25
Konsep Pemerolehan Bahasa. Bahasa merupakan anugerah istimewa yang ada pada setiap individu. Bahasa ialah sistem undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna. Pertuturan pula ialah perlakuan membentuk dan penyambungan bunyi-bunyi bahasa. Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa sangat penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain. 1.4.1.1 Perolehan Bahasa. Melalui bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara berkesan. Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan yang didengar dan diikuti oleh kebolehan bertutur. Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain, malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep berkenaan alam dan manusia di persekitarannya. Bayi membentuk konsep tentang objek dalam persekitarannya sebelum tanda pertama bahasa muncul. Kanak- kanak yang berumur dua tahun sudah dapat memahami maksud sesuatu perkataan(Dollaghan, 1985). Semasa membesar kanak-kanak mempelajari perkataan baru dengan membandingkan pekataan yang sudah diketahui oleh mereka (Bloom, 1998; Menyuk, Liebergott & Schultz, 1995) 1.4.2 Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa yang baik memerlukan suasana sosioemosi yang selamat dan pengalaman yang menggembirakan. Bagi mengalakkan perkembangan bahasanya kanak-kanak perlu berhubung. Apabila kanak- kanak dapat berfikir dan berkomunikasi dengan menggunakan perkataan

Konsep Pemerolehan Bahasa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Konsep Pemerolehan Bahasa

Konsep Pemerolehan Bahasa.

Bahasa merupakan anugerah istimewa yang ada pada setiap individu. Bahasa ialah sistem

undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna.

Pertuturan pula ialah perlakuan membentuk dan penyambungan bunyi-bunyi bahasa.

Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan

mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa sangat

penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain.

1.4.1.1 Perolehan Bahasa.

Melalui bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan

orang lain secara berkesan. Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan

yang didengar dan diikuti oleh kebolehan bertutur. Kebolehan bertutur dan menggunakan

bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain,

malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep berkenaan alam dan manusia di

persekitarannya. Bayi membentuk konsep tentang objek dalam persekitarannya sebelum

tanda pertama bahasa muncul. Kanak-kanak yang berumur dua tahun sudah dapat

memahami maksud sesuatu perkataan(Dollaghan, 1985). Semasa membesar kanak-kanak

mempelajari perkataan baru dengan membandingkan pekataan yang sudah diketahui oleh

mereka (Bloom, 1998; Menyuk, Liebergott & Schultz, 1995)

1.4.2 Perkembangan Bahasa

Perkembangan bahasa yang baik memerlukan suasana sosioemosi yang selamat dan

pengalaman yang menggembirakan. Bagi mengalakkan perkembangan bahasanya kanak-

kanak perlu berhubung. Apabila kanak-kanak dapat berfikir dan berkomunikasi dengan

menggunakan perkataan yang mewakili objek dan peristiwa di persekitaran mereka,

kemampuan mereka berfikir dan menggambarkan dengan perkataan meningkat dan

mengatasi batasan masa dan ruang.

Melalui perkembangan bahasa ini, kanak-kanak mula mengenali dunia secara simbolik

dengan perantaraan bahasa yang mudah seperti tanda-tanda, objek dan perkataan. Adalah

jelas, kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan dan daya perhubungan mengikut

peringkat umur serta daya kefahaman mereka. Kita tidak boleh mengharapkan kanak-kanak

bertutur dengan berkesan jika mereka tidak memahami apa yang disebutkan. Pengalaman

menggunakan bahasa secara lisan amat penting bagi mengembangkan bahasa kanak-

Page 2: Konsep Pemerolehan Bahasa

kanak. Kemahiran berkomunikasi berkait rapat dengan menggunakan bahasa (kemahiran

linguistik) dan kemahiran berinteraksi. Menerusi penerokaan dan berinteraksi, kanak-kanak

dapat membina dan mengaplikasikan konsep baru.

1.4.3 Pembelajaran Bahasa

Kanak-kanak belajar bahasa melalui berbagai-bagai cara. Antaranya dengan meniru bunyi

yang pernah didengari. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya

bercakap. Mereka mendengar pertuturan daripada orang lain dan meluahkannya dengan

cara tertentu. Bunyi perkataan adalah magic kepada kanak-kanak. Contohnya, kanak-

kanak pada peringkat prasekolah tertarik degan permainan lagu berantai. Perkataan magic

ini mula diperolehi apabila kanak-kanak mula bermain dengan bahan. Selepas menghafal

dan menghasilkan semula perkataan tersebut, mereka akan mempelbagaikan dan

memanipulasikannya dengan pelbagai keadaan, membina perkataan yang lucu, mudah,

mereka cerita khayalan daripada pengalaman sendiri.

