of 27/27
TOPIK 1: TOPIK 1: TEORI HURAIAN DAN TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA PEMEROLEHAN BAHASA

Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa

 • View
  299

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konsep

Text of Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa

 • TOPIK 1:TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA

 • KONSEP HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA APAKAH PSIKOLINGUISTIK?APAKAH TEORI TEORI HURAIAN BAHASA?APAKAH TEORI-TEORI PEMEROLEHAN BAHASA.

 • PSIKOLOGILINGUISTIKPECAHAN PERKATAAN PSIKOLINGUISTIK ? ?

 • PSIKOLINGUISTIK:Ilmu yang mengkajiaspek-aspek yang berkaitan denganbahasa dan akal budi manusia.

 • HUBUNGAN TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA.TEORI HURAIAN DAN PEMEROLEHANBAHASATEORI BEHAVIURISMETEORIMENTALIS TEORI TRADISIONALTEORI STRUKTURALTEORITRANFOMASIGENERATIFTEORI FUNSIONALTEORI KONSTRUKTIVISMETEORI INTERAKSIONALISTEORI PEMEROLEHAN BAHASATEORI HURAIANBAHASA/TRADISIONAL.

 • 1.1 TEORI HURAIAN BAHASA TRADISIONAL1.1.1 Teori Tradisional(Panini)

  -sejak zaman silam (Yunani) abad 5 S.M - Bahasa/tatabahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam - dipelopori seperti Panini (tokoh fonetik India. =bahasa ucapan fikiran dan perasaan manusia, Plato(429-347 S.M) =membahagikan golongan kata kepada 2 subjek dan tindakan. Ayat pula mengandungi fikiran yang lengkap. -teori yang berasaskan logika.

 • -kajian bahasa dibuat terhadap bentuk tulisan.

  -ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al- Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan sanskrit. -Bahasa boleh berkembang. -Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk.

 • -Tatabahasa bersifat sejagat, berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. -Kajian bahasa bersifat deduktif mementingkan hukum-hukum sesuatu bahasa. -Pengkaji juga menetapkan golongan kata nama, kata sifat dan kata kerja.

 • Konsep teori tradisionalTatabahasa merupakan proses pengkajian bahasa mengenai hukum dan peraturan berdasarkan makna.Ciri ciri teori ini: a. bersifat nosional.Ia bukan formal dan struktural. b. percampuran kategori semantik dan tatabahasa.

 • c. Tidak mempunyai pola-pola contoh sama ada dalam aspek sintaksis atau morfologi,untuk membuat berbagai struktur.

  Tidak mementingkan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan pengajaran gramatik/leksikon,mudah kepada rumit,kekerapan dan kebolehan pengajaran.

  e. Bahasa adalah satu organisma. Ia hidup dan berubah

  f. Bahasa adalah tulisan. Rakaman-rakaman bahasa dalam bentuk tulisan adalah bentuk tulen.Percakapan kedua penting.

  g. Bahasa adalah konvensional. Ia bukan sahaja dicipta tetapi juga dinamik dan progresif mengikut tujuan dan objektif penggunaannya.

 • 1.1.2 Teori Struktural.(Bloomfield) - sejak lahirnya linguistik ilmiah di Amerika (1930-an), 1940-an dan 1950-an.

  - dipelopori oleh Bloomfield (buku Language 1933) dan ini dianggap Bible of the American Linguistics ,Edward Sapir,De Saussure dan Otto Jespherson.

  -aliran teori struktural ini juga dipanggil taxonomic atauBloomfieldian

  -aliran struktural ini menentang aliran tradisional iaitu pandangan nosional iaitu kategori universal..

 • -bahasa adalah sistematis(sistem lambang-lambang pertuturan) dan empirikal,mengkaji bahasa secara deskriptif, kajian dibuat terhadap bahasa lisan mempunyai tatabahasa sendiri dan berubah.

  -kajian tentang fonem dan morfem serta ayat.

  -ciri-ciri bahasanya bersifatpertuturan,bersistem,arbitrari dan untuk perhubungan.

  -ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta yang dilihat.

 • -Ciri-ciri aliran teori struktural:

  Tatabahasa struktur membuat kajian bahasa secara objektif di mana penggolongan kata dan peraturan kajian berasaskan analisis struktur yang terdapat pada fonologi,morfologi dan sintaksis.

  Menyatakan fakta bahasa yang dapat dilihat sahaja dan tidak melibatkan faktor-faktor yang bukan linguitik.

  Menghindarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi,logika dan metafizika.

  d. Tatabahasa struktur membezakan berbagai-bagai peringkat analisis contoh morfologi dan sintaksis.

 • e. Mengkaji semua ujaran dengan maksud untuk menghuraikan ciri-ciri bentuk lain yang berbeza.

  f. Teori penguasaan dan pembelajaran bahasanya berdasarkan teori psikologi aliran behaviurisme.

  g. Tidak mementingkan makna dalam analisis bahasa. Kajian bersifat formal.

  h. Tumpuan semata-mata kepada struktur permukaan analisis yang memecahkan bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya.

 • 1.1.3 Teori Tranfomasi Generatif.(Chomsky). -Dipelopori oleh Noam Chomsky dari Massachussetts Institute of Technology, USA pada tahun 1957(buku Syntactic Structures.) -Teori TG berubah sehingga terbit buku Noam Chomsky lagi Aspects of the Theory of Syntax(1965) -Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan. -Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahas. -Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. -Pengetahuan bahasa merupakan sesuatu fenomena mental. -Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi. -Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.

 • 1.1.4 Teori Fungsional(Halliday) -Dipelopori oleh Halliday dan Wilkins dan berkembang tahun 60-70an.

  -Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi

  -Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur ketika seseorang berkomunikasi.

  -Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea,fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual.

  -Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa.

 • -Ciri-ciri teori fungsional: a. Sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi.

  b. Perkara yang ditekan dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukan hubungan sintaksis.

  c. Semasa bahasa itu dituturkan ada terdapat kepelbagaian didalamnya kerana bahasa itu tidak statik dan bertindak mengikut sesuatu keadaan dan sistem sosial.

  d. Bahasa sebagai alat untuk berhubung,melahirkan pendapat dan menyatakan perasaan dan dapat juga mengambarkan watak penuturnya.

 • 1.2 Teori Pemerolehan Bahasa.1.2.1 Teori Begaviurisme atau Empirik. -Dipelopori oleh Bloomfeild, Edward Sapir,Fries, Boas dan Brooks. -Ahli psikologi Skinner,Pvlov, Hull dan Thorndike. -golongan ini berpendapat bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. -latihan dan pengulangan yang banyak di perlukan dan latihan mekanisme bersistem.

 • -mementingkan persekitaran murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa contoh perlakuan guru,kawan -kawan dan suasana bilik darjah.

  -teori yang berasaskan perlaziman klasik-kanak-kanak mempelajari bahasa melalui hukuman dan ganjaran. Cth: bentuk ganjaran,pujian dsbg.

  -Sesuatu ujaran terbentuk kerana ada rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa cth: kata bagus,angguk dsbg.

  Tingkah laku bahasa

  S.r s..R (penutur A) (penutur B)

 • S = rangsanganR = gerakbalas.

  -seseorang memerlukan rangsang untuk membolehkan mereka bertutur. Cth : kanak-kanak jika dirangsangkan dengan benda kanak-kanak itu akan mudah bercakap.

  -pengukuhan amat penting supaya ilmu yang diperolehi akan mudah diingati oleh pelajar.

  -fahaman golongan ini pengajaran tatabahasa adalah berdasarkan penekanan induktif atau kaedah terus, dengar dan tutur, dan teknik latih tubi.

 • 1.2.1 Teori Mentalis.

  Dipelopori oleh Chomsky.Mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuanKanak-kanak.-Kanak-kanak dikatakan berupaya membuat rumusan dan guru boleh mengajar murid-murid tentang peraturan pembinaan ayat.-Perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut tahap umur mereka.-Kanak-kanak menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur. Cth : Murid dapat membina ayat selepas merumuskan apa yang disampaikan oleh guru.-Proses pengajaran dan pembelajaran bahasa , tulisan dan bacaan diutamakan.

 • -kemahiran menulis lebih penting daripada kemahiran lisan.-Pembelajaran bahasa kanak-kanak diukur melalui kecekap an dan pencapaian mereka.-Penyampaian makna juga diutamakan daripada struktur bahasa.-Tatabahasa diajar secara formal melalui kaedah deduktif.

 • Skema laku-ucap Teori ChomskykecekapankecekapanPrestasiPenutur(pendengar) APrestasiPenutur(pendengar) BKecekapan bermaksud rumus-rumus atau undang-undang yang ada dalam stok mental dan pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh kanak-kanak. Prestasi bermaksud aspek praktis /penggunaan bahasa berdasarkan apa yang diketahui. Anak panah /perhubungan dua hala pula berlaku apabila A dab B dapat menghantar mesej antara mereka.

 • 1.2.3 Teori Interaksionalis (Halliday)Dipelopori oleh Halliday.Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi.Seseorang akan menghasilkan bahasa apabila mereka memerlukannya. -Cth: Guru telah mengadakan aktiviti lakonan agar murid berinteraksi antara satu sama lain.-Perkembangan bahasa melibatkan kognitif dan interaksi bahasa.-Melalui interaksi terhasillah ayat penyata,perintah.-Hasil interaksi akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa.

 • 1.2.4 Teori Konstruktivisme.

  -mementingkan pembelajaran yang diperoleh murid semasa berinterksi dalam bilik darjah sama ada dengan rakan mahu pun dengan guru.-Cth: guru mengajar pembinaan ayat dengan menggunakan imbuhan teR- Batu yang besar terangkat oleh Risal.

  Pelajar membina ayat: A : Batu yang besar diangkat oleh Risal. B: Risal berupaya mengangkat batu yang besar.

  Ayat A dan B terbina hasil daripada fahaman murid tentang Konsep mempunyai kuderat atau mempunyai tenaga hingga membolehkan Risal mengangkat batu yang besar.Golongan ini menganggap berlaku konstruktivime/Pembangunan minda untuk mencipta sesuatu yang baru/ideaBaru.

 • 1.3 Hubungan Teori Huraian dan Perolehan Bahasa dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kedua-dua mempunyai hubungan yang rapat dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa.Seseorang guru bahasa perlu memahami kedua-dua teori ini dengan mendalam supaya dapat diaplikasikan dengan pelajar apabila berinteraksi dengan murid di kelas.Guru mesti memahami ilmu: teori sosiolinguistik isi pelajaran teori linguistik strategi pembelajaran situasi sosiolinguistik teori pedagogi bahas teori psikolinguistik pengajaran dan pembelajaran bahasa.

 • BBM -sesuai dengan isi, kebolehan murid,situasi bilik darjah, saiz huruf(font) dan yang terpenting ialah objektif pengajaran dan pembelajaran.