Laikratis "Mokom—s vis… gyvenim…" nr. 7

  • View
    2.417

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Laikratis "Mokom—s vis… gyvenim…" nr. 7

  • 1. v i e t i m o m a i n p a r a m o sf o n d o i n f o r m a c i n i sl e i d i n y sMokoms vis gyvenim 2010 m. gegus, Nr. 7 Mokytis niekada nevlu! ir Nauji gdiai geresniam darbui! tai vietimo main paramos fondo dviej administruojam program - kiai, kurie ypa danai skamba ir skambs iais metais vairiose Fondo iniciatyvose. Grundtvig programa venia 10-ties met jubiliej 2 psl. Grundtvig ir Leonardo da Vinci programos iemet venia 10-ties ir 15-os met jubiliejus. is, septintasis Fondo laikratis, skirtas pasi- Leonardo da Vinci programa 15 met Europoje! 7 psl. diaugti rezultatais, pasidalyti programoje dalyvavusi moni sp- diais ir pakviesti visus paminti graias sukaktis.Aktyvus dalyvavimas Erasmus Mundus programoje 8 psl. Galime didiuotis, kad per deimt met Lietuvoje finansuota daugiau nei 750 Grundtvig projekt, juose dalyvavo vairios institucijos ir pa- vieniai asmenys i visos Lietuvos. Leonardo da Vinci projekt teikia- Paintiniai vizitai, kalb ambasadoriaus projektas 9 psl. momis galimybmis ms alyje pasinaudojo jau daugiau nei atuoni tkstaniai asmen. Nuo 2000 met Leonardo da Vinci programa su-Rengini anonsas 10 psl. lauk 1442 projekt pasilym, finansavimas per mintj laikotarp suteiktas 620 projekt. Sveikiname visus program dalyvius, dkoja- me u malon bendradarbiavim ir linkime krybing ir kupin idj ateinani met.

2. El. patas grundtvig@smpf.ltInterneto svetain www.smpf.lt/grundtvig Grundtvig programos itakosGrundtvig suaugusij vietimo progra-neprastu, unikaliu vairiapusikumu. Jis kykla skatint nor ir meil mokymuisi, kuris ma pavadinta Nikolajaus Frederiko Severino dvasininkas, inomas kaip naujos religinsnesustoja baigus formalij mokykl. Grundtvigo (17831872) vardu. Grundtvigassampratos (Vis pirma mogus, po to Kris-ios idjos, perimtos Grundtvigo pasek- dan dvasininkas, raytojas, filosofas, po-tus) ir originalios istorijos autorius, krsj ir mokini, buvo gyvendinamos praktikoje. litikas, vienas i pirmj Europos vietj, nauj krikionybs ir nacionalins minties,Liaudies auktj mokykl reikm Danijos vi- praktikai rods, kad suaugusij vietimas istorijos ir poezijos sintez.suomenje atspindjo jau 1849-j met Kons- gali paadinti pilietin, tautin smoningum,Daugelis Grundtvigo idj tuomet atrodtitucija, kurios pataisas suaugusij vietimo kuris skatina spart visos alies ekonominanarchistins dl jo beribio tikjimo, kad pa-klausimu inicijavo pats N. F. S. Grundtvigas. augim. Grundtvigo sukurta liaudies aukto-prastas mogus geba kontroliuoti save ir dirb- iandien danai sako, kad liaudies aukto- sios mokyklos koncepcija pagrsta idja, kad ti bendram reikalui, kai aplinka yra draugikasios mokyklos prikl Danij tiek dvasiniam, prasmingas mokymasis privalo bti prieina- ir skatinanti. Jis pirmasis ikl mint, kad rei-tiek ekonominiam gyvenimui. Europos Sjun- mas paprastam mogui vis gyvenim ir turi kia kurti liaudies mokyklas suaugusiesiems, gos kontekste Grundtvig vardas siejamas su apimti ne tik inias, bet ir pilietin atsakomy- kur jie pajust didesn pasitikjim savimi,pagrindiniu, neformaliuoju ir savaiminiu su- b, asmenin ir kultrin raid. gyt orumo, kad mokykla paadint moni augusij vietimu.N. F. S. Grundtvigo asmenyb pasiymi pasididiavim nacionaline kultra, kad mo-Grundtvig teminiai tinklai Grundtvig programos veiklos