1.4.4 Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa:

1.4.4.1 Model Behavioris

Model dan teori behavioris cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa

melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau fi zikal. Mereka

yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli-ahli bahasa seperti Bloomfield, Sapir,

Fries dan Brooks. Manakala, sarjana-sarjana psikologi yang menyertainya ialah B. Watson,

Thorndike, Pavlov dan B.F. Skinner. Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan

sesuatu tingkah laku terjadi melalui ulangan perlakuan. Menurut teori ini, tidak ada struktur

linguistik yang dibawa sejak lahir. Mereka berpendapat bahawa anak yang lahir tidak

membawa sebarang kapasiti atau potensi berbahasa. Bahkan Brown (1980) dalam

“Principles of Language Learning and Teaching” menyatakan bahawa kanak-kanak lahir

ke dunia ini ibarat seperti sehelai kain putih tanpa ada apa-apa calitan. Persekitarannya

yang akan membentuknya secara perlahan-lahan bagi membuat pengukuhan terhadap

tingkah lakunya. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa akan diperoleh melalui

pengalaman dan proses pembelajaran.Dengan demikian, bahasa yang didengari akan

dipindahkan melalui pewarisan kebudayaan, sama halnya seperti orang yang belajar

memandu kenderaan.

Menurut model behavioris pembelajaran bahasa merupakan proses yang berdasarkan

kepada peraturan pelaziman operan, iaitu yang menjurus kepada model rangsangan gerak

Page 3: Konsep Pemerolehan Bahasa

balas. Dalam erti kata lain, kanak-kanak itu akan diberikan satu perkataan, dia meniru

bahasa itu dan dia akan meniru lagi apabila dia menjumpai perkataan itu. Dengan erti kata

lain, ibu bapa merangsang bahasa peringkat awal kanak-kanak dengan adanya tindak balas

seperti senyuman, bertutur dan mengagah kanak-kanak menggunakan perkataan khusus

seperti “mama” atau “papa” dan perkataan ini diulang berkali-kali dan dengan

pengulangan ini kanak-kanak itu akan dapat mengikut.

1.4.4.2 Model Nativis – Chomsky (1969-1980)

Beliau telah memperkenalkan Teori Nativisma. Chomsky mengatakan bahawa otak manusia

telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami

bahasa sama seperti keupayaan berjalan. Beliau mengenalpasti sistem ini sebagai LAD (

Language Acquisition Device ) yang bergantung kepada sel-sel dalam serebrum korteks.

LAD inilah yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisis bahasa yang mereka

dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul.

Pandangan Nativis tentang teori pemerolehan bahasa adalah berdasarkan Model Innatis.

Teori ini kerap dinyatakan dengan teori pemerolehan bahasa yang behavioristik. Contoh

pandangan teori ini, anak yang lahir ke dunia sudah membawa kapasiti atau potensi bahasa.

Kapasiti atau potensi bahasa ini akan menentukan struktur bahasa yang akan digunakan

selanjutnya. Untuk itu kanak-kanak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berada di

persekitarannya seperti keluarga, rakan dan masyarakat di sekelilingnya. Ini bermakna

persekitaran ini akan membantu serta mempengaruhi kebolehan berbahasa kanak-kanak.

Secara hipotesisnya, kanak-kanak ini apabila dilahirkan telah mempunyai struktur

berbahasa yang baik dan mudah menerima bahasa semasa memasuki alam prasekolah.

Berdasarkan pandangan ini, ianya mempercayai apabila dilahirkan, setiap manusia mula

mengenali dan memahami peraturan berbahasa secara umum sahaja dari segi tatabahasa

dan erti perkataan. Berdasarkan itu, kanak-kanak itu akan diajar cara berkomunikasi yang

baik supaya ia menjadi lebih mudah untuk memberi arahan, menyoal dan bertutur dengan

lebih teratur. Untuk itu, kanak-kanak ini perlulah menambah lagi perbendaharaan kata dan

penguasaan tatabahasanya.

S

Pada pendapat anda, apakah perbezaan antara pandangan nativis dengan pandangan behavioris.

EMAK KENDIRI 1.1

Page 4: Konsep Pemerolehan Bahasa

1.4.4.3 Model Konstruktivis

Mengikut pandangan ahli konstruktivis ianya terbahagi kepada enam teori pembelajaran

penting yang perlu kita ketahui, iaitu:

(i) Teori pembelajaran pembentukan kebiasaan.

(ii) Teori pembelajaran kod kognitif.

(iii) Teori pembelajaran interaksionalis.

(iii) Teori pembelajaran fungsionalis.

(iv) Teori pembelajaran situasionalis.

(v) Teori pembelajaran anggapan.

• Teori Pembelajaran Pembentukan Kebiasaan

Teori ini berpendapat bahawa pembelajaran bahasa sebagai satu kegiatan mekanis, iaitu

sebagai aktiviti fizikal semata-mata. Teori ini menganggap faktor persekitaran menjadi

rangsangan dan tindak tanduk organisme pada rangsangan sebagai gerak balas. Ia juga

menunjukkan bahawa faktor luaran seperti ganjaran menguatkan gerak balas.

Contoh: Dalam konteks pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi. Ini

bertujuan untuk membentuk kebiasaan kepada kanak-kanak.

• Teori Pembelajaran Kod Kognitif

Teori ini menegaskan bahawa pembelajaran bahasa sebagai satu proses pemikiran, iaitu

satu aktiviti mental yang merupakan kebolehan manusia secara semula jadi. Teori ini

mementingkan kefahaman struktur bahasa kerana pemahaman memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa. Pengetahuan tatabahasa juga dititik beratkan kerana ini

membantu kanak-kanak menguasai bahasa secara berkesan.

Teori ini juga mementingkan pengetahuan mengenai pola-pola sintaksis dan leksikal. Di

samping itu, peraturan tatabahasa juga perlu dihafal dan ia menganggap bahasa adalah

fenomena pemikiran dan bukan mekanikal.

• Teori Pembelajaran Interaksionalis

Page 5: Konsep Pemerolehan Bahasa

Menurut teori ini, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka

boleh menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk linguistik yang jelas dan tepat.

Teori ini berpendapat pembelajaran bahasa sebagai alat berinteraksi dan ia merupakan satu

proses yang melibatkan mental dan linguistik. Oleh itu, kanak-kanak perlu memahami dan

menggunakan tatabahasa dengan betul. Ini membantu mereka berkomunikasi dalam

masyarakat.

Selain itu aktiviti bahasa yang bermakna dan menarik membantu kanak-kanak menguasai

dan memperbaiki penggunaan sistem bahasa dan seterusnya dapat menggunakannya

dengan fasih dan lancar.

• Teori Pembelajaran Fungsionalis

Teori ini menekankan kepentingan struktur dan memberi perhatian terhadap fungsi bahasa.

Secara tidak langsung teori ini menegaskan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi.

Menurut teori ini, bahasa mempunyai tiga fungsi, iaitu:

a. Bahasa sebagai alat penyampai idea – Bahasa digunakan untuk berhubung,

berkongsi pendapat dan pandangan.

b. Bahasa untuk menyampaikan maklumat – Bahasa berkeupayaan untuk

menyampaikan maklumat oleh penutur.

c. Bahasa sebagai alat komunikasi – Bahasa digunakan untuk tujuan berinteraksi.

Untuk itu, teori pembelajaran ini mengutarakan beberapa ciri penting. Antaranya ialah:

Sistem bahasa yang digunakan oleh ahli-ahli masyarakat itu bertenaga dan terbuka. Perkara

dasar yang ditekankan dalam struktur bahasa ialah semantik. Bahasa ditutur mengikut

keadaan dan sistem sosial. Bahasa merupakan alat untuk berhubung, melahirkan pendapat

dan menyatakan perasaan. Ia juga menggambarkan watak dan peribadi penuturnya.

• Teori Pembelajaran Situasionalis

Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai kod komunikasi. Bahasa digunakan untuk

menyatakan aksi, untuk menerangkan, untuk menyatakan lokasi, nama, aras dan peringkat

dan sebagainya. Mengikut teori ini, bahasa dipelajari dengan cara menggalakkan

Page 6: Konsep Pemerolehan Bahasa

pembentukan kebiasaan. Item-item linguistik harus dipelajari dan diamalkan

penggunaannya.

