1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis vis… gyvenim… â€‌

 • View
  31

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą ”. Rimantas Dumčius Viešosios politikos ir vadybos institutas. Svarbiausi eji klausimai. Kuo remiantis išskirtos prioriteto veiksmų/intervencijų grupės? - PowerPoint PPT Presentation

Text of 1.2 prioritetas : “Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis...

 • 1.2 prioritetas: Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis vis gyvenim

  Rimantas DumiusVieosios politikos ir vadybos institutas

 • Svarbiausieji klausimaiKuo remiantis iskirtos prioriteto veiksm/intervencij grups?

  Kokius veiksmus/intervencijas planuojama finansuoti pagal 1.2 prioritet?

  Kokie susij veiksmai/intervencijos planuojami finansuoti pagal kitus prioritetus?

 • Kuo remiantis iskirtos prioriteto veiksm/intervencij grups?

 • Rengiant prioriteto apraym vadovautasi:Nacionaline Lisabonos strategijos gyvendinimo programa;Valstybins vietimo strategijos 2003-2012 m. nuostat gyvendinimo programa;Mokymosi vis gyvenim utikrinimo strategija;Kitomis strategijomis, programomis ir planais; Esamos situacijos ir tendencij analize;Darbo grups nari pasilymais.

 • Svarbiausi esamos situacijos ir tendencij analizs teiginiaiLietuvoje didesn jaunimo dalis nei vidutinikai ES baigia bendrojo lavinimo staigas, maesn dalis anksti nustoja mokytis. Baig bendrojo lavinimo staigas jaunuoliai ypa aktyviai stoja auktsias mokyklas. Beveik visi profesinio mokymo staig ir auktj mokykl absolventai sidarbina. Taiau: vietimo sistema yra pernelyg perdaug udara, per ltai mokosi ir prisitaiko prie kintani poreiki. Tik pradta kurti nacionalin kvalifikacij sistema (apimanti formaliai, neformaliai ir savivietos bdu gyt kompetencij vertinim, kredit akumuliavimo sistem), kokybs utikrinimo sistemos netobulos. Neracionalus vietimo staig tinklas, staigos stokoja gebjim ir silpnai bendradarbiauja tarpusavyje ir su socialiniais partneriais, finansavimo sistema neskatina konkurencijos ir iniciatyvos.Mokymo kokybs problemos: nepakankama vietimo personalo kvalifikacija, trksta iuolaikik metodik, susidvjusi arba moralikai pasenusi vietimo infrastruktra ir prastas aprpinimas mokymo priemonmis. Visuose vietimo lygmenyse pernelyg maai dmesio skiriama pagrindini kompetencij ugdymui, krybikumo ir pilietikumo skatinimui.Mokymo prieinamumo problemos: vietimo paslaugos nra tolygiai prieinamos visoms visuomens grupms, ypa emas galimybes mokytis turi vis amiaus grupi specialij poreiki, socialins rizikos asmenys, darbininkik profesij atstovai, rajon gyventojai. Nepakankamai ivystyta paramos besimokantiems sistema, daliai norinij mokymosi paslaugos nra prieinamos dl l ir informacijos trkumo.

 • Analizs rezultatai: problem medisemas mokymasis vis gyvenimUdara, nelanksti, nesimokanti sistema Prasta paslaug kokybemas prieinamumasCentralizuotas staig valdymas, netobula finansavimo sistemaNacionalins kvalifikacij sistemos trkumaiKokybs utikrinimo sistem trkumaiMokymo personalo kvalifikacijos stokaNepritaikyta, pasenusi infrastruktra, mokymo rangos ir priemoni trkumasPasenusios metodikos, programosNeoptimalus staig tinklasGeografinio prieinamumo problemosNepakankamas informacinis prieinamumasPagalbos besimokantiems sistemos trkumai (ypa socialins atskirties ir specialij poreiki asmenims).staigos stokoja gebjim, nebendra-darbiauja

 • Netolygum lentel

 • Kokius veiksmus/intervencijas planuojama finansuoti pagal 1.2 prioritet?

