Click here to load reader

Bab1. Pemerolehan Bahasa

 • View
  105

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bhasa

Text of Bab1. Pemerolehan Bahasa

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  1

  Bab 1: Pemerolehan Bahasa Bab 2: Pendekatan Pengajaran Bahasa Bab 3: Strategi Pengajaran & Pembelajaran Tahun 1 Bab 4: Strategi Pengajaran & Pembelajaran Tahun 2 Bab 5: Strategi Pengajaran & Pembelajaran Tahun 3 Bab 6: Strategi Pengajaran & Pembelajaran Tahun 4 Bab 7: Mengajar Kemahiran Membaca Bab 8: Mengajar Kemahiran Menulis Bab 9: Mengajar Kemahiran Mendengar & Bertutur

  Bab 1 : Pemerolehan Bahasa

  Pada akhir bab ini, pelajar akan dapat :

  a. Mempelajari teori-teori pemerolehan bahasa.

  b. Mengetahui kelemahan dan kelebihan teori-teori pemerolehan

  bahasa yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan

  pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah.

  c. Membuat penilaian dan memilih mana-mana teori pemerolehan

  bahasa yang sesuai digunakan semasa pengajaran dan

  pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah.

  1.1 Pengenalan

  1.2 Teori Behavioris

  1.3 Teori Kognitif

  1.4 Teori Mentalis

  1.5 Teori Interaksionalisme

  RINGKASAN RUJUKAN

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  2

  Kebolehan untuk berfikir dan berbahasa merupakan ciri utama yang membezakan antara

  manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya bahasa, manusia boleh

  berkomunikasi untuk berhubung dan menyampaikan buah fikiran. Salah satu objek pemikiran

  manusia ialah tentang cara manusia bercakap. Pendapat para sarjana tentang pembelajaran

  bahasa adalah pelbagai. Dalam bab ini, teori-teori tentang pemerolehan bahasa akan

  dihuraikan. Antara teori-teori pemerolehan bahasa yang ada adalah teori behavioris, kognitif,

  mentalis dan interasionalis.

  Rajah 1.1 Beberapa Teori Pemerolehan Bahasa

  Teori behavioris adalah antara teori yang paling dominan dan banyak mempengaruhi aspek

  pembelajaran. Antara tokoh penting yang mempelopori serta banyak mengkaji teori

  behavioris ialah Skinner, Thorndike dan Pavlov. Mereka menganggap pembelajaran sebagai

  satu proses mekanisme untuk membentuk kebiasaan. Ahli-ahli behavioris berpendapat

  bahawa wujud hubungan yang dinamik wujud antara ransangan dengan gerak balas. Sesuatu

  gerak balas yang betul akan diulangi jika diberikan ganjaran. Gerak balas yang diikuti oleh

  peneguhan yang positif juga wajar diulangi. Gerak balas yang diulangi pula akan membentuk

  kebiasaan dalam diri.

  Skinner telah cuba melanjutkan teori behavioris untuk menghuraikan kepentingan pengaruh

  persekitaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ahli-ahli behavioris menekankan

  kepentingan pengaruh persekitaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sesuatu

  ujaran terbentuk kerana adanya ransangan dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa. Misalnya,

  seorang kanak-kanak boleh bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun

  kanak-kanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan-keperluan asasinya seperti

  berkehendakkan makanan atau minuman dan sebagainya. Bentuk-bentuk bahasa yang betul

  dihasilkan oleh seorang kanak-kanak perlu diteguhkan supaya diulangi.

  Teori pemerolehan

  bahasa

  Teori behavioris Teori Kognitif Teori Mentalis Teori

  Interasionalis

  1.1 PENGENALAN

  1.2 TEORI BEHAVIORIS

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  3

  Antara ciri pembelajaran yang boleh disimpulkan dalam teori behavioris atau mekanis adalah

  seperti berikut:

  i. Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi akibat daripada wujudnya hubungan antara ransangan dengan tindak balas.

  ii. Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti oleh ganjaran. iii. Sesuatu gerak balas yang diikuti oleh peneguhan positif akan sering diulangi. iv. Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan.

  B.F Skinner

  B.F Skinner merupakan sarjana behavioris yang mengajar di university

  Harvard. Beliau telah mengkaji dan melakukan beberapa pena mbahbaikan terhadap teori behavioris. Menurut beliau, pembelajaran akan

  berlaku jika ada ransangan dan tindak balas secara berulang-ulang.

  Skinner membahagikan tingkah laku kepada dua bahagian utama iaitu

  tingkah laku pantulan dan operan. Hasil kajian yang dilakukan oleh

  Skinner, didapati bahawa apa-apa juga tingkah laku yang diikuti oleh

  pengukuhan atau keadaan menyenangkan, maka tingkah laku tersebut

  akan menjadi kelaziman.

  Dalam kajian percubaannya, Skinner telah cuba memasukkan tikus dan

  merpati. Tikus telah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Pada dinding

  kotak tersebut terdapat sebuah alat yang boleh mengeluarkan makanan. Dalam percubaan

  awalnya, didapati tikus bertingkah laku rawak sahaja. Walaubagaimanapun, setelah beberapa

  lama,tikus berkenaan dengan secara tidak sengaja telah tertekan alat yang boleh

  mengeluarkan makanan itu. Kemudiannya, tikus tersebut tidak berhenti-henti menekan alat

  tersebut untuk memperoleh makanan. Dengan demikian tikus tersebut telah mempelajari cara

  untuk mendapatkan makanan.

  Rajah 1.2 Kotak Eksperimen Skinner

  Dalam kajian lain, Skinner telah menggunakan prinsip yang sama terhadap dua ekor merpati

  untuk bermain ping pong. Setiap kali burung merpati dapat melepaskan bola ping pong ke

  Grid Elektrik Mangkok

  Pembesar suara

  Lampu

  B.F. Skinner

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  4

  sebelah jarring di tengah-tengah meja antara kedua-dua ekor burung merpati tersebut, sebiji

  kacang hijau akan keluar. Tingkah laku tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang.

  Kacang hijau yang keluar merupakan pengukuhan.

  Berdasarkan kajian Skinner, pengukuhan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian.

  E.L Thorndike (1874-1949)

  Edward L.Thorndike telah mengemukakan beberapa hukum

  pembelajaran. Menurut Thorndike, hukum-hukum pembelajaran yang

  dikaitkan dengan ransangan dan gerak balas akan segera diikuti oleh

  rasa kesenangan atau kepuasan. Rasa kesenangan atau kepuasan akan

  wujud jika murid memperoleh sesuatu pujian atau ganjaran yang

  pelbagai. Dalam hal ini, bentuk ransangan yang diberikan hendaklah

  berupa peneguhan. Jika murid berhasil melaksanakan tugasannya

  dengan betul dan pantas, akan muncul keselesaan dalam diri atas

  kejayaan yan dicapai.

  Teori yang dibangunkan oleh Thorndike juga menghuraikan bahawa

  pembelajaran sebagai proses pembentukan hubungan antara ransangan dengan tindak balas.

  Dalamnya pula terdapat hukum kesediaan atau law or readiness, hukum latihan atau law of

  exercise dan hukum akibat atau law of effect.

  PENGUKUHAN

  Pengukuhan Positif

  Pengukuhan Positif Berterusan

  Pengukuhan Positif Berkala

  Pengukuhan Negatif

  - ransangan yang menyakitkan akibat

  daripada sesuati tingkahlaku. peninggalan

  tingkah laku tersebut akan menghasilkan suatu

  keadaan yang menyenangkan atau

  tidak menerima kesakitan.

  Tiada Pengukuhan

  - jika tiada pengukuhan, sama ada positif or negatif, tingkah

  laku berkaitan tidak akan mendapat perhatian, selain

  tidak terccapainya pelaziman

  E.L. Thorndike

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  5

  Hukum Kesediaan Atau Law Or Readiness

  Cara seseorang murid yang bersedia untuk melakukan sesuatu aktiviti. Sesorang

  murid mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan aktiviti tertentu

  dengan sebenar-benarnya. Justeru, tindakkannya akan menimbulkan kepuasan pada

  dirinya. Jika seseorang murid mempunyai kecenderungan untuk bertindak, sedangkan

  tindakannya tidak mendatangkan kepuasan, maka murid tersebut akan menghindari

  dari melakukan tindakan yang aktif.

  Hukum Latihan Atau Law Of Exercise

  Hukum latihan menyatakan bahawa jika hubungan stimulus-respons (ransangan-

  tindak balas) sering wujud, akibatnya hubungan akan menjadi semakin teguh. Jika

  semakin kurang berlakunya hubungan stimulus-respons, maka semakin lemahlah

  hubungan tersebut. Hukum latihan yang pada dasarnya menggunakan stimulus

  respons, maka semakin lemahlah hubungan tersebut. Hukum latihan yang pada

  dasarnya menggunakan stimulus respons memiliki hubungan yang teguh antra satu

  sama lain. Jika proses pengulangan sering dilakukan, maka semakin banyak aktiviti

  terlaksana. Oleh itu, hubungan yang terjadi akan bersifat automatik. Jika seorang

  murid dikemukakan soalan yang sering ditemukannya, maka murid tersebut akan

  segera melakukan tanggapan secara pantas yang sesuai dengan pengalaman pada

  waktu sebelumnya. Kenyataan menunjukkan bahawa pengulangan akan memberikan

  kesan positif jika disusun secara sempurna. Bentuk pengulangan tersebut hendaklah

  dalam suasana tidak membosankan, selain aktiviti yang disajikan hendaklah dengan

  cara yang menarik.

  Hukum Akibat Atau Law Of Effect

  Dalam hukum akibat, dapat dirumuskan bahawa kepuasan yang wujud daripada

  ganjaran guru akan menerbitkan kejayaan kepada murid. Murid cenderung untuk

  berusaha meningkatkan kepada apa yang telah dicapai. Guru yang memberikan

  senyuman terhadap jawapan murid akan semakin menguatkan konsep tindak balas.

  Kata-kata bagus, hebat, kamu sangat teliti dan sebagainya merupakan ganjaran

  kepada murid untuk meningkatkan pencapaian dalam pembelajaran. Jika kekeliruan

  wujud dalam diri murid tanpa penjelasan yang wajar daripada guru, ada kemungkinan

  murid akan menganggap itulah yang benar dan akan mengulanginya. Jika murid

  menyelesaikan tugasan sekolah di rumah, namun hasil kerjanya tidak diperiksan oleh

  guru, kemungkinan juga jawapan yang diberi dianggap benar. Daripada hukum

  akibat, dapat disimpulkan bahawa jika terdapat hubungan yang kuat antara soalan dan

  jawapan maka bahan yang disampaikan boleh diingati dengan lebih lama.

  Pengulangan yang kerap akan menentukan berapa lama konsep tersebut akan diingati

  oleh murid.