Untuk itu guru perlulah menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Bentuk-bentuk ayat yang

gramatis perlu diperkenalkan kepada kanak-kanak. Teori ini juga mementingkan

pengalaman sedia ada murid menangani isi pelajaran. Teknik pembelajaran seperti main

peranan, simulasi atau lakonan sesuai digunakan di dalam kelas.

• Teori Pembelajaran Anggapan

Teori ini menekankan fungsi bahasa, makna dan mengutamakan tatabahasa yang

bersistem. Teori ini juga percaya bahawa bahasa adalah satu sistem yang bermakna dan ia

juga beranggapan bahawa pembelajaran bahasa adalah mempelajari cara memberi makna.

Selain itu, teori ini menerangkan keperluan berkomunikasi kanak-kanak dan kemudian

mempamerkan cara-cara setiap komunikasi itu dilakukan.

Mari kita mulakan perbincangan ini dengan menghayati secara ringkas

konsep asas perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut peringkat-

peringkat umur bermula sejak lahir sehingga berumur 4 tahun.

Page 7: Konsep Pemerolehan Bahasa

Tajuk 2 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Prasekolah

2.1 Sinopsis

Tajuk ini berfokus kepada perkembangan bahasa kanak-kanak. Ia merangkumi matlamat

pembelajaran bahasa, perkembangan bahasa mengikut umur dan peringkat

perkembangan bahasa kanak-kanak.

2.2Hasil Pembelajaran

1. mengetahui matlamat pembelajaran bahasa.

2. mengenal pasti ciri-ciri kebolehan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat

umur

3. merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk memupuk kebolehan berbahasa.

4. mengetahui peringkat perkembangan bahasa kanak-kanak serta ciri-ciri

berkenaan.

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Page 8: Konsep Pemerolehan Bahasa

2.4 Matlamat Pembelajaran Bahasa

Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan

mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa

sangat penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain.

Dengan bahasa manusia dapat berhubung dan berinteraksi. Melalui bahasa juga setiap

individu dapat menyatakan perasaannya, memberi pendapat atau pandangannya.

Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan

perhubungan kanak-kanak dengan orang lain, malah ia membolehkan kanak-kanak

membina konsep mengenai alam dan manusia di persekitarannya. Selain itu,

pembelajaran bahasa juga membolehkan kanak-kanak mendengar dan menyatakan apa

yang didengar dengan sebutan yang betul. Kanak- kanak juga dapat menggunakan

bahasa yang bertatasusila.

Melalui pembelajaran bahasa, kanak-kanak dapat membaca dan menceritakan isi

bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan mereka. Kanak-kanak dapat menulis

dan membina ayat atau perkataan dengan betul. Tambahan lagi, pembelajaran bahasa

membantu kanak-kanak membentuk idea bahasa dan menjadi alat kepada

perkembangan kendiri dan sosial.

Amat mengkagumkan bahawa kanak-kanak dapat belajar berkomunikasi dengan orang

lain dengan begitu pesat sekali seolah-olah seperti suatu keajaiban.

Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak

Prasekolah

Subtajuk 1

Matlamat Pembelajaran Bahasa

Subtajuk 2

Perkembangan Bahasa Mengikut Umur

Subtajuk 3Peringkat

Perkembangan Bahasa Mengikut Sistem

Bahasa

Page 9: Konsep Pemerolehan Bahasa

2.4 Perkembangan Bahasa Mengikut Umur

Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima,

memahami dan melahirkan semula. Dengan perkembangan bahasa yang semakin

meningkat ini, kanak-kanak lebih cekap dalam perbualan.

Jadual 2.1: Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Dari Umur Lahir Hingga Enam

Tahun

Umur Kebolehan Aktiviti

Lahir • Menangis atau senyum untuk menyatakan sesuatu.

• Bayi lebih suka kepada suara manusia berbanding

bunyi lain

1 tahun • Meniru bunyi antara umur 9 ke 18 bulan kanak-kanak

mula menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.

• Tindak balas kepada beberapa perkataan yang biasa

didengari

• boleh menyebut perkataan ( mengenal nama benda

ataupun orang )

Bertutur

dengan

kanak-kanak

iaitu dengan

memandang

ke arah mata

kanak-kanak

(eye contact)

2 tahun • Mencantum beberapa perkataan mudah untuk menjadi

ayat yang pendek.

• Boleh menyebut dan mengenal perkataan yang mudah

dari objek atau gambar menguasai hampir 30

perbendaharaan kata

Perbualan

dan bertutur

dengan

kanak-kanak

3 tahun • Menggunakan perkataan untuk mendapatkan sesuatu

menggunakan perkataan nama dan perbuatan di dalam

percakapan.

• Mengenal pasti perlakuan atau pergerakan di dalam

gambar

Perbualan

bersama

kanak-kanak

4 tahun • Gemar bercakap, boleh berbual dengan ayat yang lebih

panjang.

Perbualan

dengan

Page 10: Konsep Pemerolehan Bahasa

• Boleh membaca pantun, “rhymes” dan bercerita

menggunakan perkataan untuk menyebut warna, huruf

dan bentuk.

• Suka menyebut perkataan-perkataan

yang baru dan suka menyanyi

kanak-kanak

5 tahun • Mula bertanya berbagai soalan

• Boleh menjelaskan maksud sesuatu

perkataan/ayat.

• Boleh membina ayat yang lebih panjang

• Mula membaca dengan sendiri

• Bercakap seperti dewasa

• Suka kepada perkataan baru

Perbualan

antara guru

dengan

kanak-kanak

dan rakan-

rakan

sebaya.

6 tahun • Menghadapi masalah dalam mengelaskan tentang

sesuatu hal atau keperluan

• Berbual menggunakan ayat yang lebih panjang

• Bercerita tentang pengalaman seharian

• Suka kepada perkataan yang pelik-pelik

Perbualan

pagi dan

mengadakan

aktiviti-aktiviti

berinteraksi

FIKIRKAN ???

Cuba baca bahan-bahan mengenai cara kanak-kanak belajar

berbahasa .

2.5 Sistem Bahasa

Untuk memperoleh kemahiran berbahasa yang baik, kanak-kanak perlu didedahkan

dengan pelbagai program pembelajaran dan pengajaran. Untuk itu guru perlulah

mengetahui sistem bahasa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1.

Page 11: Konsep Pemerolehan Bahasa

Rajah 2.1: Sistem Bahasa

Setiap jenis bahasa merupakan satu set sistem yang merangkumi fonologi, morfologi,

sintaksis, semantik dan pragmatik.

Cuba membaca bahan-bahan mengenai sistem bahasa.

2.6 Peringkat Perkembangan Bahasa Mengikut Sistem Bahasa

Perkembangan bahasa mengikut suatu urutan. Perkembangan bahasa

kebanyakan kanak-kanak bermula dari tangisan yang berbeza ( tangisan yang berbeza

sebagai gerak balas terhadap rangsangan yang berbeza, contohnya berasa sejuk atau

panas, dicucuk oleh benda yang tajam dan sebagainya ) kepada luahan perasaan

dengan menggunakan satu perkataan. Nelson (1973) mengklasifikasikan bahasa

kanak-kanak sebagai rujukan atau luahan perasaan. Nama umum adalah secara rujukan

manakala bahasa sosial adalah secara luahan perasaan. Seterusnya kanak-kanak akan

menggunakan ayat yang lebih panjang dan belajar membentuk ayat negatif dan soalan.

Tambahan lagi, bahasa kanak-kanak merangkumi bentuk ayat yang matang dan kurang

matang. Sehingga masa kanak-kanak berumur lapan hingga sepuluh tahun, kebanyakan

bahasa yang digunakan oleh mereka adalah matang. Pada masa yang sama,

kefahaman bahasa kanak-kanak berkembang dengan cepat. Perkembangan bahasa

berterusan sepanjang hayat.

Berikut adalah penyataan perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut sistem bahasa.

Page 12: Konsep Pemerolehan Bahasa

(a) Fonologi

Dalam perkembangan fonologi, kanak-kanak menghasilkan bunyi secara rambang. Ini

berlaku di peringkat agahan. Mula-mula ia memperoleh fonem-fonem yang kasar dan

ketara perbezaan fiturnya, tetapi kemudian ia maju kepada fonem-fonem yang halus dan

berbeza fiturnya.

Peringkat perkembangan fonologi adalah:

• Peringkat menangis

• Peringkat rengekan (cooing)

• Peringkat ajukkan satu suku kata yang bermakna (ma, cu, bum)

• Peringkat ajukkan dua suku kata (mama, baba, tata, dedi, susu)

(b) Morfologi

Apabila kanak-kanak mula menyedari gabungan bunyi membawa makna tertentu,

mereka mula mempelajari perkataan baru pada umur 18 bulan. Perbendaharaan kata

kanak-kanak sudah menjangkau 20 hingga 50 patah perkataan dan apabila menjangkau

umur empat tahun, mereka boleh mengujarkan atau menguasai lebih 2000 patah

perkataan. Ada juga yang telah boleh memahami konsep majmuk dan perkara lepas

(past tense).

(c) Sintaksis

Dalam perkembangan sintaksis, kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri daripada

satu perkataan ketika berumur satu tahun dan maju kepada ujaran dua perkataan ketika

menjangkau umur dua tahun. Setiap ujaran dapat merujuk beberapa makna mengikut

susunan kata atau konteks untuk menggambarkan penafian pertanyaan dan sebagainya.

Ayat-ayat padat dan ringkas, banyak menggunakan kata inti dan kurang atau tiada

langsung menggunakan kata tugas.

Setelah meningkat umur lima tahun, barulah bahasa kanak-kanak itu menyamai bahasa

orang dewasa. Setelah umur lima tahun kanak-kanak akan berupaya menghasilkan ayat-

ayat pasif atau ayat-ayat yang lebih kompleks dan dapat mengenal struktur dalaman dan

hubungannya dengan struktur luar.

(i) Kanak-kanak berumur satu setengah tahun boleh melakukan dengan tepat arahan

mudah seperti ‘ambilkan selipar ayah’, ‘Mana botol sayang’ dan sebagainya.

(ii) Kanak-kanak pada umur awal 12 hingga 18 bulan sudah boleh menggunakan

perkataan dengan intonasi yang berbeza.

(iii) Pada umur 18 bulan, ayat dengan dua perkataan mula digunakan seperti :

Page 13: Konsep Pemerolehan Bahasa

• Ayat Penyata: “My toy”, “Daddy’s car,” “adik punya”.

• Ayat negatif: “ Ayah belum balik”, “Adik tak buat”.

• Ayat perintah seru: “ Jangan kacau adik”.

(d) Semantik

Dalam perkembangan semantik, kanak-kanak mula berupaya menguasai beberapa patah

perkataan dan kemudian memperluaskan perbendaharaan katanya dengan agak cepat.

Mula-mula sepatah mungkin merujuk beberapa benda atau makna. Ketika inilah kanak-

kanak sering membuat kesalahan,terutama semasa memberi makna perkataan itu. Hasil

daripada interaksi dengan persekitarannya dalam pelbagai konteks, kanak-kanak akan

mempelajari konsep-konsep daripada yang konkrit kepada yang lebih abstrak dan mula

dapat menyusun perkataan mengikut tatabahasa.

Perkembangan semantik kanak-kanak berkait rapat dengan peringkat perkembangan

intelek Piaget: Sensori motor, praoperasi dan operasi konkrit:

(i) Sensori motor

• Pada peringkat ini, kanak-kanak sering menggunakan ayat dengan satu perkataan,

contohnya:

Jika ia sedang mencari ayahnya di sekeliling rumah ia akan sebut:

“Ayah?” yang bermaksud “Di manakah ayah?”

Jika ia tengok dalam bilik air dan gelengkan kepalanya sambil sebut:

“Ayah”, ini bermaksud, “Ayah tidak ada dalam bilik air”.

Jika ia pergi ke muka pintu dan memanggil “Ayah” sambil cekak pinggang, ini bermaksud,

“Ayah, mari sini”.

(ii) Praoperasi

Di peringkat praoperasi, kanak-kanak yang berumur 2-7 tahun mula cuba memahami

bahawa ada perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna. Walaubagaimana pun

mereka masih pada peringkat konkrit dan belum begitu memahami perkataan yang abstrak.

(iii) Operasi konkrit

Ini adalah peringkat umur kanak-kanak berfi kir dan membezakan.

Antara umur 7 – 11 tahun, kebolehan kanak-kanak berkembang bagi mengecam dan

membezakan makna. Namun mereka masih terikat dengan proses pengalaman sedia ada

dan pengalaman terus mereka.

Page 14: Konsep Pemerolehan Bahasa

Contohnya: Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah faham fungsi rumah, sebagai tempat

untuk tidur, tempat makan, tempat tinggal keluarga, tempat kawan datang dan lain-lain.

(e) Peringkat Pragmatik

Peringkat pragmatik ialah peringkat penggunaan bahasa yang peka terhadap konteks

iaitu bagaimana seseorang menyesuaikan bentuk ucapan/perkataan

mengikut konteks sosial yang berbeza.

Dalam peringkat pragmatik ini juga kanak-kanak belajar peraturan bercakap

daripada komuniti di sekitar tempat tinggalnya. Peraturan ini berbeza

mengikut sosio-budaya dan bangsa.

LATIHAN 1:

LATIHAN : Cadangkan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh

guru prasekolah untuk memupuk perkembangan bahasa kanak-

kanak prasekolah.

Email jawapan kepada pensyarah dan simpan satu salinan dalam

folder anda.

LATIHAN 2:Apakah yang dimaksudkan dengan

(a) fonologi

(b) morfologi

(c) sintaksis

(d) semantik

(e) pragmatik

Binalah satu jadual perkembangan bahasa mengikut sistem bahasa

kanak-kanak dari sejak lahir sehingga umur enam tahun.

Email jawapan kepada pensyarah dan simpan satu salinan dalam

folder anda.

Page 15: Konsep Pemerolehan Bahasa

Tajuk 3 Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah

3.1 Sinopsis

Unit ini akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengajaran

Bahasa Melayu dan Pengajaran Bahasa Inggeris Prasekolah. Pemahaman tentang faktor-

faktor yang dihuraikan diharapkan dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti

pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung dapat mendorong

anda menjadi seorang guru yang mempunyai peranan sebagai pelaksana kurikulum yang

efektif.

3.2 Hasil Pembelajaran

1. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di prasekolah.

Page 16: Konsep Pemerolehan Bahasa

2. mengaplikasi peranan guru sebagai pelaksana kurikulum di dalam bilik darjah.

3.3 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

3.4 Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah

Kemahiran bahasa dan komunikasi merupakan nadi kepada pembelajaran murid.

Seseorang murid sudah menguasai kemahiran asas bahasa apabila mereka mempunyai

kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta boleh berinteraksi dengan

orang lain. Kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik meningkatkan keyakinan

murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Ini akan menjadi asas kepada

pembelajaran sepanjang hayat.

Komponen bahasa dan komunikasi merangkumi bahasa Melayu sebagai bahasa

Kebangsaan, bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di sekolah Cina, bahasa Tamil

sebagai bahasa pengantar di sekolah Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

Prinsip utama pengajaran bahasa ialah menyepadukan empat kemahiran berbahasa iaitu

mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa yang mereka pelajari.

Kurikulum Perkembangan Bahasa

dan Komunikasi Prasekolah

Subtajuk 1

Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah

Subtajuk 2

Pengajaran Bahasa Inggeris

Page 17: Konsep Pemerolehan Bahasa

Kemahiran mendengar - kanak-kanak boleh membezakan bunyi dan boleh memahami

apa yang didengar.

Kemahiran bertutur - murid dapat menyebut bunyi dan perkataan dengan betul serta

dapat menyatakan pemikiran dan perasaan mereka secara berkesan dan bertatasusila.

Kemahiran membaca - murid boleh mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak dan

memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca.

Kemahiran menulis - murid dilatih untuk menguasai motor halus sehingga boleh menulis

huruf dan perkataan dan seterusnya menulis ayat mudah.

OBJEKTIF KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI

i. mendengar dan menyatakan apa yang didengar;

ii. bertutur dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila;

iii. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat

perkembangan murid;

iv. menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.

(Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

Rajah 1: Aspek –aspek dalam perkembangan bahasa dan komunikasi

KANDUNGAN DAN HASIL PEMBELAJARAN DALAM KOMPONEN BAHASA

DAN KOMUNIKASI

1. Kemahiran mendengar

KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN MENDENGAR

KEMAHIRAN BERTUTUR

KEMAHIRAN MEMBACA

KEMAHIRAN MENULIS

Page 18: Konsep Pemerolehan Bahasa

1.1 . Mendengar dengan penuh perhatian

Mengenal pasti apa yang didengar

Mengecam dan membeza pelbagai jenis bunyi

Mengecam dan membeza intonasi suara

Menceritakan apa yang didengar

Mendengar dan memberi gerak balas terhadap:

