Mokom—s vis… gyvenim… Nr. 3

  • View
    2.735

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Švietimo mainų paramos fondo informaciniame leidinyje "Mokomės visą gyvenimą" galite rasti informaciją apie ŠMPF administruojamų projektų aktualijas, įvairius renginius, naujausius leidinius. Taip pat čia yra pateikiamos kitų ES paramą administruojančių organizacijų naujienos.

Text of Mokom—s vis… gyvenim… Nr. 3

  • 1. v i e t i m o m a i n p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y sMokoms vis gyvenim 2008 m. lapkritis, nr. 3 Ar greitai bga laikas?.. Ar spjame suvokti, k nuveikm kitiems ir 2009-ieji Europos krybikumo ir naujovi metai 3 psl. sau?.. Sunku bt suprasti, jei neturtume ko prisiminti ar pamatuot, vertinti, imokti, nesustotume pasidiaugt. Pristatome naujas Comenius ir Grundtvig veiklas 4, 5 psl. Baigia suktis antrj Mokymosi vis gyvenim programos met nau- j veikl ir moni, ambicing tiksl, intensyvaus darbo, pasiekim, MPF ir VDA Dizaino inovacij centro projektas 6 psl. iki, pasitenkinimo, tobuljimo, mokymosi karusel. Stabteljom kurtuvi diaugsmo (2008 m. liepos 29 d. siklme naujas patal-Lietuvos nacionalinis projektas pas), Sodinam med (mes u gamt), Bkim drauge (Baltijos ali nacionalini agentr metinis susitikimas Druskininkuose ir Baltijos a- Europos kultr dialogo metai (2008) 7, 8 psl. li projekt paroda EXPRO Taline) stotelse ir sukams toliau, palusiu greiiu lkdami pasitikti Europos krybikumo ir naujovi met ir nekan- traudami atsidkoti visiems, kurie mokosi vis gyvenim. Paraik 2 009 m. veikloms te ikimas4 psl.

2. Baltijos ali Nacionalini Agentr susitikimas i met rugsjo 35 dienomis vykotapti patrauklesniais iorje, nagrinjimui.mnes konkursai vyko paiose agentrose, penktasis Baltijos ali Nacionalini agentr Kit dien vadovai aptar tolesnio bendradar- prie susitikim keturi geriausi enklai buvo susitikimas. Susitikime dalyvavo vietimo mai- biavimo perspektyvas, pasiruoim parodai atsisti organizatoriams, renginio metu vyko n paramos fondo (LT), Akademini program EXPRO 2008 ir administruojam veikl anali- geriausij pristatymas ir balsavimas u la- agentros (LV), Valstybins vietimo vystymo zei. Koordinatoriai, dirbantys su viena ar kita biausiai patikus Baltijos ali bendradarbia- agentros (LV) bei Archimedes fondo (EE) dar-programa, turjo galimyb pasidalinti patirtimi vimo logotip. Nugaltoju irinktas vietimo buotojai. Jo metu buvo siekiama pasikeisti ir padiskutuoti aktualiais projekt administra- main paramos fondo logotipas, vaizduojantis darbine patirtimi administruojant tiek projek- vimo klausimais.tris mogeliukus, vaiuojanius vienu dviraiu. tus, tiek paias agentras. Susitikimo dalyviai, Jubiliejinio susitikimo proga buvo kuria- susibr maesnes grupeles, skmingai ap-mas ir renkamas Baltijos ali NA susitikimo tar bendrus projektus ir bendradarbiavimo logotipas, kur planuojame naudoti per ateity- galimybes ateityje. Viena susitikimo diena je vyksianius susitikimus bei bendrus Baltijos buvo skirta bendr klausim, toki kaip dar- ali organizuojamus renginius. Svarbiausia buotoj motyvacijos didinimas ir naudojamoskonkurso uduotis kuriamas enklas turjo priemons, paintiniai vizitai kitose agent-atspindti trij ali bendradarbiavim. Logo- rose, IT rankiai kasdieninje veikloje ir kaiptipo konkursas vyko keliais etapais: rugpjio 2 MOKOMS VIS GYVENIM 3. 2009-ieji Europos krybikumo ir naujovi metai Kiekvienais metais skelbiami teminiai Eu- nizacijomis, visuomeninmis ir region organi- ropos metai yra efektyvi priemon, padedantizacijomis, paskatinti vairi rengini, susijusi pateikti ikius, su kuriais susiduria Europa, su krybikumu ir naujovmis, organizatorius kelti visuomens smoningum, skleisti infor- atkreipti visuomens dmes met tem ir iradingumas ir inovacijos smulkaus ir macij apie gerj patirt, skatinti nuomoni naudoti met temos logotip. Siekiamyb vidutinio verslo pltros variklis. raik, pateikti tyrim duomenis ir skatinti to-sukurti sinergij tarp vairi vietimo, moks- lesnius tyrinjimus. Europos Sjungos Tarybos lo, profesinio mokymo, verslo ir meno srities Programos struktra ir valdymas 2008 m. kovo 28 dienos oficialiame silymeveikl grindiama poiriu, jog visi veiksmai Krybikumo ir naujovi metams skirtos Europos Parlamentui rekomenduojama pritar-turi prisidti gyvendinant valstybs pltros irveiklos bus gyvendintos per jau vykdomas ti, jog 2009-ieji metai bt paskelbti Europoskitas strategines programas. Pasirengim ben- i ES ir nacionalini biudet finansuojamas krybikumo ir naujovi metais, iam silymui dradarbiauti jau patvirtino Europos Komisijos veiklas ir programas, didija dalimi per pritarta 2008 m. rugsjo 26 dien.atstovyb Lietuvoje, LR Seimo Europos infor-Mokymosi vis gyvenim program. Europos 2009 m. tikslas remti valstybi nari pa- macijos biuras, vietimo informacini techno- krybikumo ir naujovi met paskelbimas yra stangas per mokymsi vis gyvenim skatinti logij centras, Tarptautini kultros programveiksmingas bdas sprsti Europai kylanius krybikum. Nauji produktai, paslaugos, pro- centras, Jaunimo tarptautinio bendradarbia- udavinius informuojant visuomen, sklei- cesai bei verslai ir j sinergija reikalauja i iuo- vimo agentra, V PROFAT, Paramos fondas diant informacij apie gerj patirt, skatinant laikinio mogaus gebjimo priimti naujas id- Europos socialinio fondo agentra, Kaunomokslinius tyrimus ir politines diskusijas. jas ir pritaikyti jas savo reikmms. Gebjimasprekybos, pramons ir amat rmai, ini eko- U programos gyvendinim Lietuvoje atsa- krybikai mstyti ir sprsti problemas iuolai-nomikos forumas, Lietuvos inovacij centras,kinga Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo kinje visuomenje savo svarba prilyginamas Lietuvos verslo paramos agentra, Vilnius Eu- ministerija. Jos pagrindins funkcijos: kitiems asmens gebjimams meniniams,ropos kultros sostin 2009, Lietuvos jaunimo paskirti nacionalin koordinatori; technologiniams, socialiniams gdiams. Taiorganizacij taryba, Lietuvos mokini informa- sudaryti prieiros grup; darnios pltros pagrindas, suteikiantis galimy- vimo ir technins krybos centras. tvirtinti nacionalin Europos krybikumo b asmenims ir visuomenei prisitaikyti globa- Be to, vietimo main paramos fondo at- ir naujovi met strategij; liame ini pasaulyje.stovas deleguotas vietimo ir mokslo ministe- tvirtinti koordinuojanios institucijos tei- rijos sudaryt darbo grup, kurios tikslas pa-kiamas ataskaitas. Bendradarbiavimas rengti gabi vaik ugdymo priemoni programNacionaline koordinuojanija institucija vietimo main paramos fondas, kuris yra20092012 m.LR vietimo ir mokslo ministro sakymu paskir- atsakingas u Europos krybikumo ir naujovi tas vietimo main paramos fondas. metams skirt rengini koordinavim, pirmNacionaliniai prioritetai kart ketina organizuoti renginius glaudiaigyvendinant 2009 met veiklas nacionali- Daugiau informacijos apie Europos kry- bendradarbiaudamas su ES bei LRV finansuo-niu lygiu, numatomi tokie prioritetai:bikumo ir naujovi metus, nacionalinius bei jamas programas administruojaniomis insti- sinergija tarp vairias ES ir LRV finansuoja- partneri organizuojamus renginius ir iniciaty- tucijomis, EK atstovybe, vietimo, inovacij ir mas programas gyvendinani institucij; vas Lietuvoje kvieiame skaityti interneto sve- profesinio mokymo srityje dirbaniomis orga- vaik krybikumo skatinimas ir ugdymas;tainje www.kurybiskumas2009.lt .MOKOMS VIS GYVENIM 3 4. Rengini anonsas2008 11 2728Erasmus student / perso-nalo praktikos Baltijos alyse: 2008 11 21 Leonardo da Vinci informa-2008 11 18Kokybs konkurso irEuropos paymjimostiprinant universitet beicinis seminaras Kvietimas laureat apdovanojimmoni bendradarbiavim,teikti paraikas 2009 m. renginys, VilniusVilniuskonkursui, Klaipda 2008 11 20 Leonardo da Vinci informa-2008 11 25 cinis seminaras KvietimasLeonardo da Vinci informa- teikti paraikas 2009 m.2008 11 25cinis seminaras Kvietimas2008 11 28 konkursui, iauliaiInformacinis seminarasNacionalin valorizaci- teikti paraikas 2009 m. Grundtvig ir Nordplus jos konferencija, konkursui, Panevys 2008 11 21 Adult Learning program Vilnius Comenius ir Nordplus dalyviams, Vilnius program informacinis seminaras, Vilnius Datos Comenius ir GrundtvigParaik teikimas 2009 metaisprogram naujovs Programos Projektai Artimiausios paraik teikimo 2009 metais paskutins datosComeniusDaugiaals partnerysts2009 m. vasario 20 d. GRUNDVIG SENJOR SAVANORI Dvials partnerysts 2009 m. vasario 20 d. PROJEKTAI Kvalifikacijos tobulinimas2009 m. sausio 16 d./ 2009 m. balandio 30 d./ 2009 m. rugsjo 15 d.Veikla yra atvira visiems penkiasdeimties Mokyklos, norinios priimti asistentus2009 m. sausio 30 d. Asistent praktika2009 m. sausio 30 d.ar vyresnio amiaus monms, kurie yra regis- Parengiamieji vizitai 2 mn. iki numatomo vizitotruoti vienos i ali, gyvendinani Mokymo- Comenius Regio projektai2009 m. vasario 20 d. Daugiaaliai projektai2009 m. vasario 27 d. si vis gyvenim program, pilieiai. Ypatingas Temini tinkl projektai2009 m. vasario 27 d. Papildom priemoni projektai 2009 m. vasario 27 d. dmesys skiriamas socialiai remtinoms mo-Leonardo da Vinci Mobilumo projektai2009 m. vasario 6 d.ni grupms ir tautinms maumoms. Naujovi perklimo projektai2009 m. vasario 27 d. Partnerysi projektai2009 m. vasario 20 d. Savanorysts projektai remia nepelno sie- Parengiamieji vizitai 2 mn. iki vizito kianias organizacijas ar visuomeniniu pagrin- Naujovi krimo projektai 2009 m. vasario 27 d. Temini tinkl projektai2009 m. vasario 27 d. du kuriamas iniciatyvas, taip pat skatina ben- Papildom priemoni projektai 2009 m. vasario 27 d. Erasmus universiteto chartija 2008 m. lapkriio 28 d. dradarbiavim tarp savanorius deleguojani Erasmus Intensyvs kalb kursai 2009 m. vasario 6 d.ir savanorius priimani organizacij. Sava- Intensyvios programos 2009 m. vasario 13 d. Daugiaaliai projektai2009 m. vasario 27 d. norysts projektai jungia dvi organizacijas. Temini tinkl projektai2009 m. vasario 27 d. Papildom priemoni projektai 2009 m. vasario 27 d. Deleguoti ir priimti savanorius gali bet kuri or- Mobilumo projektai2009 m. kovo 13 d.ganizacija, jeigu yra nustatyta, kad ji yra pajgi Mokymosi partnerysts 2009 m. vasario 20 d. Grundtvig Kvalifikacijos tobulinimas2009 m. sausio 16 d./ 2009 m. tai daryti efektyviai. Taiau turi bti paymta, balandio 30 d./ 2009 m. rugsjo 15 d. Parengiamieji vizitai 2 mn. iki numatomo vizito kad veiklos, kurias savanoriai ketina vykdyti, Suaugusij vietimo darbuotoj vizitai 2009 m. balandio 30 d. , rugsjo 15 d. bus nesusij