  Di samping itu, Thorndike berpendapat bahawa kualiti dan kuantiti hasil pelajaran

  bergantung pada kualiti dan kualiti stimulus-respons (S-R). Implikasi daripada aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran berasaskan teori ini menunjukkan bahawa:

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  6

  Dalam penjelasan sesuatu konsep, guru perlu memberikan contoh yang sesuai yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid-murid, khususnya penghayatan kepada

  alam sekeliling.

  Cara pemberian tugas hendaklah padan dengan unsur penyerapan stimulus-res[ons supaya wujud kelangsungan dalam pembelajaran.

  Dalam kurikulum, bahan pembelajaran perlu disusun daripada yang mudah dan selari dengan tahap murid. Penguasaan bahan yang lebih mudah adalah sebagai ransangan

  untuk menguasai bahan yang lebih sukar. Dengan kata lain, topik asas haruslah

  dikuasai lebih dahulu sebelum memahami topik yang seterusnya.

  Ciri Behaviorisme dan Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Teori Behaviorisme menekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa yang

  berlandaskan Teori Pelaziman Operan yang dipelopori oleh B.F.Skinner (1938). Menurut

  Skinner, pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang

  lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran setiap

  kali kanak-kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar itu. Ganjaran yang diberi

  adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh

  kanak-kanak. Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti pandai, senyuman,

  ciuman, tepuk tangan, pelukan, dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak bercakap.

  Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses pengulangan

  Bahasa dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Golongan ini mementingkan

  pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran. Dalam konteks

  pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi pola. Teori

  ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran.

  Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan pendapat ahli-

  ahli psikologi dan linguistik Aliran Behaviorisme. Golongan ini beranggapan bahawa, bahasa

  yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua

  penting. Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah

  didahulukan bahasa lisan.

  Ini kemudian diikuti dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua dalam

  pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna guru-guru mestilah berusaha untuk

  membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan kemudian baharulah kepada

  pengajaran membaca dan menulis. Ini hanya dapat dilakukan setelah murid-murid dapat

  menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa.Kedua, bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ini

  sesuai diterapkan dalam proses pembelajaran kedua. Untuk membentuk kebiasaan ini latihan

  dan latih tubi serta perbualan bahasa juga diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran

  dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada yang lebih

  susah.

  Ketiga, pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran disebabkan ia

  merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. Dalam

  situasi pembelajaran bahasa pengukuh-pengukuhnya adalah pujian, keistimewaan,

  pengiktirafan, maklum balas, galakan dan sebagainya. Mengikut prinsip ini sesuatu gerak

  balas yang betul perlu diteguh oleh guru dengan cara memberikan pengukuhan seperti yang

  disebutkan di atas. Keempat, latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Ia

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  7

  merupakan latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan. Latihan dan

  latih tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. Ini adalah untuk mengelakkan

  pelajaran tersebut dari berasa bosan.

  Peneguhan boleh dilanjutkan oleh guru melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa.

  Kelima, model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Dalam konteks

  pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah, bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh

  pelajar-pelajar. Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip sama

  dengan bahasa matlamat, maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu. Dan keenam,

  mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Bahasa adalah

  hasil operasi rangsangan dan tindak balas. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika

  kedua-dua unsure ini dapat diwujudkan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan

  tingkah baru yang berkesan, ia juga boleh bertindak sebagai daya penggerak dan

  meningkatkan minat serta motivasi.

  Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi

  rangsangan. Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku. Kedua adalah

  dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria, ketiga dengan cara mempelbagaikan

  pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara mempelbagaikan pendekatan,

  kaedah, teknik, strategi dan alat-alat bantu mengajar.

  Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran

  dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif. Pendekatan induktif ialah

  memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh terlebih dahulu dan

  kemudian baharulah diterangkan.

  KEKUATAN TEORI BEHAVIORISME

  Teori ini sangat sesuai untuk melatih atau mendidik kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan daripada orang dewasa di sekeliling mereka.

  Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian yang khusus daripada orang di persekitarannya terutamanya guru-guru mereka kerana mereka mudah

  mengikuti apa yang diajar dan disuruh selain suka meniru perlakuan orang di

  sekelilingnya.

  Selain itu, mereka juga suka dengar bentuk-bentuk penghargaan yang diberi kepadanya seperti pujian dan melalui bentuk penghargaan tersebut ianya dapat menaikkan semangat

  belajar dalam diri mereka.

  Guru tidak perlu mengambil masa yang lama memberi penerangan yang panjang tentang pembelajaran kepada murid-murid.

  Selain daripada itu teori ini menekankan kemahiran lisan berbanding kemahiran membaca dan menulis.

  Melalui aspek kemahiran yang ditekankan dapat memberikan kelebihan kepada murid kerana aspek lisan iaitu mendengar dan bertutur penting dalam situasi harian murid.

  KELEMAHAN TEORI BEHAVIORISME

  Proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi murid-murid kerana pembelajaran berlaku dalam keadaan sehala di mana ianya berpusat pada guru sahaja.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  8

  Guru hanya mengajar dan melatih murid manakala murid hanya menerima apa yang diajar guru tanpa memberi sebarang maklum balas.

  Murid berperanan sebagai pendengar dan mereka menghafal apa yang didengar dan dipandang cara belajar yang efektif.

  Penggunaan hukuman merupakan salah satu cara guru mendisiplinkan murid dan akan mendatangkan akibat buruk kepada murid. Hal ini kerana sistem pembelajaran tersebut

  lebih tertumpu kepada rangsangan dan gerak balas yang ditunjukkan. Sekiranya tiada

  rangsangan maka tindak balas tidak akan berlaku.