a. arahan

b. cerita

c. puisi, ritma atau rentak

d. perbualan

1.2 . Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi perkataan

Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang sama

Mengecam perkataan dengan bunyi akhiran yang sama

1.3 . Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza

Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang berbeza

Mengecam perkataan dengan bunyi akhir yang berbeza

2. Kemahiran Bertutur

2.1 . Berinteraksi dengan mesra

Berbual mengguna bahasa mudah dengan sebutan yang betul

Berinteraksi secara spontan dan bertatasusila:

a. mengikut giliran

b. mengikut situasi

c. mengikut peringkat umur

Menyatakan permintaan dan arahan secara bertatasusila

2.2 . Merangsang pertuturan melalui soal jawab

Mengemukakan soalan dengan menggunakan intonasi yang betul

Menjawab soalan dengan tepat

Menjawab soalan secara kreatif

Bersoal jawab secara spontan

Page 19: Konsep Pemerolehan Bahasa

2.3 . Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul

Melafazkan pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan syair

Menceritakan semula pelbagai bentuk puisi dalam bahasa

yang mudah

2.4 . Melakonkan watak-watak mengikut situasi

Melakonkan watak-watak menggunakan bahasa yang sesuai untuk

menghidupkan watak tersebut

3. Kemahiran Membaca

3.1 . Mengecam dan memadankan gambar dengan perkataan

Memadankan gambar suatu objek dengan lakarannya

Memadankan gambar dengan perkataan

3.2 . Mengenal bentuk huruf

Menyebut huruf mengikut urutan dan

secara rawak

Mengaitkan huruf dengan bentuk

objek di persekitaran

Mengenal bentuk huruf kecil dan

huruf besar

3.3 . Mengenal huruf vokal

Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan

Membunyikan huruf vokal

3.4 . Mengenal huruf konsonan

Mengecam dan membunyikan huruf konsonan

Mengecam bunyi huruf konsonan di awal dan di akhir perkataan yang

diperdengarkan

3.5 . Memperkenal dan menambah perbendaharaan kata

Mengecam dan mengaitkan label pada pelbagai objek dan tempat

Bercerita tentang gambar yang dilihat atau hasil kerja

Page 20: Konsep Pemerolehan Bahasa

Mengecam perkataan melalui nyanyian atau puisi

3.6 . Membina suku kata dan perkataan

Menyebut suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal (kv)

Mencantum dua suku kata konsonan dan vokal (kv+kv) dalam satu perkataan

Membaca suku kata terbuka (vkv)

Membaca suku kata tertutup (kvk)

Membaca dua suku kata terdiri daripada (kv+kvk), (kvk+kv) dan (kvk+kvk)

Membaca perkataan gabungan dua suku kata vokal berganding dan

konsonan berganding (kv+vk)

3.7 . Membaca perkataan dan rangkai kata

Membaca perkataan dan rangkai kata yang bermakna

3.8 . Membaca ayat dalam konteks

Membaca ayat dari cantuman perkataan dan rangkai kata

Membaca ayat dalam perenggan pendek dengan intonasi yang sesuai

Mengenal tanda bacaan di dalam ayat atau perenggan

3.9 . Memahami bahan yang dibaca

Menjawab soalan berdasarkan bahan yang dibaca

Menceritakan semula bahan yang dibaca melalui lisan, tulisan atau lukisan

3.10. Membimbing cara membaca

Membaca nama pengarang, judul buku dan penerbit

Membaca mengikut arah dan cara yang betul

Memegang buku dengan cara dan jarak yang betul

Menyatakan cara menjaga buku dengan betul

3.11. Memupuk minat membaca

Membaca pelbagai bahan bacaan

Bercerita tentang bahan yang dibaca

Menceritakan semula kandungan cerita yang dibaca Kemahiran Menulis

4. Kemahiran Menulis

Page 21: Konsep Pemerolehan Bahasa

. Membina kemahiran menulis

Melakukan koordinasi mata tangan

Melakukan pergerakan tangan dan jari untuk membentuk corak mengikut

arah yang betul

Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis

Menulis huruf mengikut cara yang betul

Menulis nombor mengikut cara yang betul

. Menguasai kemahiran menulis

Menulis perkataan

Menulis rangkai kata dan ayat yang bermakna

Menulis cerita