2014 08 25 happyweek 82

  • View
    146

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdrav, pohoda, spch, byznys, rodina, dti, vztahy, interir, nemovitosti, dm, byt, nbytek, bytov doplky, styl, ivot,

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 25.8. 2014 . 082 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com tst nen dn zzrak. Kdy se podvte na novorozence, tak uvidte krsnou hromdku tst. Zd se, e mrousm nic nechyb, e si dlaj co chtj. A kdy nhodou nen po jejich, tak to daj razantn najevo. A tak to m bt. Lid se narod s neomezenm potencilem. Maj sv vlastn pirozen talenty, kter maj cel ivot rozvjet. Mohou tak t od narozen a po konec ivota astn a naplnn. Bohuel velmi zhy pichzej prvn omezen a prvn vynucen stupky. lovek, tak jak roste, je podmaovn svm okolm. Nejprve ho zane omezovat rodina, pak nastoup spolenost prostednictvm koly. Nsleduje omezovn pomoc zkon a mravnch a morlnch norem. A ejhle, z t hromdky tst se pomalu ale jist stv uzlek netst. Pokud ijete ivot podle pravidel druhch, pokud cel ivot jen vyhovujete pnm svho okol, nikdy nemete bt sami sebou. Co je na tom vem nejhor? Ten fakt, e pirozen talenty lid jsou asto tak hluboko zakopny, e si na n v pozdjm vku nevzpomenou. A kdy peci jen ano, pak vdy s jakmsi dozvukem, kter jim pipomn, e jejich talenty jsou patn a e maj t jinak. O to t pak samozejm je tuto cestu opustit a vydat se na svoj cestu. Pokud neijete astn ivot, nen to tm, e by vm tst nebylo dopno. Ale jdete cestou, na kter si po svm tst lapete. Jdete cestou, kde vae tst nen. Vae tst je vdy jen a jen na t VA cest, pro kterou jste se narodili. Pro ni jste zskali sv talenty. Jen na tuto cestu jste pipraveni. Jen tuto cestu umte zvldat s lehkost a radost. Jen tato cesta je cesta vaeho tst. Dokud neopustte cestu, kter nen va cestou, nikdy svho tst nedoshnete. Bohuel z vzkum vyplv, e lid krejcch po cizch cestch je vtina. V minulosti jste nemli monost se ani dozvdt, e krte po jin cest. Dnes je ale jin doba. Dnes mte k dispozici vechny informace, kter existuj. Dnes mte monost se pouit z pklad jinch, dnes se mete uit od tch, kte vd, jak se na svoji cestu mete dostat. Dnes nen dn vmluva dobr. Je to jen a jen vae rozhodnut na svoji cestu se vydat. A pokud vm nco brn, pak vzte, e jste to jen vy sami.

2. www.akademiestesti.webs.com KDO K, E NEM AS NA POHODU, TEN LE SM SOB Le je velmi pohodln cesta k tomu, abyste nemuseli nic eit, mnit. Mnoho lid si tak namlouv spousty vc, dky kterm ije nepjemn, utrpen a vyerpvajc ivot. Proto potkvm stle tolik zamraench lid, se strhanmi tvemi, unavenma oima, nechut cokoliv dlat. Pokud se i vy tak ctte, pak vzte, e to nen vbec nutn. Stle mi nkdo k, jak m moc prce, doke hodiny a hodiny mluvit o tom, co vechno mus udlat, zadit, o co se postarat. Ale to my vichni. Jen nkte se na to vymlouvaj a cel ivot si jen dlaj t. A naopak nkte si to ve uvaj. Ve, co v ivot dlte si mete nastavit tak, abyste si to mohli uvat. Nen ani jedna situace, kter by vs musela vyvdt z rovnovhy. Nen. Pokud vs nco z rovnovhy vyvede, pak jste to opt jen vy sami. To, e sedte v aut v zcp, me bt pjemn i nepjemn. Ve je Jin a Jang. Zle, co z toho si vy vyberete. Abychom vs troku inspirovali, ukeme vm pr vc, kter mete ve svm ivot vyuvat, ani byste museli svj ivot jakkoliv mnit. Vyzkouejte to. Dlejte to 10 dn za sebou a uvidte, e se zanete ctit mnohem a mnohem lpe. Abyste si uvali pohodu kad den, nemuste jej trvit v dnch lznch, masnch salonech a podobn. Pohoda je vude kolem vs. Jen si ji uvejte. Zante hned rno a pokraujte a do doby spnku. Cel den je pak jedna velk pohoda . Rno: 7:00 Vstvejte kolem 7 hodiny. Je to nejlep doba, kdy ve vaem tle vldne kovov energie. Ta vm umon ve zpevnit, abyste ve dobe ustli cel den. Navc je to energie, kter proiuje, take je to vhodn doba pro rann vyluovn. Jakmile se probudte, vypijte sklenici ist vody, kterou mte pipravenu na nonm stolku. Pijte pomalu. Pak chvilku lete a nechte vodu rozedit vai krev, aby mohla lpe proudit do vech st vaeho tla a zaala je okysliovat a probouzet k ivotu. Po tto chvilce se tikrt zhluboka nadechnte a pln ve vydechnte. Pak si udlejte vlee pr pjemnch uvolujcch cvik. Uvolnte cel tlo, snate se ctit, jak se vm uvoluj svaly, lachy a jak celm tlem prochz pjemn teplo. Pot se mrn prothnte nohy, ruce, trup, krk, dlan a prsty na rukou. Pak si udlejte obrzek krsnho dne, kter je ped vmi a vyslovte pr vt dk a vdnosti, za tak krsn den. Rann ritul uzavete bohatou sndan, kdy spolen snd cel rodina. 3. www.akademiestesti.webs.com 8:00 Cestu do prce uijte jako pjemnou prochzku. Nechte si na ni dostatek asu. Nespchejte. Tm jen zapnete denn stres. Pokud to mte do prce opravdu daleko, pak si na prochzku urete st tto cesty. Ideln je 20 30 min chze. Pi prochzce vnmejte okol. Pokud mete, jdte pes park, i kolem zelen. Dvejte se na krsu dom. Usmvejte se na lidi a koho znte, vesele pozdravte. Pokud vyuvte dopravn prostedek, vyuijte jzdu k lehk meditaci. V klidu si sednte, zavete oi a opt se zcela uvolnte. Vnmejte pjemn pocity svho tla nebo si pedstavujte krsu nadchzejcho dne. Pokud te vrte, e v nacpanm metru si nemete sednout, pak vzte, e to sam mete udlat i ve stoje . Cestou nemyslete na to, co muste eit. Tm, e na to myslte, to stejn nevyete. Naute se cestu si uvat a vychutnvat co nejvce. Vmejte si detail kolem sebe. Objevte spoustu krsnch vc, o kterch jste do te nemli ani tuen. 9:00 P pchodu do prce se hned nevrhnte na emaily. Mli byste mt pedem pipraven pln, co a kdy chcete ten den dlat. Drte se ho co nejvce. 10:00 Udlejte si prvn krtkou pauzu. Jen pr minut. Pestate pracovat, nkolikrt se zhluboka nadechnte, prothnte se a pomalu se vrate k prci. 11:00 Pokud u prce dlouho sedte, je as si prothnout cel tlo. Sta pr krtkch streink. Prothnte si nohy, ruce, trup, krk a prsty u rukou. Pak si protepte cel tlo, aby se hezky uvolnilo. 12:00 Udlejte si pauzu na obd. Nikdy nejezte u pracovnho stolu! To pin jet vt stres a zhoruje trven. Ped obdem se troku projdte na erstvm vzduchu. Ideln je jst mimo budovu, kde pracujete. 13:00 Po obd si muste dt malho lofka. V klidu si sednte, uvolnte se a uvejte si chvilky odpoinku, nejlpe se zavenma oima. lofek mus bt minimln 20 minut. Tento odpoinek je velmi inn pro vy produktivitu a aktivitu odpoledne. Zvldnete pak daleko vce prce bez vt navy a uvolnte tm i svoji kreativitu. 14:00 15:00 V tuto dobu se mete naplno vnovat sv prci. 15:00 Udlejte si malou pauziku na kvu. Lep varianta je vyut pestvku a vychutnat si njakou vni. Mete si zaplit aromalampu nebo vonnou tyinku. Vyberte si vni, kter vs osv a uvoln. 16:00 Pokud se ctte unaven, mete si nap. pustit pjemnou muziku. Nco, co vs roztan, rozproud vai krev. Klidn si u toho i zatanete i zazpvejte. Uvede vs to do pjemn nlady a uvidte, e bude i chu do prce. 17:00 S nstupem kovovch energi je dobr uzavt pracovn den. Projdte si ve, co jste dnes udlali a zkontrolujte si, jak jste splnili svj dnen pln. Odkrtnte si ve, co se vm podailo dokonit. Pokud jste se opravdu vnovali svmu plnu, mli byste mt vtinu vc odkrtnutou. Pokud jste nco nestihli, neberte to jako problm. Jednodue si tuto poloku naplnujte na jin termn. Kadopdn si uvdomte, co ve jste spn ukonili. Pochvalte se za to, mjte dobr pocit z spchu. 18:00 Svj spn den byste mli zakonit malou odmnou. Cestou z prce se zastavte nap. na dobr kafko, na skleniku vna, nebo si kupte kousek okoldy. Cokoliv, co vs pot. Uvejte si tento pocit, kter si za cel den zasloute. Stejn jako cestou do prce i nyn si cestu vychutnvejte. Snate se z prce jt jinou cestou, ne do prce. Je to osvujc. . 4. www.akademiestesti.webs.com 19:00 Ideln as pro dobrou veei. Pokud mte rodinu, vdy se sejdte vichni u veee. Pokud jste sami, snate se co nejvce veeet s pteli. Veee je tak i spoleenskou udlost, kter vs me rozveselit a krsn se odreagujete. Povdejte si o tom, co vs ten den potilo, na co se tte. Snate se vyhnout konverzaci o negativnch vcech. 20:00 Nyn je as na zbavu, uvolnn. Mete si hrt s dtmi, uvat si zbavu s pteli i s partnerem. Pokud mte domcho mazlka, i hra s nm je velmi uvolujc. 21:00 Nyn ji zanaj velmi klidn energie. Je as zpomalit, ve uklidnit. Je to vhodn doba pro meditaci, jemn cvien na uklidnn ped spanm. Ji nedlejte dn velk aktivity. Neete dn situace. Dlejte ve, co vs pjemn uklidn. Mete opt vyut aromaterapii, mete si pustit uklidujc hudbu apod. 22:00 Nejlep as zalzt pod peinu . Muste spt minimln 8 hodin denn. Nejvivnj je spnek ped plnoc. Pomh zklidovat a posilovat va ivotn energii. Dky tomu se pak vytvo vce aktivn energie, kterou budete potebovat na dal den. Vidte sami, e nen teba pekopat svj ivot, abyste si zaali uvat ivotn pohodu. Zapomete na to, e pohodov ivot je jen u moe, na jacht i na haciend miliard. Mte-li zkuenost se svtem boh, pak ji vte, e to je hezk jen na chvli, protoe je to nco novho. Ve nov je vzruujc a mte pocit, e to by se vm lbilo na cel ivot. Ale vzte, e by vs rozhodn nebavilo se cel ivot vlet ani na t nejkrsnj pli svta. Bute vdn za ivot, kter mte. I ten je pln pohody a radosti. Jen si ji muste zat uvat. A je dokzno, e malikosti lidem pin vce radosti, ne velk vci. Radujte se z malikost. Vmejte si detail. Je jich spousty vude kolem vs. Prost je zante vdom vnmat a uvidte, jak je ve krsn, pjemn. NESPOJUJTE TST S DOSAHOVNM SPCHU Kon ra spch tak, jak je znme s poslednch nkolika set let. Za spch se povaovalo bohatstv a moc. Vy ji ale vte, e spch tst nepin. Naopak, spch je vsledkem toho, e jste astn. Depresivn bohi, celebrity-sebevrazi, osaml politici to ve jsou dkazy toho, e ani bohatstv, ani slva, ani mocenstv tst nepin. Nespolhejte tedy na to, e kdy doshnete njakho spchu vydlte prvn milion, stanete se zlatm slavkem, udlaj z vs pedsedu vldy budete astn. Praxe a realita jasn ukazuj, e tomu tak urit nen. Uvdomte si, e lovk je pirozen astn. Ke astnmu ivotu potebujete uspokojit jen zkladn poteby: jdlo, vodu, mt kde bydlet, oacen, pijet spolenosti.. Jakmile se odprostte od neustl snahy neho doshnout a jakmile si uvdomte, e astn mete bt te hned, s tm co mte, pak se tst nhle dostav. Prost to udlejte. Vae tst neek ani na milion, ani na post pedsedy vldy. A vte tomu, e jakmile se odprostte od dosahovn spch, pestanete tlait na pilu, je velmi pravdpodobn, e to, eho chcete doshnout, pijde samo. 5. www.akademiestesti.webs.com ERSTV VY Z OVOCE A ZE