Vis… gyvenim… trunkanio profesinio orientavimo politikos ir sistem³ tobulinimas

  • View
    1.082

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Europos rekomendacinės priemonės

Text of Vis… gyvenim… trunkanio profesinio orientavimo politikos ir sistem³ tobulinimas

  • 1. Vis gyvenimtrunkanio profesinio orientavimo politikos ir sistem tobulinimas Europos rekomendacins priemons Liuksemburgas: Europos Bendrij oficialij leidini biuras, 2005 m.

2. vietimo main paramos fondas, 2007Papildom informacij apie Europos Sjung galima rasti internete.Galima prisijungti prie Europos serverio (http://europa.eu.int). Informacijos katalogas yra pateikiamas io leidinio gale.Liuksemburgas: Europos Bendrij oficialij leidini biuras, 2005 m. ISBN 92-896-0402-6 Europos profesinio mokymo pltros centras, 2005 leidin galima dauginti, jeigu nurodomas altinis. 3. Europos profesinio mokymo pltros centras (CEDEFOP) yra Europos Sjungos informacinis profesinio rengimo ir mokymo centras.Mes teikiame informacij apie profesinio rengimo ir mokymo sistemas bei j analizes,politik, mokslinius tyrimus bei praktik.CEDEFOP buvo kurtas 1975 m.Tarybos reglamentu (EEC) Nr.337/75.Europa 123 GR-570 01 Salonikai (Pilja)Pato adresas: PO Box 22427 GR-551 02 ThessalonikiTel.: (30) 23 10 49 01 11, faks.: (30) 23 10 49 00 20 El.p.: info@cedefop.eu.int Interneto svetain: www.cedefop.eu.intInteraktyvi interneto svetain: www.trainingvillage.gr Vert vertj biuras Magistrai Vertim redagavo vertj biuras Magistrai Dizainas Interse Spausdino Sapn sala Tiraas 1000 egz.is leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. is leidinys atspindi tik autoriaus poir, todl Komisija negali bti laikoma atsakinga u bet kok jame pateikiamos informacijos naudojim. Redagavo: CEDEFOP Jennifer Wannan, John McCarthy Projekt vadovai U leidinio paskelbim atsakingas: Direktorius Johan van Rens Direktoriaus pavaduotojas Stavros Stavrou 4. Pratarmiame leidinyje pristatomos trys bendrosios Europos rekomendacins priemo ns, kuriomis reikt vadovautis: Vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo tikslai ir principai; Rekomendacijos dl Europos profesinio orientavimo kokybs utikrinimo sistem; Vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo sistem pagrindins ypatybs. iame leidinyje paaikinamos j pltros aplinkybs ir pateikiami pasilymai, kaip pasinaudoti kiekviena priemone siekiant patobulinti galiojanias profesi nio orientavimo politikas bei sistemas nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu mas tu, taip pat pateikiami pasilymai dl mokymosi bendradarbiaujant naciona liniu ir Europos mastu. 5. Turinysanga5 1 SKYRIUS VADAS9 2 SKYRIUS VIS GYVENIM TRUNKANIO PROFESINIO ORIENTAVIMO BENDRIEJI TIKSLAI IR PRINCIPAI 11 2.1. Tikslas 11 2.2. K reikia vis gyvenim trunkantis profesinis orientavimas? 12 2.3. Tikslai 12 2.4. Profesinio orientavimo paslaug teikimo principai 132.4.1. Dmesio centre yra pilietis132.4.2. Galimybi suteikimas pilieiams132.4.3. Geresn prieiga pilieiams 132.4.4. Pilieiams teikiam paslaug kokybs utikrinimas14 2.5. ES politikos tikslai, kuriuos gyvendinti padeda visgyvenim trunkantis profesinis orientavimas 14 2.6. Pagalbini klausim, susijusi su bendraisiais Europosprofesinio orientavimo principais, sraas; iuosklausimus rekomenduojama pasitelkti mokantis. 15 3 SKYRIUS BENDROS REKOMENDACIJOS DL PROFESINIO ORIENTAVIMO KOKYBS UTIKRINIMO SISTEM EUROPOJE 18 3.1. Pilieio ir vartotojo dalyvavimas 18 3.2. Specialist kompetencija19 3.4. Ryiai20 3.5. Sektori aprptis 20 3.6. Pagalbini klausim, susijusi su profesinio orientavimokokybs utikrinimu (KU), sraas; iuos klausimusrekomenduojama pasitelkti mokantis. 20 6. Vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo politikos ir sistem tobulinimas 4 SKYRIUS VIS GYVENIM TRUNKANIO PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEM MODELIO EUROPOS ALYSE PAGRINDINS YPATYBS 24 4.1. Ypatybs, orientuotos piliet 24 4.2. Politikos pltros ypatybs25 4.3. Sistemos koordinavimo ypatybs26 4.4. Tikslini grupi nustatymas teikiant universalias paslaugas 26 4.5. Periros ypatybs27 4.6. Tarptautins ypatybs 27 4.7. Pagalbini klausim, susijusi su bendrosiomis Europosprofesinio orientavimo sistem ypatybmis, sraas;iuos klausimus rekomenduojama pasitelkti mokantis. 28 1 PRIEDAS PASILYMAI DL NAUDOJIMOSI REKOMENDACINMIS PRIEMONMIS PERIRINT ESAMAS PROFESINIO ORIENTAVIMO NUOSTATAS32 I. Santykinai stipri srii nustatymas32 II.Sprag ir silpn viet nustatymas 32 III. Galim Europos bendradarbiavimo srii nustatymas 33 IV.Priemoni tobulinimas 33 2 PRIEDAS MOKYMOSI GALIMYBS EUROPOJE IR APSIKEITIMAS PATIRTIMI VIS GYVENIM TRUNKANIO PROFESINIO ORIENTAVIMO SRITYJE34 I. Mokomieji vizitai 34 II.Duomen bazs ir diskusij platformos 34 7. angaES valstybi ir vyriausybi vadov susitikime, vykusiame 2000 metais Lisa bonoje, Europai buvo ikeltas tikslas iki 2010 met tapti konkurencingiausia ir dinamikiausia iniomis grsta ekonomika, gebania ilaikyti nuosekl kio augim, sukurti daugiau bei geresni darbo viet ir sudaryti slygas didesnei socialinei sanglaudai. Europos vadovai pripaino, kad vietimas, mokymas ir uimtumas turi labai aktyviai prisidti siekiant io tikslo, visiems pilieiams turi bti sudaromos galimybs mokytis vis gyvenim, o politika, sistemos bei praktika turi bti pritaikytos prie iuolaikini slyg. vietimo taryba ir Komisija susitar dl bendros Europos sistemos, pa dsianios modernizuoti vietim. i sistema yra vadinama darbo programa vietimas ir mokymas 20101. Ji susideda i trij tarpusavyje susijusi kryp i: vis gyvenim trunkanio mokymo sistem pltra, nustatyt ateities vietimo ir mokymo sistem tiksl gyvendinimas ir bendradarbiavimo pro fesinio rengimo bei vietimo srityje stiprinimas. Buvo pripainta, kad gyven dinant vis trij krypi udavinius yra btina sudaryti Europos pilieiams slygas mokytis vis gyvenim. Siekdama padti pltoti profesinio orientavimo politik, 2002 met gruod Europos Komisija kr vis gyvenim trunkanio profesinio orienta vimo specialist grup2. Pagrindiniai grups udaviniai buvo ie: Sukurti bendr pagrindini profesinio orientavimo svok ir jo esmini princip samprat; Pabriant profesinio orientavimo paslaug kokyb parengti bendras profesinio orientavimo paslaug bei produkt akreditavimo gaires ir ko kybs kriterijus3. 2004 metais buvo paskelbta jungtin Tarybos ir Komisijos ataskaita: vietimas ir mokymas 2010: Lisabonos strategijos4 skm priklauso nuo1r.: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/10_year_en.pdf 2Grup susideda i 25 nari, atrinkt i vietimo ir darbo ministerij, Europos socialini partneri, Europos vartotoj, tv bei jaunimo asociacij, i Europos agentr (CEDEFOP ir Europos mokymo fondo(ETF)) bei tarptautini organizacij (Tarptautins vietimo ir profesinio orientavimo asociacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pltros organizacijos ir Pasaulins valstybini darbinimo tarnyb asociacijos) atstov. 3ie udaviniai atspindi poreikius, nustatytus perirjus profesinio orientavimo politik; politikos perir 2001 metais inicijavo EBPO, ir 2002 2003 metais Europos Komisija CEDEFOP bei Europos mokymofondo (ETF) iniciatyva nustat, kad politikos perira turi bti atlikta visose Europos alyse. r.: http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/Career_Guidance_survey/ irhttp://www.oecd.org/document/35/0,2340,en_2649_34511_1940323_1_1_1_37455,00.html 4 r.: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf 8. Vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo politikos ir sistem tobulinimas skubi reform. Ataskaitoje raginama sukurti bendrus Europos principus ir rekomendacijas, padsianius pltoti nacionalines politikas. vietimo ir mo kymo politika Europos Sjungoje pirmiausia priklauso nacionalinei kompe tencijai. Todl iose srityse Europos lygmens veiksm imamasi savanoriko bendradarbiavimo pagrindu. Siekdamos kartu pagerinti bei modernizuoti vietimo politikas, sistemas ir praktikas alys susitaria dl bendr prioritet bei udavini, pltoja bendrus Europos rodiklius, etalonus bei rekomendaci jas ir bendradarbiaudamos mokosi i geriausios praktikos. Vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo specialist grup pareng toliau nurodytas Europos rekomendacines priemones: Bendruosius vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo tikslus ir principus; Bendrsias profesinio orientavimo kokybs utikrinimo sistem reko mendacijas, irint i pilieio (vartotojo) perspektyvos; Nustat vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo sistem mo delio pagrindines ypatybes. iomis priemonmis siekiama padti valstybms narms patobulinti ir modernizuoti j politikas bei sistemas, paioms vertinus ir ipltojus savo profesinio orientavimo paslaugas nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu mastu. Btinyb reformuoti Europos profesinio orientavimo politikas, sistemas ir praktikas buvo tvirtinta vietimo tarybos 2004 met gegu priimtame nu tarime5. iame nutarime buvo nustatyti tokie prioritetai: auktos kokybs pltojimas, plaiai prieinamas profesinis orientavimas, profesinio orientavi mo kokybs utikrinimo mechanizm patobulinimas, politikos bei sistem pltros struktr sustiprinimas nacionaliniu ir regioniniu mastu. Nutarime valstybs nars paragintos inagrinti savo nacionalines orientavimo pas laugas vietimo, mokymo ir uimtumo sektoriuose, atsivelgiant Komisi jos, EBPO ir Pasaulio banko ivadas, padarytas perirjus profesinio orien tavimo politik. iame leidinyje nurodytos rekomendacins priemons gali padti valstybms narms atliekant darb. 2004 m. gruod Mastrichto komunikate6 ministrai i 32 Europos ali, Euro pos socialiniai partneriai ir Komisija ireik param bendrosioms rekomen dacinms priemonms. Komunikate buvo nustatyti nauji profesinio rengimo ir vietimo prioritetai iki 2006 met pabaigos. Profesinis orientavimas buvo pripaintas nacionaliniu prioritetu, ir valstybs nars paragintos taikyti ben dras priemones, vadovautis rekomendacijomis bei principais7, sudarysianiais monms galimyb gauti profesinio orientavimo paslaugas vis gyvenim ir5r.: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf 6r.: http://europa.eu.int/comm/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf 7Priemones pareng Europos Komisijos vis gyvenim trunkanio profesinio orientavimo specialistgrup. 9. angasupaindinsianiais suinteresuotas puses su iomis priemonmis nacionali niu, regioniniu ir vietiniu mastu.iuo leidiniu CEDEFOP siekia pristatyti Europos rekomenduojamas priemones, padsianias asmenims, a