MOKYMOSI VIS¤â€‍ GYVENIM¤â€‍ 2016. 12. 21.¢  3 ¤®VADAS Europos Komisijos Mokymosi vis¤ gyvenim¤ programos

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOKYMOSI VIS¤â€‍ GYVENIM¤â€‍ 2016. 12. 21.¢  3...

 • MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMOS

  LEONARDO DA VINCI

  2010 M. NAUJOVIŲ PERKĖLIMO PROJEKTŲ

  SĄVADAS

 • 2

  TURINYS

  ĮVADAS ............................................................................................................................................................................ 3

  I. NAUJŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ RENGIMAS ŠVIETIMUI IR VERSLUI ...... 4

  NOVATORIŠKŲ IR VERSLO PATIRTIMI GRĮSTŲ MOKYMO(-SI) METODŲ, SKIRTŲ GERINTI VERSLO ŠVIETIMO KOKYBĘ

  PERKĖLIMAS IR IŠVYSTYMAS ................................................................................................................................................ 4 NETKNOWING 2.0 ................................................................................................................................................................ 5 INOVATYVIŲ MVĮ TARPTAUTINIO VERSLO SKATINIMO PROGRAMA ...................................................................................... 6 REINTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ STIPRINANT VERSLUMO ĮGŪDŽIUS .................................................................................... 7 SPARČIAI AUGANČIŲ ĮMONIŲ KOUČINGAS ............................................................................................................................ 8 KOMPETENCIJOS INOVACIJŲ PLĖTOJIMUI METALO APDIRBIMO SEKTORIUJE ....................................................................... 9 KONFLIKTŲ VALDYMAS MAŽOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE ................................................................................................. 10

  II. INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TOBULINIMAS ........................................................ 11

  NEMOKAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO BALTIJOS ŠALYSE SKATINIMAS ........................................................ 11 SUB-SCRIPT: PALAIKOMOJI VARTOTOJŲ BAZĖ SOCIALINIO SUGRĮŽIMO KOORDINAVIMUI .............................................. 12 EUROPOS PEDAGOGŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR SERTIFIKAVIMAS, ORIENTUOTAS Į SAUGIAS INFORMACINES

  TECHNOLOGIJAS IR KIBERNETINIŲ PAVOJŲ PREVENCIJĄ ................................................................................................... 13

  III. PROFESINIO MOKYMO REZULTATŲ BEI FORMALIU IR NEFORMALIU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS................................................................................................. 14

  SLOT – SEKTORINIO MOKYMOSI REZULTATŲ SKAIDRUMAS .............................................................................................. 14 PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS .............................................................................................. 15 DAUGIAKALBIO MOKYMO PRIEMONĖ MOBILUMUI (MULTEMO) ........................................................................................ 16 GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ ŽODYNAS II ......................................................................................................................... 17 SEKTORINIŲ KVALIFIKACIJŲ SANDARŲ PALYGINAMUMAS IR PLĖTRA ................................................................................. 18 EUROPOS ECVET INICIATYVŲ REZULTATŲ PANAUDOJIMAS KŪRYBIŠKOMS DAŽYTOJŲ-LAKUOTOJŲ IR FLORISTŲ PROFESIJOMS/ECVET MA-FLO...................................................................................................................................... 19

  IV. PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMAS ........................................................................................... 20

  VADYBOS STUDIJŲ PATRAUKLUMO IR KOKYBĖS DIDINIMAS TAIKANT VIRTUALIĄ SIMULIACINĘ PRIEMONĘ „EMERALD

  FOREST“ ............................................................................................................................................................................. 20 TRADICINĖS ARCHITEKTŪROS IR MIESTŲ PLĖTROS STUDIJOS EUROPOS SENUOSE MIESTUOSE ..................................... 21 MECHATRONIKOS SUVOKIMAS MAŽOSE IR VIDUTINIO DYDŽIO ĮMONĖSE BEI PROFESINIS UGDYMAS TURKIJOS AUKŠTOJO

  MOKSLO INSTITUCIJOSE ..................................................................................................................................................... 22 PROGRAMŲ RUOŠIMAS EUROPINIO LYGIO SUVIRINIMO KONTROLĖS SPECIALISTŲ RUOŠIMUI .......................................... 23

  V. PAMEISTRYSTĖ IR DARBO RINKOS POREIKIŲ ATITIKIMAS .................................................................... 24

