Mokymosi vis… GYVENIM„ PROGAMA IR BSIMA progra MA

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mokymosi visą GYVENIMĄ PROGAMA IR BŪSIMA progra MA. Mokymosi visą gyvenimą programa. Europos Parlamentas ir Europos Taryba N r . 1720/2006/ES laikotarpis : 2007–2013 Pagrindinės tikslinės grupės : asmenys ( mokiniai , studentai , dėstytojai, švietimo sektoriaus darbuotojai) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mokymosi vis… GYVENIM„ PROGAMA IR BSIMA progra MA

 • MOKYMOSI VIS GYVENIM PROGAMA IRBSIMA PROGRAMA

 • Mokymosi vis gyvenim programa Europos Parlamentas ir Europos Taryba Nr. 1720/2006/ES laikotarpis :20072013

  Pagrindins tikslins grups: asmenys (mokiniai, studentai, dstytojai, vietimo sektoriaus darbuotojai) organizacijos (mokyklos, vietimo sentoriuje dirbanios organizacijos, darbo biros ir t.t.)

  33 dalyvaunios alys (28 ES alys narys + Norrvegija, Islandija, Lichtenteinias, Turkija and veicarija)

 • *Mokymosi vis gyvenim programa 20072013

  33 dalyvaujanios alys

 • *COMENIUS programa

  Comenius programa orientuota ikimokyklin ir mokyklin ugdym.

  Ji skirta mokiniams, mokytojams, vietinei valdiai, tv asociacijoms, nevyriausybinms organizacijosm, mokytoj vietimo institucijoms, universitetams, vietimo sektoriaus personalui.

 • *COMENIUS programos tikslaiSkatinti tarptautin mokykl ir pedagog bendradarbiavim ir mainusRemti nauj pedagogini metod diegimSkatinti gerosios patirties ir naujovi mokykl valdymo srityje sklaidPltoti ir skleisti kovos su socialiniu atskyrimu ir mokyklos nelankymu metodus, skatinti mokini su specialiaisiais ugdymo poreikiais integracij, skatinti lygi galimybi vietime sudarymSkatinti informacijos ir komunikacijos priemoni naudojim mokykliniame ugdymeSkatinti Europos kalb mokym/mokymsiSkatinti tarpkultrin vietim

 • *COMENIUSCOMENIUS Parengiamieji vizitaiCOMENIUS Asistent praktikaCOMENIUS individualus mokini judumasCOMENIUS Kvalifikacijos tobulinimas COMENIUS Daugiaals mokykl partnerysts COMENIUS Dvials mokykl partnerysts COMENIUS Regio partnerystsCOMENIUS Daugiaaliai projektaiCOMENIUS Daugiaaliai tinklaiCOMENIUS Pagalbins priemons eTwinning

 • *

  Erasmus programa skirta auktajam mokslui

  Jos tikslas - stiprinti europin bendradarbiavim auktojo mokslo srityje ir tuo prisidti prie mogikj itekli kokybs gerinimo visose dalyvaujaniose alyse.

  Erasmus programa remia:tarptautin Europos universitet bendradarbiavimstudent ir dstytoj mobilumtematinius tinklus

 • *ERASMUS Erasmus skiria mobilumo stipendijas daugeliui tkstani auktj mokykl student, kartu padeda siekti europini studij standart tiems studentams, kurie tiesiogiai nedalyvauja mainuose. Skatinamas pedagoginio personalo mobilumas, taip pat daug kit priemoni, kuri tikslas yra tarptautinio bendradarbiavimo pagalba tobulinti mokymo programas, rengti naujus kursus, skatinti naujoves. Ypatinga reikm teikiama tarptautiniam studij kokybs pripainimui, skatinant atviros europinio bendradarbiavimo erdvs auktojo mokslo srityje pltr.Erasmus programa yra atvira vis tip auktojo mokslo staigoms, ji apima visas disciplinas ir studij lygius, skaitant ir doktorantr.

 • **ERASMUSERASMUS Parengiamieji vizitaiERASMUS Judumas ERASMUS Student judumasERASMUS Darbuotoj judumasERASMUS Kalb kursaiERASMUS Intensyvios programosERASMUS Akademiniai tinklaiERASMUS Multilateral ProjectsERASMUS Pagalbins priemons

 • *LEONARDO da VINCI Konkrets tikslairemti profesinio mokymo ir tolesns profesinio mokymo veiklos dalyvius, jiems gyjant ini ir jomis naudojantis, gyjant gdius ir kvalifikacij, kuriais skatinamas asmeninis tobuljimas, didinamos uimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybs; remti profesinio mokymo sistem, institucijir stauoi programkokybs gerinim ir naujoves; didinti profesinio mokymo bei judumo patrauklumdarbdaviams ir asmenims, taip pat sudaryti geresnes dirbani stauotoj judumo slygas.