formos Grundtvig daugiaaliai projektaiGrundtvig papildomos priemons Pagal Grundtvig program nuo 2001 metiandien Grundtvig programa kvieia praturtinama Lietuvos suaugusij vietimo tobulti suaugusij vietjus ir besimokan- patirtis: pleiama suaugusij vietimo sam- iuosius tarptautiniu mastu deimtyje forma- prata ir pasila.liojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi Grundtvig programa, pradjusi gyven-veiklos srii. dinti savo tikslus, suaugusiesiems sil ias Grundtvig parengiamieji vizitai veiklas: dalyvauti tarptautiniuose mokymosi Grundtvig mokymosi partnerysi Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas partnerysts projektuose ir parengiamuosiuo-projektaiGrundtvig darbuotoj vizitai se vizituose bei tobulinti kvalifikacij kursuo- Grundtvig senjor savanorystsGrundtvig asistent praktika se usienyje. projektai Grundtvig seminar organizavimas simintiniausi Grundtvig 10-meio vykiai Pirmasis Lietuvoje organizuotas Grundtvigtaktinis seminaras Creativity and Innovation rezultatas parodos ekspozicija apkeliavo kontaktinis seminaras Intercultural Issues in social inclusion 2009 m. vl sukviet daly- visas projekte dalyvavusias alis: Austrij, Es- Arts, music, culture European dimension vius i skirting ali (Airija, Austrija, Belgija, tij, Graikij, Ispanij, Latvij ir Malt. vyko 2001 metais. Seminaras sukviet ben- Kroatija, Estija, Italija, Vokietija, Latvija, Lietu- 20062007 m. vyko projektas vieti- draminius i 15 Europos ali, kurie kartuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija,mas, darbo rinka ir sidarbinimas Minerva, reng naujus Grundtvig 1 ir Grundtvig 2 pro- Ispanija, Turkija, Jungtin Karalyst) ir skatino Grundtvig, Lingua projektuose. Projekto koor- gram projektus. juos domtis krybikumo ir socialins inte-dinators Rumunijos ir partneri Bulgarijos, Vilniuje 2006 m. organizuotas kontakti-gracijos aspektais Grundtvig projektuose. Portugalijos ir Lietuvos nacionalins agentros nis seminaras suvienijo dalyvius i Austrijos, Lietuvos nacionalin agentra, skatin-gyvendino iuos projekto tikslus: skatino dia- Belgijos, ekijos, Danijos, Graikijos, Jungtins dama projekt vykdytojus efektyviai naudoti logo aplink diskusijai apie darbinimo proble- Karalysts, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, projekt rezultatus, dalyvavo dviejuose temi- mas centralizuotos Minerva, Grundtvig, Lingua Pranczijos, Rumunijos, Suomijos, Turkijos,nio monitoringo projektuose:veiklos projektuose; dalijosi vadybos patirtimi, Vengrijos ir Vokietijos. 48 bsim projek- 2004 m. Lietuvos iniciatyva parengtas irpadjo projekt vykdytojams tobulinti ir gy- t vykdytojai kr projektus tarpkultriniogyvendintas projektas Grundtvig decentra- vendinti valorizacijos strategij; skatino kurti bendradarbiavimo tema (Intercultural com- lizuotos veiklos kultrinio bendradarbiavimodarbinimo tobulinimo ir pritaikymo vietimo munication for multilingual EU in Socrates/sklaida (Dissemination of Grundtvig de- institucijoms modelius ir iuo pagrindu sufor- Grundtvig programme). centralized actions cultural cooperation pro- muluoti rekomendacijas politikams (sprendim Grundtvig mokymosi partnerysts kon- jects). Vilniuje organizuotos konferencijosprimjams) ir vietimo institucij vadovams. 