  PAMEISTRYSTĖS PLĖTOJIMAS LIETUVOS PROFESINIO RENGIMO SISTEMOJE REMIANTIS VOKIETIJOS, PRANCŪZIJOS,

  JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR NYDERLANDŲ PATIRTIMI (DEVAPPRENT) ......................................................................... 24 VOGS+DEAF: EUROPINIO PROFESINIO ORIENTAVIMO KURTIESIEMS STANDARTO MODELIO, VYSTOMO EUROPOS SĄJUNGOS LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS RĖMUOSE, LYGIAGRETUS KŪRIMAS LIETUVOJE IR VENGRIJOJE SU

  ESTIJOS IR VOKIETIJOS PAGALBA ...................................................................................................................................... 25

 • 3

  ĮVADAS

  Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci

  naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, kuriais siekiama gerinti Europos

  profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių

  Leonardo da Vinci programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba

  rezultatus į valstybines arba privačias profesinio mokymo sistemas ir organizacijas šalyje,

  regione ar tam tikrame ekonominiame sektoriuje.

  2010 m. vasario 26 d. Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektų

  konkursui buvo pateikta 20 paraiškų, kurių kokybę vertino išoriniai ekspertai. 5

  kokybiškiausios paraiškos buvo finansuotos. 2010 m. konkurse aktyviausiai dalyvavo

  kolegijos, profesinės mokyklos institucijos bei universitetai. Šiems projektams įgyvendinti

  buvo skirtas 858.157 eurų finansavimas.

  2010 m. Lietuvos organizacijos naujovių perkėlimo projektuose aktyviai dalyvavo

  ne tik kaip koordinatorės, bet ir kaip kitose šalyse finansuotų projektų partnerės. Šiame

  sąvade pristatyti ne tik 5 Lietuvoje finansuotų projektų rezultatai, tačiau ir rezultatai 17

  Lietuvos organizacijų, kurios kaip projekto partneriai įgyvendino projektus finansuotus

  Norvegijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Latvijoje, Ispanijoje, Italijoje, Austrijoje,

  Vokietijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Projektai sąvade suskirstyti pagal temas.

  Platesnę informaciją apie šiuos projektus taip pat galima rasti Leonardo da Vinci

  naujovių perkėlimo projektų duomenų bazėje ADAM http://www.adam-europe.eu.

  http://www.adam-europe.eu/

 • 4

  I. NAUJŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ RENGIMAS ŠVIETIMUI IR VERSLUI

  Novatoriškų ir verslo patirtimi grįstų mokymo(-si) metodų, skirtų gerinti verslo švietimo kokybę perkėlimas ir išvystymas

  Projekto numeris 2010-1-PL1-LEO05-11462

  Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

  Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education

  Dotacijos gavėjas Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PL al. Niepodległości 10 61-875 Poznań

  Skirta Leonardo da Vinci dotacija

  296.350,00 EUR

  Projekto trukmė 24 mėn.

  Projekto partneriai

  1. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, LT 2. Navigator Consulting Advisors Limited Liability Partnership, UK 3. Wielkopolska Chamber of Commerce and Industry, PL 4. Elmfield House Associates Limited, UK

  Projekto tikslinė grupė Dėstytojai ir instruktoriai, verslo įmonės

  Projekto aprašymas

  Projekto tikslas – perkelti ir įdiegti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(-si) metodus, skirtus verslo išsilavinimo kokybės gerinimui. Projekto rezultatai:

  1. apmokyta 30 dėstytojų ir instruktorių, kurie geba rašyti atvejus,

  2. parengti 5 tinkami verslo atvejai apie Lietuvos verslo vystymą(-si) ir 5 mokymo instrukcijos,

  3. apmokyta 30 dėstytojų ir instruktorių, kurie geba mokyti atvejo analizės metodu,

  4. parengta atvejo analizės mokymo medžiaga.

  Projekto interneto svetainė

  -

  Kontaktinis asmuo

  Maciej Pietrzykowski maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

  mailto:maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

 • 5

  NetKnowing 2.0 Projekto numeris 2010-1-ES1-LEO05-21054

  Projekto pavadinimas projekto darbine kalba

  NetKnowing 2.0

  Dotacijos gavėjas Iturbrok S.L., ES Pza. Miguel de Barandiaran, 5-Of. 5 31014 Pamplona, Spain

  Skirta Leonardo da Vinci dotacija

  219.189,00 EUR

  Projekto trukmė 24 mėn.

  Projekto partneriai 1. Šaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, LT 2. Tempo Training and Consulting, CZ 3. Educational Media Research Centre of the University of

  Limerick, IE 4. Institut Arbeit und Technik, DE 5. Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e

  Industria, PT

  Projekto tikslinė grupė Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių vadovai ir vadovaujantys darbuotojai, aukštesnio vidutinio lygio SVV įmonių darbuotojai, atsakingi už skyrių darbuotojų koman