Mokymosi vis… gyvenim… programos (MVGP) vadovas, VADOVAS, 2010 M., I DALIS ®vadas  iame vadove pateikta platesn— informacija, papildanti kasmet¯ Mokymosi vis…

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Mokymosi vis… gyvenim… programos (MVGP) vadovas, VADOVAS, 2010 M., I DALIS ®vadas...

 • MVGP VADOVAS, 2010 M., I DALIS

  Mokymosi vis gyvenim programos (MVGP) vadovas, 2009 m.

  I dalis: bendrosios nuostatos

 • MVGP VADOVAS, 2010 M., I DALIS

  Turinys

  1. MOKYMOSI VIS GYVENIM PROGRAMOS (MVGP) BENDROJI APVALGA .... 3 1.A. I KO SUSIDEDA I PROGRAMA? ......................................................................... 5 1.B. KOKIOS VEIKLOS KATEGORIJOS REMIAMOS? ........................................................... 7 1.C. KURIOS ALYS DALYVAUJA PROGRAMOJE? .............................................................. 8 1.D. KAS GALI DALYVAUTI? .................................................................................. 10 1.E. KAS U K ATSAKINGAS?............................................................................... 10 1.F. KELETAS PAGRINDINI TERMIN ....................................................................... 12

  2. KOKS YRA PROJEKTO GYVENDINIMO LAIKOTARPIS?................................ 14 2.A. ADMINISTRAVIMO CIKLAS............................................................................... 14 2.B. FINANSINIS CIKLAS...................................................................................... 15 2.C. TAIKYTINOS TAISYKLS ................................................................................. 15

  3. KOKIOS YRA PARAIK TEIKIMO IR ATRANKOS PROCEDROS? ................ 17 3.A. PARAIK DOTACIJOMS GAUTI TEIKIMO TVARKA ..................................................... 17 3.B. PARAIK VERTINIMO IR ATRANKOS PROCEDRA .................................................... 19

  4. FINANSINS NUOSTATOS ........................................................................... 27 4.A. BENDROSIOS FINANSINS SLYGOS, TAIKOMOS VISOMS VEIKLOS KATEGORIJOMS .............. 27 4.B. FINANSAVIMO RYS.................................................................................... 27 4.C. INDIVIDUALAUS MOBILUMO DOTACIJ SKYRIMAS .................................................... 28 4.D. DOTACIJOS INSTITUCIJOMS, VYKDANIOMS MOBILUMO VEIKL (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI IR GRUNDTVIG) .................................................................................................. 34 4.E. PARTNERYSTS PROJEKTAI.............................................................................. 37 4.F. DAUGIAALIAI PROJEKTAI, TINKLAI, PAPILDOMOS PRIEMONS, STEBJIMAS IR ANALIZ ........ 39 4.G. JEAN MONNET PROGRAMA .............................................................................. 49

  5. MOKYMOSI VIS GYVENIM PROGRAMOS REZULTAT SKLAIDA IR PANAUDOJIMAS ............................................................................................... 54

  5.A. KAS YRA REZULTAT SKLAIDA IR PANAUDOJIMAS?................................................... 54 5.B. SKLAIDOS IR PANAUDOJIMO STRATEGIJOS BEI PLANO KRIMAS.................................... 57 5.C. BENDRA PROJEKTO REZULTAT TIPOLOGIJA .......................................................... 59 5.D. VIEUMAS ................................................................................................ 60 5.E. ASMENS DUOMEN APSAUGA ........................................................................... 61

 • MVGP VADOVAS, 2010 M., I DALIS

  vadas iame vadove pateikta platesn informacija, papildanti kasmet Mokymosi vis gyvenim programos (MVGP) kvietim teikti paraikas. Be to, pareikjams vertt apsilankyti vietimo, garso ir vaizdo bei kultros vykdaniosios agentros arba atitinkamos nacionalins agentros interneto svetainje (r. 1.E skyri).

  io vadovo tikslai:

  padti pareikjams pateikti paraik finansavimui gauti ir upildyti paraikos formas;

  padti pareikjams parengti savo paraikai tinkam biudet; padti isiaikinti klausimus, kylanius dl kvietimo teikti paraikas; suteikti praktins informacijos, kuria pareikjai galt vadovautis bet kuriame

  paraik teikimo ir atrankos proceso etape.

  1. MOKYMOSI VIS GYVENIM PROGRAMOS (MVGP) BENDROJI APVALGA

  Bendrijos veiksm Mokymosi vis gyvenim programos srityje (Mokymosi vis gyvenim programos MVGP)1 tikslas pasitelkiant mokymsi vis gyvenim prisidti prie ES, kaip paangios ini visuomens, isiskirianios darniu ekonomikos augimu, kurianios daugiau ir geresni darbo viet bei stiprinanios socialin sanglaud, pltros. Vis pirma ja siekiama skatinti Bendrijos vietimo ir mokymo staig bei sistem mainus, bendradarbiavim ir mobilum, kad jos tapt pasauliniu kokybs standartu. Taigi programos tikslas modernizuoti ir pritaikyti programoje dalyvaujani ali vietimo ir mokymo sistemas, ypa turint omenyje strateginius Lisabonos strategijos tikslus, ir suteikti tiesiogins naudos Europos mobilumo ir bendradarbiavimo projektuose dalyvaujantiems pilieiams.

  Konkrets programos tikslai ivardinti toliau. ie tikslai utikrina programos param projektams, kuri imasi valstybs nars ir kitos programoje dalyvaujanios alys, visapusikai atsivelgiant j atsakomyb u vietimo ir mokymo sistem turin ir kultr bei kalb vairov. MVGP bus vykdoma septynerius metus (20072013 m.). Bendras iam laikotarpiui numatytas biudetas sudaro 6,970 mln. eur.

  1 Programa buvo patvirtinta 2006 m. lapkriio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1720/2006/EB (OL L327, 2006-11-24) ir redaguota Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1357/2008 (2008-12-16).

 • MVGP VADOVAS, 2010 M., I DALIS

  Be to, kaip nurodyta sprendimo dl Mokymosi vis gyvenim programos 12 straipsnyje, i programa turi padti pltoti horizontalisias ES politikos kryptis, vis pirma: a) skatindama suvokti kultr ir kalb vairovs Europoje svarb, taip pat btinybs

  kovoti su rasizmu, iankstiniu neigiamu nusistatymu ir ksenofobija svarb, b) sudarydama slygas specialij poreiki turintiems besimokantiems asmenims,

  ypa paddama skatinti j integracij bendrj vietim ir mokym, c) skatindama vyr ir moter lygyb ir prisiddama prie kovos su vis form

  diskriminacija dl lyties, rasins ar etnins kilms, religijos ar tikjimo, negalios, amiaus ar lytins orientacijos.

  BENDRAS TIKSLAS

  Skatinti Bendrijos vietimo ir mokymo sistem mainus, bendradarbiavim ir mobilum, kad jos tapt pasauliniu kokybs standartu.

  KONKRETS TIKSLAI

  Padti pltoti kokybik mokymsi vis gyvenim ir skatinti puik rezultatyvum, naujoves bei europietikj dimensij ios srities sistemose ir praktikoje. 1

  Padti sukurti Europos mokymosi vis gyvenim erdv.

  Padti gerinti mokymosi vis gyvenim kokyb, patrauklum ir galimybi mokytis vis gyvenim prieinamum valstybse narse.

  Padidinti mokymosi vis gyvenim indl socialin sanglaud, aktyv pilietikum, kultr dialog, lyi lygyb ir asmens savs realizavim

  Skatinti krybikum, konkurencingum, uimtum ir verslumo dvasios ugdym.

  Skatinti kalb mokymsi ir kalb vairov.

  Padti traukti mokymsi vis gyvenim kuo daugiau vis amiaus grupi moni, skaitant turinius specialij poreiki ir priklausanius socialins atskirties grupms, nepriklausomai

  nuo j socialins ir ekonomins padties.

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Padti pltoti naujovikus, IKT pagrstus mokymosi vis gyvenim turin, paslaugas, pedagogik ir praktik.

  8

  Stiprinti mokymosi vis gyvenim vaidmen ugdant Europos pilietikumo jausm, pagrst mogaus teisi ir demokratijos supratimu bei pagarba jiems, ir skatinant tolerancij bei

  pagarb kitoms tautoms ir kultroms.

  9

  Skatinti bendradarbiavim utikrinant kokyb visuose Europos profesinio mokymo sektoriuose. 10

  Skatinti kuo geriau panaudoti rezultatus, naujovikus produktus ir procesus, keistis gerja praktika Mokymosi vis gyvenim programos srityje, siekiant pagerinti vietimo ir mokymo

  kokyb.

  11

 • MVGP VADOVAS, 2010 M., I DALIS

  1.A. I KO SUSIDEDA I PROGRAMA? Mokymosi vis gyvenim programa susideda i:

  keturi sektorini program, skirt atitinkamai mokykliniam ugdymui (Comenius), auktajam mokslui (Erasmus), profesiniam mokymui (Leonardo da Vinci) ir suaugusij vietimui (Grundtvig);

  skersins programos, skirtos sutampanioms paprogrami sritims (bendradarbiavimas vykdant mokymosi vis gyvenim politik ir naujovi diegimas, kalbos, naujovik IKT krimas, rezultat sklaida ir panaudojimas);

  programos, skirtos mokymui, moksliniams tyrimams ir svarstymams Europos integracijos tema ir svarbiausioms Europos institucijoms bei asociacijoms remti (Jean Monnet programa).

  Sektori programos

  MVG programa

  COMENIUS Mokyklinis ugdymas

  ERASMUS Auktasis mokslas

  LEONARDO DA VINCI Profesinis mokymas

  GRUNDTVIG Suaugusij

  vietimas

  Skersin programa

  1 pagrindin veikla: bendradarbiavimas vykdant MVG politik ir naujovi diegimas

  2 pagrindin veikla: kalbos

  3 pagrindin veikla: naujoviko, IKT pagrsto turinio krimas

  4 pagrindin veikla: rezultat sklaida ir panaudojimas

  Jean Monnet programa

  Jean Monnet veikla

  Veiklos dotacijos, skirtos nurodytoms institucijoms remti

  Veiklos dotacijos, skirtos kitoms

  Europos institucijoms remti

 • MVGP VADOVAS, 2010 M., I DALIS

  COMENIUS programa

  Mokyklinis ugdymas

  Comenius programa skirta pirmajam ugdymo etapui: nuo ikimokyklinio ir pradinio iki vidurinio ugdymo mokykl. Ji aktuali visiems vietimo bendruomens nariams: mokiniams, mokytojams, vietos valdios institucijoms, tv asociacijoms, nevyriausybinms organizacijoms, mokytoj rengimo institucijoms, universitetams ir visiems kitiems mokyklinio ugdymo dalyviams.

  ERASMUS programa

  Auktasis mokslas

  Erasmus tai ES vietimo ir mokymo programa, susijusi su mobilumu ir bendradarbiavimu visos Europos auktojo mokslo srityje. vairios ios programos veiklos kategorijos skirtos ne tik usienyje norintiems studijuoti ir dirbti studentams, bet ir usienyje ketinantiems dstyti auktojo mokslo institucij dstytojams ir moni darbuotojams, t