 • *LEONARDO da VINCI Veiklos tikslaigerinti pirminiame bei tstiniame profesiniame mokyme dalyvaujani moni judumo Europos mastu kokyb ir padidinti jo mast, kad iki Mokymosi visgyvenim programos pabaigos stauoi monse skaiius btbent 80 000 per metus; pagerinti Europos staigar organizacij, teikianigalimybes mokytis, moni, socialini partneriir kitsusijusiinstitucijbendradarbiavimo kokybir padidinti jo mast; sudaryti slygas naujovikos praktikos pltotei ir perdavimui profesinio mokymo, iskyrus auktj moksl, srityje, skaitant vienos dalyvaujanios alies patirties perdavim kitoms dalyvaujanioms alims; pagerinti kvalifikacijir gebjim, skaitant gytuosius neformaliu ir savaiminiu mokymusi, skaidrum bei pripainim; satinti modernijusienio kalb mokymsi; remti naujovik, IRT pagrstmokymosi visgyvenimturinio, paslaug, pedagogikos ir praktikos pltojim.

 • *LEONARDO da VINCI

  LEONARDO DA VINCI Parengiamieji vizitaiLEONARDO DA VINCI IVT Judumas ir partneryst LEONARDO DA VINCI Naujovi perdavimasLEONARDO DA VINCI Daugiaaliai projekta- naujovi krimas LEONARDO DA VINCI TinklaiLEONARDO DA VINCI Papildomos priemons

 • **GRUNDTVIG skirta suaugusj vietimui

  Konkrets tikslai reaguoti senjanios Europos visuomens reikmes vietimo srityje; padti suaugusiesiems rasti bdgilinti inias ir gerinti gebjimus.

 • **GRUNDTVIG Veiklos tikslai: a) pagerinti suaugusijvietimo dalyvijudumo Europos mastu kokybir galimybes juo pasinaudoti ir padidinti jo mast, kad iki 2013 m. judisuaugusij skaiius bt bent 7 000 per metus; b) pagerinti Europos organizacij, susijusisu suaugusij vietimu, bendradarbiavimo kokyb ir padidinti jo mast; c) padti monms i paeidiamsocialini grupi ir socialin atskirt patiriantiems asmenims, vis pirma tiems vyresnio amiaus monms, kurie mokyklas met negij btiniausios kvalifikacijos, siekiant suteikti jiems papildom galimybi pasinaudoti suaugusijvietimu; sudaryti slygas suaugusij vietimo naujovikos praktikos pltojimui ir jos perdavimui, skaitant vienos dalyvaujanios alies patirties perdavim kitoms dalyvaujanioms alims; remti naujovik, IRT pagrstmokymosi vis gyvenim turinio, paslaug, pedagogikos ir praktikos pltojim; f) gerinti pedagogikos metodus ir suaugusij vietimo organizacij valdym.

 • **GRUNDTVIG

  GRUNDTVIG Parengiamieji vizitaiGRUNDTVIG Main programos GRUNDTVIG Asistent praktikaGRUNDTVIG Kvalifikacijos klimasGRUNDTVIG SeminaraiGRUNDTVIG Mokymosi partnerystsGRUNDTVIG Senjor savanorysts projektaiGRUNDTVIG Daugiaaliai projektaiGRUNDTVIG TinklaiGRUNDTVIG Papildomos priemons

 • *SKERSIN PROGRAMA

  Skersine programa remiamas Europos vietimo ir mokymo politikos, nustatytos strateginje programoje ET 2020, horizontalij aspekt gyvendinimas, skaitant mokymosi vis gyvenim realizavim gyvendinant mokymosi vis gyvenim strategijas ir kuriant kvalifikacij sandaras bei priemones, padsianias rasti lankstesni mokymosi bd.

  Keturios pagrindins veiklos:POLITINIS BENDRADARBIAVIMAS IR INOVACIJOS KALBOSINFORMACIJOS IR RYI TECHNOLOGIJOS IRT REZULTATSKLAIDA IR NAUDOJIMAS

 • Ateitis

 • GRUNDTVIG: LIBRARIES

 • Pagrindiniai skaiiai (20142020)Erasmus +

  Bendras biudetas 19 milijard (skaitant 1.8 milijard tarptautiniam bendradarbiavimui) Judumo galimybs5 milijonai asmenAuktasis mokslas2.2 milijonai student Darbuotoj mobilumas1 milijonai mokytoj, jaunimo darbuotoj bei kito personalo Profesinis mokymas735 000 studentSavanoryst ir jaunimo mainai540 000 jaunimoMagistro program paskol shcema 330 000 studentTarptautiniai studentai135 000 studentJungtins dotacijos34 000 studentBendradarbiavimas:Strategins partnerystsDaugiau nei 20 000 partnerysiDaugiau nei 115 000 institucijini aljansai 200 aljans2000 aukttojo mokslo institucij ir verslo moni Sektoriniai gdi aljansai 200 aljans2000 vietimo bei mokslo teikj ir verslo moni

 • Dkojame u dmes!Mokymosi vis gyvenim programa: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme

  Erasmus+: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

  *