Click here to load reader

teori pemerolehan-bahasa

  • View
    317

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of teori pemerolehan-bahasa

  • 1. Teori Pemerolehan Bahasa

2. Teori-Teori Pemerolehan Bahasa Teori Behavioris (Skinner) Teori Mentalis (Chomsky) Teori Kognitif (Piaget) Teori Interaksionalis (Haliday) 3. Teori Behaviorisme Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya Language (1933) Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan bukan semata-mata ilmu Pendapat ini melahirkan aliran yang menganggap P&P bahasa adalah proses mekanikal untuk membentu tabiat dan melalui latihan pengulangan 4. Teori Behavioris TB menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan. Aspek lisan diberi perhatian Memberi penekanan kepada penghuraian jenis pola ayat analisis konstituen terdekat 5. Hubungan Teori Behavioral dalam P&P Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis berdasarkan KT Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji (diperhati) Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa 6. Prinsip Teori Behaviorisme Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan kedua penting Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan Pengukuhan penting dalam P&P Latihan bahasa perlu diperkukuhkan Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan Wujudkan unsur ransangan dan tindakabalas dalam P&P 7. TEORI BEHAVIORIS Pendekatan: sintisis Kaedah: Terus/dengar sebut Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak formal 8. Teori Behavioris (Skinner) Ahli psikologi di Harvard Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangan dan tindak balas yang berulang Ujikaji dengan burung merpati dan tikus: bahasa adalah hasil proses perilaku hasil operasi RT Pengukuhan menambah kemungkinan berulangnya sesuatu laku Sangat penting RT dalam p&p 9. Pembelajaran bahasa Pembelajaran bahasa merupakan penguasaan atau kebiasaan yang diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai 10. 2 jenis ransangan Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain. 11. Pandangan Skinner Sebagai pengikut behaviur otak merupakan sebuah kotak yang gelap dan tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai dalam linguistik 12. Teori Mentalis Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan Lakoff Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky) Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan transformasi Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses kognitif 13. Penutur Pendengar Mental/otak kemampuan (set rumus-rumus tatabahasa) Kalimat-kalimat Kalimat Skim laku ucapan Teori Chomsky Prestasi 14. Pandangan Chomsky Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response) Memperkenalkan Transformational Grammar (TG). Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language Acquisition Device) 15. Ciri-ciri Teori Mentalis Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa Competence dan performance mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi- genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis. 16. Ciri Tatabahasa Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis 17. Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak- kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat. Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa. 18. Hubungan Teori Mentalis dalam P&P Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan prestasi Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan Tulisan dan bacaan diutamakan Pendekatan Analisis Kaedah: koda-kognitif Teknik: hafalan 19. Teori Kognitif (Piaget) Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf yang tinggi - berkebolehan mempelajari pelbagai perkara P&P adalah proses mental bukan mekanis Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada persekitaran 20. Pemerolehan Bahasa - Piaget Berasaskan perkembangan kognitif pusat Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui pengalaman dalam interaksi persekitaran 21. Peringkat Perkembangan Bahasa Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran yang akhirnya membentuk pola- pola tindakan yang dinamakan skema atau struktur kognitif Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran mental, bahasa dll 22. Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 7 Tahun Bahasa makin berkembang akibat tindakannya dengan persekitaran Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks seperti hukum pengekalan (conservation rules), konsep hubungan (relational concepts), pemasukan kelas (class inclution) dan persirian (seriation) Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka tentang objek-objek dalam persekitaran 23. Sinclair Menyokong Piaget Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak tidak mampu menggunakan bahasa yang kompleks sebelum mencapai ke peringkat intelek tertentu (operasi konkrit) Kanak-kanak hanya boleh menggunakan istilah tanpa dapat memahami 24. Teori Interaksionalis (Haliday) Berkembang dalan Tahun 60an Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa 25. Pandangan ahli Interaksionalis Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat 26. Pandangan Dalam P&P Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna 27. Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betul 28. Prinsip P&P Interaksionalis Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna