Mokom—s vis… gyvenim… Nr. 1

  • View
    2.353

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Švietimo mainų paramos fondo informaciniame leidinyje "Mokomės visą gyvenimą" galite rasti informaciją apie ŠMPF administruojamų projektų aktualijas, įvairius renginius, naujausius leidinius. Taip pat čia yra pateikiamos kitų ES paramą administruojančių organizacijų naujienos.

Text of Mokom—s vis… gyvenim… Nr. 1

  • 1. v i e t i m o m a i n p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i sl e i d i n y s Mokoms vis gyvenim2007 spalis, 1 nr. 2007 m. sausio 2-oji oficiali vietimo main paramos fondo veiklos Lietuvos mokymo institucijoms suteiktas Europos pradia. Organizacijos, kuriai pavesta iki 2013 m. atlikti labai daug: pa siekti ambicingus tikslus, prisidti gyvendinant mokymosi vis gyvenim kokybs paymjimas 9 p. strategij, mokytis paiai. Prabgus beveik metams, jau galime vertinti nuveiktus darbus, persvarstyti galimybes, pasverti norus. Siekdami i Pasinaudokime NordPlus programos galimybmis! 6 p. saugoti savo pirmtak ES Leonardo da Vinci ir Socrates fond sukurtas vertybes ir padidinti administruojam iniciatyv bei savo veiklos patrau2007 m. veiklos rezultatai 2 p. klum, prieinamum ir kokyb, tsiame tradicij apvelgti pagrindinius darbus bei pateikti artimiausius planus fondo leidiamame laikratyje. Ti Erasmus 20meio savait Lietuvoje 10 p. kims, kad leidinys bus laukiamas ir maloniai skaitomas, o jame pateikia ma informacija bus naudinga ir savalaik. Tikims ir atsiliepim, diskusij, idj. Esame pasireng mokytis kartu.Renginianonsai 4 p.