 • Udavini medisIplsti mokymsi vis gyvenimStiprinti MVG institucij sistem ir tobulinti jos veiklGerinti paslaug kokybDidinti paslaug prieinamumOptimizuoti staig tinklKelti staig gebjimus, stiprinti bendra-darbiavimDecentralizuoti staig valdym, tobulinti finansavimo sistemasSukurti nacionalin kvalifikacij sistemSustiprinti kokybs utikrinimo sistemasTobulinti mokymo personalo kvalifikacijsisavinti naujas metodikas, atnaujinti programasSustiprinti pagrindini kompeten-cij ugdymAtnaujinti, pritaikyti vietimo infrastruktr (rang, pastatus) (3.2 prioritetas)Stiprinti pagalbos (finansins, psichologins, specialiosios ar socialins pedagogins ir kt.) besimokantiems sistem.Tobulinti profesinio orientavimo sistemDidinti mokymosi prieinamum ypa kaimo vietovseAprpinti staigas iuolaikika mokymo mediaga ir priemonmisDiegti lanksias, individuali-zuotas mokymosi formas

 • UdaviniaiStiprinti MVG institucij sistem ir tobulinti jos veikl.Gerinti MVG paslaug kokyb.Didinti MVG prieinamum.

 • Stiprinti MVG institucij sistem ir tobulinti jos veiklNacionalins kvalifikacij sistemos, apimanios formaliai, neformaliai ir savivietos bdu gyt kompetencij vertinim, kredit akumuliavimo sistem krimas.vietimo kokybs utikrinimo ir stebsenos sistem (sk. mokini pasiekim formalaus vietimo sistemoje vidin ir iorin vertinim) stiprinimas.vietimo staig tinkl pertvarkymas, optimizavimas.vietimo staig valdymo decentralizavimas, finansavimo sistem tobulinimas.Geros MVG organizavimo praktikos pavyzdi pristatymas, sklaida ir diegimas, siekiant paskatinti reformas.

 • Gerinti MVG paslaug kokybMokymo personalo kvalifikacijos tobulinimas (sisavinant iuolaikikas mokymo metodikas ir technologijas), mobilumo skatinimas, profesinio mokymo, studij sistemos atvirumo didinimas.Profesijos, profesinio rengimo standart ir studij reglament rengimas ar atnaujinimas, studij turinio pertvarka.Nauj mokymo ir studij program, atitinkani kio pltros poreikius, rengimas ir j ibandymas, tarptautini mokymo ir studij program rengimas ir j ibandymas.Lanksi ir individualizuot mokymosi form diegimas (neformalaus vietimo, nuotolinio mokymosi pltra). vietimo staig aprpinimas iuolaikikais vadovliais ir kita mokymo mediaga, informacijos altiniais, elektroninmis mokymosi priemonmis (mokomja programine ranga, elektroninmis simuliacinmis priemonmis ir pan.).Pagrindini kompetencij ir ypa verslumo, pilietikumo ugdymo, kalb mokymo, darnaus vystimosi princip diegimas formaliojo ir neformaliojo vietimo sistemoje.Ypatingai gabi vaik ugdymo poreiki tenkinimas vietimo sistemoje.

 • Didinti MVG paslaug prieinamumProfesinio orientavimo sistemos tobulinimas ir pltra.Privalomo priemokyklinio ugdymo diegimas ir kit mokymosi vis gyvenim paslaug prieinamumo didinimas ypa kaimo vietovse.Mokymosi finansins, psichologins, specialiosios ar socialins pedagogins ir kitokios pagalbos besimokantiems sistemos pertvarka, didinant MVG prieinamum.Viej bibliotek ir kit staig, asociacij ir bendruomeni aprpinimas informacijos altiniais, reikalingais skatinti ir pltoti mokymosi vis gyvenim prieinamum.

 • Prielaidos ir rizikos:Auktas mokymosi vis gyvenim paklausos lygis;

  Skmingas vis lygi vietimo staig bendradarbiavimas, socialini partneri pasirengimas bendradarbiauti.

 • Rodikliai: poveikis (nacionalins strategijos lygiu)

 • Rodikliai: rezultatai (nacionalins strategijos lygiu)

 • Rodikliai: pasiekimai (prioriteto lygiu)

 • Preliminarus finansinis planas

 • Kokie susij veiksmai/intervencijos planuojami finansuoti pagal kitus prioritetus?

 • Kiti ESF veiksm programos prioritetai

 • Kiti ERPF veiksm program prioritetai

 • Kiti ERPF veiksm program prioritetai

 • Ai u dmes!