2 MOKOMS VIS GYVENIM 3. Grundtvig programos dalyvi atsiliepimai Grundtvig programos taka profesiniam ir asmeniniam tobuljimuiKdaini suaugusij mokymo centroPirmiausia, buvo gera ir malonu bendrauti tobulinti institucijos veikl, skatina dalyvius bendruomen ir a asmenikai Grundtvigir bendradarbiauti su nacionalinio Fondo dar-tobulti profesinje srityje ir asmenikai. programos veikl sitraukme 2004 metais. buotojais. avi j profesionalumas, geranori-Manau, svarbiausia, kad dalyvavimas Nuo tada gyvendinome keturis Grundtvig kumas, teikiam konsultacij operatyvumasGrundtvig programos veiklose leido man, ti- mokymosi partnerysts projektus. Vienameir kokyb. Kartais pagalvoju: O, kad visoskiu, ir kitiems dalyviams, tapti labiau pilieti- i j dalyvaujame ir dabar. Buvome veiklosinstitucijos dirbt nors iek tiek panaiai kaip kiems dabar a drsiau galiu pasakyti savo koordinatoriai ir partneriai. Teko vykti pa-Fondas Ai jiems. nuomon, ginti savo pozicij. Tapau toleran- intin vizit pagal Arion program, dalyvauti Vertingas susipainimas su kit ali su- tikesnis kitoms kultroms, kitai nuomonei, Grundtvig 2 mokymosi poiriui, pasirinktam partnerysts projektgyvenimo bdui. konferencijojeMo-Dar niekur nema- kymosi diaugsmas.iau, kad naujausia Jau septyneri metaitechnika, ranga, bal- esame Grundtvig pro- dai tiek pagerint dar- gramos eimos nariai.bo kokyb, motyvuot Per iuos metus vyk- darbuotojus, kiek tobu- dyta vairiausia veikla, ljimas bendraujant ir dalyvauta vairiuose bendradarbiaujant su susitikimuose, sukur-monmis. Grundtvig ta nemaai vertingprogramos veikla kaip produkt, sutikta daug tik t galimyb ir sutei- nauj moni, surastakia. Leidia atrasti, ie- patikim partneri irkoti, kurti bendraujant draug.ir bendradarbiaujant.Danai mans pa-iai veiklai apibdinti klausia, kodl tu tenlabai tinka Marselio dalyvauji, k ie pro- Prusto odiai: Tikras jektai tau ir institucijai atradim kelias tai duoda? Juk dalyvauda-ne nauj vietovi ie- mas nesigijai naujoskojimas, o regjimas kompiuterins techni-naujomis akimis. kos, nesuremontavai Puikiaivertinu n vieno kabinetoaugusij vietimo sistema. gyta andragogoGrundtvig program, j administruojani dar-Susimsiau, k i tikrj dalyvavimas patirtis, susirasta nauj draug, umegzti glau- buotoj profesionalum. Grundtvig programos veikloje dav ir duoda? desni ryiai, susipainta su kit ali kultra,Ai, kad esate.Drsiai galiu teigti, kad gavome nepapras- patobulintos usienio kalbos inios... Sukurti tai daug: tiek daug, kad nemanoma vertintivairs prasmingi produktai, krybikai pritai-Kdaini suaugusij mokymo centro jokia finansine iraika. kyta koleg ir partneri patirtis leidia nuolat direktorius Dangiras KainskasMOKOMS VIS GYVENIM 3 4. Grundtvig programa tai vartai tarptautin arenVilniaus dizaino mokymo centras daly- 2007 m. lapkriio 14 d. Prahoje vyks ileidome apie tai leidinuk. Nepaprastai vauja Grundtvig programoje nuo 2005 met.kontaktinis seminaras buvo labai naudingas, didel pasisekim turjo paroda Prisimi- iuo metu vykdome jau antrj projekt.nes padjo rasti partneri kitam Grundtvignimai. ioje parodoje buvo eksponuojami Projektas Sidabrinio amiaus moni este- projektui ir sukurti jo apmatus.senjor dails darbai, kuriuose perteikti j tin ir menin veikla (20052007) buvoNaujasis ms projektas Meninis mo-vaikysts ar jaunysts prisiminimai, ir jau- ms pirmasis ingsnis ieinant tarptau- kymas ir kultrin veikla, kaip bendravimonimo sukurti iuolaikiniai plakatai, kuri tin aren. Mes buvome io projekto koor-tarp kart pagrindas pradtas vykdyti 2008 tematika j seneli papasakotos istorijos dinatoriai, o partnerius turjome i Zelionosmeta