  Sebagai contoh, guru akan beri rangsangan seperti hadiah dan baru mereka memberi jawapan yang dikehendaki guru.

  Teori ini adalah penambahan ilmu pengetahuan lebih tertumpu kepada buku teks.

  Hal ini kerana mereka belajar mengikut urutan kurikulum yang sangat ketat sehinggakan buku teks merupakan buku wajib dalam pembelajaran mereka.

  Malah, mereka juga dikehendaki memahami dan mempersembahkan kembali isi pembelajaran di dalam buku teks tersebut dengan baik.

  Teori ini mengutarakan penyingkiran kesedaran atau fikiran yang dilakukan oleh ahli-ahli

  behavioris sebagai satu kesilapan besar. Sebaliknya, mereka menganggap teori pembelajaran

  menjadi sangat bermakna jika fikiran dimasukkan dalamnya sebagai satu bahagian yang tidak

  dapat dipisahkan. Antara tokoh-tokoh yang mengutarakan teori ini ialah Jean Piaget, Max

  Werthrimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, Jarome Brunner, Robert M.Gagne dan Ausubel.

  Peringkat Perkembangan Teori Kognitif Jean Piaget

  Piaget ialah seorang ahli biologi yang mempunyai sumbangan besar dalam pemahaman

  terhadap perkembangan intelektual berbahasa murid. Dalam rangka memahami proses dan

  peringkat perkembangan intelektual berbahasa murid, bertahun-tahun lamanya Piaget

  melakukan pemerhatian terhadap perkembangan intelektual seorang murid. Melalui

  1.3 TEORI KOGNITIF

  a. Apakah yang diperkatakan oleh Skinner tentang teori behaviorisme.

  b. Apakah kelebihan dan kelemahan teori behaviorsme? c. Tonton video di bawah untuk melihat pengaplikasian teori

  behaviorisme dalam bilik darjah. http://www.youtube.com/watch?v=KYDYzR-ZWRQ

  http://www.youtube.com/watch?v=KYDYzR-ZWRQ

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  9

  pemerhatian yang mendalam, akhirnya Piaget dapat menggambarkan teori proses

  perkembangan intelektual berbahasa murid.

  Menurut Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah mengikut

  empat peringkat iaitu peringkat deria motor(0-2 tahun), pra operasi(2-7 tahun), operasi

  konkrit(7-12 tahun) dan operasi formal(selepas 12 tahun).

  Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun)

  Dalam peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan seria motornya untuk memahami dan

  berinteraksi dengan persekitarannya. Selepas dilahir selama dua bulan, seorang bayi sudah

  boleh membezakan objek-objek di dalam persekitrannya. Antara 4 hingga 8 bulan, bayi itu

  kelihatan telah mempunyai daya koordinasi di antara penglihatan dan sentuhan. Apabila

  berusia satu tahun, dia mula menyedari objek-objek lain di dalam persekitarannya. Diantara 1

  hingga 2 tahun, kanak-kanak cuba menggunkan berbagai-bagai skema (struktur

  menyelesaikan masalah yang dia hadapi). Pada akhir dua tahun, kanak-kanak kelihatan mula

  boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Dari kelahiran hingga umur 2 tahun, kanak-

  kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannnya serta cuba

  mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam

  persekitarannya. Contohnya, bayi berumur sebelum Sembilan bulan tidak akan mencari objek

  yang tidak kelihatan setelah diperhatikan objek tersebut sebelummya. Pada tahap ini, bayi

  melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Kebolehan deria motornya

  berkembang dari semasa ke semasa. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan

  melihat, menyentuh, dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan untuk

  meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational

  learning) (Mussen dan Kagan, 1974). Dalam perkembangan sensorimotor ini, terdapat enam

  sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur

  yang tertentu.

  a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks)

  Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir

  melalui tingkah laku pendengaran, penyusunan, gerakan tangan (genggaman dan

  sebagainya), penyesuaian, pandangan, pergerakan mata dan sebagainya. Gerakan ini

  belum dapat ditentukan perbezaannya. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan

  ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja.

  b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular)

  Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. bayi mula

  mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Di tahap ini pengalaman

  memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak.

  Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. dengan itu tingkah

  laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab

  yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. Pergerakan sistem sensori mula

  diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. bila mendengar sesuatu bunyi,

  bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Contohnya,

  sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat

  menyeronokkan atau menyenangkan, dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  10

  c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua)

  Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian

  yang lebih. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem

  belajaran. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u

  barang lalu menggerakkannya. Di waktu ini, bayi boleh membuat tanggapan ten tang

  objek dalam tangannya. Contohnya, bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke

  dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut.

  d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi)

  Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya

  disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap ini, perkembangan mental bayi sudah

  dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan

  kebolehan mental asas pada bayi. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan

  berlaku. Contohnya, apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan, ia akan berbunyi.

  e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga)

  Pada ketika ini, penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku

  secara aktif. hal ini, bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian

  tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. di tahap ini, bayi

  memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan

  telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. bayi juga mengalami proses

  cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Contohnya, kanak-kanak ini akan mencuba

  pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian.

  f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal)

  Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk

  memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Pada ketika ini, kanak-kanak dapat

  mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku

  peniruan yang diperhatikan. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina

  dan fungsi individu dalam rumahtangga.

  Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun)

  Dalam peringkat ini, kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta symbol untuk

  mengambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanaktelah boleh

  bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasai, perkembangan kognitifnya kian

  menjadi pesat. Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik. Mereka

  menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka

  percaya semua objek mempunyai jiwa, oleh itu mereka tidak boleh membezakan angan-

  angan dengan kenyataan. Mereka hanya boleh memikir secara transdaktif, iaitu daripada

  contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja. Namun demikian, mereka tidak boleh

  memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif

  (daripada contoh khusus kepada umum). Pada akhir peringkat ini, mereka mula berupaya

  member sebab untuk menyokong kepercayaan mereka, boleh mengelaskan objek

  mengikut ciri-ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  11

  Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun)

  Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun.

  Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara

  dalaman. Mereka mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek-objek yang

  konkrit seperti computer, perabot dan benda-benda maujud. Dalam eksperimen konservasi

  kuantiti yang dilakukan oleh Piaget, kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam

  minda kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda.

  Pada mulanya, kanak-kanak bergantung pada persepsi segera seperi rupa bentuk objek

  secara luaran. Dengan perlahan-lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman

  tentang apa dan bagaimana sesuatu perkara berlaku.Seterusnya, menggunakan skema

  dalaman untuk member panduan tentang penaakul daripada bentuk luaran sahaja. Kanak-

  kanak di tahap operasi konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek

  untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya. Seterusnya,

  implikasi logikal dapat menyedarkan kanak-kanak tentang objek-objek yang disentuh.

  Menurut Piaget, tahap terakhir dalam perkembangan kognitif adalah meneliti dan

  mengaplikasi prinsip-prinsip yang sama kepada konsep-konsep abstrak.

  Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun)

  Tahap operasi formal bermula umur 11 atau 12 tahun dan seterusnya melibatkan operasi

  mental pada yang abstrak dan symbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk

  fizikal dan konkrit. Dalam pada itu, kanak-kanak mula memahami perkara-perkara yang

  mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. Lebih daripada itu, mereka

  dapat membentuk dan mencari untuk mewujudkan representasi mental pada situasi yang

  dihadapinya dengan logic. Justeru, teori perkembangan kognitif adalah berasaskan tahap

  demi tahap. Bagi Piaget, tahap-tahap ini berlaku pada usia yang sama bagi kanak-kanak.

  Setiap tahap memasuki tahap baru, kanak-kanak memikirkan cara-cara dan ciri-ciri yang

  dikenal pasti dalam tahap berkenaan dengan nyata dan berkesan. Dalam peringkat, remaja

  telah boleh memikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih

  kompleks. Mereka juga boleh memikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya

  untuk membuktikan teori atau hukum matematik.

  Lima Konsep Asas Menurut Piaget

  a) Skema

  Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu.

  Contohnya: Sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap,

  memandang, mencapai, merasa, memegang, serta menggerakkan tangan dan

  kaki. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi

  bertindakbalas dengan

  persekitarannya.

  b) Adaptasi

  Wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  12

  Perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan

  terdedah kepada pengalaman yang relevan.

  Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Oleh yang demikian, beliau

  telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut

  turutan umur.

  c) Ekuilibirium

  Ekuilibirium ialah kesinambungan dalam pengaturan diri yang memungkinkan bahasa seseorang berkembang serta berubah sementara untuk menjadi lebih

  mantap dan seimbang.

  Ekuilibirium bukanlah keseimbangan dalam hal kekuatan berbahasa, tetapi merupakan proses dinamik yang secara terus menerusmengatur tingkah laku.

  Proses ekuilibirium juga disebut sebagai penyeimbangan antara dunia luar dan

  dunia dalam. Tanpa perkembangan intelektual berbahasa, maka akan wujud

  ketidakseimbangan dalam proses berfikir.

  d) Asimilasi

  Satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada.

  Membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi.

  Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Kanak tersebut akan menggunakan skema memegang dan sekaligus merasanya.

  e) Akomodasi

  Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan.

  Berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak.

  Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian

  konsep terhadap magnet itu.

  Aplikasi teori Kognitif dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Teori belajar kognitif merupakan perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalunya

  berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Penglibatan murid sangat

  dipentingkan dalam proses pembelajaran.

  Dengan membuat pemerhatian terhadap proses belajar seseorang murid, pendidik dapat

  mengetahui kemampuan murid dan cara mereka berfikir. Murid pada usia muda akan belajar

  dengan baik jika pengajar menggunakan benda-benda konkrit atau objek-objek untuk

  menarik minat seseorang murid untuk belajar. Belajar untuk memahami sesuatu pembelajaran

  adalah lebih bermakna daripada belajar dengan menghafal. Agar lebih mudah untuk murid

  mengingat benda yang dipelajarinya, informasi dan isi pembelajaran haruslah dikaitkan dan

  dihubungkan degan pengetahuan dan pengalaman seorang murid.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  13

  Mengingat adalah penting dalam suatu proses pembelajaran. Pendidik harus tahu dan bijak

  memilih teori yang tepat untuk diterapkan dalam pengajaran. Teori yang dipilih haruslah

  bersesuaian dengan kemampuan pendidik dalam mengembangkan teori tersebut dan

  menggunakannya dengan kreatif. Teori kognitif digunakan untuk mengimbangkan daya

  berfikir atau kekuatan mental kanak-kanak yang berbeza usia.

  Menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan

  pemahaman tidak selalunya berbentuk perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan.

  Teori ini merumuskan bahawa setiap orang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam

  dirinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila pembelajaran yang dijalankan

  berasimilasi dengan baik dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh seorang murid.

  Teori kognitif banyak digunakan dalam dunia pendidikan khususnya dalam perancangan

  suatu sistem instruksional, prinsip-prinsip tersebut antara lainnya ialah:

  1. Seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu

  2. Penyusunan isi pelajaran haruslah dari sederhana ke kompleks 3. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal

  tanpa memahami pelajaran yang dihafal.

  Dalam mengaplikasikan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, guru haruslah memahami

  bahawa kanak-kanak bukanlah seperti orang dewasa yang mempunyai proses berfikir yang

  mudah. Kanak-kanak pada pra sekolah dan awal sekolah belajar dengan menggunakan benda-

  benda konkrit sebagai asas memahami sesuatu, keaktifan kanak-kanak sangat dipentingkan.

  Guru haruslah menyusun bahan pembelajaran dengan menggunakan pola atau logika tertentu

  dari sederhana ke kompleks. Guru haruslah menciptakan suasana pembelajaran yang

  menarik, memerhatikan perbezaan setiap individu untuk mencapai hasil pembelajaran yang

  memuaskan.

  Ciri-ciri Teori Kognitif

  Teori kognitif mengungkap bahawa pembelaran bahasa berasaskan beberapa ciri. Antaranya

  yang penting:

  Bahasa dihasilkan melalui proses mental.

  Kanak-kanak boleh merumuskan bahasa berdasarkan keupayaan semulajadi yang berlaku secara biologi.

  Perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut aspek-aspek yang dikuasai.

  Pembelajaran berlaku secara tidal formal.

  Penguasaan bahasa berdasarkan logik dan boleh difahami kerana mempunyai makna.

  Pembelajaran bahasa tidak melalui kebiasaan, ulangan dan latih tubi.

  Pembelajaran bahasa mempunyai struktur dalaman dan luaran.

  Ungkapan yang hendak diucapkan adalah difikirkan terlebih dahulu.

  Kelemahan Teori Kognitif

  Pengkritik menyatakan bahawa Teori Piaget ini tidak mampu menerangkan struktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  14

  Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus, maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya

  memahirkan set operasi tertentu, mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua

  masalah yang memerlukan set operasi yang sama.

  Kekuatan Teori Kognitif

  Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan

  murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru

  dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.

  Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap

  kognitif mereka sendiri.

  Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan

  bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk

  mengajar kemahiran berbahasa.

  Teori ini menekankan fungsi mental seseorang. Teori ini menjelaskan bahawa bahasa sebagai

  pengetahuan yang dihasilkan menerusi proses dalam otak. Menurut teori ini, bahasa yang

  tercetus daripada aktiviti mental yang merupakan kebolehan semulajadi manusia. Naomi

  Chomsky, salah seorang pelopor teori ini berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama

  Peranti Pemerolehan Bahasa atau disebut Language Acquisition Device atau juga dikenali

  sebagai LAD. Alat ini telah membolehkan individu untuk menjana ayat gramatis dengan cara

  sejagat atau bebas budaya. Chomsky telah memperkenalkan beberapa perkara melalui teori

  kod kognitifnya.. Menurutnya, setiap manusia yang dilahirkan di dunia sudah ada kecekapan

  untuk berbahasa apabila sampai waktunya. Potensi berbahasa ini sebenarnya ialah sifat akal,

  iaitu yang bersifat semula jadi. Dengan yang demikian, akalnya membolehkan seseorang

  untuk menerbitkan perkataan atau ayat yang tak terkira. Chomsky juga berhujah bahawa

  1.4 TEORI MENTALIS

  a. Apakah ciri-ciri teori kognitif? b. Nyatakan lima konsep asas mengikut Jean Piaget? c. Tonton video di bawah untuk melihat pengaplikasian teori kognitif kepada

  kanak-kanak.

  http://www.youtube.com/watch?v=GLj0IZFLKvg&list=PL8648B2E5C69

  EF71F

  http://www.youtube.com/watch?v=GLj0IZFLKvg&list=PL8648B2E5C69EF71Fhttp://www.youtube.com/watch?v=GLj0IZFLKvg&list=PL8648B2E5C69EF71F

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  15

  peringkat permulaan belajar bukan sahaja terhad kepada operasi rangsangan dan tindak balas,

  malah proses kognitif turut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Tanpa peranan

  kognitif perkembangan bahasa terbatas pada hal yang dialami sahaja.

  Seterusnya, beliau berpendapat bahawa bahasa bersifat kreatif. Penghasilan sesuatu bahasa

  itu tidak terbatas kepada objek dan peristiwa atau pengalaman yang dapat digarap oleh

  perilaku semata-mata. Ujar beliau, semua komponen bahasa berkembang secara kreatif,

  mengimbau atau melangkau batasan pengalaman naluri, iaitu rangsangan dan tindak balas.

  Oleh sebab daya kreativiti itu, maka setiap kalimat seseorang mendengar, bertutur, membaca

  dan menulis adalah sesuatu yang baharu. Chomsky berpendapat bahawa bahasa yang

  dipelajari melalui satu set rumus yang digunakan untuk menerbitkan kalimat baharu itu. Di

  sini beliau memperkenalkan dua istilah seperti berikut:

  i. Kompetens

  ii. Prestasi

  Chomsky menjelaskan bahawa setiap penutur dan pendengar mempunyai kompetens dan

  prestasi. Kompetens dapat diertikan sebagai sistem rumus yang mampu menghasilkan

  kalimat yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kompetens ialah pengetahuan penutur

  mengenai bahasanya. Ia merupakan unsur dalaman dan berada di dalam otak. Sementara

  prestasi pula dapat diertikan sebagai bunyi-bunyi yang dilafazkan. Bunyi-bunyi ini bermakna

  dan dapat difahami oleh pendengarnya. Berbeza dengan kompetens ia terletak di bahagian

  luar otak.

  Seterusnya, Chomsky menerangkan bahawa tatabahasa generatif dalam otak diperoleh oleh

  penutur daripada otaknya sendiri. Ini adalah kerana penutur telah pun mempunyai tatabahasa

  sejagat yang diperoleh secara semula jadi. Semasa seseorang kanak-kanak itu membesar, dia

  sudah tentu akan dipengaruhi oleh persekitaran. Setelah berumur lima tahun, kanak-kanak itu

  akan membentuk tatabahasa generatif dalam otaknya. Dengan menghubungkan tatabahasa

  sejagat dan pengalaman daripada persekitarannya, kanak-kanak itu akan dapat menghasilkan

  tatabahasa generatif pada taraf kompetens. Setelah kanak-kanak memperoleh kompetens, dia

  akan mempunyai prestasi.

  Kompetens seumpama ini seterusnya menghasilkan prestasi. Kemudian prestasi ini pula akan

  menghasilkan elemen seperti ayat-ayat yang didengar oleh pendengar, iaitu dari telinga ke

  dalam otak dan mengulangi pula proses yang sama apabila pendengar bertutur.

  Teori linguistik Chomsky menekankan bahagian dalam bahasa yang berupa proses mental

  yang dapat menghasilkan bahasa tanpa perangsang daripada luar. Teori ini memakai skema

  S-O-R (stimulus-organism-response) yang menganggap bahasa sebagai pengetahuan yang

  dihasilkan oleh sesuatu dalam otak dan saraf setelah menerima unsur-unsur dalam bentuk

  perangsang daripada pancaindera. Sehubungan itu, Chomksy telah memperkenalkan teori

  linguistik yang disebut Nahu Transformasi Generatif (TG). Teori ini menerangkan bahawa

  kanak-kanak mempunyai LAD yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan kanak-kanak itu

  memperoleh bahasa ibundanya dengan mudah. Dengan adanya LAD, kanak-kanak dapat

  memilih bentuk-bentuk yang diterima dalam bahasa itu, dan menolak bentuk-bentuk yang

  bukan struktur bahasa berkenaan.

  Kanak-kanak akan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran, iaitu

  bermula dari peringkat terendah deria motor, kemudian kepada pra operasi, operasi konkrit

  dan operasi formal seperti yang telah dibincangkan di atas. Sebagaii contoh, dalam

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  16

  pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai kemahiran memahami dahulu sebelum

  mereka belajar bertutur. Teori mentalis ini memberikan penekanan kepada tiga perkara

  utama. Ini melibatkan penekanan kepada:

  Proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu, pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat mengikut kematangan murid. Oleh itu, proses pembelajaran

  akan berlaku secara sistematik. Guru juga dapat mengawal kadar kemajuan

  pembelajaran murid secara berperingkat.

  Pembelajaran mengikut kadar kendiri, iaitu murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif sendiri.

  Strategi pengajaran yang berpusatkan murid. Pengajaran berpusatkan murid bermaksud murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran, termasuk

  menggunakan bahan-bahan pembelajaran. Oleh itu, strategi ini amat sesuai digunakan

  untuk mengajar sesuatu kemahiran berbahasa.

  Ciri-Ciri Teori Mentalis

  Kanak-kanak mempunyai keupayaan semulajadi untuk merumus dan membentuk ayat-ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh.

  Seseorang mempunyai kecekapan dan prestasi. Kecekapan ialah rumus-rumus atau undang-undang bahasa yang ada dalam stok mental seseorang. Prestasi merupakan

  penggunaan atau penghasilan bahasa berdasarkan apa yang diketahui atau apa yang

  ada pada kecekapan.

  Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. Seseorang penutur mempunyai daya cipta menggunakan bahasa yang dimakluminya.

  Terdapat hubungan yang erat antara bahasa dengan pemikiran. Penguasaan bahasa memerlukan proses mental.

  Murid-murid harus diajar ayat-ayat yang gramatis, iaitu ayat yang sempurna bentuknya dan makna dengan ketetapan pola-pola. Bentuk dan makna amat penting

  dalam proses pembentukan ayat.

  Dalam menghuraikan bahasa nahu transformasi generatif diterapkan.

  Pemerolehan bahasa mementingkan proses pemikiran.

  Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis.

  Pengajaran tatabahasa diajar secara formal.

  a. Apakah pendapat anda tentang Peranti Pemerolehan Bahasa atau LAD yang dikemukakan oleh Noam Chomsky?

  b. Apakah ciri-ciri yang ada dalam teori Mentalis? c. Teori mentalis ini memberikan penekanan kepada tiga perkara

  utama. Nyatakan.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  17

  Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday. Perkembangan teori ini telah berlaku

  sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan. Antara ahli-ahli bahasa yang turut menunjangi

  teori ini adalah seperti Bloom (1979), Bowennan (1973-1976) dan juga Grommer (1976).

  Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan

  penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu. Ini berikutan dengan kemahiran kognitif

  kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna tetapi tidak menjamin

  tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk bahasa.

  Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi

  linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat. Mereka juga

  menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting, dan harus berjalan

  seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan sistem bahasa dengan

  betul.Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi dan proses

  ini melibatkan mental dan liguistik.

  Teori ini turut menekankan pentingnya proses pembentukan hipotesis mengenai undang-

  undang bahasa dalam sesuatu pembelajaran itu. Seseorang pelajar harus boleh menggunakan

  struktur-struktur bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna. Ini adalah

  penting bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

  berkesan. Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid.

  Terdapat tiga prinsip dalam teori interaksionalis. Prinsip Pertama, makna adalah lebih

  diutamakan dalam setiap komunikasi bahasa. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran

  bahasa, sama ada pembelajaran penting. Pembelajaran bahasa bukan hanya secara

  strukturalnya sahaja, tetapi apa yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi.

  Dalam prinsip kedua, pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. Dalam

  pengajaran dan pembelajaran bahasa, bahasa yang dituturkan dan makna yang dimaksudkan

  mempunyai hubungan yang rapat. Teori Interaksionalis ini mementingkan kedua-dua unsur

  iaitu makna dan juga struktur bahasa.

  Seterusnya, prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan penumpuan terhadap

  aktiviti-aktiviti yang bermakna. Jika guru dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk-

  bentuk aktiviti yang bermakna, maka para pelajar akan dapat menggunakan bahasa itu

  dengan lancar dan fasih.

  Ciri-Ciri Teori Interaksionalis

  Kanak-kanak menguasai bahasa kerana mereka ingin memenuhi keperluan untuk berinteraksi dengan masyarakat.

  Selepas kanak-kanak berjaya menguasai fungsi ujaran bahasa, mereka akan menguasai pula fungsi informatif bahasa.

  Sistem bahasa kanak-kanak berupaya menyatakan satu-satu fungsi seperti makan, lapar dan sebagainya.

  1.5 TEORI INTERAKSIONALIS

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  18

  Kanak-kanak dibantu dalam menguasai peraturan-peraturan bahasa. Kanak-kanak menggunakan struktur bahasa yang betul dalam aspek tatabahasa.

  Penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur bahasa.

  Kelebihan Teori Interaksionalis

  Merupakan interaksi sosial harian.

  Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif dan sesuatu tujuan atau matlamat.

  Banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak geri, lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial.

  Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri yang sangat penting dan saling difahami oleh setiap individu sosial.

  Kelemahan Teori Interaksionalis

  Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh.

  Walau bagaimanapun, teori interaksionalisme ini hanyalah salah satu daripada perspektif tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial.

  Perbezaan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas.

  Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi cuma boleh memberikan sebahagian huraian tentang manusia dan masyarakat.

  a) Apakah tiga prinsip yang terdapat dalam teori Interaksionalis? b) Bagaimana teori ini boleh menjelaskan tentang kemahiran

  penguasaan kanak-kanak?

  c) Sebagai seorang guru, apakah pendapat anda tentang teori ini dan boleh kah anda mengaplikasikan teori ini di dalam bilik darjah

  untuk mengajar bahasa Melayu? Terangkan.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  19

  Teori

  Pemerolehan

  Bahasa

  Wujud akibat adanya kepelbagaian pandangan dalam kalangan ahli bahasa tentang pemerolehan bahasa.

  Fungsinya ada tiga iaitu: -mendeskripsi, menerang dan menjelaskan fakta.

  -meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi.

  -mengendali serta mencegah sesuatu supaya berlaku atau tidak

  berlaku.

  Teori Behavioris Tokoh penting-Skinner, Thorndike dan Pavlov

  Pembelajaran sebagai proses mekanis untuk membentuk kebiasaan.

  Wujud hubungan antara ransangan dengan gerak balas.

  Teori Kognitif Tokoh penting-Jean Piaget dan Sinclair

  Pembelajaran ialah proses mental dan bukannya proses mekanis.

  Teori pembelajaran jadi sangat bermakna jika fikiran dimasukkan dalamnya sebagai satu bahagian yang tidak dapat

  dipisahkan.

  Teori Mentalis Tokoh penting-Noam Chomsky

  Teori ini menjelaskan bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan melalui proses dalam otak.

  Oleh itu, menurut teori ini bahasa aktiviti mental yang merupakan kebolehan semulajadi manusia.

  Manusia itu dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa( Language Acquisition Device) atau dikenali LAD.

  Alat ini akan menyebabkan manusia mempunyai kenolehan secara semula jadi untuk menguasai bahasa.

  Teori

  Interaksionalisme Tokoh penting-Bloom, Bowennan, Cromer dan Halliday.

  Kebolehan kognitif sahaja tidak dapat menjelaskan pemerolehan bahasa kerana perkembangan kognitif hanya

  melengkapkan seseorang kanak-kanak dengan kebolehan

  mentafsir makna tetapi pentafsiran ini tidak boleh dilahirkan

  dalam bentuk bahasa.

  Mereka berkompromi dengan mengambil jalan tengah antara teori behaviorisme dengan teori mentalis.

  Berpendapat persekitaran luaran dan faktor bawaan semulajadi memainkan peranan penting dalam pemerolehan bahasa

  kanak-kanak.

  Kanak-kanak yang berkenaan perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka boleh mempelajari cara-

  cara menggambarkan makna-makna kognitif dalam bentuk-

  bentuk bahasa yang tepat.

 • BAB 1 : Pemerolehan Bahasa

  20

  Tuan Jah Tuan Yusof (2013). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur. Penerbitan Multimedia.

  Adenan Ayob & Khairuddin Mohamad. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Oxford Fajar.

  Juriah Long et al(1994). Perkaedahan Bahasa Melayu (Edisi Ke-4). Kuala Lumpur:Fajar Bakti Sdn. Bhd

  Kamarudin Hj. Husin (1998). Pedagogi Bahasa Melayu (edisi ke-8). Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd.