kafko, na skleniku vna, nebo si kupte kousek okoldy. Cokoliv, co vs pot. Uvejte si tento pocit, kter si za cel den zasloute. Stejn jako cestou do prce i nyn si cestu vychutnvejte. Snate se z prce jt jinou cestou, ne do prce. Je to osvujc. . 4. www.akademiestesti.webs.com 19:00 Ideln as pro dobrou veei. Pokud mte rodinu, vdy se sejdte vichni u veee. Pokud jste sami, snate se co nejvce veeet s pteli. Veee je tak i spoleenskou udlost, kter vs me rozveselit a krsn se odreagujete. Povdejte si o tom, co vs ten den potilo, na co se tte. Snate se vyhnout konverzaci o negativnch vcech. 20:00 Nyn je as na zbavu, uvolnn. Mete si hrt s dtmi, uvat si zbavu s pteli i s partnerem. Pokud mte domcho mazlka, i hra s nm je velmi uvolujc. 21:00 Nyn ji zanaj velmi klidn energie. Je as zpomalit, ve uklidnit. Je to vhodn doba pro meditaci, jemn cvien na uklidnn ped spanm. Ji nedlejte dn velk aktivity. Neete dn situace. Dlejte ve, co vs pjemn uklidn. Mete opt vyut aromaterapii, mete si pustit uklidujc hudbu apod. 22:00 Nejlep as zalzt pod peinu . Muste spt minimln 8 hodin denn. Nejvivnj je spnek ped plnoc. Pomh zklidovat a posilovat va ivotn energii. Dky tomu se pak vytvo vce aktivn energie, kterou budete potebovat na dal den. Vidte sami, e nen teba pekopat svj ivot, abyste si zaali uvat ivotn pohodu. Zapomete na to, e pohodov ivot je jen u moe, na jacht i na haciend miliard. Mte-li zkuenost se svtem boh, pak ji vte, e to je hezk jen na chvli, protoe je to nco novho. Ve nov je vzruujc a mte pocit, e to by se vm lbilo na cel ivot. Ale vzte, e by vs rozhodn nebavilo se cel ivot vlet ani na t nejkrsnj pli svta. Bute vdn za ivot, kter mte. I ten je pln pohody a radosti. Jen si ji muste zat uvat. A je dokzno, e malikosti lidem pin vce radosti, ne velk vci. Radujte se z malikost. Vmejte si detail. Je jich spousty vude kolem vs. Prost je zante vdom vnmat a uvidte, jak je ve krsn, pjemn. NESPOJUJTE TST S DOSAHOVNM SPCHU Kon ra spch tak, jak je znme s poslednch nkolika set let. Za spch se povaovalo bohatstv a moc. Vy ji ale vte, e spch tst nepin. Naopak, spch je vsledkem toho, e jste astn. Depresivn bohi, celebrity-sebevrazi, osaml politici to ve jsou dkazy toho, e ani bohatstv, ani slva, ani mocenstv tst nepin. Nespolhejte tedy na to, e kdy doshnete njakho spchu vydlte prvn milion, stanete se zlatm slavkem, udlaj z vs pedsedu vldy budete astn. Praxe a realita jasn ukazuj, e tomu tak urit nen. Uvdomte si, e lovk je pirozen astn. Ke astnmu ivotu potebujete uspokojit jen zkladn poteby: jdlo, vodu, mt kde bydlet, oacen, pijet spolenosti.. Jakmile se odprostte od neustl snahy neho doshnout a jakmile si uvdomte, e astn mete bt te hned, s tm co mte, pak se tst nhle dostav. Prost to udlejte. Vae tst neek ani na milion, ani na post pedsedy vldy. A vte tomu, e jakmile se odprostte od dosahovn spch, pestanete tlait na pilu, je velmi pravdpodobn, e to, eho chcete doshnout, pijde samo. 5. www.akademiestesti.webs.com ERSTV VY Z OVOCE A ZELENINY NOV TREND NA DOBY Znm mnoho lid, kterm kdy se ekne zelenina a ovoce, tak se jim tzv. prothnou sta. Ano, ne vichni holduj tomu, co je zdrav a vivn. Natst dnen modern doba pln novch technologi i jim umouje jst a pt zdrav, ani by se u toho museli klebit. Nov technologie nen jen o kosmickch programech, automobilovm prmyslu, potach i medicn. Vstupuje i do vaich domov a stv se soust vaeho bnho ivota. I prv dky novm technologim si nyn mete uvat vci, na kter jste dve moc nepomysleli. Novm trendem poslednch let je nap. pit erstvch ovocnch a zeleninovch v. Kdo by si ped pr lety pomyslel, e si d msto kvy i zmrzliny celerovou vu nebo prkovou vu. No, a dnes se na tyto a mnoh dal stoj i fronty, a lid jsou ochotni zaplatit i dvakrt vce ne za lek dobr kvy. Nov odavovae jsou dnes ji tak dokonal, e si takovou vu mete dlat i sami doma a dnou frontu stt nemuste. Dvejte vak POZOR!!!! To, e si dte dobrou mrkvovou vu jet neznamen, e jste udlali nco pro sv zdrav. Mnoh zeleniny vetn mrkve je nutn konzumovat spolen s olejem. Jen tak se iviny dobe v a vae tlo je doke vyut. Jinak vmi takov va jen tak projde a tlo z n nic nem. Take nezapomete do sv vy dt pr kapek kvalitnho oleje. DEJTE SI PODNOU NLO ZELENINY A OVOCE, DOKUD JSOU JET ERSTV Lto je definitivn fu. Na stole se nm tak zanaj hromadit jeho plody. Jsou pln slunce, prody. Je v nich spousty ivin, vitamn, minerl. Prost ve, co tlo potebuje k tomu, aby lehce a ve zdrav zvldlo nadchzejc obdob, kdy mu bude energie chybt. Tak, jak to dlaj i ostatn bytosti v prod, i vy si muste udlat pedzsobu na zimu. Dopejte si co nejvce ovoce a zeleniny jet v erstvm stavu, ne z nich iviny vyprchaj. Ve ostatn si pak upravte tak, abyste mohli ovoce a zeleninu konzumovat i v zim. Co jde uskladnit, tak uskladnte. Zachovte tm iviny i na dal msce. Ostatn plody pak zpracujte tak, abyste pili o co nejmn vitamn. Mete suit, zavaovat apod. Nespolhejte na supermarkety ani na vietnamsk obchodnky. Urit nebudou mt takovou kvalitu, jakou si mete pipravit sami. 6. www.akademiestesti.webs.com v tomto prostoru. Nevm pesn, jak v vchod vypad, ale zde je pr tip, kter mete vyut: Kobereek, nejlpe mkk, ve tvaru tverce v zemitch barvch (bov, hnd, lut apod.). Umstn vtho solitru (nap. velk vza, velk svcen, men stoleek i skka, velk kmen i kamenn sloupek), kter postavte ke zdi a tm prtok energie zmrnte. Poloen osmi kamnk na podlahu, na stolek i botnk v pedsni. Obraz hory na zdi. Msa s pskem a kamnky. Velk kvtin s rostlinou mus ale bt vidt hlna v kvtini. Kvtin by ml bt keramick nebo z kamene v zemitch barvch. Ped vstupn dvee zavsit kovov pedmt (pokud mte vchod na sever, severozpad, zpad a jihozpad), nebo devnou ozdobu (pokud je vchod na jih, severovchod, vchod a jihovchod). Ped vchod si dejte vt a tlustj rohoku v zemitch barvch. Ped vstupn dvee si po obou stranch mete dt velk kameny i velk kvtine s kamnky nebo pskem. Dleit je, abyste ve vchodu nevytvoili velk zmatek i chaos. Nesmte o nic zakopvat, nesmte nic hledat (kle, boty apod. ). Energii v ostatnch stech domu zpomalte hlavn vyuitm elementu zem kamnky, zemit barvy, hlna, psek, lut dekorace, vci ve tvaru tverce. Pozor jen na