28
Teori Pemerolehan Bahasa

teori pemerolehan-bahasa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: teori pemerolehan-bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa

Page 2: teori pemerolehan-bahasa

Teori-Teori Pemerolehan Bahasa

• Teori Behavioris (Skinner)

• Teori Mentalis (Chomsky)

• Teori Kognitif (Piaget)

• Teori Interaksionalis (Haliday)

Page 3: teori pemerolehan-bahasa

Teori Behaviorisme

• Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933)

• Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan bukan semata-mata ilmu

• Pendapat ini melahirkan aliran yang menganggap P&P bahasa adalah proses mekanikal untuk membentu tabiat dan melalui latihan pengulangan

Page 4: teori pemerolehan-bahasa

Teori Behavioris

• TB menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan.

• Aspek lisan diberi perhatian

• Memberi penekanan kepada penghuraian jenis pola ayat – analisis konstituen terdekat

Page 5: teori pemerolehan-bahasa

Hubungan Teori Behavioral dalam P&P

• Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan KT

• Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji (diperhati)

• Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza

• Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa

Page 6: teori pemerolehan-bahasa

Prinsip Teori Behaviorisme

• Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting

• Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan• Pengukuhan penting dalam P&P• Latihan bahasa perlu diperkukuhkan• Model-model bahasa yang terbaik perlu

diutamakan• Wujudkan unsur ransangan dan

tindakabalas dalam P&P

Page 7: teori pemerolehan-bahasa

TEORI BEHAVIORIS

• Pendekatan: sintisis

• Kaedah: Terus/dengar sebut

• Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak formal

Page 8: teori pemerolehan-bahasa

Teori Behavioris (Skinner)

• Ahli psikologi di Harvard• Pembelajaran berlaku dengan adanya

ransangan dan tindak balas yang berulang• Ujikaji dengan burung merpati dan tikus:

bahasa adalah hasil proses perilaku hasil operasi RT

• Pengukuhan menambah kemungkinan berulangnya sesuatu laku

• Sangat penting RT dalam p&p

Page 9: teori pemerolehan-bahasa

Pembelajaran bahasa

• Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai

Page 10: teori pemerolehan-bahasa

2 jenis ransangan

• Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk

• Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain.

Page 11: teori pemerolehan-bahasa

Pandangan Skinner

• Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai dalam linguistik

Page 12: teori pemerolehan-bahasa

Teori Mentalis

• Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff

• Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya• Memperkenalkan analisis bahasa

Transformasi generatif (Chomsky)• Mendokong istilah generatif, kreatif,

eksplisit, kegramatisan dan transformasi• Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P

bahasa sebagai satu proses kognitif

Page 13: teori pemerolehan-bahasa

Penutur

Pendengar

Mental/otak kemampuan (set rumus-rumus tatabahasa)

Kalimat-kalimat

Kalimat

Skim – laku ucapan Teori Chomsky

Prestasi

Page 14: teori pemerolehan-bahasa

Pandangan Chomsky

• Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi• Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang

diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya

• Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response)

• Memperkenalkan Transformational Grammar (TG). Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language Acquisition Device)

Page 15: teori pemerolehan-bahasa

Ciri-ciri Teori Mentalis• Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan

kebolehan mental• Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan

untuk menguasai bahasa• Competence dan performance mempunyai daya cipta

untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui

• Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi-genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran

• Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis.

Page 16: teori pemerolehan-bahasa

Ciri Tatabahasa

• Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur

• Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami

• Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis

Page 17: teori pemerolehan-bahasa

Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis

 

• Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.

• Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.

• Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.

Page 18: teori pemerolehan-bahasa

Hubungan Teori Mentalis dalam P&P

• Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi

• Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan

• Tulisan dan bacaan diutamakan• Pendekatan Analisis• Kaedah: koda-kognitif• Teknik: hafalan

Page 19: teori pemerolehan-bahasa

Teori Kognitif (Piaget)

• Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perkara

• P&P adalah proses mental bukan mekanis

• Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran

Page 20: teori pemerolehan-bahasa

Pemerolehan Bahasa - Piaget

• Berasaskan perkembangan kognitif pusat

• Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran

Page 21: teori pemerolehan-bahasa

Peringkat Perkembangan Bahasa

Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun

• Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola-pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif

• Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan• Hasil pembentukan skema dapat

menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll

Page 22: teori pemerolehan-bahasa

Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun• Bahasa makin berkembang akibat tindakannya

dengan persekitaran• Dapat menguasai pola-pola tindakan yang

kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation)

• Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran

Page 23: teori pemerolehan-bahasa

Sinclair –Menyokong Piaget

• Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit)

• Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami

Page 24: teori pemerolehan-bahasa

Teori Interaksionalis (Haliday)

• Berkembang dalan Tahun 60an

• Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll

• Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa – hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa

Page 25: teori pemerolehan-bahasa

Pandangan ahli Interaksionalis

• Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Page 26: teori pemerolehan-bahasa

Pandangan Dalam P&P

• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik

• Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p

• Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna

Page 27: teori pemerolehan-bahasa

• Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid

• Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak

• Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul

Page 28: teori pemerolehan-bahasa

Prinsip P&P Interaksionalis

• Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi

• Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik

• P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna