Teori Pemerolehan Bahasa Dan Teori Huraian Bahasa

  • View
    921

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Teori Pemerolehan Bahasa Dan Teori Huraian Bahasa

BMM 3117

1.0 PENGENALAN Pada hari ini banyak ilmuan berminat untuk mengkaji punca lahirnya sesuatu bahasa. Dalam kalangan ahli linguistik, anatomi dan antropologi masih tiada kesepakatan dicapai tentang masa sebenar bahasa itu lahir. Sehingga abad ke-19, masih belurn dapat dibuktikan tentang penemuan sebarang bahasa primitif. Justeru, mereka berpendapat lakaran, ukiran dan simbol pada dinding-dinding gua sebagai satu bentuk bahasa yang paling awal digunakan. Namun demikian, ilustrasi tersebut masih tidak dapat memperlihatkan keadaan sebenar penggunaan bahasa pada zaman dahulu. Teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain,bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa, bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata berurutan yang disebut ayat dan seterusnya melahirkan sesuatu bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan idea, perasaan, dan berhubung di antara sesama mereka. Bahasa dikuasai secara semula jadi atau dipelajari secara formal atau tidak formal. Keupayaan berbahasa dengan baik membolehkan seseorang itu berkomunikasi dengan lebih berkesan lagi. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua, pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa, kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. Tetapi, jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya, kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi

dua bahasa dalam masa yang sama, maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan.

1

BMM 3117

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

2.1 Teori Behaviourisme Teori pemerolehan bahasa amat berkait rapat dengan bidang kajian psikologi, dalam erti kata hasil kajian psikologi telah menemukan beberapa teori dalam pemerolrhan bahasa. Psikologi merupakan disiplin yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Teori awal pemerolehan bahasa bertitik tolak daripada fahaman behavioris. Terdapat beberapa nama yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini seperti Ivan Pavlov (1849-1936), edward Thorndike (18741949), B.F Skinner (1904-1990) dan John Broadus Watson (1878-1958). Teori ini berjaya diperkenalkan hasil daripada kejayaan kajian makmal yang melibatkan uju kaji terhadap haiwan yang kemudiannya digeneralisasikan kepada manusia. Tingkah laku atau behaviour merujuk kepada aksi atau reaksi manusia atau haiwan dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran. Dalam bidang biologi, istilah ini digunkan bagi merujuk kepada penyelidikan terhadap organisma hidup yang bertindak balas terhadap persekitarannya. Sekali pandang istilah ini solah-olah hanya sesuai digunakan terhadap manusia dan haiwan sahaja. Sebenarnya, istilah ini juga digunakan dalam bidang biologi bagi mengkaji pola tingkah laku tumbuhan. Sebagai contoh, salah satu prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku tumbuhan dinamalkan tropism. Istilah ini bermaksud pergerakan tumbuhan, sam ada menghala atau bertentangan dengan arah rangsangan luaran seperti cahaya. Gerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya itu tadi akan menunjukkan arah tertentu yang mendorong tumbuhan itu membesar mengikut arah rangsangan atau bertentangan arah tersebut. Bertindak balas terhadap rangsangan berlaku secara alamiah dan dalam kebanyakan kes ia dilakukan oleh organisma seperti manusia dan haiwan untuk kelangsungan hidup mereka. Rangsanagn merupakan sebarang fenomena yang secara langsung dapat mempengaruhi aksi dan reaksi organisma, misalnya cahaya ,graviti, hadiah , makanan , haruman dan sebaginya.

2

BMM 3117

Behaviorisme merupakan paradigma yang dominan dalam psikologi Amerika pad awal abad ke-20 , yang kemudiannya didominasi oleh psikologi kognitif.Teori pemerolehan bahasa behavioris pada zaman sebelum itu lebih menekankan tingkah laku yang dapat dilihat sahaja. Ahli behavioris telah membawa teori dan pendekatan yang berhubung dengan tingkah laku dan pembelajaran bahasa. Bagi mereka perkara yang berlaku dalam otak manusia tidak dapat diamati. Mereka membuat anologi otak manusia seperti sebuah kotak hitam yang gelap. Oleh itu, mereka tidak mementingkan peranan otak dalam pemerolehan bahasa. Mereka menumpukan perhatian kepada objektif tingkah laku nyata dan tidak mementingkan sesuatu yang subjektif seperti fungsi fikiran. Golongan ini menolak pendapat yang menghubungkan operasi kognitif dengan pemerolehan bahasa. Mereka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas, iaitu apabila berlaku rangsangan dan gerak balas berlakulah pembelajaran. Beberapa orang ahli behavioris yang dominan seperti Skinner turut berpendapat pembelajaran berlaku jika ada rangsangan dan gerak balas. Sebaliknya dalam bidang bahasa, ahli linguistik Noam Chomsky yang memperkenalkan konsep arbitrari telah meghujahkan rangsangan, gerak balas dan peneguhan yang diperkenalkan oleh Skinner itu juga dapat diaplikasikan kepada tingkah laku manusia yang kompleks seperti pemerolehan bahasa hanyalah dalam bentuk yang tidak jelas dan dangkal. Beliau turut menegaskan kajian dan analisis yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa tidak wajar mengabaikan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam pemerolehan bahasa. Beliau berpendapat manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk memperoleh bahasa. Beliau mendakwa behavioris tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa, sedangkan otak merupakan organ sofistikated yang ada pada manusia dan dapat dieksploitasi sepenuhnya. Behaviorisme berbeza daripada perspektif dan fahaman yang lain dalam beberapa perkara, antaranya seperti ahli behavioris yang berfokus kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku dan menganalisisnya sebagai objek yang nyata. Ahli behavioris tidak menolak kajian tentang tingkah laku yang tersembunyi dan peribadi, misalnya mimpi. Tetapi ahli behavioris menolak kajian tentang entiti hubungan sebab akibat bebas dalam diri organism yang menghasilkan tingkah laku sedar seperti berjalan atau bertutur. Konsep seperti minda dan kesedaran tidak digunakan oleh ahli behavioris kerana istilah tersebut3

BMM 3117

tidak dapat mendeskripsikan secara nyata peristiwa psikologikal, tetapi digunakan sebagai penjelasan kepada entity yang tersembunyi dalam organisma. Bagi sesetengah pendapat yang lain, tingkah laku merujuk kepada peristiwa yang konkrit pada organisma, sama ada yang nyata atau peribadi. Ahli Behavioris menganggap peristiwa peribadi juga sebagai tingkah laku dan menganalisinya sama seperti tingkah laku yang nyata. Akan tetapi, ianya lebih memfokuskan kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku serta tidak mengabaikan perkara penting yang berkaitan dengan baka atau biologi dalam hubungannya dengan tingkah laku. Teori behavioris pada abad ini telah pun dikemas kini dan diberikan perspektif baharu. Moden behaviorisme kini dikenali sebagai analisis behavior dan menjadi bidang yang semakin berkembang maju meliputi negara Amerika, Eropah, Asia, Amerika Selatan dan Australia. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat terdapat The Association for Behavior Analysis (ABAI) yang telah menganjurkan persidangan tahunan di Amerika Syarikat sendiri dan Kanada. Persidangan antarabangsa ABAI yang kelima diadakan di Norway pada tahun 2009. Tumpuan kajian dalam kalangan behavioris pada hari ini lebuh luas dan rencam, termasuklah perkembangan psikologi, psikologi klinikal, kecerdasan mental, autisme, kecatatan dan sebagainya. Analisis behaviour moden juga mengkaji fenomena berkaitan dengan bahasa dan kognitif yang diabaikan dalam penyelidikan Skinner sebelum ini.

2.2 Teori Kognitif Pada masa dahulu, apabila memperkatakan tentang sikap, manusia tidak dikaitkan dengan bidang psikologi walaupun kajian terhadapnya telah dilakukan sekian lama. Pada awalnya, idea-idea ahli psikologi memikirkan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh naluri, diikuti pula dengan teori tingkah laku yang mengatakan manusia menghasilkan tingkah laku adalah kesan daripada pembelajaran kerana manusia dianggap seperti mesin dan minda manusia adalah kosong. Setelah timbul kesedaran bahawa otak manusia adalah berfungsi untuk melahirkan tingkah laku, maka lahirlah teori-teori yang mengkaji bagaimana minda manusia memainkan peranannya. Berdasarkan perkara tersebut, kajian mengenai sikap dan tingkah laku manusia dijalankan. Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman.

4

BMM 3117

Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Hasil pemikiran bergantung kepada proses mental dalaman tersebut. Ahli-ahli psikologi kognitif menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif. Sebaliknya otak kita akan memproses secara aktif maklumat yang diterima dan menukarkan maklumat kepada bentuk atau kategori baru. Seseorang individu itu seharusnya memaksimumkan penggunaan minda mereka supaya mereka dapat menjadi pemikir yang aktif. Sebagai manusia yang telah dikurniakan otak untuk berfikir, kita seharusnya dapat bertindak balas dengan sewajarnya apabila menerima sesuatu maklumat dan bersedia pula untuk berubah sikap jika kita dapati bahawa idea kita sebelum ini adalah salah atau negatif. Secara sangat umumnya, teori dalam pembelajaran kognitif merupakan pengajaran da