Mokom—s vis… gyvenim… Nr.2

  • View
    1.948

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Švietimo mainų paramos fondo informaciniame leidinyje "Mokomės visą gyvenimą" galite rasti informaciją apie ŠMPF administruojamų projektų aktualijas, įvairius renginius, naujausius leidinius. Taip pat čia yra pateikiamos kitų ES paramą administruojančių organizacijų naujienos.

Text of Mokom—s vis… gyvenim… Nr.2

  • 1. v i e t i m o m a i n p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokoms vis gyvenim 2008 m. vasaris, nr. 2 2007-ieji pirmi, taiau ypa dinamiki vietimo main paramos vietimo main paramos fondui suteiktas fondo veiklos metai. Ar jie buvo skmingi, vertinkite Js: gautos 1627 paraikos, pasiraytos 782 dotacijos sutartys. Administruodami dau- ISO 9001:2000 kokybs vadybos sertifikatas 5 p. giau nei 1 050 vairi projekt, per metus fondo darbuotojai suorgani- zavo 90 rengini paraik teikjams ir projekt vykdytojams, ileido Nauja veikla Lietuvoje profesini gdi beveik 100 pavadinim reklamini ir informacinio pobdio leidini, madaug 6 000 kart konsultavo individualiai. Padjome Jums atlikti varybos Euroskills 5 p. veikl u daugiau nei 97 proc. projektams skirt l, patys dalyvavo- me 6 tarptautiniuose sklaidos projektuose, supaindinome su naujo- Sveikiname pirmojo kryiaodio laimtojus 14 p. mis iniciatyvomis NordPlus programa ir kt. Vilties, kad visa tai atlikta kokybikai ir efektyviai, suteikia diegta ir ruden sertifikuota Kokybs vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2000 standart, apklaus re- Paraik zultatai ir ms pasiryimas mokytis kartu. teikimas 4 p.
  • 2. Fondo veikla vietimo main paramos fondas 2007 metais 2007 metais vietimo main paramos fondo pendijos ir mokslins stauots pagal dvia- ir kultra skirtos los numatyt veikl gy- darbuotojai aktyviai dalyvavo vairiose vei- les sutartis. vendinimui panaudotos 100%. klose. Esame ESF 2.4-085 mokslo ir studij Isami Fondo administruojam pro- institucij veiklos ir usienyje gyt kvalifi- gram statistik bei vis vietimo main Informacijos sklaida kacij vertinimo duomen bazi sukrimas paramos fondo 2007 m. veiklos ataskait Svarbiausias 2007 met informacins ir pltojimas projekto nariai, vykdome Da- skaitykite www.smpf.lt veiklos siekis ir didiausia udavinys pri- bartini Europos kalb centro veiklos sklai- statyti nauj fond. met pradioje sukurtas d Lietuvoje, dalyvavome penkiuose EK ini- Finansavimas logotipas bei matmenys naujam bendram cijuotuose Comenius, Grundtvig ir Erasmus 2007 metais mokymosi vis gyvenim fondo stiliui. Liepos mnes parengme ir program sklaidos projektuose bei dviejose program gyvendinimui i EK Direktorato patvirtinome Komunikacijos strategij. Leonardo da Vinci teminio monitoringo dar- vietimas ir kultra ir LR vietimo ir moks- Tikims, kad sistemingai ir koordinuotai in- bo grupse. Svarbiausias ms udavinys ir lo ministerijos skirta 46.701 mln.Lt. formuodami potencialius paramos gavjus veikla tarptautini program bei projekt bei visuomen sustiprinsime susidomjim 2007 m. PROGRAm GYVENDINImUI administravimas. tarptautins paramos vietimui teikiamomis SKIRTA, mln. Lt galimybmis. Erasmus programa 28,6 mPF administruojamos Leonardo da Vinci programa 8,5 Svarbi informacins veiklos dalis yra programos ir projektai Comenius programa 6,4 informacini ir reklamini leidini, vieinan- Mokymosi vis gyvenim programa: i program leidyba ir gamyba. Publikuoja- Gruntvig programa 2,3 Comenius mokyklinis ugdymas mi projekt svadai, program veiklos ap- Dvials sutartys 0,7 Erasmus auktasis mokslas valgos, tyrimai, sklaidos projekt rezultatai, Paintiniai vizitai 0,2 Leonardo da Vinci profesinis mo- informacins broiros. I viso per 2007 me- kymas 2007 m. PROGRAm ADmINSITRAVImUI tus ileista 30 pavadinim leidini bendru Grundtvig suaugusij veitimas SKIRTA, mln. Lt 44.650 tirau bei pagaminta daugiau kaip 18 Paintiniai vizitai Veiklos administravimui 3,9 tkstani 20 ri reklamini gamini. Europos paymjimas Projektai 1,1 vietimo main paramos fondas paren- Euroguidance profesinis informavimas Centralizuota veikla 0,1 g ir ileido periodin ledin Profesijos va- ir konsultavimas dovas 2007 (knyg ir CD), kuris iplatintas Europass vieningi Europoje gebjim Per 2007 metus imokta 80% skirt l vidurini mokykl bibliotekose, profesinio ir kvalifikacijos pripainimo dokumentai potencialiems dotacij gavjams. 2007 metais rengimo centruose bei profesinio informavi- Erasmus Mundus jungtins magistro Fondo veikl, centralizuot program admi- mo takuose. programos ir mobilumas nistravimui, kitai projektinei veiklai i LR vie- Pradjome leisti vietimo main para- Tempus vietimo reform pltra par- timo ir mokslo ministerijos ir EK Direktorato mos fondo laikrat Mokoms vis gyveni- tnerinse alyse vietimas ir kultra skirta 5.016 mln.Lt m. Planuojame, kad is leidinys pasirodys Bolonijos procesas informacija apie Per 2007 metus baigti vykdyti penki kart per pusmet. Europos auktojo mokslo erdvs krim sklaidos projektai. Iki met pabaigos i vals- Erasmus 20-meio minjimui pagami- Akademiniai mainai valstybins sti- tybs biudeto ir EK Direktorato vietimas nome atvirukus ir plakatus su specialiai iai mOKOmS VIS GYVENIm
  • 3. progai sukurtu Erasmus 20 himnu. Pla- gyvenim programos konferencija, kurioje sultantams bei tiems, kurie renkasi profesij katuose panaudotos student nuotraukos dalyvavo ir praneim skait EK vietimo arba nori j keisti, www.europass.lt supa- sistos konkursui mano Erasmus draugai. ir kultros direktorato generalin direktor indina su ES dokument aplanku Europas. Kasmet apdovanojami Leonardo da Vinci Odille Quintin. Vizito Lietuvoje metu genera- Rugsjo mnes pristatme virtuali priemo- programos mobilumo projektai, kurie sk- lin direktor susitiko su vietimo ir mokslo n, skirta, visiems, kas rpinasi savo karjera mingiausiai gyvendino projekto tikslus, ministre, Kultros ministru, Jaunimo tarptau- www.karjerosmokykla.europass.lt. kuri rezultatai turjo didiausi naud daly- tinio bendradarbiavimo agentra. Tai pirmas 2007 metais atnaujinome vien svar- viams bei institucijoms. Ileistas 2005 met tokio rango EK pareigno vietimo srityje biausi ms bendravimo ir pagalbos para- kokybs konkurso laureat svadas. vizitas Lietuvoje, sulauks didelio atgarsio. mos gavjams priemon interneto svetai- 2007 metais ileisti 3 svadai: Europos Sveikindama konferencij dalyvius ir prista- n. Naujoji tinklaviet sukurta siekiant kuo paymjimo laureat (20022007 m.), Co- tydama mokymosi vis gyvenim programos aikiau pristatyti visas paramos galimybes, menius projekt (20062007) Leonardo da pradi kitose Europos alyse generalin di- diegtos ir ateityje bus naudojamos galimy- Vinci 2007 m. finansuot projekt. rektor Odille Quintin visuomet pamindavo bs kurti teminius forumus ir diskusij gru- Siekdami palengvinti norimos informa- Lietuv ir teigiamus spdius apie vizit bei pes, jau dabar svetains lankytojai gali u- cijos paiek daugybje galimybi kiekvie- konferencij. I viso prajusiais metais suor- siprenumeruoti svarbiausias naujienas arba nai i Fondo administruojam program ganizuota 70 vairi tip nacionalini ir tarp- skaityti jas, vis patogumui suskirstytas skyrme spalv. Jas naudojame interneto tautini rengini: temins konferencijos, pagal programas. Tokio informacijos altinio svetainje, pristaty