pocit thy. Nic z toho, co vyuijete vm tento pocit nesm vyvolvat. Dle energii zpomalte vyuvnm mkkch vc nap. poltky na sedace, poltky na idli apod. Pouvejte tak hodn msy a to hlavn ve stedech (nap. sted stolu). Msy nesm bt przdn. Dobr den, dky za V pjemn asopis. Dky F-S jsem si ped lety "pivolala" manela, take opravdu vm, e to me fungovat. V souasnosti em takov dva problmy, kter spolu souvis. Pijde mi, e stle musme nco eit, e manel m pod moc prce, ale nepin to pak patin vsledky. as doma vnujeme hodn prci, a pak u nen as ho trvit spolu a s dtmi. Prost tempo je zbsil, co je obecn problm dnen doby. Pemlm, jak tomu elit, jak napklad zadit vstup do domu a peds, aby t pichzejc energie bylo tak akort. asto rozumm principm feng-shui, ale nevm, jak to realizovat v praxi. Dkuji. S pozdravem Lucie Ven Lucie, pokud se tyto hektick energie projevuj ve vaem ivot hlavn v tomto roce, pak vzte, e to nen nic patnho. Rok 2014 je rokem devnho kon a letc hvzdy 4. To jsou velmi siln a aktivn energie. Proto se mnohm lidem zd, e je ve rychl, ve stran utk, veho je moc (letc hvzda 4 je o hojnosti), nic se nesth apod. S pirozenmi energiemi nen moc dobr bojovat. Je mnohem pznivj nauit se jich vyuvat. Proto je dobr v tomto roce se vnovat hodn aktivitm, protoe bychom mli mt podporu energi roku a mli bychom je zvldat lpe, ne jin roky. Nicmn, jak se k, veho moc kod. I mnoha aktivnch energi m kodliv inky, kterm je teba se vyhnout. V ppad tohoto roku je velmi dleit si najt as na dn odpoinek. A to jak v prbhu dne, tak hlavn v noci. Mli byste oba s manelem vnovat velkou pozornost dlouhmu a klidnmu spnku. Rozhodn se snate chodit spt ped plnoc (ideln ve 22:00) a spt 8 hodin. Nezanedbvejte vak ani odpoinek bhem dne. Krtk pauzy mezi prac dok velmi rychle osvit a regenerovat dostatek energie na dal innost. Tak jako se vm, i s tmto si mete pomoci vyuitm nkterch praktik Feng Shui. Zmnila jste vchod do domu. Ten prv pat k energim cesty tj. tempa ivota. Pokud ho chcete zmrnit, muste energie utlumit prv PITE ERNKM Poradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnu 7. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKM Poradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnu Mil Dagmar, moc dkujeme za dotaz i za to, e mte zjem o n HAPPYWEEK, web a e jste vyuila naich konzultac. V dotaz je pesn o tom, co u lid podporujeme a v em se jim sname co nejvce pomhat: jt svoj ivotn cestou za svm tstm. Pokud ns pravideln sledujete, pak vte, e kad m sv tst uvnit a nelze ho hledat venku. tst je v tom, e dlte to, k emu jste na tento svt pila vybaven talenty. tst provte tehdy, pokud jej mete realizovat, rozvjet a hlavn DAROVAT ostatnm. Ve, co dlme, bychom mli vnmat jako dar pro druh. Vae rozhodnut je opravdu sprvn a pokud to pichz zevnit, pak je ve v podku. Co se te vaeho zmru a vaich energi, zde je ve naprosto v podku. Je dleit, abyste pi vrob pochoutek , o kterch pete, vyuila hlavn svj talent pro detail a dokonalost. Je velmi dleit, aby zkladem va innosti bylo striktn dodrovn pedem danch postup. Ty mus bt vytvoeny tak, aby vedlo vae dlo k dokonalosti. Ve pedem dn promlejte, hledejte stle dal a dal vylepen (k tomu vm pomh v Had). Nechte se inspirovat nap. starmi a tradinmi recepty i postupy. Dokonalost pak dovrujte pomoc detail (v Kohout). Co se te podpory manela, je dleit, abyste svj vztah vnmali jako JEDNO. Vy oba muste kret po spolen cest. Tak i vae nov aktivita mus tto cest odpovdat. Proto je podpora vaeho manela v takovm ppad dleit. Mus ji vnmat jako nco, co vaemu JEDNU pomh jt na sv cest kupedu. Nesm to vnmat, jako e to je vae vc. Co se te polohy vaeho domu, neumm se k tomu takto vyjdit. Neznm v dm, ani jeho postaven v krajin. Proto na tuto otzku nemohu odpovdt. Marketingu se nebojte. Nejlep marketing je duch toho, co dlte. Pokud do sv prce vlote celho svho ducha, vae vrobky se zanou prodvat samy. Dokonalost ale nehledejte jen v receptech, postupech, produktech, ale tak v obalech, etiketch atd. Ve mus ladit, bt krsn, mil a mus zapadat do celkovho kontextu vaeho podnikn. pln ctm, jak z vaich vrobk a obal z vae astn energie, kter urit osln a pilk i vae zkaznky. Nechte z vrobk a obal zit sebe, sv naden a pak ve bude opravdu jednoduch. Drme palce a doufme, e nm dte ochutnat . Pkn den, pan Do. Byla jsem u Vs dvakrt na konzultaci (jet jako Dagmar Mrkvicov), sleduji V web a tak tu Happyweek. Poslm s dovolenm dotaz do Poradny pro tene Happyweeku. Narodila jsem se 11.9.1965 v 18.30 v Hustopech u Brna. Mm celoivotnm povolnm je etn a sten pracuji s etnm softwarem, kter instaluji, zakoluji, udruji z hlediska novch verz. Pracuji na ivnost, take jsem pan svho asu. Moje prce mne bav. Je u n poteba pelivost, pesnost a to je mi vlastn. Mm velkm konkem je vaen a vbec ve kolem jdla. Sbrm recepty, zkoum nov kombinace, sleduji poady o vaen, tu knihy o vaen. ijeme s mm manelem na jin Morav v mal vesnice v dom po mch rodich 70 let starm. Snam se ho postupn opravovat a zvelebovat. Dm m i zahradu. A te k mmu dotazu: rozhodla jsem se, e vzhledem k m vni ve vaen budu vyrbt zatm v malm mnostv marmeldy a jin zavaen dobroty (patiky, okuriky, zeleninov pomaznky). Suroviny vyuvm zatm ze sv zahrady. Do budoucna bych chtla podle zjmu vykupovat i suroviny od mstnch obyvatel. Marmeldy vam zatm v kuchyni, ale u podnikm kroky k tomu, abych ve dvoe vytvoila speciln kuchy pro tuto vrobu. Letos je poprv nabdnu na mstnm vesnickm trhu, kter podme k 450 vro poven vesnice na mstys. Moc se tm. Bude to asi spe recese, ale urit prvn zkuenost s prodejem. Mete mi, prosm, napsat, jak poslit energie k tomuto podnikn? Jestli je vbec pro mne vhodn se do neho takvho poutt a jt si za svm? A jestli dm, ppadn poloha domu je k tomu vhodn? Mj manel nen pln naklonn mmu zmru. Sna se mi pomoci v rekonstrukci mstnosti, ale stle m njak pochybnosti bude odbyt, co marketing, je to seznn zleitost, jak vybavit takovou mstnostJ jsem naopak pesvden, e pokud je to mj velk sen, cl a dvm do toho pozitivn energii a ve, tak vesmr mi je naklonn a ve se poda, jak m. Te jste o tom psali v Happyweeku Jdte jen a jen svoj cestou. Dkuji za jeho zasln. Je to skvl ten. Je dleit podpora partnera? J jsem povaha, kter si hled informace k tomu potebn. Na vechno se peliv pipravuji a myslm na zadn vrtka. Take pedstavu o tom, co to vechno obn u mm. Moc dkuji za odpov. S pozdravem Dagmar 8. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKM Poradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cz a napite: Dotaz pro poradnu neuspchejte. Had i Buvol poznaj, kdy je prav as k akci. Nechte to na nich. Jakmile vak uinte pevn rozhodnut, pak si muste jt za svm. Nkdy se to me jevit i tak, e jdete hlavou proti zdi, ale to nevad. Nenechte se okolm nijak ovlivovat a soudit. Buvol je tak siln energie, e opravdu doke dojt kamkoli, kam si zamane. Jen nespchejte. Po rozhodnut si ve dn rozmyslete. Had je energie, kter chce ve dokonal, sprvn a Had ve rd proml. Proto nedlejte nic bez informac. Seete si pro svoj cestu co nejvce informac z rznch zdroj. Hovote o tom s pteli, lidmi, kte ji maj s mstem, kam chcete jt, zkuenosti. Jakmile zanete informace shromaovat, mluvit o tom s ostatnmi, tak peliv poslouchejte. Nechte se tmi informacemi vst. Pokejte si. Pijde den, kdy se vm najednou vae cesta pln sama oteve. Jakmile ji jasn uvidte, pak je dobr, aby Buvol ml jasn pln akce. Zde bych opravdu doporuil vnovat plnovn co nejvce asu a pozornosti. m detailnj pln vytvote, tm se Buvolovi lpe pjde na cest k cli. K jeho sle pak sta, kdy se budete dit danm plnem a ji pak nemuste stle pemlet, co a jak dl. Ve budete mt pedem pipraven a pak jen sta konat. Jak v pprav, tak i v realizaci nebute zbrkl. Nenechte se odradit, i kdy budete mt pocit, e ve jde pomalu. Dleit je, aby se nic nezaseklo. Ve mus jt plynule kupedu, krok za krokem. Takov cesta bude pro vs jednoduch a bude vm dlat dobe. Pi pprav si udlejte jasn obrzek toho, co chcete svoji vizi. Tu si pak vlote do tzv. Gua 9, je to sted bytu i domu na nejvzdlenj stn od vchodu. Obrzek vaeho cle si tak dejte na stnu, na kterou koukte ze sedaky a z postele. To posl energii vaeho zmru a ve k nmu bude smovat. Tak hodn tst ve svt . Dobr den, mla bych dotaz ohledn mho budoucho smovn. Mm pocit, e prv stojm na ivotn kiovatce, kdy m m vnitn nespokojenost i vnj okolnosti nabdaj ke zmn. M srdce tou po odchodu a ivotu v cizin. Existuje njak nejvhodnj doba, kdy se do tchto zmn pustit? Jsem narozena 29.12.1985, v Olomouci, v 10.00hod. Dkuji a peji pjemn den! Barbora Dobr den Barboro, dkujeme za dotaz. V Astrotyp je velmi siln. Mte trojitho Buvola, co vm dv obrovskou slu doshnout svch cl. Bohuel nevm, co vs k ivotu v cizin vede a m byste se tam chtla zabvat. Take mohu jen reagovat na odchod samotn. Pokud opravdu vnitn vnmte energii, kter ve vs vyvolv pjemn pocit, kdy se odchodem do ciziny zabvte, pak je to opravdu to prav. Kdy se touto mylenkou zabvte, zkuste o tom nepemlet. Jen si to pedstavujte, vybavujte si rzn obrazy, situace, msta, zvuky, chut a vn a vnmejte slu svch pocit. Jsou-li pjemn, pak se jimi nechte vst. Buvol ke sv cest toho moc nepotebuje. Jeho sla je hlavn v samostatnosti a vytrvalosti. Ve, co budete v tto souvislosti dlat, muste dlat jen a jen podle sebe. Nenechte se manipulovat i dit nkm jinm. Pro vs je v ivot tak dleit energie asu. Muste mt vdy na ve asu dostatek. Rozhodn nic neuspchejte, nenechte se tlait do rychlch rozhodovn. Prost si dopejte tolik asu, kolik potebujete k tomu, abyste se ctila dobe. Vaemu silnmu Buvolovi sekunduje Had. Ob zvata jsou pomrn pomal a potebuj ve vnitn prozkoumat a promyslet. Me se nkdy stt, e vs to v njakm rozhodovn me zdrovat a mete proto bt i netrpliv. Ale rozhodn to 9. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE JE 20% HODN NEBO MLO? V ivot a hlavn v podnikn plat jedno znm pravidlo: 80% aktivit vytv jen 20% vsledku a 20% aktivit vytv 80% vsledku. Nemuste toto pravidlo zkoumat. Je proven lety a zkuenost mnoha vznamnch lid a to nejen v byznysu. Mon se zeptte: Tak pro vichni lid nedlaj jen tch 20%, kdy jim to pin 80% zisku? Ano, tato otzka se nabz. Ale vte nevte, vtina lid nev, kterch tch 20% to je. A protoe to nev, tak radji stle dlaj ve. Dalm dvodem je, e se boj, e kdy vynechaj tch 80%, tak o nco pijdou. Zkuste se sami zamyslet nad svm ppadem. Pedstavte si, e byste v prci byli jen 20% svho asu. Umte si to vbec pedstavit? Vm, e je hodn z vs, kte si to pedstavit neum. koda. Zbyten trvte 80% svho asu prac, kter vs nikam nedovede . Prost ji vyhodte z okna. Ale pedstava, e byste msto toho nap. zstali doma vs tak ds. Je to tak? Protoe pokud ne, pak byste to ji dvno udlali. Take vam kolem je: Najt tch 20%, kter vytv 80% vaeho spchu. Pak sta se soustedit jen a jen na tchto 20% a zbytek nechat bet. Co k tomu potebujete? Troku analzy, troku dat, sel, tabulek a asu to ve projt a prozkoumat. as, kter tomu vnujete se vm opravdu vyplat a hlavn vrt ji bhem nkolika dalch dn. Zkoumejte, co a jak dlte. Zkoumejte, jak vae innost co pin. Ujistte se, e pin to, o co usilujete. Pokud ne, vyate ji ze svho programu. A tak pokraujte innost po innosti. m dve zanete, tm vce asu budete moci vnovat dalm pjemnm vcem. 10. www.akademiestesti.webs.com ZVONKOHRY Zvonkohry jsou velmi asto spojovny s pomckami Feng Shui. V tomto ohledu musm zdraznit pln nejzkladnj pravidlo Feng Shui a to je: Region/Sezona. Tento zkon Feng Shui nm k, e mme dlat ve jen a jen tak, jak odpovd danmu regionu a prv probhajc sezon (obdob). My ijeme v esk republice a ve Stedn Evrop a proto by ve kolem ns mlo odpovdat tomuto regionu a jeho zvyklostem. Pedmty dovezen z cizch zem na ns mohou psobit jinak, ne si myslme a mohou ns vytahovat z naeho regionu. O to silnj pak musme bt my sami, abychom toto odlien ustli. Exotick pedmty a pomcky tak mohou vyuvat opravdu jen ti, kte s nimi um pracovat a maj dostatenou slu na to, aby jejich psoben zvldli. Mus se tak umt vyrovnat s tm, jak na n bude reagovat okol, ktermu se zanou vymykat. Mohu to potvrdit sm na sv vlastn zkuenosti prv z Feng Shui. Kdy jsem se tmto exotickm uenm zaal zabvat, byl jsem vylouen z kolektivu, kde jsem dve psobil. Tm vichni se ode m odvrtili a povaovali mne za podivna a blzna. Trvalo mi velmi dlouho, ne jsem tuto situaci ovldl tak, abych byl znovu pijat a ne jako podivn, ale jako nkdo, kdo toto umn ovld a pomh dky nmu ostatnm. Zvonkohry v t podob, v jak se nejastji prodvaj, tak nepat do naeho regionu. asto jsou vyuvny ve vchodnch kulturch, v nkterch indinskch a africkch kulturch. Proto doporuujeme msto tchto zvonkoher vyuvat typicky esk pomcky a to jsou zvoneky i rzn sklenn i keramick cingrltka. Zvonkohry jsou vyuvny k upoutn pozornosti a dky tomu pitahuj energii do msta, kde jsou umstny. Pokud chcete pithnout energii do interiru, pak neme bt zvonkohra umstna ped vchodem, protoe energie se bude soustedit u zvonkohry a dovnit se pak ji dl nemus dostat. Take zvonkohru umstte vdy tam, kde chcete aktivovat psun energie. Dal funkc tto pomcky je ochrana prostoru. V tomto ppad se dv ideln ped vchod, kde chrn vstup. K ochran vyuvejte hlavn kovov zvoneky. Kov nejen chrn, ale tak ist energii. U zvonkoher hraje velkou roli materil, ze kterho jsou vyrobeny. Kov chrn a ist a je vhodn na zpadn a severozpadn stran. Keramick zvonkohry harmonizuj energii, stabilizuj a jsou vhodn na jihozpad a severovchod a na jin stran. Devn se pak pouvaj pro povzbuzen aktivn energie a vyuvaj se na vchod, jihovchod a tak na jin stran. ERNK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 11. www.akademiestesti.webs.com Ve tict osm kapitole nm Star Mistr obrn ukazuje, jak nedodrovn Tao omezuje n ivot. Pestane-li lovk vyuvat pirozench zkon, mus stanovit sv vlastn a ty jsou vdy omezujc. Toto omezen se pak me negativn odrazit i na kvalit ivota. Dodrovn tchto zkon pak me vst i k jejich vynucovn, ke konfliktm a k negativn energii. m vce budete t podle pirozench zkon, tm mn se nechte omezit zkony legislativnmi. V ivot bude pirozen svobodn. Kapitola 39 Hle, co odpradvna obshlo jedno, Nebesa obshla jedno, aby se zjasnila, Zem obshla jedno, aby se zpevnila, Duch obshl jedno, aby byl inn, Hlubina obshla jedno, aby se naplnila, Tvorstvo obshlo jedno, aby se zrodilo, Knata a krlov obshli jedno, Aby sprvn dili i. To ve zpsobilo jedno. Kdyby nebesa nebyla jasn, Hrozilo by jim, e se roztrhnou. Kdyby zem nebyla pevn, Hrozilo by j, e se rozpadne, Kdyby duch nebyl inn, Hrozilo by mu, e ustane, Kdyby hlubina nebyla naplnna, Hrozilo by j, e vyprahne, Kdyby se tvorstvo nerodilo, Hrozilo by mu, e zanikne, Kdyby krlov a knata nedili sprvn i, Ale byli pyn a poven Hrozilo by jim, e budou svreni. Nebo vzneen m sv koeny v bezvznamnm, Vysok m svj zklad v nzkm. Jestlie krlov a knata se sami zovou sirotky, oputnmi a nicotnmi, Zda to nen proto, e za svj zklad povauj bezvznamn? Jednotliv sti vozu netvo jet dohromady vz. Proto: nechtj se ojedinle skvt jako drahokam Ani se droliv rozpadat jako kamen. V tto obshl kapitole nm Star Mistr jasn ukazuje, e ve je jen soust velkho celku. Chceme-li se z nho vymanit, hroz nm, e takov ivot nezvldneme, nebudeme astn. Je to jako orchestr, kdy lib skladba se me linout jen tehdy, hraje-li kad hudebnk tak, aby to ladilo s celkem. Vybo-li jeden hudebnk z celku, rozpadne se cel skladba a koncert je zcela znehodnocen. To sam plat pro cel svt, spolenosti, stt, rodinu, firmu atd. Celek uruje innost jednotlivce a ti pak dohromady vytvo krsn JEDNO. Toto je fenomn, kter uruje, zda partnersk vztah bude fungovat, nebo ne. Nevytvo-li partnei jedno a sv jednn nepodd tomuto jedno, vztah fungovat nebude. Vdy muste pijmout jedno a tomu se poddit. Pak ve bude fungovat i ve prospch jednotlivce. TAO TE ING 12. www.akademiestesti.webs.com PEDPOV PRO R ENERGIE V tdnu od 25.8. vldnou opt spe mrn energie. Ve dnech, kdy vldnou kovov zvata (pondl steda) vyuijte hlavn k klidu, systmm, pravidlm a detailm. Snate se v tomto obdob dokonit ve, co jste dve rozdlali. Udlejte si ve vech zleitostech podek. Dal dny vnujte ppravm na nov koln rok, nakupte ve, co je jet poteba. PONDL KOHOUT 1-5-9 Tento tden zane silnou kovovou energi. Pondl je vhodn pro poslen sv vlastn cesty, kter vede k vaemu cli. Proto si dnes podrobn projdte sv plny, zkontrolujte vechny detaily a ujistte se, e je ve tak, jak chcete a e vae cesta opravdu vede k cli. V ppad, e ne, udlejte vechny potebn opravy. Jdlo: dnes by jdlo mlo bt velmi jednoduch. Nemlo by pli odvdt od va soustednosti na koly dnenho dne. Proto nic zvltnho, okzalho. TER HAVRAN 9-6-1 ter pokrauje podobnmi energiemi z pondl. tern energie jsou ale vce kritick. Proto sv plny a hlavn svj cl podrobte opravdu co nejvt kritice. Jde o maximln ujitn, e konte sprvn a e jdete opravdu za sprvnm clem po sprvn cest. Jdlo: dnen kritick energie je teba ji vyrovnat jdlem, kter by mlo slouit vce jako spoleensk udlost. Proto ho vyuijte k setkn s pteli i lidmi, kte vm maj na va cest k cli pomhat. STEDA OPICE 8-7-2 Ve stedu zpracujte ve, co jste zjistili pi sv kontrole v pondl a ter. Opice vm rychle porad, jak dle postupovat. Jdlo: dnes je den o zamylen a pemlen, proto i jdlo by mlo bt spe v uzaven spolenosti, nejlpe doma. Dejte si radji nco, co znte, aby jdlo neodvdlo pozornost od vaeho pemlen. TVRTEK LIDOOP 7-8-3 Dnes se ji mete vce odpoutat od svch vlastnch zleitost a vnovat se vce lidem kolem sebe. Je to den empatick. Pokud chcete nco eit s jinmi lidmi, d se pedpokldat, e vm dnes mohou vyjt vstc. Jdlo: dnen jdlo by mlo bt vce povzbudiv. Je to vhodn den pro njak nov, mon i exotick jdlo. Mete si nap. doma zaexperimentovat s nm, co jste jet dve nikdy nejedli. PTEK - TAPR 6-9-4 Dnen energie jsou oteven pro naplovn poteb. Proto se snate, aby vechny vae poteby byly naplnny. Pokud potebujete pomoc od okol, podejte o ni. Ale dejte opravdu jen o to, co skuten potebujete. Nic vc vm toti poskytnuto nebude. Jdlo: dnes je vhodn den pro spojen jdla a setkn s pteli i lidmi, kte vm mohou pomoci. Me bt vhodn vznst vai dost o pomoc prv pi jdle. SOBOTA OVCE 5-1-5 Po pomrn velmi soustednch energi tohoto tdne dojde k oteven a odlehen. Sobotu tak vnujte hlavn radosti a poten. Jdlo: k poten mus slouit i jdlo, proto si dnes dopejte jen to, co vs opravdu pot. NEDLE MUNTJAK 4-2-6 Dnes si oddechnte, vnujte se pjemnm a milm vcem a lidem. Neete dn problmy. Jdlo: dnen jdlo by mlo bt zajmav, rozmanit. Ideln den pro navtven nov restaurace s partnerem. Ve jdlo i partnera si dn vychutnejte.