2. Fondo veikla vietimo main 2007 m. kovo 30 d. fondui pateikta2007 m. kovo 30 d. fondui pateikta paramos fondo gautParaik tipasParaikPripaintaParaik tipasPateikta Patvirtinta skaiius netinkamomisparaik apvalgaComenius partnerystErasmus student ir 4845 Daugiaals partnerysts25223 personalo mobilumui bei Partnerysts pratsimui8110 mobilumo organizavimui 2007 metais vietimo main paramos Dvials partnerysts3232007/2008 m.m. fondas (toliau tekste MPF) gavo 922 parai Comenius kvalikacos 12810 Erasmus Intensyvi 10 5 kas dalyvauti Mokymosi vis gyvenim tobulinimas kalb kurs organizavimas programos veiklose. Pristatome trumpComenius asistent praktika25 1 2007/2008 m.m. gaut paraik apvalg. Mokyklos, norinios priimti170Erasmus IP6 4 Comenius asistentKonsorciumo paraika0 0 COMENIUS Erasmus studentNorime pasidiaugti, kad Js aktyComenius partnerysi pasiskirstymasstauotms organizuoti viai teikiate paraikas Mokymosi vis pagal projektus 2007 m. gyvenim programos 2007 met Comenius20072008 m. m. student ir personaloParaik tipas Patvirtinta Pateikta programos veikloms finansuoti. Nuo pat mobilum partnerines institucijas orgaDvials partnerysts 829 dalyvavimo Europos Sjungos Socrates nizuos 45 auktosios mokyklos, i kuri 3Daugiaals partnerysts 60219 programoje (Mokymosi vis gyvenim programoje dalyvauja pirm kart.Tstiniai projektai7376 programos pirmtak) pradios paraik 2007 m. paraik mobilumo organiza skaiius kasmet auga. iemet gavome revimui pateik tik viena institucija, atstovau kordin skaii paraik 538 paraikas ERASMUSjanti mokslo institutams. Tai Matematikos ir 2007 m. vasario 28 d. Europos Komisijai dalyvauti Comenius veiklose. informatikos institutas.Erasmus Universiteto Chartijai (EUC) gauti ir Comenius partnerysi paraikos20082013 m. Erasmus programoje dalyvauti 19982007 m.paraikas pateik 49 Lietuvos auktojo moksPasiskirstymas pagal auktjPatvirtinta Pateiktalo institucijos. I j 42 institucijos, iki 2006mokykl tipusmet turjusios EUC, bei 7 naujos institucijos. 199844 18Patvirtintos 46 Lietuvos auktojo mokslo ins universitetai 19994756 titucijos, i kuri 33 gavo Iplstin ErasmusUniversiteto Chartij, leidiani organizuoti 26 2000 61 70student praktikas usienio monse, ir 13 kolegijos 2001 108146Standartin Erasmus Universiteto Chartij. 2 2002 121148Patvirtintos EUC paraikos mokslo institutai2003891822004 183292 2007 m. Erasmus programos biudet 42 2005 195385sudaro 4 433 893 eurai, i j didiausia dalissenosskiriama student mobilumui (3 478 628 2006 203398 3eurai). Kitoms Erasmus programos veikloms 2007 142365 naujos 2 MOKOMS VIS GYVENIM 3. (personalo mobilumui, mobilumo organizavi dalyvavo 73 Lietuvos organizacijos i vist konkursui alies auktosios mokyklos mui, intensyvioms programoms ir inten Lietuvos apskrii. Daugiausia paraik gauta pateik net 6 paraikas. Pasibaigus paraik syviems kalb kursams) skirtos maesnsi Vilniaus, Kauno ir iauli apskrii.vertinimui, finansavimui buvo patvirtinti sumos. 65 kokybikiausi ir aukiausiais balais2007 m. teikt projekt pasiskirstymasvertinti mobilumo bei 5 naujovi perklimo Erasmus biudetas 2007 m.pagal apskritis projektai. rezervin sra buvo traukta 18 SM 3 478 628teigiamai vertint mobilumo ir 4 naujoviApskritisProjetai PM443 056perklimo projekt.Vilniaus apskritis 36OM398 750 Kauno apskritis 25IP95 447iauli apskritis 15I-OJO ETAPO PAINTINI VIZITEILC18 012Klaipdos apskritis9KONKURSASAlytaus apskritis7Iojo etapo Paintini vizit paraikPanevio apskritis3teikusi organizacij statistikaUtenos apskritis 313Teli apskritis 3 GRUNDTVIGmokymo staigosMarijampols apskritis 2Nuo pat dalyvavimo Europos Sjungos 15Taurags apskritis 1 programoje Socrates pradios paraikmokymo bei skaiius dalyvavimui suaugusij vietimui 2007 m. projektus teikusi organizacij vietimo centrai skirtuose projektuose kasmet auga. iais statistika metais gavome 179 paraikas dalyvavimui 5 Profesin mokykla36 Grundtvig programos veiklose.miest ir rajon savivaldybs Kita 23mon5 2007 m. kovo 30 d. vietimo mainMPF pateiktos 37 Iojo etapo Paintini Universitetas3 paramos fondui pateiktavizit paraikos. I pateikt paraik 33 tenki Kolegija 3na formalius tinkamumo kriterijus. Daugiau Paraik tipasGautaPatvirtintaDarbo rinkos mokymo centras 3sia paraik gauta i Vilniaus 16. Po kelias Grundtvig mokymosi 131 57paraikas gauta i Vilkavikio , Kurn, partnerystKlaipdos , Raseini ir Taurags. Ekspertai, Grundtvig kvalifikacijos6938 Aktyviausiai 2007 m. Leonardo da Vinci vertindami paraik turinius, didiausi d tobulinimasprogramos projekt konkurse dalyvavo ames kreip paraikos teikjo motyvacij beilies profesins mokyklos, kurios pateik 61 interesus dalyvauti Paintiniuose vizituose,projekto paraik. Kadangi nuo 2007 m. uni kandidato numatom poveik asmeninms bei LEONARDO DA VINCIversitetai ir kolegijos nebegali teikti paraikprofesinms kompetencijoms ir organizacijai,vietimo main paramos fondui buvoLeonardo da Vinci programos mobilumokurioje dirba paraikos teikjas. Iojo etapo pateiktos 104 projekt paraikos, i j 93 pa projektams, auktosios mokyklos konkursePaintini vizit paraik atrankos komisijos raikos, skirtos mobilumo projektams, ir 11 dalyvavo ne taip aktyviai kaip ankstesniais posdio metu nusprsta skirti finansavim naujovi perklimo projektams. Konkursemetais. Taiau naujovi perklimo projek 17 dalyvi. MOKOMS VIS GYVENIM3 4. 10.2511.22 RenginiLeonardo da Vinci informa cinis seminaras KvietimasGrundtvig informacinisseminaras Suaugusij11.29anonsai teikti paraikas 2008 m. konkursui, Vilniusvietimo savaits metu,VilniusInformacinis seminarasKvietimas teikti paraikas 2008 m. konkursui, 11.07-10 Panevys 11.23 Leonardo da Vinci tarptau tinis kontaktinis seminaras Grundtvig ir Leonardo da Vinci 12.06 teminio monitoringo seminaras Tarptautinis profesinio NordPlus steigiamoji apie lygias galimybes socialins rengimo dalyvi bendradar konferencija, Vilnius atskirties grupms, Vilnius biavimasDatosFondo koleg veiklaParaik teikimasTarptautiniai jaunimoapdovanojimai Programos ProjektaiArtimiausios paraiknauja neformalausteikimo datosComenius Daugiaali partneryi projektai2008 m. vasario 15 d.ugdymo programa Dviali partnerysi projektaiLietuvoje Kvalifikacijos tobulinimo projektai2008 m. sausio 31 d.Mokykl, norini priimti asistentus, paraikosAsistent praktikaTarptautiniai jaunimo apdovanoji Parengiamieji vizitai2 mn. iki vizitomai tai pasaulyje gerai inoma savs Daugiaaliai projektai 2008 m. vasario 29 d.ugdymo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki Temini tinkl projektai 25 met. Ji buvo sukurta 1956 m. Jungtinje Papildom priemoni projektai Karalystje Edinburgo hercogo iniciatyva. PerLeonardo da VinciMobilumo projektai 2008 m. vasario 8 d.pusimt gyvavimo met programa pasklido Naujovi perklimo projektai 2008 m.kovo 14 d. daugiau nei 120 pasaulio ali, traukdama Partnerysi projektai 2008 m. vasario 15 d.daugiau kaip 6 milijonus dalyvi. Parengiamieji vizitai2 mn. iki vizitoProgramos esm veikti asmeninius Naujovi krimo projektai 2008 m. vasario 29 d.ikius, kurie skatint jaunus mones tapti Temini tinkl projektai atsakingais, aktyviais pilieiais, prisidedan Papildom priemoni projektai iais prie visuomens gerovs. Tai savanoriErasmusErasmus universiteto chartija 2007 m. lapkriio 30 d.ka veikla, nepripastanti jokios konkurenci Mobilumo projektai 2008 m. kovo 14 d.jos, skatinanti savs painim ir tobuljim. Intensyvs kalb kursaiTarptautiniuose jaunimo apdovanojimuose Intensyvios programosgali dalyvauti visi, atitinkantys amiaus Daugiaaliai projektai 2008 m. vasario 29 d.kriterij. Protin, fizin negalia ar socialins Temini tinkl projektai slygos negali trukdyti tapti programos Papildom priemoni projektai dalyviu.GrundtvigMokymosi partnerysi projektai2008 m. vasario 15 d.Program sudaro trys lygiai, kuriuos vei Kvalifikacijos tobulinimo projektai2008 m. sausio 31 d.kus gaunamas atitinkamas apdovanojimas Parengiamieji vizitai2 mn. iki vizitobronzinis, sidabrinis ir auksinis. Siekiant Daugiaaliai projektai 2008 m. vasario 29 d.gyti apdovanojim, reikia vykdyti keturias Temini tinkl projektai programos dalis paslaugas (pavyzdiui, Papildom priemoni projektai teikti pirmj pagalb, padti pagyvenusiemsEuroposMet kalb projekto konkursas2008 m. rugsjo 21 d.monms, rpintis gyvnais ir pan.), ekspepaymjimasMet kalb mokytojo konkursasdicijas (leistis yg psiomis, baidarmis, Met kalb mokinio konkursasdviraiais, irgais), gdius (groti muzikosPaintiniai vizitaiBuv Arion ir Cedefop vizitai2008 m. balandio 30 d.instrumentu, mokytis usienio kalb, vaidinti centralizuoti projektai 4 MOKOMS VIS GYVENIM 5. 11.26 Comenius 1 mokyklos tobulinimo projekt valori 12.13 zacjos konferencija, VilniusInformacinis seminaras potencialiems Comenius ES programa Kultra kvalifikacijos tobulinimo 12.14 Leonardo da Vinci valoriza atvira ir vietimoveiklos dalyviams, Vilniuscijos konferencija ir Euro iniciatyvoms pos paymjimo laureat apdovanojimo renginys, Vilnius Europos Sjungos kultros programakultros