Konferencija â€‍ KARJERA BE SIEN² MOKYMOSI VIS„ GYVENIM„ KONTEKSTE “

 • View
  60

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konferencija „ KARJERA BE SIENŲ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ KONTEKSTE “. Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa, ugdymo karjerai problemos ir perspektyvos Lietuvoje Eg lė Zybartienė , LR Švietimo ir mokslo ministerijos - PowerPoint PPT Presentation

Text of Konferencija â€‍ KARJERA BE SIEN² MOKYMOSI VIS„ GYVENIM„ KONTEKSTE...

 • Konferencija KARJERA BE SIEN MOKYMOSI VIS GYVENIM KONTEKSTE

  Nacionalin profesinio orientavimo vietimo sistemoje programa, ugdymo karjerai problemos ir perspektyvos Lietuvoje Egl Zybartien , LR vietimo ir mokslo ministerijosBendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento atstov 2010-12-16Vilnius

 • PROGRAMOS KRIMO PRIELAIDOS Teisin aplinka (Lietuva):

  - vietimo statymas (2003) - Profesinio mokymo statymas (2007, 2009)- Uimtumo rmimo statymas (2006)- Mokslo ir studij statymas (2009)

  - Profesinio orientavimo strategija (2004)- Mokymosi vis gyvenim strategija (2005)- Valstybins vietimo strategijos nuostatai 2003-2012 m. (2003)

 • Teisin aplinka (ES):

  European Council Resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe (2004)European Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies (2008)Education and training (2010, 2020) Lifelong learning strategy, EU2020New skills for new jobskt.

 • Profesinio orientavimo strategija (2004)Profesinio orientavimo paslaugos apima plai paslaug srit, kuri sudaro:profesinis vietimas konsultavimas informacijos sklaida darbinimo paslaugos kt.

  Informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugos priklauso tai paslaug sriiai, kuri padeda asmenims neatsivelgiant j ami ir gyvenimo etap pasirinkti savo keli vietimo, mokymo bei uimtumo srityse ir aktyviai kurti savo profesin karjer.

 • Viena i profesinio orientavimo paslaug profesinis vietimas (career education) kaip mokymo programos dalis ir kita mokymo institucijose vykdoma veikla, kurios tikslas padti besimokantiems isiaikinti bsimosios profesins karjeros tikslus, susipainti su darbo pasauliu bei padti jiems gyti gebjimus profesinei karjerai planuoti

 • ES struktrins paramos panaudojimo galimybs profesinio orientavimo sistemos ir paslaug pltotei Lietuvoje (1):

  ESSF paramos (2004-2006) programavimo etapasVienas i prioritet mokymosi vis gyvenim skatinimas, profesinis konsultavimas ir orientavimas, Profesinio orientavimo strategijos (2004) gyvendinimas

  vietimo ir mokslo ministerijos valstybins svarbos projektai (2005-2008):Profesinio orientavimo sistemos sukrimas ir diegimas Projekto partneriai: LMITKC, LDRMT Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) sukrimas ir pltojimas Projekto partneris ITC

 • Konkursiniai projektai (2005-2008):VU Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaug modernizavimas diegiant viening karjeros projektavimo kompetencij ugdymo model kolegijose ir universitetuoseLU Efektyvus profesins karjeros projektavimas SMK Inovatyvs karjeros konsultavimo modeliai - skmingos integracijos darbo rink skatinimo priemon, kt.) Kauno rajono vietimo centrasProfesinio informavimo ir konsultavimo sistemos sukrimas Kauno rajono vietimo staigoseKt.

 • gyvendinus valstybins svarbos projektus parengta:9 normatyviniai dokumentai (standartai, metodins rekomendacijos)7 studijos (analizs, modeliai)8 mokymo programos ir 8 metodikos8 tip mokymai (vir 4600 mokym dalyvi)AIKOS programin ranga, informacin sistema8000 AIKOS profesij/kvalifikacij/studij ir mokymo program apraai640 PIT tinklas, 1600 kompiuterizuot darbo vietkt.

 • Situacijos SSGG analiz (2007)

 • ES struktrins paramos panaudojimo galimybs profesinio orientavimo sistemos ir paslaug pltotei Lietuvoje (2):

  Vienas i prioritet mokymosi vis gyvenim skatinimas, profesinis orientavimas. Profesinio orientavimo strategijos atnaujinimas Nacionalin profesinio orientavimo vietimo srityje programa (2007) Programos tikslai: Sudaryti slygas profesinio orientavimo sistemos pltrai: utikrinti jos vieningum ir nuoseklum pereinant i bendrojo lavinimo mokyklos profesines ar auktsias mokyklas, utikrinti profesinio orientavimo paslaug vairov, aukt kokyb ir prieinamum visiems vietimo sistemos dalyviams, skatinti profesinio orientavimo priemoni krim ir specialist rengim.

 • Pagrindiniai principai:

  valdymo-infrastruktros-turinio-personalo tobulinimasslyg asmens karjeros valdymo kompetencij ugdymui sudarymaststinumas ir perimamumas (bendrojo lavinimo, profesins, auktosios mokyklos)

 • Vykdomi NPO programos projektai (2010-2013):

  Ugdymo karjerai ir stebsenos modeli sukrimas ir pltra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas) (LMITKC)Auktj mokykl student ugdymo karjerai ir karjeros stebsenos modeli pltot ir diegimas, su studentais dirbani profesinio orientavimo specialist kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirt priemoni sukrimas (I etapas) (VU su partneriais)Viena i centrini abiej projekt veikl Ugdymo karjerai ir karjeros stebsenos modeli rengimasAtviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) pltot (ITC)

  Ryiai tarp NPO programos projektSinergija su kit program projektais pvz., MTP ir MTP+

 • NPO PROGRAMOS GYVENDINIMO KONTEKSTASProfesinio orientavimo strategijos ir jos gyvendinimo plano atnaujinimas (LRV 2008 m. programa)

  Bendriausi siekiniai:Tinkamai naudoti terminij (svok keitimo poreikis)Geriau susieti strategij su ES Tarybos 2004 ir 2008 m. rezoliucij dl orientavimo prioritetais, siekti derms su nacionalini ir ES strategij ir program prioritetais ir priemonmis Plaiau integruoti profesinio orientavimo strategij ugdym karjerai, kaip edukacin veikl, nukreipt apibrt rezultat individuali karjeros valdymo kompetencij gijim, siejant jas su bendrosiomis kompetencijomis. vertinti reali orientavimo sistemos padt, atlikti nauj SSGG analiz

 • Karjera vairi socialiai reikming mogaus vaidmen seka, kylanti i darbo, mokymosi, saviraikos ir laisvalaikio veikl ir apimanti asmens profesin gyvenim, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

  Karjeros valdymas tai asmens savs ir karjeros galimybi painimo, karjeros sprendim primimo, karjeros planavimo, derinimo su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimo procesas.

  Ugdymas karjerai - visuma priemoni (informavimas, konsultavimas, mokymas ir kt.), kuri tikslas iugdyti asmens karjeros valdymo kompetencijas.

 • Atnaujinama strategijaMisija skminga (prasminga, produktyvi ir pasitenkinim teikianti) karjera

  Vizija pasiekti, kad visuomens nariai gebt pltoti prasming, produktyvi ir pasitenkinim teikiani karjer.

  Tikslas sudaryti slygas/paskatas asmens karjeros pltojimui; gyti kompetencijas painti save, mokymosi/studij, darbo ir karjeros galimybes, gyti ini, gebjim, nuostat/vertybi, svarbi asmeninei karjerai valdyti (planuoti, gyvendinti, vertinti); skatinti karjeros pltojimui svarbi veikl ir paslaug pltr

 • Objektas ir apimtis: - vardinti pagrindinius veiksnius lemianius skming karjeros valdym ir apibdinti/vertinti i veiksni pasireikim, atskiriant individo lygmen ir visuomens (vairi institucij, interes grupi ir pan.) lygmen.- Suformuluoti bendrus principinius silymus kaip iuos veiksnius daryti palankesniais karjeros valdymui- Suformuluoti isamius silymus ir priemones karjeros valdymo paslaug sriiai

 • Bazins paslaugos ugdymas karjerai (karjeros valdymo kompetencij ugdymas), informavimas, konsultavimas, kt.Pagalbins paslaugos psichologin, socialin pagalba, darbinimas; paslaug teikimo form vairov, paslaug teikimo aspektai profesinis veiklinimas), kt.

  NPO programos projekt veikl ir rezultat reikm strategijos atnaujinimui (sprendim modeliavimas renkantis i galim alternatyv)

 • Situacijos SSGG analiz (2010)

 • Mokini ugdymo karjerai modelio tikslas - surasti geriausius sisteminius sprendimus, kaip utikrinti skming mokini pasirengim darbinei, tolimesnio mokymosi ir bendrai savo ateities projektavimo veikloms.

  Bendri reikalavimai:ugdymo karjerai strategija bei taktika: veiklos apimtys, tikslins vartotoj grups, bendrasis turinys, organizavimas (teisiniu, finansiniu ir administravimo aspektu), planavimo, valdymo ir gyvendinimo principai vykdymo tvarka, bdai, formos, principai ir vykdytojai bei j rengimas, infrastruktra (materialin technin baz, jos parengimas, ilaikymas ir kt.).metodins, programins ir technins priemonsmodelio diegimas (gyvendinimo rekomendacijos) ir ugdymo karjerai stebsenos principaiugdymo karjerai veikl pltros galimybs.

 • Pagrindiniai ugdymo karjerai modelio parametrai

  Sistemos misija, tikslai, udaviniai, principaiKarjeros valdymo kompetencijos (ugdomos kompetencijos, j vertinimo rodikliai)Paslaug tipai (informavimas, konsultavimas, ugdymas karjerai, profesinis veiklinimas, kt.;), j turinys ir formos (specialist pagalba, savarankiko darbo priemons IKT, kt.), reikalingi meterialiniai itekliai; ssajos su: kitais vietimo ir darbo rinkos sistem elementais: ugdymo turiniu (curriculum), aktyvios darbo rinkos priemonmis (darbinimo paslaugos), psichologine ir socialine pagalba ir kt. Paslaug vartotojai (tikslins grups) Paslaug teikjai (institucij ir specialist lygmuo; skaiius, statusas, rengimas, perkvalifikavimas, kompetencijos, veiklos udaviniai ir turinys, veiklos koordinavimas) Paslaug kokybs utikrinimo mechanizmai, stebsenaSistemos administravimas, koordinavimas, diegimas

  Dkoju u dmes!